PATVIRTINTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA"

Transkriptas

1 Aktuali redakcija nuo Pakeitimai: 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas 47V-1116 VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADAS ĮSAKYMAS DĖL NAUDOJIMOSI VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MOKYMŲ IR PRATYBŲ TERITORIJOMIS BEI LANKYMOSI JOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. balandžio 26 d. Nr. 47V-338 Vilnius Siekdamas užtikrinti tinkamą naudojimąsi Viešojo saugumo tarnybos (toliau Tarnyba) prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros, esančiomis Pelenių k., Kauno raj. ir Rūdininkų k., Šalčininkų raj. (toliau Teritorijos), tvarką (toliau Tvarka): 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašą; 1.2. Lankymosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos poligonuose, pavojingose ir saugomose teritorijose taisykles. 2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 2.1. Tarnybos vado 2015 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 47V-756 Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos šaudyklų, esančių Pelenių k., Kauno r. ir Rūdininkų k., Šalčininkų r., veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ; 2.2. Tarnybos vado 2009 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 47V-88 Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų individualių šaudymo užsiėmimų vykdymo tvarkos. 3. Į s a k a u : 3.1. Tarnybos skyrių ir centrų viršininkams bei Tarnybos Vilniaus ir Kauno dalinių vadams, vadovaujantis Tvarka, tinkamai naudotis Tarnybos Teritorijomis; 3.2. v. t. plk. Jonui Zautrai, Tarnybos vado pavaduotojui, kontroliuoti įsakymo vykdymą. Tarnybos vadas v. t. plk. Ričardas Pocius

2 PATVIRTINTA Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalu ministerijos vado 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 47V-338 NAUDOJIMOSI VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TERITORIJOMIS, KURIOSE ĮRENGTA STACIONARIOS MOKYMŲ IR PRATYBŲ INFRASTRUKTŪROS, TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato, naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau Tarnyba) teritorijomis, esančiomis Kauno r., Pelenių k. ir Šalčininkų r., Rūdninkų k. (toliau Poligonai) tvarką, įrenginių eksploatavimą, patekimo į teritorijas kontrolę bei apsaugos organizavimo taisykles. 2. Apraše vartojamos sąvokos: Poligonų teritorija žemės sklypai, esantys Kauno r., Pelenių k. ir Šalčininkų r., Rūdninkų k., kuriuose įrengta stacionari kovinio mokymo ir pratybų infrastruktūra, vykdomas Tarnybos pareigūnų specialusis bei kovinis rengimas. Pavojinga teritorija teritorija, kurioje dėl tam tikrų šaudmenų ar sprogmenų naudojimo gali kilti pavojus žmogaus ar gyvūnų gyvybėms ir materialinėms vertybėms. Šaudykla vietovė Poligono teritorijoje, pritaikyta saugiai šaudyti. Saugos zona Šaudyklos dalis tarp ugnies zonos ir Šaudyklos ribų, už kurių nepavojinga būti šaudymo metu. Apsaugą užtikrinantis pareigūnas įsakymu paskirtas Tarnybos struktūrinio padalinio pareigūnas sargybos vykdymui (paskirtų objektų saugojimui). Atsakingas už šaudyklą asmuo Tarnybos vado įsakymu paskirtas asmuo, koordinuojantis optimalų Tarnybos Poligonų teritorijų ir Šaudyklų naudojimą. 3. Poligonų teritorijos naudojamos: 3.1. taktikos pratyboms; 3.2. karo topografijos pratyboms; 3.3. šaudymo pratyboms; 3.4. fiziniam pareigūnų rengimui; 3.5. laikinoms stovyklavietėms įrengti; 4. Poligonų teritorijas sudaro teritorijos, įtrauktos į Karinių dalinių užimtų žemės sklypų ir jų plotų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr Dėl karinių dalinių užimtų žemės sklypų ir jų plotų sąrašo patvirtinimo. 5. Poligonų teritorijos: 5.1. Adresu: Rūdninkų k., Jašiūnų sen., Šalčininkų raj., 2015 m. kovo 3 d. 47ST 18 susitarimu Nr. 43 SUN 1 Dėl valstybinės žemės panaudos sutarties papildymo kadastrinis Nr. 8520/0012:78 plotas 22,4821 ha (1 priedas); 5.2. Adresu: Rūdninkų k., Jašiūnų sen., Šalčininkų raj. Poligonas yra apie 40 km į pietryčius nuo Vilniaus miesto, nuo Jašiūnų miestelio nutolęs apie 13 km rytų kryptimi. Registruotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šalčininkų skyriaus 2015 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 43 VĮ-( )-74. Dėl valstybinės žemės sklypo kadastrinis Nr. 8537/0003:1 panaudos sutarties dalinio pakeitimo Šalčininkų rajone, plotas ha (2 priedas);

3 Adresu: Upės g. 5, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno raj m. liepos 28 d. įsakymu Nr.47 ST 89 Valstybinės žemės panaudos sutartis kadastrinis Nr.5233/0006:368 plotas 35,9564 ha (3 priedas); 5.4. Adresu: Upės g. 9, Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno raj. Poligonas yra apie 10 km į šiaurės rytus nuo Kauno miesto, 3 km į šiaurę nuo Ramučių gyvenvietės. Registruotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr.47 ST 88 Valstybinės žemės panaudos sutartis kadastrinis Nr.5233/0006:821 plotas 59,4413 ha (4 priedas). II SKYRIUS PAVOJINGŲ TERITORIJŲ, JŲ PRIEIGŲ ŽYMĖJIMAS IR ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 6. Pavojingos teritorijos žymimos įspėjamaisiais (7 priedas), draudžiamaisiais (8, 9 priedai) ir informaciniais ženklais. 7. Ženklai turi būti įrengti taip, kad jie būtų gerai matomi, paprastai takuose ar proskynose. Jei ženklas turi būti įrengtas miškingoje vietovėje, įrengiant ženklą būtina paruošti aplink jį esančią teritoriją (pašalinti šakas ar augalus) taip, kad ženklas būtų gerai matomas. 8. Ženklų įrengimo vietoms ir jų įrengimui taikomi šie reikalavimai: 8.1. Aprašo 9 priede pateikto pavyzdžio ženklai įrengiami ant pavojingos teritorijos ribos taip, kad vienas nuo kito būtų matomi, bet ne didesniu kaip 100 m atstumu; 8.2. jei nuo pavojingų teritorijų ribų iki poligonų teritorijų ribų yra mažesnis nei 1 km atstumas, pavojingų teritorijų ribos nežymimos, o ant poligonų ribų įrengiami Aprašo 8 priede pateikto pavyzdžio ženklai; 8.3. Aprašo 9 priede pateikto pavyzdžio arba nuotolinio valdymo užtvarai įrengiami prie Pavojingų teritorijų ribų; 8.4. informaciniuose stenduose ženklai žymimi ir įrengiami prie Poligonų teritorijų prieigų dešinėje kelio ar tako pusėje (kelkraštyje). III SKYRIUS TERITORIJOSE, KURIOSE ĮRENGTA STACIONARIOS MOKYMŲ IR PRATYBŲ INFRASTRUKTŪROS, EKSPLOTAVIMO REIKALAVIMAI 9. Informaciniuose stenduose turi būti pateikta ši informacija: 9.1. Šaudyklos eksploatavimo taisyklės; 9.2. kiekvieno sektoriaus aprašymas (11, 12 priedai); 10. Mokymų ir pratybų metu privaloma: žinoti Aprašo reikalavimus; laikytis aplinkosaugos reikalavimų; neviršyti didesnio kaip 40 km/h greičio; statyti transporto priemones tik tam skirtose aikštelėse arba šalikelėse; stebėti, ar ugnies sektoriaus/zonos ribose nėra žmonių, pašalinių objektų; pasibaigus mokymams ar pratyboms, sutvarkyti darbo vietas; mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis ir gesinti gaisrą; kurti laužus tik specialiai įrengtose laužavietėse; baigus kūrenti laužą, kruopščiai jį užpilti žemėmis arba vandeniu kol nustos rusenti; rūkyti tik tam skirtoje vietoje, degtukus ir nuorūkas dėti į tam skirtą indą; esant padidėjusiai IV ir V miškų gaisringumo klasei, riboti arba laikinai sustabdyti pratybas, kurių metu naudojami gaisro atžvilgiu potencialiai pavojingi imitaciniai ar koviniai šaudmenys. 11. Mokymų ir pratybų metu draudžiama:

4 naudoti padegamuosius, kumuliacinius užtaisus; važinėti transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, kur įvažiuoti nustatyta tvarka uždrausta; laužyti ir deginti augančius medžius, krūmus, žolę, šiaudus. IV SKYRIUS POLIGONŲ APSAUGA IR KONTROLĖ 12. Poligonų, apsaugą bei kontrolę ir vidaus tvarką užtikrina Tarnybos vado įsakymu paskirti Tarnybos struktūrinių padalinių pareigūnai. 13. Patekimą į teritorijas kontroliuoja ir registruoja tarnybą Poligono Apsaugą vykdantys pareigūnai. 14. Poligonais naudotis turi teisę tik gavę Tarnybos vado (jį pavaduojančio pareigūno) leidimą. 15. Apsaugą užtikrinantys pareigūnai privalo: Apraše nustatyta tvarka įleisti į Poligonų teritorijas pareigūnus ir kitus asmenis; tikrinti Tarnybos pareigūnų, norinčių vykdyti individualius šaudymus, tarnybinius pažymėjimus, leidimus vykdyti šaudymą (10 priedas) ir leidimus, suteikiančius teisę laikyti (nešiotis) šaunamąjį ginklą; informuoti apie tos dienos pavojaus zonas ir vietas, kur kiti Tarnybos padaliniai vykdo arba planuoja vykdyti pratybas; registruoti Poligono registre (6 priedas) atvykusius į saugomą teritoriją asmenis ir transporto priemones; registruoti šaudymo pratybų eigą Šaudyklos registre (5 priedas); reikalauti iš atvykusiųjų, kad teritorijoje būtų laikomasi tvarkos ir švaros; pasibaigus šaudymo pratyboms, patikrinti inventoriaus būklę, darbo vietų ir sektorių sutvarkymą ar surenkamos panaudotos priemonės ir tūtelės; apie šaudymo metu sugadintas materialines vertybes, pranešti ir surašyti tarnybinį pranešimą Atsakingam už Šaudyklą asmeniui. V SKYRIUS ŠAUDYKLŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 16. Šaudyklos išdėstomos ir įrengiamos taip, kad būtų užtikrintas jų eksploatavimo saugumas bei atitiktų higienos ir aplinkos apsaugos keliamus reikalavimus, užtikrintas Šaudyklose esančių asmenų saugumas, o Šaudyklose iššautos kulkos (šratai) nepadarytų žalos žmonėms, jų turtui, gyvūnams, esantiems už Šaudyklos ribų. 17. Šaudyklų vieta parenkama taip, kad šaudymo kryptis nebūtų arčiau kaip du kilometrai nuo gyvenamųjų, gamybinių pastatų ar kitokių vietų, kuriose gali būti žmonių. Jeigu vietovės sąlygos tokio saugumo neužtikrina, turi būti įrengti reikalingi inžineriniai įrenginiai (skersinės pertvaros, apsauginiai pylimai ir panašiai). Jeigu už ugnies zonos supilamas galinis apsauginis pylimas, jis turi būti tokio pat ilgio kaip galinė saugos zonos riba. Atskiros šaudymo zonos ar sektoriai ugnies linijoje išilgai šaudymo krypties gali būti atskirti pertvaromis. 18. Šaudyklose įranga parenkama atsižvelgiant į šaudymo sektoriaus paskirtį ir numatomą naudoti ginklų rūšį. 19. Šaudyklos turi turėti pasus, kuriuose nurodyta: vietovės planas (1, 2, 3, 4 priedai), kuriame parodyti šaudymo sektorių išdėstymai, ugnies ir saugos zonos, apsauginiai inžineriniai įrenginiai; pastato planas, kuriame nurodyta ginklų saugykla (jei tokia yra įrengta); šaudyklų įrenginiai ir įranga naudojami šaudymo metu; ginklų kategorijos, rūšys, kalibrai.

5 4 20. Šaudyklose privalo būti aiškiai apibrėžtos: saugos zonos, kurios turi būti pažymėtos įspėjamaisiais, draudžiamaisiais, informaciniais ženklais (7, 8, 9 priedai), įrengtais prie šaudyklų prieigų bei papildomai aptvertos; pasirengimo šaudyti zonos ir ugnies linijos, kurios privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais (stulpais). 21. Žiūrovų vietos, buitinės, poilsio, darbo patalpos, ginklų ir šaudmenų saugyklos gali būti įrengtos tik už pasirengimo šaudyti zonų ribų. Šiose šaudyklų dalyse privalomi informacinio pobūdžio stendai. 22. Šaudyklų saugos zonos yra trapecijos formos su šiomis ribomis: /10 ugnies sektoriaus ilgio už kulkų gaudytuvo šaudymo kryptimi; po 1/3 ugnies sektoriaus ilgio į šonus nuo galimos kraštinės taikinio padėties; po 1/5 ugnies sektoriaus ilgio į šonus nuo kraštinių šaudymo vietų. 23. Atsižvelgiant į vietovės reljefą ir kitas sąlygas, Šaudyklos eksploatavimo ypatumus, saugos zonoms gali būti nustatyti kitokie reikalavimai, nei numatyta šiame Apraše. Sąlygas įvertina ir konkrečius saugos zonų reikalavimus nustato Tarnybos vado įsakymu sudaryta komisija. VI SKYRIUS ŠAUDYKLŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS 24. Šaudykloje turi būti aiškiai pažymėtos: ginklų užtaisymo ir ištaisymo vieta (1 pav.); šaudmenų išdavimo vieta (2 pav.); taikinio numeris (3 pav.); šaudymo sektoriaus numeris (4 pav.); atstumas iki taikinių (5 pav.); Pavojinga teritorija (6 pav.); ugnies linija (7 pav.); pradinė linija (8 pav.); Saugos zona (9 pav.). GINKLŲ UŽTAISYMO IŠTAISYMO VIETA ŠAUDMENŲ IŠDAVIMO VIETA 10 1 pav. 2 pav. 3 pav. 1 SEKTORIUS 150 m PAVOJINGA TERITORIJA 4 pav. 5 pav. 6 pav. UGNIES LINIJA PRADINĖ LINIJA SAUGOS ZONA 7 pav. 8 pav. 9 pav. 25. Šaudykloje matomoje vietoje turi būti iškabintas leidimas eksploatuoti Šaudyklą ir saugos, naudojantis ginklu, reikalavimai. 26. Šaudymo pratybų metu Šaudyklose privaloma:

6 užtikrinti Šaudyklos teritorijos apsaugą prie pavojaus zonos ribų išstatyti saugos postus; pakelti raudonas vėliavas prie įvažiavimų į Šaudyklos teritoriją ir šaudymo sektoriuose; užtikrinti pirmosios medicinos pagalbos teikimą. 27. Visų rūšių šaunamieji ginklai įnešami į ugnies liniją ir išnešami iš jos turi būti neužtaisyti, dėkluose (jei juos turi). 28. Prie taikinių einama ginklą įdėjus į dėklą, automatinius šautuvus arba pistoletuskulkosvaidžius pakabinus ant peties. 29. Tarnybos pareigūnai ir darbuotojai, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę laikyti (nešiotis) šaunamuosius ginklus, norintys vykdyti individualias šaudymo treniruotes laisvu nuo tarnybos metu, privalo: pateikti Tarnybos vadui prašymą vykdyti individualų šaudymą su MKRC viršininko viza, su užpildyta patvirtinta paraiška; Apsaugą vykdančiam pareigūnui, pateikti tarnybinį pažymėjimą, leidimą laikyti (nešiotis) šaunamąjį ginklą bei prašymą vykdyti individualų šaudymą su Tarnybos vado leidimu ir MKRC viršininko viza, su užpildyta patvirtinta paraiška; registruotis Poligono registre (6 priedas) bei Šaudyklos registre (5 priedas); laikytis Aprašo reikalavimų. Tarnybos vado d. įsakymu Nr. 47V Varžybų (sportinių renginių) metu ar kitu suderintu laiku, pratybų vadovas ar grupės vyresnysis privalo: pranešti poligono Apsaugą vykdančiam pareigūnui atvyksiančių ir išvyksiančių asmenų skaičių ir tikslą; įrašyti asmenų skaičių Šaudyklų registre (6 priedas); užtikrinti Apraše nurodytos tvarkos laikymąsi naudojantis teritorijos ir kitais mokymo bei infrastruktūros objektais; pasibaigus varžyboms, sutvarkyti sektorių ir surinkti panaudotas priemones ir tūteles; užtikrinti saugumo reikalavimų laikymąsi. VII SKYRIUS ATSAKINGŲ UŽ ŠAUDYKLĄ ASMENŲ PAREIGOS 31. Atsakingi už Šaudyklą asmenys užtikrina: Šaudyklos įrangos priežiūrą ir saugą; Šaudyklos įrangos techninį aptarnavimą, taikinių priežiūrą bei aprūpinimą; bendrųjų higienos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi. 32. Atsakingi už Šaudyklą asmenys privalo: organizuoti Šaudyklos paruošimą šaudymo pratyboms; organizuoti atsiradusių defektų šalinimą Šaudykloje. VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 33. Už šio Aprašo pažeidimus atsako pratybų vadovai ir kiti asmenys Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 1 priedas. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠAUDYKLOS, ESANČIOS RŪDNINKŲ K., ŠALČININKŲ RAJ., PLANAS P Šaudymo ugnies kryptis Šarvuočių judėjimo kryptis Betoninė danga Dirbtinė smėlio kalva Padangų danga Kalva Kelias Šaudyklos riba Šaudymo ugnies linija Šaudyklos ribos stulpas (r/b) Šarvuočių judėjimo takelio stulpas (j/b) KŠS ribos stulpas (g) Bokštelis Pastatas šoviniams išduoti Raudonų vėliavų iškabinimo vieta KŠS numeris Kliūčių ruožas KŠS Nr. 6 riba

8 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 2 priedas. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TERITORIJA, ESANTI RŪDNINKŲ K., ŠALČININKŲ RAJ..

9 3 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 3 priedas. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠAUDYKLOS, ESANČIOS UPĖS G. 5, PELENIŲ K., KAUNO RAJ., PLANAS WC 1 P P3 S Rūkymo vieta Mokymo Klasė S P Raudonų vėliavų iškabinimo vieta Dirbtinė smėlio kalva Šaudymo ugnies kryptis Šaudymo ugnies linija Taikinių linija Pavėsinė Kelias Sandelis Automobilių stovėjimo aikštelė 7 P3 1 Mokymo Klasė WC Sargybos postas Nr.3 Uždara šaudykla (angaras) KŠS numeris Pastatas (Mok. Klasė) Tualetas Rūkymo vieta Tranšėja Pastatas Rūkymo vieta Situacinio šaudymo sek. Miškas (pušis) Skardis

10 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 4 priedas. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TERITORIJOS, ESANČIOS UPĖS G. 5 ir UPĖS G. 9, PELENIŲ K., KAUNO RAJ., PLANAS

11 Data Įstaigos (organizacijos) pavadinimas Šaudančiųjų skaičius Šaudymo pradžios laikas Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 5 priedas. ŠAUDYKLOS REGISTRAS Šaudymo vadovas Vardas, pavardė Parašas Naudojamų sektorių numeriai Skaičius Šaudmenys Pavadinimas, kalibras Šaudymo pabaigos laikas Pastabos (įrašomi incidentai, nelaimingi atsitikimai, nurodomi remontuotini objektai)

12 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 6 priedas. POLIGONO REGISTRAS Eil. Atvykusios transporto pr. Atvykimo data Asmenų Išvykimo data Asmenų Nr. markė, modelis, valst. nr. ir laikas skaičius ir laikas skaičius

13 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 7 priedas. ĮSPĖJAMASIS ŽENKLAS Įspėjamąjį ženklą, žymintį Poligono teritorijas ribas, sudaro mm aukščio raudonų ir baltų spalvų juostų stulpas (juostų plotis 100 mm). Stulpas gali būti keturkampiškas arba apvalus, jo skersmuo (storis) mm. Pastaba. Stulpo aukštis nurodytas nuo žemės paviršiaus. Stulpas gali būti gaminamas iš medžio, plastiko ar metalo.

14 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 8 priedas. DRAUDŽIAMASIS ŽENKLAS Draudžiamąjį ženklą, žymintį Pavojingos teritorijos ribas, sudaro mm aukščio raudonų ir geltonų spalvų juostų stulpas (juostų plotis 100 mm), kurio 1600 m aukštyje pritvirtinta lentelė su užrašu PAVOJINGA TERITORIJA. Stulpas gali būti keturkampiškas arba apvalus, jo skersmuo (storis) mm. Pastaba. Stulpo aukštis nurodytas nuo žemės paviršiaus. Stulpas gali būti gaminamas iš medžio, plastiko ar metalo. Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 9 priedas.

15 DRAUDŽIAMASIS ŽENKLAS Draudžiamąjį ženklą, žymintį Pavojingos teritorijos ribas, sudaro 2500 mm aukščio apvalus (skersmuo 70 mm) raudonos spalvos stulpas su prie jo 1000 mm aukštyje pritvirtintu apvaliu (skersmuo 50 mm) raudonos ir geltonos spalvų juostų užkardu, pažymėtu šviesą atspindinčiais elementais. Užkardo ilgis priklauso nuo kelio pločio (rekomenduojama iki pusės kelio). Užkardo raudonos spalvos juostų plotis 300 mm, geltonos 50 mm. Stulpas su užkardu sukonstruotas taip, kad stulpas suktųsi apie savo ašį (tačiau ženklas ir lentelė, esanti ant stulpo, neturi suktis) bei užkardą atidarius arba uždarius būtų galima užrakinti. Draudžiamasis ženklas (500 x 600 mm dydžio) yra baltos spalvos, ant jo nubrėžtas 480 mm apskritimas su perbraukta linija. Apskritimo linijos yra raudonos spalvos, jų storis 48 mm. Po apskritimu raudonos spalvos fone baltos spalvos raidėmis užrašyta PAŠALINIAMS TOLIAU EITI / VAŽIUOTI DRAUDŽIAMA (raidžių dydis 40 mm). Įspėjamoji lentelė (240 x 500 mm dydžio) yra baltos spalvos. Ant jos juodos spalvos raidėmis užrašyta: Kai vyksta kovinis šaudymas (užkardai uždaryti), toliau eiti/važiuoti pavojinga. Pripažintas netekusiu galios Tarnybos vado d. įsakymu Nr. 47V-1116 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 10 priedas.

16 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 11 priedas. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TERITORIJOS, ESANČIOS RŪDININKŲ K., ŠALČININKŲ R.,

17 KOVINIO ŠAUDYMO SEKTORIAI SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 16 m, ilgis 55 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 m, galinio pylimo 3 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.6. prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.7. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.8. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; 4.9. skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 13 m, ilgis 46 m. 2. Sektoriuje yra iš padangų padaryti kambariai. 3. Apsauginiai inžineriniai įrenginiai:: 3.1. smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 m, galinio pylimo 3 m; 3.2. padangų pertvarų aukštis 2,5 m, storis 1 m. 4. Sektoriuje draudžiama: 4.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 4.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 4.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 4.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 5. Sektoriuje galima naudoti: 5.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 5.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 5.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 5.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm;

18 5.6. prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 5.7. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 5.8. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; 5.9. skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 6. Sektoriuje naudojami taikiniai: 6.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 6.2. automatiniai-elektroniniai; 6.3. metaliniai krentantys; 6.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 16 m, ilgis 119 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 m, galinio pylimo 3 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.6. kovines puolamąsias bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.8. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.9. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 34 m, ilgis 110 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 m, galinio pylimo 3 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis;

19 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.6. kovines puolamąsias bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.8. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.9. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 75 m, ilgis 430 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 m, galinio pylimo 11 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. vykdant šaudymo pratybas šiame sektoriuje, vykdyti šaudymo pratybas 6 sektoriuje; 3.2. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.3. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius; 4.5. stambaus kalibro kulkosvaidžius; 4.6. kovines puolamąsias ir gynybines bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas; 4.7. prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.8. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.9. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs.

20 SEKTORIUS NR Sektorius padalintas į 17 mažesnių sektorių, kurių plotis 22 m, ilgis 27 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 m, galinio pylimo - 3 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. vykdant šaudymo pratybas šiame sektoriuje, vykdyti šaudymo pratybas 5 sektoriuje; 3.2. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.3. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.4. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.5. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.6. kovines puolamąsias bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.8. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.9. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SPROGSTAMŲJŲ DARBŲ SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 70 m, ilgis 130 m. 2. Sektoriuje vykdomas sprogstamųjų medžiagų, neiššautų šovinių, nurašytų šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų ir kitų priemonių sunaikinimas. 3. Taikiniai - vieta, kurioje iškasta duobė (gali būti išbetonuota arba iš metalo konstrukcijos). 4. Ugnies linija sprogdinimui galima naudotis tik iškastą duobę. 5. Vykdyti sprogdinimo darbus gali atitinkamą kvalifikaciją turintis pareigūnas. 6. Vykdant sprogdinimo darbus poligono teritorijoje griežtai draudžiama: 6.1. vykdyti šaudymo pratybas (užsiėmimus) visoje šaudykloje; 6.2. sprogdinti be apsaugos priemonių; 6.3. naikinti radioaktyvias, chemines arba bakteriologines medžiagas.

21 SEKTORIAUS NR. 1 PLANAS

22 SEKTORIAUS NR. 2 PLANAS

23 SEKTORIAUS NR. 3 PLANAS

24 SEKTORIAUS NR. 4 PLANAS

25 SEKTORIAUS NR. 5 PLANAS

26 SEKTORIAUS NR. 6 PLANAS

27 SPROGSTAMŲJŲ DARBŲ SEKTORIAUS NR. 7 PLANAS

28 Naudojimosi Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijomis, kuriose įrengta stacionarios mokymų ir pratybų infrastruktūros tvarkos aprašo 12 priedas. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TERITORIJOS, ESANČIOS UPĖS G. 5, PELENIŲ K., KAUNO R., ŠAUDYMO SEKTORIAI SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 18 m, ilgis 150 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2-8 m, galinio pylimo 31 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. vykdant šaudymo pratybas šiame sektoriuje m atstumais, vykdyti šaudymo pratybas 2 sektoriuje; 3.2. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.3. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius; 4.5. stambaus kalibro kulkosvaidžius; 4.6. snaiperinius šautuvus; 4.7. kovines puolamąsias ir gynybines bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas; 4.8. prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.9. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 20 m, ilgis 50 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 3 m, galinio pylimo 31 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas.

29 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.6. kovines puolamąsias bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.8. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.9. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 22 m, ilgis 50 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 3 m, galinio pylimo 31 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.6. kovines puolamąsias bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.8. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.9. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs.

30 SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 24 m, ilgis 50 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 3 m, galinio pylimo 30 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.6. kovines puolamąsias bei povamzdines (36 mm, 40 mm) granatas prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 4.8. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.9. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; skausminius ir žymėjimo šaudmenis; dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis 24 m, ilgis 50 m. 2. Sektoriuje yra iš padangų padaryti kambariai. 3. Apsauginiai inžineriniai įrenginiai:: 3.1. smėlio šoninių pylimų aukštis 3 m, galinio pylimo 29 m; 3.2. padangų pertvarų aukštis 2,5 m, storis 1 m. 4. Sektoriuje draudžiama: 4.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 4.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 4.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 4.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 5. Sektoriuje galima naudoti: 5.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 5.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 5.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 5.5. prietaisus ar priemones, kurie naudojami skausminiams ar dujiniams šaudmenims ir granatoms sviesti arba iššauti; 5.6. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus;

31 5.7. blaškomąsias, dujines, skausmines granatas; 5.8. skausminius ir žymėjimo šaudmenis; 5.9. dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 6. Sektoriuje naudojami taikiniai: 6.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 6.2. automatiniai-elektroniniai; 6.3. metaliniai krentantys; 6.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 13 m, ilgis m. 2. Smėlio ir padangų šoninių pylimų aukštis 4 m, galinio pylimo 4 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. automatinius šautuvus ir šautuvus, kurių kalibras ne didesnis kaip 7,62 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; mm granatsvaidžius; 4.4. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.5. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.6. skausminius ir žymėjimo šaudmenis; 4.7. dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose; 4.8. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 8 m, ilgis 20 m. 2. Sektorius yra uždarame angare, kur šoninių pylimų (padangų su smėliu) aukštis 2,5 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. lygiavamzdžius šautuvus; 4.2. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. dujinius šaudmenis, kurių veiklioji medžiaga iššaunama specialiuose konteineriuose;

32 4.5. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIAI NR. 8, Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 5 m, ilgis 18 m. 2. Smėlio šoninio pylimo aukštis 3-6 m, galinio pylimo 3 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 8-12 m, ilgis 14 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 3,5 m, galinio pylimo 6 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs.

33 SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 10 m, ilgis 20 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 4-5 m, galinio pylimo 5 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 12 m, ilgis 12 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 3 m, galinio pylimo 5 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 8 m, ilgis 18 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 3 m, galinio pylimo 4 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis;

34 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 11 m, ilgis 21 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 3 m, galinio pylimo 4 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIAI NR. 14, Sektoriaus plotis 5 m, ilgis 8 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 6 m, galinio pylimo 3 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai:

35 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis m, ilgis m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2 m, galinio pylimo 4 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Sektoriaus plotis m, ilgis 16 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5 m, galinio pylimo 3,5 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs.

36 SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 8-12 m, ilgis 2 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 5 m, galinio pylimo 4 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 12 m, ilgis 20 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 2,5-4 m, galinio pylimo 4 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais; 3.4. naudoti kovines sprogstamąsias medžiagas ir kovines granatas. 4. Sektoriuje galima naudoti: 4.1. pistoletus, pistoletus-kulkosvaidžius, kurių kalibras ne didesnis kaip 11,43 mm; 4.2. lygiavamzdžius šautuvus; 4.3. garso imitacinius-sprogstamuosius užtaisus; 4.4. elektroimpulsinius prietaisus su iššaunamais kontaktiniais zondais. 5. Sektoriuje naudojami taikiniai: 5.1. mediniai skydai (nejudantys), prie kurių tvirtinami įvairių dydžių popieriniai, mediniai, plastikiniai ir metaliniai taikiniai; 5.2. automatiniai-elektroniniai; 5.3. metaliniai krentantys; 5.4. metaliniai stacionarūs. SEKTORIUS NR Kovinio šaudymo sektoriaus plotis 12 m, ilgis 20 m. 2. Smėlio šoninių pylimų aukštis 4 m, galinio pylimo 4 m. 3. Sektoriuje draudžiama: 3.1. šaudyti be ausų ir akių apsaugos priemonių; 3.2. naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, padegamosiomis ir trasuojančiomis kulkomis; 3.3. šaudyti stambaus kalibro kulkosvaidžiais;

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Priemonės kodas VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO METINĖ ATASKAITA 2019 m. vasario 27 d. Nr.

Priemonės kodas VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO METINĖ ATASKAITA 2019 m. vasario 27 d. Nr. 01-01-01 VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO METINĖ ATASKAITA 2019 m. vasario 27 d. Nr. 47D-145 Priemonė: saugoti svarbius valstybės objektus, vykdyti suimtųjų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Direktoriaus Sigyto Šlickaus 2014-09-01 įsakymu Nr. V-64 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 2 d. Nr. 426 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Microsoft Word - getfmt.doc

Microsoft Word - getfmt.doc Įstatymas paskelbtas: Žin., 1999, Nr. 105-3019 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMAS 1999 m. lapkričio 25 d. Nr. VIII-1443 Vilnius Nauja įstatymo redakcija

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REKLAMOS PASIŪLYMAI LITEXPO yra pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų centras siūlantis Jums ypač didelį tikslinių lankytojų srautą. Mes užtikriname Jūsų prekinio ženklo žinomumo

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau