009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr Pensijų draudimo taisyklės Nr Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM (toliau Draudikas), vadovaudamasi šiomis taisyklėmis, sudaro su Draudėjais Pensijų draudimo sutartis Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, jeigu šiose taisyklėse jos nėra apibrėžtos kitaip Draudimo sutartis gyvybės draudimo sutartis, sudaryta pagal šias taisykles. Draudimo sutarties sudėtinės dalys yra šios taisyklės, draudimo liudijimas (su visais jo priedais, pakeitimais ir/ar papildymais), Draudėjo raštiškas prašymas sudaryti draudimo sutartį, rašytiniai Draudėjo ir Apdraustojo atsakymai į Draudiko pateiktus klausimus, kiti rašytiniai dokumentai, kurių Draudikas pareikalavo draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, Draudėjo raštiški pranešimai ir/ar prašymai, jei jie pateikti taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka Draudėju gali būti fizinis asmuo nuo 18 metų arba juridinis asmuo. Draudėjas įsipareigoja laiku mokėti draudimo sutartyje nustatytas draudimo įmokas Draudimo sutartyje gali būti nurodytas vienas Apdraustasis Naudos gavėjas yra draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką. 2. Draudimo objektas 2.1. Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo gyvybe ir kapitalo pensijai mokėti kaupimu Papildomi draudimo objektai gali būti: turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo gyvybe, kurio dydis draudimo sutartyje nurodytas kaip gyvybės draudimo suma; turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo mirtimi dėl nelaimingų atsitikimų; turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo kūno sužalojimu ir/ar sveikatos sutrikimu, patirtu nelaimingo atsitikimo, įvykusio Apdraustajam, metu ir numatytu taisyklių Priede Nr. 1 (toliau trauma); turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo kūno sužalojimu ir/ar sveikatos sutrikimu, patirtu nelaimingo atsitikimo, įvykusio Apdraustajam, metu ir numatytu taisyklių Priede Nr. 2 (toliau stambi trauma) turtinis interesas, susijęs su Apdraustojo liga ar sveikatos būkle, numatyta taisyklių Priede Nr. 3 (toliau kritinė liga). 3. Draudimo sumos 3.1. Draudimo suma yra pensijos, kuri pradedama mokėti Apdraustajam išgyvenus iki pensijos mokėjimo laikotarpio pradžios (taisyklių 4.2 punktas), dydis. Pensija mokama Apdraustajam pagal pasirinktą draudimo variantą (taisyklių 4.1 punktas) draudimo sutartyje numatytu periodiškumu (kas mėnesį arba kas ketvirtį). Minimali pensija negali būti mažesnė už sumą, ekvivalenčią 50 EUR draudimo sutarties sudarymo arba keitimo dieną, jeigu draudimo sutartyje nenumatyta kitaip Draudėjas, Draudikui sutikus, Apdraustajam gali papildomai pasirinkti: gyvybės draudimo sumą; draudimo sumą kritinės ligos atvejui, nedidesnę negu 100 procentų pasirinktos gyvybės draudimo sumos; draudimo sumą mirties dėl nelaimingo atsitikimo atvejui, draudimo sumą traumų atvejui; draudimo sumą stambių traumų atvejui Draudimo sumos nustatomos Draudiko ir Draudėjo susitarimu. 4. Pensijos mokėjimo variantai 4.1. Sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas gali pasirinkti pensijos mokėjimo variantą: A variantas pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo laikotarpio pradžios iki gyvos galvos, nenumatant garantuoto pensijų mokėjimo laikotarpio; B variantas pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo pradžios iki gyvos galvos, numatant garantuotą pensijų mokėjimo laikotarpį (taisyklių 5 punktas); C variantas pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo laikotarpio pradžios iki garantuoto pensijų mokėjimo laikotarpio (taisyklių 5 punktas) pabaigos; 1

2 4.2. Pensija Apdraustajam pradedama mokėti prasidėjus draudimo sutartyje numatytam pensijų mokėjimo laikotarpiui pagal pasirinktą pensijos mokėjimo variantą Pensijos mokėjimo laikotarpis prasideda kitą kalendorinę dieną po paskutinės draudimo sutarties termino dienos. 5. Garantuotas pensijų mokėjimo laikotarpis 5.1. Garantuotas pensijų mokėjimo laikotarpis gali būti nuo 1 (vienerių) iki 20 (dvidešimties) metų ir yra nustatomas Draudiko ir Draudėjo susitarimu, nurodant tai draudimo liudijime. Garantuotas pensijų mokėjimo laikotarpis prasideda nuo draudimo sutartyje nustatyto pensijų mokėjimo laikotarpio pradžios (taisyklių 4.2 punktas). Apdraustajam mirus garantuotu pensijų mokėjimo laikotarpiu, Draudikas nuo Apdraustojo mirties iki šio laikotarpio pabaigos Naudos gavėjui, paskirtam Apdraustojo mirties atvejui, moka draudimo sutartyje numatytą pensiją. Naudos gavėjui pageidaujant, vietoj pensijos dydžio išmokų gali būti išmokama vienkartinė išmoka, kurios dydis yra lygus diskontuotai likusių išmokėti pensijų vertei išmokėjimo dieną Apdraustajam mirus po garantuoto pensijų mokėjimo laikotarpio pabaigos pensijos mokėjimas nutraukiamas be jokių išmokų. 6. Draudimo įmoka 6.1. Draudimo įmoka apskaičiuojama remiantis Draudiko patvirtinta draudimo įmokų skaičiavimo metodika, atsižvelgiant į Draudiko nustatytas garantuotas pajamas iš investuoto kapitalo, pasirinktą draudimo sutarties terminą, pasirinktus draudimo objektus ir draudimo sumas, draudimo įmokos periodiškumą, pensijos mokėjimo variantą ir periodiškumą, garantuotą pensijos mokėjimo laikotarpį, apdraudžiamų asmenų amžių bei rizikos veiksnius. Draudimo įmoka nurodoma draudimo liudijime Draudėjas gali pasirinkti mokėti vienkartinę arba periodines (dalines): metines, pusmečio, ketvirčio arba mėnesio draudimo įmokas. Periodinė draudimo įmoka mokama iš anksto prieš prasidedant laikotarpiui, už kurį ji yra mokama Draudėjas turi teisę mokėti draudimo įmokas iš anksto už ateinančius laikotarpius Draudėjas atsako už tai, kad jo mokama draudimo įmoka laiku patektų į Draudiko sąskaitą banke ir kad mokėjimo dokumentuose būtų nurodyti visi duomenys draudimo įmokai identifikuoti: mokėtojo vardas, pavardė, draudimo liudijimo numeris ir kiti banko reikalaujami rekvizitai mokėtojui identifikuoti Draudimo įmokos sumokėjimo data laikoma data, kai ji yra įskaitoma į Draudiko sąskaitą banke. Tuo atveju, kai pagal mokėjimo dokumentus negalima identifikuoti pagal kurią draudimo sutartį yra sumokėta draudimo įmoka, jos sumokėjimo data yra laikoma data kuomet draudimo įmoka yra identifikuojama Draudimo įmoka mokama eurais Draudimo įmoką už Draudėją gali sumokėti kiti asmenys, neįgaudami jokių teisių į draudimo sutartį ir sumokėtas draudimo įmokas Jei išmokama draudimo liudijime Apdraustajam nurodyta draudimo suma kritinės ligos atvejui arba dėl vieno ar kelių draudžiamųjų įvykių išmokama visa draudimo liudijime nurodyta draudimo suma stambių traumų ar traumų Apdraustajam atvejui, Draudėjo pareiga mokėti draudimo įmokų dalį, apskaičiuotą už atitinkamą papildomo draudimo objektą Apdraustajam, išnyksta. Draudimo įmokų dalis nebemokama nuo sekančio mėnesio, einančio po sprendimo mokėti visą arba likusią atitinkamo papildomo draudimo objekto draudimo sumą priėmimo dienos Jeigu periodinės draudimo įmokos sumokamos iš anksto už ateinančius laikotarpius, tai draudimo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo anksčiau nei draudimo sutarties termino pabaiga atveju jos išmokamos kartu su Draudiko mokama išmoka, išskaičiavus mokestį už išankstinio mokėjimo grąžinimą, nurodytą taisyklių Priede Nr. 4) Jeigu Draudėjas vėluoja mokėti periodines draudimo įmokas, tai draudimo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo anksčiau nei draudimo sutarties termino pabaiga atveju nesumokėtos draudimo įmokos atimamos iš Draudiko mokamos išmokos kartu su priskaičiuotais delspinigiais, įskaitant ir draudimo įmoką už laikotarpį, kuriuo draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė. 7. Draudžiamieji įvykiai 7.1. Draudžiamuoju įvykiu yra: Apdraustojo išgyvenimas iki pensijos mokėjimo laikotarpio pradžios (taisyklių 4.2 punktas); Apdraustojo mirtis draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant), išskyrus atvejus numatytus taisyklių 8 punkte. Jei teismas Apdraustąjį paskelbia mirusiu, tai yra laikoma draudžiamuoju įvykiu tik tuo atveju, jei teismo sprendime nurodyta Apdraustojo dingimo arba konkreti spėjama Apdraustojo mirties data (jeigu Apdraustasis dingo be žinios tokiomis aplinkybės, kurios sudarė mirties grėsmę arba duoda pagrindą spėti jį žuvus dėl nelaimingo atsitikimo) yra draudimo apsaugos galiojimo laikotarpyje. Jei teismas pripažįsta Apdraustąjį nežinia kur esančiu, tai nėra laikoma draudžiamuoju įvykiu Draudėjui pasirinkus draudimą kritinės ligos atvejui, papildomas draudžiamasis įvykis, išskyrus atvejus numatytus taisyklių 8 punkte, yra Apdraustojo kritinė liga, kuri yra numatyta taisyklių Priede Nr. 3 ir diagnozuota Apdraustajam iki 65 metų amžiaus, o Alzhaimerio arba Parkinsono liga iki 60 metų amžiaus, draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant), jeigu ligos diagnozė atitinka taisyklių Priede Nr. 3 numatytus kriterijus. Draudžiamuoju įvykiu yra laikoma tik viena kritinė liga, nepriklausomai nuo kritinių ligų ir jų pasikartojimo Apdraustajam skaičiaus, t.y. išmoka dėl Apdraustojo kritinės ligos mokama tik vieną kartą per visą draudimo laikotarpį Draudėjui pasirinkus draudimą mirties dėl nelaimingo atsitikimo atvejui, papildomas draudžiamasis įvykis, išskyrus atvejus numatytus taisyklių 8 punkte, yra Apdraustojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant). Jei per vienerius metus nuo draudimo apsaugos galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo dienos dėl jo padarinių Apdraustasis miršta (išskyrus atvejus, numatytus taisyklių 8 punkte), tai laikoma draudžiamuoju įvykiu. 2

3 7.4. Draudėjui pasirinkus draudimą stambių traumų atvejui, papildomas draudžiamasis įvykis, išskyrus atvejus numatytus taisyklių 8 punkte, yra Apdraustojo stambi trauma dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant), numatyta taisyklių Priede Nr. 2. Jei per vienerius metus nuo draudimo apsaugos galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo dienos Apdraustajam nustatomi to nelaimingo atsitikimo metu patirtų sužeidimų padariniai, numatyti taisyklių Priede Nr. 2 (išskyrus atvejus, numatytus taisyklių 8 punkte), tai laikoma draudžiamuoju įvykiu Draudėjui pasirinkus draudimą traumų atvejui, papildomas draudžiamasis įvykis, išskyrus atvejus numatytus taisyklių 8 punkte, yra Apdraustojo trauma dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant), numatyta taisyklių Priede Nr. 1. Jei per vienerius metus nuo draudimo apsaugos galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo dienos Apdraustajam nustatomi to nelaimingo atsitikimo metu patirtų sužeidimų padariniai, numatyti taisyklių Priede Nr. 1 (išskyrus atvejus, numatytus taisyklių 8 punkte), tai laikoma draudžiamuoju įvykiu Nelaimingas atsitikimas tai Apdraustojo atsitiktinis, ūminis apsinuodijimas ar staigus netikėtas konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje įvykęs įvykis, kurio metu prieš Apdraustojo valią veikianti jo kūną fizinė jėga (smūgis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis), pakenkia jo sveikatai arba tampa jo mirties priežastimi. Savižudybė ar bandymas nusižudyti nelaikomi nelaimingu atsitikimu Atsitiktinis kūno sužalojimas ir pakenkimas sveikatai, kurį sukėlė gydytojų veiksmai operacijos ar kitų medicininių manipuliacijų bei procedūrų metu bei jų komplikacijos, yra draudžiamasis įvykis tik tuo atveju, jeigu jos buvo atliktos dėl kito buvusio draudžiamojo įvykio nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant) Įvykiai laikomi draudžiamaisiais, jeigu jų atsiradimą draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu patvirtina medicininė dokumentacija. 8. Nedraudžiamieji įvykiai 8.1. Nedraudžiamuoju įvykiu, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos, yra Apdraustojo mirtis, kritinė liga, stambi trauma ar trauma: kuri įvyko dėl tyčinio susižalojimo, savižudybės ar bandymo nusižudyti. Ši išimtis netaikoma Apdraustojo mirties atvejui, jeigu iki Apdraustojo savižudybės dienos draudimo sutartis (draudimo apsauga) nepertraukiamai galiojo daugiau kaip 3 (trejus) metus; kuri įvyko dėl karo veiksmų, karo ar ypatingosios padėties įvedimo, masinių neramumų, riaušių, branduolinės energijos poveikio, radioaktyvaus spinduliavimo poveikio; kuri įvyko Apdraustajam esant laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo vietose; kuri įvyko Apdraustajam vykdant tiesiogines pareigas Lietuvos kariuomenėje ir/ar kitose krašto apsaugos sistemos institucijose, dalyvaujant karinėse operacijose ir/ar taikos palaikymo misijose, dalyvaujant kariniuose mokymuose; kuri įvyko dėl Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo tyčios, bandymo įvykdyti nusikalstamą veiką ar tiesioginio ar netiesioginio dalyvavimo nusikalstamoje veikoje. Ši išimtis netaikoma, jeigu tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.); kuriai įvykus Draudėjas ar Naudos gavėjas yra pripažintas kaltu dėl Apdraustojo sužalojimo ir/ar mirties; kuri įvyko dėl sveikatos sutrikimų (ligų, ligų ar traumų liekamųjų reiškinių, įgimtų trūkumų ar ligų), kurių Apdraustasis nenurodė Apdraudžiamojo asmens anketoje draudimo sutarties sudarymo, draudimo sutarties sąlygų keitimo, draudimo apsaugos ar draudimo sutarties atnaujinimo metu; kuri įvyko Apdraustajam valdant bet kurią transporto priemonę ar savaeigį mechanizmą, neturint atitinkamo vairuotojo pažymėjimo, atitinkamų įgaliojimų ar esant alkoholiniam (kai alkoholio koncentracija kraujyje lygi arba viršija konkrečios šalies, kurioje įvyko įvykis, teisės aktuose nustatytą ribą), narkotiniam, psichotropiniam ar toksiniam apsvaigimui; kurią tiesiogiai įtakojo Apdraustojo apsvaigimas (svaiginimasis) alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis, toksinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, arba stipriai veikiančių vaistų vartojimas be atitinkamo gydytojo paskyrimo; kuri įvyko skrydžio bet kokiu lėktuvu metu, išskyrus atvejus, kuomet Apdraustasis skrenda oficialiai registruotos ir turinčios teisę užsiimti keleivių vežimu oro bendrovės lėktuvu, įsigijęs bilietą Nedraudžiamuoju įvykiu, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos, yra Apdraustojo mirtis ar kritinė liga, kuri įvyko Apdraustajam sergant AIDS. Ši išimtis netaikoma, jeigu ŽIV infekcija Apdraustajam buvo diagnozuota praėjus daugiau kaip 3 (trims) nepertraukiamiems draudimo sutarties (draudimo apsaugos) galiojimo metams Nedraudžiamuoju įvykiu, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos, yra Apdraustojo kritinė liga, stambi trauma ar trauma, kuri įvyko jam dalyvaujant profesionalaus sporto užsiėmimuose, treniruotėse ar varžybose, aktyviai užsiimant pavojinga sporto veikla (ekstremalaus sporto šakos, kovinės sporto šakos, nardymas, alpinizmas, parašiutizmas, sklandymas, šokinėjimas iš aukščio guma, plaukimas kanojomis, baidarėmis ir pan. ekstremaliuose vandenyse (srauniose, kalnų upėse ir pan., raftingas), auto/moto - sporto šakos ir dalyvavimas bet kokios rūšies lenktynėse, ir pan.), jeigu draudimo sutartyje nenustatyta kitaip Nedraudžiamuoju įvykiu, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos, yra kritinė liga, kuria Apdraustasis suserga per pirmus 6 (šešis) mėnesius nuo draudimo apsaugos kritinių ligų atvejui įsigaliojimo ar atnaujinimo dienos Nedraudžiamuoju įvykiu, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos dėl nelaimingo atsitikimo, yra lūžimai, išnirimai, trūkimai, plyšimai, organų ar jų funkcijų netekimas dėl ligų ar įgimtų trūkumų; traumų (apsinuodijimų) padarinių padidėjimas dėl ligų (cukrinio diabeto ir kitų) sukeltų komplikacijų; traumos, įvykusios ligų (epilepsijos ir kitų) sukeltų priepuolių metu; psichikos traumos, dėl jų išsivysčiusios ar paūmėjusios ligos, reaktyvinė būsena Draudikas turi teisę įvykus draudžiamajam įvykiui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti, jeigu Draudėjas sudarydamas draudimo sutartį, keisdamas draudimo sutarties sąlygas ar 3

4 atnaujindamas draudimo apsaugą ar draudimo sutartį pateikė klaidingą informaciją arba nepateikė visos žinomos informacijos apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai) Tuo atveju, kai Apdraustajam mirus Draudikas nemoka draudimo išmokos (taisyklių 8.1, 8.2, 8.6 punktai), arba teismas pripažįsta Apdraustąjį nežinia kur esančiu, Draudėjui yra išmokama išperkamoji suma (taisyklių 8.9 punktas), iš jos atskaičius iki įvykio dienos nesumokėtas draudimo įmokas. Jei Apdraustasis yra ir Draudėjas, tai išperkamoji suma išmokama paskirtam Naudos gavėjui Apdraustojo mirties atvejui. Jei Naudos gavėjas, paskirtas gauti draudimo išmoką Apdraustojo mirties atveju, pripažintas kaltu dėl Apdraustojo mirties, tai jam mokėtina suma mokama Apdraustojo įpėdiniams Jeigu Apdraustajam mirus Draudikas nemoka draudimo išmokos (taisyklių 8.1, 8.2, 8.6 punktai), Draudėjas turi teisę atsisakyti išperkamosios sumos, paskirti kitą Apdraustąjį ir toliau tęsti draudimo sutartį, toliau mokėdamas perskaičiuotas draudimo įmokas.. Draudėjui per 30 (trisdešimt) dienų nepaskyrus kito Apdraustojo, jam yra išmokama išperkamoji suma, iš jos atskaičius iki įvykio dienos nesumokėtas draudimo įmokas Išperkamoji suma yra apskaičiuojama aktuariniais metodais pagal Draudiko patvirtintą metodiką, atsižvelgiant į sumokėtų draudimo įmokų dalį, skirtą kapitalui kaupti, sutarties galiojimo metu sukauptas palūkanas, draudėjui pagal draudimo sutartį tenkančią draudiko pelno dalį, Draudiko gautinas draudimo sutarties sudarymo išlaidas. 9. Ikisutartinės draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos, draudimo sutarties sudarymas 9.1. Draudėjas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį, pateikia Draudikui užpildytą nustatytos formos prašymą sudaryti draudimo sutartį Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudikas gali pareikalauti, kad Draudėjas ir draudžiamas asmuo pateiktų raštu papildomus duomenis, susijusius su sudaroma draudimo sutartimi, ir visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai). Už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą atsako Draudėjas ir draudžiamas asmuo. Jei draudžiamam asmeniui nėra suėję 18 metų, jis yra pripažintas neveiksniu ar jo veiksnumas yra apribotas, tai už pateiktų duomenų teisingumą atsako Draudėjas ir draudžiamo asmens įstatyminiai atstovai, kurie pateikia reikalaujamus duomenis Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudikas turi teisę: pareikalauti iš Draudėjo dokumentų, patvirtinančių draudžiamo asmens amžių, sveikatos būklę, profesiją ir kitas draudimo rizikai turinčias reikšmės aplinkybes, kiek tai susiję su draudimo sutarties sudarymu pareikalauti susipažinti su draudžiamo asmens (sveikatos duomenimis, esančiais sveikatos priežiūros įstaigose pareikalauti, kad draudžiamas asmuo atliktų savo sveikatos patikrinimą Draudiko nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Šiuo atveju draudžiamo asmens sveikatos patikrinimo išlaidas apmoka Draudikas Draudikas gali pareikalauti iš Draudėjo padengti draudžiamo asmens sveikatos patikrinimo išlaidas, jei patikrinus draudžiamo asmens sveikatą Draudikas sutinka, o Draudėjas atsisako sudaryti draudimo sutartį Draudėjo prašyme nurodytomis sąlygomis, arba sudaryta draudimo sutartis nutraukiama, kai nėra apmokėti pirmi 6 (šeši) draudimo sutarties galiojimo mėnesiai. Ši nuostata yra netaikoma, jeigu Draudikas atsisako sudaryti draudimo sutartį Draudėjo prašyme nurodytomis sąlygomis Draudikas, atsižvelgdamas į pateiktus draudžiamų asmenų individualius duomenis (draudimo riziką), gali pasiūlyti Draudėjui sudaryti draudimo sutartį, nustatant kitas nei Draudėjo prašyme sudaryti draudimo sutartį nurodytas sąlygas arba atsisakyti sudaryti draudimo sutartį Draudėjui ir Draudikui susitarus gali būti sudaryta individuali draudimo sutartis, numatanti nestandartines ar papildomas sąlygas Jeigu draudimo įmoka buvo sumokėta, o Draudėjas arba Draudikas atsisako sudaryti draudimo sutartį, ji yra grąžinama Draudėjui Prieš sudarant draudimo sutartį Draudikas privalo supažindinti Draudėją su šiomis taisyklėmis ir įteikti jų kopiją Draudėjui, taip pat pateikti Draudėjui raštu kitą Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytą informaciją Draudėjas privalo informuoti Apdraustąjį asmenį ir Naudos gavėją (-us) apie draudimo sutarties sudarymą ir supažindinti juos su šiomis taisyklėmis. 10. Naudos gavėjo paskyrimas ir pakeitimas Draudėjas turi teisę paskirti vieną ar keletą Naudos gavėjų, kurie įvykus draudžiamajam įvykiui, įgyja teisę gauti draudimo išmoką ar jos dalį. Apie paskirtą Naudos gavėją Draudėjas raštu privalo pranešti Draudikui Jei Apdraustam asmeniui nėra suėję 18 metų, jis yra pripažintas neveiksniu ar jo veiksnumas yra apribotas, Draudėjas neturi teisės skirti Naudos gavėjo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus Draudėjas turi teisę paskirti Neatšaukiamą naudos gavėją. Draudėjas privalo raštu pranešti asmeniui apie jo paskyrimą Neatšaukiamu naudos gavėju Draudėjas turi teisę pakeisti ar atšaukti Naudos gavėją raštu apie tai pranešęs Draudikui Skiriant ar keičiant Naudos gavėją, kuris nėra Apdraustasis, būtinas Apdraustojo raštiškas sutikimas Naudos gavėjas laikomas paskirtu, pakeistu ar atšauktu Draudikui iki draudžiamojo įvykio gavus Draudėjo pranešimą raštu apie Naudos gavėjo paskyrimą, pakeitimą ar atšaukimą ir įvykdžius taisyklių 10.5 punkte nurodytą sąlygą Įvykus draudžiamajam įvykiui, teisę į draudimo išmoką įgyja Naudos gavėjas, kuris buvo paskirtas tik šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 11. Draudimo sutarties terminas 4

5 11.1. Draudimo sutarties terminas yra nustatomas Draudėjo ir Draudiko susitarimu Draudimo sutarties termino pradžia nustatoma Draudėjui pasirenkant vieną iš variantų: pradedant pirmąja diena mėnesio, kurį draudimo sutartis sudaroma; pradedant pirmąja diena mėnesio, einančio po draudimo sutarties sudarymo mėnesio. 12. Draudimo sutarties įsigaliojimo tvarka Draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo laikotarpis (draudimo apsauga) prasideda draudimo sutarties sudarymo (draudimo liudijimo išrašymo) dieną, tačiau ne anksčiau, nei: - draudimo liudijime nurodytą draudimo sutarties termino pradžios dieną; - kitą dieną po vienkartinės ar pirmosios periodinės draudimo įmokos įskaitymo į Draudiko sąskaitą banke dienos (taisyklių 6.5 punktas) Draudikui gavus visą informaciją, reikšmingą draudimo sutarties sudarymui, ir sutikus sudaryti draudimo sutartį bei Draudėjui sumokėjus vienkartinę arba pirmąją periodinę draudimo įmoką, Draudikas per 7 (septynias) darbo dienas išrašo Draudėjui draudimo liudijimą Draudimo sutarties sudarymo data yra laikoma draudimo liudijimo išrašymo data Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje. 13. Draudėjo ir Draudiko pareigos ir teisės draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas privalo: laiku mokėti draudimo sutartyje nustatytas draudimo įmokas; suteikti Draudikui jo prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su draudimo sutarties vykdymu; informuoti Apdraustąjį ir Naudos gavėją (-us) apie sudarytą draudimo sutartį ir supažindinti juos su šiomis taisyklėmis; raštu pranešti Draudikui apie draudimo rizikos, susijusios su nelaimingais atsitikimais, Apdraustajam padidėjimą (darbo pobūdžio, laisvalaikio pomėgių, užsiėmimu sportu, gyvenamosios ar darbo/tarnybos vietos pasikeitimą (išvykimą į kitą šalį), laisvės apribojimą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų; raštu pranešti apie savo, Apdraustojo vardo, pavardės, adreso pasikeitimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų; raštu nurodyti asmenį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje ir įgaliotą vietoje Draudėjo gauti Draudiko pranešimus, jei Draudėjas išvyksta į užsienį ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui; apie atsirandančių iš draudimo sutarties teisių įkeitimą arba perleidimą pranešti Draudikui raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Draudėjas turi teisę: sumokėjęs mokestį, numatytą taisyklių Priede Nr. 4, gauti draudimo liudijimo, rašytinio prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus; nutraukti draudimo sutartį šiose taisyklėse numatyta tvarka; Draudikui sutikus, perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš draudimo sutarties; prievolės įvykdymui įkeisti iš draudimo sutarties atsirandančias turtines teises: teisę į draudimo išmoką ir teisę į išperkamąją sumą; Draudikui raštu sutikus, pakeisti draudimo sutarties sąlygas: draudimo sutarties terminą, draudimo objektus, draudimo sumas, draudimo įmokų dydžius ir jų mokėjimo terminus, Apdraustąjį ir kt.; gauti informaciją, susijusią su draudimo sutarties vykdymu; Draudėjas turi ir kitas teises, numatytas šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Draudimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos abiejų draudimo sutarties šalių raštišku susitarimu arba Draudikui sutikus pakeisti draudimo sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta Draudėjo prašyme pakeisti draudimo sutarties sąlygas, ir apie savo sutikimą raštu informavus Draudėją Draudimo sutarties šalių susitarimu draudimo sutarties galiojimo metu draudimo sutartis gali būti performinama pagal kitas tuo metu galiojančias Draudiko draudimo rūšies taisykles Draudikas privalo: Draudėjui paprašius ir jam sumokėjus mokestį, numatytą taisyklių Priede Nr. 4, išduoti draudimo liudijimo, rašytinio prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus; raštu informuoti Draudėją apie bet kokį taisyklių 9.8 punkte numatytos informacijos pasikeitimą, jei keičiasi draudimo taisyklės ar teisė, taikoma draudimo sutarčiai; raštu pranešti Draudėjui apie Draudiko pavadinimo, teisinės formos ar buveinės adreso pasikeitimą; ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus raštu ar kitokia Draudėjo pageidaujama ir jam priimtina forma pateikti Draudėjui informaciją Draudėją apie jam tenkantį pelno dalies dydį bei išperkamosios sumos dydį bei pateikti kitą Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta informacija apie draudimo sutartį; įvykus draudžiamajam įvykiui, taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, išmokėti draudimo išmoką Draudikas turi teisę: reikalauti iš Draudėjo dokumentų, patvirtinančių Apdraustojo ir amžių, sveikatos būklę, profesiją bei kitas draudimo rizikai turinčias reikšmės aplinkybes, kiek tai susiję su draudimo sutarties vykdymu; Draudėjui paprašius pakeisti draudimo sutarties sąlygas, pareikalauti užpildyti ir pateikti Draudikui Apdraudžiamojo asmens anketą, susipažinti su Apdraustojo sveikatos duomenimis, esančiais sveikatos priežiūros įstaigose, patikrinti 5

6 Apdraustojo sveikatą Draudiko nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje ir pateikti Draudikui duomenis apie tikrinimo rezultatus; Draudėjui pranešus apie draudimo rizikos padidėjimą pagal taisyklių punktą, iš naujo įvertinti draudimo riziką ir/ar reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas; savarankiškai tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes; jei dėl draudžiamojo įvykio iškelta administracinė ar baudžiamoji byla, sustabdyti draudimo išmokos mokėjimą iki šios bylos užbaigimo; sumažinti draudimo išmoką, jei: Apdraustojo mirtis ar kritinė liga, stambi trauma ar trauma įvyko Apdraustajam apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba pavartojus stipriai veikiančius vaistus be atitinkamo gydytojo paskyrimo, ir toks apsvaigimas arba vartojimas sudarė prielaidas įvykio atsiradimui; Draudėjas pažeidė taisyklių punkte nurodytas sąlygas; kitais taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais vienašališkai didinti draudimo rizikos mokesčius, kai draudimo rizika padidėja dėl to, kad Apdraustasis tyčia sukelia sau ligą; vienašališkai keisti nustatytos draudimo įmokos dydį tik tuo atveju, kai šis keitimas yra susijęs su: palūkanų normos kitimu vidaus ir tarptautinėse rinkose; pakitusiais statistiniais duomenimis apie draudžiamuosius įvykius ir draudimo išmokas. Vienašališkai keisti draudimo įmokos dydį šiame punkte nustatytais pagrindais galima tik tuo atveju, jei šis keitimas nėra esminis. Apie draudimo įmokos pakeitimą Draudikas privalo informuoti Draudėją raštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomo pakeitimo dienos, nurodydamas draudimo įmokos kitimo priežastis. Draudėjui nesutinkant su Draudiko ketinimu pakeisti draudimo įmokos dydį ir apie tai raštu pranešus Draudikui iki numatomo pakeitimo dienos, draudimo sutartis yra nutraukiama taisyklių 15.5 punkte nustatyta tvarka. Jeigu Draudėjas iki numatomo pakeitimo dienos nesikreipia į Draudiką dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba nenutraukia draudimo sutarties, laikoma, kad jis sutinka su draudimo įmokos pakeitimu perleisti savo teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam draudikui ar draudikams papildyti ir/ar pakeisti taisyklių, kurių pagrindu sudaryta draudimo sutartis, atskirus punktus: jeigu Draudėjo, Apdraustojo ir Naudos gavėjo interesai dėl to nenukenčia; pasikeitus teisės normoms, kuriomis vadovaujantis buvo sudarytos taisyklės arba kurios tiesiogiai susijusios su draudimo sutartimi, taip pat atsiradus naujoms teisės normoms. Apie taisyklių pakeitimus Draudikas praneša Draudėjui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki numatomų taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jeigu Draudėjas nesutinka su numatomais taisyklių pakeitimais, jis turi teisę nutraukti draudimo sutartį taisyklių 15.5 punkte nustatyta tvarka. Jeigu Draudėjas iki numatomų taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos nesikreipia į Draudiką raštu dėl draudimo sutarties nutraukimo laikoma, kad jis sutinka su taisyklių pakeitimais Draudikas turi ir kitas teises, numatytas šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Draudikas įsipareigoja neskelbti jokios informacijos, gautos sudarant ir vykdant draudimo sutartį, apie Draudėją, Apdraustąjį, Naudos gavėją (-us), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus. 14. Draudimo apsaugos sustabdymo, atnaujinimo ir pasibaigimo tvarka Draudėjui vėluojant mokėti eilinę periodinę draudimo įmoką (išskyrus pirmąją ar vienkartinę draudimo įmoką) daugiau kaip 30 dienų, Draudikas Draudėjo sąskaita siunčia jam raštišką įspėjimą, nurodydamas kad per 30 dienų nuo įspėjimo gavimo draudėjui nesumokėjus įsiskolinimo, draudimo apsauga bus sustabdyta. Jei per įspėjime nurodytą terminą Draudėjas nepadengia įsiskolinimo, tai draudimo apsauga sustabdoma ir gali būti atnaujinta tik taisyklių punktuose nustatyta tvarka Įspėjimas apie galimą draudimo apsaugos sustabdymą, nurodytas taisyklių 14.1 punkte, yra siunčiamas paštu paskutiniu Draudikui žinomu Draudėjo adresu. Laikoma, kad Draudėjas gavo įspėjimą praėjus 5 (penkioms) dienoms nuo jo išsiuntimo dienos Draudėjas, Draudikui sutikus, turi teisę atnaujinti sustabdytą draudimo apsaugą Draudėjui paprašius atnaujinti draudimo apsaugą, Draudikas turi teisę: pareikalauti užpildyti Apdraudžiamojo asmens anketą bei pateikti kitus Draudiko reikalaujamus duomenis, susijusius su draudimo sutartimi; pareikalauti susipažinti su Apdraustojo sveikatos duomenimis, esančiais sveikatos priežiūros įstaigose; pareikalauti iš Draudėjo patikrinti Apdraustojo sveikatą Draudiko nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje ir pateikti Draudikui duomenis apie tikrinimo rezultatus; pasiūlyti Draudėjui kitas draudimo sutarties sąlygas nei buvo numatytos draudimo sutartyje; pareikalauti sumokėti iki draudimo apsaugos sustabdymo nesumokėtas draudimo įmokas; neatnaujinti draudimo apsaugos Draudėjui raštu paprašius ir Draudikui sutikus, draudimo apsauga gali būti atnaujinta: Draudėjui iš karto sumokėjus draudimo įmokas už praėjusį neapmokėtą įmokomis laikotarpį (tame tarpe ir už draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpį) bei draudimo įmoką už einamąjį laikotarpį; nereikalaujant sumokėti draudimo įmokų už praėjusį neapmokėtą įmokomis laikotarpį, bet: nukeliant draudimo sutarties termino pabaigos datą tiek mėnesių, už kiek praėjusių mėnesių draudimo įmokos nesumokėtos. Jeigu draudimo sutarties terminas yra nukeliamas daugiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams, draudimo įmoka gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į vyresnį Apdraustojo amžių; 6

7 perskaičiuojant draudimo sumą iki tokios, už kurią reikia mokėti mažesnes draudimo įmokas arba už kurią nebereikia mokėti įmokų, bet ne mažesnės negu nustatyta minimali; perskaičiuojant draudimo įmoką Draudikui raštu sutikus atnaujinti draudimo apsaugą, draudimo apsauga atnaujinama draudiko raštiškame sutikime arba Draudiko ir Draudėjo raštiškame susitarime atnaujinti draudimo apsaugą nurodytą dieną, bet ne anksčiau negu kitą dieną po draudimo įmokų sumokėjimo pagal taisyklių 6.5 punktą. 15. Draudimo sutarties nutraukimo, atnaujinimo ir pasibaigimo tvarka Draudimo sutartis baigiasi: jei pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties terminas; jei Draudikas sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas; jei mirus Draudėjui arba Draudėją pripažinus nežinia kur esančiu, nėra jo teisių ir pareigų perėmėjo; jei likvidavus Draudėją juridinį asmenį, nėra jo teisių ir pareigų perėmėjo; jei yra kiti įstatymų numatyti prievolių pasibaigimo pagrindai Jei Draudėjas miršta, paskelbiamas mirusiu ar pripažįstamas nežinia kur esančiu arba Draudėjas juridinis asmuo yra likviduojamas, jo teises ir pareigas turi teisę prisiimti Apdraustasis Mirus Draudėjui, jį paskelbus mirusiu ar pripažinus nežinia kur esančiu arba likvidavus Draudėją juridinį asmenį, Draudikas raštu pasiūlo Apdraustajam perimti Draudėjo teises ir pareigas. Jei Apdraustasis atsisako perimti Draudėjo teises ir pareigas arba per Draudiko raštiškame pasiūlyme nurodytą terminą neatsiliepia į pasiūlymą, tai draudimo sutartis yra nutraukiama ir Apdraustajam išmokama išperkamoji suma (taisyklių 8.9 punktas), išskaičius draudimo sutarties nutraukimo įforminimo mokestį (taisyklių Priedas Nr. 4) ir iki draudimo sutarties nutraukimo dienos arba iki draudimo apsaugos sustabdymo dienos nesumokėtas draudimo įmokas Jei Draudėjui mirus, jį paskelbus mirusiu ar pripažinus nežinia kur esančiu arba likvidavus Draudėją juridinį asmenį, Apdraustasis negali perimti Draudėjo teisių ir pareigų dėl amžiaus, neveiksnumo ar veiksnumo apribojimo, tai Draudėjo teises ir pareigas, neįgydamas Draudėjo teisės į draudimo išmokas ir išperkamąją sumą bei Apdraustojo keitimą, gali perimti Apdraustojo artimasis giminaitis arba kitas teisėtas atstovas. Teisė į draudimo išmoką ir išperkamąją sumą tokiu atveju pereina Apdraustajam Draudėjas, pateikęs raštišką prašymą Draudikui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatytos draudimo sutarties nutraukimo datos, turi teisę nutraukti draudimo sutartį. Draudimo sutartis yra nutraukiama 30 (trisdešimtą) dieną po Draudėjo raštiško prašymo gavimo. Jeigu ši diena sutampa su švenčių ar poilsio diena, tai draudimo sutartis yra nutraukiama kitą dieną po švenčių ar poilsio dienos. Jeigu Draudėjo prašyme yra nurodyta vėlesnė draudimo sutarties nutraukimo data, tai draudimo sutartis yra nutraukiama prašyme nurodytą dieną Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, jei: yra esminis draudimo sutarties sąlygų pažeidimas; draudimo apsaugos sustabdymas tęsiasi ilgiau negu 6 (šešis) mėnesius Nutraukus draudimo sutartį taisyklių 15.5 ar 15.6 punkte nurodytais pagrindais, Draudėjui yra išmokama išperkamoji suma (taisyklių 8.9 punktas), išskaičius draudimo sutarties nutraukimo įforminimo mokestį (taisyklių Priedas Nr. 4) ir iki draudimo sutarties nutraukimo dienos arba iki draudimo apsaugos sustabdymo dienos nesumokėtas draudimo įmokas Draudimo sutarties nutraukimo atveju Draudėjui mokėtina suma yra apmokestinama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kartu su prašymu nutraukti draudimo sutartį Draudėjas turi pateikti Draudikui esminę informaciją, turinčią įtakos išmokamos sumos apmokestinimui Draudimo sutarties nutraukimo atveju Draudėjui mokėtina suma yra išmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo draudimo sutarties nutraukimo dienos, jeigu Draudikui yra žinomi visi duomenys, reikalingi mokėtinos sumos išmokėjimui. Jeigu Draudikui nėra žinomi duomenys, reikalingi šios sumos išmokėjimui (pvz. banko sąskaitos numeris), tai ji yra išmokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Draudėjas pateikia Draudikui šiuos duomenis Draudėjas, Draudikui sutikus, turi teisę atnaujinti nutrauktą draudimo sutartį Draudėjui paprašius atnaujinti nutrauktą draudimo sutartį, Draudikas turi teises, numatytas taisyklių 14.4 punkte Draudikui sutikus atnaujinti draudimo sutartį, Draudėjas privalo grąžinti Draudikui išperkamąją sumą Draudimo sutartis yra atnaujinama raštiškame draudimo sutarties šalių susitarime dėl draudimo sutarties atnaujinimo nurodytomis sąlygomis Draudikui sutikus atnaujinti draudimo sutartį ir apie tai raštu susitarus su Draudėju, Draudėjas privalo apie tai informuoti Apdraustąjį asmenį ir Naudos gavėją (-us) bei supažindinti juos su šiomis taisyklėmis Jei Draudėjas fizinis asmuo vienašališkai nutraukia draudimo sutartį, raštu pranešęs Draudikui per 30 (trisdešimt) dienų nuo momento, kada jam buvo pranešta apie sudarytą draudimo sutartį, Draudėjui grąžinama visa sumokėta draudimo įmoka. Laikoma, kad Draudėjui yra pranešta apie sudarytą draudimo sutartį ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo draudimo liudijimo išrašymo dienos. 16. Draudimo išmokos mokėjimo terminai ir tvarka Draudimo išmokas pagal draudimo sutartį Draudikas moka pateikus draudimo liudijimą. Jo nepateikus, vadovaujamasi Draudiko turimu egzemplioriumi Apdraustajam išgyvenus iki draudimo sutarties termino pabaigos, Apdraustasis ar kitas turintis teisę gauti draudimo išmoką asmuo Draudikui turi pateikti: prašymą išmokėti draudimo išmoką; 7

8 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; esminę informaciją, turinčią įtakos draudimo išmokos apmokestinimui; kitus dokumentus patvirtinančius teisę į draudimo išmoką (paveldėjimo teisės liudijimą ir pan.) Įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, išskyrus atvejį, numatytą taisyklių 16.2 punkte, (toliau vadinama įvykiu), Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas ar kitas įgaliotas asmuo privalo pateikti Draudikui: raštišką pranešimą apie įvykį, kuriame privalo būti pateikti Draudiko reikalaujami duomenys, nurodyti taisyklių 16.4 punkte; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką (taisyklių punktai) Pranešime apie įvykį turi būti nurodyta: asmens, pranešančio apie įvykį, vardas, pavardė, adresas, telefonas; draudimo liudijimo numeris; Apdraustojo asmens duomenys; įvykio data, laikas, vieta (adresas), įvykio aplinkybės; sveikatos priežiūros įstaigos (-ų), į kurią (-ias) buvo kreiptasi dėl įvykio, pavadinimas, kreipimosi data; kitų valstybinių įstaigų ir institucijų (pvz. teisėsaugos institucijų), į kurias buvo kreiptasi dėl įvykio, pavadinimas, kreipimosi data; Apdraustojo ar Naudos gavėjo, turinčio teisę gauti draudimo išmoką, asmens duomenys bei jo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedama draudimo išmoka, numeris Draudėjas, Apdraustasis ir/ar Naudos gavėjas privalo pateikti Draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį. Draudiko reikalavimu minėti asmenys taip pat privalo pateikti būtinus nustatant draudimo išmokos dydį dokumentus apie įvykio aplinkybes ir pasekmes, kuriuos jie turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Visas išlaidas, susijusias su šių dokumentų išdavimu ir pateikimu, apmoka dokumentus privalantis pateikti asmuo Jeigu įvykis įvyko užsienyje, Draudėjas, Apdraustasis ir/ar Naudos gavėjas privalo pateikti Draudikui turimų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, atliktą atestuoto vertimų biuro ir patvirtintą šio biuro antspaudu bei įgalioto atstovo parašu, jeigu su Draudiku nėra susitarta kitaip Apdraustajam susirgus kritine liga arba įvykus stambiai traumai ar traumai, Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas ar kitas įgaliotas asmuo privalo Draudikui pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką: dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze (anamnezės, tyrimų, skirto gydymo aprašymu ir kt.); kitus turimus dokumentus apie įvykio aplinkybes ir pasekmes Apdraustajam mirus, Draudėjas, Naudos gavėjas ar kitas įgaliotas asmuo privalo Draudikui pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į draudimo išmoką: mirties liudijimą (arba notariškai patvirtintą jo nuorašą); kitus turimus dokumentus apie įvykio aplinkybes ir pasekmes Raštiškas pranešimas apie įvykį turi būti pateiktas Draudikui tokiais terminais: ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po įvykio arba jo padarinių nustatymo; jeigu Apdraustasis stacionariai gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po paskutinės stacionarinio gydymo dienos; jeigu Apdraustasis miršta po pranešimo apie įvykį (kritinę ligą, stambią traumą ar traumą) apie tai reikia papildomai raštu pranešti Draudikui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Apdraustojo mirties; jeigu Apdraustasis paskelbtas mirusiu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po teismo sprendimo paskelbti Apdraustąjį mirusiu įsigaliojimo dienos Kai pagal Draudikui pateiktus dokumentus negalima nustatyti ar įvykis yra draudžiamasis ir/ar įvykio padarinių, Draudikas gali pareikalauti: papildomų dokumentų, būtinų nustatant įvykio aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį (pvz. sveikatos priežiūros įstaigos pažymos apie mirties priežastį, ligos dėl kurios Apdraustasis mirė, pradžią ir eigą, įvykio akto, jeigu jis buvo surašytas darbovietėje ar policijoje, teismo sprendimo ir kt.); susipažinti su informacija apie Apdraustąjį (įskaitant informaciją apie jo sveikatos būklę), kuri yra būtina per draudimo laikotarpį įvykusiems įvykiams, jų aplinkybėms ir pasekmėms įvertinti bei draudimo išmokoms apskaičiuoti, iš sveikatos priežiūros įstaigų, valstybinių įstaigų ir institucijų, tame tarpe teisėsaugos institucijų, ar kitų fizinių ir/ar juridinių asmenų patikrinti Apdraustojo sveikatą ir/ar atlikti jam tyrimus Draudiko pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje; atlikti ekspertizę Draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti, jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas ar kitas įgaliotas asmuo neleidžia arba trukdo Draudikui susipažinti su Apdraustojo medicinine dokumentacija, patikrinti jo sveikatą ar atlikti ekspertizę Draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu ir nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos Draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga, nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Kai draudimo išmokos gavėjai yra įpėdiniai, draudimo išmoka mokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po notaro patvirtinto paveldėjimo teisės liudijimo pateikimo Draudikui dienos, tačiau ne anksčiau nei gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, 8

9 aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį Dėl Draudiko kaltės uždelsus draudimo išmokos mokėjimą, jos gavėjui Draudikas moka 0,1% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bendra delspinigių suma negali sudaryti daugiau kaip 20% (dvidešimt procentų) nesumokėtos draudimo išmokos sumos Draudikas neatsako, jei draudimo išmokos pervedimas vėluoja ne dėl jo kaltės (pvz. neteisingai nurodytas banko sąskaitos numeris, mokėjimas neįvykdytas dėl banko kaltės ir pan.) Jei Naudos gavėjas mirė po sprendimo mokėti draudimo išmoką negavęs šios išmokos, Draudikas draudimo išmoką išmoka Naudos gavėjo įpėdiniams Mokant draudimo išmoką iš jos išskaičiuojamos visos iki draudžiamojo įvykio dienos negautos draudimo įmokos, skaičiuojant nuo paskutinio draudimo įmokomis apmokėto periodo (įskaičiuojant ir draudimo įmoką už einamąjį draudimo įmokų mokėjimo periodą) Draudimo išmokos į užsienį yra mokamos išmokos gavėjo sąskaita Draudimo išmokos apmokestinamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Draudimo išmoka draudimo sutarties termino pabaigoje Apdraustajam išgyvenus iki pensijos mokėjimo laikotarpio pradžios (taisyklių 4.2 punktas), Draudikas Apdraustajam draudimo liudijime nurodytu periodiškumu moka draudimo sutartyje nurodyto dydžio pensiją. Pensija pradedama mokėti nuo kito mėnesio po draudimo sutarties termino pabaigos pirmosios dienos (nuo pensijų mokėjimo laikotarpio pradžios, nurodytos draudimo liudijime) ir mokama pagal pasirinktą pensijų mokėjimo variantą (taisyklių 4.1 punktas): pasirinkus pensijos mokėjimo A variantą, pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo laikotarpio pradžios iki gyvos galvos. Apdraustajam mirus, pensijos mokėjimas yra nutraukiamas; pasirinkus pensijos mokėjimo B variantą, pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo laikotarpio pradžios iki gyvos galvos. Apdraustajam mirus garantuotu pensijos mokėjimo laikotarpiu, Naudos gavėjui, paskirtam gauti draudimo išmoką Apdraustojo mirties atveju, iki garantuoto pensijos mokėjimo laikotarpio pabaigos yra mokama draudimo sutartyje numatyto dydžio ir periodiškumo pensija. Jei Apdraustasis miršta po draudimo sutartyje numatyto garantuoto pensijų mokėjimo laikotarpio, pensijos mokėjimas yra nutraukiamas; pasirinkus pensijos mokėjimo C variantą, pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo laikotarpio pradžios iki garantuoto pensijos mokėjimo laikotarpio pabaigos. Apdraustajam mirus garantuotu pensijos mokėjimo laikotarpiu, Naudos gavėjui, paskirtam gauti draudimo išmoką Apdraustojo mirties atveju, iki garantuoto pensijos mokėjimo laikotarpio pabaigos yra mokama draudimo sutartyje numatyto dydžio ir periodiškumo pensija Naudos gavėjui pageidaujant ir Draudikui sutikus, vietoj draudimo sutartyje numatytos pensijos, kuri mokama Naudos gavėjui iki garantuoto pensijų mokėjimo laikotarpio pabaigos, Naudos gavėjui gali būti išmokama vienkartinė išmoka, kurios dydis yra lygus diskontuotai likusių išmokėti pensijų vertei išmokėjimo dieną. Naudos gavėjui pageidaujant, Draudikas jam pateikia informaciją apie vienkartinės išmokos dydį Apie Apdraustojo mirtį pensijų mokėjimo laikotarpiu Draudėjas, Naudos gavėjas ar kitas įgaliotas asmuo privalo Draudikui pranešti per 30 dienų nuo Apdraustojo mirties ir pateikti Apdraustojo mirties liudijimą (arba notaro patvirtintą nuorašą). Prieš išmokėdamas pensiją, Draudikas turi teisę pareikalauti dokumento, įrodančio, kad Apdraustasis asmuo dar gyvas. Neteisėtai gautos išmokos privalo būti grąžintos Draudikui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo Apdraustajam pateikus raštišką prašymą iki pirmos periodinės pensijos išmokėjimo ir Draudikui sutikus, Apdraustajam pasibaigus draudimo sutarties terminui vietoj periodinių pensijų gali būti išmokama vienkartinė išmoka, kurios dydis yra lygus diskontuotai pensijų, kurios turi būti sumokėtos per garantuotą pensijų mokėjimo laikotarpį, vertei išmokėjimo dieną. Apdraustajam pageidaujant, Draudikas jam pateikia informaciją apie vienkartinės išmokos dydį Jeigu sprendimas mokėti pensiją priimamas vėliau negu prasidėjo pensijos mokėjimo laikotarpis, tai dėl to neišmokėtos sumos išmokamos kito mėnesio, einančio po sprendimo priėmimo, pirmąją dieną. Draudimo išmoka Apdraustajam mirus Apdraustajam mirus iki draudimo sutarties termino pabaigos (iki pensijos mokėjimo laikotarpio pradžios) draudimo laikotarpiu (draudimo apsaugai galiojant), išskyrus atvejus numatytus šių taisyklių 8 punkte, Draudikas Naudos gavėjui, paskirtam gauti draudimo išmoką Apdraustojo mirties atveju, išmoka: 1) sukauptą kapitalą arba sumokėtų draudimo įmokų sumą, jeigu ji viršija sukauptą kapitalą; 2) gyvybės draudimo sumą (jei ji numatyta draudimo sutartyje) Jeigu gyvybės draudimo suma draudimo sutarties galiojimo metu buvo padidinta, tai Apdraustojo savižudybės atveju (išskyrus atvejį, nustatytą taisyklių punkte) Draudikas Naudos gavėjui išmoka draudimo išmoką, lygią mažiausiai gyvybės draudimo sumai, galiojusiai per paskutinius 3 (trejus) nepertraukiamo draudimo sutarties (draudimo apsaugos) galiojimo metus iki įvykio Apdraustojo mirties atveju, kai jau buvo išmokėta draudimo išmoka dėl šio Apdraustojo kritinės ligos atsiradimo ir nuo Draudiko sprendimo mokėti draudimo išmoką dėl kritinės ligos atsiradimo priėmimo dienos nepraėjo 6 (šeši) mėnesiai, draudimo išmoka mirties atveju yra mažinama išmokėtos dėl kritinės ligos sumos dydžiu. Praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Draudiko sprendimo mokėti draudimo išmoką dėl kritinės ligos atsiradimo priėmimo dienos, draudimo išmoka mirties atveju nemažinama Jei per 30 (trisdešimt) dienų nuo draudimo apsaugos galiojimo metu įvykusio nelaimingo atsitikimo dienos dėl jo padarinių Apdraustasis miršta (išskyrus atvejus, numatytus taisyklių 8 punkte), draudimo išmoka dėl traumos ar stambios traumos, patirtos 9

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 2019 m. sausio 1 d. draudimo sutartimi B1511180024KT,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Stampa

Stampa PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Draudėjas AB SEB bankas.

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS Nr. xxxx Data 2019-xx-xx SPECIALIOJI DALIS 1.1.Turistas (i): Turisto vardas Vardenis Mob.tel. Turisto pavardė Pavardenis Gimimo data xxxx-xx-xx Tel. Turisto adresas

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau