sprendiniu konkretizavimo stadija e3

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "sprendiniu konkretizavimo stadija e3"

Transkriptas

1 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas Alfredas Gumuliauskas. Projekto finansavimo šaltiniai projektavimo darbai finansuojami žemės sklypo savininko lėšomis. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 1. Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-329; 2. Palangos m. savivaldybės direktoriaus įsakymas Nr. A1-87; 3. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 11-DP; 4. Planavimo sąlygų sąvadas Nr. 32. Planavimo tikslas žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų būdo, pobūdžio, statinių aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo nustatymas PLANUOJAMOS TERITORIJOS APIBŪDINIMAS Planuojama teritorija: Žemės sklypas, Žirgų takas Nr. 5 (kadastrinis Nr. 2501/0033:265), Palangoje, suformuotas pagal Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano patviritnto Palangos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-116, skirtas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų ir rekreacinių pastatų statybai. Teritorija yra Vilimiškės kvartalo šiaurinėje dalyje, prie Žirgų tako, vedančios link sklypo. Greta esančiuose sklypuose užstatymo nėra. Pateikti sprendiniai nustatyti vadovaujantis: Palangos miesto bendruoju planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-317; Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano patviritnto Palangos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T Palangos I, II, III, Šventosios, Nemirsetos ir Palangos miesto nuotekų valymo įrenginių vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-229), registracijos Nr Palangos miesto šilumos ūkio specialusis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-306), registracijos Nr Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projektas, paatvirtintas Palangos miesto tarybos 1994m. rugsėjo 23d. sprendimu Nr. 44 išlaikyti gatvių tinklą ir sanitarines apsaugos zonas. Žemės sklypo Klaipėdos pl. 40, Palangoje, detalusis planas. (Palangos miesto savivaldyb4s tarybos sprendimas Nr. T2-259), registracijos Nr

2 Žemės sklypo valdymo (disponavimo) forma: asmeninė nuosavybė Teritorijos naudojimo priemonės Detaliuoju planu numatoma sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, suformuotų sklypų būdo, pobūdžio ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimo reikalavimų nustatymas, numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų (G1, Gkodas tp6), rekreacinių objektų (R1, Kkodas tp13) statybą, suformuojant žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai (I2, Ikodas tp10). Pietinėje teritorijos dalyje suformuotų aštuonių sklypų naudojimo būdas ir pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorija (G1, kodas tp6), šešiuose sklypuose yra bendro naudojimo teritorijos (B3, kodas tp11). Nustatomi naujai suformuotų sklypų tvarkymo ir naudojimo reglamentai; (Nustatyta vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-188 Dėl LR Aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo pakeitimo (Žin., 2006, Nr )). Atsižvelgiant į planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus: Igno Karvelio iki 1940m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detalusis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-116), registracijos Nr išsaugomi visi detaliojo plano nustatyti servitutai, gatvių tinklas. Išlaikomi esami želdiniai, kurie turi būti saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu Nr. X-1241, Žemės naudojimo apribojimai (specialiosios sąlygos): Planuojant sklypus laikytąsi Vyriausybės nutarimo Nr. 343 Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr ) ir jo vėlesnėmis redakcijomis, visai planuojamai teritorijai galioja: elektros kabelių linijos apsaugos zona (VI skyrius); vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona (XLIX skyrius); dujotiekių apsaugos zonos (IX skyrius); transformatorinės apsaugos zona (VI skyrius); Vadovaujantis LR SAM įsakymu Nr. V-586 Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ) planuojama veikla, gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija, nėra tarši ir nesukurs SAZ, išeinančių už planuojamos teritorijos ribų. Aplinkos kokybė ir higieninė būklė, įgyvendinus numatytus sprendinius, atitiks nustatytas normas. Specialiosios naudojimo sąlygos: vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona plotas ha. Ryšių linijų apsaugos zonos plotas ha Atitikimas bendrojo plano sprendiniams Pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-317 patvirtintą Palangos miesto bendrojo plano sprendimus. Planuojama teritorija palanki kompleksiniam vystymui ir numatytai prioritetinei plėtrai, atsižvelgiant į bendrojo plano plėtros prioritetus. Planuojama teritorija iki planavimo įgyvendinimo nereikšminga visuomeniniu požiūriu. Įgyvendinus planavimo tikslus, turėtų tapti svarbi visuomenei gyvenamosios aplinkos požiūriu, suformuojant kokybiškas gyvenimo sąlygas. Atsižvelgta į bendrojo plano naujos plėtros periferinėje teritorijoje būtinumą išsaugoti gamtinio karkaso elementus, gamtos ir kultūros paveldo objektus, suformuoti savitą rajono

3 urbanistinę struktūrą bei architektūrinius sprendimus aprašyta Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai; punkte prie kiekvieno sklypo. Planuojamos teritorijos ribos ir plotas nesikeičia. Apie gamtinio karkaso išsaugojimą aprašyta Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas ir vertinimas. Įvertinti teritoriniai plėtros prioritetai, numatomai miesto struktūrai svarbių socialinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybos, želdynų plėtros kultūros vertybių apsaugos prioritetai aptarti Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas dalyje Parengto dealiojo plano projekto susisiekimo transporto sprendiniai nekeičia jau susiformavusios susisiekimo infrastruktūros. Gerinant kvartalo susisiekimo infrastruktūrą suformuojama gatvė atskiru sklypu pratęsianti Karvelyno gatvę, pagal Palangos miesto bendrąjį planą. Viena iš perspektyvinių Palangos savivaldybės susisiekimo sistemų yra keliai. Projekto sprendiniai siekia, kad susisiekimo sistema yra šiuolaikinė ir orientuota į kintamus poilsiautojų ir vietinių gyventojų transporto srautus, orientuota į pėsčiųjų ir dviratininkų transporto eismą, saugi gyventojams ir poilsiautojams, mažai įtakojanti aplinką.karvelyno gatvės dalį, sufomuotą atskiru sklypu (DP pažymėtą Nr. 10 plotas 0.71ha) savininkas infrastruktūros sutartimi neatlygintinai perduoda Palangos miesto savivaldybei. Įvertinus Palangos miesto bendrojo plano teritorinius plėtros prioritetus inžinerinės infrastruktūros objektų statybos. Inžinerinės infrastuktūros vystymas užtikrina darnų šiuolaikinio miesto funkcionavimą, įtakoja aplinkos kokybę. Gerai išvystyta ir moderni inžinerinė infrastruktūra užtikrina miesto gyventojų buitinius poreikius, nuo įgyvendinto inžinerinės infrastruktūros lygio priklauso Palangos, kaip kurorto patrauklumas. Vandentiekio, nuotekų surinkimo sistemų plėtra atitiks Palangos miesto bendrojo plano sprendinius. Siekiamas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų ekonominis atsiperkamumas; patikimas vandens tiekimas vartotojams, kurio kokybė visiškai atitinka Lietuvos higienos normas HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus, pajungiant į centralizuotus miesto tinklus; rūšiuojamos atliekos ir maksimaliai panaudojamos antriniam perdirbimui; mažinamas nerūšiuojamų atleikų kiekis. Atsižvelgiant į Palangos bendrojo plano sprendinius siekiama įgyvendinti elektros ir dujų tinklų plėtra, užtikrinanti elektros energijos tiekimą gyventojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai; padidinamas elektros energijos tiekimo patikimumas; pagal poreikį vartotojams tiekiamos gamtinės dujos. Nuotekų surinkimo sprendiniai parengti pagal Palangos bendrojo plano sprendinius: plečiama Palangos buitinių nuotekų surinkimo sistema; atsižvelgiant į reljefą, naudojamos tiek slėginės, tiek savitakės linijos; įrengiamas reikiamas kiekis nuotekų siurblinių. Lietaus nuotekynas yra numatytas pagal Palangos bendrojo plano sprendinius. Lietaus nuotekynas yra svarbi šiuolaikinio miesto techninės infrastruktūros dalis, užtikrinanti normalų miesto transporto ir kitų infrastruktūrinių dalių funkcionavimą. Atliekų tvarkymas numatytas konteinerine atliekų surinkimo sistema atsižvelgiant į Palangos bendrojo plano sprendinius. Pateiktos ištraukos iš galiojančių planuojamoje teritorijoje ir su ja besiribojančių gretimybių. Schema iš Palangos miesto bendrojo plano esanti puslapyje. Schema iš Palangos I, II, III, Šventosios, Nemirsetos ir Palangos miesto nuotekų valymo įrenginių Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano esanti puslapyje. Schema iš Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano esanti puslapyje. Schema iš Igno Karvelio iki 1940m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano patvirtinto Palangos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-116, esanti puslapyje. Suderintos gretimybės kaimyninių žemės sklypų ir kitų su sklypu besiribojančių teritorijų tvarkymo reglamentai, servitutai, tvarkymo ir naudojimo režimo, transporto organizavimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas. Brėžinys esantis puslapyje.

4 3.3. DETALIOJO PLANO PROJEKTO SPRENDINIAI, PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai Įvertinus planavimo organizatoriaus pageidavimus, planuojamos teritorijos urbanistines sąlygas, įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, išduotas planavimo sąlygas, vadovaujantis planavimo užduotimi, priimami šie detaliojo plano sprendiniai. Rekomenduojama planuojamame sklype Žirgų takas Nr.5 (1,4606ha) suplanuotiems 9 sklypams suteikti Karvelyno gatvės adresus (buvo Žirgų takas). Formuojami žemės sklypai: Sklypas Nr. 01: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas rekreacinė teritorija, indeksas R, naudojimo pobūdis ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba, indeksas R1, žemės sklypas kuriame numatoma statyti kempinga. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 5134 m 2 leistinas pastatų aukštis iki 8.5 metrų; užstatymo tankumas iki 0,07 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,2 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai; galimas sklypo aptvėrimas apželdinant gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Sklypas Nr. 1 viešpataus sklype Nr. 10 kelio servitutu teisė važiuoti transporto priemonėmis (kodas 103). Sklypas Nr. 1 viešpataus sklype Nr. 10: teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 106, 107, 108). Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos)

5 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 1. x = ; y = ; 2. x = ; y = ; 3. x = ; y = ; 4. x = ; y = ; 5. x = ; y = ; 6. x = ; y = ; 7. x = ; y = ; 8. x = ; y = ; 9. x = ; y = ; 10. x = ; y = ; 11. x = ; y = ; 12. x = ; y = ; 13. x = ; y = ; 14. x = ; y = ; 15. x = ; y = ; 16. x = ; y = ; 17. x = ; y = ; 18. x = ; y = ; 19. x = ; y = ; 20. x = ; y = ; 21. x = ; y = ; 22. x = ; y = ; 23. x = ; y = ; 63. x = ; y = ; 64. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 6. Projektuojamo žemės sklypo servitutų kampų koordinatės: 7. x = ; y = ; 8. x = ; y = ; 9. x = ; y = ; 10. x = ; y = ; 11. x = ; y = ; 63. x = ; y = ; 64. x = ; y = ; 65. x = ; y = ;

6 Pastaba: Servituto ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 02: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 1071 m 2 leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai; galimas sklypo aptvėrimas ne aukštesne kaip 1,2 m ažūrine tvora, apželdinant ją gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Sklypas Nr. 2 viešpataus sklype Nr. 10 kelio servitutu teisė važiuoti transporto priemonėmis (kodas 103). Sklypas Nr. 2 viešpataus sklype Nr. 10: teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 106, 107, 108). Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA:

7 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 35. x = ; y = ; 36. x = ; y = ; 42. x = ; y = ; 43. x = ; y = ; 44. x = ; y = ; 45. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 03: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 1072 m 2 leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai; galimas sklypo aptvėrimas ne aukštesne kaip 1,2 m ažūrine tvora, apželdinant ją gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Sklypas Nr. 3 viešpataus sklype Nr. 10 kelio servitutu teisė važiuoti transporto priemonėmis (kodas 103). Sklypas Nr. 3 viešpataus sklype Nr. 10: teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai 106, 107, 108). Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos)

8 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 29. x = ; y = ; 30. x = ; y = ; 31. x = ; y = ; 32. x = ; y = ; 33. x = ; y = ; 34. x = ; y = ; 35. x = ; y= ; 37. x= ; y= ; 38. x= ; y= ; 39. x= ; y= ; 40. x= ; y= ; 41. x= ; y= ; 42. x= ; y= ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 04: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas atskirųjų želdynų teritorija, indeksas E, naudojimo pobūdis žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti atskirus želdynus, indeksas E3. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 1243 m 2 ; G1 621 m 2 ; E3 622 m 2 ; leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai, molio čerpės; galimas sklypo aptvėrimas apželdinant gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI:

9 Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207); Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 6. x = ; y = ; 24. x = ; y = ; 25. x = ; y = ; 26. x = ; y = ; 27. x = ; y = ; 28. x = ; y = ; 6. Projektuojamo žemės sklypo atskirųjų želdynų teritorijos kampų koordinatės: 1.R. x = ; y = ; 5. x = ; y = ; 24. x = ; y = ; 25. x = ; y = ; 7. Projektuojamo žemės sklypo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų kampų koordinatės: 1.R. x = ; y = ; 5. x = ; y = ; 6. x = ; y = ; 26. x = ; y = ; 27. x = ; y = ;

10 28. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 05: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas atskirųjų želdynų teritorija, indeksas E, naudojimo pobūdis žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti atskirus želdynus, indeksas E3. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 1033 m 2 ; G1 497 m 2 ; E3 536 m 2 ; leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai, molio čerpės; galimas sklypo aptvėrimas apželdinant gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207); Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA:

11 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 25. x = ; y = ; 26. x = ; y = ; 46. x = ; y = ; 47. x = ; y = ; 48. x = ; y = ; 6. Projektuojamo žemės sklypo atskirųjų želdynų teritorijos kampų koordinatės: 1.R. x = ; y = ; 2.R. x = ; y = ; 25. x = ; y = ; 46. x = ; y = ; 47. x = ; y = ; 7. Projektuojamo žemės sklypo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų kampų koordinatės: 1.R. x = ; y = ; 2.R. x = ; y = ; 26. x = ; y = ; 48. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 06: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas atskirųjų želdynų teritorija, indeksas E, naudojimo pobūdis žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti atskirus želdynus, indeksas E3. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 1098 m 2 ; G1 463 m 2 ; E3 635 m 2 ; leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai, molio čerpės; galimas sklypo aptvėrimas apželdinant gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207); Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti

12 požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 47. x = ; y = ; 48. x = ; y = ; 49. x = ; y = ; 50. x = ; y = ; 51. x = ; y = ; 6. Projektuojamo žemės sklypo atskirųjų želdynų teritorijos kampų koordinatės: 2.R. x = ; y = ; 3.R. x = ; y = ; 47. x = ; y = ; 49. x = ; y = ; 50. x = ; y = ; 7. Projektuojamo žemės sklypo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų kampų koordinatės: 2.R. x = ; y = ; 3.R. x = ; y = ; 48. x = ; y = ; 51. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 07: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas atskirųjų želdynų teritorija, indeksas E, naudojimo pobūdis žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti atskirus želdynus, indeksas E3. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

13 sklypo plotas 1070 m 2 ; G1 435 m 2 ; E3 635 m 2 ; leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai, molio čerpės; galimas sklypo aptvėrimas apželdinant gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207); Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 50. x = ; y = ; 51. x = ; y = ; 52. x = ; y = ; 53. x = ; y = ; 54. x = ; y = ;

14 55. x = ; y = ; 6. Projektuojamo žemės sklypo atskirųjų želdynų teritorijos kampų koordinatės: 3.R. x = ; y = ; 4.R. x = ; y = ; 50. x = ; y = ; 52. x = ; y = ; 53. x = ; y = ; 54. x = ; y = ; 7. Projektuojamo žemės sklypo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų kampų koordinatės: 3.R. x = ; y = ; 4.R. x = ; y = ;; 51. x = ; y = ; 55. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 08: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas atskirųjų želdynų teritorija, indeksas E, naudojimo pobūdis žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti atskirus želdynus, indeksas E3. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 1075 m 2 ; G1 433 m 2 ; E3 642 m 2 ; leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI: stogai šlaitiniai, molio čerpės; galimas sklypo aptvėrimas apželdinant gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207); Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui).

15 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 54. x = ; y = ; 55. x = ; y = ; 56. x = ; y = ; 57. x = ; y = ; 58. x = ; y = ; 59. x = ; y = ; 6. Projektuojamo žemės sklypo atskirųjų želdynų teritorijos kampų koordinatės: 4.R. x = ; y = ; 5.R. x = ; y = ; 54. x = ; y = ; 56. x = ; y = ; 57. x = ; y = ; 58. x = ; y = ; 7. Projektuojamo žemės sklypo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų kampų koordinatės: 4.R. x = ; y = ; 5.R. x = ; y = ; 55. x = ; y = ; 59. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 09: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, indeksas G, naudojimo pobūdis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, indeksas G1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas atskirųjų želdynų teritorija, indeksas E, naudojimo pobūdis žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti atskirus želdynus, indeksas E3. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 1097 m 2 ; G1 517 m 2 ; E3 580 m 2 ; leistinas pastatų aukštis iki 10 metrų; užstatymo tankumas iki 0,25 (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu); užstatymo intensyvumas iki 0,4 (visų pastatų bendro ploto santykis su viso sklypo plotu); PASIRINKTIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI:

16 stogai šlaitiniai, molio čerpės; galimas sklypo aptvėrimas apželdinant gyvatvore; numatomas papildomas apželdinimas (ne mažiau kaip 30 proc. sklypo teritorijos); Fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, klinkerio plytelės, medis, stiklas. Automobilių parkavimas numatomas antžeminėse automobilių saugyklose, sklypo ribose. NUMATOMI SERVITUTAI: Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207); Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 58. x = ; y = ; 59. x = ; y = ; 60. x = ; y = ; 61. x = ; y = ; 62. x = ; y = ; 6. Projektuojamo žemės sklypo atskirųjų želdynų teritorijos kampų koordinatės: 5.R. x = ; y = ; 6.R. x = ; y = ; 7.R. x = ; y = ; 58. x = ; y = ; 60. x = ; y = ;

17 7. Projektuojamo žemės sklypo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų kampų koordinatės: 5.R. x = ; y = ; 6.R. x = ; y = ; 7.R. x = ; y = ; 59. x = ; y = ; 61. x = ; y = ; 62. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. Sklypas Nr. 10: Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis kita, žemės naudojimo būdas inžinerinės infrastruktūros teritorija, indeksas I, naudojimo pobūdis - teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, indeksas I2, suplanuos gatvės indeksas D2 srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų. PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: sklypo plotas 713 m 2 NUMATOMI SERVITUTAI: Sklypas Nr. 10 tarnaus kaip miesto gatvė kelio servitutu teisė važiuoti transporto priemonėmis (kodas 203). Planavimo organizatorius pagal infrastruktūros sutartį neatlygintinai perduoda Palangos miesto savivaldybei; Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 206); Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 207); Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas, kodas 208). ESAMI SERVITUTAI: Servitutas teisė aptarnauti požemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); Suteikiantis teisę inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms tiesti, aptarnauti požemines komunikacijas, suderinus darbus su žemės savininkais (žemės sklypas Nr ). NAIKINAMI SERVITUTAI: Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) Plotas ha, suteikiantis teisę kitiems asmenims eiti, važiuoti sklypo dalimi (žemės sklype Nr ),(naikinamas dėl to, kad šiuo detaliuoju planu planuojamas sklypas Nr. 10 gatvės įrengimui). Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 ir vėlesnės redakcijos) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (49 skyrius); Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona (6 skyrius); Dujotiekio apsaugos zona (9 skyrius); Transformatorinės apsaugos zona (6 skyrius); Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (29 skyrius); Kurortų apsaugos zonos (16 skyrius) Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (21 skyrius) Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BRĖŽINYJE NURODYTA:

18 1. Detaliojo plano galiojimo riba (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 2. Projektuojama sklypo riba, numeris ir plotas (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 3. Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 4. Užstatymo zona, ribos, linija (žiūrėti pagrindinį brėžinį); 5. Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 8. x = ; y = ; 9. x = ; y = ; 10. x = ; y = ; 11. x = ; y = ; 12. x = ; y = ; 13. x = ; y = ; 14. x = ; y = ; 15. x = ; y = ; 16. x = ; y = ; 17. x = ; y = ; 18. x = ; y = ; 19. x = ; y = ; 20. x = ; y = ; 21. x = ; y = ; 29. x = ; y = ; 30. x = ; y = ; 31. x = ; y = ; 32. x = ; y = ; 33. x = ; y = ; 34. x = ; y = ; 35. x = ; y= ; 36. x = ; y = ; Pastaba: Sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu Gretimybių poveikis formuojamai gyvenamajai aplinkai Parengto detaliojo plano projekte numatytų gyvenamosios paskirties pastatų statybos metu ir naudojant šiuos statinius, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, būtinai įvykdžius LR Statybos įstatymo ( ; Nr.IX-583) 6 straipsnio 4 punkt., išlieka tos pačios: 1. Planuojamo teritorijos gretimybės pietuose planuojama teritorija ribojasi su žemės sklypu, kadastrinis Nr. 2501/33:269, Birutė Tonkūnienė; vakarinėje pusėje ribojasi su žemės sklypu, kadastrinis Nr. 2501/33:254, Rytis Šūmakaris, Teklė Grigaliūnienė, Terese-Vanda Jaščiurevičienė; šiaurinėje pusėje planuojama teritorija ribojasi su Žirgų taku; rytinėje pusėje ribojasi su žemės sklypais, kadastrinis Nr. 2501/33:257, Darius Tamkevičius. Kadastrinis Nr 2501/33:314, Emilija Bračiulienė, Jurgis Žalimas, Liongina Telšinskaitė, Tomas Endzinas, Jurgis Žalimas, Adelė Endzinienė, Janina Benetienė, Birutė Aksenavičienė, Ferdinandas Luotis, Stanislovas Ubis, Virginijus Alekšiūnas. Statinių ir įrenginių greta planuojamos teritorijos nėra. Numatoma ūkinė veikla žemės sklype Žirgų takas 5, Palangoje, neturės neigiamo poveikio gretimybėms, kadangi rengiamame detaliojo plano projekte išlaikomi normuojami atstumai (kurie yra nustatyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose) tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų, nebus pabloginta gretimybėse esančios teritorijos būklė. 2. Parengto detaliojo plano sprendiniai planuojamai teritorijai nekeičia susiformavusios gretimybių susisiekimo infrastruktūros (išlieka esamos gatvės, privažiavimai, takai).

19 3. Įgyvendinus detaliojo plano projekto sprendinius planuojamai teritorijai, nebus pabloginta trečiųjų asmenų galimybė naudotis inžineriniais tinklais (projektuojamų pastatų inžinerinės sistemos bus prijungtos prie esamų miesto vandentiekio, buities nuotekų, dujotiekio ir elektros energijos tiekimo tinklų). 4. Projektuojami statiniai neturės neigiamos įtakos gretimuose sklypuose esančių statinių insoliacijai. Gyvenamieji pastatai netemdys gretimuose sklypuose esančių pastatų, kadangi iki jų yra išlaikomas pakankamas atstumas (min m; vadovaujantis STR :2004 Gyvenamieji pastatai 193 p.). Gretimybėse esančiuose pastatuose gyvenamuosiuose kambariuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas bus ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. 5. Planuojamoje teritorijoje nenumatoma oro, vandens, dirvožemio tarša Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas ir vertinimas Planuojamos teritorijos ribos ir plotas nesikeičia. Teritorijoje numatoma gyvenamųjų namų, rekreacinių objektų statyba. Skaičiuojamas automobilių stovėjimo vietų poreikis pagal STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos. Automobilių saugojimas garažuose, sklypo ribose ant kietų dangų. Sklypo reljefas nekeičiamas. Želdinių sklype nėra. Esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka, pakeitimas patvirtintas AM įsakymu Nr Formuojamuose sklypuose pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės sklypuose vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojimų planuojamai ūkinei veiklai neturi. Sklypas nepatenka į Palangos oro uosto C zoną (pagal ekvivalentinį triukšmo rodiklį). Tvarkant atliekas statybų metu vadovautis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis AM įsakymu Nr Įvertinus planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse esančių statinių architektūrinę išraišką, medžiagiškumą, numatomi šie papildomi reikalavimai sklypo užstatymai stogai šlaitiniai,molio čerpės; galimas sklypo aptvėrimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sklypuose apželdinant gyvatvore; Transportas Parengto detaliojo plano projekto sprendiniai planuojamai teritorijai nekeičia jau susiformavusios susisiekimo infrastruktūros (išlieka esamos gatvės, privažiavimai, takai). Į planuojamą teritoriją patenkama iš Karvelyno gatvės, kuri kertasi su Lenktąja gatve. Sklypų Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9 ribose numatomos antžeminės automobilių saugyklos. Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, reikiamas automobilių stovėjimo vietų skaičius sklypuose skaičiuojamas vadovaujantis STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos. Sklype Nr.10 suplanuotos gatvės kategorija D2 pagal STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos. Planavimo organizatorius pagal infrastruktūros sutartį neatlygintinai perduoda Palangos miesto savivaldybei inžinerinės infrastruktūros sklypą Nr Inžineriniai tinklai Planuojama teritorija (formuojami žemės sklypai) yra inžineriniu požiūriu nepilnai įsavintoje teritorijoje, tačiau pasijungimas pagal išduotas technines sąlygas įmanomas. Esamos miesto inžinerinės komunikacijos tenkina planuojamos veiklos porekius; naujų magistralinių

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

TURINYS:

TURINYS: Verslo liudijimas Nr. QD114821-1, Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) 465765 OBJEKTO NR. 116-10-2010-3 UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais Panevėžio rajono savivaldybė Smilgiai SMILGIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS KONCEPCIJA BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS KAUNO

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Užsakovas

Užsakovas Užsakovas UAB,,Paupio turtas Objektas Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje kompleksas. Stadija Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo 2017 1 UŽSAKOVAS: UAB,,Paupio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02 1 L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U -1046 STADIJA SP TOMAS V METAI 2011 OBJEKTAS: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBöS GYVENAMŲJŲ NAMŲ

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau