2016 K A U N A S N E A T R A S T A M O D E R N I Z M O S O S T I N Ė E U R O P O J E

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2016 K A U N A S N E A T R A S T A M O D E R N I Z M O S O S T I N Ė E U R O P O J E"

Transkriptas

1 0 K A U N A S N E A T R A S T A M O D E R N I Z M O S O S T I N Ė E U R O P O J E

2 0 KAUNAS THE UNDISCOVERED CAPITAL OF MODERNISM IN EUROPE

3 m. Kaunas pasaulinių tendencijų veikiama revoliucinio kultūrinio proveržio, ypač pasireiškusio architektūroje, nauja sostinė, netikėtai įgijusi reikšmę Europos žemėlapyje. Laikinąja sostine tapęs Kaunas per 0-metį išgyveno svarbiausią savo istorinės raidos etapą: iš kuklaus mastelio carinės gubernijos miesto-karinės tvirtovės išaugo į europietišką centrą su įvairių tarpukario laikotarpio stilistinių tendencijų pastatais, valstybinės reikšmės objektais, kultūros ir švietimo židiniais, naujais gyvenamaisiais rajonais. Kauno architektūra nuosekliai evoliucionavo iš retrospektyvizmo į modernizmą, kuris atspindėjo tradicijų tąsą ir tautinės saviraiškos formų ieškojimą. Kaunas statosi greitu tempu, stropiai ir nesiskaito su išlaidomis. Visa, kas išauga nauja, yra tik iš mūro, niekam nė į galvą neateina mintis, kad sostinėje galima būtų statyti ir medinių namų. <...> Verta pavydėti kauniečio ir jo architektoriaus laisvei pasirinkti statybines formas, atitinkančias moderniškus, šių laikų žmonių grožio reikalavimus. Nieko senoviško šiame mieste nėra. <...> Moderniškasis Kaunas suteikia senosios tinkuotos ornamentikos panoptikumui funkcionalistinio blaivumo, gyvumo, paprastumo, aiškumo ir medžiagos sąžiningumo. Estų architekto Hanno Kompuso pastebėjimai apie Kauną Lietuvos aidas. m. 0 Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija dizain. Gediminas Saulis tekst. Vaidas Petrulis fot. Gintaras Česonis, Tomas Lopata fot. Kauno tarpukario architektūra, 0

4 In Kaunas, influenced by global trends and the cultural revolutionary breakthrough, which was especially manifested in architecture, represented the new capital city that suddenly acquired significance on the map of Europe. During the 0th century, after becoming the temporary capital, Kaunas endured the most important phase of its historic development: from the modest town of the Tsarist province and a military fortress it grew into the European centre with the buildings of various stylistic trends of the inter-war period, the objects of national significance, cultural and educational centres and new residential areas. The architecture of Kaunas consistently evolved from Retrospectivism to Modernism which reflected the continuation of traditions and search for the forms of national expression. Kaunas is developing at a fast pace, diligently and ignoring the costs. Everything that is built anew is nothing but stonework; it would not occur to anyone that wooden houses could also be built in the capital. <...> The freedom of the Kaunas resident and his employed architect to choose construction forms consistent with the modern beauty requirements of people of the present day is enviable. There is nothing old-fashioned in this city. <...> Modern day Kaunas provides the Panopticon of the old stucco ornamentation with functionalist sobriety, liveliness, simplicity, clarity and material honesty. Observations of the Estonian architect Hanno Kompus about Kaunas Lietuvos aidas. 0 Lithuanian National Commission for UNESCO Design Gediminas Saulis Texts Vaidas Petrulis Photos Gintaras Česonis, Tomas Lopata Photos Architecture of Interwar Kaunas, 0

5 Kaunas daugelio kultūrų miestas. m. mieste gyveno % lietuvių,, % žydų,, % lenkų,, % vokiečių,, % rusų. Šios bendruomenės statė mokyklas, bankus, šventyklas, gyvenamuosius namus, kurie paliko ryškius ir šiandieną atpažįstamus ženklus architektūrinėje miesto erdvėje. 0 SAUSIS PIRMOJI ŽYDŲ REALINĖ GIMNAZIJA THE FIRST JEWISH REAL GYMNASIUM, 0, ARCH. BORUCHAS KLINGAS 0 0 0

6 Kaunas is the city of many cultures. In, % Lithuanian,.% Jewish,.% Polish,.% German and.% Russian inhabitants lived in the city. These communities built schools, banks, temples and residential houses which left distinct marks recognizable even nowadays in the architectural space of the city. 0 JANUARY DR. CHONELIO ELKESO PRIVATI LIGONINĖ DR. CHONELIS ELKES PRIVATE CLINIC, -0, ARCH. MIKAS GRODZENSKIS 0 0 0

7 Fizinė kultūra buvo svarbi moderniojo žmogaus savivokos dalis. Apie tai primena Kūno kultūros rūmai, Sporto halė. Čia laimėtas Europos krepšinio čempionatas paklojo pamatus garbingai Lietuvos krepšinio istorijai. 0 VASARIS SPORTO HALĖ THE SPORTS HALL, -, ARCH. ANATOLIJUS ROZENBLIUMAS 0 0

8 Physical education was an important part of the modern person s self-image. The Physical Education House and the Sports Hall remind people of that. The European Basketball Championship that was won in the Sports Hall laid the foundation to the honorable basketball history of Lithuania. 0 FEBRUARY KŪNO KULTŪROS RŪMAI THE PHYSICAL EDUCATION HOUSE, -, ARCH. VYTAUTAS LANDSBERGIS 0 0

9 m. vokiečių architektas Bruno Tautas suformavo vieną ryškiausių modernybės architektūrinių vaizdinių stadtkrone, miesto karūną. Prisikėlimo bažnyčia Kaune išraiškingai įkūnija šią architektūros vizijų meistro mintį. 0 KOVAS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA THE CHURCH OF THE RESURRECTION, -0, ARCH. KAROLIS REISONAS 0 0 0

10 In the German architect Bruno Taut formed one of the brightest modern architectural images known as the stadtkrone, the crown of the city. Christ s Resurrection Church in Kaunas eloquently embodies this idea of the master of architectural vision. 0 MARCH PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA THE CHURCH OF THE RESURRECTION, -0, ARCH. KAROLIS REISONAS 0 0 0

11 Nors vyraujanti tarpukario Lietuvos ekonomikos šaka buvo žemės ūkis, pramonė ir verslas buvo svarbi jaunos valstybės augimo sąlyga. Pramonininkai finansavo ne tik fabrikų, bet ir gyvenamųjų namų, biurų, prekybos erdvių statybą. 0 BALANDIS PAŽANGOS BENDROVĖ THE PAŽANGA COMPANY, -, ARCH. FELIKSAS VIZBARAS 0 0 0

12 Although the prevailing branch of the economy of the inter-war period for Lithuania was agriculture, industry and business were important conditions for the growth of the young state. The industrialists financed the construction not only of factories, but also of residential houses, offices and retail spaces. 0 APRIL ŽEMĖS BANKAS THE LAND BANK, -, ARCH. KAROLIS REISONAS 0 0 0

13 Higiena, atvirumas, šviesa bene svarbiausi žodžiai, apibrėžiantys moderniąją architektūrą. Tai buvo svarbu ne tik kuriant funkcionalius pastatus ir jų interjerus. Sparčiai rengiamas vandentiekis ir kanalizacija, nauja gatvių danga, elektrifikacija, priešgaisrinė infrastruktūra Kaune tapo dar vienu nenuginčijamu miesto modernėjimo ženklu. 0 GEGUŽĖ UGNIAGESIŲ RŪMAI THE FIREFIGHTERS BUILDING, -0, ARCH. EDMUNDAS FRYKAS, JOKŪBAS PERAS, ANTANAS JOKIMAS 0 0 0

14 Hygiene, openness and light are perhaps the keywords defining modern architecture. It was important not only for the creation of functional buildings and their interiors. The rapidly developing water supply and sewerage systems, new street pavements and electrification, fire prevention infrastructure in Kaunas were another indisputable signs of urban modernization. 0 MAY ŽALIAKALNIO VANDENTIEKIO STOTIS THE ŽALIAKALNIS WATER STATION, -, ARCH. STASYS KUDOKAS, FELIKSAS BIELINSKIS 0 0 0

15 0 BIRŽELIS VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS THE MUSEUM OF VYTAUTAS THE GREAT, 0-, ARCH. VLADIMIRAS DUBENECKIS, KAROLIS REISONAS, KAZYS KRIŠČIUKAITIS Sostinės statusas neatsiejamas nuo reprezentacijos, politinio erdvių įprasminimo, pasitelkiant laikinus ir ilgalaikius ženklus. Svarbiausieji pastatai formuoja architektūrinių orientyrų tinklą, kuris ir šiandien išliko svarbia miesto charakterio dalimi

16 The status of the capital is inseparable from the representation, actualization of political spaces by means of temporary and long-term signs. The most outstanding buildings form the network of architectural landmarks which retain the character of the city until the present day. 0 JUNE LIETUVOS KARININKŲ RAMOVĖ THE LITHUANIAN OFFICERS CLUB, -, ARCH. STASYS KUDOKAS 0 0 0

17 Modernėjantis ir sparčiai augantis Kaunas išlaikė itin glaudų santykį su gamtine aplinka. Nemuno ir Neries santakoje įsikūrusio miesto struktūroje šlaitų terasos ir upių krantai neabejotinai darė įtaką miesto įvaizdžiui. Statybų metu išsaugoti aplinkiniai medžiai išskirtinio lietuvių jautrumo gamtai pavyzdys. 0 LIEPA 0 0 VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS THE MUSEUM OF VYTAUTAS THE GREAT, 0-, ARCH. VLADIMIRAS DUBENECKIS, KAROLIS REISONAS, KAZYS KRIŠČIUKAITIS 0

18 Getting more modern and growing rapidly, Kaunas maintained a very close relationship with the natural environment. In the structure of the city based in the confluence of the Nemunas and Neris rivers, sloping terraces and riverbanks undoubtedly had an impact on the city s image. The surrounding trees, preserved during the construction, represent an exceptional example of the sensitivity of Lithuanians towards nature. 0 JULY TYRIMŲ LABORATORIJA THE RESEARCH LABORATORY, -, ARCH. VYTAUTAS LANDSBERGIS 0 0 0

19 Kaunas buvo statomas neatsiejant nuo laikinumo pojūčio, neprarandant vilties susigražinti istorinę sostinę Vilnių. Tai buvo viena iš priežasčių, lėmusių unikalios modernizmo mokyklos susiformavimą. Politinę prasmę turėjusi tautinio meno simbolika praturtino asketiškas tarptautinio stiliaus formas. 0 RUGPJŪTIS CENTRINIS PAŠTAS THE CENTRAL POST OFFICE, 0-, ARCH. FELIKSAS VIZBARAS 0 0 0

20 Kaunas was built without dissociation from the sense of impermanence and without losing the hope of retrieving the historical capital city Vilnius. It was one of the reasons that led to the formation of a unique modernist school. Symbols of national art evolving a political meaning enriched the austere forms of the international style. 0 AUGUST VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS THE MUSEUM OF VYTAUTAS THE GREAT, 0-, ARCH. VLADIMIRAS DUBENECKIS, KAROLIS REISONAS, KAZYS KRIŠČIUKAITIS 0 0 0

21 0 RUGSĖJIS KŪNO KULTŪROS RŪMAI THE PHYSICAL EDUCATION HOUSE, -, ARCH. VYTAUTAS LANDSBERGIS Miestas sparčiai augo pirmiausia pasitelkdamas tradicinius statybos būdus ir vietos medžiagas: medį, plytų mūrą, granitinį tinką. Tačiau atvėrę visuomeninių pastatų duris rasime liudijimų apie drąsiai naudojamas naująsias stiklo ir gelžbetonio technologijas

22 The city grew rapidly first of all through traditional construction methods and local materials: wood, brick masonry and granite plaster. However, by opening the doors of public buildings we find the evidence of a bold use of the newest glass and concrete technologies. 0 SEPTEMBER TAUPOMOSIOS KASOS THE SAVINGS BANK, -0, ARCH. ARNAS FUNKAS, ADOLFAS LUKŠAITIS, BRONIUS ELSBERGAS 0 0 0

23 0 SPALIS GYVENAMASIS NAMAS VAIDILUTĖS G. THE RESIDENTIAL HOUSE IN VAIDILUTĖS ST.,, ARCH. STASYS KUDOKAS Miesto dvasią lemia ne tik svarbūs visuomeninės reikšmės pastatai. Iki šių dienų išlikę keletas tūkstančių subtiliausiai derančio mastelio, modernumo ir tradiciškumo gyvenamųjų namų liudija, kad Kaunas tai miestas, kuriame patogu gyventi

24 The spirit of the city is determined not only by its important buildings of public significance. Several thousands of residential houses of the subtlest matching scalability, modernity and tradition surviving to the present day testify that Kaunas is a city which is convenient to live in. 0 OCTOBER VILA VILLA,, ARCH. FELIKSAS VIZBARAS 0 0 0

25 0 LAPKRITIS KINO TEATRAS ROMUVA THE ROMUVA CINEMA, -0, ARCH. NIKOLAJUS MAČIULSKIS Svarbus miestiškumo atributas pramogos. Kino teatruose, restoranuose, kavinėse ar tiesiog gatvėse viręs gyvenimas sudaro atskirą ir svarbų buvusios sostinės kultūrinės atminties sluoksnį

26 An important attribute of the city is entertainment. Life bustling in cinemas, theatres, restaurants, cafes or simply in the streets forms a separate and important layer of the former capital s cultural memory. 0 NOVEMBER KINO TEATRAS THE CINEMA ODEON, GLORIJA, ARCH. JONAS SALENEKAS 0 0 0

27 Sparčios statybos ketvirtajame dešimtmetyje neatsiejamos nuo visame pasaulyje atpažįstamų modernybės ženklų: juostinių langų, plokščių stogų, asimetriško geometrinių figūrų žaismo fasaduose. 0 GRUODIS PIENOCENTRO BENDROVĖ THE PIENOCENTRAS COMPANY, -, ARCH. VYTAUTAS LANDSBERGIS 0 0 0

28 The rapid construction of the thirties is inseparable from the signs of modernity and recognizable all over the world: strip windows, flat roofs and the play of asymmetrical shapes on the facades. 0 DECEMBER GYVENAMASIS NAMAS V.PUTVINSKIO G. THE RESIDENTIAL HOUSE IN PUTVINSKIS ST.,, ARCH. BRONIUS ELSBERGAS 0 0 0

29 0 SAUSIS JANUARY I II III 0 IV V VI 0 VASARIS FEBRUARY I II III 0 IV V VI 0 KOVAS MARCH I II III 0 IV 0 V VI VII 0 VII VII 0 BALANDIS APRIL GEGUŽĖ MAY BIRŽELIS JUNE I II III 0 IV V VI 0 VII 0 I 0 II 0 III IV V 0 VI VII I 0 II III IV 0 V 0 VI VII LIEPA JULY RUGPJŪTIS AUGUST RUGSĖJIS SEPTEMBER I II III 0 IV V VI 0 VII 0 I II 0 III 0 IV V VI 0 VII I II 0 III IV V 0 VI 0 VII SPALIS OCTOBER LAPKRITIS NOVEMBER GRUODIS DECEMBER I 0 II III IV 0 V VI VII 0 I II III 0 IV 0 V VI VII 0 I II 0 III IV V 0 VI 0 VII

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

Microsoft Word - LMA konk AR galutine versija (1)

Microsoft Word - LMA konk AR galutine versija (1) PENKLINĖ 555555 LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G., VILNIUJE AIŠKINAMASIS RAŠTAS Autorių vizija Užduoties sprendimą suvokiame kaip urbanistinį kompleksą charakteringoje Vilniaus

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE Dr. AURELIJUS ZYKAS IŠSILAVINIMAS: 2006-2011 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Politikos mokslų ir diplomatijos institutas (politikos mokslai). Daktaro disertacijos tema: Šalies įvaizdžio

Detaliau

PARODA skirta Vilniaus senamiesčio įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGA IR TVARKYBA EXHIBITION dedicated t

PARODA skirta Vilniaus senamiesčio įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGA IR TVARKYBA EXHIBITION dedicated t PARODA skirta Vilniaus senamiesčio įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą EXHIBITION dedicated to the inscription of Vilnius Old Town on the UNESCO World Heritage list PRESERVATION AND MAINTENANCE OF

Detaliau

Svarplys

Svarplys ANDRIUS ŠVARPLYS CURRICULUM VITAE ASMENINĖ INFORMACIJA Dabartinis statusas: Vytauto Didžiojo universitetas, Politologijos katedra, lektorius. Pilietybė: lietuvis Šeimyninė padėtis: vedęs Gimimo data: 1976.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SG Dujos Kelias pirmyn 29TH SEPTEMBER 2014, EU DIRECTIVE ON THE DEPLOYMENT OF AN ALTERNATIVE FUELS INFRASTRUCTURE SETS THE RULES FOR ENSURING MINIMUM COVERAGE OF REFUELING POINTS FOR ALTERNATIVE FUELS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

BENDROJI INFORMACIJA

BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Mokslinis vardas ir laipsnis: Pareigos: Mindaugas Krutinis Docentas, technologijos mokslų daktaras Docentas Telefono numeris: +370 656 32656 El.

Detaliau

(At)koduota istorija architektūroje (De)Coded History in Architecture Pranešimų santraukos Abstracts Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencij

(At)koduota istorija architektūroje (De)Coded History in Architecture Pranešimų santraukos Abstracts Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencij (At)koduota istorija architektūroje (De)Coded History in Architecture Pranešimų santraukos Abstracts Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija Vilnius Dubingiai, 2016 m. gegužės 12 14 d. International

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Apie Palangos vasaros parką Poilsio ir pramogų kompleksas atidarytas 2017 m. vasarą 15 000 kv/m teritorija Aplankė 500 000 žmonių Unikalios aktyvios

Detaliau

ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ ARCHITEKTURĄ Kiekviena tauta savame krašte statosi pastatus skirtingai. Vienas iš būdingiausių architektūros bruožų yra jos ryšia

ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ ARCHITEKTURĄ Kiekviena tauta savame krašte statosi pastatus skirtingai. Vienas iš būdingiausių architektūros bruožų yra jos ryšia ŽVILGSNIS Į LIETUVIŲ ARCHITEKTURĄ Kiekviena tauta savame krašte statosi pastatus skirtingai. Vienas iš būdingiausių architektūros bruožų yra jos ryšiai su kitų tautų architektūra. Krašto architektūra eina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. Vilniuje supaprastintam atviram architektūrinio projekto konkursui Aiškinamas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. Vilniuje supaprastintam atviram architektūrinio projekto konkursui Aiškinamas 248129 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. Vilniuje supaprastintam atviram architektūrinio projekto konkursui Aiškinamasis raštas Pradžia Johanas Volfgangas fon Gėtė yra pasakęs

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programų sistemų inžinerija 2018-02-07 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt Klausytojai: Susipažinimas Išklausyti programų sistemų inžinerijos kursai Profesinė patirtis Dabar klausomi pasirenkami

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Mieli jaunieji architektai! Architektūra tai erdvių, reikalingų žmogui ir visuomenei, formavimo menas. Būdama laiko ženklu, tenkindama funkcinius, est

Mieli jaunieji architektai! Architektūra tai erdvių, reikalingų žmogui ir visuomenei, formavimo menas. Būdama laiko ženklu, tenkindama funkcinius, est Mieli jaunieji architektai! Architektūra tai erdvių, reikalingų žmogui ir visuomenei, formavimo menas. Būdama laiko ženklu, tenkindama funkcinius, estetinius ir emocinius savo laiko visuomenės poreikius,

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

ISSN

ISSN Alėjos kaip istoriniai dokumentai Milda Aidukaitė* Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Kalvarijų g. 1-9, LT-09310 Vilnius. Tel. +370 686 48551, el. paštas mildlapis@takas.lt (Gauta 2014 m. sausio

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA PRANEŠIMAS SPAUDAI Briuselis, 2014 m. vasario 11 d. Laisvas judėjimas. Europos Komisija skelbia tyrimo apie judžių ES piliečių integracijos patirtį šešiuose miestuose rezultatus ES piliečiai

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

Viesasis Nr. 17_tirazui.p65

Viesasis Nr. 17_tirazui.p65 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ISSN 1648 2603 VIEÐOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS Nr. 17 Vilnius * Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras * 2006 1 Vyriausieji redaktoriai:

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinrastis_ doc

Microsoft Word - Aiskinrastis_ doc LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ MIESTELIS OLANDŲ G. VILNIUJE 607190 AIŠKINAMASIS RAŠTAS KULTŪROS POLIGONAS Vietoj tankų lauke - muzikos harmonija, kino iliuzija, konfliktas teatre 1 Vizija

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

Vienlusčių įtaisų projektavimas

Vienlusčių įtaisų projektavimas Vienlusčių įtaisų projektavimas 5 paskaita Baigtiniai būsenų automatai Baigtinis būsenų automatas: angl. Finite State Machine (FSM) FSM yra nuosekliai būsenas keičiantis automatas su "atsitiktine" kitos

Detaliau

Microsoft Word - PROGRAMA_Decoded_History_in_Arch_ doc

Microsoft Word - PROGRAMA_Decoded_History_in_Arch_ doc (At)koduota istorija architektūroje (De)Coded History in Architecture Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija 2016 m. gegužės 12 14 d. Vilnius-Dubingiai, Lietuva International Interdisciplinary

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kęstutis Juščius 2016 05 03 2015 metai esminių permainų pradžia AB Agrowill Group yra viena didžiausių ekologinio ūkininkavimo ir investicijų grupių Europoje, vystanti unikalų bei tvarų ūkininkavimo modelį.

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PAVELDAS / Heritage VERSLAS / BUSINESS Joniškio krašto sėkmės istorijos Success stories of Joniškis region RENGINIAI / EVENTS Part-financed by the Eur

PAVELDAS / Heritage VERSLAS / BUSINESS Joniškio krašto sėkmės istorijos Success stories of Joniškis region RENGINIAI / EVENTS Part-financed by the Eur PAVELDAS / Heritage VERSLAS / BUSINESS Joniškio krašto sėkmės istorijos Success stories of Joniškis region RENGINIAI / EVENTS Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai Mokinių ir mokytojų mobilumo poveikis mokyklai. Vitalis Balsevičius Šiaulių Didždvario gimnazija 2011-10-07 Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai www.dg.su.lt didzdvaris@dg.su.lt Tarptautinis

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA Patirtis, pamokos, perspektyvos LEADER IMPLEMENTATION

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

Microsoft Word - Averjanovaite Inga.doc

Microsoft Word - Averjanovaite Inga.doc ŽMOGIŠKOJO KAPITALO ĮTAKA KAIMO GYVENTOJŲ PAJAMOMS Inga Averjanovaitė Lietuvos žemės ūkio universitetas Įvadas Lietuvos siekis integruotis į ekonomines ir politines Europos bei pasaulio struktūras verčia

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

ABB robotizacijos sprendimai. Patirtis Lietuvos pramonės įmonėse. Factory of the future: ABB s intelligent factory in Heidelberg Vladas Jablonskis

ABB robotizacijos sprendimai. Patirtis Lietuvos pramonės įmonėse. Factory of the future: ABB s intelligent factory in Heidelberg Vladas Jablonskis ABB robotizacijos sprendimai. Patirtis Lietuvos pramonės įmonėse. Factory of the future: ABB s intelligent factory in Heidelberg Vladas Jablonskis Faktai ir skaičiai iš IFR March 21, 2019 Slide 2 Faktai

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas 1 2017-01-03 Darbų saugos profesinės rizikos tyrimo ir vertinimo 2 2017-01-04 Atnaujintos

Detaliau

CV-vulovak

CV-vulovak Young Painter Prize 2015 LT Šio kūrinio, kaip ir visos serijos, prie kurios dirbu pastaruosius dvejus metus, ašis yra drobės pjovimas. Ir pirmiausia kokia problema kyla renkantis tokią raiškos primonę,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2015, i. k. 1112070ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo 2016-07-13: Nr. V-642, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-12, i. k. 2016-20017

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti]

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti] VILNIAUS LICĖJUS Tomas Šiaulys Second Life taikymas švietime Tarptautinė konferencija Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos VILNIUS 2010 2 Apie Second Life Nemokamai

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

TEZIU LEIDINYS KONFERENCIJA JURINES VALSTYBES SARGYBOJE.cdr

TEZIU LEIDINYS KONFERENCIJA JURINES VALSTYBES SARGYBOJE.cdr Tarptautinės mokslinės konferencijos JŪRINĖS VALSTYBĖS SARGYBOJE. LIETUVOS KARINIS LAIVYNAS ISTORIJOS SŪKURIUOSE pranešimų tezės International conference THE LITHUANIAN NAVY: PROTECTING NATIONAL INTERESTS

Detaliau

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

Title

Title LIETUVOS BALTARUSIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 2019 m. kovo 18 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Eksporto ir Užsienio ryšių komiteto posėdis 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau