1 Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu t.y. Jums darant atžymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje sve

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1 Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu t.y. Jums darant atžymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje sve"

Transkriptas

1 1 Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu t.y. Jums darant atžymą apie susipažinimą su Sutartimi ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje registracijos metu. Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kita informacija, bei reikalavimai tiek tėvams/globėjams tiek dalyviams. AKTYVUS STOVYKLAVIMAS SLIDINĖJIMO PAMOKŲ SUTARTIS VšĮ Ekstremalūs gamtos namai, juridinio asmens kodas: , adresas: S.Nėries g.79, Vilnius (toliau vadinama Aktyvus stovyklavimas ), atstovaujama vadovės, Editos Dembinskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus ir Tėvas arba Globėjas, atstovaujantis vaiko interesus (toliau Vaiko atstovas), toliau tekste Aktyvus stovyklavimas ir Vaiko atstovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šia Aktyvaus stovyklavimo neformalaus ugdymo sutartį (toliau Sutartis). I. SUTARTIES OBJEKTAS 1. Aktyvus stovyklavimas įsipareigoja Vaiko atstovo sūnų ar dukra ugdyti pagal neformalaus vaikų ugdymo Aktyvaus stovyklavimo slidinėjimo pamokų programa. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas Sutartyje ir programoje numatyta tvarka ir terminais. II. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 2. Sutarties sa lygos: 2.2. Aktyvaus stovyklavimo užsiėmimai (toliau slidinėjimo pamokos) vyksta slidinėjimo centre Liepkalnis, Minsko pl. 2, Vilnius. 2.3.Slidinėjimo pamokų mokestis ir pamokos trukmė nurodyta programoje. 2.4.Užsiėmimų grafikas pagal individualų susitarima. 2.5.Mokėjimai už slidinėjimo pamokas gali būti mokami iki užsiėmimo pavedimu arba atvykus į slidinėjimo pamokas, grynais. 2.6.Jei užsiregistravus, vaikas negalės atvykti į slidinėjimo pamokas, privalote informuoti diena prieš. Neatvykus į slidinėjimo pamokas ir neinformavus dėl neatvykimo, pinigai negra žinami. Pranešti galima elektroniniu paštu arba telefonu Sutartyje nurodytais kontaktais. III. AKTYVAUS STOVYKLAVIMO TEISĖS IR PAREIGOS 1. Užtikrinti kokybiška ugdymo programos vykdyma bei sauguma ugdymo procese. 2. Puoselėti teigiamus instruktorių, vaikų ir tėvų santykius. 3. Teikti informacija apie vaiko ugdymo sa lygas ir mokymo pasiekimus. 4. Neįvykus užsiėmimui, jeigu jis neįvyko dėl Aktyvaus stovyklavimo kaltės, užtikrinti šio užsiėmimo įvykima kitu laiku, apie jo laika iš anksto įspėjus Vaiko atstova. Užsiėmimas nelaikomas neįvykusiu, jei dėl oro sa lygų negali dirbti slidinėjimo trasa Liepkalnis. Apie neįvyksiantį užsiėmima Aktyvus stovyklavimas privalo informuoti elektroniniu paštu ar telefoniniu skambučiu Vaiko atstova ne vėliau, kaip viena diena iki numatytos užsiėmimo dienos, o to nepadarius, Aktyvus stovyklavimas privalo užtikrinti vaiko sauguma ir užimtuma numatyto užsiėmimo metu.

2 2 5. Jei Vaiko atstovo sūnus ar dukra yra pašalinami iš Aktyvus stovyklavimas slidinėjimo pamokos už Lietuvos Respublikos įstatymų ar slidinėjimo centro Liepkalnis trasų naudojimo ir elgesio trasose taisyklių (Sutarties priedas Nr.1) nesilaikyma, sumokėti už slidinėjimo pamoka pinigai negra žinami. 6. Aktyvus stovyklavimas neatsako už paliktus ar pamestus slidinėjimo pamokos metu vaiko daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. 7. Aktyvus stovyklavimas turi teisę už jam ir/ar kitiems slidinėjimo pamokos dalyviams, vaiko padaryta materialinę žala, išieškoti iš Vaiko atstovo. IV. VAIKO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS 8. Vaiko atstovas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas. Jei paslaugų kokybė jo netenkina jis turi teisę kreiptis į Aktyvus stovyklavimas organizatorių Sutartyje nurodytais kontaktais. 9. Vaiko atstovas slidinėjimo pamokų registracijos anketoje privalo nurodyti telefona ir kitus kontaktinius duomenis, kuriais Aktyvus stovyklavimas reikalui esant galėtų operatyviai susisiekti su Vaiko atstovu. 10. Vaiko atstovas privalo pranešti apie šioje Sutartyje ir registracijos formoje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitima nuo jų pasikeitimo. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo nurodyti aktyvų (pastoviai naudojama ) savo elektroninio pašto adresa, į kurį sutinka gauti elektroninius laiškus. Šiuo adresu Aktyvus stovyklavimas siunčia primenamuosius laiškus Vaiko atstovui su individualiomis sa skaitomis už teikiamas paslaugas bei informacija apie slidinėjimo pamokų laiko pakeitimus arba kitas siūlomas Aktyvaus stovyklavimo sutartis. 11. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį (užregistravęs vaika ), privalo pateikti pilna ir išsamia informacija apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Aktyvus stovyklavimas instruktoriai, vykdydami Sutarties įsipareigojimus. Minėta informacija privalo būti įrašoma į komentarų skiltį registruojantis PASTABOS. Vaiko atstovas patvirtina, kad slidinėjimo pamokos dalyvis yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažyma apie slidinėjimo pamokos dalyvio sveikata. 12. Šia Sutartimi Vaiko atstovas pareiškia, kad neprieštarauja, kad užsiėmimų metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Aktyvus stovyklavimas nuosavybė ir gali būti naudojama išimtinai Aktyvaus stovyklavimo veiklos reklamos tikslams be atskiro Vaiko atstovo sutikimo. Nuotraukomis bei filmuota medžiaga nėra dalinamasi su trečiosiomis šalimis. 13. Šia Sutartimi Vaiko atstovas pareiškia, kad yra informuotas apie būtinas apsaugas slidinėjant, kurios yra nurodytos slidinėjimo pamokų Atmintinėje ( Sutarties priedas Nr.2). 14. Vaiko atstovas įsipareigoja supažindinti savo vaika su šia Sutartimi ir jos sutarties priedais: slidinėjimo centro Liepkalnis trasų naudojimo ir elgesio trasose taisyklėmis, atmintinėje esančiu turiniu ir jų prisiimtais įsipareigojimais. 15. Vaiko atstovas užtikrina, kad jo vaikas laikysis vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių. V. VAIKO ATSTOVO ĮGALIOJIMAS 16. Vaiko atstovas įgalioja Aktyvaus stovyklavimo atstovus slidinėjimo pamokos metu, nutikus nelaimingam atsitikimui ir esant būtinybei, atstovauti Vaiko atstova gydymo įstaigose. 17. Gauti iš medikų visa reikiama informacija apie vaiko sveikatos būklę. Vaiko interesais gauti ir pateikti prašymus Vaiko atstovo vardu, pasirašyti dokumentus. VI. ATSAKOMYBĖ, SUTIKIMAI IR PATVIRITNIMAI

3 3 18. Aktyvaus stovyklavimo organizatoriai, instruktoriai neatsako už nelaimingus atsitikimus, dalyvio kūno sužalojimus, kito asmens sužalojima slidinėjimo teritorijoje. 19. Aktyvaus stovyklavimo organizatoriai ir instruktoriai neprisiima atsakomybės dėl pamokoje atsiradusių ar paūmėjusių vaiko sveikatos sutrikimų. 20. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad vaikui bus suteikiami instruktažai ir vykdomos pamokos, kurių metu vaikas privalo būti atidus, nesikuklinti paklausti, jei kas nors neaišku. Aktyvaus stovyklavimo organizatoriaus ir Instruktorių nurodymai vaikui yra privalomi. Vaikas privalo būti dėmesingas instruktoriams. 21. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad visi slidinėjimo pamokos dalyviai gali sukelti pavojų vienas kito saugumui, todėl vaikas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad išvengtų situacijų, kuriose atsirastų dalyvių tarpusavio žalos sveikatai ar turtui padarymo rizika. 22. Vaikas ir Vaiko atstovas patvirtina, kad dėl Vaiko sveikatos sutrikimų, alergijų, vaistų naudojimo ir kitų sveikatos būklių įtakos vaiko galimybei dalyvauti slidinėjimo pamokoje vaikas ir jo Vaiko atstovas iš anksto pasitarė su gydytoju ir griežtai laikysis gydytojo rekomendacijų. 23. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad už savo daiktus Vaikas bus atsakingas pats. 24. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad slidinėjimo pamokose bus užsiimama veikla, susijusia su rizika asmens sveikatai ir turtui net ir esant tinkamai kvalifikuotų instruktorių priežiūrai. 25. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad vaikas ir Vaiko atstovas prisiima visa atsakomybę dėl dalyvavimo slidinėjimo pamokose ir užsiėmimo numatytomis veiklomis, todėl Aktyvaus stovyklavimo organizatoriai, jo darbuotojai, instruktoriai ir bet kurie kiti susiję asmenys, nėra atsakingi už žala, kuri gali atsirasti vaiko sveikatai ir turtui. 26. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad vaikas privalo būti atsargus, saugoti save, savo sveikata, turta, kitų asmenų sveikata, turta, ir už žala trečiųjų asmenų sveikatai ar turtui atsako kaip bet kuris kitas asmuo. 27. Vaikui ir Vaiko atstovui yra žinoma, suprantama ir paaiškinta, kad visus klausimus dėl šios sutarties, taisyklių, instruktorių nurodymų, bendrųjų elgesio taisyklių, rizikų, saugumo taisyklių, nedelsiant privalo užduoti slidinėjimo pamokų organizatoriui, instruktoriams ir reikalauti aiškių atsakymų. VII. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS 28. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo(susipažinimo) dienos ir galioja paslaugai pasibaigus. 29. Užsiregistravus į sekančias slidinėjimo pamokas, laikoma, kad su šia Sutartimis jau esate susipažinę ir pakartotinai susipažinti su šia Sutartimi jau nereikės, jei iki to laiko nebus padaryti sutarties pakeitimai. Atsiradus sutarties pakeitimams ir toliau tęsiant slidinėjimo pamokas, Sutartis su pakeitimais bus išsiųsta nurodytu el. paštu. Išsiunčiant Sutartį nurodytu el. paštu, laikoma, kad informacija pasiekė ir su ja susipažino Vaiko atstovas. 30. Vaiko atstovas turi teisę nutraukti šia Sutartį vienašališkai, prieš tai įspėjęs Aktyvaus stovyklavimo organizatorių žodžiu arba raštu (el.būdu), ir visiškai atsiskaitęs su Aktyvaus stovyklavimo organizatoriumi už iki Sutarties nutraukimo suteiktas šioje Sutartyje nurodytas paslaugas. 31. Aktyvus stovyklavimas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 31.1.Jeigu slidinėjimo pamokos dalyvis kelia grėsmę kitų vaikų ir slidinėtojų saugumui; 32. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdyma ar netinkama jų vykdyma šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

4 4 33. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 34. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 35. Sudarydamos šia Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šia Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes. VIII. MOKĖJIMAI 36. Mokėti reikia už kiekviena pravesta pamoka atskirai, prieš jai prasidedant. Galimas atsiskaitymas pavedimu arba grynais atvykus slidinėti. 37. Jei taip nutiktų, kad oro sa lygos sutrukdė tęsti pamokas slidinėjimo centre Liepkalnis, už nesuteiktas paslaugas permoka bus gra žinta. IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI Aktyvus stovyklavimas VšĮ Ekstremalūs gamtos namai Įmonės kodas: Swedbank, AB LT Tel. Nr.: Vadovas, Edita Dembinskienė Sutartis į internetinį puslapį įkelta: 2019m sausio 6d.

5 5 SUTARTIES PRIEDAS Nr. 1 Trasų naudojimo ir elgesio trasose taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Liepkalnio slidinėjimo trasų naudojimo sutarties dalis. 1. Bendros sa lygos 1.1. Šios Liepkalnio slidinėjimo trasų (toliau Trasos ) naudojimo ir elgesio trasose taisyklės reguliuoja trasų ir prie jų esančios teritorijos naudojimo ir elgesio jose tvarka o taip pat jų naudotojo teises ir pareigas Į Trasas įeina teritorija, įtraukianti nusileidimo zona, ir keltuvus, kurie specialiai skirti naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente Teisinius Trasų naudotojo (toliau Naudotojas ) ir Operatoriaus (toliau Savininkas ) santykius nusako šios Taisyklės, Civilinis kodeksas ir kiti taikytini aktai Trasų naudojimo sutartis (toliau Sutartis) sudaroma tuo momentu, kai asmuo nuperka keltuvo ir Trasų naudojimo Bilieta arba kitaip teisėtai įgyja Savininko leidima arba patvirtinima naudoti Trasas (toliau tekste Bilietas ) Savininkas suteikia leidima Naudotojui naudoti Trasas tiktai pagal šios Sutarties sa lygas Trasas gali naudoti tiktai tie asmenys, kurie įsigijo galiojantį Bilieta, nupirkta arba gauta Liepkalnio slidinėjimo trasų kasose iš Liepkalnio slidinėjimo trasų personalo. Asmenys, negavę Savininko leidimo naudoti Trasas, arba kurie neturi galiojančio Bilieto, neturi teisės naudoti Trasas Šios Taisyklės nepripažįstamos Savininko oferta sudaryti Sutartį. Naudotojo veiksmas Bilieto įsigijimui iš Savininko arba jo įgalioto asmens pripažįstamas pasiūlymu sudaryti Sutartį šiomis sa lygomis. Savo ruožtu, Savininko arba jo įgalioto asmens Bilieto išdavimas asmeniui pripažįstamas akceptu. Savininkas arba jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti išreikšto pasiūlymo. Šios Sa lygos ir kitos aplinkybės negali būti pripažįstamos patvirtinimu, kad asmens išreikštas pasiūlymas bus būtinai akceptuotas Šioje Sutartyje nustatytos Naudotojo pareigos ir Savininko teisės yra privalomos tiems asmenis, kurie faktiškai naudoja Trasas arba yra Trasų teritorijoje jų nenaudodami be Bilieto arba su negaliojančio Bilietu arba prieš Bilieto įsigijima arba ir užsibaigus jo terminui. Naudodamas Trasas ir/arba jose būdamas asmuo įsipareigoja laikytis šios Sutarties sa lygų Teisę naudoti Trasas turi fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 12 metų amžiaus. Nepilnamečiai iki 12 metų amžiaus gali naudoti Trasas tiktai tiesioginėje pilnamečių asmenų priežiūroje Trasose draudžiama turėti (vedžioti su antsnukiu arba be, laikyti narve ar kt.) šunis ir kitus gyvūnus Už atlygi Trasose mokyti nusileisti snieglente arba slidėmis, ir arba vykdyti bet kokia ūkinę arba komercinę veikla Trasose galima tik gavus išankstinį rašytinį Savininko sutikima. Šio punkto pažeidimas (įtarimas jo pažeidimu) yra pagrindas pripažinti Naudotoja šiurkščiai pažeidus taisykles ir/arba neterminuotai uždrausti naudotis Trasomis. 2. Sutarties terminas: 2.1. Nuo to momento, kai fizinis asmuo įsigijo Bilieta, jis laikomas Naudotoju šios Sutarties prasme ir jam yra privaloma ši Sutartis Sutarties terminas užsibaigia, o kartu su tuo ir teisė naudoti Trasas, jeigu užsibaigia Biliete nurodytas laikas arba nusileidimų skaičius Sutarties terminas užsibaigia ir kartu su tuo teisė naudoti Trasas, jeigu anuliuojamas asmens Bilietas dėl šios Sutarties sa lygų nesilaikymo. 3. Inventorius: 3.1. Ši Sutartis suteikia teisę Naudotojui naudoti Trasas nusileidimui nuo kalno kalnų slidinėjimo slidėmis arba snieglente (toliau Inventorius ) 3.2. Trasose leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkinga Inventorių Naudotojas turi įsitikinti savo Inventoriaus technine būkle. Jeigu Naudotojui kyla abejonių arba nėra informacijos dėl savo Inventoriaus techninės būklės, jis privalo kreiptis konsultacijos į Trasų specialistus Inventoriaus nuomos punkte Snieglentė turi būti su saugos diržu, kuris pritvirtintas prie snieglentės tvirtinimo ir Naudotojo kojos, o slidės privalo būti su stabdžių letenėlėmis, kad snieglentė arba slidės be naudotojo žinios negalėtų nuslysti šlaitu ir padaryti nuostolių arba sužeisti kitus Naudotojus. Slidžių lazdos apatinėje dalyje turi būti su apsauginėmis lėkštutėmis Šios Sutarties sa lygos privalomos visiems Naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo Inventorių ar išsinuomota iš Savininko arba trečiųjų asmenų.

6 Trasose draudžiama naudoti rogutes, plėveles, lygumų slides ir pan., o taip pat ir kita nuvažiavimo inventorių, išskyrus ta, kuris nurodytas Taisyklėse. 4. Naudotojo teisės ir pareigos: 4.1. Naudotojas turi teisę naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente tiktai tams skirta kalno šlaito dalį (toliau Trasų nuvažiavimo zona ). Draudžiama naudoti nusileidimui Keltuvių kelia. Keltuvo keliu laikoma sa lyginė linija, kuria naudotojai pakyla šlaitu, naudojant keltuva Naudotojas privalo laikytis šios Sutarties sa lygų, ženklų ir nurodymų Trasose, susijusių su Trasomis, jų naudojimu ir Inventoriumi. Naudotojas privalo laikytis Savininko darbuotojų, apsirengusių atitinkamos formos rūbais arba kitaip paženklintų atitinkamu skiriamuoju ženklu (toliau Trasų personalas ), reikalavimų arba nurodymų dėl Trasų, jų naudojimo ir Inventoriaus Naudotojams draudžiama naudoti Trasas arba jose būti (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Trasų personalas arba bet kuris kitas Savininko įgaliotas asmuo turi teisę pareikalauti nedelsiant patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Atsisakymas leisti nedelsiant patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų arba kliudymas bet kokiu būdu patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, pripažįstamas, apsvaigimu nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų ir sukelia analogiškas teisines pasekmes kaip nustatymas, kad naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Trasų naudojimas arba buvimas jose (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, nepriklausomai nuo apsvaigimo laipsnio, yra laikomas šiurkščiu Taisyklių pažeidimu Naudotojas turi teisę Trasose naudoti tiktai tokį Inventorių, kuris yra techniškai tvarkingas. Naudotojas prieš kiekviena nusileidima privalo įsitikinti, kad Inventorius yra techniškai tvarkingas Naudotojui draudžiama vaikščioti pėsčiomis po nusileidimo zona ir keltuvo veikimo zonoje. Tais atvejais, kai Naudotojas priverstas vaikščioti pėsčiomis po Trasų nusileidimo zona, paimant nukritusį inventoriaus daikta (pavyzdžiui, slidę, kuri nuslydo Trasomis jam nukritus) arba siekiant pagelbėti esant nelaimingam atsitikimui, Naudotojas privalo judėti įmanomai netrukdant kitiems Naudotojams Naudotojui draudžiama nepagrįstai stovėti arba sėdėti Trasų nusileidimo zonoje arba keltuvo kelyje su techniškai tvarkingu Inventoriumi. Pagrįstumu galima laikyti kritima, inventoriaus defekta, pagalba nukentėjusiam, pagalba kitam nukritusiam Naudotojui. Sustojus būtina stengtis kaip galima greičiau atlaisvinti Trasų nusileidimo zona Naudotojas apsiima visiška atsakomybę už savo sauguma, sveikata, gyvybę Trasoje ir yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų Trasų Naudotojų saugumui Naudotojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų ir reikalavimų Savininkui dėl Trasose gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko šių sa lygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate Trasų dalį, vadinama Snieglenčių parku ir, pažymėta atitinkama nuoroda, galima naudoti asmenims, kurie turi įgūdžių ir kurių įgūdžiai atitinka tramplinų ir figūrų sudėtingumo laipsnį. Slidininkai gali naudoti Snieglenčių parka tik su šalmais ant galvos ir tik ir ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Personalas turi teisę bet kuriam Naudotojui uždrausti naudoti Snieglenčių parka, jeigu jo sugebėjimai arba nusileidimo būdas pavojingas jam pačiam arba kitiems lankytojams. 5. Nusileidimo sa lygos: 5.1. Naudotojas, pageidaujantis pradėti važiavima, privalo įsitikinti, kad pradėjęs važiavima jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems Slidininkams Prieš pradedant kiekviena nusileidima, Naudotojas privalo įvertinti Trasų sniego dangos kokybę ir būklę, o taip pat kitų asmenų buvima nusileidimo zonoje, siekiant įvykdyti saugų nusileidima Naudotojas gali pradėti nusileidima tiktai po to, kai įsitikino, kad galės saugiai nusileisti. Naudotojui draudžiama naudoti Trasas, jeigu kyla bet kokių abejonių, kad sniego kokybė arba būklė netinkama nusileidimui net ir tokiu atveju, jeigu veikia keltuvas. Naudotojui draudžiama būti Trasų nusileidimo zonoje, jeigu joje dirba arba yra retrakas (sniego traktorius). Naudotojas privalo duoti kelia retrakui (sniego traktoriui) arba Trasų tarnybų specialiam transportui Naudotojas gali aplenkti kita Naudotoja iš dešinės arba iš kairės pusės. Naudotojas privalo asmeniui, kurį aplenkia, palikti pakankamai didelį Trasos plotį manevrų vykdymui Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje važiuojančiais asmenimis ir vengti susidūrimo su priekyje važiuojančiais asmenimis. Naudotojas, važiuojantis iš viršaus, yra atsakingas už susidūrimo su žemiau esančiu arba priekyje važiuojančiu asmeniu išvengima, o įvykus susidūrimui - už šio susidūrimo sukeltas pasekmes Blogai apžvelgiamose Trasų vietose arba esant neaiškiai situacijai Naudotojui leidžiama judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo, nepriklausomai nuo susidariusios situacijos Naudotojui draudžiama kirsti sa lyginę linija, kuri atskiria keltuvo kelia nuo Trasų nusileidimo zonos.

7 Naudotojas privalo suteikti pagalba nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui. Apie bet kurį nelaiminga atsitikima būtina nedelsiant pranešti Trasų personalui ir dalyvauti pagalbos teikime, jeigu tokia būtina. 6. Keltuvo naudojimo sa lygos: 6.1. Prieš pasikėlimą: Naudotojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos Prisikabinti prie keltuvo ir atsikabinti nuo keltuvo galima tiktai tam numatytose vietose. Atsikabinimas pasikėlimo metu leidžiamas tiktai specialiu Trasų personalo raginimu. Vienu keltuvo kabliu/laikikliu ( Tablečių tipo keltuvuose) gali pasikelti tiktai vienas Naudotojas. Kabliu /Inkaru ( T-bar tipo keltuvuose) gali pasikelti ne daugiau kaip du Naudotojai Naudotojas, neturintis keltuvo naudojimosi patirties, privalo apie tai informuoti Trasų personala prie keltuvo, kad jis galėtų pagelbėti Naudotojas privalo išsirinkti kaip galima daugiau prigulusia ir atitinkančia apranga, kišenės ir sa saga turi būti užsegtos, kad keltuvo sudėtinės dalys, skirtos Naudotojo pakėlimui į kalno viršūnę kablys, laikiklis, inkaras (toliau tekste - Laikiklis/Inkaras ), neužkibtų už jų pradedant pasikėlimą: Naudotojas (slidininkas) privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje iškištoje iš keltuvo. Jeigu kylate su snieglente, iškelkite viena koja iš snieglentės tvirtinimo Naudotojas privalo atsistoti tiesiogiai šalia keltuvo, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo jo troso vertikalios linijos, kad Naudotojo neliestų pro šalį slystantys keltuvo Laikikliai /Inkarai. Jeigu pro šalį slystantis Laikiklis/Inkaras dėl šios priežasties sugadino Naudotojos apranga, Savininkas nuostolių neatlygina Naudotojas privalo sugriebti laisva ranka Laikiklį/Inkara, prisitraukiant judėjimo kryptimi. Kai judėjimas pradėtas, Multilifto tipo keltuvo laikiklį uždėkite už nugaros juosmens vietos aukštyje. T-bar tipo keltuvų laikiklį /inkara už nugaros po klubų linija, Tablečių tipo keltuvo laikiklis /inkaras įstatomas tarp kojų Pasikėlimo metu: Naudotojas privalo nukreipti slides arba snieglentę pasikėlimo kelio kryptimi Pasikeliant su keltuvu važiuojama tiesiai, be pasisukimų ir vingiuojančių judesių ir atsižvelgiant į pakėlimo kelia. Kritimo atveju kaip galima greičiau atlaisvinamas keltuvo kelias Naudotojui draudžiama atleisti Laikiklį/Inkara tiesiogiai prieš keltuvo atramas Užbaigiant pasikėlimą: Prieš nuimant kablį Naudotojas privalo įsitikinti, ar Laikiklis /Inkaras neužsikabino už rūbų arba Inventoriaus, siekiant išvengti Naudotojo traumos (kūno sužeidimų), o taip pat, kad nebūtų sugadinta Naudotojo apranga ir Inventorius Naudotojas privalo atsikabinti nuo Laikiklio/Inkaro tiktai tuomet, kai slidės jau yra ant horizontalaus paviršiaus Naudotojas nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę artimiausio šlaito kryptimi, kad sekantis keltuvo Naudotojas nesukeltų traumos atleistu Laikikliu /Inkaru Atsikabinant nuo keltuvo, Naudotojui draudžiama traukti Laikiklį/Inkara į šona, arba vykdyti kitus veiksmus, kurie sukeltų keltuvo troso nutrūkimo arba sugadinimo grėsmę Tuo atveju, jeigu keltuvas kelia grėsmę kokiam Trasų naudotojui, Naudotojas privalo garsiai pareikalauti išjungti keltuva arba pats išjungti keltuva, nuspaudžiant STOP mygtuka. 7. Naudotojo atsakomybė: 7.1. Naudotojas atsakingas už žala ir nuostolius, kuriuos jis padarė tretiesiems asmenims arba Savininkui, naudojant Trasas Jeigu Naudotojas nesilaiko šios Sutarties reikalavimų, Trasų personalas turi teisę anuliuoti jo Bilieta ir uždrausti naudoti Trasas. Esant šiurkščiam Taisyklių pažeidimui Naudotojui uždraudžiama naudotis Trasomis neterminuotai Naudotojas atsakingas už žala ir nuostolius, atsiradusius tretiesiems asmenims ir Savininkui dėl Taisyklių pažeidimo, tame tarpe, dėl keltuvo naudojimo sa lygų nesilaikymo Bilieto pametimo atveju Naudotojas neturi teisės jį atnaujinti arba kompensuoti sumokėta suma Naudotojas neturi teisės reikalauti Bilieto apkeitimo į pinigus, jeigu Bilieto veikimo laikas prasidėjo, ir jo daugiau nebepatenkina Trasų dangos būklė, oro arba bet kokios kitos aplinkybės. 8. Savininko atsakomybė: 8.1. Savininkas neapsiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ir nuostolius, atsiradusius naudotojui arba tretiesiems asmenims pažeidus šios Sutarties sa lygas Savininkas neapsiima atsakomybės už inventoriaus, transporto priemonių, kitų asmenų turto sugadinima, vagystes.

8 Savininkas neprivalo atsakyti už žala arba nuostolius, kurie padaryti dėl neteisingo keltuvo naudojimo arba saugumo taisyklių nesilaikymo. 9. Kitos sa lygos: 9.1. Savininkas turi teisę nesuteikti asmeniui galimybės naudoti Trasas, jeigu asmuo neturi Bilieto arba užsibaigė jo veikimas, tame tarpe Bilieto anuliavimo atveju. Savininkas turi teisę vykdyti veiksmus šių asmenų pašalinimui iš Trasų Ginčai ir nesutarimai dėl Taisyklių, jų pažeidimo ir dėl atsakomybės dėl naudojimosi Trasomis yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu tarpusavio derybų būdu jų išspręsti nepavyksta, abi Šalys turi teisę kreiptis į teisma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Vilniaus mieste. "Snow parko" taisyklės Visada įvertinkite savo sugebėjimus, nes už savo sauguma atsakote tik Jūs patys. SNOW PARKE čiuožkite tik Twin Tip tipo slidėmis bei snieglentėmis. Jeigu esate nepatyręs snieglentininkas/slidininkas, nebandykite kartoti triukų, kuriuos atlieka labiau patyrę čiuožėjai. Prieš čiuoždami SNOW PARKE apžiūrėkite figūras ir įvertinkite savo patirtį bei sugebėjimus. Jeigu vienu metu figūra pasiekia du žmonės, pirmasis ja leidžiasi tas, kuris čiuožia pirmas, antrasis privalo palaukti, kol prieš jį čiuožęs žmogus saugiai nusileis. Saugokitės neatidžių ir skersai Jūsų kelio čiuožiančių žmonių. Jeigu netyčia nugriūnate, kuo skubiau atsikelkite. Būkite mandagūs. Nesielkite taip, kaip nenorėtumėte, kad būtų elgiamasi su Jumis. Nesustokite blogai matomose vietose. Niekada nepaleiskite savo snieglentės. Jeigu ja nusiimate, ant sniego pasidėkite apkaustais į apačia. "Snow parke" draudžiama ČIUOŽTI BE ŠALMŲ. Čiuožti asmenims iki 16 metų be tėvų ar instruktorių priežiūros. Parko lankytojams savarankiškai statyti ir keisti figūras. Ilsėtis ant/tarp SNOW PARKO figūrų. Čiuožti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių bei toksinių medžiagų.

9 9 SUTARTIES PRIEDAS Nr. 2 ATMINTINĖ SU SAVIMI ATVYKSTANT Į PAMOKAS REIKIA BŪTI APSIVILKUS IR SU SAVIMI TURĖTI: 1. striukė, kelnės (3-ias sluoksnis); 2. džemperis (2 as sluoksnis); 3. apatiniai termo rūbai (1 as sluoksnis); 4. pirštinės; 5. pošalmis (neprivaloma); 6. kaklajuostė (neprivaloma); 7. apsauginiai akiniai (neprivaloma); 8. slides, šalmas, batai (tiems, kurie atvyksta su nuosavu inventoriumi); 9. slidinėjimo bilieta ; 10. išvardintas apačioje apsaugas. ŠIEK TIEK INFORMACIJOS APIE TINKAMUS RŪBUS SLIDINĖJANT: Viršutiniai rūbai: kelnės ir striukė. Slidinėjant būtina turėti specialius viršutinius rūbus. Ir tam visiškai netiks judesius varžantys ir greitai peršlampantys džinsai ar kokios kitos įprastos kelnės. Slidinėjimo kelnės ir striukė siuvamos iš specialios orui pralaidžios medžiagos, tačiau tuo pačiu apsaugančios nuo vėjo ir kritulių, neperšlampančios. Ir striukė, ir kelnės turi būti pakankamai laisvos ir nevaržyti judesių. Apatinis aprangos sluoksnis. Nemažiau nei viršutiniai rūbai svarbus yra ir apatinis slidinėjimo aprangos sluoksnis. O jų gali būti ir keli tai priklauso nuo individualių slidininko savybių (polinkio prakaituoti, greitai sušilti). Apatiniai slidinėjimo rūbai marškinėliai ilgomis rankovėmis ir apatinės kelnės paprastai gaminami iš specialios tamprios medžiagos, kuri sugeria prakaita ir jį išsklaido. Džemperis. Tai taip pat turėtų būti pralaidus orui rūbas. Pirštinės. Pagrindinis reikalavimas pirštinės turėtų būti nepralaidžios vandeniui. Patogiausia, jei pirštinės yra pirštuotos, tačiau jei slidinėjant oro temperatūra yra pakankamai žema (žemiau -10 C), tuomet reiktų rinktis šiltas vandeniui nepralaidžias kumštines pirštines. Kojinės. Slidininkams gaminamos specialios kojinės, paprastai jos būna iki kelių. Geriausiai rinktis iš sintetinės medžiagos pagamintas kojines. Atminkite, kad medvilninės kojinės netinka, jos greitai sudrėksta, dėl to dažnas atvejis ša la kojos. APSAUGOS: - Alkūnių apsaugos - Apsauginiai

10 10 - kelių apsaugos - Nugaros apsauga - Šarvai. Įsigijus šarvus, nebūtinos alkūnių ir nugaros apsaugos. Šarvai apsaugo: nugara, alkūnes, šonkaulius - Riešų apsaugos. Perkant riešų apsaugas atkreipkite dėmesį, kad ranka tilptų su riešine į pirštines. Jei riešinės dėsis ant pirštinių, dažnas atvejis, kad jos apledėja ir nelaiko lipnios juostelės, tai nėra patogu DĖMESIO. Prašau įvertinkite saugos taisykles ir pasirūpinkite saugos priemonėmis. Prieš atvykstant į pamokas, atminkite, kad šalmas privalo būti ne tik uždėtas ant galvos, bet ir užsegtas. Rekomenduojame prieš atvykstant į pamokas, būti susipažinus su slidinėjimo centro Liepkalnis taisyklėmis. Apsaugas, slidinėjimo rūbus, inventorių galima įsigyti: 1. Perkant Expedition parduotuvėje Vilniuje, mūsų klientams taikomos nuolaidos - rūbai, inventories, apsaugos Perkant Terrasport parduotuvėje mūsų klientams taikomo nuolaidos inventoriaus nuoma, rūbai, inventorius, apsaugos Perkant Laukinio sporto parduotuvėje mūsų klientams taikomo nuolaidos inventoriaus nuoma, apsaugų nuoma Perkant Manoslidės.lt parduotuvėje, mūsų klientams taikomos nuolaidos inventoriaus nuoma rūbai, apsaugos, inventorius rūbai, apsaugos, inventorius rūbai, apsaugos, inventorius store=lt_lt - rūbai, apsaugos.

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo sąlygos 6.1.1. Narysčių Visa diena ir Rytas/ Vidudienis

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS Nr. xxxx Data 2019-xx-xx SPECIALIOJI DALIS 1.1.Turistas (i): Turisto vardas Vardenis Mob.tel. Turisto pavardė Pavardenis Gimimo data xxxx-xx-xx Tel. Turisto adresas

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbo teisė Kas tai? Susipažinkime Kam reikalinga darbo teisė? Ar planuojate būti darbuotojais? O gal darbdaviais? Tuomet ši teisės šaka kaip tik Jums. Žinios tikrai pravers ir gyvenime. Darbo teisė, visų

Detaliau

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst (!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valstybės) (vykstant į kai kurias valstybes, gali būti reikalaujama

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Turizmo įstatymas

Turizmo įstatymas Įstatymas skelbtas: Žin., 1998, Nr. 32-852 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMAS 1998 m. kovo 19 d. Nr. VIII-667 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2011-09-01, 11 ir 12

Detaliau