PERDUODAMU DOKUMENTV SARASAS Nr.4

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PERDUODAMU DOKUMENTV SARASAS Nr.4"

Transkriptas

1 Klipeds miest svivldybes dministrcijs Finnsrl ir turt deprtment BUDZETNTV STAGU CENTRALZUOTOS APSKATOS SKYRUS PERDUODAMU DOKUMENTV SARASAS Nr.4 Dt Km: Vik4 lpielis drielis "Pingvinuks " Eil Dkumentq lpq tjr. Dkument pvdinims Dkument Nr. Dkument dt skdius Finnsines bdkles tskit 2015t27t Veik ls rezu lttu tskit Finnsvim sums pgl Sltini, tiksling pskirti ir jrl pkydii per J tskitini liktmi 2015t27t m.. Rugsej 30 d. Trpini finnsinir4 tskitq rinkini 4 sutrumpints iskinms is r5ts :,,t:.' t ':,;,.i!:,, - l) dil,ri i (preigq pvdinims, tel. Nr., el. p5ts) Vffi;':- ',' "' lvrds. pvrde) Dkumentus gv: Dkumentq gvim dt?$1$ -ij- l *

2 KLAPEDOS LOPSELS-DARZELS,,PNGVNUKAS* 2015 M. RUGSEJO 30 D. TARPNO FNA{SNV ATASKATU RNKNO SUTRUMPNTAS ASKNAMASS RASTAS T. BENDROJ DALS Klipeds lp5elis-drzelis,,pingvinuks" (tliu - fstig) yr biudzetine istig, kuris svininks - Klipeds miest svivldybe. fstig ltnnsujm i5 Klipeds miest svivldybes biudzet. [stig iregistrut Juridiniq smenq registre, kds , dress Susi 15-sis g. 13A, Kliped. {stigs pgrindine veikl - ikimkyklinis ir prie5mkyklinis ugdyms, kds fstig yr vie5sis juridinis smu, turintis ntspud4, tsiskitm)q k kits s4skits Lietuvs Respubliks fregistrutuse bnkuse, tributikq. {stig sv veiklje vdvujsi Lietuvs Respubliks Knstitucij, Lietuvs Respubliks isttymis, Vyriusybes nutrimis, Svietim ir mksl ministr lskymis, Klipeds miest svivldybes trybs priimtis sprendimis, Klipeds miest svivldybes dministrcijs direktrius iskymis, Klipeds miest mer ptvrkiis, kitis teises ktis bei {stigs nusttis. {stig tligintini teiki vikq i5likym Klipeds miest svivldybes Svietim istigse pslugs. Surinkts imks uz pslugs Svietim, scilines psugs ir kitse istigse fstig nudj Lietuvs Respubliks Vyriusybes ir Klipeds miest svivldybes nusttyt tvrk. fstig turi nebiudzetiniq le5q, kuris sudr fizinit4 ir juridiniq smeml prm [stig neturi kntrliujmq rb scijutqjq subjektq; fililq r kitq strukturiniq vienetq. Per trpini tskitini liktrpi pskitiniq iverdiq keitimq ir esminiq klidq tisymq nebuv.. APSKATOS POLTKA r5te. fstigs pskits plitik pr5lt 2014 m. metini finnsiniq tskitq rinkini i5kinmjme. PASTABOS 1. lgliki turt stripsnyje nurdlt ilgliki mterilij turt blnsine vefie. 2. Atsrgq stripsnyje nurdyts medzigq r Llivq likutis. 3. 5nkstiniq pmkejimq stripsnyje nurdyts teinndirtr liktrpiq senuds Vf,,Klipeds keleivinis trnsprts". 4. Per vienerius metus gutinse sumse nurdys gutins imks 1163,0l; sukupts gutins suns i5 biudzet 3218,77; sukupts finnsvim pjms 17118, Finnsvim sumq stripsnyje nurdyti gut finnsvim likudii. Finnsvim sums ir jq pkydii pteikti 20 VSAFAS 4 priede,,finnsvim sums pgl Sltini, tiksling pskirti ir jq pkydii per tskitini liktrpi." 6. Tiekejms mketins sums 1277,68: AB LESTO 348,76 Akc ne bendrve "KLAPEDOS VANDUO" r25,34 Akc nd bendrve "ZEMATJOS PENAS" 91,35

3 TEO LT, AB 92,02 UAB "Mn blsts LT" UAB "MZeikiq mesine" 140,51 UZdr.ji kcine bendrve "KLAPEDOS DUONA" 61,87 lj Ldrji kcine bendrve " SOLVNGE" 382,14 7. Su drb sntykiis susijusiq isipreigjimq stripsnyje nurdyts istigs drbutjms mketins tlyginims bei su drb uzmkesdiu susijusis lmks ir mkesdii ui 2015 m. rugsej men. 8. Sukuptq mketinq sumq stripsnyje nurdy.ts sukupts tstgq rezerys ir sukupts scilini drudim imks. 9. Kitq trumplikiq isipreigjimq stripsnyje nurdyti guti i5nkstinii pslugs. 10. Pgrindines veikls kitms pjmms priskirts pskidiuts pjms Svietim istigse 30732,15 ir turt nudjim pjms 146,00. mkejimi uz uz pslugs 1 1. Grynsis deficits tskitini liktrpi pbigje sudr 1017,A {gyvendinnt Ncinlini eur ivedim pln igyvendinim priemniq pln4, ptvirtint4 Lietuvs Respubliks Vyriusybes 2013 m. grudzi 4 d. nutrimunr. 1173,,Del ncinlini eur ivedim pln igyvendinim priemniq pln ptvirtinim" nu 2015 m. susi 1 d. piniginis vienets buv pkeists i eur4. {stig tskitini liktrpi finnsiniq tskitq dumenis pteike euris. Plyginmieji prejusi tskitini liktrpi dumenys, i5reik5ti litis, buv perskidiuti i eurus tiknt net5ukimi nust[t? eur ir lit perskidivim kurs4 ir pvlinnt pgl Ncinlini eur ivedim pln V skyrius ketvirtjme skirsnyje nusttyts pvlinim tisykles. 13. Skirtumq, tsirdusiq pskits dumenis perskidiujnt i eurus, sum 0,05 Eur pripzint nkstesniq metq pervir5iu. 14. Skirtumr4, susidriusiq del pskitje euris uzregistrutq, bet pmkmq litis sumq perskidivim grynqjq eury ir litq bendrs pyvrts liktrpiu nebuv. Direktrd Ttln Sklv BiudZetiniq isti gq centrlizuts pskits skyrius vedej Egle Jkutiene

4 2- j VSAFAS,,Finnsin 6s biikles tskit' 2 prieds (Zemesnij lygi vie5j sektrius subjektrl, i3skyrus mkesiig fndus ir i5teklirl fndus, finnsin6s tttiklos tskits frm) Klipeds lpselis-drzelis "Pingvinuks" (viesj sektrius subjekt rb viesj sektrius subjektq grupes pvdinims) Susi 15-sis s. l3a. Klipeds m., Klipeds m' sv' stskit4ftnslidutqj4finnsinesbuklestskit4),kds, dress) FNANSNTS B TKLES ATASKATA PAGAL 2O5 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENS 2015 m. lpkridi 3 d. (dt) ;;"i/%44- Eil. Nr. Stripsnii Pstbs Nr. Pskutind tskitini liktrpi dien Pskutin6 pr6jusi tskitini liktrpi dien A. LGALAKS TURTAS /L 36.4'72,2t ,81. emterilusis turts 0,29 Ll Pletrs drbi t.2 Prgrmine irng ir is licencijs 0,2t,3 Kits nemterilusis turts 1.4 Nebigti prj ekti ir i5nkstinii mkeiimi.5 PrestiZs tr. lgliki s mterilusis turts , ,51 l /,eme il.2 Pstti , ,7(.3 lnl]strukiirs ir kiti sttinii tr.4 Nekilnj msis kulttirs vertybes [5 MSins ir irenginii 994,01 t.176.0t.6 fi.7 Trnsprt priemnes Kilnjmsis kult[rs vertybes.8 Bldi ir biur irng 4.582,9( 6.198,6:.9 Kits ilglikis mterilusis turts.10 Nebigt sttyb ir isnkstinii nkeiimi n. leliki s fi nnsinis turts V, Kits ilglikis turts B. BO,OGNS TURTAS C. RTJMPALAKS TURTAS ,8: t9.266,0t L1 Atsrgs & 8s8, t Strtegines ir neliedims tsrgs

5 t.2.3 1"4 L5 MedXgs, Zlivs ir 0kinis nventrius Nebigt gminti prdukcij ir rebiets wkdlti sutrtys Pgmint prdukcij, tsrgs, rkirts prduti (perduti) lglikis mterilusis ir bilginis urts. skirts prduti 858,9i 769,2t L Snkstinii pmkej imi J 97, ,61 t Per vienus metus gutins sums r{ ,3r ,4', il.l.2.3 u.4 Gutins trumplikes finnsines iums Gutini mkesdii ir scilines imks Gutins finnsvim sums Gutins sums uz turt nudjim4 prduts prekes, turt4, psluqs 1.763, : m.5 Sukupts gutins sums 20.99',1.3( ,0i TT.6 V. Kits gutins sums Trumplikes investicijs V. Pinigi ir pinigq ekvivlenti 2.358,5t t.220,71 S VSO TUR.TO: ,0i ,8! D. FNANSAVMO S4OS ,7i ,8i 15 vlstybes biudzet 16,5(. 15 svivldybes biudzet ,5t 37 "233,6: [5 Eurps S4iungs, uzsieni il , ,01 vlstvbiu ir trtiutiniu rsnizcii u tv. 15 kitq Sltiniq t.406.4t 1.722,t E. SPAREGOJMA ,5( 9.536,28. l glikii isipreigj imi.1 lglikii finnsinii isipreieiimi r.2 llglikii tidej inii.3 Kiti ilglikii!sipreigj imi l. rumplikii isipreigj imi ,5( 9.536,2t.1.2 rt l rr.6.2 il.'l.8 lglikiq tidej iniq einmqj q netu dlis ir trumlikii tideiinii lglikiq isipreigj imq einmqirl metu dlis Trumplikii fi nnsinii isinreisiimi Mketins subsidij s, dtcij s ir finnsvim sums Mketins sums i Eurps Siunss biudzet Mketins sums!biudzetus ir lndus GrZintins fi nnsvim sums Kits mk tins sums riudzetui Mketins scilines i5mks GrqZintini mkesdii, imks ir jq 'lermks.9 Tiekejms mketins sums ,71 SJ

6 .10 Su drb sntykiis susijg isireisiimi [.11 Sukupts mketins sums ,l 592, ,32 fi"12 Kiti trumplikii isiprei gj imi ,2( 461,2: F. GR'NASS TURTAS 4.242, ,7(..1 tr.2 Dlininkq kpitls lezervi Tikrsis vertes rezervs Kiti rezervi. Nuslybes metd itk V. Sukupts pervirdis r deficits 4.242,7t 5.259,7( V.1 rv.2 Einmqiq metq pervir3is r Jeficits Ankstesniq metq pervir5is r leficits G. 4AZLMOS DALS S VSO FNANSAVMO SUMU STPARECOJ M U. GRYNOJO TURTO R MAZLMOS DALES (1.017, ( s.259.7( ,0', ,8! Direktre Ttjn Sklv (vie5i sektrius subjekt vdvs rbj iglits dministrcijs vdvs) (ryriusisis buhiteris (buhlteris)) (vrds ir pvrde) Egli Skwtie wd #iud.f*l]l*itt i s-&;,r'4vndesi{rrpvrde) 3is3

7 3-ij VSAFAS,,Veikls rezu lttq tsk it,, 2 prieds Klipeds lpselis-drzelis " (Vie5j sektrius subjekt rtu u 1904?7362, Susi ls-sis g. t3a, Kl (Vie5j sektrius subjekt, O; VETKLOS REZULTATU ATASKATTA PAGAL 2O5 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENTS 2015 m. pkridi 3 d. (rtt) Eit. Nr. Stripsnii Pstbs Nr. A. r ^vru1ul1dj V -r[!l(jj raja-4us.l il.2. B. V. V, v1 X. X. X. X X XV. C. FNANSAVMO PAJAMOS 5 vlstybes biudzet 5 svivldybiq biudzetq ^ L. uzbrsru vlsq/dtl lr trptutlnlq rgnizci jq lesq % skitqfin^uffi PAGRNDNES %_ Pgrindines u.ikl % - Pervestinq pug.in - U4VrVNL] JLl(/ t( J(JLA,NTU DR.AUDhO OM]NA,NTT] PAq A.-_*- *---j / lelz^nrrn t.*"' - -+ f PAPRASTOJO REMONTO R EKSFLMFTMTJ Nt./trp lnrrl,lnffi uf,!,r^rrrvjlrlvt? _--_l SLNAUDOTU R -*--4 D" KTOS VEKLOS TEZU'TATA,C _-* KTOSVEK,OSffi ERVESTNOS T R T r 'i Atskitinis liktrpis ,8t Prdjgs tskitinis t ',71, , , ,7i t.729,07 L , , " ,90 ts6.906, ,5t 2.661, ,62 9t,34 t4.337,05 445,04 ))r 1< 4.043, J4.)6J , )i (2.1 11"38 -

8 . KTOS VEKLOS SANAUDOS E. FNANSNES R. NVESTC{NES VEK-OS R.EZULTATAS 3"28 F. ApSKATOS POLTrKOS KEffih4O R ESM J{V APSKATOS KLADV TASYMO TAKA G. PELNO MOKESTS H. GRYNASS PERVRSS AR DEFCTAS PRES NUOSAVYBES METODO TAK4 NUOSAVYBES METODO trtaka (1.017,02 (2.108,10) J GRYNASS PERVRSS AR DEFCT,AS /A (l.0r7,02) (2.108,10 TENKANTS KONTROLUOJANCAJAM SUBJEKTU TENKANTS MAZUMOS DALA $irelrtre Ttjn $kr:/y (vie3j sektrius subjekt vdvs rbj iglts dministrcijs.vdvs) E:gld',r *3ir.s /l*rm i" (vyriusisis buhlteris (bu ;?r'ud/'"*ii;r jq lste l',p1 e ix t *J i?' i4 {' i s qrr'$'fri:"tlf 'r 2ts4

9 6) >O 2- >d 4 Ct3 Jcg >0 ^ >!'.: L Y- T E ft:e.===dq O 'l =i.e E; i= : bi.= vd N vl c.) * 9 cn ci $..{- vl.l c O t..- l c.t c.l c; <- n O.f, s (h cq <l* /r 2 L &.k $ 9': cs <.d'e '4V b i- cg.# tr.=z -* brt 4 'v EA q4 q).- -FE< ^- -- )N* U -P '6 5- f r- 8,9 ) ^V LA GJ!A - *P C- N H =- E-Lc Lt: { e, O-.-! 32 _? (n.:2! z? 6 >U) Y4 -vy.t.ja! 4 A -= -A J 9 tli?4 >0) v 6g i- 2 4i_ dt qd =A Z j EZ!-L Ltc!EZ ;6- v e- +F.- 6E 6J c) tr tr d:tr 3 Ef EU r =;[ Y EG '! =.E 3 E.3; ge'ee:ts d :!;'<i EEi-( FAd.- egfd 'i =.E ='1 E!-r tr'5r'-; =;'!E=; E d-' ==t-:: d : - 2 L e.=g d :q;!j =!E;* 3 zn > f c{ 6 q Q. E:=c clb! lre q G3 E.!r-.EP ';=F:= d:^-.=!?9?hnc E-----! :91!2:d i=e0b! O^.= = c e'i >l'{=l-!/ t=gn s E 8# i #=;s.+. s l 00 q -t E EE > 3.- L.- tr- + c;..= - tia re-b > r EcG L6 l-.1 > xb J4.'F: ;i= : -.E,re,R.E d'! E r s8 '- C k P = c.r 'fi.f.; -=^,^.: l?r: iox- =>N=6 v'6v: X i c <i' i b P 5 cd 0 (J N tr- c.i (-). JZ $ <i t w n n c c cl t-r m,i 'O+ -L.i its.rnr =fh':i.'i 'N.: 'e.:p >ii t 5 f dov.:(dtr'!: ^-.:,N :.= d E,R AE ^YAlu 4'=^+!nL! h'r -l.r (u*m-= >;'r ^ Z i crrb' q > -=! g dy cn =l: cl c.l O CN n fl.l q.<l c.l. li b f F b0 g () t-t f) tr? c.l c) n s i $ 6). ti q E b il *?2 F.E -- dq -'> 9'; X - =lj.l = --^^P Y E 5 E,R ^!,<!i Cv>'4 () +,i C! 'li.:i i '!gf.3- {.!sege $F,$g =!.-LY.-H JOLg2 -F + J.3 3,E ').-v. r.e1e Y-F6q,.= 63 -.(D cd E 'd 50. 1t i P + - -,;i -=d;v Y.=)-dy 9 N cl b0 li tr cg 0 () () r E J q E. )1 N O.l n l n N! b $ ( c.l c l ci t-t s dz c s r- c.l c.l 00 9 b0 P CB 0 ti g c.), cn 6) 0.! v

10 t-t f, n f-- c c'! c c c) r) t? tr cl.f, c rii 1 cf)