(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)"

Transkriptas

1 Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams, periodiniams leidiniams, taip pat vaizdiniams ir panašiai pateikiamai medžiagai, kuri yra spausdinama arba kitais būdais dauginama. 2) garsinėms ir vaizdinėms programoms, kurios yra transliuojamos arba platinamos per,,danmarks Radio (Danijos transliuotojų korporaciją),,,tv2 Denmark, TV2 regionines įmones ir bendroves, kurios turi leidimą transliuoti vietos radijo ir televizijos programas. 3) tekstinėms, vaizdinėms ir garsinėms programoms, kurios periodiškai pateikiamos visuomenei, jeigu jos yra naujienų laidos formos ir jas galima prilyginti tokiai pateikimo formai, kuriai taikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos, tačiau žr. šio įstatymo 8 str. 1 dalį. 2 dalis Bendrosios nuostatos Nacionaliniai, periodiniai leidiniai 2 straipsnis. Leidinio leidėju vadinamas asmuo, padengiantis leidybos išlaidas. 2 dalis. Leidinys laikomas nacionaliniu, jeigu leidėjas savo veiklą vykdo Danijoje. 3 dalis. Leidinys laikomas periodiniu, jeigu jis leidžiamas ne mažiau kaip du kartus per metus. 3 straipsnis. Nacionaliniame, periodiniame leidinyje nurodomas asmens (toliau vadinamo redaktoriumi), kuris pagal šio straipsnio 2 dalį atsako pagal spaudos įstatymą, vardas ir pavardė. 2 dalis. Redaktoriumi laikomas asmuo, kuriam suteikta teisė priimti galutinį sprendimą dėl leidinio turinio. Leidinio redaktoriumi negali būti daugiau negu vienas asmuo. 3 dalis. Leidėjas ir redaktorius atsako, jeigu redaktoriaus vardas ir pavardė nenurodomi arba nurodomi neteisingai. Taip pat atsako netinkamai nurodytas asmuo, jeigu jis sutiko su tokiu savo nurodytu vardu ir pavarde. 4 straipsnis. Paprašius redaktorius praneša kiekvienam teisėtų interesų turinčiam asmeniui apie asmenų, kuriems taikomas šio įstatymo 10 straipsnis, žr. 9 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnį ir 27 straipsnio 1 dalį, tapatybę. Radijas ir televizija 5 straipsnis.,,danmarks Radio, TV2, TV2 regioninės įmonės ir bendrovės, turinčios leidimą transliuoti vietos radijo ir televizijos programas, pagal šio straipsnio 2 dalį praneša Danijos spaudos tarybai asmens, tapsiančio redaktoriumi, vardą ir pavardę.

2 2 dalis. Redaktoriumi laikomas asmuo, kuriam yra sutekta teisė priimti galutinį sprendimą, transliuoti programą arba laidą. Radijo arba televizijos stotyje gali dirbti daugiau negu vienas redaktorius. 3 dalis. Paprašius radijo arba televizijos stotyje praneša savo redaktoriaus vardą ir pavardę. 4 dalis. Radijo arba televizijos programas transliuojanti bendrovė ir redaktorius atsako, jeigu redaktoriaus vardas ir pavardė nenurodomi arba nurodomi neteisingai. Taip pat atsako netinkamai nurodytas asmuo, jeigu jis sutiko su tokiu savo nurodytu vardu ir pavarde. 6 straipsnis. Paprašius redaktorius pateikia teisėtų interesų turinčiam asmeniui visą išsamią informaciją, kuri padėtų nustatyti atitinkamas transliuojamas programas ir asmenis, atsakančius pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio 1 dalies ir 27 straipsnio 1 dalies nuostatas. 7 straipsnis. Redaktorius privalo užtikrinti, kad visų programų kopijos būtų saugomos 3 mėnesius. 2 dalis. Nepaisant šio straipsnio 1 dalyje nurodomo laikotarpio, programų, dėl kurių turinio pateikiamas skundas arba iškeliamas ieškinys, kopijos saugomos tol, kol šis klausimas baigiamas spręsti. Kitos žiniasklaidos priemonės 8 straipsnis. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodytas žiniasklaidos priemones pagal šio įstatymo nuostatas registruoja Danijos spaudos taryba. 2 dalis. 5-7 straipsnio nuostatos taikomos registruotoms bendrovėms. 3 dalis. Teisingumo ministras gali nustatyti išsamų reglamentą, apibrėžiantį registracijos turinį ir formą. 3 dalis Baudžiamoji atsakomybė už žiniasklaidos informacijos turinį Nacionaliniai, periodiniai leidiniai 9 straipsnis. Baudžiamojon atsakomybėn gali būti patraukiamas tiktai nacionalinio, periodinio leidinio straipsnio autorius bei redaktorius ir leidėjas, tačiau žr. šio įstatymo 14, 25 ir 27 straipsnius. 2 dalis. Atsakomybę už straipsnius reglamentuojančios nuostatos analogiškai taikomos vaizdiniams ir panašiai pateikiamai medžiagai. 3 dalis. Aplinkraščiai, plakatai ir reklaminė medžiaga, t.t. laikomi leidinio, į kurį juose daroma nuoroda arba kuris juos leidžia, dalis. 10 straipsnis. Straipsnio su autoriaus vardu ir pavarde autorius atsako už straipsnio turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas. 2 dalis. Straipsnis laikomas straipsniu su autoriaus vardu ir pavarde, jeigu jis spausdinamas autoriui sutikus su jo vardu ir pavarde arba fotografija. Tokios pačios nuostatos galioja, jeigu straipsnis yra spausdinamas autoriaus pseudonimu arba ženklu, ir yra plačiai žinoma, į ką nurodo tas pseudonimas arba ženklas.

3 3 dalis. Jeigu straipsnį su autorių vardais ir pavardėmis parašė keli autoriai ir iš straipsnio nėra aišku, kurias dalis yra parašęs kiekvienas jų, jie visi atsako už straipsnio turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas. 4 dalis. Jeigu straipsnio su autoriaus vardu ir pavarde autorius yra bendrovė, asociacija, nepriklausoma institucija ar pan., to juridinio asmens vadovai atsako už straipsnio turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas. 5 dalis. Esant šio straipsnio 4 dalyje nurodomoms aplinkybėms, atsakomybė juridiniam asmeniui tenka baudos forma. 6 dalis. Išspausdintas tekstas, kuriame šaltiniu nurodomas naujienų agentūros pavadinimas, nėra laikomas tekstu su autoriaus vardu ir pavarde. 11 straipsnis. Redaktorius atsako už anoniminio straipsnio leidinyje turinį, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 2 dalis. Redaktorius taip pat atsako už straipsnio su autoriaus vardu ir pavarde turinį leidinyje, jeigu autoriaus negalima patraukti atsakomybėn pagal šio įstatymo 10 straipsnį, nes jis neturi ryšių su Danijos Karalyste arba dėl to, kad tas asmuo turi psichikos sutrikimų ir yra nepakaltinamas. Šios nuostatos taikomos net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 12 straipsnis. Redaktorius taip pat atsako už straipsnio arba pareiškimo, kuris buvo išspausdintas kitoje žiniasklaidos priemonėje nurodant autoriaus vardą ir pavardę arba asmens, padariusio pareiškimą, vardą ir pavardę bei kuris atgaminamas redaktoriaus leidinyje, turinį. Šios nuostatos taikomos net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. Jeigu autorius arba pareiškimą darantis asmuo yra davęs sutikimą pateikti medžiagą, atitinkamam straipsniui arba pareiškimui taikomos šio įstatymo 10 ir 14 straipsnių nuostatos. 13 straipsnis. Redaktorius dalinasi atsakomybe už straipsnio, išspausdinto leidinyje su autoriaus vardu ir pavarde, turinį, jeigu redaktoriui žinant straipsnį parašė nuolatinis leidinio darbuotojas, jeigu straipsnis buvo parašytas redaktoriaus prašymu arba pastarasis prie jo vienaip ar kitaip prisidėjo, arba jeigu redaktorius žinojo, kad turinys buvo neteisingas arba juo buvo kišamasi į asmens privatų gyvenimą. 14 straipsnis. Asmuo, kurio pareiškimas cituojamas straipsnyje nurodant jo vardą ir pavardę, dalinasi atsakomybe už pareiškimo turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas, jeigu pareiškimas buvo teisingai pacituotas ir atitinkamas asmuo sutiko, kas pareiškimas būtų cituojamas jo vardu ir pavarde. 15 straipsnis. Leidėjas atsako už leidinio turinį, jeigu redaktorius už jį negali atsakyti pagal šio įstatymo straipsnius arba dėl to, kad trūko redaktoriaus vardo ir pavardės; jie buvo klaidingai nurodyti; redaktorius neturi ryšių su Danijos Karalyste arba dėl to, kad tas asmuo turi psichikos sutrikimų. Šios nuostatos taikomos net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 2 dalis. Jeigu leidėjas yra bendrovė, asociacija, nepriklausoma institucija, fondas ar pan., šio straipsnio 1 dalyje apibrėžiama atsakomybė gali tekti juridiniam asmeniui baudos forma. Jeigu

4 leidėjas yra valstybinė, savivaldybių arba vietos institucija, žr. Vietos valdžios įstatymo 60 straipsnį, atsakomybė gali tekti valstybinei, savivaldybių ir vietos institucijai baudos forma. Radijo ir televizijos laidos 16 straipsnis. Baudžiamojon atsakomybėn už šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų radijo ir televizijos laidų turinį gali būti patraukiamas tiktai teksto autorius, pareiškimą darantis asmuo, redaktorius ir radijo arba televizijos stotis, tačiau žr. šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalį ir 25 bei 27 straipsnius. 2 dalis. Atsakomybę už tekstus ir pareiškimus reglamentuojančios nuostatos analogiškai taikomos filmams, vaizdiniams ir pan. 17 straipsnis. Laidos teksto autorius atsako už turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas, jeigu atitinkamas asmuo sutiko, kad tekstas būtų transliuojamas. Tačiau šios nuostatos netaikomos, jeigu autoriui buvo pažadėtas anonimiškumas, žr. šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalį. 2 dalis. Esant 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, pagal šio straipsnio 2 dalį redaktorius atsako už teksto turinį, netgi jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 3 dalis. Atidėtų laidų atveju redaktorius taip pat atsako už teksto turinį, jeigu autorius nesutiko, kad tekstas būtų transliuojamas, arba autoriaus negalima patraukti atsakomybėn, nes jis suteikė klaidingą informaciją apie savo tapatybę; neturi ryšių su Danijos Karalyste arba dėl to, kad tas asmuo turi psichikos sutrikimų. Šios nuostatos taikomos, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 18 straipsnis. Asmuo, darantis pareiškimą atidėtoje laidoje, atsako už pareiškimo turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai 1) laidoje nenurodoma atitinkamo asmens tapatybė, arba 2) asmuo nesutiko, kad jo pareiškimas būtų transliuojamas, arba 3) atitinkamam asmeniui buvo pažadėta, kad jam dalyvaujant laidoje nebus atskleista jo tapatybė ir buvo imtasi tinkamų priemonių tam užtikrinti. 2 dalis. Esant šio straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nurodytoms aplinkybėms, redaktorius atsako už pareiškimo turinį, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. Ši nuostata taikoma analogiškai, kai pareiškimą darančio asmens negalima patraukti atsakomybėn, nes jis pateikė neteisingą informaciją apie savo tapatybę; neturi ryšių su Danijos Karalyste arba dėl to, kad tas asmuo turi psichikos sutrikimų. 19 straipsnis. Redaktorius taip pat atsako už straipsnio arba pareiškimo, kuris buvo išspausdintas kitoje žiniasklaidos priemonėje nurodant autoriaus vardą ir pavardę arba asmens, padariusio pareiškimą, vardą ir pavardę bei kuris atgaminamas atitinkamos radijo arba televizijos stoties laidoje, turinį. Šios nuostatos taikomos, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. Jeigu autorius arba pareiškimą darantis asmuo yra davęs sutikimą dėl atgaminimo, tam asmeniui taikomos šio įstatymo 17, 18 ir 20 straipsnių nuostatos. Spausdintas tekstas, kuriame šaltiniu nurodoma naujienų agentūra, nėra laikomas tekstu su autoriaus vardu.

5 20 straipsnis. Pareiškimą tiesioginės laidos metu darantis asmuo atsako už pareiškimo turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamam asmeniui buvo pažadėta, kad jam dalyvaujant nebus atskleista jo tapatybė, ir buvo imtasi pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Šiuo atveju redaktorius atsako už pareiškimo turinį, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. Ši nuostata taikoma analogiškai, jeigu pareiškimą darančio asmens negalima patraukti atsakomybėn, nes jis pateikė neteisingą informaciją apie savo tapatybę; neturi ryšių su Danijos Karalyste arba dėl to, kad tas asmuo turi psichikos sutrikimų. 2 dalis. Baudžiamojon atsakomybėn už tekstų arba pareiškimų, pateiktų iš anksto arba tiesioginės radijo ir televizijos transliacijos metu iš viešų susirinkimų arba kitų naujausių įvykių, turinį patraukiama pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas. 21 straipsnis. Redaktorius dalinasi atsakomybe už teksto arba pareiškimo turinį pagal 17 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 1 dalį, jeigu: 1) tekstą arba pareiškimą redaktoriui žinant parašė nuolatinis radijo arba televizijos stoties darbuotojas, arba 2) tekstas arba pareiškimas buvo parašytas arba padarytas redaktoriui paprašius arba jam prie to prisidėjus bet kokiu kitu būdu, arba 3) redaktorius žinojo, kad turinys buvo neteisingas arba juo buvo kišamasi į privatų gyvenimą, o tiesioginės laidos atveju, žinojo, kad tekstas bus transliuojamas arba kad pareiškimas bus daromas. 2 dalis. Redaktorius taip pat dalinasi atsakomybe už teksto arba pareiškimo turinį, jeigu, nepaisant pažado išsaugoti anonimiškumą pagal šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 1 dalį, nebuvo imtasi pagrįstų priemonių anonimiškumui užtikrinti. Šios nuostatos taikomos, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 22 straipsnis. Asmuo, kuris skaito garsiai arba kitais galimais būdais perduoda tekstą arba pareiškimą, neatsako už teksto arba pareiškimo turinį. 23 straipsnis. Pati radijo arba televizijos stotis atsako už teksto arba pareiškimo turinį, jeigu redaktoriaus negalima patraukti atsakomybėn, nes nėra nurodytų redaktoriaus vardo ir pavardės arba jie nurodyti neteisingai; jis neturi ryšių su Danijos Karalyste arba dėl to, kad tas asmuo turi psichikos sutrikimų. Šios nuostatos taikomos, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 2 dalis. Kai radijo arba televizijos stotis yra bendrovė, asociacija, nepriklausoma institucija, fondas ar pan., šio straipsnio 1 dalyje nurodyta atsakomybė tenka tam juridiniam asmeniui baudos forma. Jeigu radijo arba televizijos stotis yra valstybinė, savivaldybių arba vietos institucija, žr. Vietos savivaldos įstatymo 60 straipsnį, atsakomybė gali tekti valstybinei, savivaldybių arba vietos institucijai baudos forma. Kitos žiniasklaidos priemonės 24 straipsnis. Baudžiamoji atsakomybė už 1 straipsnio 3 dalyje nurodytos žiniasklaidos turinį gali būti taikoma pagal nuostatas, įtvirtintas šio įstatymo 9-15 arba straipsniuose, atsižvelgiant į žiniasklaidos pobūdį. Bendrosios nuostatos

6 25 straipsnis. Bendrosios atsakomybę reglamentuojančių įstatymų nuostatos taikomos esant pažeidimams, susijusiems su žiniasklaidos turiniu, ir baudžiama įkalinant 6 metams ir ilgesniam laikotarpiui. 26 straipsnis. Žiniasklaidos priemonė visų pirma atsako už skiriamas baudas ir išlaidas pagal šio įstatymo 9-25 straipsnius nustatytas nuostatas. 2 dalis. Pagal šio įstatymo 9-25 straipsnius nustatant baudos dydį, teismas atkreipia ypatingą dėmesį į pažeidimo pobūdį ir rimtumą, atitinkamos žiniasklaidos priemonės pasiskirstymą ir pelną, kurį ji turėjo arba galėjo gauti pažeisdama [įstatymą]. Vietoj kasdien skiriamų baudų teismas gali nustatyti kitą piniginę baudą. 27 straipsnis. Patalpinęs skelbimą asmuo atsako už jo turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas. Šios nuostatos taip pat taikomos bet kuriam jam padėjusiam asmeniui. 2 dalis. Redaktorius dalinasi atsakomybe už reklamos turinį pagal bendrąsias taikomų įstatymų nuostatas. Jeigu redaktorius nesilaiko savo įsipareigojimo pranešti pagal šio įstatymo 6 straipsnį, jis atsako už reklamos turinį, net jeigu pažeidimo negalima aiškinti redaktoriaus sąmoningu veiksmu arba nerūpestingumu. 3 dalis. Tačiau TV 2 negali būti patraukta atsakomybėn už reklaminę veiklą, kurios imasi TV 2 reklamos bendrovė. 28 straipsnis. Danijos vyriausiasis prokuroras sprendžia, ar pradėti valstybinį persekiojimą dėl žiniasklaidos informacijos, kuriai taikomos šio įstatymo nuostatos, turinio. 4 dalis Atsakomybė už žiniasklaidos informacijos turinio sukeltą žalą Nacionaliniai, periodiniai leidiniai 29 straipsnis. Atsakomybėn už nacionalinio, periodinio leidinio turinio sukeltą žalą patraukiami asmenys, kuriuos galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal šio įstatymo 9-15 straipsnius bei 25 ir 27 straipsnius. 30 straipsnis. Nacionalinio, periodinio leidinio leidėjas visų pirma atsako už žalą ir išlaidas, nustatomas pagal šio įstatymo 29 straipsnį. Radijo ir televizijos laidos 31 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų radijo ir televizijos laidų turinio sukeltą žalą taikoma asmenims, kuriuos galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal šio įstatymo ir 27 straipsnių nuostatas. 32 straipsnis. Danijos radijas, TV2, TV 2 regioninės įmonės ir bendrovės, turinčios leidimą transliuoti vietos radijo ir televizijos programas, ir TV 2 reklamos bendrovė visų pirma atsako už nuostolius ir išlaidas, nustatomas pagal šio įstatymo 31 straipsnį. Tačiau TV 2 neatsako už žalą, kurią sukelia TV2 reklamos bendrovė, kaip numatyta šio įstatymo 31 straipsnyje. 2 dalis. Tačiau atsakomybė neapima žalos, kurią sukelia tiesioginės viešų susirinkimų arba naujausių įvykių transliacijos, išskyrus tuos atvejus, kai žalą sukelia atitinkamos institucijos arba bendrovės darbuotojas vykdydamas savo tarnybines pareigas.

7 Kitos žiniasklaidos priemonės 33 straipsnis. Atsakomybė už žiniasklaidos priemonių, nurodytų šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje, turinio ir paskirstymo sukeltą žalą nustatoma pagal šio įstatymo straipsniuose išdėstytas nuostatas. 5 straipsnis Spaudos etika 34 straipsnis. Žiniasklaidos informacijos turinys bei elgesys turi būti suderinamas su tinkama spaudos etika. 2 dalis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus galima apskųsti atitinkamai žiniasklaidos priemonei arba tiesiogiai Danijos spaudos tarybai, žr. šio straipsnio 3 dalį. Abiem atvejais skundas pateikimas per 4 savaitės nuo medžiagos pateikimo. Žiniasklaidos priemonės priimtą sprendimą galima apskųsti spaudos tarybai per 4 savaites nuo pranešimo ieškovui dienos. 3 dalis. Danijos radijo, TV2 ar TV regioninės įmonės pažeidimai pagal šio straipsnio 1 dalį privalo būti apskundžiami per 4 savaites nuo medžiagos paskelbimo dienos. Atitinkamos bendrovės sprendimą galima apskųsti spaudos tarybai per 4 savaites nuo pranešimo ieškovui dienos. 35 straipsnis. Radijo ir televizijos transliacijos įstatymo nuostatos taikomos radijo ir televizijos reklamoms ir skundams dėl reklamų turinio. 6 dalis Atsakymas 36 straipsnis. Prašymai paskelbti atsakymą dėl žiniasklaidos priemonėje pateiktos faktinio pobūdžio informacijos, kuri gali kam nors sukelti žymią finansinę ir kitą žalą, bei kuri buvo paskelbti žiniasklaidoje, privalo būti patenkinami, išskyrus tuos atvejus, kai pateiktos informacijos tikslumu nėra abejojama. 2 dalis. Prašymus paskelbti atsakymą gali pateikti asmuo, su kuriuo informacija yra susijusi, o jam mirus artimas giminaitis. 3 dalis. Prašymai paskelbti atsakymą privalo būti pateikiami redaktoriui raštu per 4 savaites nuo faktinės informacijos, kurią atitinkamas asmuo nori paneigti, paskelbimo. 4 dalis. Radijo ir televizijos transliacijos įstatymo nuostatos taikomos atsakymui, susijusiam su radijo ir televizijos reklamų turiniu. 37 straipsnis. Redaktorius privalo paskelbti atsakymą. 2 dalis. Atsakymo turinys iš esmės apsiriboja būtina faktine informacija ir privalo būti įstatymiškas. 2 dalis. Atitinkama žiniasklaidos priemonė gali prašyti asmens, prašančio paskelbti atsakymą, pastarąjį parengti. 39 straipsnis. Atsakymas skelbiamas nemokamai, nepagrįstai neatidėliojant ir bet kokiu išskirtiniu būdu, kokio gali būti pagrįstai reikalaujama atsižvelgiant į aplinkybes. 2 dalis. Redakcijos pastabos kitame leidinyje apsiriboja faktine informacija.

8 40 straipsnis. Asmeniui, prašančiam paskelbti atsakymą, nedelsiant raštu pranešama apie atsisakymą jį skelbti informuojant, kad atsisakymą galima apskųsti spaudos tarybai per 4 savaites nuo pranešimo apie atsisakymą gavimo dienos. Atsisakyme nurodomas spaudos tarybos adresas. 2 dalis. Skundas dėl netinkamo atsakymo gali būti pateikiamas spaudos tarybai per 4 savaites nuo atsakymo paskelbimo dienos. 7 dalis Spaudos taryba 41 straipsnis. Įkuriama spaudos taryba, kurią sudaro pirmininkas ir vicepirmininkas bei kiti 6 nariai, kuriuos skiria teisingumo ministras. Pirmininkas ir vicepirmininkas, kurie turi būti teisininkai, skiriami Danijos Aukščiausiojo teismo pirmininkui rekomendavus. Du nariai skiriami,,dansk Jouralistforbunds (Danijos žurnalistų sąjungai) rekomendavus, 2 nariai skiriami atstovauti spaudos bei radijo ir televizijos redakcijų vadovybes redakcijoms rekomendavus ir 2 nariai skiriami kaip visuomenės atstovai,,dansk Folkeoplysnings Samrad (Danijos suaugusiųjų švietimo tarybai) rekomendavus. 2 dalis. Nariai ir atstovai, kurių skyrimą reglamentuoja tos pačios nuostatos, skiriami 4 metams. Jie gali būti perrenkami. 42 straipsnis. Priimant sprendimą konkrečiu atveju tarybą be pirmininko ar vicepirmininko sudaro 3 nariai; vienas iš narių skiriamas,,dansk Jouralistforbunds rekomendavus, vienas narys skiriamas atstovauti redakcijų vadovybes ir vienas narys skiriamas kaip visuomenės atstovas. 43 straipsnis. Spaudos taryba priima nutarimą tokiais atvejais, kurie yra susiję: 1) su tuo, ar paskelbtas straipsnis prieštarauja tinkamai spaudos etikai, žr. 34 straipsnį, ir 2) ar pagal šio įstatymo 6 dalyje išdėstytas nuostatas žiniasklaidos priemonė privalo paskelbti atsakymą, taip pat ir dėl atsakymo turinio, formos ir vietos. 2 dalis. Pirmininkas gali atmesti: 1) skundus, kurie aiškiai nepatenka į Tarybos kompetenciją, žr. šio straipsnio 1 dalį, arba kurie yra akivaizdžiai nepagrįsti, ir 2) skundus iš asmenų, įmonių, ir kt., neturinčių teisinių interesų tuo klausimu, dėl kurio pateikiamas skundas. 3 dalis. Pirmininkas atmeta skundus, kurie pateikti nesilaikant šio įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse arba 40 straipsnyje nustatyto termino. 44 straipsnis. Tarybai pateikiamas skundas privalo būti pateikiami raštu. 2 dalis. Taryba gali imtis nagrinėti atvejį savo nuožiūra, kai atvejis yra esminis arba labai svarbus. Tokiu atveju Taryba atsižvelgia į nukentėjusiosios šalies nuomonę. Nukentėjusiosios šalies vardas ir pavardė minimi tiktai gavus pastarosios sutikimą. 45 straipsnis. Taryba prašo apskųstos žiniasklaidos priemonės pateikti pareiškimą raštu, o atvejo svarstymo metu taryba gali gauti papildomos informacijos iš atitinkamų šalių.

9 2 dalis. Taryba taip pat gali reikalauti, kad jai būtų pateiktas su skundu susijęs leidinio egzempliorius arba radijo ir televizijos laidos įrašas. 46 straipsnis. Tarybai pateikti atvejai naginėjami nepagrįstai neatidėliojant. 2 dalis. Jeigu atitinkama žiniasklaidos priemonė nepateikia savo pastabų tarybai per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos, atvejis gali būti nagrinėjamas remiantis turima medžiaga. 3 dalis. Taryba gali sušaukti su atveju susijusias šalis į atvejo svarstymą. Jeigu be rimtos priežasties ieškovas nedalyvauja tokiuose svarstymuose, taryba gali atmesti skundą arba jį nagrinėti remdamasi turima medžiaga. Jeigu apskųstos žiniasklaidos priemonės atstovai nepasirodo svarstymuose, atvejis nagrinėjamas remiantis turima medžiaga. 47 straipsnis. [Tarybos] narys negali dalyvauti nagrinėjant skundą prieš žiniasklaidos priemonę, su kuria jis yra susijęs, arba jeigu gali kilti abejonių dėl jo nešališkumo. 48 straipsnis. Taryba priima sprendimą balsų dauguma ir jį pagrindžia, nebent šalys susitaria dėl kompromisinio sprendimo. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas. Jeigu sprendimas nėra vieningas, sprendime nurodoma atskira nuomonė. 49 straipsnis. Taryba gali nurodyti apskųstos žiniasklaidos priemonės redaktoriui kaip galima greičiau paskelbti apibrėžtos apimties tarybos sprendimą. Toks sprendimas skelbimas be komentarų ir bet kokiu išskirtiniu būdu, kokio gali būti pagrįstai reikalaujama. 50 straipsnis. Tarybos sprendimų negalima apskųsti kitai administracinei institucijai. 51 straipsnis. Taryba rengia metinę savo veiklos ataskaitą teisingumo ministrui. Ataskaita skelbiama viešai. 52 straipsnis. Teisingumo ministras nustato spaudos tarybos darbo tvarką aptaręs sąlygas su taryba. 2 dalis. Tarybai talkina sekretoriatas. 3 dalis. Teisingumo ministras gali nurodyti, kad tarybos veiklos išlaidas padengia žiniasklaidos priemonės tarybos darbo tvarkoje nustatytu dydžiu.

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Turinys 2 I. Įvadas: Europos civilinė procedūra..........................................................................................

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Title slide Three line presentation title Using property

Title slide Three line presentation title Using property Reklamos monitoringas, 2015 sausis-gruodis TNS LT reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2015-ųjų ir 2014- ųjų metų sausio-gruodžio

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Reklamos apimčių apžvalga

Reklamos apimčių apžvalga Reklamos apimčių apžvalga Reklamos monitoringas 2017 sausis-gruodis Reklamos apimčių apžvalga Kantar TNS reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau