Eikite į visą pasaulį... Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Eikite į visą pasaulį... Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį"

Transkriptas

1 Eikite į visą pasaulį... Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį 43

2 41

3 Eikite į visą pasaulį... Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį 1

4 Ypatingojo misijų mėnesio MALDA Dangiškasis Tėve, iš numirusių prisikėlęs Tavo vienatinis Sūnus Jėzus Kristus liepė savo sekėjams eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones, o Tu mums primeni, kad per Krikštą buvome įjungti į Bažnyčios misiją. Apdovanojęs Šventosios Dvasios dovanomis, suteik mums malonę drąsiai ir uoliai liudyti Evangeliją, kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą ir dar nebaigtą įgyvendinti misiją rastume naujų veiksmingų būdų skleisti pasaulyje gyvenimą ir šviesą. Maloningai padėk visoms tautoms priimti Jėzaus Kristaus gelbėjančią meilę ir Jo gailestingumą. Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. 2

5 Eikite į visą pasaulį... Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį Nacionalinė misijų tarnyba, 2019 misijos.katalikai.lt 3

6 Maldos iš Liturginio apeigyno Šv. Rašto tekstai ir popiežiaus tekstai iš interneto Tekstą parengė Kun. Alessandro Barelli SDB, Nacionalinės misijų tarnybos direktorius NIHIL OBSTAT Kun. bažn. t. mgr. M. BIANCO SDB Censor ad hoc deputatus Vilnius, IMPRIMATUR G. GRUŠAS Archiepiscopus Vilnensis Vilnius, Nr. S-871/19 Lietuvos vyskupų konferencija, 2019 Saleziečių Vilniaus namai, 2019 ISBN misijos.katalikai.lt 4

7 Pratarmė Nuo senų laikų spalio mėnuo Lietuvoje yra žinomas tarp tikinčiųjų kaip rožinio mėnuo. Yra džiugu, kad tokia sena tradicija tęsiasi iki mūsų dienų. Popiežius Pranciškus šių 2019 metų spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu. Popiežiaus tikslas yra skatinti visos Bažnyčios atsinaujinimą per misijinės dvasios sustiprinimą. Kas yra misioneriškumo dvasia? Vis labiau suvokti, kad visa Bažnyčia yra kviečiama padėti ir maldomis, ir aukomis jaunoms katalikų bendruomenėms, gyvenančioms tuose kraštuose, kur palyginti neseniai buvo priimtas tikėjimas į Jėzų. Ten pačioms bažnyčioms reikia pagalbos sustip rėti ir tikėjimu, ir struktūra (kulto pastatai, katechetai, vaikų ir senelių prieglaudos, ligoninės ir mokyklos...) Vis giliau suvokti, kad kiekvienas krikščionis, todėl kad priėmė krikštą, yra misionierius savo gyvenamoje aplinkoje. Gyvendami krikščioniškai, perduodame Kristaus liudijimą kitiems. Mūsų malda ir mūsų geri darbai kalba už mus. Popiežius ragina: Pirmutinis motyvas evangelizuoti yra mūsų gautoji Jėzaus meilė; patyrimas, kad esame jo 5

8 išgelbėti, skatina mus jį vis labiau mylėti. Tačiau kokia tai meilė, jei nejaučiama poreikio kalbėti apie mylimą asmenį, jį pristatyti, su juo supažindinti? (EG264) Kodėl tada nesujungus tradicinio spalio mėnesio rožinio pamaldumo su popiežiaus kvietimu stiprinti paramą ir maldą už misijas Lietuvoje ir pasaulyje? Popiežius rašo: Su Šventąja Dvasia tautos viduryje visada yra Marija. Ji kartu su mokiniais šaukėsi Dvasios (plg. Apd 1, 14) ir taip padarė galimą misionieriavimo protrūkį per Sekmines. Marija yra evangelizuojančios Bažnyčios Motina, ir be jos iki galo nesuprasime naujosios evangelizacijos dvasios (EG284). Marija gali mums padėti suvokti savo tikėjimo svarbą ir grožį, stiprinti mūsų įsitraukimą į evangelizacijos misiją. Per šį Ypatingąjį misijų mėnesį perduoti savo surinktas aukas už jaunas katalikų bendruomenes, remiamas popiežiaus, kiekvienas galės 2019 m. spalio 20 d., kai švęsime Pasaulinę misijų dieną visose bažnyčiose. O savo maldas visą spalio mėnesį galima paaukoti arba privačiai, arba dar geriau parapijos bendruomenėse, galūt kasdien sukalbant Švč. M. Marijos rožinį ta intencija. Ši knygutė yra sugalvota būtent kaip priemonė sukalbėti rožinį. Kas neturi popierinio jos egzemplioriaus, tekstą gali atsispausdinti iš interneto puslapio misijos.katalikai.lt. 6

9 Rožinio pradžiai siūlome kasdien po skirtingą citatą (pagal mėnesio dieną) iš popiežiaus Pranciškaus adhortacijos Evangelii Gaudium ( Evangelijos džiaugsmas ): būti džiaugsmingais misionieriais, Kristaus meilės dalytojais, nėra skirta tik vienam arba kitam. Tai yra misija visai Bažnyčiai! Perskaičius citatą, rožinis tęsiasi įprastai su tos dienos slėpiniais ir maldomis. Pabaigoje, kaip įprasta spalio mėnesiui, šv. Juozapo užtarimo malda ir kitos maldos. Po knygutės puslapių su rožinio malda kaip papildomą skaitinį siūlome popiežiaus Pranciškaus žinią 2019 metams. Tikimės, kad meldžiantis dvasinėje vienybėje sustip rės mūsų visų jausmas, kad priklausome vienai Kristaus Bažnyčiai. Nepamirškime Ypatingojo misijų mėnesio šūkio: Pakrikštyti ir siunčiami Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje. Kun. Alessandro Barelli SDB, Nacionalinės misijų tarnybos direktorius 7

10 8

11 Popiežiaus Pranciškaus citatos kiekvienai 2019 m. spalio mėn. dienai (iš apaštalinės adhortacijos Evangelijos džiaugsmas Evangelii Gaudium) Spalio 1 d. Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų. Tie, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi. (EG1) Spalio 2 d. Kai vidinis gyvenimas apsiriboja vien savais interesais, nebelieka vietos kitiems, nebeįsileidžiami vargšai, nebegirdimas Dievo balsas, nebejuntamas malonus jo meilės džiaugsmas, išblėsta entuziazmas daryti gera. Toks pavojus tikrai bei nuolat gresia ir tikintiesiems. (EG2) Spalio 3 d. Visus krikščionis, kad ir kur bei kokiomis aplinkybėmis jie gyventų, kviečiu šiandien pat atnaujinti savo asmenišką susitikimą su Jėzumi Kristumi ar bent 9

12 pasiryžti leisti jam mus sutikti, kasdien nepaliaujamai jo ieškoti. (EG3) Spalio 4 d. Kai kurių krikščionių gyvenimas primena gavėnią be Velykų. Žinoma, sutinku, džiaugsmas neišgyvenamas vienodai visomis gyvenimo aplinkybėmis, juolab sunkiomis akimirkomis. Džiaugsmas prisitaiko ir kinta, bet visada išlieka bent kaip šviesos spindulys. (EG6) Spalio 5 d. Visapusiškai žmogiškais tampame tada, kai esame daugiau negu žmonės, kai leidžiame Dievui išvesti mus iš mūsų pačių, kad pasiektume savo tikrąją būtį. Štai šitai yra evangelizacinės veiklos šaltinis. (EG8) Spalio 6 d. Tam, kuris trokšta kilniai ir pilnatviškai gyventi, nėra kito kelio, kaip tik kitą pripažinti bei siekti jam gėrio. Todėl kai kurie šventojo Pauliaus pasakymai nė kiek nestebina: Kristaus meilė valdo mus (2 Kor 5, 14); Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos! (1 Kor 9, 16). (EG9) Spalio 7 d. Tad evangelizuotojo veidas neturi nuolatos būti kaip per laidotuves! Atgaukime užsidegimą ir didinkime jį, 10

13 išsaugokime žavų ir malonų evangelizavimo džiaugsmą, net jei turime sėti su ašaromis. (EG10) Spalio 8 d. Kaskart, kai mėginame grįžti prie šaltinio ir atgauti pirminį Evangelijos šviežumą, išnyra naujų būdų, kūrybinių metodų, kitokių raiškos formų, iškalbingesnių ženklų, žodžių, kupinų naujos reikšmės šiandieniam pasauliui. (EG11) Spalio 9 d. Pirmutinis ir didžiausias evangelizuotojas yra Kristus. Kad ir kokia būtų evangelizacijos forma, pirmutinis visada yra Dievas, pašaukęs mus bendradarbiauti su juo bei skatinantis Šventosios Dvasios galia. (EG12) Spalio 10 d. Evangelizacija iš esmės susijusi su Evangelijos skelbimu tiems, kurie Kristaus nepažįsta ar visada buvo jį atmetę. Daugelis jų, akinami Dievo veido ilgesio, ieško Dievo paslapčia, taip pat ir šalyse, turinčiose seną krikščionybės tradiciją. Visi turi teisę priimti Evangeliją. (EG14) Spalio 11 d. Jonas Paulius II mus pakvietė neužmiršti, jog būtina nesusilpninti Evangelijos skelbimo tiems, kurie toli 11

14 nuo Kristaus, nes tai pirmutinė Bažnyčios užduotis. Misijų veikla ir šiandien tebėra didžiausias iššūkis Bažnyčiai ir užduotis misionieriauti turi išlikti pirmutinė. (EG15) Spalio 12 d. Evangelizacija atsiliepiama į Jėzaus priesaką misionieriauti: Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs (Mt 28, 19 20). (EG19) Spalio 13 d. Kiekvienas krikščionis ir kiekviena bendruomenė suras savo kelią, kuriuo žengti liepia Viešpats, tačiau visi esame raginami atsiliepti į kvietimą išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti pasiekti visus pakraščius, kuriems reikia Evangelijos šviesos. (EG20) Spalio 14 d. Kad išliktų ištikima Mokytojo pavyzdžiui, Bažnyčiai šiandien gyvybiškai svarbu eiti skelbti Evangeliją visiems, visur, visomis progomis, nesvyruojant, noriai ir be baimės. Būtent tai angelas skelbia Betliejaus piemenims: Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai! (Lk 2, 10). (EG23) 12

15 Spalio 15 d. Iškeliaujanti Bažnyčia yra misionieriaujančių mokinių, kurie imasi iniciatyvos, įsitraukia, lydi, duoda vaisių ir švenčia, bendruomenė. Visų pirma imtis iniciatyvos! (EG24) Spalio 16 d. Evangelizuojanti bendruomenė darbais ir veiksmais leidžiasi į kitų žmonių kasdienį gyvenimą, prie jų priartėja, prireikus nusižemina ir prisiima žmonijos gyvenimą, tautoje palytėdama kenčiantį Kristaus kūną. Evangelizuotojai taip įgauna avių kvapą ir tos išgirsta jų balsą. (EG24) Spalio 17 d. Tikiuosi, kad visos bendruomenės pasirūpins imtis būtinų priemonių žengti pastoracinio ir misionierinio atsivertimo keliu, nepalikdamos dalykų tokių, kokie jie yra dabar. Tiesiog administravimo šiandien neužtenka. Visur pasaulyje pereikime į nuolatinį misijos būvį. (EG25) Spalio 18 d. Svajoju apie apsisprendimą misionieriauti, gebantį perkeisti viską taip, kad Bažnyčios papročiai, stiliai, darbotvarkės, kalba ir kiekviena struktūra taptų tinkamu šiandienio pasaulio evangelizacijos, o ne savęs išsaugojimo kanalu. (EG27) 13

16 Spalio 19 d. Savo veikla parapija skatina ir ugdo savo narius būti evangelizuotojais. Ji yra bendruomenių bendruomenė, šventovė, kur ištroškę keleiviai gali atsigerti, ir nuolatinio išsiuntimo misionieriauti centras. (EG28) Spalio 20 d. Šventasis Tomas Akvinietis mokė: [ ] Didžiausia iš dorybių yra gailestingumas, nes jam skirta būti dovanojamam kitiems ir svarbiausia palengvinti kitų vargą. Būtent tai yra aukščiau esančiojo užduotis. Štai kodėl sakoma, kad Dievui būdinga būti gailestingam ir kad per tai reiškiasi jo visagalybė. (EG37) Spalio 21 d. Skelbiant Evangeliją tai labai svarbu, jei išties nuoširdžiai trokštame, kad visi geriau pajustų jos grožį ir ją priimtų. Kita vertus, Bažnyčios mokymo niekada neįstengsime perteikti kaip visiems visiškai lengvai suprantamo ir visų noriai branginamo dalyko. Tikėjimas visada išlaiko kryžiaus aspektą. (EG42) Spalio 22 d. Iškeliaujanti Bažnyčia yra Bažnyčia atvirais vartais. Iškeliauti kitų link, kad pasiektum žmogiškuosius pakraščius, nereiškia bėgti į pasaulį be krypties ir prasmės. Daug kartų geriau sulėtinti žingsnį, išdrįsti 14

17 pažvelgti kitiems į akis bei į juos įsiklausyti ar atsisakyti skubos, kad palydėtum tą, kuris pasiliko kelio pakraštyje. (EG46) Spalio 23 d. Jei visa Bažnyčia persiims misionieriavimo dinamika, ji turės eiti pas visus be išimties. Bet pas kuriuos pirma? Evangelijoje pateikta labai aiški gairė: pirmiausia ne pas turtingus draugus bei kaimynus, bet pas vargšus ir ligonius, pas tuos, kurie dažnai negerbiami ir užmirštami, pas tuos, kurie neturi kuo atsilyginti (Lk 14, 14). (EG48) Spalio 24 d. Šiandien ir visada vargšai yra pirmutiniai Evangelijos adresatai, o jiems dovanai skirta evangelizacija Karalystės, kurią atnešti atėjo Jėzus, ženklas. Neišsisukinėjant būtina patvirtinti, kad mūsų tikėjimą ir vargšus sieja neišardomas ryšys. (EG48) Spalio 25 d. Iškeliaukime, iškeliaukime visiems pasiūlyti Jėzaus Kristaus gyvenimo. Kartoju visai Bažnyčiai tai, ką daug sykių sakiau Buenos Airių kunigams bei pasauliečiams: man mielesnė gatvėse nubrozdinta, sužeista ir išpurvinta nei užsisklendimo ir patogaus įsikibimo į saugumą susargdinta Bažnyčia. (EG49) 15

18 Spalio 26 d. Jei kas nors mūsų sąžinę turėtų šventai jaudinti ir kamuoti, tai tik daugybė mūsų brolių, gyvenančių be Jėzaus Kristaus draugystės jėgos, šviesos ir paguodos, be juos priimančios tikėjimo bendruomenės, be gyvenimo prasmės horizonto. (EG49) Spalio 27 d. Autentiškas tikėjimas į įsikūnijusį Dievo Sūnų neatsiejamas nuo savęs dovanojimo, nuo priklausomybės bendruomenei, nuo tarnavimo, susitaikinimo su kitų kūnu. Dievo Sūnus savo įsikūnijimu mus pakvietė švelnumo revoliucijai. (EG88) Spalio 28 d. Prašykime Viešpaties, kad padėtų mums suprasti meilės įstatymą. Kaip gera turėti šį įstatymą! Kaip gera mylėti vieniems kitus nepaisant visko! Taip, nepaisant visko! Kiekvienam iš mūsų adresuoju Pauliaus paraginimą: Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu (Rom 12, 21). (EG101) Spalio 29 d. Būti Bažnyčia reiškia būti Dievo tauta atitinkant didįjį Tėvo meilės planą. Tai reiškia būti Dievo raugu žmonijoje. Tai yra skelbti ir nešti Dievo išganymą į mūsų pasaulį, kuris dažnai pasiklysta ir kuriam reikia 16

19 padrąsinančių, viltį žadinančių, naujų jėgų kelionei suteikiančių atsakymų. (EG114) Spalio 30 d. Gautojo Krikšto galia kiekvienas Dievo tautos narys tampa misionieriaujančiu mokiniu (plg. Mt 28, 19). Kiekvienas pakrikštytasis, nepriklausomai nuo jo funkcijos Bažnyčioje ir išsilavinimo tikėjimo srityje lygio, yra veiklus evangelizacijos subjektas, ir būtų neteisinga manyti, kad evangelizacijos planą turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai. (EG120) Spalio 31 d. Kiekvienas krikščionis yra misionierius, jei yra susitikęs su Dievo meile Jėzuje Kristuje. Nebesakome, kad esame mokiniai ir misionieriai ; visada esame misionieriaujantys mokiniai. Jei tuo dar netikime, pažvelkime į pirmuosius mokinius, kurie, vos patyrę Jėzaus žvilgsnį, kupini džiaugsmo nuėjo skelbti: Radome Mesiją! (Jn 1, 41). (EG120) 17

20 Švč. Mergelės Marijos rožinis Švenčiant 2019 m. Ypatingąjį misijų mėnesį Bažnyčios evangelizacinei veiklai būdingas ir marijiškasis stilius. Mat kaskart, kai pažvelgiame į Mariją, įtikime revoliucine švelnumo ir meilės galia. Joje išvystame, kad nuolankumas ir švelnumas yra ne silpnųjų, bet stipriųjų dorybės ir kad norint pasijusti svarbiam nebūtina blogai elgtis su kitais. Žvelgdami į ją atrandame, jog ta, kuri šlovino Dievą, nes jis numeta galiūnus nuo sostų ir turtuolius tuščiomis paleidžia (Lk 1, 52 53), yra ta pati, kuri mūsų teisingumo paieškoms suteikia namų šilumos. Ji taip pat rūpestingai dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje (Lk 2, 19). (EG288) Persižegnojame sakydami: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Rožinio įžangos malda Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas, kad garbintume Tavo šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai 18

21 mąstytume šventąsias paslaptis; nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen. Su karoliuku prie rožinio kryžiaus meldžiamės Tėve mūsų : Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Su trimis karoliukais meldžiamės Sveika, Marija : Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Tada pagarbiname Trejybę: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Ypatingąjį misijų mėnesį kiekvieną dieną yra siūloma popiežiaus frazė iš adhortacijos Evangelii Gaudium apie visų tikinčiųjų misiją evangelizuoti. (žr. psl. 9) Kiekvienos iš penkių dalių pradžioje įvardijame konkretų slėpinį 19

22 (žr. žemiau) ir jį apmąstome. Su kiekvienos dalies pradžios karoliuku meldžiamės Tėve mūsų, su dešimt karoliukų Sveika, Marija. Atskirą slėpinį užbaigiame malda Garbė Dievui Tėvui... ir malda prašant Mergelės Marijos užtarimo: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji. Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo. 20

23 Rožinio slėpiniai I dalis Džiaugsmo slėpiniai (pirmadienį ir šeštadienį) Pirmas slėpinys: APREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI Angelas jai tarė: Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus (...) Tada Marija atsakė: Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. (Lk 1, ). Antras slėpinys: ŠVČ. M. MARIJA PAS ELZBIETĄ Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas Tavo įsčių vaisius! (Lk 1, 41-42). Trečias slėpinys: BETLIEJUJE GIMSTA JĖZUS Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. (Lk 2, 6-7). 21

24 Ketvirtas slėpinys: JĖZUS PAAUKOJAMAS TĖVUI ŠVENTYKLOJE Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui (...) Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą. (Lk 2, ). Penktas slėpinys: JĖZUS ATRANDAMAS ŠVENTYKLOJE Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo (...) po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. (...) Jo motina jam tarė: Vaikeli, kam mums taip padarei?! (...) Jis atsakė: Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose? (Lk 2, ). II dalis Šviesos slėpiniai (ketvirtadienį) Pirmas slėpinys: JĖZAUS KRIKŠTAS JORDANE Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš van- 22

25 dens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant Jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi. (Mk 1, 9-11). Antras slėpinys: KANOS VESTUVĖSE JĖZUS VANDENĮ PAVERČIA VYNU Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: Jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė: O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams: Darykite, ką tik jis jums lieps. (Jn 2, 3-5). Trečias slėpinys: JĖZUS SKELBIA DIEVO KARALYSTĘ IR ATLEIDŽIA NUODĖMES Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!. (Mk 1, 14-15). Ketvirtas slėpinys: JĖZAUS ATSIMAINYMAS ANT TABORO KALNO Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. (...) užėjo debesis ir uždengė. (...) O iš debesies aidėjo balsas: Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite. (Lk 9, ). 23

26 Penktas slėpinys: JĖZUS ĮSTEIGIA EUCHARISTIJĄ Paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas. (Lk 22, 19-20). III dalis Kančios slėpiniai (antradienį ir penktadienį) Pirmas slėpinys: JĖZUS ALYVŲ SODE Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane (...) parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: Mano Tėve, jei įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. (Mt 26, 36.39). Antras slėpinys: JĖZUS NUPLAKAMAS Pilotas išėjo pas žydus ir tarė jiems: Aš nerandu jame jokios kaltės (...) ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti: Ne šitą, bet Barabą (...) Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. (Jn 18, 38-19, 1). Trečias slėpinys: JĖZUS VAINIKUOJAMAS ERŠKĖČIAIS Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam 24

27 ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste. Pilotas tarė: Štai žmogus!. (Jn 19, 2-3.5). Ketvirtas slėpinys: JĖZUS NEŠA KRYŽIŲ Pilotas tarė žydams: Štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti: Šalin, šalin! Ant kryžiaus jį! Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti (...) Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo; kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. (Jn 19, 14-18). Penktas slėpinys: JĖZUS MIRŠTA ANT KRYŽIAUS Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos (...) o Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė. (Lk 23, 44.46). IV dalis Garbės slėpiniai (trečiadienį ir sekmadienį) Pirmas slėpinys: JĖZAUS PRISIKĖLIMAS IŠ MIRTIES Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. (...) Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms 25

28 tarė: Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. (Mk 16, 1, 5-6). Antras slėpinys: JĖZUS ŽENGIA Į DANGŲ Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. (Lk 24, 50-52). Trečias slėpinys: JĖZUS ATSIUNČIA ŠVENTĄJĄ DVASIĄ Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi būtų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios. (Apd 2, 1-4). Ketvirtas slėpinys: ŠVČ. M. MARIJA PAIMAMA Į DANGŲ Mylimasis mane kalbina! Jis taria man: Kelkis, mano meile, mano gražioji, eikš! Juk žiema jau pasibaigė, lietūs praėjo ir nuščiuvo. Gėlės pražydo žemėje. Kelkis, mano meile, mano gražioji, eikš! (Giesm 2, 10-13). Penktas slėpinys: ŠVČ. M. MARIJA VAINIKUOJAMA DANGAUS IR ŽEMĖS KARALIENE O Marija prabilo: Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes 26

29 jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas!. (Lk 1, 46-49). Rožinio pabaigoje: Meldžiamės Apaštalų tikėjimo išpažinimą : Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Sveika, Karaliene SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po 27

30 šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija! Malda už mirusiuosius: Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Malda Švč. M. Marijos užtarimui už misijas ir už Bažnyčios vienybę: Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki! Prašant šv. Mykolo arkangelo apsaugos sau ir visai Bažnyčiai: Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias 28

31 dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen. Malda šv. Juozapo užtarimui Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios šeimos sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis gelbėtojau stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen. 29

32 30

33 2019 m. spalio 20 d. Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje Brangūs broliai ir seserys, 2019-ųjų spalį pakviečiau visą Bažnyčią išgyventi ypatingą misionierystės laiką, paminint popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud paskelbimo (1919 m. lapkričio mėn. 30 d.) šimtąsias metines. Jo toliaregė ir pranašiška apaštališkoji iniciatyva man patvirtino, kaip svarbu ir šiandien atnaujinti Bažnyčios misijinį įsipareigojimą, dar labiau grindžiant Evangelija Bažnyčios misiją skelbti ir nešti pasauliui mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus išganymą. Šios Žinios pavadinimas yra toks pats, kaip spalį minimo Ypatingojo misijų mėnesio tema: Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje. Šio mėnesio šventiškas minėjimas pirmiausia padės mums naujai atrasti mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų misijinę 31

34 prasmę, tikėjimo, dovanai gauto Krikšto sakramentu. Mes priklausome Dievui kaip jo vaikai tai niekada nėra individualus aktas, jis visada bažnytinis: iš bendrystės su Dievu Tėvu ir Sūnumi, ir Šventąja Dvasia kyla naujas gyvenimas drauge su kitais broliais ir seserimis. O tas Dievo gyvenimas nėra parduodamas produktas mes nevykdome prozelitizmo, bet turtas, kurį reikia dovanoti, perteikti, skelbti: tokia yra misijos prasmė. Dovanai gavome šią dovaną, dovanai ja dalijamės (plg. Mt 10, 8), neišskirdami nė vieno. Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti per tiesos pažinimą ir jo gailestingumo patyrimą, dėka Bažnyčios, kuri yra visuotinis išganymo sakramentas (plg. 1 Tim 2, 4; 3, 15; Vatikano II Susirinkimas. Dogminė konst. Lumen gentium, 48). Bažnyčia vykdo savo misiją pasaulyje: tikėjimas į Jėzų Kristų suteikia mums tinkamą visų dalykų matmenį, leisdamas žvelgti į pasaulį Dievo akimis ir širdimi. Viltis atveria mums dieviškojo gyvenimo, kuriame iš tikrųjų dalyvaujame, amžiną horizontą; meilė, kuria iš anksto skonėjamės per sakramentus ir broliškąją meilę, ragina mus eiti iki pat žemės pakraščių (plg. Mch 5, 3; Mt 28, 19; Apd 1, 8; Rom 10, 18). Bažnyčia, išeinanti į toliausius pakraščius, reikalauja nuolatinio ir nepaliaujamo misionieriško atsivertimo. Kiek daug šventųjų, kiek daug tikėjimo vyrų bei moterų mums liudija ir parodo, kokiu būdu įmanomas ir įgyvendi- 32

35 namas šis neribotas atvirumas, šis gailestingas išėjimas kaip raginantis meilės impulsas, meilės, kuriai būdinga dovanos, aukos ir nesavanaudiškumo logika (plg. 2 Kor 5, 14 21)! Reikia, kad tas, kuris skelbia Dievą, būtų Dievo vyras (plg. apaštališkasis laiškas Maximum illud). Tai įgaliojimas, kuris mus tiesiogiai liečia: aš visuomet esu misija; tu visuomet esi misija; kiekvienas pakrikštytasis ir pakrikštytoji yra misija. Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius. Net jeigu mano tėvas ar motina išdavė meilę melagystėmis, neapykanta ir neištikimybe, Dievas niekada neatima gyvybės dovanos, nuo amžių skirdamas kiekvienam savo vaikui dalyvauti jo dieviškajame ir amžinajame gyvenime (plg. Ef 1, 3 6). Tas gyvenimas yra mums perteikiamas Krikštu, dovanojančiu mums tikėjimą į Jėzų Kristų, nuodėmės ir mirties nugalėtoją, atgimdo mus pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir įima į Kristaus kūną, kuris yra Bažnyčia. Šia prasme Krikštas iš tikrųjų būtinas išganymui, nes laiduoja, kad visada ir visur Tėvo namuose esame sūnūs ir dukros, nesame našlaičiai, svetimi ar vergai. Tai, kas krikščioniui yra sakramentinė tikrovė jos pil- 33

36 natvė yra Eucharistija, visuomet yra kiekvieno vyro ir kiekvienos moters pašaukimas ir paskirtis, siekiant atsivertimo ir išganymo. Krikštas tai Dievo dovanos pažado išpildymas, darantis žmogų sūnumi Sūnuje. Esame mūsų prigimtinių tėvų vaikai, bet Krikštu gauname pirminę tėvystę ir tikrą motinystę: niekas negali turėti Dievo kaip Tėvo, kas neturi Bažnyčios kaip Motinos (plg. šv. Kiprijonas, De Ecclesiae catholicae unitate, 6). Taigi mūsų misija šaknijasi Dievo tėvystėje ir Bažnyčios motinystėje, nes Krikšte glūdi Jėzaus velykiniu įgaliojimu išreikštas pasiuntimas: kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu, pilnus Šventosios Dvasios dėl pasaulio sutaikinimo (plg. Jn 20, 19 23; Mt 28, 16 20). Šis pasiuntimas yra krikščionio priedermė, kad visiems būtų paskelbta apie įvaikystės pašaukimą, patvirtintas asmeninis orumas ir esminis kiekvienos žmogiškosios gyvybės vertumas nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Sekuliarizmo potvynis, kai raiškiai kultūriškai atmetama aktyvi Dievo tėvystė istorijoje, daro neįmanomą bet kokią autentišką visuotinę brolybę, besireiškiančią savitarpio pagarba kiekvieno žmogaus gyvybei. Be Dievo Jėzaus Kristaus bet koks skirtingumas tampa pragariška grėsme ir daro neįmanomą bet kokį brolišką priėmimą ir žmonių giminės vaisingą vienybę. Dievo dovanoto Jėzuje Kristuje išganymo visuotinumas ragino Benediktą XV reikalauti, kad būtų įveiktas 34

37 bet koks nacionalistinis ir etnocentriškas užsisklendimas, kad Evangelijos skelbimas nebūtų sąlygojamas kolonijinių galybių, jų ekonominių ar karinių interesų. Savo apaštališkajame laiške Maximum illud popiežius priminė, jog Bažnyčios misijos dieviškasis visuotinumas reikalauja pranokti išskirtinę priklausomybę savo tėvynei ar etninei grupei. Kultūros ir visuomenės atsivėrimas išganingai Jėzaus Kristaus naujovei reikalauja įveikti bet kokią neteisingą etninę ir bažnytinę introversiją. Taip pat šiandien Bažnyčiai ir toliau reikia vyrų ir moterų, kurie savo Krikšto galia didžiadvasiškai atsilieptų į kvietimą palikti savo namus, šeimas, tėvynę, kalbą, savo vietinę Bažnyčią. Jie siunčiami pas tautas, į pasaulį, dar neperkeistą Jėzaus Kristaus ir jo šventosios Bažnyčios sakramentų. Skelbdami Dievo žodį, liudydami Evangeliją ir švęsdami Dvasios gyvenimą, jie kviečia į atsivertimą, krikštija ir dovanoja krikščioniškąjį išganymą, gerbdami asmeninę kiekvieno žmogaus laisvę, per dialogą su tautų, į kurias yra pasiųsti, kultūromis ir religijomis. Missio ad gentes misija, kuri Bažnyčiai visuomet būtina, pamatiniu būdu prisideda prie nuolat besitęsiančio visų krikščionių atsivertimo proceso. Tikėjimas į Jėzaus Velykų įvykį, bažnytinis pasiuntimas per Krikštą, išėjimas iš savo geografinės bei kultūrinės savasties ir savo namų, būtinybė būti išgelbėtiems iš nuodėmės ir išlaisvintiems nuo asmeninio ir visuomeninio blogio visa tai reikalauja misijos iki pat žemės pakraščių. 35

38 Apvaizdos numatytas sutapimas su specialiuoju Sinodu, skirtu Amazonijos Bažnyčioms, įtaigoja mane pabrėžti, kaip Jėzaus mums patikėta misija, drauge su jo Dvasios dovana, tebėra aktuali ir būtina ir tiems kraštams bei jų gyventojams. Atnaujintos Sekminės plačiai atlapoja Bažnyčios duris, kad nė viena kultūra neliktų užsisklendusi, nė viena tauta neliktų izoliuota, bet būtų atvira visuotinei tikėjimo bendrystei. Tegu niekas nelieka užsisklendęs savajame aš, susitelkęs tik į savo etninę ir religinę priklausomybę. Jėzaus Velykų įvykis išgriauna siauras pasaulių, religijų ir kultūrų sienas, kviesdamas visus augti pagarba vyro ir moters orumui, ir kviečia vis labiau atsiversti į tiesą apie prisikėlusį Viešpatį, visiems dovanojantį tikrąjį gyvenimą. Šia tema prisimenu popiežiaus Benedikto XVI žodžius, ištartus prasidedant Lotynų Amerikos vyskupų susitikimui Brazilijoje, Aparesidoje 2007 metais; tai žodžiai, kuriuos noriu pakartoti ir padaryti savastimi: Ką reiškė Lotynų Amerikos ir Karibų tautoms priimti krikščioniškąjį tikėjimą? Tai reiškė pažinti ir priimti Kristų, nežinomą Dievą, kurio jų protėviai nesąmoningai ieškojo savo turtingose religinėse tradicijose. Kristus buvo Išganytojas, kurio jie tyliai ilgėjosi. Tai taip pat reiškė, kad per Krikšto vandenį jie priėmė dieviškąjį gyvenimą, padariusį juos Dievo įvaikiais; taip pat priėmė Šventąją Dvasią, kuri atėjo padaryti jų 36

39 kultūras vaisingas, jas apvalyti, subrandinti sėklas bei užauginti gausius daigus, kuriuos įsikūnijęs Žodis jose įdiegė, kartu kreipdamas jas Evangelijos keliu. <...> Dievo žodis, Jėzuje Kristuje tapdamas kūnu, drauge tapo istorija ir kultūra. Utopija atgimdyti iki Kolumbo laikų gyvavusias religijas, atskiriant jas nuo Kristaus ir visuotinės Bažnyčios, būtų ne pažanga, bet atžanga. Iš tikrųjų tai būtų grįžimas į praeityje inkaruotą istorijos momentą (Kalba įžanginėje Sinodo sesijoje, 2007 m. gegužės 13 d.). Bažnyčios misiją patikime mūsų Motinai Marijai. Nuo Įsikūnijimo momento būdama susivienijusi su savo Sūnumi, Švenčiausioji Mergelė leidosi visiškai įtraukiama į Jėzaus misiją, kuri Kryžiaus papėdėje taip pat tapo jos misija: kad būdama Bažnyčios Motina bendradarbiautų gimdant Dvasioje ir tikėjime naujus Dievo sūnus ir dukras. Norėčiau pabaigti trumpu žodžiu apie Popiežiškąsias misijų draugijas, kurios laiške Maximum illud siūlomos kaip misijų priemonės. Popiežiškosios misijų draugijos tarnauja Bažnyčios visuotinumui kaip pasaulinis tinklas, remiantis popiežių jo misionieriškame angažavimesi per maldą, kuri yra misijų siela, ir per visame pasaulyje pasklidusių krikščionių karitatyvines dovanas. Jų indėlis padeda popiežiui evangelizuoti dalines Bažnyčias (Tikėjimo skleidimo draugija), ugdyti vietinę dvasininkiją (Šv. Apaštalo Petro draugija), ug- 37

40 dyti viso pasaulio vaikų misionierišką sąmoningumą (Šventosios vaikystės draugija), taip pat misionieriškai ugdyti krikščionių tikėjimą (Popiežiškoji misijų sąjunga). Atnaujindamas savo paramą šioms draugijoms, linkiu kad 2019 metų spalį minimas Ypatingasis misijų mėnesis prisidėtų ir atnaujintų jų misionierišką tarnystę mano tarnybos labui. Misionieriams ir misionierėms, taip pat visiems tiems, kurie savo Krikšto galia kokiu nors būdu dalyvauja Bažnyčios misijoje, iš širdies siunčiu savo palaiminimą. Iš Vatikano, 2019 m. birželio 9 d., Sekminių iškilmė Pranciškus 38

41 Turinys 5 Pratarmė 9 Popiežiaus Pranciškaus citatos kiekvienai 2019 m. spalio mėn. dienai 18 Švč. Mergelės Marijos rožinis švenčiant 2019 m. Ypatingąjį misijų mėnesį 21 Rožinio slėpiniai 31 Popiežiaus Pranciškaus žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga 39

42 Viršelio nuotraukos autoriai: Gintaras Morkūnas ir Ugnė Grauslytė Eikite į visą pasaulį... Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį Daugiau informacijos: misijos.katalikai.lt Spausdino UAB Petro Ofsetas, Naujoji Riovonių g. 25 C, LT Vilnius SL Tiražas egz. Sutarties Nr. 19/08-85 ISBN

43 41

44 2017 m. Popiežius Pranciškus paskelbė, kad 2019 m. spalis bus švenčiamas kaip Ypatingasis misijų mėnuo. Lietuvos nacionalinė misijų tarnyba paruošė šį leidinį, kad visos parapijos ir Bažnyčios bendruomenės spalį galėtų melstis Švč. M. Marijos rožinį su ypatinga maldos intencija už misijas. Tai malda už jaunas bažnyčias tolimuose kraštuose ir už visus tikinčiuosius Lietuvoje. Kiekvienas krikščionis, todėl kad pakrikštytas, yra siunčiamas nešti Evangelijos džiaugsmą pasaulyje. Kiekvienas krikščionis yra misionierius, jei yra susitikęs su Dievo meile Jėzuje Kristuje. (Evangelii Gaudium 120) Knygutė platinama nemokamai 42

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas ir melstis kuomet tik galite. /19.08.2012, 22:56/ Perspejimas.lt

Detaliau

Darius Kundrotas

Darius Kundrotas Darius Kundrotas Krikštas Jei užduotume žmonėms klausimą Ar esi pakrikštytas?, beveik visi pagalvotų, kad turime omeny vandens krikštą. Jei to paties paklaustume tikinčiųjų, dauguma irgi manytų, kad kalbame

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį prašymą) Viešpaties malda Dieve Tėve ir Motina mūsų,

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI Šioje brošiūroje yra ištraukos iš Pranešimų esančių Tiesos Knygoje (nuo 2010 metų 2015) suteiktų per Dieviškojo Gailestingumo

Detaliau

Bažnyčios žinios vasario 20, Nr. 2

Bažnyčios žinios vasario 20, Nr. 2 2012 vasario 20 ISSN 1392-6098 Nr. 2 / 380 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus (Žyd 10, 24) Žinia 2012 m.

Detaliau

2017 kovo 27 ISSN Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g Kaunas, Lietuva Telefona

2017 kovo 27 ISSN Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g Kaunas, Lietuva Telefona 2017 kovo 27 ISSN 1392-6098 Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g. 5 44275 Kaunas, Lietuva Telefonai: (37) 32 38 53, 32 27 58 El. paštas lkbic@lcn.lt

Detaliau

Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE

Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE . TURINYS Trys Dievo bendravimo su žmonija laikotarpiai 5 Praeities laikotarpis 6 Dabartinis laikotarpis ir pagrindiniai jo bruožai 13 Ateities laikotarpis

Detaliau

Bažnyčios žinios kovo 25, Nr. 3

Bažnyčios žinios kovo 25, Nr. 3 2013 kovo 25 ISSN 1392-6098 Nr. 3 / 393 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Habemus Papam. Išrinktas popiežius Pranciškus 2 Popiežius Pranciškus Pamokslas per šv. Mišias

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanachu. Pirmos penkios judėjų šventraščio knygos taip pat vadinamos Tora (žydams šio

Detaliau

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes klystantys žmonės Maldaujam malonės, Marija, maldų

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Microsoft Word Mano Atpirkėjas gyvas.doc

Microsoft Word Mano Atpirkėjas gyvas.doc MANO ATPIRKĖJAS GYVAS 1 Velykiniai sveikinimai jums visiems šitą rytą. Labai džiaugiuosi būdamas šiandien čia, maldykloje, šią didį, įsimintiną Velykų laiką. Viešpats davė mums nuostabią dieną šiam garbinimui.

Detaliau

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos

Detaliau

Bažnyčios žinios kovo 28, Nr. 6

Bažnyčios žinios kovo 28, Nr. 6 2011 kovo 28 ISSN 1392-6098 Nr. 6 / 366 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Joseph Ratzinger / Benediktas XVI JĖZUS IŠ NAZARETO II dalis. Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

2008 kovo 18 ISSN Nr. 7 / 295 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 42-osios Pas

2008 kovo 18 ISSN Nr. 7 / 295 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 42-osios Pas 2008 kovo 18 ISSN 1392-6098 Nr. 7 / 295 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 42-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

Detaliau

LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.)

LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.) LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.) Brangūs Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos nariai! Šiais metais siūlau susirinkimuose kiekvieną mėnesį apmąstyti Šventojo

Detaliau

02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsa

02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsa 02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsakymai: Gyvenimas po mirties New Apostolic Church International

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasiškai augu ir tobulėju. Tai duoda man vidinės jėgos savyje

Detaliau

„Bažnyčios žinios“, Nr. 1 (313) 2009 sausio 15

„Bažnyčios žinios“, Nr. 1 (313) 2009 sausio 15 2009 sausio 15 ISSN 1392-6098 Nr. 1 / 313 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Benediktas XVI 2008 m. Kalėdų žinia 2 Homilija per šv. Mišias 2008 m. Kalėdų naktį 3 Kreipimasis

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 643,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

TURINYS Orłowski Tomasz Diplomatinis protokolas : ceremonialas ir etiketas PRATARMĖ 11 1 SKYRIUS DIPLOMATINIS PROTOKOLAS Sąvoka, istorija, uždaviniai,

TURINYS Orłowski Tomasz Diplomatinis protokolas : ceremonialas ir etiketas PRATARMĖ 11 1 SKYRIUS DIPLOMATINIS PROTOKOLAS Sąvoka, istorija, uždaviniai, TURINYS Orłowski Tomasz Diplomatinis protokolas : ceremonialas ir etiketas PRATARMĖ 11 1 SKYRIUS DIPLOMATINIS PROTOKOLAS Sąvoka, istorija, uždaviniai, organizacija 1.1. DIPLOMATINIS PROTOKOLAS TARPTAUTINIUOSE

Detaliau

NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switze

NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switze NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switzerland www.cefeurope.com DĖMESIO! Daugelyje CEF biurų

Detaliau

Langas 1 (3), Pavasaris 2013 Langas Langas 1 (3), Pavasaris 2013 vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo

Langas 1 (3), Pavasaris 2013 Langas Langas 1 (3), Pavasaris 2013 vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo Langas vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo pašaukimą. Istorija prasideda neasmeniškai didelės minios žmonių, kurios veržiasi klausytis Dievo žodžio, kone

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LITHUANIAN -After Skype Edit.indd

LITHUANIAN -After Skype Edit.indd Pamąstymai apie viltį VADOVĖS KNYGA Pamąstymai apie viltį, Vadovės knyga 2009, 2011 Nardine Productions. Visos teisės saugomos. Turinys iš filmo Magdalena : Jos akimis 2006-2011 Inspirational Films, Inc.

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

2008 kovo 15 ISSN Nr. 5 / 293 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 45-osios Pas

2008 kovo 15 ISSN Nr. 5 / 293 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 45-osios Pas 2008 kovo 15 ISSN 1392-6098 Nr. 5 / 293 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Popiežius Benediktas XVI Žinia 45-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga 2 Laiškas

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Bažnyčios žinios spalio 30, Nr. 20

Bažnyčios žinios spalio 30, Nr. 20 2008 spalio 30 ISSN 1392-6098 Nr. 20 / 308 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Benediktas XVI Pamokslas per šv. Mišias pradedant Vyskupų sinodą 2 Kalba pradedant Vyskupų

Detaliau

Artuma 2012 m. lapkritis 11

Artuma 2012 m. lapkritis 11 Artuma 2012 m. lapkritis 11 Lietuvos vyskupų laiškas pradedant švęsti Tikėjimo metus Nebijokite, Bičiuliai, atverti duris Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus,

Detaliau

Palendrių šv. Benedikto vienuolynas 2014 m. lapkričio m. 21 d. DYKUMOS TĖVAI KAIP APIBŪDINTI JŲ TĖVYSTĘ IR JOS PRAKTIKAVIMĄ? Lietuvos krikščioniškoje

Palendrių šv. Benedikto vienuolynas 2014 m. lapkričio m. 21 d. DYKUMOS TĖVAI KAIP APIBŪDINTI JŲ TĖVYSTĘ IR JOS PRAKTIKAVIMĄ? Lietuvos krikščioniškoje Palendrių šv. Benedikto vienuolynas 2014 m. lapkričio m. 21 d. DYKUMOS TĖVAI KAIP APIBŪDINTI JŲ TĖVYSTĘ IR JOS PRAKTIKAVIMĄ? Lietuvos krikščioniškoje erdvėje pamažu atrandami dykumos tėvai ir jų posakiai.

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Microsoft Word Bet pradžioje taip nebuvo.doc

Microsoft Word Bet pradžioje taip nebuvo.doc BET PRADŽIOJE TAIP NEBUVO 1 Labas vakaras, draugai. Labai džiaugiuosi vėl sugrįžęs šiandien vakare į tarnavimą Viešpačiui Dievui. Ir tikiu Jo palaiminimais šiandieniniuose tarnavimuose. 2 Džiaugiuosi matydamas

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Die

II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Die II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Dievui ir Tėvynei. 3. Skautė naudinga ir padeda artimiesiems.

Detaliau

DIEVO MOTINOS KOMANDŲ NAUJIENLAIŠKIS ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE PSL. 2 Kalėdiniai sveikinimai: END Lietuvoje dvasinio patarėjo vysk. Kęstučio Kėvalo ir

DIEVO MOTINOS KOMANDŲ NAUJIENLAIŠKIS ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE PSL. 2 Kalėdiniai sveikinimai: END Lietuvoje dvasinio patarėjo vysk. Kęstučio Kėvalo ir DIEVO MOTINOS KOMANDŲ NAUJIENLAIŠKIS ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE PSL. 2 Kalėdiniai sveikinimai: END Lietuvoje dvasinio patarėjo vysk. Kęstučio Kėvalo ir Tarptautinės atsakingosios komandos (ERI) dvasinio

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

sil_zinia0805.indd

sil_zinia0805.indd Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus Marijos vaidmuo Lietuvos gyvenime milžiniškas Marija, Malonės Pilnoji, Tu visų malonių Tarpininke, sakyki mums, ko trokšta iš mūsų numylėtas Sūnus, mes norime

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 649,

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com SRIUBOS PIETŪS

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

DRĄSA

DRĄSA DRĄSOS DORYBĖ Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią (2 Tim 17). Ar ne geriau būti dėl Kristaus ištremtu, surakintu, negu pačiam laisvu noru lindėti savo rankomis

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Microsoft Word Jėzaus Kristaus Apreiškimas.doc

Microsoft Word Jėzaus Kristaus Apreiškimas.doc JĖZAUS KRISTAUS APREIŠKIMAS VILJAMAS MARIJONAS BRANHAMAS Serija pamokslų iš Jėzaus Kristaus Apreiškimo Knygos (The Revelation of Jesus Christ Series) Šiuos penkiolika pamokslų brolis Viljamas Marijonas

Detaliau

DIDŽIOJI PADĖJĖJA ŠV. MERGELES MARIJOS BŪTIES IR VEIKLOS APMĄSTYMAS

DIDŽIOJI PADĖJĖJA ŠV. MERGELES MARIJOS BŪTIES IR VEIKLOS APMĄSTYMAS DIDŽIOJI PADĖJĖJA ŠV. MERGELES MARIJOS BŪTIES IR VEIKLOS APMĄSTYMAS AUTORIAUS ŽODIS 1858 metų vasario mėnesio 11 dieną ant Massabielle uolos Lurde pasirodė keturiolikos metų mergaitei, Bermadetai Soubirous,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 644,

Detaliau

Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų le

Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų le Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys Gegužė užtikrintas pavasaris. Viskas žydi ir

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

Paᅤᄀaukimas

Paᅤᄀaukimas Pašaukimas Vienas iš daugelio krikščionių Pašaukimas 2011 Gerimantas Gaigalas Visos teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo šios knygos negalima perspausdinti ar kaip kitaip dauginti ir kopijuoti. Pirmas

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

ŽINIOS IŠ LIETUVOS KRAŠTO PREZIDENTŪROS ŽINIA Džozefas Smitas išrinktasis pranašas ir regėtojas M aždaug prieš 2000 metų iki Kristaus gimimo Juozapas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS KRAŠTO PREZIDENTŪROS ŽINIA Džozefas Smitas išrinktasis pranašas ir regėtojas M aždaug prieš 2000 metų iki Kristaus gimimo Juozapas ŽINIOS IŠ LIETUVOS KRAŠTO PREZIDENTŪROS ŽINIA Džozefas Smitas išrinktasis pranašas ir regėtojas M aždaug prieš 2000 metų iki Kristaus gimimo Juozapas iš Egipto pranašavo, kad paskutinėmis dienomis Dievas

Detaliau

2015 m. gruodžio mėn. Nr. 47 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidiny

2015 m. gruodžio mėn. Nr. 47 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidiny 2015 m. gruodžio mėn. Nr. 47 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys Mielieji, nors adventas kviečia išlaukti, tačiau

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

Ašarų vainikas

Ašarų vainikas Ašarų vainikas Pirmoji dalis I Hi sunt duae olivae et duo candelabra in conspectu Domini terrae stantes 1. Apr 11, 4 LŪŠNOS DAINA Žinau, pažįstu seną lūšnelę... Prie pat jos slenksčio piktžolės želia...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:   Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Jiems bežiūrint,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys 201

Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys 201 Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys 2016 m. lapkričio mėn. Nr. 57 Mielieji, Gražus sutapimas,

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Svetlana Buinovskaitė (Motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas).pdf

Svetlana Buinovskaitė (Motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas).pdf Gyvenimo aprašymas Asmeninė informacija Vardas, pavardė: Svetlana Buinovskaitė Gimimo data: 1997-12-07 Gyv. vieta: Paluknys, Trakų raj. Kontaktai: +3706 749 3 753, s.buinovskaite@gmail.com Išsilavinimas

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

2017 spalio 30 ISSN Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTA

2017 spalio 30 ISSN Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTA 2017 spalio 30 ISSN 1392-6098 Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTAS VILTIES VARTAI 2 NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS ŽADINA VILTĮ

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau