Lietuvos kultu ra SOVIETINĖS IDEOLOGIJOS NELAISVĖJE. Juozapas Romualdas Bagušauskas Arūnas Streikus. Sudarė:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos kultu ra SOVIETINĖS IDEOLOGIJOS NELAISVĖJE. Juozapas Romualdas Bagušauskas Arūnas Streikus. Sudarė:"

Transkriptas

1 Lietuvos kultu ra SOVIETINĖS IDEOLOGIJOS NELAISVĖJE D o k u m e n t ų r i n k i n y s Sudarė: Juozapas Romualdas Bagušauskas Arūnas Streikus LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS Vilnius 2005

2 DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 1. VKP(b) CK organizacinio biuro 1940 m. lapkričio mėn. nutarimas dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR gaunamos užsienio literatūros kontrolės įvedimo m. lapkričio mėn. 2. VKP(b) CK ir SSRS LKT įgaliotinio Lietuvoje N. Pozdniakovo raštas VKP(b) CK vadovams V. Molotovui, A. Andrejevui ir G. Malenkovui dėl lietuvių tautos kultūros sovietizavimo m. vasario 21 d. 3. LKP(b) CK biuro nutarimas dėl pasirengimo Lietuvos SSR meno dekadai Maskvoje m. kovo d. 4. LKP(b) CK biuro nutarimas sudaryti komisiją Kauno gatvių pavadinimams pakeisti m. balandžio 2 d. 5. VKP(b) CK Propagandos ir agitacijos valdybos viršininko pavaduotojo atsakymas VKP(b) CK sekretoriui G. Malenkovui dėl rašte Dėl lietuvių liaudies kultūros atgimimo" iškeltų klausimų sprendimo m. gegužės 7 d. 6. LKP(b) CK biuro nutarimas dėl paminklinių biustų pašalinimo iš Kauno karo muziejaus sodelio m. gegužės 21 d. 7. Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK IV plenume apie kultūros sovietizavimą m. gruodžio 27 d. 8. LKP(b) CK biuro nutarimas dėl komunistinės ideologijos skleidimo Lietuvos kaime ir atitinkamų įstaigų steigimo m. kovo 2 d. 9. Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK V plenume apie lietuvių tautos kultūrinio palikimo sovietizavimą m. balandžio 11d. 10. LKP(b) CK biuro ir LSSR LKT bendras nutarimas dėl lietuvių meno sovietizavimo m. gegužės 25 d. 11. LKP(b) CK biuro ir LSSR LKT bendras nutarimas dėl M. Kutuzovo 200-ųjų gimimo metinių minėjimo Lietuvoje m. rugsėjo 12 d

3 12. LKP(b) CK biuro ir LSSR LKT bendras nutarimas dėl kino panaudojimo bolševikinei propagandai m. gruodžio 14 d. 13. SSRS MVD-MGB įgaliotinio Lietuvoje I. Tkačenkos pranešimas LKP(b) CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui apie Kauno universiteto darbuotojų antisovietines nuotaikas m. liepos 11d. 14. LKP(b) Kauno miesto komiteto raštas LKP(b) CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl Karo muziejaus pertvarkymo ir tautinių paminklų sunaikinimo m. spalio 17 d. 15. Ištrauka iš LKP(b) CK sekretoriaus K. Preikšo kalbos LKP(b) CK XI plenume apie Lietuvos kultūros, meno ir mokslo ideologizavimą m. lapkričio 23 d. 16. Ištrauka iš VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininko V. Ščerbakovo kalbos LKP(b) CK XI plenume apie komunistinės ideologijos diegimą literatūroje ir mene m. lapkričio 24 d. 17. Vilniaus valstybinio universiteto Užsienio kalbų katedros nutarimas dėl netikslingumo nutraukti užsienio kalbų studijavimą universitete m. gruodžio 30 d. 18. LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus raštas VKP(b) CK sekretoriui M. Suslovui dėl Lietuvos mokslo ir kultūros sovietizavimo, atskyrimo nuo Vakarų m. rugsėjo mėn. 19. Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK XV plenume apie komunistinės ideologijos įdiegimą LSSR mokslų akademijos moksliniuose tyrimuose m. lapkričio 28 d LSSR LKT Meno reikalų valdybos viršininko J. Banaičio kalba LKP(b) CK XV plenume apie meno sovietizavimą m. lapkričio 29 d. 21. LSSR Glavlito pažyma SSRS Glavlitui apie Lietuvos leidinių ideologinę kontrolę m. gegužės 28 d. 22. LKP(b) CK ir LSSR Ministrų Tarybos nutarimas dėl sporto kolektyvų veiklos panaudojimo komunistinės ideologijos skleidimui m. gegužės 31 d. 23. LKP(b) CK biuro nutarimas dėl LSSR valstybinės grožinės literatūros leidyklos 1949 m. teminio plano m. rugsėjo 24 d. 24. LSSR mokslų akademijos raštas LKP(b) Centro komitetui dėl Lietuvių kalbos žodyno 2-ojo tomo išėmimo iš spaudos dėl ideologinių klaidų m. gruodžio 25 d. 25. Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo

4 LKP(b) VI suvažiavime apie komunistinės ideologijos diegimą m. vasario 15 d. 26. Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus baigiamosios kalbos LKP(b) VI suvažiavime, skatinančios dvasinį terorą Lietuvoje m. vasario 18 d. 27. LKP(b) CK biuro nutarimas dėl priemonių politinei ir mokslo propagandai ideologizuoti m. rugpjūčio 12 d. 28. LSSR valstybės saugumo ministro P. Kapralovo raštas LKP(b) CK sekretoriui A. Trofimovui dėl politinės padėties LSSR valstybinėje grožinės literatūros leidykloje m. spalio 24 d. 29. LKP(b) CK biuro nutarimas dėl politinių klaidų LSSR valstybinės grožinės literatūros leidyklos išleistuose grožinės literatūros kūriniuose m. lapkričio 4 d. 30. LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus raštas VKP(b) CK sekretoriui M. Suslovui dėl Pravdos" laikraštyje paskelbto straipsnio apie buvusio Kauno universiteto Marksizmo-leninizmo katedros vedėjo M. Airapetiano ir katedros dėstytojo A. Verchovcevo paskaitų kurso, iškraipančio marksizmą, išleidimą lietuvių kalba m. lapkričio 5 d. 31. LKP(b) CK biuro nutarimas dėl komisijos LSSR dramos teatrų repertuaro politinei kontrolei vykdyti sudarymo m. gruodžio 16 d. 32. Vyriausiosios literatūros ir leidyklų reikalų valdybos prie LSSR Ministrų Tarybos raštas LKP(b) CK sekretoriui V. Niunkai dėl antisovietinio turinio knygų pašalinimo iš bibliotekų m. gruodžio 26 d. 33. LKP(b) CK sekretoriaus V. Niunkos nurodymas LKP(b) Alytaus apskrities komiteto sekretoriui B. Lopatai dėl nepriklausomos Lietuvos laikų paminklų registravimo ir jų likimo m. kovo 27 d. 34. LKP(b) Alytaus apskrities komiteto sekretoriaus Dagilio atsakomasis raštas LKP(b) CK sekretoriui V. Niunkai dėl nepriklausomos Lietuvos laikų paminklų registravimo ir jų likimo m. balandžio 5 d. 35. LSSR valstybės saugumo ministro P. Kapralovo pažyma apie lietuvių inteligentijos pasisakymus dėl tautos dvasinio gyvenimo naikinimo m. birželio 9 d. 36. LKP(b) CK sekretoriaus A. Trofimovo raštas VKP(b) CK sekretoriui G. Malenkovui dėl J. Paleckio ir M. Gedvilo požiūrio į lietuvių lenkinimą m. spalio mėn

5 37. LSSR valstybės saugumo ministerijos specialus pranešimas LKP(b) CK apie N. Rericho organizacijos sunaikinimą m. gruodžio 1 d. 38. LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus raštas VKP(b) CK sekretoriui G. Malenkovui dėl lietuvių tautos istorinių tyrimų sovietizavimo m. liepos 13 d. 39. LKP(b) CK sekretoriaus V. Niunkos raštas VKP(b) CK Grožinės literatūros ir meno skyriaus vedėjui V. Kružkovui dėl dailininko L. Truikio formalistinių pažiūrų m. spalio 1 d. 40. LSSR valstybės saugumo ministro pavaduotojo I. Počkajaus specialus pranešimas SSRS valstybės saugumo ministrui S. Ignatjevui ir LKP(b) CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl istorinių gatvių vardų m. gruodžio 13 d. 41. MGB Kauno srities valdybos viršininko J. Sinicyno raštas LSSR valstybės saugumo ministrui P. Kondakovui dėl Vėlinių šventimo ir Lietuvos nepriklausomybės laikų paminklo sunaikinimo m. rugpjūčio 30 d. 42. LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus rašto VKP(b) CK sekretoriui G. Malenkovui projektas dėl siekio užkirsti kelią užsienio radijo laidų klausymuisi m. rugsėjo 4 d. 43. LKP(b) CK Grožinės literatūros ir meno skyriaus vedėjo pavaduotojo J. Zinkaus pranešimas LKP(b) CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui apie Lietuvių literatūros instituto literatūros muziejaus ekspozicijos nepakankamą ideologizavimą m. 44. LKP CK Grožinės literatūros ir meno skyriaus vedėjo T. Černiausko raštas LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl ideologinių klaidų A. Venclovos Rinktinėje" m. sausio mėn. 45. Paaiškinamasis raštas LKP CK sekretoriui V. Niunkai dėl meno politizavimo m. sausio 22 d. 46. LKP CK Literatūros ir meno skyriaus vedėjo pavaduotojo J. Zinkaus ir LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus leidyklų ir žurnalų sektoriaus vedėjo V. Zenkevičiaus pažyma LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui apie N. Gogolio raštų vertimo į lietuvių kalbą ideologines klaidas m. vasario 24 d. 47. LKP CK Mokslo ir kultūros skyriaus instruktoriaus A. Gedmino informacija apie Kauno dailininkų parodos ideologinius nukrypimus m. spalio 29 d. 48. LKP CK Mokslo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojo J. Zinkaus politinės išvados LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl Kauno dailininkų parodos. Ne anksčiau kaip 1953 m. spalio 29 d

6 49. LSSR MVD pranešimas LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui apie politines klaidas Vilniaus radijo muzikos laidose m. gruodžio 11 d. 50. LKP CK Mokslo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojo J. Zinkaus raštas LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl bolševikų vaidmens iškėlimo LSSR revoliucijos muziejaus parengtos parodos ekspozicijoje m. 51. LKP CK Mokslo ir kultūros skyriaus parengtas LKP CK sekretoriato nutarimo dėl komisijos LSSR revoliucijos muziejaus parodai priimti projektas m. 52. Lietuvos kino studijos raštas LSSR kultūros ministerijos Kinematografijos vyriausiosios valdybos viršininkui Gurskiui, LSSR kultūros ministro pavaduotojui J. Banaičiui, LKP CK Kultūros skyriui dėl santykių su Glavlitu m. liepos 10 d. 53. LKP CK Mokslo ir kultūros skyriaus informacija LKP CK sekretoriui V. Niunkai apie partinės spaudos požiūrį į literatūrą m. gruodžio 11 d. 54. LKP CK Mokslo ir kultūros skyriaus vedėjo J. Zinkaus raštas LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl ideologinių klaidų leidžiant kultūrinį palikimą m. liepos mėn. 55. J. Maniušio ir M. Kenevičiaus pranešimas LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui apie LSSR architektų sąjungos antrojo suvažiavimo delegatų priešinimąsi Lietuvos istorinio architektūros palikimo naikinimui ir politinės kontrolės stiprinimą m. lapkričio 14 d. 56. Informacija LKP CK apie žydų klausimą Sovietų Sąjungoje ir žydų kultūros ugdymą m. gegužės 12 d. 57. Ideologinio darbo vadovaujantis SSKP XX suvažiavimo nutarimais planas m. birželio mėn. 58. LSSR kultūros ministro informacija LKP CK sekretoriui V. Niunkai apie Lietuvos dailininkų darbų ideologizavimą m. gruodžio 31 d. 59. LSSR KGB pažyma LKP CK sekretoriui B. Šarkovui apie biusto A. Baranauskui atidengimą Anykščių bažnyčioje m. rugpjūčio 8 d. 60. Ištrauka iš LSSR Glavlito 1957 m. darbo ataskaitos apie politinęideologinę spaudos leidinių kontrolę m. 61. LKP CK biuro nutarimas dėl Valstybinio akademinio operos ir baleto teatro partinės organizacijos idėjinio-politinio darbo m. sausio 27 d

7 62. LKP CK ir LSSR Ministrų Tarybos nutarimas, reglamentuojantis jubiliejinės Dainų šventės surengimo tvarką m. kovo 17 d LKP CK biuro nutarimas dėl kultūros paminklų apsaugos pagerinimo ir jų panaudojimo propagandos tikslams m. gegužės 12 d LKP CK biuro nutarimas dėl archyvinių dokumentų panaudojimo buvusiems aktyviems pasipriešinimo dalyviams kompromituoti m. gegužės 12 d SSRS Glavlito viršininko P. Romanovo raštas LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui dėl išeivijos literatūros kontrolės m. liepos 31 d LKP CK Kultūros, mokslo ir mokyklų skyriaus pažyma apie padėtį Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedroje m. kovo 23 d LKP CK biuro nutarimas dėl paminklų statymo kontrolės sustiprinimo m. spalio 16 d LSSR dailininkų sąjungos partinės organizacijos susirinkimo nutarimas dėl kadrų idėjinio-politinio auklėjimo m. spalio 23 d LKP CK sekretoriaus V. Niunkos laiškas SSKP CK dėl Žalgirio mūšio metinių minėjimo panaudojimo sovietų valdžios autoritetui stiprinti m. gegužės 30 d LKP CK sekretoriato nutarimas dėl idėjinių trūkumų leidinyje Ekrano naujienos" m. rugsėjo 26 d LKP CK biuro nutarimas dėl ideologinių klaidų kraštotyros leidiniuose m. gegužės 22 d LKP CK biuro nutarimas dėl neteisingos kino filmų atrankos demonstravimui m. gegužės 22 d LKP CK biuro nutarimas dėl naudojimosi Glavlito konfiskuota užsienyje leista literatūra lietuvių kalba m. birželio 5 d LKP CK biuro nutarimas dėl politinių klaidų vykdant architektūros paminklų apsaugą m. birželio 9 d LSSR kultūros ministerijos kolegijos nutarimas dėl ideologinių klaidų knygoje Naujo gyvenimo tradicijos" m. liepos 14 d LKP CK sekretoriato nutarimas dėl neteisingo teatrų kūrybinės veiklos vertinimo teatrologų konferencijoje m. liepos 24 d LKP CK biuro nutarimas dėl ideologinių klaidų J. Jurginio Lietuvos istorijos vadovėliuose m. rugsėjo 15 d LKP CK biuro nutarimas dėl darbo žmonių poilsio organizavimo ir jo panaudojimo ideologiniam auklėjimui m. birželio 4 d

8 79. LKP CK nario V. Lukoševičiaus pastabos apie ideologinius ir estetinius trūkumus meno ir literatūros kūriniuose m. spalio 12 d LKP CK biuro nutarimas dėl Maironio gimimo 100-ųjų metinių minėjimo m. spalio 19 d LKP CK biuro nutarimas dėl priemonių kinematografijos kontrolei sustiprinti m. lapkričio 2 d LSSR KGB pažyma apie šiuolaikinės Vakarų muzikos mėgėjų grupės atskleidimą ir poveikio priemones prieš jos narius m. lapkričio 14 d LKP CK biuro nutarimas dėl 1863 m. sukilimo metinių minėjimo m. gruodžio 18 d LSSR KGB pažyma LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui apie kūrybinės inteligentijos nuotaikas m. balandžio 3 d LSSR KGB pažyma apie operatyvinę padėtį mokslo ir mokymo įstaigose m. balandžio mėn LKP CK prezidiumo nutarimas dėl kontrpropagandos sustiprinimo m. liepos 9 d LSSR KGB pažyma apie Vilniaus dailės institute veikusį neoficialų estetikos būrelį m. sausio 8 d Neigiama LSSR kultūros ministerijos repertuarinės-redakcinės kolegijos nuomonė apie K. Sajos pjesę Jo ekscelencija Vabalas" m. sausio 9 d LKP CK biuro nutarimas dėl muziejų vaidmens padidinimo ideologiniame darbe m. sausio 13 d LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus pažyma apie mirusiųjų pagerbimo dienos minėjimo panaudojimą Vėlinių tradicijai neutralizuoti m. rugpjūčio 12 d LSSR kultūros ministerijos atsakymas į SSRS kultūros ministerijos raštą dėl politinio turinio kūrinių Vietnamo karo tematika m. rugpjūčio 2 d LSSR Glavlito partinės organizacijos susirinkimo, kuriame svarstytos ideologinės cenzūros problemos, protokolas m. rugpjūčio 31 d LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus pažyma apie kultūrinio darbo Vilniaus krašte svarstymą ir kitas ideologinio darbo problemas m. vasario 8 d LKP CK Propagandos ir agitacijos bei Mokslo ir kultūros skyrių pažyma apie neteisingą vaizduojamojo meno propagavimą m. sausio 10 d LSSR rašytojų sąjungos partinės organizacijos susirinkimo, kuriame 33

9 svarstyti SSKP CK ir LKP CK ideologiniai dokumentai, protokolas m. kovo 20 d. 96. LKP CK Kultūros skyriaus pažyma apie poetą A. Miškinį m. vasario 17 d. 97. LSSR Glavlito viršininko M. Slizevičiaus raštas LKP CK sekretoriui A. Barkauskui dėl ideologinių klaidų leidinyje Muziejai ir paminklai" m. gruodžio 13 d. 98. Ištrauka iš LKP CK sekretoriaus A. Barkausko kalbos LKP CK plenume apie pavojingus reiškinius kultūros gyvenime m. liepos 3 d. 99. Ištrauka iš LSSR KGB pirmininko J. Petkevičiaus pranešimo operatyvinių darbuotojų pasitarime apie ideologiškai žalingas inteligentijos pažiūras m. vasario 9 d Ištrauka iš LSSR KGB 5-ojo skyriaus viršininko M. Sčensnovičiaus kalbos operatyvinių darbuotojų pasitarime apie nuveiktą darbą atskleidžiant politiniu atžvilgiu nepriimtinus kūrinius m. vasario 9 d LSSR kultūros ministerijos kolegijos nutarimas dėl idėjinių klaidų žurnale Kultūros barai" m. balandžio 11 d SSRS kinematografijos komiteto išvada dėl kino scenarijaus Atsisveikinimas su vaikyste" trūkumų m. gegužės 4 d LSSR KGB pažyma apie galimybes spausdinti J. Keliuočio memuarus m. lapkričio 10 d LSSR kultūros ministerijos kolegijos nutarimas dėl drausmės kultūros įstaigose sugriežtinimo m. rugsėjo 13 d Ištrauka iš LSSR Glavlito ataskaitos apie darbą 1978 m Ištrauka iš Pergalės" žurnalo redakcinės kolegijos, svarsčiusios kritiką dėl M. Karčiausko Zvirgždės poemos", posėdžio protokolo m. gruodžio 14 d LKP CK skyrių pažyma apie patikrinimą, kaip vykdomas reikalavimas laikytis dvikalbystės m. rugsėjo 3 d LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus pažyma apie internacionalinį auklėjimą m. sausio 28 d LSSR KGB agentūrinių-operatyvinių priemonių planas kovai su ideologine diversija tarp inteligentijos m. gruodžio 30 d Ištrauka iš LSSR KGB Kauno miesto skyriaus agentūriniųoperatyvinių priemonių plano 1983 m m. gruodžio 30 d Priemonių planas SSKP CK nutarimui dėl SSRS valstybinio himno propagavimo vykdyti m. sausio 10 d

10 112. LKP CK biuro nutarimas dėl kultūros ir poilsio parkų veiklos pagerinimo ir jų panaudojimo ideologiniam auklėjimui m. lapkričio 14 d LKP CK biuro nutarimas dėl vokalinių-instrumentinių ansamblių kontrolės sustiprinimo m. kovo 19 d LSSR KGB pirmininko J. Petkevičiaus instrukcija vietos padaliniams apie videoprodukcijos platinimo kontrolę m. kovo 20 d SSRS kultūros ministerijos raštas dėl netikslingumo suteikti akademinį vardą Kauno dramos teatrui m. rugpjūčio 20 d LKP CK Kultūros skyriaus posėdžio, kuriame svarstytas pasirengimas jubiliejinėms dailės parodoms, protokolas m. gegužės 20 d LKP CK Kultūros skyriaus pažyma apie Vagos" leidyklos pasiūlymą išleisti V. Krėvės kūrybos rinktinę m. gegužės 8 d LKP CK ir LSSR Ministrų Tarybos nutarimas dėl kūrybinių sąjungų veiklos sąlygų pagerinimo m. gegužės 25 d LKP CK Kultūros skyriaus pažyma apie neigiamas rašytojo K. Sajos kalbas m. birželio 1 d LSSR kultūros ministerijos pažyma apie netinkamo idėjinio ir meninio lygio grupės Mūza" koncertą Šiauliuose m. liepos 5 d LKP CK biuro nutarimas dėl LSSR rašytojų sąjungos ir jos partinės organizacijos veiklos vertinimo bei tolesnio jos pertvarkymo. 198 (9 m. birželio 19 d