VIENOS DAINOS KELIAIS M. Liugaitė-Černiauskienė. BALADĖ APIE BAUDŽIAMĄ DUKTERĮ... Apie du vieno romanso gimimus POVILAS KRIKŠČIŪNAS Imtis šios publika

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VIENOS DAINOS KELIAIS M. Liugaitė-Černiauskienė. BALADĖ APIE BAUDŽIAMĄ DUKTERĮ... Apie du vieno romanso gimimus POVILAS KRIKŠČIŪNAS Imtis šios publika"

Transkriptas

1 VIENOS DAINOS KELIAIS M. Liugaitė-Černiauskienė. BALADĖ APIE BAUDŽIAMĄ DUKTERĮ... Apie du vieno romanso gimimus POVILAS KRIKŠČIŪNAS Imtis šios publikacijos paskatino keletas impulsų. Antropologė Aleksandra Archipova 2012 m. paskelbė straipsnį apie XIX a. rusų poeto Aleksejaus Apuchtino eilėraščio Сумасшедший ( Pamišėlis ) fragmento 1 virsmą folkloriniu romansu Ах, васильки, васильки. Straipsnio priede įdėta lyginamajai tekstų analizei aktuali originalaus eilėraščio dalis ir dvidešimt rusiškų archyvinių ar leidiniuose skelbtų sufolklorėjusių teksto variantų 2. Pakako straipsnio epigrafo, kad prisimintum lietuvišką romansą Visur vosilkų žiedai. Be jo šių eilučių autoriui neįsivaizduojama Dijūtos folkloro ansamblio vakarėlių pabaiga ar ilgos gastrolinių kelionių valandos. Minėtas straipsnis su publikacija priminė kelias dešimtis šios dainos variantų, saugomų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne. Tokia situa cija leidžia stebėti ne tik kaip literatūrinis kūrinys ateina į folklorą, bet ir kaip atėjęs iš vienos tautinės kultūros pritampa kitoje. Juk šis romansas dainuojamas ir Ukrainoje 3, Autorius dėkingas M o d e s t a i L i u g a i t e i - Č e r n i a u s k i e n e i, pasidalijusiai vengriška medžiaga, Latvių folkloro archyvo darbuotojai dr. B a i b a i K r o g z e m e i - M o s g o r d a i, padėjusiai ieškoti latviškų dainos atitikmenų, Varšuvos universiteto Muzikologijos instituto doktorantei A n a s t a s i j a i N e k r a s o v a i, nurodžiusiai baltarusiškų šaltinių, Linai Vilienei, Varsai Liutkutei, Vladai Samul ė n a i t e i, D a n u t e i G i l i a s e v i č i e n e i, taip pat folkloro ansamblių Ūla ir Dijūta dainininkams, suradusiems ar padainavusiems naujų variantų. 1 Visą eilėraščio tekstą žr. Алексей Апухтин. Полное собрание стихотворений, Ленинград: Советский писатель, 1991, p Александра Архипова. Как погибла Оля и родился фольклор, in: «Кирпичики»: фольклористика и культурная антропология сегодня: сборник статей в честь 65-летия С. Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности, сост. А. С. Архипова, М. А. Гистер, А. В. Козьмин, Москва: РГГУ, 2008, p Kadangi knyga Lietuvoje sunkiai prieinama, straipsnis šiame Tautosakos darbų tome skelbiamas išverstas į lietuvių kalbą (žr. p ). 3 Pvz.: народні пісні/ой ВОЛОШКИ, ВОЛОШКИ, ЧОМ ВИ НЕ ЖОВТІ, А СИНІ.html; народні пісні/ой ВОЛОШКИ, ВОЛОШКИ, СИНІ, РОЖЕВІ ТА БІЛІ.html; [žiūrėta ]. ISSN Tautosakos darbai 57,

2 182 TAUTOSAKOS DARBAI 57 Baltarusijoje 4, tipologiškai artimų tekstų esama ir neslaviškų tautų folklore. Žvalgantis plačiau besiveriančioje panoramoje ryškėja tarptautinės tekstų paralelės ir sampynos, tad čia norima ne tik paskelbti lietuviškų dainos variantų, bet ir pasižiūrėti, kiek lietuviškos versijos atitinka rusiškas, kokie yra galimi skirtumai ir kokių veiksnių jie nulemti. VARIANTŲ FIKSACIJOS KONTEKSTAI Romanso, kaip folklorinio žanro, kelias į specializuotas, moksliškai tvarkomas folk loro saugyklas bent Rytų ir Vidurio Europoje ilgą laiką buvo komplikuotas. Dar XIX a. antrojoje pusėje Jonas Juška kalbėjo apie beatauštančią meilę senosioms dainoms 5, tačiau nepaminėjo, kuo tos dainos keičiamos. Vienu tokių pakaitalų tapo romansas. Kaip ryškus ir žmonių mėgstamas folklorinis fenomenas jis pastebėtas gana anksti. Dar 1901 m. Dmitrijus Zeleninas teigė, kad patys madingiausi ir rusų mėgstamiausi poetiniai kūriniai yra talalinė ir romansas 6. Tačiau romansas, ypač vadinamasis žiaurusis romansas, kone šimtmetį folkloristų laikytas menkaverčiu. Dėl to rinkėjams skirtoje metodinėje literatūroje apie jį būdavo arba nutylima 7, arba nurodoma, kad renkant tautosaką užrašyti reikia viskas, nedarant didelio pasirinkimo ir vertinimo, ir priduriama, jog tai turėtų būti liaudies kūrinys 8. Panašiõs metodologinės nuostatos laikytasi ir po Antrojo pasaulinio karo. Į romansą žiūrėta kaip į meniškai nebrandų arba kaip į tarybinio piliečio idealų neatspindintį kūrinį. Dėl viso to daugiau pavienių vėlyvosios folklorinės ar folklorėjančios / sufolklorėjusios kūrybos tekstų galima rasti neįgudusių rinkėjų sudarytuose rinkiniuose arba dainynėliuose, žmonių rašytuose ne mokslo, bet savo reikmėms. Tiesa, aptartomis metodinėmis nuostatomis nesinaudota suradus ypač plataus repertuaro žinovių, vadintų dainų karalienėmis ( karalių, kaip žinoma, būta kur kas mažiau). Tik iš tokių pateikėjų rinkta visa jų žinota tautosaka ir etnologinė medžiaga. Kai kada, paskatinti rinkėjų, savo mokamas dainas jie 4 Žr. HEkPBhIFe_8, [žiūrėta ]. 5 Lietuviškos svotbinės dainos, t. 1, užrašytos par Antaną Juškevičę ir išspausdintos par Joną Juškevičę, Petropylė: Spaustuvė Imperatoriškos Akademijos Moksła, 1883, p. XVI. 6 Дмитрий Зеленин. Новые веяния в народной поэзии, in: Избранные труды: статьи по духовной культуре , Москва: Индрик, 1994, p Pvz.: Trumpa Folklioro dalykams rinkti programa, sutaisyta d-ro K. Griniaus ir L. M. D-jos Folklioro komisijos narių prof. E. Volterio, d-ro J. Basanavičiaus, kun. J. Tumo ir adv. J. Janulaičio, Vilnius: Lietuvių mokslo draugija; Petras Butėnas. Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa, Šiauliai: Viltis, 1926; Tautosakos rinkėjo vadovas, Kaunas: Lituanistikos instituto Lietuvių tautosakos archyvas, Tautosakos rinkėjo vadovas, redagavo J. Balys, antroji laida, Kaunas: Lituanistikos instituto Lietuvių tautosakos archyvas, 1940, p. 11.

3 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS 183 surašydavo ir patys. Mūsų dainų kolekcijoje tai liudija Anelės Mačienės, gyvenusios Ignalinos rajone, sąsiuviniai 9. Pirmieji raštu fiksuoti meilės romansai apie nusižudymus ar žudymus, dabar vadinami žiauriaisiais romansais, aptinkami m. veikusios Tautosakos komisijos gautuose rinkiniuose. Dažniausiai jie užrašyti XX a. trečiojo dešimtmečio antrojoje pusėje ar ketvirtojo pradžioje. Ankstyviausias dabar turimas tekstas 1926 m. užrašyta daina Vienoj gražioj vietelėj. Kiti siužetų Nužudo už neištikimybę / iš pavydo variantai pasirodo gerokai vėliau, penktajame šeštajame XX a. dešimtmetyje, o mūsų aptariama daina Lietuvių tautosakos rankraštyne pirmąkart gauta 1958 metais. Lietuvių liaudies dainų katalogo kartoteka rodo, kad, nepaisant metodologinių nuostatų, romansas apie vosilkas / vasilkas kartkartėmis būdavo užrašomas ir vėlesniais dešimtmečiais, tačiau tikrai negausiai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsigręžta ir į ignoruotus žanrus, tad archyvams teikiamos medžiagos panorama pasikeitė iš esmės. Iki to laiko gautos dainos kartu su metrikų duomenimis buvo nurašomos į specialias korteles ir dedamos į atitinkamą LLDK kartotekos skyrių, taip priskiriant tekstą konkrečiam tam tikro žanro tipui. Pačioje XX a. pabaigoje, labai suintensyvėjus gaunamos medžiagos srautui, pritrūko šiam darbui pajėgų ir ištisai kataloguoti naujus rinkinius nustota. Taip fondus papildę, bet į sistemines rodykles nepatekę kūriniai vėl tapo prieinami ne iš karto. Nenuostabu, kad, renkant medžiagą šiai publikacijai, Kartotekoje buvo rasta tik trylika mus dominančių variantų. Ieškant naujų dainos užrašymų peržiūrėti Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje esančių kasečių elektroniniai aprašai ir žinomo tautosakos rinkėjo Jurgio Dovydaičio fonotekos įrašų 10 metaduomenys. Iš viso rasti dvidešimt keturi nekataloguoti variantai; dar keturis 2019 m. papildomai užrašė šių eilučių autorius. Surinktieji variantai galbūt dar neatspindi tikrojo dainos populiarumo, bet jų pakanka, kad būtų galima ieškoti jos pritapimo lietuviškoje kultūrinėje aplinkoje ypatumų ir juos lėmusių veiksnių. SIUŽETŲ PARALELĖS IR SAMPYNOS A. Archipova yra išskyrusi tris aptariamos dainos siužeto linijas: 1. Olia plaukioja laiveliu su mylimuoju mylimasis ją nužudo (nemotyvuotai). 2. Olia plaukioja laiveliu su mylimuoju juokaudama sako mylimajam, kad jo nemyli mylimasis ją nužudo. 9 LTR Kalbama apie šio rinkėjo garso įrašų registracijos knygas. Tvarkant iš jo gautą medžiagą dalis įrašų sąrašo jau suskaitmeninta ir skelbiama internete (žr.

4 184 TAUTOSAKOS DARBAI Olia plaukioja laiveliu su mylimuoju mylimasis ją kaltina išdavyste mylimasis ją nužudo. 11 Peržvelgus jos skelbiamas ir mūsų lietuviškų variantų publikacijoje sudėtas bei į ją nepatekusias dainas, nekyla abejonių, kad lietuviški tekstai yra tikrai artimi rusiškiems. Kai kurie daugelio lietuviškų tekstų vaizdai ar net ištisi dainos posmai yra kone pažodiniai rusakalbių originalų atitikmenys. Abiejų kalbų variantus jungia labai panãšios fabulos slinktys. Jei vadovautumės A. Archipovos schema ir pagal ją dėliotume mūsų medžiagą, beveik visi tekstai patektų į pirmąją grupę. Tiesa, dalį jų ten priskirtume kaip populiariausiai grupei artimus dviejų trijų posmų fragmentus, neišplėtojusius išsamesnio siužeto. Antrajai grupei liktų vienintelis 8 publikacijos pavyzdys. Trečioji grupė lietuviško analogo neturėtų. Tokių variantų, matyt, nedaug yra ir Rusijoje, nes straipsnio autorė kaip pavyzdį nurodo į rusų kalbą išverstą vokiečių baladę apie pavydų jaunuolį m. Elzase ją užrašė Johannas Wolfgangas Goethe, o Liaudies dainų rinkinyje paskelbė Johannas Gottfriedas Herderis. Daina pavadinta Das Lied vom eifersüchtigen Knaben ( Pavydaus vaikino daina ) 13. Baladėje apie vosilkas nekalbama ir valtele į jūrą neplaukiama. Giedrą vakarą vaikinas atjoja ant arklio ir jam pasirodo, kad merginą jau yra kažkas lankęs prieš jį. Supykęs jis nužudo merginą, numauna nuo jos piršto žiedą ir įmeta jį į jūrą. Nė į vieną grupę netinka 9 pavyzdys du papildomai prijungti posmai (6 ir 9) sukuria iš esmės kitokią situaciją: 6. Jis Liolią mylėjo karštai, 9. Paskui durklą jisai Širdį jis jai pažadėjo, Įsmeigė sau į krūtinę, Mirti nebijo jisai, Ir pabaigė amžių abu Jo meilės tėvai nenorėjo. Dėl didelio meilės degimo. Gali būti, kad tai variantas, radęsis sujungus du panašios tematikos, bet skirtingų siužetų romansus. Tokiai jungčiai tinkamų tekstų rastume romanso Yra laimė šiam pasauly versijose, pavyzdžiui, versijoje Stovi tiltas geležinis. Tačiau ir taip mąstant sujungimas atrodytų dirbtinis po tarsi baigiamojo devinto posmo toliau pasakojama tik apie Liolę, nieko neužsimenant apie kartu nusižudžiusį vaikiną. Dar vienas panašus netikėtai rastas analogas Lajoso Vargyaso paskelbta vengrų baladė apie Jolán ir jos vaikino nusižudymą tėvams nepalaiminus jų vedybų. Tipas pavadintas Savižudis mylimosios žudikas. Pirmas variantas užrašytas 1932 m. ir iš viso turimi 38 variantai (penkiolika iš jų yra su melodijomis). Baladė 11 А. Архипова. Min. veik., p Ten pat, p Herder Johann Gottfried. Vokslieder, Leipzig: In der Weygandschen Buchhandlung, 1778, p

5 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS 185 žinoma visoje Vengrijoje ir Transilvanijos teritorijoje 14. Vosilkų motyvo čia nėra. Vietoj jo detaliai pasakojama apie vietovę, kur tai atsitiko, įvykio laiką ir veikiančius asmenis. Žinoma, tai yra formos atributai, tačiau jie rodo, kaip gali susipinti skirtingų tipų kūriniai 15. Atskirai reikėtų paminėti ukrainiečių variantus. Neradus nė vieno leidinio, kuriame būtų publikuota ši daina, ieškota interneto šaltinių. Rasti variantai vadinami liaudies dainomis, jų nedaug, be to, visi jie labiau primena dainas apie nelaimingą meilę ar A. Archipovos cituojamą ir skelbiamą Niurą variantą, kuriame mergai tė ne nužudoma, bet mylimojo palikta gauna džiovą ir miršta, ar romansus apie nelaimingą meilę: 5. «Олю моя дорога, Чого ж ти стала сумною?» «Милий, дивися, вінок Тихо поплив за водою. 7. «Олю моя дорога, Олю, тебе я кохаю!» «Милий, як прийде весна, Знов волошок назбираю...» 6. Моє життя так пливе Сумно аж в темну могилу, Бо ти не любиш мене. Знай, через тебе я гину!» 8. Ось і весна надворі, Чом не виходиш ти, мила? Свіжий вінок з волошок Ще не зів яв на могилі. 9. Олю моя дорога, Олю моя жартівлива, Олю, навіщо тебе Рано забрала могила? 16 Lietuviškoje medžiagoje juos primenančių variantų pastebėti neteko. Ukrainoje romansas populiarus ir dabar, ypač mėgstamas saviveiklinių vokalinių-instrumentinių grupių. Tai matyti iš vaizdo įrašų, sukeltų į Youtube Google bendrovės socialinį tinklą, teikiantį vaizdo įrašų prieglobos paslaugas. Ten gausu ir rusiškų šios dainos atitikmenų, tad įdomu, kad žiauriojo romanso versijos šioje šalyje neprigijo. Juk žudymo motyvų būta ukrainiečių baladėse. Tiesa, žudomasi čia kartu, kaip ir vengrų variantuose. Beje, ir čia kaip ir Elzase užrašytoje baladėje merginai numaunamas žiedas: 14 Lajos Vargyas. A magyar népballada és Európa, II. kötet, Budapest: Zeneműkiadó, 1976, p Panašių variantų esama ir Lietuvoje, pavyzdžiui, romanso Nėra laimės šiam pasauly versija Nedzingės kaimely gyveno pora. 16 Žr. народні пісні/ой ВОЛОШКИ, ВОЛОШКИ, ЧОМ ВИ НЕ ЖОВТІ, А СИНІ.html, [žiūrėta ].

6 186 TAUTOSAKOS DARBAI 57 Ой взяв милий милу за бiлую ручку Та iскинув золоту обручку. Ой взяв милий милу за бiлiï боки Та й укинув у Дунай глибокий. Пливи, пливи, мила, стиха за водою, А я, не барившись, iду за тобою. 17 Spausdintų ar skelbtų internete baltarusiškų variantų pavyko rasti tik kelis. Atrodytų, nieko keisto Michailas Stroganovas teigia, kad Baltarusijoje žiaurieji romansai pradėti rinkti tik 2010 metais 18. Tačiau Alena Kukreš, 2011 m. aptardama juos kaip kičinius kūrinius, jau pasiremia 3835 archyviniais pavyzdžiais 19, o 2008 m. paskelbtame straipsnyje apie baltarusių miesčioniškąjį romansą cituoja aiškiai Vosilkų fragmentą: Зачэм было крэпка ўлюляцца? Зачэм было крэпка любiць? Любоў не ўмее смяяцца, Любоў не ўмее шуцiць. 20 Kad ir kaip ten būtų, tikėtina, kad baltarusiški romanso variantai mažai kuo skiriasi nuo rusiškų. M. Stroganovas neneigia esant baltarusiškų romansų, tačiau, kalbėdamas apie rusiško kūrinio atėjimą į Baltarusiją, teigia, kad iš Rusijos atėjusi daina Baltarusijoje neverčiama; ji tiesiog asimiliuojama kaip sava ir dainuojama rusiškai ar vietiniu dialektu, vadinamąja trasianka 21. Rašant šį tekstą pagalbos kreiptasi ir į latvių folkloristus. Kaip pavyzdys buvo gautas tik vienas 1959 m. Latgaloje užrašytas variantas, padainuotas rusų kalba. Jis saugomas Latvių tautosakos archyve, Ivano Fridricko kolekcijoje 22. Etnomuzikologai Vilis Bendorfas ir Ieva Tihovska latviškų analogų nesurado. Panašia melodija 17 Балади: кохання та дошлюбні взаємини, упорядкували O. I. Дей, А. Ю. Ясенчук (тексти), А. I. Iваницький (мелодії), (Украïнська народна творчiсть), Киïв: Наукова думка, 1987, p Михаил Строганов. Русский и белорусский жестокий романс: сюжетика и национальная идентичность, Вестник славянских культур, 2019, т. 51. p Е. Н. Кукреш. Жанр жестокий романс как яркий представитель китча в белорусском фольклоре, Язык и культура, 2011, вып. 14, т. 5, p А. М. Кукрэш. Мяшчанскi раманс: узнiкненне, бытаванне, асаблiвасцi, Весцi БДПУ, серыя 1: Педагогiка. Псiхалогiя. Филалогiя, 2008, 4 (58), p Trasianka rusų ir gudų kalbų mišinys. 22 Žr. [žiūrėta ].

7 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS 187 dainuojami tik kitų dainų tekstai, tad manytina, kad jei ir atsirastų keletas užrašymų, šis romansas latvių repertuare nėra populiarus 23. KELETAS LIETUVIŠKŲ BRUOŽŲ Rusiškuose variantuose itin stabilus pirmasis posmas su skinamų vosilkų motyvu. Daugumoje lietuviškų variantų taip pat įvardijamos vosilkos, tačiau šalia jų rasime ir neįvardytas gėleles, žibutes, ramunes, net lelijas. Ar kiti žiedai yra atsitiktinumas ir kodėl tokios populiarios būtent vosilkos? Gali būti, kad A. Apuchtinui kuriant pamišėlio monologą kilo vaizdinės asociacijos frazę в голову так и впились, колют ее лепестками galėjo įkvėpti rugiagėlės žiedo struktūra: į galvą primenantį graižą susmigusios strėlytės. A. Archipova straipsnyje atkreipia dėmesį į išskirtinę rugiagėlės reikšmę rusų folklore ir liaudies magijoje. Etnobotanikė Valerija Kolosova taip pat pabrėžia šio augalo svarbą rytų slavų ritualinėse praktikose 24. Tuo tarpu senosiose lietuvių liaudies dainose rugiagėlė minima gana retai, jos simbolinių prasmių visuma visiškai kitokia. Antai vestuvinėse dainose Susidūmojo šilkelis su stygele (V 1820), Piršlys šelma, melagis (V 2359), Gale kaimelio lygi lankelė (V 2802) ant kalno mėlynuojančios rugiagėlės suvokiamos kaip augančios ne vietoje, kaip piktžolės. Šeimos dainose marti pas motiną grėbia rugius kviečius, pas anytą vosilkas ir dirses ( O kaip aš buvau pas motinėlę, Š 499), vargai irgi dygsta vosilkėlėmis ( Vai tu saule saulute, Š 673). Palankiau rugiagėlė paminima kalendorinių apeigų dainose Sėjau vosilką vosilkėlę (Kl 595) ir Sėjau vosilką ir raspyliau (Kl 596). Čia jinai sėjama, auginama, iš jos pinamas vainikas, juo puošiamasi einant parugėlin, tai yra į viešumą kaip su rūta į jaunimėlį. Iškalbinga, kad abi dainos aptiktos tik Ignalinos apylinkėse, paribyje su baltarusiais, ir dainuojamos atliekant apeiginį laukinių augalų skynimą. Tik vėlyvesnėse meilės dainose, pavyzdžiui, Aš jaunas bernelis (M 531), rugiagėlės mėlynumas pasitelkiamas mergelės akių grožiui nusakyti: Jos skaistūs veideliai Kaip obuolėliai, Mėlynos akelės Kaip vosilkėlės (LTR 627/2/). Toks motyvas mus artina prie naujoviškos kūrybos, prie naujos poetikos, kurioje įsigali kiti estetiniai kriterijai. 23 Iš asmeninio susirašinėjimo elektroniniu paštu su latvių folkloriste B. Krogzeme-Mosgorda, Валерия Колосова. Лексика и символика славянской народной ботаники: этнолингвистический аспект, Москва: Индрик, 2009, p

8 188 TAUTOSAKOS DARBAI 57 Grįždami prie senųjų dainų galime konstatuoti, kad dauguma cituotų vosilkos paminėjimų aptikti negausiuose dainų tipuose ir tikrai nedažnai. Galbūt ir mūsų aptariamõs dainos variantuose vosilkos atsisakyta vadovaujantis lietuviškų dainų poetikos ir simbolikos pajauta? Dar vienas lietuviškajai romanso versijai būdingas bruožas, kurio neradome rusiškuose aptariamos dainos variantuose, yra žiedinė teksto kompozicija pirmas posmas ar posmo pirmos eilutės pakartojamos kūrinio pabaigoje: 1. Visur vosilkų žiedai, Daugel laukuose žydėjo, Lielė jas mėgo labai, Plaukus vosilkomis puošė. 8. Visur vosilkų žiedai, Daug jų laukuose žydėjo, Vien tik vosilkų žiedai, Vien tik jie Lielės gailėjo (LTR 4079/30/). Panašiai sukurtas ir mūsų publikacijos 4 pavyzdys 25. Tokia figūra tarsi sušvelninamas neutraliai stebėtojiškas pasakotojo tonas. Juk romanso tikslas sukelti gailestį, parodyti pasaulio abejingumą stebimiems įvykiams. Čia kaip žanro bruožą galima įžiūrėti Svetlanos Adonjevos ir Nataljos Gerasimovos minimą naivų perdėjimą vaizduojant lemtingas baigtis. Galbūt taip pasireiškia pastebėtas romanso pomėgis florizmams : Augalinės veiksmo metaforos nuvysti, žydėti, pražysti, nuskinti, augti, gėliniai palyginimai rugiagėlė, rožė, tiesiog gėlelė, tulpės aptinkami iš esmės kiekviename tekste. 26 Romansas melodraminio stiliaus kūrinys, jame viskas vyksta greitai, netikėtai ir neišvengiamai. Augalai, kaip ir kitas gamtinis fonas, čia yra puikus įrankis formuoti tarsi iš šalies stebimų įvykių mastą. Jei einama, tai per pievas, rasotais takeliais, stebint mėnuliui ir žvaigždėms; jei bręsta nelaimė, tai prieš ją staiga papučia vėjas, sušnara medžiai ar nendrės. Retas labiau išplėtotas variantas apsieina be šių vaizdų. Įdomu, kad slaviškuose dainos variantuose tokių epizodų gerokai mažiau. Aptartus motyvus rasime ir toliau dedamose dainose. Atrenkant jas stengtasi atspindėti ne tik tipinius dainos bruožus, bet ir pavienius improvizacijos proveržius, kurie pavieniai atrodo galbūt tik dėl nepakankamai išsamios medžiagos, nulemtos įvado pradžioje aprašytų priežasčių. Norėta parodyti ne tik tekstų, bet ir melodijų įvairovę, todėl jų radus nevengta ir menkiau išplėtotų tekstų ar fragmentiškų variantų. Tikimės, kad taip detaliau atsiskleis dainos variantų visuma. 25 Apie panašius atvejus buvo užsiminta ir anksčiau (žr. Jurga Sadauskienė. Lietuviškasis romansas ir jo vieta žanrų sistemoje, Tautosakos darbai, 2008, t. VIII (XV), p. 46). 26 Светлана Адоньева, Наталья Герасимова. Никто меня не пожалеет... Баллада и романс как феномен фольклорной культуры нового времени, in: Современная баллада и жестокий романс, Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 1996, p. 360.

9 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS 189 PRIEDAS 1. DAUGEL GĖLELIŲ APLINK 1. Daugel gėlelių aplink, Daug jų prie kelio žydėjo, : Liolė jas mėgo labai, Skynė ir puokštėmis dėjo. : 2. Būdavo, žiedą nuskins, Metus į vandenį šaukia: : Mielas, žiūrėk, kaip gražu Žiedas ne skęsta, o plaukia. : 3. Sykį sumanė jiedu Naktį praleisti valtelėj, : Niekas nematė, kaip jie Brido rasotais takeliais. : 4. Sėdo valtelėn abu, Jis meiliai į ją pažiūrėjo, : Durklą ištraukė staiga, Liolei širdis sudrebėjo. : 5. Buvo vėlyvas ruduo, Žvaigždės danguje žibėjo, : Vanduo nusdažė rausvai, Kūnas į dugną nuėjo. : 6. Rytą ją rado žvejai Gulinčią jūros krantinėj, : Rodos, miegojo jinai, Durklas styrojo krūtinėj. :

10 190 TAUTOSAKOS DARBAI Nereikia ilgai taip draugaut, Nereikia karštai taip mylėti, : Meilė nemoka juokaut, Meilė ir žaisti nemoka. : P. Vln Irena Juškienė, 75 m., kilusi iš Kuktiškių, Ut raj., Janina Bukantaitė, 67 m., kilusi iš Vabaliukų k., Klm raj., Janina Gidrienė, 86 m., kilusi iš Juodėnų k., Mlt raj. U. P. Krikščiūnas Sg. LTR 8172(1); LTRF cd 1485(1). Pst.: Seserys dainavo mokykloj. Sesuo, būdavo, groja akordeonu, ir tada dainuojam. Mes gi visos keturios seserys, ir brolis dar, tai visi penki dainuodavom. Kažkur apie kokius penkiasdešimt šeštus, septintus. Jos labai rimtais veidais dainuodavo ir grodavo. 2. VISUR VOSILKOS ŽIEDAI 1. Visur vosilkos žiedai Buvo priaugę laukuose, : Liolė jas mėgo labai, Plaukus vosilkomis puošė. : 3. Nešė jis Liolę ant rankų, Nešė per pievas, mylavo. : Niekas nematė nakčia, Kai jis ją aistringai bučiavo. : 2. Būdavo, žiedą nuskins, Upėn jį metusi šaukia: : Mielas, žiūrėk, kaip gražu Žiedas ne skęsta, o plaukia. : 4. Kartą sumanė abu Naktį praleisti valtelėj. : Durklą ištraukė jisai, Ji nusigandus žiūrėjo. :

11 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS Durklą ištraukė jisai, Tyliai prie Liolės prislinko, : Bangos nu[s]dažė rausvai, Kūnas į jūrą nugrimzdo. : 6. Rytą atėjo žvejai, Liolę atrado krantinėj, : Rodos, miegojo jinai, Durklas tūnojo krūtinėj. : 7. Nereikia taip karštai mylėt, Laukti, be tikslo kentėti, : Nereikia taip karštai mylėt, Širdies nepriversi mylėti. : P. Subartonių k., Merkinės sen., Vrn raj. Danutė Gaidukevičienė-Juškevičiūtė, 58 m., Marijona Jazukevičienė-Lepeškaitė, 66 m., Juozas Jazukevičius, 68 m. U. J. Ūsaitytė ir V. Daugirdaitė 2000 (LLTI tts. eksp.), ml. šfr. A. Žičkienė Sg. LTR 7048(362); LTRF k. 726(12). 3. LIOLĖ MERGAITĖ GRAŽI 1. Liolė mergaitė graži, Liolė graži kaip dievaitė, : Ligi vėlybos aušros Kalbino ją mylimasis. : 4. Rytą ją rado žvejai Rasotu[o]s žiedu[o]s išpl[a]ukus, : Viens kitam tarė: Žinai, Mylinčius meilė nužudo. : 2. Liole, galvutę palenk, Žiūrėk žiedai nusigandę. : Mielas, ateik ir pažvelk Žiedas ne skęsta, o plaukia. : 5. Meilė nemoka juokaut, Meilė ir žaisti nemoka, : Suteikia laimės sparnus, Atima džiaugsmą ir juoką. : 3. Liolė mergaitė graži, Liolė graži kaip dievaitė, : Alpo ir plakė širdis Liolei nuo bučkių aistringų. : 6. Liolė mergaitė graži, Liolė graži kaip dievaitė, : Baigės dainelė graži, Liolės liūdna pasakaitė. : P. Rečiūnų k., Vlkv raj. D. Rastapkevičienė, 26 m. U. L. Sauka ir E. Mažulienė 1961 (LKLI tts. eksp.), ml. šfr. V. Puteikis Sg. LTR 3517(2599); LTRF mg. 267(4).

12 192 TAUTOSAKOS DARBAI MĖLYNOS GĖLĖS APLINK 1. Mėlynos gėlės aplink, Daug jų laukuose žydėjo, : Liolė jas mėgo labai, Skynė ir puokštėmis dėjo. : 2. Liolė mergaitė graži, Akys žavingai žiūrėjo, : Alpstančiai plakė širdis, Juokėsi lūpos aistringai. : 3. Jūrą ji mėgo labai, Plaukiot naktim nebijojo, : Su mylimuoju dažnai Naktį po jūrą plaukiojo. : 4. Kartą sumanė abu Laiką praleisti valtelėj. : Niekas nematė, kaip jie Nubrido rasotais takeliais. : 5. Laively sėdėjo abu, Danguje žvaigždutės mirgėjo. : Durklą ištraukė jisai, Liolė tyliai suvirpėjo. : 6. Durklą ištraukė jisai, Tyliai prie Liolės prislinko. : Bangos nusdažė rausvai, Kūnas į upę įkrito. : 7. Naktį sugavo žvejai, Laukė, gulėjo krantely. : Tartum miegojo jinai, Bet durklas jos buvo krūtinėj. : 8. Nereikia taip greitai pamilt, Be tikslo nereikia kentėti, : Nereikia taip greit apsivilt Širdies nepriversi mylėti. :

13 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS Meilė nemoka juokaut, Meilė ir žaisti nemoka, : Sukelia širdžiai skausmus, Atima džiaugsmą ir juoką. : 10. Mėlynos gėlės aplink, Daug jų prie kelio kvepėjo, Niekas neskynė jau jų, : Jos vyto ir žemėn byrėjo. : P. Punios k. ir apyl., Al raj. Magdelena Jusienė, 70 m., ir nenurodyta dainininkė. U. E. Maksimavičiūtė Sg. LTR 6616(4); LTRF 360(4). 5. APLINKUI VOSILKŲ ŽIEDAI 1. Aplinkui vosilkų žiedai, Daug jų pražydo laukuose, : Liolė jas mėgo labai, Galvą vosilkomis puošė. : 3. Būdavo, žiedą nuskins, Upėn įmetusi šaukia: : Mielas, pažvelk, kaip gražu Žiedas ne skęsta, o plaukia. : 2. Upę ji mėgo labai, Upe paplaukioti mėgo, : Su mylimuoju dažnai Upėj naktis jai prabėgo. : 4. Ėmė ant rankų jis ją, Supo kaip mažą vaikelį. : Niekas nematė nakčia, Kaip jis ją aistringai bučiavo. :

14 194 TAUTOSAKOS DARBAI Papūtė vėjas staiga, Medžiai tyliai sušnarėjo. : Liolė mylėjo karštai, Mylimas jos netikėjo. : 7. Rytą atrado žvejai Liolę begulint kraujuose. : Užrašas buvo tenai: Žuvo ji meilės naguose. : 6. Paėmė kardą staiga, Tyliai prie Liolės priėjo, : Bangos nu[s]dažė rausvai, Kūnas į upę nuėjo. : 8. Nereikia tiek daug mylėt, Nereikia tiek meilės eikvoti, : Meilė nemoka juokaut, Meilė tik moka kerštauti. : P. Bagrėno k., Ašmintos sen., Prn raj. Albina Kaltauskienė-Banišauskaitė, 62 m. U. L. Buividavičiūtė Sg. LTR 7307(22); LTRF k. 964(22). 6. MĖLYNA MĖLYNA APLINK 1. Mėlyna mėlyna aplink, Žibutės pražydo laukuose. : Mergaitė jas mėgo labai, Plaukus žibutėmis puošė. : 3. Rytą žvejojo žvejai, Rado mergaitę negyvą. : Rodos, miegojo jinai, Bet durklas žibėjo krūtinėj. : 2. Kartą susitarė jie Naktį praleisti valtelėj. : Mėnuo jiems švietė skaisčiai, Žvaigždės jiem nušvietė kelią. : 4. Nereik taip meiliai draugaut, Nereik taip karštai mylėti : Meilė nemoka užjaust, Meile nereikia tikėti. :

15 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS 195 P. Vln Varsa Liutkutė-Zakarienė, 49 m. U. P. Krikščiūnas Sg. LTR 8172(2); LTRF cd 1845(2). Pst.: Šitą dainą aš girdėjau apie devyniasdešimt penktus metus vestuvėse giminaičių pusseserės, ištekančios Utenos rajone. Ir antrąkart aš ją išgirdau iš Ambrozijos repertuaro, iš kur iš esmės reiktų ir rašyt [metriką] Ambrozijos koncerte. Bandžiau susisiekti su Ambrozija. Susisiekiau tik su Svidinsku, ir tas pasakė, kad tą dainą surežisavo ir atnešė Giedrius Viduolis. Tai dabar aš nežinau, ar vestuvių muzikantai [gavo] iš Giedriaus Viduolio, ar Giedrius Viduolis iš vestuvių muzikantų, ar iš kur plačiau. Bet faktas tas, kad iš tokių vietinių grojikų su Jonika aš ją atsimenu ir žinau. Ir paskui ją dar dainavo ir mano giminės baliuose aukštaitiškos pusės. 7. O JŪS RUGIAGĖLĖS MĖLYNOS 1. O jūs rugiagėlės mėlynos, Kiek daugel jų yra rugiuos! : Ar atmeni, kai prie upelio Skynėme mes tik dvejuos? : 2. Mergaitė nuskins rugiagėlę, Nuskynus į upę įmes : Ir lauks, kol toji rugiagėlė Upėje plauks ir nuskęs. : P. Tl Danutė Gintvainienė, 52 m. U. S. Bagužaitė Sg. LTR 6523(20); LTRF k. 326(16).

16 196 TAUTOSAKOS DARBAI VISUR VOSILKŲ ŽIEDAI 1. Visur vosilkų žiedai, Daug jų pražydo rugiuose, : Liolė jas mėgo labai, Plaukus vosilkomis puošė. : 5. Durklą parodė jis jai, Tyliai prie Liolės prislinko, : Bangas nudažė rausvai Kūnas, į jūrą įslinkęs. : 2. Būdavo, žiedą nuskins, Metus į vandenį šaukia: : Mielas, žiūrėk, kaip gražu Žiedas ne skęsta, o plaukia. : 6. Mielas, kodėl gi taip greit Mano juokais patikėjai? : Juk tave myliu karštai, Juk ir mane tu mylėjai. : 3. Susitarė kartą abu Naktį praleisti valtelėj. : Mėnuo jiems švietė takus, Žvaigždės parodė jiems kelią. : 7. Rytą atrado žvejai Liolę negyvą krantinėj: : Tartum miegojo jinai, Durklas kyšojo krūtinėj. : 4. Liolė tą naktį juokais Įžeidžią sielą parodė : Į veidą žvelgė rimtai, Ištarė priešingą žodį. : 8. Meile nereikia juokaut, Meile nereikia didžiuotis, : Meilė nemoka meluot, Meilė nemoka šypsotis. : P. Miežiškiai, Pn raj. Marijona Barzdienė, 73 m. U. ~ Sg. Grūšnela: liaudies dainų rinkinėlis, Panevėžys: Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras, 2017, p. 87.

17 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS VISUR VOSILKŲ ŽIEDAI 1. Visur vosilkų žiedai, Daug jų prie kelio žydėjo, Liolia jas mėgo labai, Skynė ir puokštėmis dėjo. 5. Ant rankų paėmęs jis ją, Nešė per pievas, mylavo. Niekas nematė, kaip čia Liolią aistringai bučiavo. 2. Būdavo, žiedą nuskins, Upėn įmetusi šaukia: Mielas, pažvelk, kaip gražu Žiedas ne skęsta, bet plaukia. 6. Jis Liolią mylėjo karštai, Širdį jis jai pažadėjo, Mirti nebijo jisai, Jo meilės tėvai nenorėjo. 3. Upę ji mėgo labai, Plaukė naktim, nemiegojo, Su mylimuoju dažnai Upėj per naktį plaukiojo. 7. Jūra miegojo ramiai, Nendrės pakrantėj šlamėjo. Durklą ištraukė jisai, Ji išsigandus stovėjo. 4. Kartą sumanė abu Naktį praleisti laively. Niekas nematė, kaip jie Brido rasotais takeliais. 8. Durklą paėmęs, jisai Tyliai prie Liolės prislinko. Banga nusdažė rausvai, Jos kūnas į upę įkrito.

18 198 TAUTOSAKOS DARBAI Paskui durklą jisai Įsmeigė sau į krūtinę, Ir pabaigė amžių abu Dėl didelio meilės degimo. 11. O jūs žvejai, jūs žvejai, Ko jie čia guli, ar žinot? Meskit į jūrą giliai, Teplaukia jūros mėlyne. 10. Kartą atėjo žvejai, Liolią atrado pakrantėj, Tartum miegojo jinai, O durklas giliojoj krūtinėj. 12. Nereikia taip daugel draugaut, Nereikia taip karštai mylėti Meilė nemoka juokaut, Meilė nemoka kentėti. 13. Liolia mergaitė graži, Liolė graži kaip dievaitė. Baigės daina, baigėsi Meilės graži pasakaitė. P. Drabužninkų k., Trak raj. Marytė Arlauskienė-Blaževičiūtė, 55 m. U. D. Blaževičiūtė Sg. LTR 6795(10); LTRF k. 571(10). SUTRUMPINIMAI Kl Kalendorinių dainų skyrius Lietuvių liaudies dainų kataloge LLDK Lietuvių liaudies dainų katalogas LTR Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas LTRF Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka P padainavo Sg saugoma Š Šeimos dainų skyrius Lietuvių liaudies dainų kataloge U užrašė V Vestuvinių dainų skyrius Lietuvių liaudies dainų kataloge cd kompaktinė plokštelė k. magnetofono kasetė mg. magnetofono juosta Parengė Povilas Krikščiūnas Melodijas parengė Aušra Žičkienė

19 P. Krikščiūnas. APIE DU VIENO ROMANSO GIMIMUS 199 Regarding Two Births of a Single Romance POVILAS KRIKŠČIŪNAS Summary This publication deals with a popular Lithuanian romantic folksong Vien tik vosilkų žiedai ( Only the Cornflower Blossoms ). The first part presents the author s remarks on the history and spread of this song, while the second part comprises its nine variants. The Russian folklorists consider the song in question to be the folklorized version of a fragment from the poem by Aleksey Apuchtin The Madman. Peculiarities of such transformation are the subject of an article by the Russian anthropologist and folklore researcher Aleksandra Archipova, written in 2012 and discussing the Russian variants of this particular song. The Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore contain 41 variant of this song. Unfortunately, the Lithuanian folklore collectors have ignored the new kinds of folklore for a long time; therefore, such number of the variants more likely reflects these methodological principles of folklore collection rather than the real extent of the song s popularity. However, such amount of the material, studied against the background of all the romantic folksongs recorded in Lithuania, allows for grasping the peculiarities of the folksong adaptation in the new cultural surroundings, which is the purpose of the present publication. Parallels between the Russian and Lithuanian song texts may be evident; however, a more detailed comparative research reveals certain newly acquired features of their content, poetics, and style. Since the article by Archipova dealing with the Russian variants is also published in this journal, the present comparison focuses mainly on the materials from other peoples collected from printed sources and the internet. The song fragments are inserted into the article as illustrations. The supplement in the end of the publication contains folksong texts along with their melodies, revealing a much greater musical variety in this song than used to be hitherto assumed.

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius, partneriai 1. IN

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Rūta Davidonienė, Rasa Mikutienė, Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė. Asmeninio archyvo nuotr. Mes visos nešiojomės mintį apie paauglėms skirtus užsiėmimus, kurie būtų ne tik smagūs, bet ir naudingi. Likimas

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

genančios, varančios ją vis pirmyn, neleidžiančios įgrimzti užtakyje, be paliovos žadinančios ir ugdančios vaizduotę. Taip mūsų senoji dvasinė tradici

genančios, varančios ją vis pirmyn, neleidžiančios įgrimzti užtakyje, be paliovos žadinančios ir ugdančios vaizduotę. Taip mūsų senoji dvasinė tradici genančios, varančios ją vis pirmyn, neleidžiančios įgrimzti užtakyje, be paliovos žadinančios ir ugdančios vaizduotę. Taip mūsų senoji dvasinė tradicija iki šiol nejučia tebegyvena mumyse ir, gindama nuo

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

L I E T U V I Ų t a u t o s a k a U Ž S I E N I O A R C H Y V U O S E L. Sokolovaitė. RANKRAŠČIAI IŠ GERVĖČIŲ KRAŠTO ESTIJOS LITERATŪROS MUZIEJUJE Ran

L I E T U V I Ų t a u t o s a k a U Ž S I E N I O A R C H Y V U O S E L. Sokolovaitė. RANKRAŠČIAI IŠ GERVĖČIŲ KRAŠTO ESTIJOS LITERATŪROS MUZIEJUJE Ran L I E T U V I Ų t a u t o s a k a U Ž S I E N I O A R C H Y V U O S E L. Sokolovaitė. RANKRAŠČIAI IŠ GERVĖČIŲ KRAŠTO ESTIJOS LITERATŪROS MUZIEJUJE Rankraščiai iš Gervėčių krašto Estijos literatūros muziejuje

Detaliau

ITAKA

ITAKA Numeryje: 2 psl. Šimtadienis 3 psl. Abiturientų minčių lietus 4 psl. Lietuvių kalbos savaitės renginiai 5 psl. Vasario 16-oji 6-9 psl. Mokinių kūryba 10-11 psl. Nuotraukos iš Šimtadienio Redaktoriai: Tomaš

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius,

Detaliau

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d.

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. XIX TARPTAUTINIS -FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio 14-23 dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23) 10:00-20:00

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

VIENOS DAINOS KELIAIS Kaip žuvo Olia ir gimė folkloras ALEKSANDRA ARCHIPOVA 2004 m. Sergejus Jurjevičius Nekliudovas seminare apie miesto dainas davė

VIENOS DAINOS KELIAIS Kaip žuvo Olia ir gimė folkloras ALEKSANDRA ARCHIPOVA 2004 m. Sergejus Jurjevičius Nekliudovas seminare apie miesto dainas davė VIENOS DAINOS KELIAIS Kaip žuvo Olia ir gimė folkloras ALEKSANDRA ARCHIPOVA 2004 m. Sergejus Jurjevičius Nekliudovas seminare apie miesto dainas davė namų užduotį: išnagrinėti kokį nors tekstą. Praėjus

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO III KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS OLIMPIADOS TESTAS I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS Atidžiai perskaityk te

VILNIAUS MIESTO III KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS OLIMPIADOS TESTAS I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS Atidžiai perskaityk te VILNIAUS MIESTO III KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS OLIMPIADOS TESTAS 2016 04-15 I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS Atidžiai perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus. Ponai, pirkite gėlių Gėlės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

Microsoft Word - Etnosocializacija_II_Seima.doc

Microsoft Word - Etnosocializacija_II_Seima.doc Etnosocializacija II užsiėmimas Užsiėmimo tema ŠEIMA Tikslas atkreipti vaikų dėmesį į šeimos narių bendravimą, pagarbą bei artumą. Supažindinti vaikus su šeimos tradicijomis, lydinčiomis svarbiausius žmogaus

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G 2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja Giedrė Savukynienė PRADŽIA: PRAKARTĖLĖS VAIZDELIS BENDRA

Detaliau