I. Europos atminimo diena

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "I. Europos atminimo diena"

Transkriptas

1 The speech online: page 1 to 7 Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidento Franko- Walterio Steinmeierio kalba Vokietija ir Estija permaininga istorija, bendra ateitis, pasakyta vizito Mokslų akademijoje metu 2017 m. rugpjūčio 23 d. Taline I. Europos atminimo diena Šiandien yra rugpjūčio 23-ioji ir aš džiaugiuosi, galėdamas praleisti šią dieną pas Jus ir su Jumis. Esu laimingas ir dėkingas, kad šią dieną Jūs, estai, priimate mus, vokiečius, kaip draugus. Šiandien yra rugpjūčio 23-ioji ir šią dieną ypač jaučiamas istorijos svoris. Ši diena primena mums, kad esame draugai ir kad draugystė tarp valstybių ir tautų niekada nebuvo savaime suprantamas dalykas. Ta draugystė buvo skausmingai pasiekta ir nori būti rūpestingai puoselėjama. Niekas nenusipelno tiek rūpestingo dėmesio kaip Europos Sąjungos tautų draugystė. Kartu ši diena įkūnija ir viltį, kad valstybių bei tautų susipriešinimas irgi nėra amžinas. Ji įkūnija viltį, kad laisvė gali prasiskinti sau kelią, o įstatymo nuostatų gali būti laikomasi. Istorija nėra vienareikšmė, o atmintis yra sudėtingas reikalas. Visa tai tinka kalbant apie ilgą ir permainingą istoriją, kuri sieja estus ir vokiečius, o ypač kalbant apie rugpjūčio 23-iąją. Prieš 78-erius metus nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasidalijo rytinę Vidurio Europą kaip grobį, o Baltijos šalių politinei vadovybei, poeto Tomo Venclovos žodžiais tariant, teko rinktis tarp Hitlerio, Stalino ir mirties, tačiau tai nereiškė, kad vienas ar kitas pasirinkimas padės išvengti vieno iš jų. Rugpjūčio 23 d. prasidėjo tamsiausias Jūsų šalies istorijos laikotarpis ir lygiai po 50 metų prasidėjo jo pabaiga m. rugpjūčio 23 d. šimtai tūkstančių estų, latvių ir lietuvių susikibo rankomis ir kartu stovėjo Baltijos kelyje kelyje į laisvę ir nacionalinį suverenumą. Rugpjūčio 23-ioji yra atmintina diena daugeliu požiūrių. Ir galbūt kaip tik todėl ji tinkama būti Europos atminties diena. Taip Jūs ADDRESS TEL FAX WEBSITE Bundespräsidialamt Berlin

2 page 2 to 7 suvokiate ją čia, Estijoje, ir aš tikiu, kad būtent taip suvokiama ji taps bendros mūsų atminties dalimi, taip pat ir pas mus Vokietijoje. Esu tikras: kuo labiau šią daugeliu požiūrių atmintiną dieną mums pavyks įsisąmoninti ne vien lindint savo nacionaliniame kiaute, bet ir visiems kartu, tuo naudingesnės bus pamokos, kurias mums pateiks istorija. Apie šias pamokas mūsų bendros ateities labui aš ir noriu šiandien su Jumis padiskutuoti. II. Laisvės jėga Pirmiausia, ką čia, Taline, išgirdau sklindant garsiai ir aiškiai, buvo žinia apie laisvės galią jėgą, kurios nei žmogaus orumą mindanti ideologija, nei totalitarinė valdžia negali sukaustyti grandinėmis visam laikui. Man šios dienos vaizdas labiausiai siejasi ne su dviejų ciniškų, diktatoriams tarnaujančių užsienio reikalų ministrų rankos paspaudimu, o su susikibusiomis šimtų tūkstančių 1989-ųjų drąsuolių rankomis. Nuo čia iki Vilniaus nusidriekė žmonių grandinė, ir tai buvo dainuojanti ir aidinti žmonių grandinė. Wachet auf, Ihr baltischen Länder! (pažodžiui: Pabuskite, Baltijos šalys, liet.: Bunda jau Baltija! ), taip vadinosi viena tos dienos laisvės dainų: Ärgake Baltimaad Leedumaa, Lätimaa, Eestimaa! Girdėjau, kad ši graži laisvės daina visomis trimis Baltijos šalių kalbomis skambėjo per visus 600 kilometrų nusidriekusią žmonių grandinę. Tad leiskite man pridurti: Bunda jau Baltija! O Latvijoje, dainų šalyje, girdėjosi: Atmostas Baltija! Aš žinau, kalbama apie dainuojančią revoliuciją. Išgirdę mano kalbinius gebėjimus, Jūs tikriausiai džiaugiatės, kad aš čia visko nesudainavau Ponios ir ponai, grįžtu prie savo gimtosios kalbos: reiškiu visų mūsų gilų susižavėjimą nepalenkiamu laisvės siekiu, kuris išreiškiamas šiomis dainomis. Estų, latvių ir lietuvių laisvės troškimas jau anuomet, dar prieš pirmadienines demonstracijas VDR, daugeliui Rytų bloke suteikė drąsos. Šis Baltijos šalių laisvės troškimas gaivina Europą iki šiol ir jo mums ypač reikia. III. Iškovota nauja bendrija Antroji šios dienos pamoka yra Europos susivienijimas tai nepaprasta istorinė sėkmė, žvelgiant į tą dieną prieš 78-erius metus. Hitlerio ir Stalino paktas ženklina karo, okupacijos ir šlykščių nusikaltimų, kurie buvo daromi pačių vokiečių ir vokiečių vardu, pradžią. Ribbentropas ir Molotovas atliko parengiamąjį darbą, atrišusį rankas nacistinei Vokietijai ruoštis puolamajam karui, kuris prasidėjo po kelių dienų žaibiškai užpuolus Lenkiją. Buvo griaunamas ir naikinamas visas žemynas, žudomi Europos žydai, galiausiai tai pareikalavo daugiau kaip 60 milijonų aukų.

3 page 3 to 7 Čia, šiame regione, rugpjūčio 23-iosios paktas nulėmė ne tik Baltijos šalių valstybingumo, bet ir šio regiono šimtmečių senumo etninės įvairovės pabaigą beje, ir Baltijos vokiečių, per kartų kartas prisidėjusių prie šio regiono formavimo, gyvavimo pabaigą. Su sovietine okupacija visame regione prasidėjo masinės deportacijos ir priverstiniai perkėlimai. Vilniuje vienas jaunas lenkų kilmės poetas 1941 m. rašo: Per langą mačiau sovietinius tankus, riedančius per Vilnių. [ ] Nuėjau prie upės ir atsisėdau ant suoliuko [ ] Smėlis, [ ], upės srovė, dangus kėlė man jausmą, kad visa jau nebebus taip, kaip buvo. Jo žodžiai šiurpiu būdu pasitvirtino. Šis jaunas poetas jo vardas Česlovas Milošas (Czesław Miłosz) m. pasitraukia į pogrindį Varšuvoje. Netrukus po to vermachtas įsiveržia į Baltijos šalis, o su juo prasideda ir nacionalsocialistinis rasinis kliedesys bei neregėto masto holokausto nusikaltimai. Poryt aš apsilankysiu Paneriuose, vos pastebimame miško plotelyje už Vilniaus, kur buvo iššaudyta daugiau kaip žydų, išnaikinti Lietuvos žydai, Šiaurės Jeruzalė susilaukė žiaurios pabaigos. Europos Sąjunga yra visiškai priešingas projektas šiai civilizacijos katastrofai priešprieša karui ir sukurstytam nacionalizmui. Europos Sąjungos dėka mes įgijome naują bendriją, o jos kūrimą galima buvo užbaigti tik todėl, kad Jūs, estai, ir Jūsų kaimynai pasakėte: Taip, esame tamsios, kančių kupinos Europos istorijos dalis. Bet mes norime būti ir kitos - taikios, demokratinės ateities dalimi ir ne tik geografiniame pakraštyje, bet vertybių bendrijos centre kaip integrali ir aktyvi jos dalis. Todėl, kryptingai siekdami savo tikslo, Jūs tapote Europos Sąjungos, Europos pinigų sąjungos ir taip pat NATO narėmis. Aš žinau: žvelgiant iš Estijos perspektyvos, sąlyga naujai narystei visų pirma buvo nepriklausomybė ir išsilaisvinimas iš Sovietų Sąjungos jungo. Žvelgiant iš Vokietijos perspektyvos, sąlyga sukurti naują bendriją buvo ir ta, kad Jūs mums, Vokietijai, anuometinių nusikaltėlių šaliai, ištiesėte ranką, parodydami, kad norite būti kartu su mumis šios naujos, taikios bendrijos sudėtyje, kad vertinate bendradarbiavimą su mumis ir siekiate aktyvaus mūsų indėlio, netgi norėčiau pridurti - egzistenciniais saugumo ir gynybos klausimais. Tai yra ilgas, nuostabą keliantis kelias, kurį mes nuėjome ir apie kurį galbūt per retai susimąstome. Dabar, 2017 m., Europos Sąjungos kasdienėje veikloje mes kalbame, lyg tai būtų savaime suprantamas dalykas, apie dideles ir mažas valstybes nares, apie didelę Vokietiją ir mažą Estiją. Norėčiau sąžiningai pripažinti: šiandien man atrodo atvirkščiai. Rugpjūčio 23-iąją aš, kaip vokietis, jaučiuosi mažas ir nuolankiai žvelgiu į Baltų didybę, į jų drąsą pasitinkant naują ateitį į drąsą, kurią Jūs parodėte, kai kiti jos dar neturėjo.

4 page 4 to 7 Šios drąsos Jūs suteikiate ir mums, vokiečiams, sakydami: Mūsų permaininga istorija neturi mūsų pančioti. Atvirkščiai: ji turi išlaisvinti mus iš pančių kartoti praeities klaidas ir blaškytis tarp praeities klystkelių. Naujus ir geresnius kelius mums atveria tik ateitis. Šią Estijos nuostatą Jūs įspūdingai demonstruojate ir Europos Sąjungoje. Savo veiksmais Jūs tiesiate kelią geresnės Europos ateities link. Europos ateities negalima užkrauti ant atskirų šalių pečių arba keičiant vienus aljansus kitais, besiremiančius senąja didžiųjų ir mažųjų logika. Europos ateitį galima sėkmingai kurti tik tuomet, kai atsakomybė už bendrą sutelktumą paskirstoma visiems tolygiai. Tai yra ir Jūsų įsitikinimas, su kuriuo Briuselyje einate prie derybų stalo. Unity through Balance (Vienybė per pusiausvyrą) yra šūkis, kurį Jūs pasirinkote šiam savo pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiui. Savo atsakomybę už Europos sutelktumą Jūs įrodote konkrečiais atvejais: užklupus pabėgėlių krizės naštai, iškilus klausimams nacionalinio saugumo tema arba bendradarbiaujant su kaimynais pagal Rytų partnerystės programą. Jūs sparčiai žengiate į priekį visų pirma skaitmeninimo srityje, esate visos Europos ateities variklis. Patikėkite manimi: tokiu metu, kai kai kurie europiečiai nusigręžia nuo Europos kūrimo projekto ir jo vertybių, daugelis žmonių Vokietijoje yra dėkingi už gaivų europietišką vėją, padvelkiantį iš Baltijos valstybių per Baltijos jūrą. IV. Teisės galia Dar vienas priminimas šią dieną: taikioje Europoje vyrauja teisės galia, o ne stipresniųjų teisė. Hitlerio ir Stalino paktas ženklina kritišką ciniškos įtakos zonų pasiskirstymo ir didžiųjų valstybių, kurios kitas valstybes ir tautas paverčia pavaldiniais kaip figūras ant šachmatų lentos, politikos momentą. Mes neturime teisės grįžti prie to! Europoje mums jau pavyko įveikti tokią politiką. Tiesa, Europoje vis dar yra didžiosios ir mažosios šalys tačiau yra tik lygiavertės Europos Sąjungos narės su vienodomis teisėmis ir vienodomis pareigomis. Turime dar daugiau: Bendrąją Žmogaus teisių chartiją, Jungtinių Tautų tarptautinę teisę, ESBO ir jos nacionalinio suvereniteto ir teritorinio vientisumo principus visi šie laimėjimai liudija apie pergalę prieš kruvinąją 1939 m. rugpjūčio 23 d. logiką Europoje ir už jos ribų. Ir todėl: kas laužo tarptautinę teisę ir kelia grėsmę taikos institucijoms, tas turi užsitraukti mūsų bendrą pasipriešinimą. Tarptautiniu mastu pripažintos sienos negali būti keičiamos vienašališkai ir panaudojant smurtą. Todėl mes nepripažinsime tarptautinei teisei prieštaraujančios Krymo aneksijos, kurios ėmėsi Rusija. Lygiai taip pat mes nesitaikstysime su slaptu įsikišimu pasitelkiant hibridines priemones arba vykdant tikslingą

5 page 5 to 7 dezinformaciją, kurią Jūs patiriate Estijoje, ir kaip mes ją patyrėme Vokietijoje vadinamuoju Lizos atveju. Mes nepritariame kariniams grasinimo scenarijams, su kuriais Jums vis dar tekdavo susidurti pastaraisiais metais savo pasienyje. Aš užtikrinu Estijos žmones: Jūsų saugumas yra ir mūsų saugumas. Šis pažadas remiasi ne tik mūsų įsipareigojimais transatlantinei organizacijai, jis seka iš rugpjūčio 23-iosios pamokų: privalu laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Kas jas pažeidžia, tas kelia grėsmę šio žemyno taikai. Europa negali grįžti prie senojo konfrontacijų ir eskalavimų rato. V. Teisinė valstybė ir įvairovė Įstatymų viršenybė yra įsipareigojimas, kurio turėtų laikytis ne tik laisvos ir suverenios tautos, bet ir, žinoma, laisvi ir lygiateisiai piliečiai. Tai irgi viena šios dienos pamokų. Daug kartų per Baltijos šalių istoriją diktatūros bandė primesti etninei ir kultūrinei įvairovei, būdingai šiam regionui, savo totalitarinį ribotumą tą pačią nelaimės spalvą, kurią aprašė Tomas Venclova. Tik po 1991 m. nuobodi diktatūros monotonija užleidžia vietą laisvos visuomenės spalvingumui. Po baisios istorinės patirties vis dėlto kilo klausimas: kaip išsaugoti visuomenės įvairovę ir nepažeisti jos piliečių laisvės? Atsakymą į šį klausimą pateikė estų tauta prieš beveik lygiai 25 metus: per 1992 m. birželio 28 d. referendumą buvo priimta Konstitucija, ir po kelių mėnesių Prezidentas Lennartas Meri vienoje pirmųjų savo kalbų pasididžiuodamas skelbė piliečiams: Estija yra teisinė valstybė. Manau, tai yra laimingas istorijos vingis, kad šią Konstituciją kartu rengė Vokietijos ir Estijos teisininkai. Tarp jų buvo ir vienas mano pirmtakų, Konstitucinio teismo teisėjas, vėliau tapęs Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentu, Romanas Herzogas, kuris šių metų pradžioje mirė. Mieloji ponia teisingumo kanclere, linkiu, kad mūsų teisės institucijų ir teisininkų bendradarbiavimas, prasidėjęs prieš šimtmečius ir siekiantis Hanzos bei Liubeko teisės laikus, būtų tęsiamas ir toliau. Daugiau tokių mainų labai linkėčiau jaunosios augančios kartos teisininkams! Ponios ir ponai, mūsų teisinių valstybių Konstitucijos yra pirmiausiai laisvės ir įvairovės pagrindas. Tačiau jų nuostatų įgyvendinimas kasdieniame visuomenės gyvenime mums vis dar lieka iššūkiu visų pirma kalbant apie mažumų ir imigrantų apsaugą ir integraciją. Šis iššūkis rūpi vienu ar kitu būdu beveik visoms ES valstybėms. Jums, Estijoje, jis yra labiausiai susijęs su rusakalbių mažumos klausimais. Mes Vokietijoje, intensyviai diskutuojame apie imigrantų integraciją ypač dabar, kai į mūsų šalį atvyko šimtai tūkstančių pabėgėlių. Mes rimtai žiūrime į pokyčius Turkijoje, nes jie jaudina daugelį turkų kilmės gyventojų Vokietijoje ir kelia jiems rūpestį

6 page 6 to 7 Aš manau, nėra vieno visiems tinkamo sėkmingos integracijos recepto. Vokietijoje mes tokio recepto irgi neturime. Todėl gerai, kad dalijamės patirtimi mažumų apsaugos ir integracijos klausimais ir konkrečiai bendradarbiaujame Europos lygiu, kaip, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse, remdamiesi bendra iniciatyva, siekiame stiprinti pilietinę visuomenę ir plėsti nepriklausomą ir kokybišką be kita ko, ir rusakalbę žiniasklaidą. Europoje mus vienija bendras poreikis: lygios teisės yra ne tik abstraktus mūsų konstitucinis įsipareigojimas - kiekvienas pilietis turi galėti jomis naudotis kasdieniame visuomenės gyvenime. Šis principas apsaugo mus ir nuo išorinio įsikišimo. Teisė į teisinę valstybę šalies viduje yra neatskiriamai susijusi su teise į išorinį suverenumą. Jeigu mūsų teisinė valstybė vykdydama savo įsipareigojimą rūpinsis lygiomis teisėmis bei laisvėmis ir neleis diskriminuoti atskirų gyventojų grupių, tai tada gebėsime pažaboti jėgas, apsiskelbusias turinčiomis apsaugos įgaliojimus. Jokia svetima valstybė neturi teisės mūsų ar Jūsų šalyje dėtis turinčiomis įgaliojimus saugoti kokią nors gyventojų grupę. Mes atmetame tokį įsikišimą. Beje: pasaulyje, kuriam vis labiau būdinga įvairovės plėtra šalies viduje, toks jėgų, apsiskelbusių turinčiomis apsaugos įgaliojimus, įsikišimas prilygsta Pandoros skryniai. O mes turime ganėtinai pagrindo tokią skrynią laikyti uždarą. Mūsų pozicija yra vienareikšmiška: mes, europiečiai, vertiname ir giname įvairovę mūsų piliečiams nereikia išorės jėgų, apsiskelbusių turinčiomis apsaugos įgaliojimus, įsikišimo! VI. Istorija neturi tapti ginklu Aš kalbėjau apie prisiminimų sudėtingumą. Tačiau neturiu iliuzijų ir dėl dabarties sudėtingumo. Gyvename didelių ir augančių įtampų laikais. Čia, Estijoje, Jūs gyvenate ties šių įtampų riba. Aš žinau, kokios rimtos įtampos tai yra, kaip tai liudija, pavyzdžiui, oro policijos misija Ämari, už keliolikos kilometrų nuo čia. Poryt aptarsiu padėtį su NATO pajėgomis Lietuvos Rukloje. Kadangi čia ir dabar kalbu apie istorijos pamokas, pabaigoje norėčiau išreikšti savo įsitikinimą, kuris susiformavo iš patirties per daugelį mano darbo politikos, visų pirma užsienio politikos srityje metų: Istorija neturi tapti nauja fronto linija. Taip, kolektyvinė atmintis yra sudėtinga ir kartu labai emocionali. Kolektyvinė atmintis kuria žmonių ir atskirų tautų identitetą. Tačiau esu įsitikinęs: istorija neturi tapti ginklu. Veikiau jau manau: kuo labiau mes drauge atsiversime kolektyvinei atminčiai, tuo greičiau mes įveiksime nesusipratimus ir klaidingus suvokimus tuo geriau tautos supras viena kitą. Prieš beveik dešimt metų inicijavau projektą, per kurį estų, latvių, lietuvių, vokiečių, lenkų, o taip pat ir rusų istorikai kartu nagrinėjo Hitlerio ir

7 page 7 to 7 Stalino paktą, be kita ko, ir skirtingus jo traktavimus ir išdavas. Atvirai sakant: ši iniciatyva vos po kelių metų išsikvėpė. Vietoj to mes vis dažniau patiriame, kad politikai iš istorijos kala ginklus. Deja, tokius reiškinius pastebime net pačioje Europos Sąjungoje. Tačiau mes patiriame ir tai, kad visų pirma Rusijos vadovybė savo šalies įvaizdį visiškai sąmoningai formuoja atsiribodama nuo mūsų, kaip priešpriešą mums Vakaruose. Mes nenorime jokio eskalavimo, nenorime ir prisiminimų eskalavimo. Lygiai taip, kaip mes nesiekiame politinės jėgos konfrontacijos, taip mes nesiekiame ir politinės atminties konfrontacijos. Taip mes matome šią dieną nuo gėdingiausio momento - Hitlerio ir Stalino pakto - iki išsilaisvinimo ir iškovotos naujos bendrijos Europos Sąjungoje: ši istorija yra mūsų istorija, bet ji prieš nieką nėra nukreipta. Todėl ir mums galioja ta pati taisyklė: jei save suvoktume tik atsiribodami nuo kitų, tai žaistume kurstytojų naudai. O Europoje, žvelgdami į save, mes visada žvelgiame ir į kitus, į savo kaimynus. Mums, vokiečiams, 1939 m. rugpjūčio 23 d. atmintis yra neatsiejamai susijusi su 1941 m. birželio 22-ąja, su negailestingu naikinančiu karu prieš Tarybų Sąjunga. Dar viena pamoka mums, kurią mes išmokome iš mūsų bendros istorijos ir kuri nepajudinamai palenkė mus į Baltijos valstybių pusę, yra atsakomybė, kad Rusijos atžvilgiu niekada neįsivyrautų tyla ir netgi aklas priešiškumas jai. Tai nepaisant visų dabartinių sunkumų, apie kuriuos galima būtų sakyti atskirą kalbą bet kokiu atveju yra viena mūsų istorijos pamokų. Prieš kelias savaites miręs rusų rašytojas Daniilas Graninas 2014 m. sakė kalbą Vokietijos Bundestage. Savo kalboje jis priminė Vokietijos vermachto organizuotą Leningrado blokadą, per kurią nuo bado mirė daugiau kaip milijonas žmonių, priminė laiką, kurio neapsakomą žiaurumą jis patyrė ir iškentėjo būdamas jaunu kareiviu. Savo kalbos pradžioje jis pasakė: Kažkaip jaučiu norą nuglotninti savo atmintį, bet aš jam nepasiduosiu. Gerbiami ponios ir ponai: mes turėtume sekti juo. Kas nuglotnina atmintį, tas ją paskui užaštrins, o dar vėliau nusikals iš jos ginklą. O kas jos nenuglotnina, kas priima istorijos sudėtingumą, jos prieštaravimus ir gerbia kitų požiūrį, jis nieko dėl to nepraranda: nepraranda nei savo pasididžiavimo, nei savo savigarbos atvirkščiai, jis netgi gali kai ką laimėti: būtent laisvę atsikratyti praeities grandinių ir kartu su kitais kurti taikesnę ateitį.

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot E U R O P O S P A R L A M E N T A S 2005 m. birželio 16-17 d. EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis PIRMININKO p. JOSEP BORRELL FONTELLES KALBA PIRMININKAVIMO IŠVADOS 02/S-2005 Vadovybė s generalinis direktoratas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM

KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIM KONVENCIJA Autentiškas vertimas Vyriausybės kanceliarijos Administracinis departamentas 2016 11 24 DĖL KULTŪROS RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIMO Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Informaciniai karai: kaip kovoti su priešiška propaganda? Vytautas Keršanskas Kaunas, 2018-03-01 Propagandos apibrėžimas Propaganda tikslingas, sistemiškas bandymas formuoti suvokimą, manipuliuoti žinojimu

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Microsoft Word - RG _trs_lt.doc

Microsoft Word - RG _trs_lt.doc Interview with Vladas DAUJOTAS Kl.: Tai ponas, Vladai, tai jūs tada, kaip aš sakiau, reiškia, jūs tada prisistatykit, prašau, prašau. Jūsų vardas, pavardė, gimimo metai, kur gimėt ir apie šeimą. Kaip šeima

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nr. VP1.-1.3-SADM-01-K-02-008 Įvadinio modulio tematikos trumpa apžvalga Bendrieji diskriminacijos pagrindai ir jų apraiškos Lyčių lygybės samprata, stereotipai Žiniasklaidos įtaka stereotipų formavimuisi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Stazuotes uzsienyje on-line

Stazuotes uzsienyje on-line Tomas Jovaiša MD PhD FRCA FFICM Kodėl jauni gydytojai turi išvažiuoti į užsienį ir ko reikia, kad jie sugrįžtų. 15 metų ir 1 500 000 svarų patirtis Truputį apie mane VU medicinos fakultetas VU anesteziologijos

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Konstitucija Lietuva Respublika

Konstitucija Lietuva Respublika Konstitucija skelbta: Žin., 1992, Nr. 33-1014 Neoficialus Konstitucijos tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS K O N S T I T U C I J A (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume) LIETUVIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europe Direct tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą. Informacija

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DELFI redakcija iš vidaus DELFI Verslo sesija 2016-09-20 Šių dienų redakcija: keičiasi platformos ir formos, bet esmė išlieka Tempas Buvimas įvairiose platformose Patrauklus turinio pateikimas ir naujovės

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROPOS PARLAMENTAS 2014-2019 Plenarinio pos džio dokumentas 15.7.2014 B8-0056/2014 PASIŪLYMAS DöL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas d l Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos

Detaliau

mokymosi ištekliai

mokymosi ištekliai 1 dalis. Kokia mano tapatybė? Tema: Kuo jūs save laikote? Tapatybė Kokie veiksniai nulemia, kas mes esame? Ši dalis padės mums pažvelgti į save ir pabandyti identifikuoti žmones, vietas ir dalykus, kurie

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau