Ugdymo planas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ugdymo planas"

Transkriptas

1 PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS mokslo metų ugdymo planas I. BENDROSIOS NUOSTATOS mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programų įgyvendinimą Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje mokslo metais. 2. Muzikos mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja: 2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281); 2.2. Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija); 2.4. Mokslo metų pradžios ir trukmės Kauno miesto savivaldybės įsteigtose neformaliojo švietimo įstaigose, dirbančiose pagal formaliojo švietimo programas tvarka, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T-417 (2008 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-493 redakcija); 2.5. Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-353; 2.6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A-2888 Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų neformaliojo švietimo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui ; 1

2 2.7. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016 m. rugsėjo 30d. įsakymas Nr Dėl reikalavimų muzikos mokyklų ugdymo planams ; 2.8. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. kovo 5 d. įsakymas Nr Dėl mokinių ir tarifikuojamų pedagoginių kontaktinių valandų per savaitę skaičiaus Kauno miesto muzikos mokyklose nustatymo ; 2.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 21:2011 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. 3. Pagrindinės Ugdymo plano sąvokos: 3.1. Formalųjį švietimą papildančiojo ugdymo programa ilgalaikė formalizuota pradinio, ar pagrindinio muzikinio ugdymo programa, apimanti muzikinio ugdymo branduolio ir pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus Muzikinio ugdymo programa ilgalaikė ankstyvojo, išplėstinio, ar mėgėjų muzikinio ugdymo programa, apimanti muzikinio ugdymo branduolio ir pasirenkamojo muzikinio ugdymo dalykus Dalykas privalomasis arba pasirenkamasis muzikinio ugdymo dalykas, kurį mokinys mokosi atitinkamoje klasėje Dalyko programa ilgalaikė formalizuota, dalyko ugdymo tikslus, turinį, ugdymo metodus ir mokinių pasiekimus numatanti programa Individuali muzikinio ugdymo programa vieniems metams sudaroma kiekvieno mokinio ugdymo programa, pagrįsta individualiai mokomo dalyko mokymo tikslų ir turinio reglamentavimu Teminis planas grupėje mokomo dalyko turinio išdėstymas atskirai klasei kiekvieniems mokslo metams, parengtas vadovaujantis dalyko programa Muzikinio ugdymo branduolys mokinių muzikinę raišką ir brandą užtikrinanti privaloma muzikos dalykų visuma Muzikinio ugdymo branduolio dalykas į ugdymo plano lentelę įrašytas dalykas, viena iš muzikinio ugdymo branduolio dalių, kurį mokinys privalo mokytis atitinkamoje klasėje Pasirenkamasis muzikinio ugdymo dalykas į ugdymo plano lentelę įrašytas dalykas, nesantis viena iš muzikinio ugdymo branduolio dalių, kurį siūlo mokykla, o mokinys renkasi atitinkamoje klasėje. Pasirinktas dalykas tampa privalomas einamaisiais mokslo metais Kontrolinis darbas (pamoka) ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis ar kitoks raštu, žodžiu, balsu ar instrumentu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti kaip įsisavinta dalyko programos dalis (tema, kelios temos ir pan.) Kontrolinis koncertas koncertas, kurio metu patikrinamos mokinių įgytos pagrindinio mokomojo 2

3 dalyko, ar pasirinkto instrumento žinios bei gebėjimai, baigiant atitinkamą muzikinio ugdymo programos klasės pirmojo pusmečio programą Akademinis koncertas koncertas, kurio metu patikrinamos mokinių įgytos pagrindinio mokomojo dalyko, ar pasirinkto instrumento žinios bei gebėjimai, baigiant atitinkamą muzikinio ugdymo programos klasę Mokyklinis baigiamasis mokinių įgytų žinių bei gebėjimų patikrinimas, pagrįstas pagrindinio muzikinio ugdymo, išplėstinio muzikinio ugdymo arba profesinės linkmės muzikinio ugdymo programų turiniu ir vykdomas mokiniui baigiant mokytis pagal vieną iš minėtų muzikinio ugdymo programų Mobili grupė ne mažesnė kaip 5 mokinių grupė, sudaroma direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-48 Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį šveitimą papildančiojo ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo 19 punktu Ideografinis (individualios pažangos) vertinimas mokinio pažangos vertinimas, lyginant dabartinius jo pasiekimus su ankstesniais rezultatais. II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS 4. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė (mokyklos vadovybė, mokytojai) Mokyklos ugdymo plano projektas rengiamas iki birželio 1 d.; su juo supažindinama Mokyklos bendruomenė (mokyklos ir mokytojų tarybos). 5. Mokyklos taryba: 5.1. Teikia siūlymus įvairiais ugdomosios veiklos klausimais Pritaria: Mokyklos ugdymo planui Naujų muzikinio ugdymo programų įvedimui Ugdymo organizavimo tvarkai. 6. Mokytojų taryba sprendžia: 6.1. dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę; 6.2. dėl programų bei teminių mokymo planų rengimo principų ir tvarkos; 6.3. dėl ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų; 6.4. dėl mokinių žinių ir įgūdžių vertinimo kriterijų; 6.5. dėl pasirenkamųjų dalykų valandų skyrimo mokiniams; 6.6. dėl tėvų informavimo apie mokinių pažangumą ir lankomumą formų ir būdų dėl papildomų mokinių atostogų, taip pat prireikus gali pakeisti mokinių atostogų laiką Ugdomosios veiklos organizavimo vasaros atostogų metu. 3

4 7. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina: 7.1. Mokyklos ugdymo planą (iki rugsėjo 1 d.). 7.2 Dalykų programas (iki rugsėjo 1 d.). 7.3 Mokyklinių baigiamųjų egzaminų vertinimo komisijas (iki kovo 31 d.) 7.4 Mokslo metų I pusmečio tvarkaraščius ( iki rugsėjo 20 d.) ir II pusmečio tvarkaraščius (iki sausio 20 d). 8. Ugdymo turinio dokumentacijos lentelė: Dokumentas Rengia Pritaria Tvirtina Derina Norminis dokumentas, reglamentuojantis dokumento parengimą Ugdymo planas Naujai įvedamų dalykų programos Darbo grupė Darbo grupė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Mokyklos direktorius Mokyklos direktorius Mokyklos ir mokytojų tarybos Mokyklos ir mokytojų tarybos Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48; Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. vasario 3d. įsakymas Nr Dėl didžiausio leistino mokinių ir pedagoginių kontaktinių valandų per savaitę skaičiaus Kauno miesto muzikos mokyklose nustatymo. Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija). 4

5 Dalykų programos Individualios mokinių programos Teminiai planai Dalyko mokytojų metodinė grupė Dalyko mokytojas Dalyko mokytojas Mokyklos taryba Metodinių grupių vadovai Metodinių grupių vadovai Mokyklos direktorius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mokytojų taryba Mokyklos direktorius Mokyklos direktorius Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija); Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A-2888 Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų neformaliojo švietimo įstaigų neformaliojo vaikų šveitimo programų vykdymui. Dalykų programos. Dalykų programos. 5

6 III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 9. Organizuojant ugdymo procesą vadovaujamasi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T-417 Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės neformaliojo švietimo įstaigose, dirbančiose pagal formaliojo švietimo programas, nustatymo tvarkos Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos: sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2 oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: pirmasis pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.; antrasis pusmetis nuo sausio 1 d.. Savininkui pakeitus mokslo metų trukmę, koreguojama antro pusmečio pabaigos data Mokiniams mokslo metais atostogos skiriamos: Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. lapkričio 2 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d m. sausio 2 d. Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. vasario 22 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. balandžio 26 d. 10. Mokinių užimtumas atostogų metu. Mokiniams atostogų metu gali būti siūlomos įvairios veiklos formos ir kryptys pasiruošimas ir dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, koncertuose, koncertinės-pažintinės kelionės po Lietuvą, įvairios edukacinės programos. 11. Mokykla dirba 6 dienas per savaitę: Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą, baigiamos ne vėliau kaip 20 valandą Pamokų trukmė 45 min., kai kurių pamokų 0,5 val. (25 min.) Esant ekstremaliems temperatūros pokyčiams, kai oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6 12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. 12. Mokinių priėmimas į mokyklą Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. birželio 28 d. Nr. T Priėmimas organizuojamas gegužės mėnesio pabaigoje arba birželio mėnesio pradžioje, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą priėmimo tvarką skelbiant priėmimo datą mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos skelbimų lentoje. Esant laisvų vietų, vaikų priėmimas vykdomas visus metus. 6

7 12.3. Mokiniams, stojant į aukštesnę klasę, mokykla nustato mokymosi pasiekimų mokykloje atitikmenį atitinkamai ugdymo programai ir pasiūlo atitinkamą klasę. 13. Individualus ir grupinis darbas Pamokos gali būti individualios ir grupinės. Grupių skaičius skaičiuojamas nuo bendro mokinių skaičiaus. Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V 48 Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, rekomenduojama 10 mokinių grupėje Pagrindinio muzikos instrumento, papildomo instrumento, akompanimento (fortepijono dalyko 7 8 kl. mokiniams), ansamblinio muzikavimo (fortepijono dalyko 5 6 kl. mokiniams) solinio dainavimo, dirigavimo, improvizacijos kompozicijos pamokos yra individualios. Solfedžio, muzikos teorijos, muzikos istorijos, choro, orkestro, harmonijos, ansamblio, ritmikos scenos judesio pamokos grupinės Ansambliai gali būti tradicinės sudėties: vokaliniai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių), kameriniai (2, 3, 4, 6 mokiniai), styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų, akordeonininkų, mušamųjų instrumentų; ir netradicinės sudėties (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų ar balsų). 14 Pagrindinių dalykų programos: Fortepijonas Styginiai instrumentai (smuikas, violončelė) Gitara Pučiamieji instrumentai ( variniai: valtorna, tūba, trimitas, trombonas, baritonas, mediniai: obojus, klarnetas, fagotas, saksofonas, fleita) Mušamieji instrumentai Akordeonas Liaudies instrumentai (kanklės, birbynė, lumzdelis) Chorinis dainavimas Estradinis dainavimas Solinis dainavimas 15. Mokykla vykdo ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programas Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa vienerių arba dviejų metų neformaliojo švietimo programa, skirta 5 6 metų amžiaus vaikams. Tai muzikinis ugdymas, teikiantis galimybę atskleisti vaikų kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias. Kaip pasirenkamasis dalykas gali būti individualus muzikavimas pradinio muzikinio ugdymo programa ketverių metų formalųjį švietimą papildanti programa, teikianti galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis, atskleisti kūrybines galias ir sugebėjimus. Pradinio muzikinio 7

8 ugdymo programą sudaro muzikinio branduolio ir pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano lentelėse. Pradinio muzikinio ugdymo programa skirta 7-10 metų amžiaus vaikams; pagrindinio muzikinio ugdymo programa ketverių metų formalųjį švietimą papildanti programa, teikianti konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos atlikimo, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžiant gabumus ir formuojant praktinius įgūdžius. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą. Pagrindinio muzikinio ugdymo programą sudaro muzikinio branduolio ir pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano lentelėse. Baigus pagrindinio muzikinio ugdymo programą išduodami LR švietimo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201). Jame nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas; išplėstinio muzikinio ugdymo programa formalizuota iki ketverių metų muzikinio ugdymo programa, siūloma baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą, neviršinant 10 % mokyklos mokinių skaičiaus. Išplėstinio muzikinio ugdymo programos ugdymo turinį sudaro muzikavimas pagrindiniu instrumentu ir pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano lentelėse. Išplėstinio muzikinio ugdymo programą taip pat gali rinktis, baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir pageidaujantys toliau muzikuoti mokyklos mokomuosiuose meno kolektyvuose mokiniai. Šių mokinių skaičius neribojamas, jie nemoka už mokslą. Baigus išplėstinio muzikinio ugdymo programą, išduodami LR švietimo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201). Jame nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis ir įvertinimas. 16. Ugdymas mokomuosiuose meno kolektyvuose Muzikavimas mokomuosiuose meno kolektyvuose siūlomas visiems mokiniams, plėtojant ansamblio ir kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius Jungtinėms ansamblių, chorų, orkestro repeticijoms skiriamos 2 savaitinės valandos. 17. Tvarkaraščio sudarymas: Pamokos vyksta pagal direktoriaus pavaduotojos ugdymui sudarytą ir direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Pamokų tvarkaraštis tvirtinamas direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 20 dienos I pusmečiui ir iki sausio 20 dienos II pusmečiui Grupinių pamokų tvarkaraštis gali būti koreguojamas pusmečio pabaigoje, individualių pamokų tvarkaraštis gali keistis pusmečio bėgyje, mokytojo ir mokinio (bei jo tėvų) abipusiu susitarimu, apie tai informuojama direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 18. Ugdomosios veiklos žymėjimas dienynuose: Mokinių pasiekimai ir lankomumas žymimi grupinio ir individualaus ugdymo dienynuose. Dienynas tvarkomas jame nustatyta tvarka. 19. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos mokiniai pažymiais nevertinami, jų vertinimas grindžiamas ideografiniu principu. 8

9 19.2. Mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio bei išplėstinio muzikinio ugdymo programas, vertinami 10 balų sistema I pusmečio pabaigoje atsiskaitymo būdai kontrolinis koncertas, kontrolinės pamokos II pusmečio pabaigoje atsiskaitymo būdai akademinis koncertas, kontrolinės pamokos Mokomųjų kolektyvų atsiskaitymai vyksta koncertų metu Baigus pagrindinio muzikinio ugdymo programą, mokiniai laiko baigiamuosius mokyklinius muzikos instrumento ir solfedžio egzaminus. Mokinių pasiekimus vertina direktoriaus įsakymu sudaryta baigiamųjų egzaminų vertinimo komisija Mokinių vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, individualia mokinio pažanga Įvykdę programoje numatytus reikalavimus ir gavę teigiamus pažymius, mokiniai keliami į aukštesnę klasę. 20. Tėvų informavimo apie mokinių pasiekimus tvarka Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas fiksuojamas mokinio Muzikos mokyklos pažymių knygelėje Tėvų (globėjų) informavimas vykdomas tėvų susirinkimų, koncertų, kitų renginių metu, telefonu. 21. Mokesčio už mokslą tvarka Muzikos mokykloje teikiamos paslaugos yra mokamos Mokesčio dydį ir tvarką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T Informacija apie mokėjimo tvarką, atleidimą nuo mokesčio skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje bei mokyklos skelbimų lentoje. 9

10 ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS PLANAS Dalykai I metai (5-6 m.) II metai (5-6m.) Ritmika, dainavimas ugdymo dalykai (individualus muzikavimas) Viso savaitinių valandų Koncertmeisterio val. 0-2 val. 10

11 FORTEPIJONO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė Muzikinio branduolio dalykai 1-oji 2-oji 3-oji 4-oji Fortepijonas kl. akademinis koncertas Solfedžio kl. kontrolinė pamoka Choras (grupėse) Choras (jungtinė repeticija) Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai (ansamblis) Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 5-oji 6-oji 7-oji 8-oji Muzikinio branduolio dalykai Fortepijonas kl. akademinis koncertas 8 kl. mokyklinis baigiamasis Solfedžio kl. mokyklinis baigiamasis Muzikos istorija kl. kontrolinė pamoka Ansamblinis muzikavimas, akompanimentas kl. akademinis koncertas Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai (choras) Ansamblis, akompanimentas 7 8 kl. 0,5 val. Choras 1 val. grupei 2 val. bendrai repeticijai 11

12 STYGINIŲ INSTRUMENTŲ PROGRAMOS UGDYMO PLANAS Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė Muzikinio branduolio dalykai 1-oji 2-oji 3-oji 4-oji Pagrindinis instrumentas kl. akademinis koncertas Solfedžio kl. kontrolinė pamoka Papildomas instrumentas kl. kontrolinė pamoka Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai(ansamblis, trumpalaikiai meniniai projektai ir kt.) Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 5-oji 6-oji 7-oji 8-oji Pagrindinis instrumentas kl. akademinis koncertas 8 kl. mokyklinis baigiamasis Solfedžio kl. mokyklinis baigiamasis Muzikos istorija kl. kontrolinė pamoka Papildomas instrumentas kl. kontrolinė pamoka Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai(ansamblis, orkestras, ir kt.) Bendroms orkestro repeticijoms skiriamos 2 sav. valandos. Pagrindinis instrumentas : Smuikas violončelė 1 4 kl. 0,5-1 val. 5 8 kl. 1 val. Kamerinis ansamblis 0,5 val. 12

13 CHORINIO DAINAVIMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 1-oji 2-oji 3-oji 4-oji Dainavimas (choras grupėse) kl. akademinis koncertas Solfedžio kl. kontrolinė pamoka Fortepijonas kl. akademinis koncertas Bendra choro repeticija 2 - Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai(ansamblis, ritmikascenos judesys ir kt.) Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 5-oji 6-oji 7-oji 8-oji Choras (grupėse) kl. mokyklinis baigiamasis Solfedžio kl. mokyklinis baigiamasis Muzikos istorija kl. kontrolinė pamoka Fortepijonas kl. akademinis koncertas 8 kl. mokyklinis baigiamasis Bendra choro repeticija 2 - Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai(dirigavimas, solinis dainavimas ir kt.) Ritmika scenos judesys Ansamblis 0,5 val. Solinis dainavimas Dirigavimas 5 7 kl. 0,5 val kl. 1 val. Choras grupėse Jungtinė choro repeticija 1 4 kl. grupei 1 val. 5 8 kl. grupei 1-1,5 val. Jungtinėms repeticijoms 2 val. 13

14 ESTRADINIO DAINAVIMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 1-oji 2-oji 3-oji 4-oji Dainavimas grupėse kl. akademinis koncertas Solfedžio kl. kontrolinė pamoka Fortepijonas kl. akademinis koncertas Bendra ansamblio repeticija 2 - Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai (ansamblis, ritmika scenos judesys ir kt.) Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 5-oji 6-oji 7-oji 8-oji Dainavimas grupėse kl. mokyklinis baigiamasis Solfedžio kl. mokyklinis baigiamasis Muzikos istorija kl. kontrolinė pamoka Fortepijonas kl. akademinis koncertas 8 kl. mokyklinis baigiamasis Bendra ansamblio repeticija 2 - Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai (ansamblis, ritmika scenos judesys, solinis dainavimas, trumpalaikiai meniniai projektai ir kt.) Ritmika scenos judesys Ansamblis 0,5 val. Solinis dainavimas 5 7 kl. 0,5 val kl. 1 val. Dainavimas grupėse Jungtinė repeticija 2 val. 1 4 kl. grupei 1 val. 5 8 kl. grupei 1-1,5 val. Jungtinėms repeticijoms 2val. 14

15 SOLINIO DAINAVIMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 1-oji 2-oji 3-oji 4-oji Solinis dainavimas kl. akademinis koncertas Solfedžio kl. kontrolinė pamoka Fortepijonas kl. akademinis koncertas Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai (ansamblis, kt.) Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 5-oji 6-oji 7-oji 8-oji Solinis dainavimas kl. akademinis koncertas 8 kl. mokyklinis baigiamasis Solfedžio kl. mokyklinis baigiamasis Muzikos istorija kl. kontrolinė pamoka Fortepijonas kl. akademinis koncertas 8 kl. mokyklinis baigiamasis Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai(ansamblis, sceninis judesys ritmika, ir kt.) Solinis dainavimas 1 4 kl. 0,5-1 val. 5 8 kl. 1 val. Ansamblis Ritmika scenos judesys 0,5 val. 15

16 AKORDEONO, KLASIKINĖS GITAROS, PUČIAMŲJŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS Pradinio muzikinio ugdymo plano lentelė 1-oji 2-oji 3-oji 4-oji Pagrindinis instrumentas kl. akademinis koncertas Solfedžio kl. kontrolinė pamoka Papildomas instrumentas kl. kontrolinė pamoka Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai(ansamblis,ir kt.) Pagrindinio muzikinio ugdymo plano lentelė 5-oji 6-oji 7-oji 8-oji Pagrindinis instrumentas kl. akademinis koncertas 8 kl. mokyklinis baigiamasis Solfedžio kl. mokyklinis baigiamasis Muzikos istorija kl. kontrolinė pamoka Papildomas instrumentas kl. kontrolinė pamoka Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai(ansamblis, orkestras, ir kt.) Bendroms orkestro repeticijoms skiriamos 2 sav. valandos Pagrindinis instrumentas : Pučiamieji instrumentai Liaudies instrumentai Akordeonas Klasikinė gitara 1 4 kl. 0,5 1 val. 5 8 kl. 1 val. Kamerinis ansamblis 0,5 val. Orkestro repeticija 1 val. 16

17 IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS PLANAS 9-oji 10-oji 11-oji 12-oji Pagrindinis instrumentas muzikavimas kl. akademinis koncertas 12 kl. mokyklinis baigiamasis Viso savaitinių valandų ugdymo dalykai (choras, orkestras ir kt.) Paaiškinimai: Pagrindinis instrumentas: styginiams, liaudies ir pučiamiesiems instrumentams. Solinis dainavimas, dirigavimas. 1 val. Kamerinis ansamblis 1 val. Direktorius Arūnas Kigas PRITARTA: Mokyklos tarybos 2018 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolu Nr. 4-1 SUDERINTA: 17

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

4mokykla.xlsx

4mokykla.xlsx Įstaigos pavadinimas Ugdymo kryptis Adresas Duomenų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Telefonas Faksas įsakymu Nr. El. pašto adresas Interneto adresas: http:// Savininkas

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYVOJO INTEGRUOTO MENINIO UGDYMO, MUZIKOS, DAILĖS IR CHOREOGRAFIJOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2015-2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr.V-29 Ukmergė Pritarus Ukmergės meno mokyklos tarybai 2015

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Ukmergės meno mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-71 UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2011-2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Mokyklos vizitinė kortelė: 1.1. mokyklos

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-16 įsakymu Nr. V1-14 PRITARTA Marijampolės meno mokyklos tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. posėdyje protokolu Nr.V2-1 MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLOS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d.

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. XIX TARPTAUTINIS -FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio 14-23 dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23) 10:00-20:00

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

2011m

2011m KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2016-2017 m. m. Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Darbovietės tipas (pagrindinė, nepagrindinė) Mokomieji dalykai Kvalifikacinė

Detaliau

Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m m. rugpj

Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m m. rugpj Pirmieji mokytojai 1967 m. mokiniai ir mokytojai Mokyklos choras 1969 m. I-oji akordeonistų laida 1971 m. Mokslo metų užbaigimas 1976 m. 1966 m. rugpjūčio 10 d. įsteigta Molėtų muzikos mokykla tuometinėje

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

GRUODŽIO MĖN. PLANAS

GRUODŽIO MĖN. PLANAS PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA GIMNAZIJOS DARBO PLANAS GRUODŽIO MĖN. 2018-11-30 Panevėžys Eil. Nr. Veiklos sritis Data, laikas Vieta Atsakingas 1 2 3 4 5 1. Direkciniai pasitarimai 1.1. Direkcinis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

2011m

2011m KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2015-2016 m.m. Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Darbo telefonas 1. Garuckas Romualdas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau