m. kovo 26 d. STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2005 ALIUMININIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "m. kovo 26 d. STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2005 ALIUMININIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR.0.06:00 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 00 m. kovo 7 d. įsakmu Nr. D- ALIUMININIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS. Šio statbos tehninio reglamento (toliau Reglamentas) reikalavimai taikomi naujų ir rekonstruojamų pastatų ir statinių aliumininėms konstrukijoms, t.. konstrukijoms, pagamintoms iš konstrukinių aliuminio ldinių, tarpusavje sujungtų virintinėmis, kniedinėmis ir varžtinėmis jungtimis, projektuoti. Reglamentas netaikomas hidrotehniniams įrenginiams, tiltams, taip pat konstrukijoms, kurios ilgą laiką ra veikiamos aukštesnės nei 60 o C temperatūros, projektuoti.. Reglamentas suderintas su Lietuvos standartais perimtų Europos standartų (Eurokodų) reikalavimais, Europos Tarbos direktvos 89/06/EEC [9.] ir jos aiškinamųjų dokumentų nustattais esminiais statinio reikalavimais [9.], Lietuvos Respublikos statbos įstatmo [9.3] atitinkamų straipsnių ir statbos tehninių reglamentų [9.] [9.6] reikalavimais ir atitinka juos. Reglamentas parengtas remiantis aliumininių konstrukijų projektavimo dokumentų taikmo Lietuvos statbų praktikoje ilgalaike patirtimi, siekiant kuo labiau jį priderinti prie Eurokodo 9 [9.68]. 3. Reglamento reikalavimai privalomi visiems juridiniams ir fiiniams asmenims, kurių veiklos prinipus statbos sritje nustato Statbos įstatmas [9.3].. Gaisrinės ir seisminės saugos, apsaugos nuo koroijos, šilumos ir garso ioliaijos bei speialiųjų konstrukijų projektavimą vkdti remiantis kitų reglamentų reikalavimais.. Atsižvelgiant į apkrovų ir poveikių pobūdį ir trukmę, aliumininės konstrukijos turi atitikti saugos (mehaninio atsparumo, pastovumo ir tvarumo) ir tinkamumo (tinkamumo naudoti) ribinius būvius pagal STR.0.03:003 [9.]. Pateiktieji šių konstrukijų tikrinimo pagal nurodtuosius ribinius būvius būdai pagrįsti dalinių patikimumo koefiientų metodu. Saugos ir tinkamumo ribiniams būviams projektuojamų pastatų ir statinių aliumininių konstrukijų poveikių ir apkrovų įvairių situaijų skaičiuotinės reikšmės nustatomos jų harakteristines reikšmes padauginus iš atitinkamų dalinių patikimumo koefiientų. Charakteristinės poveikių ir apkrovų bei jų dalinių patikimumo koefiientų reikšmės ribiniams būviams ra pateiktos STR.0.0:003 [9.6]. Konstrukijoms, projektuojamoms saugos ribiniam būviui, skaičiuotinis apkrovų (poveikių) derins turi būti imamas pagal STR.0.0:003 [9.6] 79 p., o tinkamumo ribiniam būviui pagal STR.0.0:003 [9.6] 90 p. nuorodas. Kai tenka tikrinti statinės pusiausvros EQU sąlgą, reikia atsižvelgti į [9.6] 0 priedo lentelės nuorodas. Reglamente nėra pateikta jokių būdų aliumininėms konstrukijoms tikrinti tiesioginiu informainiu-statistiniu metodu. 6. Apkrovų ir poveikių, galinčių veikti pastatus ir statinius, skaičiuotinės reikšmės, kurios reikalingos konstrukijoms projektuoti, šiame Reglamente nėra pateiktos, nes visoms statbinėms konstrukijoms jų pasirinkimo ir įvertinimo prinipai ra nurodti STR.0.0:003 [9.6]. 7. Aliumininių konstrukijų tvarumas (ilgaamžiškumas) turi būti garantuotas konstrukinėmis priemonėmis ir prireikus apsauginiu apdorojimu. 8. Konstrukijų brėžiniuose turi būti nurodtos aliumininėms konstrukijoms gaminti reikalingų aliuminio ldinių ir jungiamųjų priemonių rūšs bei svarbiausi jiems standartų keliami reikalavimai. II SKYRIUS. NUORODOS 9. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus: 9.. Europos Tarbos direktvą 89/06/EEC Dėl valstbių narių įstatmų, kitų teisės aktų ir administrainių nuostatų, susijusių su statbos produktais, derinimo ; 9.. STR.0.0():999 Esminiai statinio reikalavimai. Mehaninis patvarumas ir pastovumas (Žin., 999, Nr. -360); 9.3. Lietuvos Respublikos statbos įstatmą (Žin., 996, Nr ; 00, Nr ); 9.. STR.0.0:00 Normatviniai statbos tehniniai dokumentai (Žin., 00, Nr. -86); 9.. STR.0.03:003 Statbinių konstrukijų projektavimo pagrindai (Žin., 003, Nr. 9-68); 9.6. STR.0.0:003 Poveikiai ir apkrovos (Žin., 003, Nr ); 9.7. LST ISO 8930:00 Bendrieji konstrukijų patikimumo prinipai. Terminai ; 8

2 VALSTYBËS ÞINIOS Nr LST ISO 33-:996 Statistika. Terminai ir apibrėžimai, simboliai. dalis. Tikimbių ir bendrieji statistikos terminai ; 9.9. LST EN 79:00 Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panašių proesų terminų sąrašas ; 9.0. LST ISO 3898:00 Konstrukijų projektavimo pagrindai. Žmėjimo sistema. Bendrieji žmens ; 9.. LST EN 73-:000 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Deformuojamųjų gaminių heminė sudėtis ir forma. dalis. Cheminiais simboliais pagrįsta žmėjimo sistema ; 9.. LST EN 780-:000 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Deformuojamieji gaminiai. Struktūrinis būsenos žmėjimas ; 9.3. LST EN :000 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Ldomųjų legiruoto ir nelegiruoto aliuminio apdorojimo būdai ; 9.. LST EN 39:998 Suvirinimo medžiagos. Lankinio suvirinimo ir pjovimo apsauginės dujos ; 9.. STR.0.08:00 Plieninių konstrukijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos (Žin., 00 Nr.8-89); 9.6. LST EN 8839:000 Mehaninės tvirtinimo detalių savbės. Spalvotųjų metalų varžtai, sraigtai, smeigės ir veržlės ; 9.7. LST EN ISO 898-:000 Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detalių mehaninės savbės. l dalis. Varžtai, sraigtai ir smeigės ; 9.8. LST EN ISO 0:00 Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis. A ir B klasių gaminiai ; 9.9. LST EN ISO 06:00 Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis. C klasės gaminiai ; 9.0. LST EN ISO 07:00 Sraigtai su šešiakampėmis galvutėmis. A ir B klasių gaminiai ; 9.. LST EN ISO 08:000 Sraigtai su šešiakampėmis galvutėmis. C klasės gaminiai ; 9.. LST EN ISO 03:00 Šešiakampės veržlės, tipas. A ir B klasių gaminiai ; 9.3. LST EN ISO 033:00 Šešiakampės veržlės, tipas. A ir B klasių gaminiai ; 9.. LST EN ISO 03:00 Šešiakampės veržlės. C klasės gaminiai ; 9.. LST EN ISO 7089:00 Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai ; 9.6. LST EN ISO 7090:000 Nusklembtosios poveržlės. A klasės gaminiai ; 9.7. LST EN ISO 709:00 Poveržlės. Vidutinės serijos. C klasės gaminiai ; 9.8. LST EN 0898-:000 Mehaninės tvirtinimo detalių savbės. dalis. Veržlės su nustattais apskaičiuotos apkrovos ddžiais. Stambusis sriegis ; 9.9. LST EN ISO 887:00 Bendrosios paskirties metrinių varžtų, sraigtų ir veržlių poveržlės. Bendrasis projektas ; LST EN ISO 00:00 Savisriegių sraigtų ir poveržlių rinkiniai su plokščiosiomis poveržlėmis ; 9.3. LST EN ISO 0666:00 Gręžiantieji sraigtai su savisriegio sraigto sriegiu. Mehaninės ir funkinės savbės ; 9.3. LST EN ISO 0669:00 Savisriegių sraigtų ir poveržlių rinkinių plokščiosios poveržlės. Normalioji ir didžioji serijos. A gaminių klasė ; LST EN ISO 79:00 Savisriegiai sraigtai su šešiakampėmis galvutėmis ; 9.3. LST EN ISO 8:00 Savisriegiai sraigtai su įleistinėmis (plokščiomis), turinčiomis išdrožą galvutėmis (bendrojo tipo galvutės) ; 9.3. LST EN ISO 83:00 Savisriegiai sraigtai su įleistinėmis pusapvalėmis (ovalinėmis), turinčiomis išdrožą galvutėmis (bendrojo tipo galvutės) ; LST EN ISO 00:00 Savisriegių sraigtų ir poveržlių rinkiniai su plokščiosiomis poveržlėmis ; LST EN ISO 8:00 Savisriegiai sraigtai su ilindrine iškilia galvute, turinčia šešiasferinę įdubą ; LST EN ISO 86:00 Savisriegiai sraigtai su įleistine galvute, turinčia šešiasferinę įdubą ; LST EN ISO 80:00 Gręžiantieji sraigtai su šešiakampe poveržlės galvute ir savisriegio sraigto sriegiu ; 9.0. LST EN ISO 8:00 Gręžiantieji sraigtai su ilindrinėmis pusapvalėmis, turinčiomis įdubą kržminiam atsuktuvui galvutėmis ir savisriegio sraigto sriegiu ; 9.. LST EN ISO 8:00 Gręžiantieji sraigtai su įleistinėmis, turinčiomis įdubą kržminiam atsuktuvui galvutėmis ir savisriegio sraigto sriegiu ; 9.. LST EN ISO 83:00 Gręžiantieji sraigtai su įleistinėmis pusapvalėmis, turinčiomis įdubą kržminiam atsuktuvui galvutėmis ir savisriegio sraigto sriegiu ; 9.3. LST EN ISO 70:00 Termiškai apdoroto plieno savisriegiai sraigtai. Mehaninės savbės ; 9.. LST EN ISO 709:00 Savisriegiai sraigtai su ilindrine galvute, turinčia kržminę įdubą ; 9.. LST EN ISO 700:00 Savisriegiai sraigtai su įleistinėmis (plokščiomis) galvutėmis, turinčiomis kržmines įdubas (bendrojo tipo galvutės) ; 9.6. LST EN ISO 70:00 Savisriegiai sraigtai su įleistinėmis iškiliomis (ovalinėmis) galvutėmis, turinčiomis kržmines įdubas ; 9.7. LST EN ISO 973:00 Uždarojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir iškilia galvute. AIA/St (su pataisa ) ; 9

3 9.8. LST EN ISO 97:00 Uždarojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir įleistine galvute. AIA/St (su pataisa ) ; 9.9. LST EN ISO 97:003 Uždarojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir iškilia galvute A/AA ; 9.0. LST EN ISO 976:00 Uždarojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir iškila galvute. St/St ; 9.. LST EN ISO 977:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir iškila galvute. AlA/St ; 9.. LST EN ISO 978:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir įleistine galvute. AlA/St ; 9.3. LST EN ISO 979:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir iškila galvute. St/St ; 9.. LST EN ISO 980:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir įleistine galvute. St/St ; 9.. LST EN ISO 98:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir iškila galvute. AlA/AlA ; 9.6. LST EN ISO 98:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir įleistine galvute. AlA/AlA ; 9.7. LST EN ISO 983:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir iškila galvute. A/A ; 9.8. LST EN ISO 98:003 Atvirojo galo aklinosios kniedės su nulaužiamu spraudikliu ir įleistine galvute. A/A ; 9.9. RSN 6-9 Statbinė klimatologija (Žin., 99, Nr. -39; 00, Nr ); LST EN 8-:00 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. dalis. Mehaninės savbės ; 9.6. LST EN 7-:00 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Šaltai traukti strpai/luitai, vamdžiai ir profiliai. dalis. Mehaninės savbės ; 9.6. LST EN 7-:00 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Presuotieji strpai/luitai, vamdžiai ir profiliai. dalis. Mehaninės savbės ; LST EN 9-:000 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Aukštadažne indukine srove (AD) suvirinti vamdžiai. dalis. Mehaninės savbės ; 9.6. LST EN 86-:000 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Kaltiniai. dalis. Mehaninės savbės ir papildomi reikalavimai savbėms ; 9.6. LST EN 706:000 Aliuminis ir aliuminio ldiniai. Liejiniai. Cheminė sudėtis ir mehaninės savbės ; LST EN ISO 306-:000 Atsparaus koroijai nerūdijančio plieno mehaninės tvirtinimo detalių savbės. l dalis. Varžtai, sraigtai ir smeigės ; LST EN 0-:00/A:00 Suvirinimas. Metalų suvirinimo rekomendaijos. dalis. Lankinis aliuminio ir aliuminio ldinių suvirinimas ; III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 0. Reglamente pateikiamos sąvokos ir jų apibrėžimai iš esmės atitinka LST ISO 8930:00 [9.7], LST ISO 33- :996 [9.8], STR.0.03:003 [9.], STR.0.0:003 [9.6] ir LST EN 79:00 [9.9] pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.. Šiame Reglamente vartojami LST ISO 8930:00 [9.7] pateikti terminai ir LST ISO 3898:00 [9.0] nurodti žmens. Kiti terminai bei sąvokos ra pateikiami atskiruose šio Reglamento skriuose. IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI 60.. LOTYNIŠKOS DIDŽIOSIOS RAIDĖS: A skerspjūvio plotas; A b varžto skerspjūvio plotas; A varžto grnasis (neto) skerspjūvio plotas; b, net A d A f elemento sprio skerspjūvio plotas; juostos (lentnos) skerspjūvio plotas; A net grnasis (neto) skerspjūvio plotas;

4 VALSTYBËS ÞINIOS Nr A w sienelės skerspjūvio plotas; A skaičiuojamasis kertinės siūlės šlties skerspjūvio plotas; wf A vienos juostos skerspjūvio plotas; D skerspjūvio stormenų skersmuo; E tamprumo modulis; F jėga, apkrova, poveikis, atsparis; F b, Rd varžtu (kniede) glemžiamų jungiamųjų elementų skaičiuotinis atsparis; F, skaičiuotinė stipriojo varžto išankstinio įtempimo jėga; p Cd F, jungties vienu stipriuoju varžtu vienos trinties plokštumos skaičiuotinis atsparis; s Rd F s Rd, ser, skaičiuotinis stipriojo varžto atsparis tinkamumo ribinio būvio skaičiuotėms; F, skaičiuotinė varžto tempiamoji jėga; t Ed F skaičiuotinis tempiamojo varžto atsparis; t, Rd F v, Ed skaičiuotinė varžto (kniedės) šlties jėga saugos ribinio būvio skaičiuotėms; F v, Rd kerpamojo varžto (kniedės) skaičiuotinis atsparis; F v, Ed, ser skaičiuotinė varžto (kniedės) šlties jėga tinkamumo ribinio būvio skaičiuotėms; G šlties modulis; G mean vidutinis šlties modulis; I skerspjūvio ploto inerijos momentas; I b antdėklo skerspjūvio ploto inerijos momentas; I d sprio skerspjūvio ploto inerijos momentas; I juostos skerspjūvio ploto inerijos momentas; f I r rėmo pirmosios rėmsijės skerspjūvio ploto inerijos momentas; I rėmo antrosios rėmsijės skerspjūvio ploto inerijos momentas; r I skerspjūvio ploto inerijos momentas apie ašį; I skerspjūvio ploto inerijos momentas apie ašį; I, grnojo (neto) skerspjūvio ploto inerijos momentas apie ašį; net I, net grnojo (neto) skerspjūvio ploto inerijos momentas apie ašį; I t skerspjūvio ploto sukamasis inerijos momentas; I skerspjūvio ploto sektorinis inerijos momentas; M Ed skaičiuotinis lenkiamasis momentas; M, didžiausiasis skaičiuotinis lenkiamasis momentas; maks Ed M,Ed strpo vidurinio trečdalio didžiausiasis skaičiuotinis lenkiamasis momentas; N Ed skaičiuotinė ašinė jėga; S slankiosios skerspjūvio dalies ploto statinis momentas apie neutraliąją ašį; V tūris, skersinė jėga; V Ed skaičiuotinė skersinė jėga; V, skaičiuotinė sąlginė skersinė jėga; fi Ed W skerspjūvio atsparumo momentas apie gniuždomąjį kraštą; W skaičiuotinis skerspjūvio atsparumo momentas; al W grnojo (neto) skerspjūvio atsparumo momentas; net W plastinis skerspjūvio atsparumo momentas; pl W s spragotosios kolonos antdėklo skerspjūvio atsparumo momentas; W skaičiuojamojo kertinės siūlės šlties skerspjūvio atsparumo momentas; wf 6

5 3. LOTYNIŠKOS MAŽOSIOS RAIDĖS: a atstumas, kertinės virintinės (ldtinės) siūlės storis; b veikiamasis juostos (lentnos) skerspjūvio plotis; ef b f juostos (lentnos) plotis; b fd skaičiuotinis juostos (lentnos) plotis; d skersmuo, išorinis varžto skersmuo; d s vidinis varžto sriegio skersmuo; d 0 kniedės arba varžto sklės skersmuo; e jėgos nuokrpa, eksentriitetas; e jėgos nuokrpa nuo pagrindinės skerspjūvio ašies; e e f jėgos nuokrpa nuo pagrindinės skerspjūvio ašies; atstumas išilgai jėgos veikimo tiesės nuo elemento krašto iki pirmosios kniedės arba varžto entro; stipris; f a, ha harakteristinis kaitros paveikto aliuminio ruožo (terminio poveikio srities) stipris, kai jungties tempiamoji jėga statmena siūlės šlties (irimo) plokštumai; f v, ha harakteristinis kaitros paveikto aliuminio ruožo (terminio poveikio srities) stipris, kai jungties tempiamoji jėga lgiagreti su siūlės šlties (irimo) plokštuma; f vb harakteristinis varžto kerpamasis stipris; f tb harakteristinis varžto tempiamasis stipris; f ub harakteristinis varžto didžiausiasis ribinis stipris; f vr harakteristinis kniedės kerpamasis stipris; f ur harakteristinis kniedės didžiausiasis ribinis stipris; f u harakteristinis aliuminio ldinio didžiausiasis ribinis stipris (stiprumo riba); f w harakteristinis virintinės siūlės metalo stipris; f 0 ( f ) 0, sąlginis aliuminio ldinio tankis (0, % liekamąją santkinę deformaiją atitinkantis ldinio stipris); g kertinės siūlės statinis; h skerspjūvio aukštis, kniedės galvutės nutraukiamojo paviršiaus aukštis; h atstumas tarp dvitėjo skerspjūvio juostų entrų; f h w sienelės aukštis; h skaičiuotinis sienelės aukštis; wd, i skerspjūvio inerijos spinduls; k koefiientas; l tarpatramis, atstumas, ilgis; l skaičiuojamasis (veikiamasis) tarpatramis, atstumas, ilgis, ruožas; ef l r rėmo pirmosios rėmsijės geometrinis ilgis; l r rėmo antrosios rėmsijės geometrinis ilgis; l w virintinės siūlės ilgis; l skaičiuojamasis (veikiamasis) virintinės siūlės ilgis; w, ef m santkinis eksentriitetas; m sąlginis santkinis eksentriitetas; ef n n s p r t t e jungiamųjų elementų trinties paviršių skaičius; skaičiuojamųjų vienos kniedės arba varžto šlties plokštumų skaičius; atstumas išilgai veikiančios jėgos tarp kniedžių arba varžtų entrų (žingsnis); kreivio spinduls; storis; virintinės sudurtinės siūlės įldmo glis; 6

6 VALSTYBËS ÞINIOS Nr t f juostos (lentnos) storis; t w sienelės storis; u įlinkis, poslinkis;. GRAIKIŠKOS MAŽOSIOS RAIDĖS: šiluminės (temperatūrinės) tiesinės plėtros koefiientas, koefiientai; kertinės virintinės siūlės įldmo glio koefiientas; f M medžiagos patikimumo koefiientas saugos ribinių būvių skaičiuotėms; M medžiagos patikimumo koefiientas grnojo skerspjūvio atspario skaičiuotei; varžto medžiagos patikimumo koefiientas; Mb kniedės medžiagos patikimumo koefiientas; Mr virintinės siūlės medžiagos patikimumo koefiientas; Mw u patikimumo koefiientas, kuriuo atsižvelgiama į medžiagos stiprumo ribą; skerspjūvio pavidalo įtakos koefiientas; elemento liaunis; elemento sąlginis liaunis; spragotojo elemento lginamasis liaunis; ef ef spragotojo elemento sąlginis lginamasis liaunis; f w sąlginis lentnos (juostos) liaunis; sąlginis sienelės liaunis; trinties koefiientas, strpo skaičiuojamojo (veikiamojo) ilgio koefiientas; tankis; ha kaitros paveikto pagrindinio metalo ruožo suminkštėjimo koefiientas; lo vietinis normalinis įtempis; x normalinis x ašiai įtempis; normalinis ašiai įtempis; normalinis ašiai įtempis; kritinis tangentinis įtempis; r vietinis tangentinis įtempis; lo tangentinis su ašimi įtempis; x tangentinis su ašimi įtempis; b e entriškai gniuždomo strpo klupumo koefiientas; sijos klupumo koefiientas; eksentriškai gniuždomo strpo klupumo koefiientas; eksentriškai apie ašį gniuždomo strpo klupumo koefiientas; e eksentriškai apie ir ašis gniuždomo strpo klupumo koefiientas. e V SKYRIUS. MATŲ VIENETAI. Konstrukijoms skaičiuoti turi būti vartojami tokie SI vienetai:.. apkrovos, poveikiai: kn; kn/m = kpa;.. tankis kg/m 3 ;.3. vienetinis sunkis kn/m 3 ;.. įtempiai, stipriai: MPa = MN/m ; N/mm ; kpa;.. atsparis (laikomoji galia): kn; knm;.6. geometriniai rodikliai: m; m ; m 3 ; m ; m; m ; m 3 ; m ; mm; mm ; mm 3 ; mm. 63

7 VI SKYRIUS. KONSTRUKCIJŲ IR JUNGČIŲ MEDŽIAGOS 6. Konstrukijoms pasirinkti aliuminio markę ir apdorojimo būdą reikia tokių duomenų: 6.. apkrovos pobūdžio ir intensvumo, konstrukijos elementų įtemptojo būvio, skaičiuotinių temperatūrų ir reikalingų aliuminio mehaninių savbių; 6.. heminės aliuminio sudėties ir jo atsparumo koroijai; 6.3. pusgaminių gambos tehnologiškumo; 6.. konstrukijų gaminimo ir montavimo tehnologijos; 6.. arhitektūrinių reikalavimų. 7. Aliumininėms konstrukijoms reikia naudoti tokių markių ir taip apdorotą aliuminį, kaip nurodta, ir 3 lentelėse. lentelė Aliuminio ldinių deformuojamieji gaminiai Skaitinis Ldinio žmuo Cheminiais simboliais Gaminio žmuo EN AW-303 EN AW-A Mn SH, ST, PL, ET EN AW-083 EN AW-Al Mg,Mn0,7 SH, ST, PL, ET, SEP, ER/B, DT, FO EN AW-0 EN AW-A Mg, SH, ST, PL EN AW- EN AW-A Mg3Mn SH, ST, PL EN AW-7 EN AW-A Mg3 SH, ST, PL, FO EN AW-6060 EN AW-A MgSi ET, EP, ER/B, DT EN AW-606 EN AW-A MgSiCu SH, ST, PL, ET, EP, ER/B, DT EN AW-6063 EN AW-A Mg0,7Si ET, EP, ER/B, DT EN AW-600 EN AW-A SiMg(A) EP EN AW-608 EN AW-A SiMgMn SH, ST, PL, ET, EP, ER/B, DT, FO EN AW-700 EN AW-A Zn,MgCu SH, ST, PL, ET, SEP, ER/B, DT ŽYMENYS: SH lakštas; ET presuotieji vamdžiai; ER/B presuotieji strpai/luitai; ST juosta; EP presuotieji profiliuočiai; DT trauktieji vamdžiai; PL plokštė; SEP paprastai presuoti profiliuočiai; FO kaltiniai. PASTABOS.. Leistina naudoti kitokių markių ir kitaip apdorotą aliuminį (nenurodtą lentelėje), jei galima tai tehniškai ir ekonomiškai pagrįsti ir tik tada, kai jo tinkamumas išbandtas bandomosiose konstrukijose. Skaičiuotinio stiprio reikšmes tada reikia apskaičiuoti lentelės formulėmis.. Žmens heminiais simboliais pateikti pagal LST EN 73-:000 [9.]. Ldomieji aliuminio ldiniai [9.] Ldinio žmuo Skaitinis Cheminiais simboliais Skaitinis Cheminiais simboliais EN AC-00 EN AC-A Si7Mg0,3 EN AC-00 EN AC-A Si(b) EN AC-00 EN AC-A Si7Mg0,6 EN AC-300 EN AC-A Mg EN AC-300 EN AC-A Si0Mg(Cu) lentelė Aliuminio ldinių apdorojimo būdai [9.3] Žmuo Apdorojimo apibūdinimas Žmuo Apdorojimo apibūdinimas F be papildomo apdorojimo W kaitra (termiškai) apdorotas tirpaluose О atkaitintas T kaitra (termiškai) apdorotas pertempimu H kietintas deformavimu 3 lentelė 6

8 VALSTYBËS ÞINIOS Nr PASTABOS:. Dalinis ir visiškas sukietinimas daugiausia naudojami kaitra (termiškai) nesukietintam aliuminiui.. Grūdinimas ir sendinimas taikomas termiškai sukietintam aliuminiui. 3. Termiškai apdoroti ldiniai su apdorojimo žme didesne kaip T (6xxx ir 7xxx serijos); termiškai neapdoroti ldiniai bet kokio grūdinimo 3xxx ir xxx serijos. 8. Atsižvelgiant į paskirtį, pastatų ir statinių konstrukijos skirstomos į keturias grupes. Grupių ir joms priskirtų konstrukijų sąrašas pateiktas priedo lentelėje. 9. Aliumininius pusgaminius statbinėms konstrukijoms reikia pasirinkti iš lentelės. Leistina naudoti ir kitokius aliumininius pusgaminius, jeigu jie suderinti su gamklomis tiekėjomis. 0. Lankiniu būdu suvirinamų aliumininių konstrukijų elektrodu ir pridėtiniu metalu reikia pasirinkti virinamąsias medžiagas iš lentelės, taip pat gaminius pagal kai kurias gamintojų tehnines sąlgas. Elektrodų ir pridėtinio metalo vielos naudojimo sąlgos nurodtos 3 6 lentelėse. Atitinkamai tehniškai ir ekonomiškai pagrindus, konstrukijoms suvirinti leistina naudoti pažangiąsias virinamąsias medžiagas (vielą, apsaugines dujas). Tada harakteristinis virintinių jungčių metalo stipris turi būti ne mažesnis už nurodtąjį 6 lentelėje. Apsaugines dujas reikia naudoti pagal LST EN [9.].. Kniedėms ir varžtams aliuminio markes reikia imti iš lentelės. Plieninius varžtus reikia naudoti pagal STR.0.08:00 [9.] reikalavimus. lentelė Kniedžių ir varžtų aliuminio markės Aliuminio markė Kniedžių: 06A; 086; 608; A Varžtų: Al; Al; Al3; Al; Al; Al6 [9.8]. Aliumininėms konstrukijoms reikia naudoti:.. varžtus iš aliuminio (žr. lentelę) ir plieno (tehniniai reikalavimai pateikti LST EN ISO 898-:000 [9.7]) mažiausiojo, normaliojo ir didžiausiojo tikslumo pagal LST EN ISO 0:00 [9.8], LST EN ISO 06:00 [9.9], LST EN ISO 07:00 [9.0] ir LST EN ISO 08:000 [9.], stipriuosius plieninius varžtus 8.8 arba 0.9 klasės pagal LST EN ISO 0 :00 [9.8] ir LST EN ISO 07:00 [9.0], veržles pagal LST EN ISO 03:00 [9.], LST EN ISO 033:00 [9.3] ir LST EN ISO 03:00 [9.] bei poveržles pagal LST EN ISO 7089:00 [9.], LST EN ISO 7090:000 [9.6] ir LST EN ISO 709:00 [9.7]. Naudojamiems varžtams, veržlėms ir poveržlėms taikti tokius tehninius reikalavimus: varžtams LST EN ISO 898-:000 [9.7]; veržlėms LST EN 0898-:000 [9.8]; poveržlėms LST EN ISO 887:00 [9.9];.. sraigtus pagal LST EN ISO 00:00 [9.30], LST EN ISO 0666:00 [9.3], LST EN ISO 0669:00 [9.3], LST EN ISO 79:00 [9.33], LST EN ISO 8:00 [9.3], LST EN ISO 83:00 [9.3], LST EN ISO 00:00 [9.36], LST EN ISO 8:00 [9.37], LST EN ISO 86:00 [9.38], LST EN ISO 80:00 [9.39], LST EN ISO 8:00 [9.0], LST EN ISO 8:00 [9.], LST EN ISO 83:00 [9.], LST EN ISO 70:00 [9.3], LST EN ISO 709:00 [9.], LST EN ISO 700:00 [9.] ir LST EN ISO 70:00 [9.6];.3. aliuminines kniedes pagal LST EN ISO 973:00 [9.7], LST EN ISO 97:00 [9.8], LST EN ISO 97:003 [9.9], LST EN ISO 976:00 [9.0], LST EN ISO 977:003 [9.], LST EN ISO 978:003 [9.], LST EN ISO 979:003 [9.3], LST EN ISO 980:003 [9.], LST EN ISO 98:003 [9.], LST EN ISO 98:003 [9.6], LST EN ISO 983:003 [9.7], LST EN ISO 98:003 [9.8]. 3. Statbinių konstrukijų aliuminio fiikinių savbių reikšmės pateiktos priedo lentelėje. VII SKYRIUS. MEDŽIAGŲ IR JUNGČIŲ RODIKLIAI. Tempiamieji, lenkiamieji, kerpamieji ir glemžiamieji harakteristiniai aliuminio ldinių stipriai apskaičiuojami lentelės formulėmis. Deformuojamųjų aliumininių gaminių harakteristinio stiprio pagal sąlginę takumo ribą f 0, ir ribinio stiprio f u (stiprumo ribos) reikšmės ra pateiktos: lakštų, juostų ir plokščių 6 lentelėje, presuotųjų profiliuočių, vamdžių, strpų/luitų ir trauktųjų vamdžių 7 lentelėje, elektra virintųjų vamdžių 8 lentelėje, kaltinių 9 lentelėje. Stiprių reikšmės, pateiktos 6 9 lentelėse, turi būti imamos tik konstrukijoms, skaičiuojamoms esant naudojimo temperatūrai iki 00 o C. Skaičiuotinė išorinė temperatūra imama pagal RSN 6-9 [9.9]. 6

9 . Aliuminio ldinių skaičiuotiniai stipriai apskaičiuojami atitinkamus harakteristinius stiprius padalijus iš medžiagos patikimumo koefiiento γ M =,0, o ieškant grnojo (neto) skerspjūvio, susilpninto kniedžių arba varžtų sklėmis, atspario iš γ M =,. lentelė Aliuminio ldinių harakteristiniai stipriai Įtemptasis būvis Žmuo Pavadinimas Charakteristinis stipris Tempimas, gniuždmas, lenkimas f d tempiamasis, gniuždomasis, lenkiamasis Šltis f sd kerpamasis f 3 Prigludintojo paviršiaus glemžimas f pd glemžiamasis =,6 f0 Vietinis glemžimas esant glaudžiam f sąlčiui lpd vietinis glemžiamasis f lb = 0,7f0 PASTABOS:. f 0 harakteristinis aliuminio stipris, kuris lgus sąlginės takumo ribos f 0, reikšmei pagal aliuminio standartus ir tehnines tiekimo sąlgas.. f u harakteristinis ribinis aliuminio stipris imamas lgus stiprumo ribos σ u reikšmei pagal aliuminio standartus ir tehnines tiekimo sąlgas. Skaičiuotinę aliuminio stiprio f d reikšmę reikia imti lgią mažesniajai iš tempiamojo, gniuždomojo, lenkiamojo stiprio pagal sąlginę takumo ribą f,d, ir tempiamojo, gniuždomojo, lenkiamojo stiprio pagal stiprumo ribą f u,d reikšmei.šiuo atveju: f,d = f / m ; f u,d = f un / m u ; čia: f harakteristinis aliuminio stipris, kuris lgus sąlginės takumo ribos f 0, (f 0 ) reikšmei pagal aliuminio standartus ir tehnines sąlgas; f u harakteristinis ribinis aliuminio stipris, imamas lgus stiprumo ribos u reikšmei pagal aliuminio standartus ir tehnines tiekimo sąlgas; m =,; u =,. f b f 0, f 0 Deformuojamųjų aliuminio gaminių (lakštų, juostų ir plokščių) harakterstiniai stipriai [9.60] 6 lentelė Ldins Grūdinimas Storis, mm f 0,, MPa f u, MPa EN AW-303 EN AW-0 EN AW- EN AW-7 EN AW-083 EN AW-606 EN AW-608 EN AW-700 nuo iki H 0, 0 0 H6 0, 60 H 0, 60 0 H 0, O/H 0, 8 8 H/H3 0, O/H 0, H/H3 0, 60 0 O/H 0, H/H3 0, 0 30 T 0,, 0 0 T6 0, 0 90 T 0, 0 0 T6 0, , 300 T T6 0,, T6,

10 VALSTYBËS ÞINIOS Nr Deformuojamųjų aliumininių gaminių presuotųjų profiliuočių, vamdžių, strpų/luitų [9.6] ir trauktųjų vamdžių [9.6] harakteristiniai stipriai Ldins EN AW- 083 EN AW EN AW- 606 Produkto pavidalas ET, EP, ER/B DT Grūdinimas Sienelės arba gaminio storis, mm f 0,, MPa f u, MPa F t H t H H t H3 H H H3 t ET, EP, ER/B t 0 60 T EP < t 00 0 t EP T6 3 < t 0 70 ET, ER/B t 0 90 T6 DT t 0 60 ET, EP, ER/B T6 t DT T6 t ET, EP, ER/B t T EN AW- EP 3 < t ET, EP, ER/B t 0 70 T6 DT t t 70 EP/O T6 < t 0 60 EN AW- 0 < t A t EP/H T6 < t 00 0 ET, EP, ER/B T t 0 0 EP/O, EP/H T t t 0 90 EP/O, EP/H,ET T6 EN AW- < t t ER/B T6 0 < t DT T6 t 30 < t EP t EN AW- ER/B, ET t T6 700 t 30 DT < t ŽYMENYS: EP presuotieji profiliuočiai; ET presuotieji vamdžiai; EP/O presuotieji atvirieji profiliuočiai; ER/B presuotieji strpai/luitai; EP/H tuščiaviduriai presuotieji profiliuočiai; DT trauktieji vamdžiai. 7 lentelė 67

11 Deformuojamųjų aliuminininių gaminių elektra virintųjų vamdžių [9.63] harakteristiniai stipriai 8 lentelė Ldins Grūdinimas f 0,, MPa f u, MPa EN AW-303 Hx Hx Deformuojamųjų aliumininių gaminių kaltinių [9.6] harakteristiniai stipriai 9 lentelė Ldins Grūdinimas Storis iki, mm Krptis f 0,, MPa f u, MPa EN AW- 7 H 0 Išilgai (L) EN AW- 083 H 0 Išilgai (L) 0 70 Skersai (T) 0 60 EN AW- 608 T6 00 Išilgai (L) Skersai (T) 0 90 Lietinio aliuminio gaminių liejinių [9.6] harakteristiniai stipriai 0 lentelė Ldins Liejimo proesas Grūdinimas f 0,, MPa f u, MPa EN AC- 00 Smėlje T Formoje T EN AC- 00 Smėlje T6 0 0 Formoje T EN AC- 300 Smėlje F Smėlje T Formoje F Formoje T EN AC- 00 Smėlje F 70 0 Formoje EN AC- 300 Smėlje F Formoje PASTABOS:. Mažiausiosios mehaninės savbės ra pateiktos atskirai lietiesiems bandomiesiems strpams, o ne liejiniams.. Kitokios (kitokiems liejimo ir grūdinimo proesams) stiprio reikšmės ra pateiktos LST EN 86-:000 [9.6]. 6. Ldomųjų aliumininių gaminių stiprio pagal sąlginę takumo ribą f 0, ir ribinio stiprio f u (stiprumo ribos) reikšmės ra pateiktos 0 lentelėje. 7. Kniedžių ir varžtų mažiausiosios garantuotųjų stiprių reikšmės, išorinei temperatūrai esant iki plius 00 o C, pateiktos lentelėje. Kniedžių harakteristiniai atspariai pateikti standartuose, nurodtuose šio Reglamento.3 punkte. 8. Charakteristiniai kaitros paveiktų aliuminio ruožų stipriai f a,ha arba f v,ha ( pav., pjūvis) apskaičiuojami lentelės formulėmis. 68

12 VALSTYBËS ÞINIOS Nr a) b) ) d) pav. Konstrukijų virintinių jungčių shemos: a) sudurtinė; b) užleistinė skersinėmis siūlėmis; ) užleistinė išilginėmis siūlėmis; d) shema, kaip prijungti skersinį elementą prie elemento, kuriame nėra sandūros; skersinis elementas; elementas, kuriame nėra sandūros; skaičiuojamasis pjūvis 9. Kai skaičiuojamas stiprumas virintinių konstrukijų, kurių elementai nesuduriami, bet prie jų virinami skersiniai elementai (žr. d pav.), reikia atsižvelgti į elementų vietinį terminio poveikio srities susilpnėjimą ir sumažinti aliuminio harakteristinį stiprį f w iki reikšmės, kuri imama iš 6 lentelės. lentelė Kniedžių ir varžtų mažiausieji garantuotieji stipriai Medžiaga Nominalusis sriegio f ub, MPa Jungiamoji priemonė Simbolis Žmuo skersmuo, d s Al AlMg3 d M0 70 M0 < d M0 0 Al AlMg d M 30 M < d M36 80 Aliumininiai varžtai Al 3 AlSiMgMn d M6 30 M6 < d M39 30 Al AlCuMgSi d M0 0 M0 < d M Al AlZnMgCu0, d M39 60 Al 6 AlZn, MgCu d M39 0 Rūšis Klasė Nerūdijančio plieno A 0 d M39 00 varžtai A 70 d M ) 700 A 80 d M ) 800 Būvis Ldins Kniedės tipas f ur, MPa O 06A Pilnavidurė 70 O 086 Pilnavidurė 0 Aliumininės kniedės T ) 608 Pilnavidurė 00 T6 ) 608 Pilnavidurė 9 O arba F A Tuščiavidurė ) Varžtams, kurių nominalusis sriegio skersmuo d s > mm, mehaninės savbės turi būti suderintos tarp naudotojo ir gamintojo, tačiau pažmėtos pagal LST EN ISO 306-:000 [9.66] reikalavimus. ) Šaltai traukta. PASTABA. Pateiktosios kniedžių stiprių reikšmės ra orientainės ir naudotinos projektuojant kniedines jungtis. Tikrosios stiprių reikšmės turi būti nustattos bandmais. 69

13 Pridėtinio siūlės metalo grupavimo sistema [9.67] lentelė Tipas Ldinio pavadinimas Cheminė sudėtis Pastabos tipas R-0 R-080A Al 99,Ti Al 99,8 Tik mažina siūlės metalo pleišėjamumą dėl jo struktūros sustiprinimo 3 tipas R-303 Al Mn tipas R-03A R-06 R-07A R-08 Al Si Al Si 0Mg Al Si (A) Al Si7Mg tipo pridėtiniai ldiniai oksiduosis dėl anodinimo ar atmosferos poveikio ir įgis tamsiai rudą spalvą, kurios intensvumas didės, kai didės Si kiekis. Todėl šių pridėtinių metalų spalva ne itin gerai derinsis su kaltinių pagrindinio metalo ldinių spalva. Šie ldiniai speifiškai naudojami norint išvengti kietėjimo plšių gerokai susilpnintose tipas R-9 R-7 R-6A R-83 R-087 R-36 Al MgMn0,8Zr Al Mg3 AlMg,Mn AlMg,Mn0,7(A) AlMg,MnZr AlMgCr(A) PASTABA., 3, ir tipų numeriai atitinka pirmąjį ldinio pavadinimo skaičių. ir suvaržtose jungtse. Jeigu reikia gero atsparumo koroijai ir spalvų suderinamumo, pridėtinio siūlės metalo Mg kiekis turi atitikti pagrindinio metalo Mg kiekį. Jeigu reikalingas didelis siūlės stipris, turi būti naudojamas, % Mg turintis pridėtinis metalas. Cr ir Zr mažina siūlės metalo polinkį pleišėti, nes sustiprina grūdelius. Zr mažina karštojo plšio atsiradimo tikimbę. 70 Pagrindinis metalas Al AlMn Al AlMn AlMg < % arba arba AlMg < % a) AlMg 3 % arba d) arba AlMg % b) arba AlMgSi ) AlZnMg AlSiCu < % e),f) AlSiMg e) Pridėtinio virintinės siūlės metalo parinkimas [9.66] AlMg 3 % AlMg % AlMgSi AlZnMg AlSiCu < % 3 lentelė AlSiMg AlSiCu AlCu 3 arba 3 d ) arba 3 arba d) arba d) arba

14 VALSTYBËS ÞINIOS Nr Pagrindinis metalas AlSiCu e) f) Al AlMn AlMg < % AlMg 3 % AlMg % AlCu ) Nr g) Nr g) Nr g) Nr g) Nr g) AlMgSi AlZnMg AlSiCu < % AlSiMg AlSiCu AlCu a) Dujomis suvirinti šie ldiniai kietėdami linkę pleišėti. To galima išvengti, jei bus naudojamas gniuždomasis apspaudimas arba iki 3 % išldtame siūlės metale padidintas Mg kiekis. b) Tam tikromis konstrukijų naudojimo sąlgomis, pavdžiui, kai aplinkos temperatūra 6 o C, ldiniai, kuriuose Mg kiekis > 3 %, gali būti linkę koroduoti. Todėl turi būti atsižvelgta į siūlės metalo susilpnėjimą. ) Šių ldinių nerekomenduojama suvirinti dujomis, nes kietėdami jie ra linkę pleišėti. d) Siūlių, kurioms naudojamas tipo (pagal lentelę) pridėtinis metalas, atsparumas tarpgrūdelinei ir/arba įtemptinei koroijai ra didesnis. Agresvioje naudojimo aplinkoje, sukeliančioje tarpgrūdelinę ir/arba įtemptinę koroiją, siūlės metalo Mg kiekis turi būti nedaug didesnis negu pagrindinio metalo. Todėl labiau tinka naudoti pagrindinio metalo sudėtį atitinkančius pridėtinio metalo ldinius. e) Pridėtinį metalą reikia pasirinkti tokį, kad jame ir lietinių ldinių pagrindiniame metale siliio kiekis būtų beveik vienodas. f) Presuotieji ldinių liejiniai negali būti virinami dėl juose esančių dujų. g) Nerekomenduojami dėl pagrindinių metalų nesuderinamumo. Nr g) Nr g) PASTABOS:. Kai suvirinami elementai, kurių metale ra % Mg, naudojant AlSi arba AlSi0 heminės sudėties pridėtinį metalą (arba kai suvirinami elementai, kurių metale ra % Si, naudojant AlMg heminės sudėties pridėtinį metalą) suldmo riboje gali susidarti toks Mg Si kiekis, dėl kurio jungtis taptų trapia. Šie deriniai nerekomenduojami dinaminėmis ir smūginėmis apkrovomis apkrautoms konstrukijoms. Jei minėtieji ldinių deriniai ra neišvengiami, gali būti naudojami ir AlMg arba AlSi tipų pridėtiniai metalai.. Pagrindinis metalas pagal heminę sudėtį nepriklauso nuo to, ar jis kaltinis ar lietinis. 3. Pridėtinio metalo tipus žr. lentelėje.. Lentelės langeliuose nurodti skaičiai atitinka lentelėje nurodtus pridėtinio metalo tipus.. Pirmojoje eilutėje esantis tipo numeris nusako optimalias mehanines savbes, antrojoje optimalų atsparumą koroijai, trečioje optimalų suvirinamumą. lentelė Kaitros paveikto ruožo aliuminio harakteristiniai stipriai Įtemptasis būvis Tempiamoji jėga, statmena irimo plokštumai Skersinė jėga, lgiagreti su irimo plokštuma Charakteristiniai kaitros paveikto ruožo aliuminio stipriai f a,ha = f u ha f v,ha = 0,77 f o ha f o = f 0, ŽYMENYS: f a,ha harakteristinis kaitros paveikto ruožo aliuminio tempiamasis, gniuždomasis, lenkiamasis stipris. f v,ha harakteristinis kaitros paveikto ruožo aliuminio kerpamasis stipris. PASTABA. ha imti iš lentelės. 7

15 Kaitros paveikto ruožo aliuminio suminkštėjimo rodiklis ha lentelė Presuotųjų gaminių lakštų, plokščių, juostų, trauktųjų vamdžių ir kaltinių gaminių iš 6xxx ir 7xxx ldinių, kurių būvis ra T, T ir T6 Ldinio serija Būvis ha (MIG suvirinimui) ha (TIG suvirinimui) 6xxx 7xxx T T T6 T6,0 0,6 0,6 0,80 ),0 ) -- 0,60 0,0 0,60 ) 0,80 ) Lakštų, plokščių, juostų ir kaltinių gaminių iš xxx, 3xxx ir xxx ldinių, kurių būvis H Ldinio serija Būvis ha (MIG suvirinimui) ha (TIG suvirinimui) xxx H H 0,86 0,80 0,86 0,80 3xxx H, 6, 8 0,60 0,60 xxx H 0,60 0,60 ) Naudoti, kai tempiamieji įtempiai veikia skersai kertinės arba sudurtinės siūlės ašies. ) Naudoti visais kitais, t.. normalinių, skersinių gniuždomųjų arba šlties įtempių, atvejais. PASTABOS:. Ldinio serijos pirmasis skaičius atitinka pirmąjį ldinio žmens skaičių.. MIG suvirinimas ldžiuoju elektrodu argono aplinkoje. 3. TIG suvirinimas volframo elektrodu argono aplinkoje.. Visiems presuotiesiems gaminiams, lakštams, plokštėms, juostoms, trauktiesiems vamdžiams ir kaltiniams gaminiams, kurių būvis O ar F, ha, Charakteristinė virintinių jungčių, atliekamų argono lankinio suvirinimo būdu, kai vkdoma fiikinė siūlių kokbės kontrolė (rentgeno arba gamagrafiniu, ultragarsinės defektoskopijos ar kitais būdais), stiprį f w reikia imti iš 6 lentelės. Sudurtinių tempiamųjų siūlių, kurių kokbė nekontroliuojama fiikiniais būdais, harakteristinių stiprių reikšmes, paimtas iš 6 lentelės, reikia padauginti iš koefiiento 0,8. 3. Virintinių, kniedinių ir varžtinių jungčių, naudojamų aukštesnėje kaip 00 o C temperatūroje, aliuminio ir jo liejinių stiprių harakteristinės reikšmės ra pateiktos kituose dokumentuose. 3. Aliumininių konstrukijų elementų ir jungčių darbo sąlgų koefiientai pateikti 7 lentelėje. 7

16 VALSTYBËS ÞINIOS Nr Charakteristinis stipris f w, MPa Charakteristiniai virintinių siūlių stipriai 6 lentelė Pridėtinis Aliuminio ldins metalas A A ) ) Naudoti tik išskirtiniais atvejais, kai ra mažas jungties stipris ir didelis pailgėjimas. PASTABOS:. Presuotiesiems profiliuočiams ir medžiagoms, kurių storis < t mm, aliuminio ldinio 6060-T f w reikšmės turi būti sumažintos iki 0 Mpa.. Aliuminio ldiniams 7 ir 6063 atitinkamai gali būti imamos aliuminio ldinių ir 6060 f w reikšmės. 3. Pridėtiniam metalui 06A, 6A arba 83 reikia imti 36 pridėtinio metalo f w reikšmes.. Pridėtiniam metalui 07A arba 303, reikia imti 03A pridėtinio metalo f w reikšmes.. Kai virinamas skirtingų ldinių aliuminis, reikia naudoti mažesnes pridėtinio metalo stiprio reikšmes. Darbo sąlgų koefiientai 7 lentelė Konstrukijų elementai Koefiientas. Talpklų korpusai ir dugnai 0,8. Gvenamųjų ir visuomeninių pastatų ir vandentiekio bokštų atramų kolonos 0,9 3. Gniuždomieji plokščiųjų santvarų tinklelio elementai, kai jų liaunis: < 0 > 0. Gniuždomieji erdvinių tinklinių konstrukijų spriai iš pavienių kampuočių, tvirtinami prie juostų viena lentna: a) virintinėmis siūlėmis arba dviem ir daugiau kniedžių (varžtų), išdėsttų išilgai kampuočio b) vienu varžtu. Gniuždomieji pavienių kampuočių elementai, tvirtinami viena lentna (nelgiašoniams kampuočiams tiktai siaurąja lentna), išskrus konstrukijų elementus, nurodtus šios lentelės eilutėje ir plokščiųjų santvarų iš pavienių kampuočių elementus 0,6 PASTABOS:. Darbo sąlgų koefiientai, nurodti 3 ir punktuose, vienu metu neimami.. Darbo sąlgų koefiientai, nurodti 3 ir punktuose, netaikomi atitinkamų elementų jungtims. 3. Jeigu erdvinių spragotųjų konstrukijų tinklelis trikampis sprinis, jų pavienių kampuočių gniuždomiesiems spriams eilutėje nurodtų darbo sąlgų koefiientų taikti nereikia.. Šioje lentelėje nepaminėtais atvejais į formules reikia įrašti =,0. 0,9 0,7 0,7 0,6 73

17 VIII SKYRIUS. ALIUMININIŲ KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ TIKRINIMAS I SKIRSNIS. CENTRIŠKAI TEMPIAMI IR GNIUŽDOMI ELEMENTAI 33. Centriškai tempiamų ir gniuždomų elementų stiprumą, kaip vieną iš saugos ribinio būvio sąlgų [9.], reikia tikrinti (8.) formule: NEd (8.) A f net d 3. Vientisojo skerspjūvio entriškai gniuždomų elementų pastovumą reikia tikrinti (8.) formule: NEd A f d (8.) Koefiientas apskaičiuojamas formule: čia: 0, o koefiientas; 0, ir 0, termiškai sustiprintam aliuminio ldiniui; 0,3 ir 0 termiškai nesustiprintam aliuminio o lef fo ldiniui; i E sąlginis gniuždomojo elemento liaunis; 0,9 entriškai gniuždomo elemento darbo sąlgų koefiientas; 0,8 entriškai gniuždomo elemento darbo sąlgų koefiientas, kai skerspjūvis turi išilgines arba skersines virintines siūles. 3. Tikrinamųjų entriškai gniuždomų strpų iš pavienių kampuočių skerspjūvio inerijos spindulį i reikia imti: 3.. mažiausiąjį, jeigu įtvirtinti tik strpų galai; 3.. apie vieną iš kampuočio ašių, lgiagrečių su lentna, kuri tarp atramų įtvirtinta (ramsčiais, paspriais, ršiais ir pan.), dėl ko kampuotis klumpa plokštumoje, lgiagrečioje su antrąja lentna. 36. Vientisojo atviro П formos skerspjūvio (žr. pav.) gniuždomųjų elementų, nesutvirtintų ir sutvirtintų užlankomis arba stormenomis, esant 3 (čia ir skaičiuojamieji elemento liauniai plokštumose, statmenose ir ašims), atvirąjį šoną reikia sutvirtinti antdėklais arba tinkleliu. Tuomet turi būti įvkdti 37 ir 39 punktų reikalavimai. Kai antdėklų ar tinklelio nėra, tokius elementus reikia tikrinti ne tik (8.), bet ir (8.3) formule, kuria atsižvelgiama į jų sukamąjį-lenkiamąjį pastovumą:, o NEd A f d (8.3) Čia koefiientas, apskaičiuojamas formule:, 6 7

18 h a VALSTYBËS ÞINIOS Nr a) b) ) s.. s.. t b pav. П formos strpų antdėklais arba tinkleliu sutvirtinti (a, b) ir atvirasienis () skerspjūviai čia: I I ; Ah ; a santkinis atstumas tarp sunkio ir lenkimo entrų; h 8 I It 0,6 ; I h Ah I f h bt f skerspjūvio sektorinis inerijos momentas; 3 I t bi ti ; 3 b i, t i stačiakampių elementų, sudarančių skerspjūvį, atitinkamai plotis ir storis. pav. parodto skerspjūvio I / I h, It / A h ir reikšmes apskaičiuoti formulėmis: Čia b h. I I h It A h t h (8.) Esant stormenoms, apvaliojo skerspjūvio sukamąjį inerijos momentą I t reikia padidinti reikšme n D / 3 ; čia: n skerspjūvio stormenų skaičius; D stormenų skersmuo. 37. Spragotųjų gniuždomųjų strpų, kurių juostos sujungtos antdėklais arba tinkleliu, koefiientą apie laisvąją ašį (statmeną antdėklų arba tinklelio plokštumai) reikia apskaičiuoti 3 punkto formule, pakeičiant į ef, kurio reikšmes reikia apskaičiuoti 8 lentelės formulėmis. Reikia tikrinti ne tik spragotųjų strpų, sujungtų tinkleliu, bendrąjį, bet ir atskirų juostų ruožų tarp magų pastovumą. 7

19 8 lentelė Skerspjūvio tipas Skerspjūvio shema Spragotųjų strpų lginamasis liaunis ef sujungtų antdėklais, esant I s l / (I b b) < I s l / (I b b) > sujungtų tinkleliu 0,8 n ef ef ef A A d () () (3) ef n 0,8 n () ef () ef A Ad Ad (6) 3 ef 3 0,8 3n 3 ef 3,3 ef A 3A d b (7) (8) (9) ŽYMENYS: didžiausiasis viso strpo liaunis;,, 3 atskirų juostų, lenkiamų plokštumose, statmenose atitinkamai,, 3 3 ašims, ruožų tarp privirintų antdėklų arba tarp jų kraštinių varžtų ar kniedžių entrų liauniai; A strpo skerspjūvio plotas; A d, A d tinklelio, esančio plokštumose, statmenose atitinkamai ir ašims, strpų skerspjūvių plotai (kržminiam tinkleliui dviejų strpų); A d tinklelio, esančio vienos sienos plokštumoje (trisieniam lgiašoniam strpui), sprių skerspjūvių plotai (kržminiam tinkleliui dviejų strpų);, koefiientai, apskaičiuojami formule 0 a b l ; a, b, l matmens, imami pagal 3 a pav. ir pav.; n, n, n, n 3 koefiientai, apskaičiuojami pagal tokias formules: b b3 I n I b s b l I 3 b ; n Is b l I b ; n Is b l I b3 ; n3 Is3 I, I juostų skerspjūvių inerijos momentai apie ir 3 3 ašis ( ir 3 tipų skerspjūviams); Ib, I b dviejų kampuočių skerspjūvių inerijos momentai apie ir ašis ( tipo skerspjūviui); I s vieno antdėklo skerspjūvio inerijos momentas apie savąją ašį (žr. pav.); I s, I s vieno iš antdėklų, esančių plokštumose, statmenose ir ašims ( tipo skerspjūviams), skerspjūvio inerijos momentai. b ; l Juostų atskirų ruožų tarp antdėklų liaunis ir neturi viršti 30. Spragotųjų strpų, sujungtų tinkleliu, juostų atskirų ruožų tarp magų liaunis neturi viršti strpo liaunio ef. 38. Sudėtinius strpus, padartus iš kampuočių, lovių ir pan. profiliuočių, sujungtus tiesiogiai arba per intarpus, reikia tikrinti kaip vientisuosius strpus, su sąlga, jeigu didžiausiasis atstumas tarp jų jungčių (intarpų, žiedų ir pan.) neviršija: 30 i gniuždomiesiems ir 80 i tempiamiesiems strpams. 76

20 VALSTYBËS ÞINIOS Nr Čia tėjinių arba dvitėjų skerspjūvių kampuočio ar lovio inerijos spindulį i reikia imti apie ašį, lgiagrečią su intarpų plokštuma, o kržminių skerspjūvių mažiausiąjį. Gniuždomojo strpo ilgje turi būti ne mažiau kaip du intarpai: a) b) l a l a b b 3 pav. Tinklelio shemos: sprinis (a) ir kržminis (b) su statramsčiais - - b pav. Spragotasis strpas su jungiamaisiais antdėklais 39. Gniuždomųjų spragotųjų strpų jungiamuosius elementus (antdėklą, tinklelį) reikia tikrinti sąlginės skersinės jėgos V, imamos vienodos per visą strpo ilgį, poveikiui. Ji apskaičiuojama (8.) formule fi NEd V fi (8.) fd Čia: N Ed strpo ašinė jėga; klupumo koefiientas, imamas spragotojo strpo jungiamųjų elementų plokštumoje. 6 E Sąlginę skersinę jėgą V fi reikia paskirstti esant: 39.. tik jungiamiesiems antdėklams (tinkleliui) po lgiai tarp antdėklų (tinklelio), esančių plokštumose, statmenose ašiai, apie kurią tikrinamas pastovumas; 39.. ištisiniam lakštui ir jungiamiesiems antdėklams (tinkleliui) po pusę lakštui ir antdėklams (tinkleliui), esantiems plokštumose, lgiagrečiose su lakštu; 77

21 39.3. kai tikrinami lgiašoniai tribriauniai sudėtiniai strpai, sąlginę skersinę jėgą V fi elementų sistemai, išdėsttai vienoje plokštumoje, reikia imti lgią 0,8 V. fi, tenkančią jungiamųjų 0. Jungiamuosius antdėklus ir jų jungtis (žr. pav.) reikia tikrinti kaip besprių santvarų elementus ir imti plokštelės šlties jėgą: F V l /b (8.6) bei jos plokštumoje veikiantį lenkiamąjį momentą M : s s M 0, Vs l (8.7) Čia: V sąlginė skersinė jėga, tenkanti vienos sienos antdėklui; l atstumas tarp antdėklų entrų; b atstumas tarp juostų s ašių.. Jungiamuosius tinklelio strpus reikia skaičiuoti kaip santvarų tinklelį. Skaičiuojant kržminio tinklelio su statramsčiais kržminius sprius (žr.3 b pav.), būtina atsižvelgti į papildomai dėl juostų apspaudimo atsirandančią kiekvieno sprio įrąžą N ad, nustatomą (8.8) formule Čia: N Ed vienos strpo juostos skaičiuotinė įrąža; A d vieno sprio skerspjūvio skaičiuojamasis plotas; A vienos juostos skerspjūvio plotas; α koefiientas, apskaičiuojamas (8.9) formule N ad Ad NEd (8.8) A a l ; (8.9) 3 3 a b a, b, l 3 b pav. parodti matmens.. Elementus, skirtus sumažinti gniuždomųjų strpų skaičiuojamąjį ilgį, reikia skaičiuoti įrąžoms, lgioms pagrindinio gniuždomojo strpo sąlginei skersinei jėgai, apskaičiuojama (8.) formule. II SKIRSNIS. LENKIAMIEJI ELEMENTAI 3. Elementų, lenkiamų vienoje iš jų pagrindinių plokštumų, stiprumą, kaip vieną iš saugos ribinio būvio sąlgų [9.6], reikia tikrinti (8.0) ir (8.) formulėmis: W M Ed net,min f d (8.0) VEd S I t f w d (8.) Jei skerspjūvį susilpnina kniedžių arba varžtų skles, (8.) formulės kairiąją pusę reikia padauginti iš santkio a a d (8.) Čia: a sklių žingsnis; d jų skersmuo.. Sijų, apskaičiuotų (8.0) formule, sienelės turi tenkinti tokias sąlgas: Čia: M / I, Ed net 3 f d ; f s (8.3) sienelės vidurinės plokštumos normaliniai įtempiai, lgiagretūs su sijos ašimi; 78

22 VALSTYBËS ÞINIOS Nr sienelės vidurinės plokštumos normaliniai įtempiai, statmeni sijos ašiai, taip pat lo () formule; V t h vidutinis tangentinis įtempis; w w Ed w w t, h sijos sienelės storis ir aukštis. Įtempiai ir turi būti iš vieno ir to paties sijos sienelės taško ir kiekvienas iš jų įraštas į (8.3) formulę su savuoju ženklu.. Dvitėjo skerspjūvio sijų, lenkiamų sienelės plokštumoje, pastovumą reikia tikrinti (8.) formule MEd (8.) b W fd Čia: W sijos skerspjūvio atsparumo momentas apie gniuždomosios juostos viršutinį kraštą; sijos klupumo koefiientas, nustatomas iš 3 priedo. b Koefiiento b reikšmei rasti sijos skaičiuojamąjį ilgį l ef reikia imti lgų atstumui tarp gniuždomosios juostos skersinius poslinkius varžančių taškų; kai nėra ršių, l ef = l (čia l sijos tarpatramis). Gembės skaičiuojamąjį ilgį reikia imti:.. l ef l, kai gniuždomoji juosta neįtvirtinta gembės galo gulsčiojoje plokštumoje (čia l gembės ilgis);.. atstumą tarp gniuždomosios juostos įtvirtinimo gulsčiojoje plokštumoje taškų, kai juosta įtvirtinta gembės gale ir išilgai jos. Apkrovos pridėties vieta 9 lentelė Didžiausios l ef / b reikšmės, kai nereikia tikrinti valuotųjų ir suvirintinių h b sijų pastovumo (kai 6 ir 3) b t Ant viršutinės juostos b b b E 0,0,3 0,003 0,76 0, 0 () t t h f Ant apatinės juostos Neatsižvelgiant į apkrovos pridėties lgį, kai skaičiuojamas sijos ruožas tarp ramsčių arba grnojo lenkimo ruožas b b b E 0,0,3 0,003 0,9 0, 0 () t t h f b b b E 0,0, 0,003 0,73 0, 06 (3) t t h f ŽYMENYS: b f, t f gniuždomosios juostos plotis ir storis; h f atstumas tarp juostų sunkio entrų. PASTABA. Sijų, kurių juostų jungts kniedinės ir stipriavaržtės, l ef /b reikšmes, apskaičiuotas 9 lentelės formulėmis, reikia padauginti iš koefiiento,. Sijų pastovumo tikrinti nereikia:.3. kai apkrovos perduodamos per vientisą standų paklotą, pastoviai ir ištisai besiremiantį į gniuždomąją sijos juostą ir patikimai su ja sujungtą (plokščiasis ir profilinis metalo paklotas, banguotieji plieno lakštai ir pan.);.. kai sijos skaičiuojamojo ilgio l ef ir gniuždomosios juostos pločio b santkis neviršija reikšmių, apskaičiuojamų 9 lentelės formulėmis, simetrinio dvitėjo skerspjūvio sijoms, taip pat praplatintos gniuždomosios juostos sijoms, kurių tempiamosios juostos plotis sudaro ne mažiau kaip 0,7 gniuždomosios dalies pločio. 6. Elementų, lenkiamų dviejose pagrindinėse plokštumose, stiprumą reikia tikrinti (8.) formule 79

23 M, Ed M, Ed I f I f, net d, net d (8.) Čia, skerspjūvio nagrinėjamojo taško koordinatės apie pagrindines ašis. (8.) formule apskaičiuojamų sijų sienelių dviejų pagrindinių lenkiamųjų plokštumų įtempius reikia tikrinti (8.) ir (8.3) formulėmis. Įstrižai lenkiamų sijų pastovumo tikrinti nereikia, jei išpildomi punkto reikalavimai. III SKIRSNIS. ELEMENTAI, VEIKIAMI AŠINĖS JĖGOS IR LENKIAMOJO MOMENTO 7. Vientisojo skerspjūvio eksentriškai gniuždomų, gniuždomųjų lenkiamųjų, eksentriškai tempiamų ir tempiamųjų lenkiamųjų elementų stiprumą reikia tikrinti (8.6) formulę N M, Ed M Ed, Ed, (8.6) A f I f I f net d, net d, net d čia, nagrinėjamojo taško koordinatės apie skerspjūvio pagrindines ašis. Spragotųjų strpų kiekviena juosta turi būti patikrinta pagal (8.6) formule, imant atitinkamas N, M, M reikšmes, apskaičiuotas nagrinėjamajai juostai. 8. Eksentriškai gniuždomų ir gniuždomųjų lenkiamųjų elementų pastovumą reikia tikrinti lenkiamojo momento veikimo plokštumoje (plokščioji klupumo forma) ir iš momento veikimo plokštumos (sukamoji lenkiamoji klupumo forma). Eksentriškai gniuždomų ir gniuždomųjų lenkiamųjų pastovaus skerspjūvio elementų pastovumą lenkiamojo momento veikimo plokštumoje, sutampančioje su simetrijos plokštuma, reikia tikrinti (8.7) formule NEd (8.7) A f e d (8.7) formulėje koefiientą e reikia nustatti: 8.. vientisiesiems strpams iš priedo lentelės, atsižvelgiant į sąlginį liaunį f / E ir santkinį sąlginį eksentriitetą m ef, apskaičiuojamą (8.8) formule Ed,Ed, Ed Čia: skerspjūvio pavidalo įtakos koefiientas, nustatomas iš priedo 3 lentelės; mef m (8.8) m e A/ W santkinis eksentriitetas (čia: e absoliutusis eksentriitetas; W skerspjūvio atsparumo momentas apie jo labiausiai gniuždomą kraštą). Jei vientisojo skerspjūvio strpų eksentriitetas m 0, jų pastovumo tikrinti nereikia; ef 8.. spragotiesiems strpams su tinkleliu arba antdėklais, išdėsttais plokštumose, lgiagrečiose su lenkimo plokštuma, iš priedo lentelės, atsižvelgiant į sąlginį lginamąjį liaunį, nustatomą (8.9) formule ir santkinį eksentriitetą m, nustatomą (8.0) formulėmis f ef ef, (8.9) E A m e I A arba m e I (8.0) 80