Acta Academiae Artium Vilnensis / TRAKŲ BERNARDINŲ KONVENTAS IR BAŽNYČIA SUNAIKINTAS PAVELDAS Rūta Janonienė VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DAILĖT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Acta Academiae Artium Vilnensis / TRAKŲ BERNARDINŲ KONVENTAS IR BAŽNYČIA SUNAIKINTAS PAVELDAS Rūta Janonienė VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DAILĖT"

Transkriptas

1 Acta Academiae Artium Vilnensis / TRAKŲ BERNARDINŲ KONVENTAS IR BAŽNYČIA SUNAIKINTAS PAVELDAS Rūta Janonienė VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DAILĖTYROS INSTITUTAS Dominikonų g. 15/1, LT Vilnius ruta.janoniene@gmail.com Straipsnyje aptariama Trakų bernardinų konvento istorija nuo pirmosios bažnyčios, vienuolyno pastatymo ir Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių observantų įsikūrimo Trakuose iki šio vienuolyno likvidavimo. Remiantis šaltiniais bandoma atkurti iki mūsų dienų neišlikusio ansamblio pastatų pobūdį, architektūrinių pokyčių eigą, bažnyčios interjero dekoro kaitą. Analizuojamas altorinių paveikslų ir kito istoriškai vertingo inventoriaus likimas, iškeliami probleminiai klausimai ir gairės tolesniems istoriniams tyrimams dėl laikomų dingusiais objektų galimos buvimo vietos. Reikšminiai žodžiai: Trakai, pranciškonai observantai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko architektūra, Nemenčinės bažnyčia, Rūdninkų bažnyčia. Buvusią Trakų bernardinų vienuolyno vietą šiuo metu žymi tik kalva su kyšančiais dviem byrančio mūro fragmentais. Likimas buvo itin negailestingas šiam konventui bažnyčia visiškai nugriauta dar XIX a. pabaigoje, o vienuolyno pastatai XX a. viduryje. Vis dėlto ši sakrali vieta ir jos buvę šeimininkai nebuvo pamiršti tą liudija likę vietovardžiai (Bernardinų kalva, Bernardinų ežeras), įamžina Bernardinų gatvė. Trakų istoriją ir architektūros paminklus aptariančiuose veikaluose Bernardinų ansamblis minimas dažnai, o 1993 m. buvo išleista ir jam skirta Stanislovo Mikulionio knyga 1. Tačiau Trakų bernardinų istorijos ir meninio paveldo tyrimai dar toli gražu nebaigti, trūksta duomenų apie bažnyčioje buvusių meno kūrinių, liturginių reikmenų likimą. Nors didžioji dalis šio paveldo turbūt yra negrįžtamai prarasta, verta bent mokslinių tyrimų būdu stengtis juos grąžinti į Trakų istorinę atmintį, nes kadaise bernardinų konventas sudarė itin reikšmingą šio miesto kultūrinės savasties dalį. 1 Stanislovas Mikulionis, Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statybos istorija, (ser. Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 1), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,

2 Bernardinų konvento Trakuose fundacijos ir gyvavimo istorija Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių observantų, kitaip bernardinų, konventas Naujuosiuose Trakuose atsirado 1617 m., kai Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius, Trakų vaivadijos bajorų prašomas, atidavė vienuoliams seną, dar Goštautų funduotą Šv. vyskupo Mikalojaus bažnyčią 2. Bernardinų sprendimas perimti šią šventovę ir steigti vienuolyną buvo priimtas tais metais vykusioje Vilniaus kapituloje 3. Tai buvo devintas (pagal steigimo chronologiją) šio ordino vyrų vienuolynas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau LDK) (iš pradžių jis, kaip ir kiti Lietuvos bernardinų vienuolynai, buvo Lenkijos, nuo 1637 m. Mažosios Lenkijos ir Lietuvos bernardinų provincijos Vilniaus kustodijos, o nuo 1731 m. įėjo į savarankišką Lietuvos bernardinų Šv. Kazimiero provinciją). Iš pradžių turėjęs tik rezidencijos statusą, jau XVII a. viduryje jis išaugo iki konvento, kuriame gyveno ne mažiau 15 vienuolių 4. Ankstyvuoju gyvavimo periodu Trakų vienuolynui ypač nusipelnė trys jo vyresnieji. Tai pirmasis vienuolyno vyresnysis Valentinas Zielenickis, vėliau čia vikaro ir gvardijono pareigas ėjęs Trakų vaivados Petro Paco sūnus Bernardinas Pacas, miręs 1652 m. Dauguose, bet palaidotas Trakų bernardinų bažnyčioje 5, ir Mažosios Lenkijos ir Lietuvos bernardinų provincijos generalinis pamokslininkas, knygelės apie Budslavo Dievo Motinos paveikslą autorius Eleuterijus Zielejevičius, Trakų bernardinų konvento gvardijonu buvęs net tris kartus ( , Ibid., p Chronologia ordinis Fratrum Minorum de Observantia Provinciae Minoris Poloniae et Magni Ducatu Lithuaniae [...] collecta et conscripta [...] 1656 [...] per [...] Fratrem Thomam Digoń pro tunc Deffinitorem actualis et Paedicatorem Generalis et chronologum Provinciae, in: BPAK, sign. APM-19, p Ibid., p Incipit metrica loci Trocensis ad S. Nicolaum FF. Ord. Minorum S. Francisci Observantium vulgo Bernardinorum, , BPAK, sign. BTRO 2, l ir ) 6. Šių ir kitų vyresniųjų uolumo bei rūpesčio dėka vienuolynas sparčiai stiprėjo sulaukdamas geradarių paramos. Sutelkti tikinčiuosius ir ugdyti pranciškoniškąjį dvasingumą padėjo greit po vienuolyno įsteigimo įkurtos ordino globojamos pasauliečių religinės brolijos jau 1619 m. pradėjo veikti Šv. Pranciškaus dirželio brolija, o po dešimties metų, 1629 m. Šv. Onos brolija 7. Trakų bernardinai puoselėjo savo ordinui būdingą pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, skatino Jėzaus kančios apmąstymus, platino ordino šventųjų kultą. Šios pastangos atsispindėjo ir minėtų brolijų veikloje, ir pamoksluose, altorių tituluose ir atvaizduose, taip pat ir tam tikrose bernardiniškose pamaldų tradicijose. XVII a. pirmoje pusėje ypač daug dėmesio bernardinai skyrė Dievo Motinos kultui. Apie tai net išliko įdomus pasakojimas, užrašytas Tomo Digonio sudarytoje provincijos kronikoje: Vienas žymus prelatas, Trakų parapinės bažnyčios prepozitas, šios vietos mūsų brolius taip persekiojo, kad net ir Švč. M. Marijos paveikslą, esantį didžiajame altoriuje, ir mūsų tėvus iš jų konvento pašalinti siekė, tik dėl vienos priežasties: tvirtindamas, kad, kadangi per iškilmingesnes Marijos šventes į mūsų bažnyčią ir prie Švč. M. Marijos paveikslo paprastai suplūsta minios žmonių, tai daro žalą bei trukdo parapinei bažnyčiai ir Švč. M. Marijos paveikslui, ten pat daugiau nei du šimtus metų esančiam, prie kurio besimeldžiantiems ir darantiems įžadus tikintiesiems dažnai suteikiama įvairių Dievo malonių. Kai tai planavo, štai visagalio Dievo galybė suteikė jam akivaizdų ir pamokomą regėjimą. Naktį jam mie- 6 Ibid., l. 18v; Rūta Janonienė, Budslavo Dievo Motinos paveikslo istorija ir kultas iki XIX a. vidurio, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2013, t. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, sud. Tojana Račiūnaitė, p ; Eadem, Eleuterijaus Zielejevičiaus knygos Dangiškasis žvėrynas žemėje iliustracijos, in: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, p Chronologia ordinis, p

3 1. Trakų bernardinų vienuolyno aprašymo pirmas puslapis, in: Chronologia ordinis Fratrum Minorum de Observantia Provinciae Minoris Poloniae et Magni Ducatu Lithuaniae [...] collecta et conscripta [...] 1656 [...] per [...] Fratrem Thomam Digoń pro tunc Deffinitorem actualis et Paedicatorem Generalis et chronologum Provinciae, BPAK First page of the description of the Trakai Bernardine monastery, in: Chronologia ordinis Fratrum Minorum de Observantia Provinciae Minoris Poloniae et Magni Ducatu Lithuaniae [...] collecta et conscripta [...] 1656 [...] per [...] Fratrem Thomam Digoń pro tunc Deffinitorem actualis et Paedicatorem Generalis et chronologum Provinciae, BPAK 2. XVIII a. rankraščio Incipit metrica loci Trocensis ad S. Nicolaum FF. Ord. Minorum S. Francisci Observantium vulgo Bernardinorum titulinis puslapis, BPAK Title page of the eighteenth-century manuscript Incipit metrica loci Trocensis ad S. Nicolaum FF. Ord. Minorum S. Francisci Observantium vulgo Bernardinorum, BPAK gančiam pasirodė šv. mūsų tėvas Pranciškus, priekaištaudamas jam, kad jo sumanymas yra piktas, ir griežtai nurodė jo atsisakyti; taip pat jį taip nuplakė, kad ant kūno liko regimi plakimo ženklai ir žaizdos. Tam įvykus, atvirai prisipažino daugeliui ir net vieną kartą, kai aš (kuris šitai rašau), Oršoje tuomet eidamas gvardijono pareigas, išklausiau jo išpažintį, sąžiningai man visa tai pasakė. Taip tapo didžiausias mūsų patronas, gynėjas ir geradaris ir nurodė, kad jo mirtingas kūnas būtų palaidotas pas mūsų tėvus Brastoje, ir ten pat fundavo koplyčią. 8 8 Ibid., p Už vertimą iš lotynų kalbos nuoširdžiai dėkoju dr. Mintautui Čiurinskui. 257

4 3. Alfredas Römeris, Trakų bernardinų bažnyčios griuvėsiai, LMAVB RS Römer Alfred, Ruins of the Trakai Bernardine Church, LMAVB RS Vėliau akcentas nuo Marijos kulto pasislinko link bernardinams itin būdingo kristocentriškojo pamaldumo. XVIII a. pirmoje pusėje, Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių observantų bažnyčiose pradėjus įvedinėti Kryžiaus kelio pamaldas, ši specifinė Kristaus kančios apmąstymo ir pagerbimo forma atsirado ir Trakuose m. buvo nutapyta 14 Kryžiaus kelio paveikslų, o 1744 m. sausio 20 d. įvestos Via Crucis pamaldos 9. Viešos Kryžiaus kelio apeigos Trakuose, kaip ir kituose Lietuvos bernardinų provincijos bažnyčiose, iš pradžių būdavo atliekamos pirmą mėnesio sekmadienį (XIX a. I p. taip pat ir gavėnios penktadieniais) pagal specialiai joms parengtas maldų ir giesmių knygeles 10. Kaip ir kitose bernardinų bažnyčiose, Trakuose baroko laikotarpiu buvo labai iškilmingai ir triukšmingai, su šūviais iš patrankų ir šviesų efektais, švenčiamos didžiosios religinės šventės. Tai matyti iš duomenų, kad XVIII a. antroje pusėje vienuoliai pirko parako, turėtos 9 Asta Giniūnienė, Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje XX a. pradžioje. Sklaida ir raiška, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p Ibid., p patrankėlės, rengti fejerverkai 11. Be sielovados darbo pačioje konvento bažnyčioje, Trakų bernardinai XVII XVIII a. aptarnavo ir kelias kapelionijas (iš jų galima paminėti Rosochackių dvarą, vėliau Oginskių dvarą Darsūniškyje, Römerių Daugirdiškėse), talkino klebonams Dauguose, Žiežmariuose 12. Nuo XVIII a. vidurio kiekvieną trečiadienį bernardinai aukojo šv. Mišias už geradario Jono Judickio sielą Trakų parapijos bažnyčioje prie malonėmis garsėjančio Dievo Motinos paveikslo 13. Nuo pat įsteigimo Trakų bernardinai sulaukdavo žymių LDK didikų, dvasininkų, Trakų vaivadijos bajorų paramos. Pavyzdžiui, 1649 m. vyskupas Abraomas Vaina, kurio motina buvo palaidota Šv. Mikalojaus bažnyčioje, testamentu Trakų bernardinams užrašė 1000 auksinų bei juodo marmuro stalą iš vys- 11 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Trakų bernardinų vienuolyno pajamų ir išlaidų knyga, 1799, in: VUB RS, f. 4 A2489, lapai nenumeruoti; Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios liustracijos aktai, , in: MAB RS, f , l Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski OFM, Kalwaria Zebrzydowska, 1985, p

5 kupo rūmų 14. XVII XVIII a. juos rėmė Steponas Bokša, LDK pakancleris Aleksandras Naruševičius ir jo žmona Teodora Sapiegaitė, Jonas Pašycas, LDK lauko etmonas Mykolas Kazimieras Pacas, Chodkevičiai, Oginskiai, minėti Judickiai ir kiti 15. Geradariai rėmė ne tik finansiškai, bet dovanojo ir ežerus, pievas, aprūpindavo maisto produktais. Nuo XVIII a. antros pusės Trakų konvente veikė ordino retorikos studijos, buvo sukaupta nemenka biblioteka. 1766, 1769 ir 1772 metais jame vyko Lietuvos bernardinų provincijos kapitulos 16. XIX a. pradžioje vienuolyne buvo įrengtas fizikos kabinetas ir pradėtos eksperimentinės fizikos studijos (1812 m. suniokoti šio kabineto instrumentai po kelerių metų buvo perduoti Vilniaus konventui) 17. Kurį laiką prie vienuolyno veikė pradžios mokykla. Deja, XIX a. politiniai įvykiai Trakų bernardinus palietė taip pat skausmingai, kaip ir kitus šio ordino vienuolynus Lietuvoje, bet turėjo dar lemtingesnių pasekmių jų materialinio paveldo išlikimo požiūriu. Dėl draudimų priimti novicius ir kitų suvaržymų ilgainiui Trakų konvente gyvenančių brolių skaičius nebesiekė 8 ir tuo pretekstu 1845 kovo 30 d. vienuolynas buvo likviduotas 18. Paskutinis Trakų gvardijonas Anastazas Ignatavičius apsigyveno Vilniaus bernardinams priklausiusiame Rūdninkų palivarke (čia jis dar minimas 1851 m.), o kiti vienuoliai buvo perkelti į Ivijos konventą 19. Ansamblio architektūros raida ir likimas Bernardinų ansamblis buvo įsikūręs į pietus nuo miesto centro, ant aukščiausios apylinkių kalvos (dabar tai teritorija tarp Vytauto, Birutės ir Mindaugo gatvių). Atvykę į Trakus, bernardinai čia jau rado mūrinę Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčią. Pirmąją šio titulo katalikų bažnyčią ar koplyčią šioje vietoje apie 1483 m. fundavo Trakų vaivada Martynas Goštautas (apie 1430 po 1483) 20. Greičiausiai ji buvusi medinė, ant mūrinių pamatų, o gal iš viso liko tik pradėta statyti m. rugpjūčio 8 d. Vilniaus vyskupas Albertas Taboras pasirašė sutartį su mūrininku ir Trakų vaitu Mikalojumi (Nikeliu) Prokopovičiumi dėl mūrinės Šv. Mikalojaus bažnyčios su varpine pastatymo per dvejus metus už 600 auksinų 21. Bažnyčia turėjo būti pastatyta ant seniau paklotų pamatų, aštuonių sieksnių 22 aukščio, perdengta skliautais, viduje tinkuota 23. Išorėje jos sienas rėmė aštuoni kontraforsai. Varpinę numatyta statyti bažnyčios kampe. XVI a. pradžioje bažnyčią globojo Albertas Goštautas, nuo 1519 m. ėjęs Trakų vaivados pareigas m. jo rūpesčiu bažnyčios perstatymas buvo baigtas, taip pat ji aprūpinta turtais 24. Tais metais Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis patvirtino A. Goštauto fundaciją ir ją išplėtė skirdamas išlaikymą trim pasauliečiams kunigams rezidentams m. Žygimantas Senasis prie šios bažnyčios įkūrė Trakų pre- 14 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Klasztory bernardyńskie, p Ibid., p Lietuvos bernardinų Šv. Kazimiero provincijos dokumentai, 1459 m. XIX a., in: BPAK, sign. APL-9, l. 639; Liber visitationum per A. R. P. Ministrum Provincialem [Provinciae] Lithuanae ordinis Minorum Observantium absolvendarum, , in: BPAK, sign. APL-6/1, l. 131, 187v. 18 Klasztory bernardyńskie, p Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Ibid., p. 13. Neretai literatūroje be pagrindo teigiama, kad M. Goštauto funduota bažnyčia iš karto buvo skirta bernardinams. 21 Ibid., p. 13 (čia neteisingai nurodyta 1495 m. data); Acta primae visitationis diocesis Vilnensis Anno Domini 1522 peractae. Vilniaus Kapitulos Archyvo Liber IIb atkūrimas, sud. S. C. Rowell, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015, p Sieksnis apie 1,83 m. 23 Kodeks dyplomatyczny Katedry i diecezji wileńskiej, wydali Jan Fijałek, Władysław Semkowicz, t. I: , Kraków: Komisja Historyczna Polskiej Akademii Umiejętności, 1932, p Acta primae visitationis diocesis, p Žygimanto Senojo raštas Trakų Šv. Mikalojaus bažnyčiai, , in: LMAVB RS, f

6 pozitūrą su šešiais kunigais mansionarais, išlaikomais Eišiškių parapijos lėšomis 26. Perėmus bažnyčią bernardinams, gvardijono V. Zielenickio laikais ji buvo suremontuota ir tik nedaug pertvarkyta pritaikant ją prie ordino tradicijos 27. Pagrindiniais bažnyčios atnaujinimo rėmėjais tapo tokie žymūs to meto LDK didikai kaip Trakų vaivada Aleksadras Chodkevičius, Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas, Kretingos bernardinų vienuolyno fundatorius Jonas Karolis Chodkevičius, Trakų vėliavininkas Petras Valavičius ir kiti 28. Vienuoliai iš pradžių įsikūrė paskubomis suręstuose mediniuose pastatuose. Jau XVII a. pirmoje pusėje bernardinai už paaukotas lėšas įsigijo tris sodus, išsidėsčiusius ant Bernardinų kalvos. B. Paco gvardijonavimo laikais bažnyčia buvo atnaujinta ir perdengta skliautais, vienuolyno pastatai uždengti naujais stogais, visa vienuolyno teritorija naujai aptverta, pastatyta šventoriaus tvora, iškilo kai kurie nauji ūkiniai pastatai 29. Konvento geradaris, Trakų žemės teismo raštininkas Mikalojus Pranciškus Rosochackis bažnyčios šventoriuje pastatydino medinį kryžių su Nukryžiuotojo figūra 30. Po P. Paco mirties pirmojo gvardijonavimo metu E. Zielejevičius geradarių lėšomis tęsė bažnyčios rekonstrukciją pailgino jos presbiteriją, visą pastatą nutinkavo ir pakeitė langus m. rugpjūčio 12 d. maskvėnų kariuomenės padegtas vienuolynas buvo visiškai nuniokotas, gaisre žuvo bažnyčios palėpėje paslėpta vienuolyno biblioteka, o su ja ir senieji vienuolyno dokumentai 32. Pasibaigus karui iš karto imtasi atstatinėti pastatus. Matyt, tuo tikslu 1662 m. Jonas Pašycas bernardinams dovanojo plytinę su pievomis ir nedideliu mišku Plomėnuose 33, o Steponas Bokša sugriautai 26 Acta primae visitationis diocesis, p Incipit metrica loci Trocensis, l Ibid. 29 Ibid., l Ibid., l. 3v. 31 Ibid., l Ibid. 33 Congeries omnium documentorum tum fundi tum aliarum bažnyčiai atstatyti skyrė per auksinų 34. Tuometinis vienuolyno vyresnysis Bernardas Ciolekas turėjo rūpintis būtiniausiomis reikmėmis greitai pastatydino penkias celes, uždengė bažnyčią, kontraforsais parėmė iki pat pamatų pažeistas jos sienas, pasirūpino kepyklos statyba ir įranga 35. Po jo mirties antrą kartą Trakų gvardijonu tapęs E. Zielejevičius pastatė naują medinį vienuolyną, turėjusį ir bokštą su laikrodžiu, įrengė plytinę ir kalkinę, tvarkė ir atnaujino ūkinius pastatus. Jo rūpesčiu bažnyčios zakristija buvo perdengta skliautu, suremontuota ir naujai įrengta 36. Trečiosios savo kaip gvardijono kadencijos metais E. Zielejevičius užbaigė uždaro trijų korpusų vienuolyno statybą įrengė vidinę galeriją, joje sustatė langus su langinėmis; bažnyčioje tuo laiku buvo permūryti skliautai, sudėti nauji langai, prie fasado sumūrytas bokštas su kupoliuku, įrengtas bažnyčios prieangis (bobinčius) ir vargonų choras 37. Atstatomą ansamblį piniginėmis aukomis ir įvairiais liturginiais drabužiais bei reikmenimis rėmė didikų giminės Chodkevičiai, Naruševičiai, Pacai, Siesickiai, Rosochackiai ir kiti. Teodoras Narbutas pateikė duomenis, perrašytus iš kažkokio Trakų bernardinų vienuolyno dokumento, apie varpą, 1675 m. nulietą Trakų vaivados Marcijono Oginskio rūpesčiu (šiam varpui esą buvo panaudotas gerokai senesnis puošnus varpas su užrašu kirilica, gautas iš nežinomos bažnyčios) 38. Trakų bernardinų kronikos duomenimis, Oginskis iš tiesų 1676 m. skyrė lėšų varpui perlieti, tainscriptionum perpetuarum et temporalium favore conventum S. Nicolai Episcopi Trocensis extractorum de Archivio Provinciae S. Casimiri Ordinis Minorum de Observantia Lithuanae mense Novembri 1761 dispositum et in swquentes libros digesta, in: BPAK, sign. BTRO 1, l Incipit metrica loci Trocensis, l. 5v. 35 Ibid., l. 6, Ibid., l. 17; Klasztory bernardyńskie, p Incipit metrica loci Trocensis, l. 17v. 38 Teodor Narbutt, Pomniejsze pisma historyczne szczególgnie do historyi Litwy odnoszące się, Wilno: Nakład i druk Teofila Glücksberga, 1856, p. 99. Įdomu, kad M. Oginskis buvo stačiatikis, 1670 m. perėjęs į katalikybę. 260

7 čiau apie senojo varpo pobūdį dokumente neužsimenama, tik pažymima, kad senieji vienuolyno varpai per karą išliko 39. Vėlesni gvardijonai rūpinosi ūkinių, palivarko pastatų statyba, nuolat tvarkydavo bažnyčios ir vienuolyno stogus m. gvardijono Lauryno Budreckio rūpesčiu šventoriuje buvo pastatyta kolona su Išganytojo skulptūra m. nuo pamatų sumūrytas naujas laikordžio bokštas, dažytas raudonai ir puoštas paveikslais m. bažnyčią vėl nuniokojo gaisras, taip pat sunaikinęs medinį vienuolyną 42. Dar kartą žuvo lobyne saugoti konvento dokumentai. Naujosios bažnyčios statyba ir įrengimu rūpinosi tuometinis bernardinų provincijolas Pranciškus Savičius, finansiškai darbus rėmė įvairūs geradariai, bet daugiausia Rečicos vėliavininkas Jonas Judickis, jo žmona Eleonora Rudaminaitė-Judickienė ir LDK raštininkienė Ona Oginskaitė-Judickienė m. pradžioje Judickiai, konvento dokumentuose vadinami naujaisiais fundatoriais, užrašė auksinų, 1758 m. Ona Judickienė auksinų, o 1784 m. dar 7000 auksinų 44. Už skirtas legacijas Judickiai įpareigojo vienuolius amžinai kas savaitę už juos aukoti šv. Mišias m. kovo 30 d. buvo pasirašyta sutartis su architektu Frytzeriu 46 dėl vienuolyno pailginimo ir bažnyčios bokštelių statybos 47. Darbai tęsėsi gerą dešimtmetį, o kai kurie užtruko ir ilgiau, ypač todėl, kad 1761 m. vėl degė bažnyčios stogas m. liustra- 39 Incipit metrica loci Trocensis, l. 6v, Ibid., l. 19v. 41 Ibid., l. 16v. 42 Klasztory bernardyńskie, p Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1821, in: VUB RS, f. 4 A2115, l. 24; Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Ibid., p Ibid., p Greičiausiai turimas omeny architektas Jonas Vilhelmas Frezeris. Neaišku, ar jis projektavo tik šioje sutartyje nurodytus objektus ar daugiau. 47 Congeries omnium documentorum, l Klasztory bernardyńskie, p cijos akte 49 minimas prie jos naujai primūrytas prieangis. Bažnyčios dydis ir architektūrinės formos užfiksuotos vėlesniuose inventoriuose. Pavyzdžiui, 1821 m. vizitacijos akte 50 nurodoma, kad šventovė buvo 53 uolekčių 51 ilgio, 15 su puse uolekčių pločio, 18 uolekčių aukščio, dengta čerpėmis. Jos fasade kilo du bokštai ir frontonas, stogas čerpių. Viename iš bokštų įrengta varpinė. Viduje bažnyčia buvo perdengta pusiau ovaliniais skliautais, išbaltinta. Jos navų dalyje buvo 9 langai, vienuolių chore 3, po grindimis buvo įrengtos kriptos. XVIII a. viduryje pradėta galvoti ir apie naujo, mūrinio, vienuolyno poreikį m. imta gaminti daug plytų, 1771 m. pradėti statybų darbai, o netrukus jau Prienuose pirktas stiklas pastatų langams m. jau imtasi vienuolyno sodo įrengimo darbų m. vienuolyno liustracijos akte minimas jau baigtas dviejų aukštų mūrinis vienuolynas su rūsiais, kuris glaudėsi prie bažnyčios šiaurinio fasado, ir netoliese dar tebestovėjęs senas medinis šešių patalpų vienuolynėlis, kuris buvo nugriautas tik metais 54. Kažkokie statybų ar remonto darbai vienuolyne vyko iki pat XVIII a. pabaigos tą rodo įrašai apie mokėjimus stogdengiui, mūrininkams ir jų pagalbininkams išlaidų registruose 55. Į mūrinį vienuolyną iš bažnyčios vedė dvejos durys vienerios iš priebažnyčio, kitos iš presbiterijos. Per pastarąsias buvo patenkama ir į vienuolyne įrengtą zakristiją bei lobyną 56. Vienas antro aukšto vienuolyno 49 Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios liustracijos aktai, , in: MAB RS, f , l Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1821, in: VUB RS, f. 4 A2115, l Uolektis 60 65,54 cm. 52 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Ibid., p Ibid., p. 29, 32; Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios liustracijos aktai, , in: MAB RS, f , l. 30v. 55 Trakų bernardinų vienuolyno išlaidų knyga, 1799, in: VUB RS, f. 4 A2489, lapai nenumeruoti. 56 Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1821, in: VUB RS, f. 4 A2115, l

8 langas išėjo į bažnyčios erdvę m. vizitacijos akte nurodyta, kad vienuolyno rytų ir vakarų linijos buvo 61 uolekties, o šiaurinis korpusas 52 uolekčių ilgio. Pirmame vienuolyno aukšte buvo gvardijono ir kitos celės, taip pat refektorius, virtuvė, sandėliai, o antrame aukšte 9 celės ir biblioteka 58. Bendras ansamblio planas užfiksuotas 1800 m. brėžiniuose, sukurtuose pačių bernardinų 59. Juose pavaizduota rytų vakarų kryptimi orientuota bažnyčia, prie jos iš pietų ir vakarų glaudėsi šventorius su kapinėmis, o iš šiaurės mūriniai vienuolyno korpusai su šuliniu kieme. Į vakarus nuo vienuolyno buvo reguliaraus plano sodas, o į šiaurę ir į šiaurės rytus vienuolyno daržai, kuriuose buvo išdėstyti mediniai (kai kurie ant mūrinių pamatų) ūkiniai ir gyvenamieji vienuolyno palivarko pastatai m. nupieštoje Trakų panoramoje matyti bendras bažnyčios ir vienuolyno ansamblio tūris, ypač išryškėja plastiška į dangų kylančio bokšto viršūnė. XVIII a. pab. XIX a. pr. naujojo ansamblio statybą rėmė daug to meto didikų šeimų, ypač turėjusių dvarus netoli Trakų: Römeriai, Chlopickiai, Ščodros Supernackiai, Oginskiai ir kiti. Pavyzdžiui, Darsūniškio seniūnas kunigaikštis Ignotas Oginskis užrašė daugiau kaip 2160 sidabro rublių legaciją, jo motina Antanina Bialozoraitė-Oginskienė 1810 m. skyrė 1500 sidabro rublių, o 1816 m. testamentu už jos palaidojimą dar 4000 auksinų, 1817 m. Ignotas Zaleskis, buvęs Trakų vėliavininkas, paaukojo 1200 sidabro rublių ir kiti 60. Neabejotina, kad dalis šių lėšų buvo panaudota 1812 m. nukentėjusiam vienuolynui atnaujinti, mat prieš pat užeinant prancūzų kariuomenei, rusai sudegino kai kuriuos ūkinius vienuolyno pastatus, kuriuo- 57 Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1804, in: VUB RS, f (A2014), l Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1818, in: JBK RS, sign. BJ 6326 IV, l. 25v. 59 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Ibid., p se buvo įsirengę savo sandėlius 61. Be to, karo metu dingo 5 kielikai su patenomis, smilkytuvas su rekvizitais, didelis kryžius, paauksuota mišių taurė, 2 poros ampulių ir padėkliukas, 4 iškilmingi arnotai, 4 iškilmingos dalmatikos, iškilmingas gedulinis arnotas, gedulinė kapa su sidabriniu galionu, 8 iškilmingos olandiškos drobės albos, 5 škotiškos drobės albos, 9 kamžos... Išgrobstyti visi gyvuliai ir ūkio padargai 62. Geradarių lėšomis visi būtini liturginiai drabužiai ir reikmenys iš naujo įsigyti, atstatytas nuniokotas ūkis, tačiau vėlesni XIX a. įvykiai lėmė nebesulaikomą ansamblio naikinimą m. pavasarį į didelę dalį vienuolyno patalpų buvo perkelti I pėstininkų korpuso sandėliai, kurie čia išbuvo iki 1835 metų. Ta vienuolyno dalis buvo nuniokota išdaužyti langai, išplėštos grindys, išgriautos krosnys Nepaisant bernardinų skundų, caro valdžia nuostolių, žinoma, neatlygino m. vizitacijos akte pažymėta, kad pirmo aukšto vienuolyno langai be stiklų, antrame aukšte langai irgi išdaužyti, ypač koridoriuje. Stogas skylėtas, pūva grindys m. iš Vilniaus atvykęs architektas Ivanovskis apskaičiavo remontui reikalingus medžiagų kiekius, bet dėl lėšų trūkumo delsta pradėti darbus m. uždaryto vienuolyno patalpose planuota įkurdinti žandarų komandą, apskrities ir zemstvos teismus, bajorų globos įstaigą ir miesto rotušę, o bažnyčią pertvarkyti į cerkvę 66. Būta ir kitų panaudos planų m. buvo sudaryti vienuolyno rūsių ir pirmo aukšto brėžiniai, dabar saugomi Maskvoje 67. Pertvarkymo dar- 61 Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1818, in: JBK RS, sign. BJ 6326 IV, l Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1821, in: VUB RS, f. 4 A2115, l Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1838, in: VUB RS, f (A-2149), l. 13v. 65 Lietuvos bernardinų Šv. Kazimiero provincijos dokumentai, 1459 m. XIX a., in: BPAK, sign. APL-9, l Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Ibid., p

9 bus sunkino tai, kad 1847 m. ėmė skilinėti apleisto vienuolyno sienos 68. Tolesnį pastatų likimą savo studijoje gan išsamiai aprašė Stanislovas Mikulionis 69. Rekonstrukcijos ir remonto darbai vyko m., juos organizavo trečiosios gildijos pirkliai Dovydas Moizelis ir Maušas Trockis, prižiūrėjo gubernijos architektas Afanasijus Ranvydas ir architektas Vladimiras Nimetcas. Buvo pakeistas patalpų išplanavimas, padidinti langai, atlikti kiti smulkūs pakeitimai m. pastatuose buvo įsikūręs Leibgvardijos jėgerių pulko štabas, planuota įrengti ir maisto sandėlius m. buvusio vienuolyno pastatai pritaikyti kalėjimui. Bažnyčios būklė tuo metu jau buvo avarinė (iro stogas ir sienos), tačiau dėl didelės remonto darbų sąmatos nieko nedaryta m. Trakų miesto ir apskrities karinis viršininkas papulkininkis Sazanovas sumanė nugriauti bernardinų bažnyčios bokštus, frontoną ir stogo gegnes, kad būtų panaikintas bažnyčios vaizdas 70. Skyles užtaisyti planuota lentomis, o iš nuardytų dalių planuota gauti plytų, 5 geležinius kryžius, 4 kubinius sieksnius medienos, metalinį balkonėlį ir apie 40 pūdų surūdijusios skardos. Tokios apgriautos bažnyčios fasadą viename piešinyje užfiksavo Alfredas Römeris. Net ir fragmentiškame nuniokoto paminklo vaizde galima pajausti buvusį barokinės architektūros grožį ir eleganciją, kuriamą sudvejintų piliastrų su puošniais kapiteliais, ovalinių langelių, langų ir nišų ritmo m., argumentuojant tuo, kad per pusiau sugriuvusią bažnyčią pabėga kaliniai, ją nutarta visai nugriauti. Kiek daugiau nei per dešimtmetį tai ir buvo padaryta. Per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauti vienuolyno pastatai iki XX a. vidurio pamažu nyko, bet 1959 m. iš vienuolyno griuvėsių dar buvo renkamos plytos gotikinio pastato Vilniuje, Pilies g. 12, fasadui restauruoti 71. Iki mūsų dienų išliko tik vienuolyno ry- 68 Ibid., p Ibid., p Ibid., p Ibid., p. 83. tinio korpuso kampai, o buvusi jo teritorija padalyta gatvelėmis ir iš dalies užstatyta gyvenamaisiais namais m. archeologinių tyrimų metu archeologė Birutė Lisauskaitė kalvoje atkasė XIV XIX a. kultūrinį sluoksnį, kuriame identifikavo vaivados Goštauto statytos Šv. Mikalojaus bažnytėlės gotikinio mūro fragmentus ir XVII XIX a. bernardinų vienuolyno bei bažnyčios rūsius 72. Šv. Mikalojaus bažnyčios vidaus įranga, remiantis šaltinių duomenimis Apie ankstyviausią Šv. Mikalojaus bažnyčios įrangą nėra žinių. Neabejotinai joje turėjo būti titulinis altorius. Pirmojo bernardinų gvardijono V. Zielenickio laikais pertvarkytoje bažnyčioje buvo įrengti nauji altoriai, pastatytos vienuolių stalės ir pulpitas chore 73. Už presbiterijos ribų bažnyčioje buvo įrengti du šoniniai altoriai. Šv. Onos altorius, kairėje, buvo funduotas bajoro Teodoro Bakos, po altoriumi įsirengusio kriptą sau ir palikuonims 74. Dešinėje pusėje stovėjo Šv. Pranciškaus altorius, pastatytas Trakų vėliavininko, stačiatikio Aleksandro Oginskio lėšomis, kriptoje po šiuo altoriumi buvo palaidota katalikė jo žmona Aleksandra Šemetaitė 75. Bažnyčios vidui išpuošti Teodoro Bakos brolis Bazilijus testamentu paliko 1000 florinų m. labai puošnią ir brangią sidabrinę monstranciją su spinduliais paaukojo Vilniaus miestiečiai Andrius ir Jadvyga Kotai (Semaškos), 1647 m. dar skyrę lėšų jai perdaryti ir paauksuoti 77. Didysis altorius buvo perstatytas gvardijono E. Zielejevičiaus pirmosios ka- 72 Birutė Lisauskaitė, Trakai iki septynioliktojo šimtmečio, in: Trakų nacionalinis parkas UNESCO Pasaulio paveldo sąrašuose: poreikis ir galimybės, sud. Giedrė Eidukevičienė, Kaunas: Lututė, 2003, p Incipit metrica loci Trocensis, l Chronologia ordinis, p. 352; Incipit metrica loci Trocensis, l Chronologia ordinis, p. 352; Incipit metrica loci Trocensis, l. 1. Kronikoje Oginskis vadinamas Andriumi. 76 Incipit metrica loci Trocensis, l. 1v. 77 Ibid., l. 1v

10 dencijos metais 78. Jame, kaip liudija aukščiau minėtas pasakojimas apie konkurenciją parapijos bažnyčiai, buvo tikinčiųjų labai gerbiamas Dievo Motinos paveikslas. Galima tik spėlioti, ar Trakų altorius negalėjo būti panašus į itin įdomų, perspektyvinį Budslavo bernardinų bažnyčios Dievo Motinos altorių, įrengtą Zielejevičiui esant tos rezidencijos vyresniuoju 79. Po didžiuoju altoriumi buvo kripta, skirta vienuoliams ir žymiausiems vienuolyno geradariams m., maskvėnų okupacijos metu, bažnyčios gaisro metu sudegė visi mediniai altoriai, taip pat ir malonėmis garsėjęs Dievo Motinos paveikslas didžiajame altoriuje bei kiti šventovėje buvę kūriniai 81. Per atsitiktinumą pavyko išgelbėti tik varpus ir kai kurias brangenybes (tarp jų ir sidabrinę auksuotą karūną nuo Dievo Motinos paveikslo bei puošnias jį dengusio aptaiso detales), kurias okupacijos metu vienuoliai buvo išvežę slėpti net į Vengriją 82. Po karo atnaujinant bažnyčią atstatyti altoriai išsaugojo buvusius titulus, tik didžiajame altoriuje vietoj prarastojo paveikslo pakabintas kitas Dievo Motinos su Kūdikėliu paveikslas, kuriam pritaikyti išsaugoti senojo papuošimai 83. XVII a. pabaigoje pastatyti dar du mediniai šoniniai altoriai Petraškovičių šeimos lėšomis parūpintas Švč. Mergelės Marijos altorius ir Stepono Petraškovičiaus finansuotas Šv. Antano altorius su šv. Antano Paduviečio ir šv. Juozapo paveikslais m. gvardijono Tomo Roščevskio rūpesčiu iškilo naujas didysis altorius m. jame pakabintas naujas paveikslas Chronologia ordinis, p. 351; Incipit metrica loci Trocensis, l Rūta Janonienė, Budslavo Dievo Motinos paveikslo, p Klasztory bernardyńskie, p Ibid., p Ibid. 83 Ibid. 84 Incipit metrica loci Trocensis, l Ibid., l Ibid., l. 7. Į XVIII a. viduryje pastatytą naująją vienuolyno bažnyčią turbūt buvo perkelti bent jau kai kurie seni altoriai ir paveikslai, bet netrukus imta juos atnaujinti. Minima, kad 1755 m. taisytas Šv. Antano paveikslas, pirkta 10 knygelių sidabro (galbūt aptaisams arba altorių drožinių sidabravimui), drobės kažkokiam paveikslui m. duomenimis, bažnyčioje buvo penki mediniai altoriai 88. Didysis altorius buvo dvitarpsnis, pirmame tarpsnyje kabėjo, atrodo, tapytas Nukryžiuotojo atvaizdas, o antrajame Šv. Mikalojaus paveikslas (metais ar pora metų vėliau rašytoje liustracijoje šis altorius apibūdintas kaip naujas 89 ). Taigi akcentas nuo Dievo Motinos buvo perkeltas į kenčiančio Jėzaus atvaizdą (galbūt tai susiję su labai įsitvirtinusiu Trakų parapinės bažnyčios Dievo Motinos paveikslo kultu). Altoriuje ant ciborijos stovėjo perlamutru dengtas kryžius. Šoninis Švč. Mergelės Marijos altorius buvo puoštas drožiniais, vietomis paauksuotas. Jame esantį Dievo Motinos paveikslą dengė užuolaidėlės ir puošė sidabriniai aptaisai, Marijos ir Kūdikėlio galvas vainikavo paauksuotos karūnos. Prie paveikslo kabantys votai, karoliai, grandinėlės ir rožiniai liudijo jo kultinę reikšmę ir žmonių teikiamą garbę. Taigi greičiausia čia buvo perkeltas XVII a. antros pusės Dievo Motinos paveikslas iš senojo didžiojo altoriaus. Trečias altorius buvo Šv. Onos titulo, jį globojo to paties titulo brolija. Ketvirtas, Šv. Pranciškaus, altorius apibūdintas kaip senas, drožėjų darbo, o penktasis, Šv. Antano Paduviečio puoštas drožiniais, vietomis paauksuotas. Jame esantį paveikslą dengė sidabriniai aptaisai, virš šv. Antano ir Kūdikėlio Jėzaus galvų buvo pritvirtinti sidabriniai spinduliai. Šio altoriaus antrame tarpsnyje minimas apvalus paveikslėlis, vaizduojantis Švč. Mergelę Mariją, Jėzų ir šv. Juozapą m. bažnyčioje pradėta naujų medinių 87 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios liustracijos aktai, , in: MAB RS, f , l Ibid., l

11 altorių statyba 90. Tais pačiais metais buvo išlaužtos senos grindys ir vokietis meistras paklojo naujas akmeninių plokščių grindis ( marmuras grindims buvo atgabentas iš Karaliaučiaus) m. sudarytame bažnyčios liustracijos akte aprašyta jau iš dalies atnaujinta šventovės įranga 92. Rytinėje dalyje, už didžiojo altoriaus, kaip įprasta bernardinų bažnyčioms, buvo įrengtas vienuolių choras, į kurį patenkama pro dvejas dureles abipus didžiojo altoriaus. Vienuolių choro gale ir šonuose stovėjo stalės, o viduryje didelis stovas, kuriame saugotos liturgijoje naudotos knygos martirologija, psalmynas, gradualas, giesmynai, brevijoriai, mišiolai ir kita. Chore kabėjo Kryžių nešančio Jėzaus paveikslas. Didysis altorius apibūdintas kaip naujas, faneruotas ir lakuotas, jame, nišoje, kabėjo Nukryžiuotasis, prie jo stovėjo penki relikvijoriai. Ciborija buvo tokio pat darbo kaip altorius, joje saugota gausiai viduje ir išorėje paauksuota komuninė su Švč. Sakramentu, ant ciborijos stovėjo perlamutrinis kryžius. Šoninis Švč. Mergelės Marijos altorius taip pat jau apibūdintas kaip naujas, faneruotas ir lakuotas. Paminėta, kad jame, nišoje, yra paveikslas, vaizduojantis Dievo Motiną, ant rankos laikančią Kūdikėlį Jėzų, uždengiamas kitu, Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos, paveikslu bei užuolaidėlėmis. Šv. Onos altorius taip pat jau buvo perstatytas (lakuotas ir faneruotas). Šv. Pranciškaus ir Šv. Antano altoriai buvo išlikę seni drožėjų darbo, juodai dažyti, Šv. Pranciškaus altorius vietomis paauksuotas, jame pakabintas naujas paveikslas. Iš kitos įrangos paminėtos trys klausyklos (dvi medinės, viena įrengta bažnyčios sienoje, netoli vargonų choro), taip pat pozityvas, bokšte kabantis varpas. Iš reikšmingesnių meno kūrinių paminėtas lobyne kabėjęs ant vario skardos tapytas Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu paveikslas m. liustracijoje jau minima ir nauja, prie 90 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Ibid., p Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios liustracijos aktai, , in: MAB RS, f , l. 7v 11. altorių ansamblio deranti, faneruota sakykla (ji buvo įrengta dešinėje presbiterijos pusėje) m. buvo pertvarkytas didysis altorius 94. Jis tarsi padalytas į dvi dalis vienas didysis altorius su Nukryžiuotojo paveikslu liko presbiterijos priekyje, kitas, naujas, faneruotas ir lakuotas, su Nukryžiuotojo figūra raudonu audiniu išmuštoje nišoje, pastatytas presbiterijos gilumoje, prie rytinės jos sienos. Tuo pačiu metu pertvarkytos ir stalės vienuolių chore, dalis jų pagaminta naujai 95. Anksčiau didžiojo altoriaus antrame tarpsnyje buvęs Šv. Mikalojaus paveikslas perkeltas į Šv. Onos altorių ir panaudotas šio altoriaus paveikslui uždengti m. pagaminti faneruoti ir lakuoti suolai pastatyti bažnyčios viduryje. XVIII a. pabaigoje Trakų bernardinų bažnyčioje įrengtų altorių apibūdinimai liustracijų aktuose rodo, kad šie altoriai turėjo būti panašūs į Lietuvos bernardinų provincijos centre, Vilniaus bernardinų šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčioje, XVI- II a. antroje pusėje sukurtą originalų natūralios medžio spalvos, faneruotų altorių ansamblį 96. Juolab kad pagrindiniai naujų altorių kūrėjai, tarp jų drožėjas Jonas Frezeris 97 ir tapytojas Motiejus 98, buvo atvykę iš Vilniaus 99. Minima, kad 1780 m. Trakų bernardinų bažnyčioje dirbo ir bernardinai staliai Antanas ir Kadynas m. dokumentuose paminėtas architektas vardu Jonas, kuriam išmokėta Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios liustracijos aktai, , in: MAB RS, f , l v. 95 Ibid., l Apie Vilniaus bernardinų altorių ansamblį plačiau žr. Rūta Janonienė, Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje. Pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje, Vilnius: Aidai, 2010, p Jonas Karolis Frezeris sukūrė skulptūras ir drožinius trim presbiterijos altoriams Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. 98 Tikriausiai Motiejus Sluščianskis, dirbęs ir Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. 99 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p Tikriausiai Jonas Kadynas, prisidėjęs ir prie naujų altorių įrengimo Vilniuje. 265

12 auksinų 20 grašių 101. Deja, šio asmens tiksliau identifikuoti nepavyko. XIX a. pirmos pusės Trakų bernardinų bažnyčios vizitacijos aktuose užfiksuotas vėl kiek pakeistas penkių altorių ansamblio vaizdas 102. Visi jie buvo mediniai, faneruoti, gelsva spalva lakuoti, su kolonomis, skulptūromis ir gražiais drožiniais, įvairiai papuošti poliruotu alavu 103. Didžiuoju altoriumi dabar jau vadinamas tik altorius vienuolių choro pradžioje. Ant jo mensos stovėjo ciborija, virš kurios mediniuose paauksuotuose rėmuose įtaisytas Švč. Mergelės Marijos Jeruzalietės paveikslas, puoštas sidabriniais aptaisais ir sidabrine paauksuota karūna, uždengiamas gazo užuolaidėlėmis. Abipus didžiojo altoriaus buvo durys į vienuolių chorą, kuriame buvo įrengtos stalės ir pulpitas. Presbiterijos gale, prie rytinės sienos, didysis altorius nebeminimas, bet čia, virš centrinės stalių dalies, raudonu aksomu išmuštoje nišoje, liko kabėti Nukryžiuotojo figūra. Presbiteriją nuo navų dalies skyrė medinė baliustrada. Didžiojo altoriaus dešinėje (žiūrint nuo įėjimo į bažnyčią pusės) minimas Švč. Mergelės Marijos (Nekaltojo Prasidėjimo) altorius, kuriame kabėjo Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu paveikslas, puoštas sidabriniais aptaisais ir sidabrinėmis paauksuotomis karūnomis virš Marijos ir Jėzaus galvų. Jį lyg durelės dengė Nekaltojo Prasidėjimo paveikslas 104. Lygiagrečiai jam, kairėje bažnyčios pusėje, stovėjo panašios struktūros naujas Šv. Pranciškaus altorius su šv. Pranciškaus Serafiniečio paveikslu (1804 m. virš šv. Pranciškaus paveikslo minimas Čenstakavos Dievo 101 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p. 32; Trakų bernardinų vienuolyno išlaidų knyga, 1799, in: VUB RS, f. 4 A2489, lapai nenumeruoti. 102 Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1804, in: VUB RS, f (A2014); Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1818, in: JBK RS, sign. BJ 6326 IV, l ; Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1821, in: VUB RS, f. 4 A2115, l Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1818, in: JBK RS, sign. BJ 6326 IV, l Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1821, in: VUB RS, f. 4 A2115, l. 24. Motinos paveikslas) 105. Antrą šoninių altorių porą sudarė vienas į kitą panašūs Šv. Antano Paduviečio altorius (dešinėje) ir Šv. Onos altorius (kairėje). Taigi ir Šv. Antano altorius jau buvo perstatytas, jame kabėjo Šv. Antano su Kūdikėliu Jėzumi paveikslas su sidabriniais figūrų aptaisais ir sidabriniais spinduliais, virš jo kažkoks paveikslėlis po stiklu. Šv. Onos altoriuje buvo Šv. Onos, pačios trečiosios paveikslas (figūrų karūnos sidabrinės paauksuotos, Kūdikėlio Jėzaus figūrėlę dengiantis aptaisas iš poliruoto alavo) bei jį dengiantis Šv. Mikalojaus paveikslas. Beveik prie visų altorių paveikslų minimi votai. Evangelijos pusėje buvo medinė, gelsvai dažyta sakykla, į kurią vedė šoniniai laipteliai. Vakarinėje bažnyčios pusėje buvo įrengtas mūrinis vargonų choras su nedideliu 8 balsų instrumentu. Nesunku pastebėti, kad po 1784 m. buvo ne tik baigtas formuoti vieningas altorių, sakyklos, suolų ir stalių ansamblis, bet įvyko ir šiokių tokių permainų didžiajame altoriuje vietoj Nukryžiuotojo atsirado Švč. Mergelės Marijos Jeruzalietės paveikslas. Toks pats interjero vaizdas užfiksuotas ir paskutiniame žinomame vizitacijos akte 1842 metų m. uždarius vienuolyną jo pastatus perėmė valstybės iždas, ariama žemė buvo atiduota Trakų stačiatikių cerkvės popui, visi kilnojamieji vienuolyno daiktai palikti vienuoliams, o bažnyčios inventorius perduotas diecezinės dvasininkijos žinion 107. Taigi bernardinų rinkiniai buvo išsklaidyti. Pavyzdžiui, XVIII a. Mišiolas buvo aptiktas Semeliškių bažnyčioje ir dabar saugomas Trakų istorijos muziejuje 108. Nemažai turtingos Trakų bernardinų bibliotekos knygų ir archyvo rankraščių pateko į Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinius. 105 Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1804, in: VUB RS, f (A2014), l Trakų bernardinų vienuolyno ir bažnyčios vizitacijos aktas, 1842, in: VUB RS, f (A-2149). 107 Trakų bernardinų vienuolyno dokumentai, , in: BPAK, sign. BTRO-3, l. 82v. 108 Stanislovas Mikulionis, op. cit., p

13 Altoriai Nemenčinės bažnyčioje Trakų Šv. Mikalojaus bažnyčios altoriai, paveikslai ir liturginiai reikmenys, uždarius šventovę, greičiausiai buvo atiduoti kitoms bažnyčioms. Nėra išsamių duomenų, kaip vyko šis procesas. Vis dėlto tam tikrų užuominų esama. Pavyzdžiui, 1862 m. Vilniaus bernardinų bažnyčioje buvo saugomas Kryžiaus medžio relikvijorius iš Trakų bernardinų bažnyčios 109. Kai kas neabejotinai pateko į Nemenčinės bažnyčią. Senoji Nemenčinės bažnyčia sudegė 1842 metais 110. Netrukus, remiant dvarininkams Parčevskiams, imta ją atstatinėti m. Nemenčinės bažnyčios konsekracijos iškilmių aprašyme paminėta, kad čia turėjo būti perkelti du altoriai, suolai ir kai kuri kita įranga iš uždarytos Trakų bernardinų bažnyčios 111. Tačiau neaišku, kurie altoriai čia pateko, be to, Nemenčinėje jie, atrodo, buvo pertvarkyti, greičiausiai panaudoti tik iš Trakų gauti retabulai, o mensos perdarytos (minima, kad altorius puošiančius drožinius sukūrė ir paauksavo Vilniaus skulptorius Juozapas Kazlauskas 112 ). Vis dėlto buvo išsaugotas bendras faneruotų ir lakuotų altorių stilius didžiojo ir šoninių altorių mensos bei ciborija buvo faneruota itališku riešutmedžiu, o patys altoriai lakuoti riešutmedžio spalva 113. Taigi akivaizdu, kad į Nemenčinę pateko kažkurie du iš XVIII a. pabaigoje sukurtų altorių m. ir 1933 m. Nemenčinės bažnyčios inventoriuose rasti įrašai patvirtina, kad abu šoniniai altoriai atkelti iš Trakų bernardinų bažnyčios Rūta Janonienė, Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje, p Nemenčinės bažnyčios vizitacijos aktas, 1844, in: LMAVB RS, f , l Rūta Janonienė, Altoriai Nemenčinės bažnyčioje, in: Kultūros paminklai, 1998, Nr. 5, p Ibid., p Ibid. 114 Nemenčinės bažnyčios inventorius, 1920, in: LMAVB RS, f , l. 2; Nemenčinės bažnyčios inventorius, 1933, in: LMAVB RS, f , l. 11. Kaip gautas iš uždarytos Trakų bernardinų bažnyčios Nemenčinėje minimas ir Simono Čechavičiaus paveikslas Švč. Mergelė Marija (šią drobę restauravo Jonas Moračinskis) 115? Jis iš pradžių buvo pakabintas šoniniame altoriuje, tuo tarpu kituose dviejuose altoriuose kabėjo ne bernardiniškieji, bet nauji Rožės Parčevskytės ir Jono Moračinskio nutapyti paveikslai m. S. Čechavičiaus paveikslas šoniniame altoriuje buvo pakeistas kitu Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu Jėzumi paveikslu, dengtu sidabruotais aptaisais, ir pakabintas ant sienos. Laimingu atsitiktinumu galima laikyti faktą, kad XX a. pradžioje Nemenčinės bažnyčios interjeras buvo užfiksuotas Adomo Daukšos nuotraukose, kurios šiuo metu saugomos Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose 117. Šoninių Nemenčinės bažnyčios altorių retabulai (ypač bendra jų kompozicija, glorijų ir paveikslų rėmų piešinys, natūralaus lakuoto medžio spalva) labai primena Vilniaus bernardinų bažnyčios altorius. Tai akivaizdžiai patvirtina, kad Vilniaus bernardinų bažnyčioje XVIII a. antroje pusėje pritaikytą naujų altorių ansamblių modelį buvo bandyta įgyvendinti ir Trakuose. Nuotraukose įamžintas ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo paveikslas, kurį galima identifikuoti su minėtu S. Čechavičiaus kūriniu. Kaip rašyta aukščiau, tokios ikonografijos paveikslas XVIII a. antroje pusėje minimas Trakų bernardinų bažnyčios Švč. Mergelės Marijos altoriuje kaip dengiantis senesnį Dievo Motinos atvaizdą. Deja, visa Nemenčinės bažnyčios vidaus įranga žuvo per gaisrą 1947 metais. Pokariu į Nemenčinę buvo atkelti trys altoriai iš uždarytos Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios 118. Įdomu, kad ir šį kartą dviejų iš šių altorių kilmė sieti- 115 Rūta Janonienė, Altoriai Nemenčinės bažnyčioje, p Ibid. 117 Rūta Janonienė, Nemenčinės bažnyčia Adomo Daukšos nuotraukose, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 13, sud. Danutė Mukienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010, p Rūta Janonienė, Altoriai Nemenčinės bažnyčioje, p

14 4. Adomas Daukša, Altorius Nemenčinės bažnyčioje, LDM Daukša Adomas, Altar in the Nemenčinė church, LDM 5. Adomas Daukša, Altorius Nemenčinės bažnyčioje, LDM Daukša Adomas, Altar in the Nemenčinė church, LDM na su Trakų bernardinų bažnyčia. Mat XIX a. pirmoje pusėje Šv. Baltramiejaus bažnyčia buvo pavesta bernardinų globai. Vilniaus bernardinų vienuolyno dokumentuose užfiksuota, kad 1836 m. rudenį į ją buvo perkelti du seniau Trakų bernardinams priklausę altoriai 119. Kadangi tuo metu Trakų bernardinų bažnyčia dar buvo veikianti, galima daryti išvadą, kad šie altoriai turėjo būti ne iš XVIII a. pabaigoje sukurto ansamblio, bet senesni, išsaugoti iš ankstesnės įran- gos 120. Dabar viename iš altorių yra Budslavo Dievo Motinos paveikslas (antrame tarpsnyje Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu, vainikuojanti šv. Kotryną), kitame šv. Antano paveikslas (antrame tarpsnyje apvalus Šventosios Šeimos paveikslėlis). Galima priminti, kad, 1766 m. liustracijos duomenimis, tuometinio Trakų bernardinų bažnyčios Šv. Antano altoriaus antrame tarpsnyje buvo būtent Šventosios Šeimos paveikslas. 119 Rūta Janonienė, Bernardinų konventas ir bažnyčia Vilniuje, p Altoriai neseniai restauruoti Sakalo Matuizos vadovaujamoje restauravimo įmonėje Vilniaus restauratoriai. 268

15 6. Švč. Mergelės Marijos altorius Nemenčinės bažnyčioje, 2016, Sakalo Matuizos nuotrauka Altar of the Blessed Virgin Mary in the Nemenčinė church, 2016, photo by Sakalas Matuiza 7. Šv. Antano Paduviečio altorius Nemenčinės bažnyčioje, 2016, Sakalo Matuizos nuotrauka Altar of St. Anthony of Padua in the Nemenčinė church, 2016, photo by Sakalas Matuiza Rūdninkų Dievo Motinos paveikslo mįslė Rūdninkų bažnyčioje (Šalčininkų r.) esama keleto bernardiniškos ikonografijos paveikslų, kurių kilmė kol kas nėra žinoma. Rūdninkuose netoli parapinės bažnyčios nuo senų laikų buvo bernardinų palivarkas ir koplyčia, tad didelė tikimybė, kad į parapinę bažnyčią galėjo patekti kūrinių iš uždarytų bernardinų vienuolynų, taip pat ir iš Trakų, juolab kad buvęs paskutinis Trakų gvardijonas 1845 m. apsigyveno būtent Rūdninkuose. Tarp paveikslų, kurie gali būti patekę iš Trakų vienuolyno, galima paminėti Dievo Motinos su Kūdikėliu atvaizdą, kuriame akivaizdžiai įkūnytos bernardinų uoliai platintos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo idėjos. Paveiksle Marija vaizduojama kaip Naujoji Ieva ji nutapyta stovinti danguje, virš debesų, ant pasaulio rutulio, pamynusi žaltį, kuris yra tapatus blogio įsikūnijimui ir Ievą sugundžiusiam žalčiui, ir Apokalipsės žvėriui. Tokios kompozicijos buvo inspiruotos Pradžios knygos žodžiais: Ipsa conteret caput tuum ( ji trupins tau galvą ) (Pr 3, 15). Europoje, taip pat Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, panašios ikonografijos atvaizdai, kartais, išreiškiant tikėjimą Švč. Mergelės Marijos pagalba tikrojo tikėjimo gynėjams, vadina- 269

16 8. Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija, paveikslas iš Rūdninkų bažnyčios, Arūno Baltėno nuotrauka Blessed Virgin Mary of the Immaculate Conception, painting from the Rūdninkai church, photo by Arūnas Baltėnas 270

17 mi Marijos Pergalingosios vardu, plačiau paplito XVII amžiuje. Tuo šimtmečiu katalikiškos Vidurio Europos valstybės (Austrija, Bavarija, Lenkijos ir Lietuvos Respublika) nuolat gynėsi nuo turkų antpuolių, tad šios šalys jautėsi tikrosiomis krikščionybės gelbėtojomis. Lietuvoje šios ikonografijos paplitimą galėjo paskatinti ir pasibaigęs XVII a. vidurio karas su Maskva. Puošni, prabangi Marijos apranga (raudona suknia, auksu siuvinėtas, brangakmeniais ir perlais puoštas sidabro spalvos apsiaustas, karalienės karūna) kalba apie jai suteiktą Visatos valdovės garbę. Dievo Motina ant rankų laiko Kūdikėlį, kuris persmeigia žalčio galvą ilga ietimi kryžiaus formos galu. Marijos galvą supantis dvylikos žvaigždžių vainikas ir pamintas žaltys įprasti Be nuodėmės Pradėtosios ženklai. Kūrinį tapęs dailininkas rėmėsi 1596 m. Piterio Pauliaus Rubenso Dievo Motinos su Kūdikėliu kompozicija (žinoma iš graviūros). Pertapydamas pirmavaizdį nežinomas dailininkas jį truputį pakeitė į Kūdikėlio ranką įdėdamas kryžių ietį ir tuo ypač pabrėždamas bendrą Marijos ir Jėzaus veikimą nugalint blogį (Rubenso kūrinyje Kūdikėlis tik laimina pasaulį). Atidžiai įsižiūrėjus į paveikslą atrodo, kad jis laikui bėgant galėjo būti truputį sumažintas, galbūt apipjaustytas pritaikant kitam altoriui tai ypač matyti apatinėje kompozicijos dalyje (nupjauta dalis pasaulio rutulio ir žalčio, galbūt ir apačioje buvęs pusmėnulis). Prisimenant Trakų bernardinų bažnyčios altorių pertvarkymo istoriją, galima kelti prielaidą, kad XVII a. antroje pusėje šis paveikslas galėjo būti didžiajame altoriuje, o XVIII a. pabaigoje perkeltas į šoninį ir uždengtas S. Čechavičiaus tapytu modernesnės ikonografijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo paveikslu. Trakų bernardinų vienuolynui ir bažnyčiai priklausiusių kūrinių dar galima atrasti aplinkinėse bažnyčiose, muziejuose ar kituose rinkiniuose. Ne iki galo aiškus ir šiuo metu Trakų parapinėje bažnyčioje esančio labai įspūdingo Šv. Antano Paduviečio altoriaus kilmės klausimas. Manoma, kad altorius čia pateko iš uždarytos Trakų bernardinų bažnyčios 121, bet žinomuose šios bažnyčios vizitacijų aktuose tokios struktūros altorius neminimas. Taigi Trakų bernardinų meninio paveldo likimas dar laukia tolesnių tyrimų. Santrumpos BPAK Bernardinų provincijos archyvas Krokuvoje JBK RS Jogailaičių bibliotekos Krokuvoje Rankraščių skyrius LMAVB RS Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius VUB RS Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius Šaltiniai Acta primae visitationis diocesis Vilnensis Anno Domini 1522 peractae. Vilniaus Kapitulos Archyvo Liber IIb atkūrimas, sud. S. C. Rowell, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Chronologia ordinis Fratrum Minorum de Observantia Provinciae Minoris Poloniae et Magni Ducatu Lithuaniae [...].collecta et conscripta [...] 1656 [...] per [...] Fratrem Thomam Digoń pro tunc Deffinitorem actualis et Paedicatorem Generalis et chronologum Provinciae, in: BPAK, sign. APM-19. Congeries omnium documentorum tum fundi tum aliarum inscriptionum perpetuarum et temporalium favore conventum S. Nicolai Episcopi Trocensis extractorum de Archivio Provinciae S. Casimiri Ordinis Minorum de Observantia Lithuanae mense Novembri 1761 dispositum et in swquentes libros digesta, in: BPAK, sign. BTRO 1. Incipit metrica loci Trocensis ad S. Nicolaum FF. Ord. Minorum S. Francisci Observantium vulgo Bernardinorum, , in: BPAK, sign. BTRO 2. Lietuvos bernardinų Šv. Kazimiero provincijos dokumentai, 1459 m. XIX a., in: BPAK, sign. APL-9. Nemenčinės bažnyčios inventorius, 1920, in: LMAVB RS, f Nemenčinės bažnyčios inventorius, 1933, in: LMAVB RS, f Nemenčinės bažnyčios vizitacijos aktas, 1844, in: LMAVB RS, f , l Trakų bernardinų vienuolyno dokumentai, , in: BPAK, sign. BTRO-3. Trakų bernardinų vienuolyno pajamų ir išlaidų registracijos knyga, , in: LMAVB RS, f Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia, interjeras, [interaktyvus], [žiūrėta ], lt/index.php?id=

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (dokumento sudarytojo pavadinimas) KULTŪROS

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Vladislavo Sirokomlės keliais Man rodos, jog tiesioginė išraiška to, ką vadiname Tėvynės meile, yra savo krašto tyrimas istoriniu, gamtiniu, etnografi

Vladislavo Sirokomlės keliais Man rodos, jog tiesioginė išraiška to, ką vadiname Tėvynės meile, yra savo krašto tyrimas istoriniu, gamtiniu, etnografi Vladislavo Sirokomlės keliais Man rodos, jog tiesioginė išraiška to, ką vadiname Tėvynės meile, yra savo krašto tyrimas istoriniu, gamtiniu, etnografiniu, archeologiniu ir geografiniu požiūriu. Nes kaipgi

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/

A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/ A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/0058:229) STATYBOS RŪŠIS: Rekonstrukcija ir nauja statyba

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

Janoniene_Apreiskimas.pdf

Janoniene_Apreiskimas.pdf Dr. Rūta Janonienė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas Domininkonų g. 15/1, LT-01131 Vilnius Tel. (8 5) 210 5430 El. p. ruta.janoniene@gmail.com Žymantė Kasperavičienė, Birutė Miškinienė LDM

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų karnizo laikiklis Užuolaidų karnizas Antgalis Kampinis

Detaliau

Acta Academiae Artium Vilnensis / DIEVO MOTINOS ROŽĖ: TRAKŲ STEBUKLINGOJO PAVEIKSLO IKONOGRAFIJOS KONTEKSTAI Tojana Račiūnaitė Vilniaus dailės

Acta Academiae Artium Vilnensis / DIEVO MOTINOS ROŽĖ: TRAKŲ STEBUKLINGOJO PAVEIKSLO IKONOGRAFIJOS KONTEKSTAI Tojana Račiūnaitė Vilniaus dailės Acta Academiae Artium Vilnensis / 90 2018 DIEVO MOTINOS ROŽĖ: TRAKŲ STEBUKLINGOJO PAVEIKSLO IKONOGRAFIJOS KONTEKSTAI Tojana Račiūnaitė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas Dominikonų g. 15/1,

Detaliau

Microsoft Word - Istorijos olimpiados 2012 m. uzduotys.doc

Microsoft Word - Istorijos olimpiados 2012 m. uzduotys.doc 2012 METŲ LIETUVOS MOKSLEIVIŲ ISTORIJOS OLIMPIADOS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KULTŪROS ISTORIJA NUO VALSTYBĖS SUKŪRIMO IKI JOS ŽLUGIMO (1236-1795 m.) II ETAPO UŽDUOTYS DALYVIS (-Ė): MIESTAS: MOKYKLA:

Detaliau

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalviršis ir kojos 25 mm storio, briauna 2 mm PVC. Kaina 109

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

XVI - XIX a. miestelio istorija

XVI - XIX a. miestelio istorija Ankstyviausia Tytuvėnų miestelio praeitis ne aiški. XIX a. būta nuomonių (Teodoras Narbutas, juo sekė kiti), kad toje vietovėje stovėjusi medinė Cidaro pilis, kurią 1296 m. netikėtai užpuolę ir sudeginę

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRT

Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRT Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRTAS KULTŪROS VAKARAS Susitikimas su Venecijos miesto

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1288 2016 m. spalio 25 d. PROJEKTO ŠIAULIŲ LETENĖLĖ FENIKSO KELIAS UŢMIRŠTIEMS BEGLOBIAMS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: VšĮ Šiaulių letenėlė

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Veliuona lietuvių kare su kryžiuočiais Vilnius 2007

Veliuona lietuvių kare su kryžiuočiais Vilnius 2007 Veliuona lietuvių kare su kryžiuočiais Vilnius 2007 Veliuonos piliakalnis Zenono Baubonio nuotrauka Veliuonos atsiradimas 1283 metais lietuvių kare su kryžiuočiais prasidėjo nuolatinių kovų etapas. Vokiečių

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1104 2013 m. lapkričio 14 d. PROJEKTO BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302725107 Telefonas:

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

knygotyra_2017_69_internetui.indd

knygotyra_2017_69_internetui.indd (Online) ISSN 2345-0053. KNYGOTYRA. 2017. 69 DOI: https://doi.org/10.15388/knygotyra.2017.69.10963 Per knygą apie pinigus į Lietuvos istoriją Vilma Zarankaitė Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros

Detaliau

Straipsniai ISSN E-ISSN Istorija / History 2018, t. 109, Nr. 1, p / Vol. 109, No. 1, pp , 2018 Kėdainių katalikų para

Straipsniai ISSN E-ISSN Istorija / History 2018, t. 109, Nr. 1, p / Vol. 109, No. 1, pp , 2018 Kėdainių katalikų para Straipsniai Istorija / History 2018, t. 109, Nr. 1, p. 28 47 / Vol. 109, No. 1, pp. 28 47, 2018 Kėdainių katalikų parapija XVII a.: parama ir konfliktai Vaida Kamuntavičienė Vytauto Didžiojo universitetas,

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

TURINYS Orłowski Tomasz Diplomatinis protokolas : ceremonialas ir etiketas PRATARMĖ 11 1 SKYRIUS DIPLOMATINIS PROTOKOLAS Sąvoka, istorija, uždaviniai,

TURINYS Orłowski Tomasz Diplomatinis protokolas : ceremonialas ir etiketas PRATARMĖ 11 1 SKYRIUS DIPLOMATINIS PROTOKOLAS Sąvoka, istorija, uždaviniai, TURINYS Orłowski Tomasz Diplomatinis protokolas : ceremonialas ir etiketas PRATARMĖ 11 1 SKYRIUS DIPLOMATINIS PROTOKOLAS Sąvoka, istorija, uždaviniai, organizacija 1.1. DIPLOMATINIS PROTOKOLAS TARPTAUTINIUOSE

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diametras 3m, 2,5x2,5m grindys). Kaina nuo 350 eu. Galutinė kaina priklauso nuo šventės datos, miesto. Į nuomos kainą įskaičiuota: Stalelis

Detaliau

Dr. (hp) Ruta Janonienė BIBLIOGRAPHY: Monographs: Jonas Rustemas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Kazimieras Jelskis. Vilnius: Vil

Dr. (hp) Ruta Janonienė BIBLIOGRAPHY: Monographs: Jonas Rustemas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Kazimieras Jelskis. Vilnius: Vil Dr. (hp) Ruta Janonienė BIBLIOGRAPHY: Monographs: Jonas Rustemas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. Kazimieras Jelskis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. Bernardinų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Opozicijos ataskaita_DRAFT

Opozicijos ataskaita_DRAFT MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TS-LKD FRAKCIJOS ATASKAITA VALDAS PILECKAS Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūnas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys Antikorupcijos

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius reikės pasitelkti kūrybinį mąstymą ir pasinaudoti jau turimomis žiniomis, įgytomis per

Detaliau

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius, partneriai 1. IN

Detaliau

Slide 1

Slide 1 LIMIS klasifikatoriai ir tezaurai Dalia Sirgedaitė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2010 m. Kas yra klasifikacija? Klasifikacija įvairiarūšių objektų skirstymas grupėmis pagal

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes klystantys žmonės Maldaujam malonės, Marija, maldų

Detaliau