NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA"

Transkriptas

1 PRKLAUSOMO AUDTORAUS SVADA V51 "Vilnius turizm ir prekybs versl mkykl" steigejms, vvybei S4lygin6 numn6 Mes tlikrne VSl "Vilnius turizm ir prekybs versl mkykl" (tliu - lstig) finnsiniq tskitq, kuris sur 2017 nt. gruzi 3l. finnsines bfikles tskit irtq ien4 psibigusiq metq veil<ls rezulttq tskit, grynj tlrrt pl<yiq tskit, pinigq srutq tskit bei i5kinmsis r5ts, iskitnt reiksrningil pskits metq sntruk4, uit4. Mhsq numne, isskyrlrs pstripje,,pgrins s4lyginei numnei preiksti" pr5ytq lykq pveiki titinkmierns urnenims, priets finnsines tskits visis reik5mingis tlvilgiis teisingi pteiki lstigs 2017 m. gruzi 3l. finnsing peti ir t4 ien4 psibigusiq metq finnsinius veikls rezulttus ir pinigq srutus pgl viesj sektrius pskits ir flnnsines tskitmybes stnrtus. Pgrins s4lyginei numnei preik5ti fstigs 2016 m. gruzi 3l. psibigusiq metq finnsines tskits, prengts pgl vie5j sektrius pskits ir f-innsines tskitmybes stnrtus, m[isq uituts pgl trptutinius uit stnrtus nebuv, tel neglime ptvirtinti priniq likuiq 2017 m. susi 0l. teisingurn. Mes nestebejme stigs turt inventrizciis. l<ngi tinnsiniq tskitq uitriis buvme pskirti p inventrizcijs ts. Mes neglejme pritikyti jkiq kitq uit prcer"rrq. kuris leistq munts pgristi jsitikinti tsrgq kieki ir fizines b[kfes 2017 m. gruzi 3l. teisingumu. Auitq tlikme pgl trptutinius r.rit stnrtus (tliu - TAS). Mlsq tskmybe pgl Sius stnrtus issmii pibfiint Sis isvs skyrilrje.,auitrius tsl<mybe uz finnsiniq tskitq uit4". Mes esme nepriklusmi nu lstigs pgl Trptutiniq buhlteriq etiks stnrtq vlybs isleistq Buhlteriq prfesinlq etiks keks4 (tliu - TBSV kel<ss) ir Lietuvs Respubliks Lrit jsttym reiklvimus, sr-rsi.iusir-rs slr r"ritu Lietuvs RespLrblikje. Mes tip pt likrnes kitq etiks reiklvirnrp, susi.iusirl su Lietuvs RespLrbliks uit isttymu ir TBSV keksu. Mes tikime, k mr"rsr4 sr"rrinkti r"rit iryrni yr pknkrni ir tinkmi m[sq numnei pgristi. Dlyk pbrezim pstrip Mes tkreipime emesj ifinnsiniq tskitq iskinm.j r5t P0l pstb4, klrrije pteikt infrmcij pie 2017 metis istisyts nl<stesniq lil<trpiq klis. el kuriq finnsvim surns surnze.j. lstigs grynsis turts pie.l 69,3 tukst. eurq. Del kliq tisyrn pzrteikim pgl VSAFAS reiklvimus, lyginrnji infrmcij nebuv kregujm. Ks Mb. tel.: (+370) iibiski 7-27, Vilnius l.psts: Atsiskitnrl i s4skit LT [JAB "Meicins bnks"

2 Kit infrmcij Kit4 infrmcij4 sur infbrmcij, pteikt lstigs veikls tskitje, tiu ji nepim finnsiniq tskitq ir musr-p uitrius i5vs pie js. Vvybe yr tsking uz kits infnncijs pteikirn4. Mlsq numn pie flnnsines tskits nepim kits infrmcijs ir mes rrepteikime jkis frms uztikrinim isvs pie jq, isskyrus kip nuryt tliu. Atlieknt finnsiniq tskitq uit4, rnusq tskmybe yr perskityti kit4 infrmcij4 ir psvrstyti, r yr reik5rningtl netitikimq infrmciji, pteikti finnsinese tskitse, rb musul Zinims, pgrjstms tlil<tu uitu, ir r ji yr kitip reik5mingi iskripyt. Jeigu rernmiesi tliktu rbu pstebime reil<srningq kits infrrncijs i5kripym4, rnes turime tskleisti 5i fktq. Mes neturirne su tu susijusiq pstebejirnq. Mes tip pt privlrne ivertinti, r lstigs veikls tskitje pteikt finnsine infrmcij titink tq piq finnsiniq metq finnsines tsl<its bei r veikls tskit buv prengt likntis tikrnq teisiniq reiklvimq. M[sq numne, pgrlst finnsiniq tskitr"; uit metu tliktlr rbu, visis reiksrningis tzvilgiis: lstigs veikls tskitje pteikti finnsinii urnenys titink tq piq finnsiniq metq finnsiniq tskitrl umenis; ir lstigs veikls tskit buv prengt likntis LR imniq finnsines tskitrnybes jsttym rei l<lvinrq. Vvybes ir uz vlym4 tskingq smenu tskmyb uz finnsines tskits Vvybe yr tsking uz 5iL1 finnsiniq tskitq prengimq ir teising4 pteikimq pgl viesj sel<trius pskits ir flnnsines tskitrnybes stnrtus. ir tki4 vius kntrl, kki, vvybes nlrmne. yr brltin flnnsinerns tskitms prengti be reik5rningq iskripymq el pglrles r klis. Rengm finnsines tsl(its vvybe privl jvertinti lstigs gebejimq tgsti veikl4 ir tskleisti (ei bfitin) lykus, susiiursir"rs su veikls tgstinumu ir veikls tstinum pskits princip tikymu, isskyrus tus tve.ius, ki vvybe ketin likviuti lstig4 r nutrukti veiklq rb neturi kitr"1 reliq lterntyvrp, tik tip psielgti. UZ vlym4 tsl<ingi srnenys privl prizilrreti lstigs finnsiniq tskitq rengim prces4. Auitrius tskmyb uz linnsiniq tskitq uit4 MDsq tiksls yr guti pknkrn4 uztikrinirnq el t. r finnsines tskits kip visum ner reik5mingi iskripyts el pgules r klis, ir isleisti uitrius i5vq, kurije pteikim m[sq numne. Pl<trkrns uztikrinirrs - ti ul<st lygi Lr2tikrinims, ne grntil, k reil<smingq iskripyrnq..jeiglr.jis yr, vis glim nlrsttyti per uitq, kuris tliekms pgl TAS. Skripynri, kurie gli tsirsti el pgules r klis, ikmi reiksmingis, jeiglr glim pgrjsti numtyti. k tskiri r krtu jie gli tureti ieles itks vrtt.jq eknminims sprenimms, priimmiems remintis fi nnsinern is tskitm is. Atlikmi uit4 pgl TAS. vis uit metu priememe prfesinius sprenirnus ir likemes prfesini skepticizrn princip. Mes tip pt: Ks Mb. tel.: (+370) CibiSki 7-27, Vilnius l.p5ts: uf in.elvyrfrlgnril crl Atsiskitnr.j i sqskit LT UAB "Meicins bnks" wu,w uf in.lt

3 . ustteme ir ivertinme finnsiniq tsl<itr4 reiksming iskripym el pgules rb klich4 rizik4, suplnvme ir tlikrne prceiirs kip tsk4 i tki4 rizikq ir surinkme pknl<mq tinkmr4 uit jryrnq msq numtrei pgristi. Reik5ming i5kripym el pgules neptikirn rizil< yr iesne nei reik5ming iskripym el kliq neptikim rizik, r.res pgule gli buti sukivims, klstjirns. tyinis prleiirns. l<liings iskinims rb vius kntrliq nepisyms.. Suprtme slr uitu susijusis vius kntrles, k gletume suplnuti knkreimis plinkybernis tinkms uit prcelrs, ne tm, k gletume preik5ti numng pie lstigs vius kntrles veiksmingurn4.. lvertinme tikmq pskits metrl tinkmurn4 ir vvybes tliktq pskitiniq verlinimq bei su.iis susijusiq tskleiirnq pgristurn4.. Prerne isv4 el tikm veikls tgstinum pskits princip tinkmum ir el t, r, remintis surinktis irymis, egzistuj su jvykiis r s4lygmis susijqs reiksmings nepibreztums, el kuri gli kilti reik5mingq bejniq el lstigs gebejim tqsti veikl4. Jeigr.r prme isv4, k tks reik5mings nepibreztums egzistuj, uitrius i5vje privlrne tkreipti ernesi j susijusius tskleiimus finnsinese tskitse rb,.jeigu tkiq tskleiirnq nepknk, turime rnifikuti sv nllmng. Mr-isr-; isvcls pgrists r-rit!ryrnis. kurius surinkme iki uitrius isvs ts. Tiu, b[sirni ivyl<ii r s4lygs gli lernti, k [stig negles tlir-r tgsti sv veikls.. fvertinme benr4 finnsinir4 tskitq pteikim4, strukt[r4 ir turini, iskitnt tskleiirnus, ir ti. r finnsinese tskitse pteil<ti pgrinzintys snrii ir ivykii tip, k titiktq teising pteikim kncepcijq. Mes, be visq kitq lykq, privlme infrnruti LrZ vlyrn4 tskingus smenis pie uit pirnt! ir tlikim likq bei reik5mingus r-rit pstebejimurs, iskitnt svrbius vir.rs kntrles trukumus, kurius nusttrne uit metr'r. Direktre, uitre lvyr Bgrrviiene 2018 m. blnzi l0. iibiski g Vilniurs, Lietuvs Respublik Auitrius pzymej im r UAB "Aufin" Auit imnes pzymejirr r /' 9 Ks Mb. tel : (+370) e ibiski 7-27, vilnius l. p{lsts : itlrlinr e vy rlt' lrtrtil i ctrnl Atsiskrtm.i r silskit LT UAB''Meicins bnks" www. Lrf-in.lt

4 VS,,Vilnius turizm ir prekybs versl ml<yl<l" finnsiniq tskitq uz metus, psibigusius 2017 m. gruii 3l. AUDTO ATASKATA AUDTO ATASKATA TURYS L. m. w. V. V. lzucrr DALrs PRKLAUSOMUMAS AUDTO APMTS....2 AUDTO ATASKATOS AUDOJMO APRBOJMAS.. AUDTO ATLKMO MTODKA, APMTS R LAKAS... AUDTTORTAUS TSVADOS MODTFTKAVTMO prrzasiru...3 V. FASS ATASKATOS R PASULYMA JU TOBULMU V. VDAUS KOTROL x. PASTB.MA DL SPCFV RKALAVMU, USTATYTU ATSKRUOS TSS AKTUOS LAKYMOS x. KT STAGOS VALDYMUT SVARBUS O1yXAr x. KT FASU ATASKATU AUDTO SUTARTYJ UMATYT DALYKA...5 UAB..AUtilA"

5 r.lzc DALS Mes tlikme VS1..Vitnius turizm ir prekybs versl rnkykl" (tliu-lstig)2017 rn. gruzi 3l. finnsiniq tskitq rinl<ini, prengt pgl Lietuvs Respublikje glijnius teises ktus, reglmentujnius vie5j sektrius buhltering pskit4 ir finnsinq tskitmybg, ir vie5j sektrius pskits ir finnsines tskitmybes stnftus, uit4.. PRKLAUSOMUMAS Mes ptvirtinme, k teises ktq nusttytq uitq tliekntis uitrius, uit imne ir prtnerii, uk5tesni rng vvi ir vvi, tliekntys teises ktq nustty't4 uit4, nepriklursmi nu lmnes pgl Trptr-rtiniq buhlteritl etiks stnrtq vlybs isleist4,,buhlteriq prfesinlul etiks kel<s" (tliu - TBSV kekss) ir Lietuvs Respubliks finnsiniq tskitq uit isttym reiklvimus, susijusius su uitu Lietuvs Respublikje, ir likesi kitq etiks reiklvirnul, susiflrsiq su Lietuvs RespLrbliks finnsiniq tskitq uit isttymu ir TBSV keksu.. AUDTO APMTS Auit tskitje yr pteikti tik tie reik5mingi tyki. kurius pstebejme urit metu, ir ptrimi r.rit metu nusttyti lrnnes vlyrnui r priezilri svrb[ts lyki. Plnujnt ir tlieknt finnsiniq tskitq uit4 ner siekirtr nusttyti visus lmnes vlymui r prieliiri svrbius lykus, tel uit metu pprsti nenusttmi visitkie lyki. Auits peme prcedrs, kuris tlieknt blrv siekim surinkti uit irymq el finnsiniq tskitq surnq ir tskleists infnncijs. Remintis uit stnrtis prcefirq prinkims priklus nu r-ritrius prfesini sprenim. f skitnt finnsinir"l tskitul reik5rning iskripym el pglrles r klis rizil<s vertirrinr4. Vertinnts 5iq rizik4, uitrius tsizvelge i vius kntrlg, susijusiq su jmns finrrsiniq tskitq rengimu ir teisingu pteikimu, k psirinktq tnris plinkybemis tinl<ms uit prce[rs, tiu ne tm, k preik5tq numng pie imnes vius kntrles veiksmingum4. Auits tip pt peme tikytq pskits metq tinkrnum ir vvybes tliktq pskitiniq jverlinimq rcinlum ir benr finnsiniq tskitq pteikim ivertinim4. Tikrinim prce[rs lbiusii buv nukreipts i ts sritis finnsinese tskitse, kurise gli b[ti esminiq kliq ir netikslr-rrnq. kurie gti blti svrbus benrves vlymui. Ptikrinim rnetu buv perzirets rnetiniq tsl(itrl prettgirn prce[trs bei kumenti, ptvirtinntys infrmcij4 ir surns, pteikts metinese tskitse, k glim bltq guti turt ir nusvybes buvim bei ivertinirn lrymq. Drb metu buv iverlinti nrljrni pskits principi bei vvybes pryti lvertinimi. Mes nusttme, r isisklinimi ir kiti benrves isipreigjimi, pie kurius mums Zinm, yr tinkrni tspineti nretinese tskitse, iskitnt isliq, grntijq bei kitq neblnsiniq isipreigjimq pteikim4. Tip pt rnes ptikrinme r ru5int metines finnsines tskits buv tsizvelgt i svrbius pblnsinilrs ivykigs. Ptikrinims buv prenlts uzfiksutrl kiniq percijq trnl<, tel islik nei5vengim rizik, k klis ir netikslumi jeigu tkie egzistlrj, glej buti netskleisti. Mes tikime' k ptikrinim metu gvrne pkr,kmq, bet ne bsliui4 grntijq, k finnsinese tskitse ner esminiq kliq ir netikslumq.

6 Mes istyrerre lrlurns pteikts 2017 m. finnsines tsl<its, l<urise nuryts 89 tukst. er"rr grynsis pelns, 467 tukst. eur benr turt sum ir 198 tlkst. eur lininkq nusvybe. V. AUDTO ATASKATOS AUDOJMO APRBOJMAS 5i uit tskit skirirn isskirtini VS1,,Vilnius turizm ir prekybs versl mkykl" nujimui ir negli buti nujm kitiems tikslrrs. Si tskit negli b[ti pteikt jkii treii Slii be isnkstini r5ytini UAB,,Aufin" sutikim, isskyrus Lietuvs Respubliks isttymuse nustty.tus privlnrus uit tskits pteikim tvejus. V. AUDTO ATLKMO MTODKA, APMTS R LAKAS Auit4 tlikme vvujntis Trptutiniis uit stnrtis, Lietr:vs Respubliks glijniis isttymis bei nnntyviniis ktis, likntis Buhlteriq prfesinlq etiks keks, uitrius prfesinernis Zinimis ir ptirtimi bei uitrius svrnkiski psirinktmis r-rit tlikim prceurmis. Mes tlikme lstigs finnsinir"l tskitrl rinkini, klrri sr-rr 2017 m. grlrzi 3. finnsines bukles tskit ir t4 ien4 psibiglrsiq metq veil<ls rezulttq tskit. pinigq srutq tskit, grynj tur pkyir4 tskit bei iskinmsis rsts, uit4. Metines finnsines tskits prengts vvujntis LietLrvs Respublikje glijniis teises ktis, reglmentujniis vie5j sektrius subjektq buhlterin pskit4 ir finnsing tskitmybg, ir Vie5j sektrius pskits ir finnsines tskitmybes stnrtis. Auit metu testis buv istirti!rynri. ptvirtinrrtys finnsinir-1 tskitq sums i, jq tskleiimus. Auit metu buv ivertinti tikyti pskits principi bei vvybes tlikti reik5mingi ivertinimi, tip pt benrs finnsiniq tskitq pteikirns pgl nusttyt1tvrkq. fstigs vvybe tsking uz uit tlikimui reil<lingrl kumentq bei umenq pteikim4, jq teisingumq, ptikinir.rm4 ir pilrrurrr4. Del uit prceurq bei vius kntrles ribtum tlieknt ptikrinirnus (tliekrn trnks bdu), nr glimybs sursti viss buhlterines pskits ir finnsines tskitrnybes klis. Liel< neisvengim rizik. k gli likti nepstebetq kliq ir infrmcijs iskripymq. UZ pteiktq finnsiniq tskitq teisingumq tsking lstigs vvybe. Auitrius tskings uz isreik5tq nlrmnq pie finrrsines tskits. Mes tlikme lstigs veikls tskits, kuri yr priern prie uitut 2017 m. finnsiniq tskitq rinkini, ptikrinimq. Ptikrinirn tiksls yr jvertinti. r lstigs veikls tskitje pteikti umenys titink finnsirrirl tskitq rinkirii umenims. Mes netikrinme fstigs vvybes vertinirnq, teities plnq ir prgnziq. nes ti ner uit tiksls, tel neprei5kime numn6s pie ti. Remmiesi tliktu ptikrinirnlr, mes preiskeme, k 2017 metq lstigs veikls tskitje nepstebejme jkiq reiksrningq netitil<imr4 lyginnt su uitutmis lstigs 2017 metq fi nnsinernis tskitmis.

7 V. AUDTORAUS SVADOS MODFKAVMO PRZAS'U APRASYMAS Remmiesi tlikt r"rit umenimis,20l8 rn. blnzi l0. pteikeme s4lyging uitrir_rs isvq. {stigs 2016 n. gruzi 3l. psibigusiq metr-1 finnsines tskits, prengts pgl Lietuvs Respublikje glijnius teises ktus. reglmentu.jnius viesj sektrius subjektq buhltering pskitq ir finnsing tskitmybg, ir viesj sektrius pskits ir finnsines tskitmybes stnftus, miisq uituts pgl trptutinius uit stnrtus nebuv, tel neglime ptvirtinti priniq likuiq 2017 m. susi 0l ieni. Auit metu neglejme guti umenq pie finnsines bukles tsl<it.ie tvizuts finnsvinl surrrs, tel fstig tise finnsvim surnq likuti pgl fktilrg blnsing turim turt vert. Ptikslinus finnsvim sumq likuti, kuris surnzej 69,3 tdkst. eur. titinkmi piej [stigs grynsis pervir5is. 5vje mes tkreipeme emesi lyk pbrezim pstripje!finnsiniq tskitq i5kinrnj r5t p0l pstb4, kurije pteikt infrmcij pie20l7 metis uit rnetu i5tisyts nkstesniq liktrpiq klis, el kurir4 lstigs, finnsvim slrms sunrzj, grynsis turts piej 69,3 tdkst. eurq. Del kliq tisym pteikirn pgl VSAFAS reiklvimus, lyginrnji infrmcij nebuv kregujm. Mes nestebejme lstigs turt inventrizcijs. l<ngi finnsiniul tskitr-1 uitriis buvme pskirti p inventrizcijs ts. Mes neglejrrre pritikyti jkiq kitq uit prceilrq, kuris eistr4 mr-rms pgristi isitikinti tsrgr-1 kieki ir fizines blrkles, kuris 2017 m. gruzi 3l. finnsines bdkles tskitje sure 27,7 tukst. eur, teisingumu. Dlis tsrgq (15,4tgkst. eur) buv isigyt 2017 m. pskutini ketvirtj, ekspltuti tiuts 2018 m. susi men. elyvvg inventrizc ij j e negl ime tv irti nti. l< tsrgs bu v nenuclj ms. V. FASS ATASKATOS R PASULYMAT JV TOBULMU fstigs finnsines tskits prengts vvu.intis Lietuvs Respublikje glijniis teises ktis, reglrnentujrriis vie5j sektrius slrbjektll blrhltering pskit4 ir finnsing tskitmybg, ir VieS.i sektrius pskits ir finnsines tsl<itrnybes stnrtis (VSAFAS). fstigje ptvirtint pskits plitik, tskirq pskits sriiq tvrkq prsi. lgliki turt s4rse rsti turt vieneti ( 9 kmpiuterii), kurie lsigyti ir nujmi veiklje iki ir per20l6 metus, tiur jierns nusievejirns nr sl<iiujms. Siq kmpiuteriq lsigijim verte 4,8 t[kst. eur. Tikslis nr"rsieve.iirn slrnrs nles negvrne. Klis siulrne istisyti 2018 metis, ivertinnt pii lstigi, r kli esrnine ir titinkmi tlikti irsus pskitje. Surnt finnsines tskits gutins ir mketins slrms sumzints isnkstiniis pmkejimis ir vnsu gutmis summis rn. flnnsines bukles tskit.je tiekejms mketins sums sumzints 646 euris, pirkejq skls ir kits gr-rtins sllms sumzints 216 evr.lstigs pskits plitikje nuryt, k surnt finnsines tskits turt ir jsipreigjimq trpursvi jskit neglim. Gutinse sumse pskityt iki 2016 m. tsirlrsi pirkej 2758 eur skl, kuris tgvims yr bejtins. lstigs pskits plitikje nuryt, k per vienerius rretus gutins sums kiekvien4 krt4, surnt finnsines tskits, pskitje jvertinms isigijim svikin, temus nuvertejim nustlius. Viens i5 nuvertejim pzyrnitl yr sutrties s4lygq nesilikyms, pvyzliui, liku nesumkms skls. Turt nuvertejims nr tlygus turt nuriymui, nuvertejims

8 registrujms tskirje s4skitje. Tel finnsinese tskitse turetq bdti sumzints gutins sums ir einmqjq metq rezultts. Rekmenujme surnt flnnsines rtskits tlikti ne til( fizing tlrrt inventrizcij,, bet ir etlii susitikrinti kiekvien finnsines tsl<its stripsni (ilgliki turt, tsrgq, sklq, finnsvim surnq ir t.t. ) sumq teisingr-rrn4 pgl tsl<irus vienetus. Finnsiniq tskitq iskinmsis rsts surms vvujntis 6 VSAFAS reiklvimis. Jei finnsinese tskitse buv tisyt esmine pskits kli, iskinrnjme r5te turi bdti pteikt 5i infrmcij: esminiq pskits kliq pb[is ir tskitinis liktrpis, kurj esmine kli buv pryt; kkierns finnsines bll<les tskits stripsnims esmins pskits klis tisyms turej itks, ir kregvirn sum, registrut psl<it.je ir ltrukt rnt grynqii tskitini liktrpi pervirsi r eficittl (7 VSAFAS 27 plrnl<ts ir 2 pries). Tip nuryt ir lstigs pskits plitikje. Rekmenujme uit imnes knkurs4 rengti ir uitriq pskirti iki metines inventrizcijs tlikim. V[. VDAUS KOTROL fstigje vius kntrlg uztikrin vvybes suryt krnpleksine tisykliq ir prce[rq sistem. Si4 sistem4 sur ptvirtint lstig rgnizcine vlym struktgr, rbutjq preigybinii nustti, rb instrukcijs, rb tvrks tisykles ir kit. fstigje vius uit trnyb nesurm, Sis preigs tliek lstigs rbutji. fstigs vvybe yr tsking uz tkiq vius kntrlg, kki, vvybes numne, yr b[tin finnsinems tskitrrts prerrgti be reiksrningq i5l<ripytnq el pgules ir klis. Atlieknt finnsins tskitmybes uit iskinrnes tik ts pskits ir vius kntrles sistemq tvrks ir prceltrs, kuris yr svrbis finnsinirl tskitq tvirtinimms. X. PASTBJMA DL SPCFTV RKALAVMU, USTATYTU ATSKRUOS TSS AKTUOS LAKYMOS Pstebejimq el specifiniq reiklvirnrl nusttytll tskiruse teises l<tuse, kuriq nustts butq fi nnsiniq tskitq u it bj ekts, nete i kime. V. KT STAGOS VALDYMU SVARBUS nlyxr Pstebejimq el kitq jstigs vlyrnr"ri svrbiq lykq neteikime. X.KT FASV ATASKATU AUDTO SUTARTYJ UMATYT DALYKA Ppilrnq reiklvimq, nunrtytq uit sutrties bjelctui, nebuv. Auitre LVYRA BOGDAOV Auitrius pzyrnej im r {-.,.-1-1,/' '---n -

9 VLAUS TURZMO R. PR.KYBOS VRSLO MOKYKLA Vie5ji istig, Zirmunq g. 143,09128 Vilnius, tel. (8 5) , el.p. Dumenys kupimi ir sugmijuriiniq smenq registre, ks LR Svietim ir rnksl ministeriji 34 LR Vlstybes kntrlei r. l.e.(d3)- 3q PARSKMAS PR 2O7 M. GRUODZO 31 D. FASS ATSKATOMYBS Sis prei5kims teikims prie 2017 m. gruzi 31. psibigusiq metq finnsines tskitmybes. Ptvirtinme, k:. finnsiniq tskitq rinkinys pr tikr4 ir teisingq V5 Vilnius turizm ir prekybs versl rnkykls 2017 m. gruzi 3l. finnsing b[klg,20l7 metq veikls rezulttus, grynj turt pkyius ir pinigq srutus, bei yr prengts pgl Lietuvs Respubliks viesj sektrius pskits ir finnsines tskitmybes stnrtus (tliu - VSAFAS);. VS Vilnius turizm ir prekybs versl rnkykls biuzet vykym tskitq rinkinys yr prengts yr prengts pgl Lietuvs Respubliks teises ktus, reglmentujnius Si rinkini surym;. reik5mings prielis, rms tlieknt pskitinius ivertinirnus (tiejinii, turt ir lsipreigjimq nuvertejims, tikrsis verts nusttyms), yr pgrists;. visi irrykii, kurie ivyk per liktrpinu pskutines tskitini liktrpi iens iki finnsiniq ir biuzet vykym tskitq rinkiniq surym iens ir kurius pgl VSAFAS ir kitq teises ktq reiklvimus bfitin kreguti r tskleisti, buv pkreguti ir tskleisti;. viss [kines percijs ir [kinii ivykii yr ltrukti i pskits irsus ir nurlti finnsiniq ir biuzet vykym tskitq rinkiniuse; skirtus ir gutus vlstybes biuzet signvimus20lt metis pnujme tq rnetq prgrmse ptvirtintiems tikslms, uzvinims ir funkcij ms; vlstybes tur14 vleme, nujme ir ispnvme ju teiseti. Direktre 1/ /7 - '/17'/L.tt." Birute Stsifiniene ffiffiffi1,'.ltt:l

10 Vilniusturizmirprekybsverslmkykl,1909?146T,Zirmunqg.l43,Vilniusm.,Vilniusm.sv M. cruodzo 3l D. psibigusiq metq FASV ATASKATU RTKYS (Viss sums euris, jei nenuryt kitip) Ptvirtint ld: DL: :20:47 FASDS BOKLS ATASKATA PAGAL 2OT7 M. GRUODZO 3 D. DUOMS (t) it tiksltbns: euris il. r, Stripsnii Pstbs r- Pskutine tskitini liktrpi ien Pskutint prtjusi tskitini liktrpi ien A LGALAKS TURTAS , ,03 emterilusis turts 0, l Pletrs rbi t2 Prrmin irms ir is licenciis Kits nemterilusis turts t.4 ebisti Driekti ir isnkstinii rnk iirni,5 PrestiZs llslikis mterilusis turts P04 t9.965, ,56. Zne il.2 U3 il.4 Pstti nfrstruktiirs ir kiti sttinii ekilnjmsis kult[rs vertybes.5 M5ins ir irenginii , ,96.6 Trnsprt priemnes il.7 Kilnjmsis kulturs vertyb s 8 Bli ir biur irns Kits ilglikis mterilusis turts , ,18 O ebist sttvb ir ismkstinii mkeiimi 0,00 lglikis finnsinis hrns V B Minerlinii isteklii ir kits ilslikis nrrts BOLOGS TURTAS TRTMPALAKS TT]RTAS , ,94 Atsilgs P l Strtegin s ir nelieinsis tsrgs t.2 MeZigs, Zlivs ir [kinis inventrius s L3 ebigt gminti prukcij ir nebigts \rykyti sutrtys t.4 Pgmint prukcii, tsrgs, skirts pruti (peruti).5 lglikis rnterilusis ir bilginis nns, skirts pr[ti Snkstinii mk iirni P09 't25, ,58 Per vienus metus gutins sulns Pl ,34 86.s99,8. Gutins trumplik s finnsin s surls Ut.2.3 Gutini mkesii ir scilines lrnks Gutins finnsvirn sums.4 Gutins sums uz turt nu.iim, pruts prekes, turt4, pslugs Pl0 8.01, ,65.5 Sukupts gutins suns , t.6 Kits gutins sums 0. 38,28 n.474,55 V rumdliks investiciis Pinigi ir pinigq ekvivlenti Pll t28,33,S VSO TURTO: r, ,9',1 (tqsinys kitme puslpyje)

11 Vilnius turizm ir prelqrbs versl mkykl, ,itirm,nq g. 143, Vilnius m., Vilnius m. sv M. GRUODLTO lt O. psibigusiq metq FASV ATASKATV RKYS (Viss suns euris, jei uenuryt kitip) FASTS BUKLS ATASKATA PAGAL 2017 M. GRUODZO 3l D. DUOMS (tqsinys) it. r. Stripsnii Pstbs r. Pskutin tskitini liktrpi ien Pskutin prgjusi tsksitini liktrpi ien 3 4 t) FASAVMO SUMOS pl2 241.t29.O ,94 s vlstvbcs biuzet s S svivlybes biuzet 0, [rds Siungs, uzsieni vlstybiu ir trplutiniu rgnizciju ( kihr llriniu SPARGO.MA 27-lS lslikii isireisiimi lslikii fi nnsinii isipreieiimi lqlikii tieiinii L3 rif i illiliei ieinrci^ii Tnrmnleikii i 27.t R 11. t llikirr tiaiinirr einmuiu metu lis ir trumlikii tieiinii llslikiu isiueisiimu einmuiu metu lis Tr iltii ffnncinii i.4 Mk tins subsiiis. tciis ir finnsvim sums.5 Mketins surns i urps Siungs biuzet.6 Mketins srnns i biuzetus ir fnus L6. l GrZintins finmsvim sums t 6.2 Kits mktins surns biuzetui U.'7 MkAtinns scilines i(mks.8 Grlintini mkesii- imks ir iu Dennks 9 fiekeims mketins sums Pt t.42.O Srr rh t. SrftuDts mketins sums Pl ,89 \.12 Kiti trumplikii isipreigiimi F GRYASS T]RTAS Pl , Dlininku kditls Rezervi. 'l ikrsls vertes rezervs 1.2 Kiti rezerui uswbes met itk V Sukunts ervir5is r eticits l5v. t lv.l inrnuiu metu erir5is r eficits V.2 Ankstesnir mejr nervir(is r eficits ,89 MAZUMOS DALS S VSO FASAVMO SUMU, SPARGOJMJ, GRYOJO TURTO R MAZUMOS DALS: s Direktre (viesj sektrius subjekt vvs rbj iglits ministrcijs vvs) Vyr. buhltere ( wriusisis buhlteris (buhlteris)) lv[*-.' (prss) Xnuz* (0.*ss) Birute Stsiiiniene (vrs ir pvre) Liucij Krivmkj ( vrs ir pvre)

12 vilniusturizmirprekybsverslmkykl, ,iLirmnnqg.l43,vilniusm.,vilniusm.sv, 20r7 M. GRUODZO 3l D. psibigusiq metq FTASTV ATASKATU RtKtyS (Viss stuns euris, jei nenuryt kitip) Ptvirtinl D: DL :20:47 v KLOS RZULTATU ATASKATA PAGAL 2O7 M. GRUODZO 3 D. DUOMS (t) r. il. r. Stripsnii Pstbs r- Pteikim vliut ir likslumqs: euris Atskitinis liktrpis Pr0jgs tskitinis liktrpis z 3 4 PAGRDS VKLOS PAJAMOS t t FASAVMO PAJAMOS t 't t t s2,2 svivlybiu biuzetu S, rdsieni vlstvbiu ir tmtutiniu rsnizciiu lisu S kitu tinnsvim Sltiniq tt MOKSCU R SOCALU MOKU PAJAMOS PAUKDS VKLOS KTOS PAJAMOS Psrinins veikls kits ims P2 t R Peruestinu i biuzet Dsrinines veikls kitu irnu sum B PAGRDS VKLOS SAAUDOS P DARBO UZMOKSCO R SOCALO DRAUDMO P22 t.t l0l USDVJMO R AMORTZACJOS -36.t ',1 KOMUALU PASLAUGU R RYSJ V K9MADRUOCU ) l)46l, TRASPORTO 1t4 R7-1?nr 7s V PAPRASTOJO RMOTO R KSPLOATAVMO ', V UVRTJMO R URASYTU SUMU x SUAUDOTU R PARDUOTU ATSARGU SAVKAA -57 r't1 R x SOCALU SMOKV.l {) l X UOMOS K FASAVMO X KTU PASLAUGU q KV KTOS PAGRDS VKLOS PRVRSS AR DFCTAS 93.7s X D KTOS VKLOS RZ],TATAS 25.6t7, KTOS VKLOS PAJAMOS P2t t PRVSTOS J BUDZTA KTOS VKLOS PAJAMOS KTOS VKLOS SAAUDOS -t29.2s0.63-3', FASS R VSTCS YKLOS RZULTATAS P A0 APSKATTOS POLTTKOS KTTMO R SMT V APSKA TOS KLADU TATSYMO P0l ,90 TAKA PLO MOKSTS GRYASS PRVRSS AR DFCTAS PRS UOSA}ryBS MTODO JTAKA s, s2,65 UOSAVYBS MTODO JTAKA GRYASS PRVRSS AR DFCTAS TKATS KOTROLUOJACAJAM SUBJKTU , TKATS MAZUMOS DALA Direktre (vie5j sektrius subjekt vvs rbj iglits rninistrcijs vvg Vyr. buhltere (vynusisis buhlteris (buhltens.l),/ ul,-.' (prss) _ ^,{frru' - (pr*s.9 Birute Stsi0nienC (rrffitr.") Liucij Krivrukj (vrs ir pvr )

13 Y!! :- 3qR ci J - -! \ s * { slc rlll l; l3 "l' <= J= r <= {ci i 7,ul 1 >Y ),? x5 t :'l P.:?) i 6? i = i> rz.!; n biv.,i5 J ;z F< Z =z.g : i6!,s.,.! >: : c8 z- ' FQ > x, X.g 3 &.! g

14 r n fl! sxn '+O qx AJ = z tr] i= y g <,Y *-, -s iz =r zl J i j 6?q > lz 'ez v r- ny < i,:f <,= rjz =2 r< Az z.; ; X { ;.: 'F?! ct.b p: 'i 2 x

15 ,1. lf tl SL -lt \ z <,2 < qa VP FA \J $l ) J, = :;> z: =2 J =>"g cz.:=,if 6nY - < ;Z 9O =z r< qz J Z 'i.* " ';r : t.:.:,..! L =; &6 g ;tr, '= zq Fy t; l> l. lt : -9l nl ul ls >1.9,

16 VSl Vitnius turizm ir prekybs versl mkykl ASKAMASS,q.srAS Prie2017 metq finnsiniq tskitq BDROJ DALS Vilnius turizm ir prekybs versl mkykl- prfesini mkym istig, veikinti pgl mkykls nusttus imnes ks , BO ks 0427, ress: ZirmUnq 143, Vilnius. Mkykls teisine frm- vie5ji istig. Mkykls svinink teises ir preigs igyveninnti institucij- Lietuvs Respubliks Svietim ir mksl ministerij. Mkykl kntrliujmq, scijutq subjektq ir fililq neturi. Mkykl vyk veikl4 nusttyt4 nusttuse: vyk benrj lvinim ir prfesini ugym prgrms, pgl kuris ru5i ptrnvim sfers rbutjus. Mkykls veikl finnsujm i5 vlstybes biuzet lesq, pjmq uz pslugs le5q, speciliqjq prgrmq le5q, urps s4jungs le5q (Svietim minq ir prms fns ir urps sjungs strukturiniq fnq le5s) bei i5 kitq Sltiniq (2 prc. gyventjq pjmr+ mkestis ir kitq juriiniq subjektq prm). Viutinis metinis rbutjq skiius - 102, prejusi liktrpi viutinis rbutjq skiius buv 109. Svrbiq s4lygq, kuris gletq pveikti mkykls veikl4 nenumtm. Mkykls finnsins tskits pteikts uz pilnus 2017 metus. Finnsinese tskitse pteikimi umenys i5reiksti Lietuvs respubliks piniginiis vienetis- euris. u 2015 m. pskits vliut euris. APSKATOS POLTKA nstitucij tik tki4 pskits plitik4, kuri uztikrin, k pskits umenys titiktq visq tikytinq, i5skyrus 9,,Mkesiq ir sciliniq imkq pjms" ir 26,,Stekliq fn pskit ir finnsiniq tskitq rinkinys", VSAFAS reiklvimus. Jeigu ner knkretus VSAFAS reiklvim, nstitucij vvujsi benrisiis pskits principis, pteiktis Sis pskits plitiks skyriuj e,,benriej i pskits principi". Sime pskits vve pteikt pskits plitik, [kiniq ivykiq ir [kiniq percijq registrvim tvrk uztikrin, k nstitucijs finnsinese tskitse pteikim infrmcij yr: svrbi vrttjq sprenimms priimti; ptikim, nes: teisingi nur nstitucijs finnsinius rezulttus, finnsing buklg ir pinigq srutus;

17 kupim (nstitucijs flkines percijs ir Dkinii ivykii pskitje registrujmi t, ki jie ivykst, ir pteikimi t liktrpi finnsinese tskitse. Pgl kupim princip4 pjms registrujms t, ki js uzirbms, s4nus - t, ki js ptirims, netsizvelgint ipinigq gvimq r ismkejim.); plyginim (nstitucijs pjms, uzirbts per tskitini liktrpi, siejms su s4numis, ptirtmis, uzirbnt ts pjms. nstitucijs finnsinese tskitse pteikim tskitiniq ir prejusiq mziusii vieneriq prie5 tskitinius metus finnsiniq metq infrmcij. Finnsines tskits rengims tip, k jq vrttji gletq plyginti jse pteiktus umenis su kitq tskitiniq liktrpiq bei kitq vie5j sektrius subjektq finnsinese tskitse pteiktis umenimis ir teisingi ivertinti nstitucijs finnsines blkles pkyius. Jei keiimi finnsiniq tskitq stripsniq ivertinim meti, nstitucij pteiki pkeistus stripsnius r jq klsifikvim4, prejusiq finnsiniq metq sums, kuris nrim plyginti su tskitiniq metq summis, tip, kip nuryt Sis pskits plitiks skyriuje,,apskits plitiks keitims); tsrgum (nstitucij psirenk tkius pskits metus, kuriis vvujntis turt, finnsvim sumq, isipreigjimq ir grynj turt bei pjmq ir s4nuq vert negli buti nepgristi piint rb nepgristi sumzint. Rengint finnsiniq tskitq rinkini, tskingi nstitucijs smenys ptikrin visus subjektyvius ivertinimus, pvyzlini, skls, kuriq nesitikim tguti, tiejinius, sukupimus ir pn. Be t, tskingi finnsiniq tskitq rengeji isitikin, k finnsines tskits yr ptikims ir neutrlis, t. y. turts, finnsvim surns, isipreigjimi, grynsis turts, pjms ir s4nus nr pryti nepgristi piint rb sumzint verte.) ; neutrlum (nstitucijs finnsinese tskitse pteikt infrmcij turi buti bjektyvi ir ne5li5k. Js pteikims neturi ryti itks pskits infrmcijs vrttjq priimmiems sprenimms ir neturi buti siekim i5 nkst numtyt rezultt.); turini vir5enybes prie5 frm4 (nstitucijs [kines percijs ir frkinii ivykii pskitje registrujmi pgl jq turini ir eknming prsmg, ne tik pgl teising frm4. Ukines percijs ir [kinii ivykii pskitje registrujmi ir pteikimi finnsinese tskitse pgl jq turini ir eknming prsmg net ir t, ki tks jq pteikims skirisi nu jq teisines frms). Surnt biuzet vykym tskitq rinkini, vvujmsi Siis principis: pinigq (nstitucijs i5lis pripzistms t, k i5mkmi pinigi, pjms pripzistms t, k gunmi pinigi.); subjekt; periiskum; pstvum; pinigini mt. Viss [kines percijs ir ivykii pskitje registrujmi Lietuvs piniginiis vienetis, pvlinnt iki Simtqjq liq (viejq skitmenq p kbleli). Viss [kines percijs ir ivykii registrujmi nstitucijs sqskitq pln s4skitse, tiknt nstitucijs pskits plitik4, prengtq pgl VSAFAS reiklvimus (nurytus principus, metus ir tisykles) tskirms Dkinems percijms ir ivykims, finnsiniq tskitq elementms rb stripsnims ir pskits prcelrms. Tliu pteikim nstitucijs tikm pskits plitik, pimnti tskirus finnsiniq tskitq elementus rb stripsnius, [kines percijs, [kinius ivykius ir jq pskits prceflrs. emterilusis turts emterilusis turts yr priplistms, jei titink pibrelimq, t. y. mterilis frms neturintis, nu kitq nstitucijs nemterilij turt vienetq tskirims nepiniginis turts, kuriu nstitucij ispnuj ir kuri num numt guti tiesigines ir (rb) netiesigines eknmines nus, ir Sius kriterijus:

18 yr lengvi tskirims nu kitq turt vienetq; pgristi tiketin, k nstitucij btsimisiis liktrpiis i5 turt gus eknmines nus; glim ptikimi nusttyti turt isigijim r psigminim svikin4; nstitucij turi teisg tu turtu ispnuti (iskitnt teisg pribti ju nutis kitiems) ir ji kntrliuti. nstitucij kntrliuj turt4, jei turi teisg guti i5 j eknmins nus btsimisiis liktrpiis. Glimybe kntrliuti turt4 gli priklusyti nu juriiniq teisiq i t4 turtq tsirim rb nu jq psikeitim. 5nkstinii pmkejimi uz nemterilqji turt4 yr registrujmi ilgliki nemterilij turt s4skitse. Pirmini pripzinim metu nemterilusis turts ivertinms isigijim svikin. Slis, ptirts p nemterilij turt pirmini pripzinim, iin nemterilij turt isigijim svikin4 tik tu tveju, ki glim ptikimi nusttyti, k ptbulints nemterilusis turts teiks iesng eknming nu4, t. y. k tlikts esminis nemterilij turt pgerinims. P pirmini pripzinim nemterilusis turts finnsinese tskitse yr rms: turts, kuri nuing tmvim liks ribts, yr rms isigijim svikin, temus sukupt4 mrtizcijs ir nuvertejim, jei jis yr, sum4; turts, kuri nuing trnvim liks neribts, yr rms isigijim svikin, temus turt nuvertejim, jei jis yr, sumq. Amrtizcij skiiujm, tiknt tiesigii prprcing metq tip, k nemterilij turt svikin bltq sistemingi pskirstyt per j nuing trnvim likq. Amrtizcij skiiujm, tsizvelgint i teises ktis nusttytus nemterilij turt mrtizcijs nrmtyvus, ptvirtintus Svietim ir mksl ministr iskymu. Amrtizcij prem skiiuti nu kit mnesi, ki turts prems nuti, pirms iens ir nebeskiiujm nu kit mnesi, ki nujm nemterilij turt likutine verte sutmp su j likvicine verte, ki turts perleizims, nur5ms rb ki pskiiujms ir uzregistrujms t turt vienet nuvertjims, lygus j likutines verts sumi, pirms iens. eribt nuing trnvim lik nemteri lij turt mrt izcij neskiiuj m. Likvicin nemterilij turt verte pprsti yr lygi nuliui, i5skyrus tvejus, ki treiji Slis isipreigj nupirkti 5i turt4 j nuing trnvim lik pbigje rb ki rinkje ktyvii prekiuj m tkiu turtu. ustlii el turt nuvertejim pskitje pripzistmi pgl nuvertejim pzymius. Pgrininii turt nuvertejim pzymii yr pteikti Sis pskits plitiks skyriuje,,turt nuvertejims". ustlii el turt nuvertejim pskitje registrujmi pskiiutq nustliq suln, miinnt turt blnsing vertg bei t pi sum registrujnt tskitini liktrpi pgrinines rb kits veikls s4nus (tsizvelgint i ti, kkii veikli vykyti susijgs turt vienets yr nujms). Ki velesni tskitini liktrpi, psikeitus plinkybems, tkurim nksiu pripzint turt nuvertejim sum, turt blnsine verte p nuvertejim tk[rim negli vir5yti j blnsins verts, kuri bfltq buvusi, jeigu turt nuvertejims nebutq buvgs pripzints. emterilij turt nuing trnvim liks perziurims, ki yr pzymiq, k nksiu nusttyts nuing trnvim liks gli btiti reiksmingi psikeitgs. uing trnvim liks negli virsyti teises ktuse numtytq terminq. Jeigu numtms turt nuing trnvim liks stiprii skirisi nu nksiu ivertint nuing trnvim lik, mrtizcijs liktrpis yr titinkmi kregujms. Ssmi nemterilij turt pskits tvrk yr nuryt nstitucijs emterilij turt pskits tvrks prse. lglikis mterilusis turts lglikis mterilusis turts yrpripzistms, jei titink Sius kriterijus: yr skirts tm tikrms svrnkiskms funkcijms tlikti: prekems gminti, pslugms teikti, numti r ministrcinims tikslms; yr numtms nuti ilgiu nei vienerius metus ugiu negu vien4 veikls cikl4;,{ J J i i J T!!! T!

19 j isigijim r psigminim svikin yr ne mzesn uz Vyriusybes nusttyt4 minimli4 vie5j sektrius subjekt ilgliki mterilij turt vertg. Pskutinis kriterijus netikms nekilnjmjm turtui, kilnjmsims kulturs vertybms, kitms vertybms, trnsprt priemnems ir Sunmiesiems ginklms (isskyrus vienkrtini nujim). lglikis mterilusis turts pgl pbui skirstms ipgrinines grupes, nusttyts VSAFAS: Leme; pstti; infrstrukt[rs ir kiti sttinii; nekilnj msis kultlrs vertybes ; m5ins ir lrenginii; trnsprt priemnes; kilnj msis kulturs vertybes ; bli ir biur irng; kits ilglikis mterilusis turts; nebigt sttyb ir i5nkstinii pmkej imi. smulkesnes grupes ilglikis mterilusis turts skirstms pgl nstitucijs preiki. 5nkstinii pmkejimi ul, ilgliki mterilqji turtq yr registrujmi ilgliki mterilij turt s4skitse. P pirmini pripzinim ilglikis mterilusis turts finnsinese tskitse yr rms: Lem, kultfirs vertybes ir kits vertybes yr rms tikrqj verte; biblitekq fni yr rmi isigijim svikin, tmus sukupt4 nuvertejim, jei jis yr, sum4; likgs ilglikis mterilusis turts yr rms isigijim svikin, temus sukupt4 nusievejim ir nuvertejim, jei jis yr, sum4. Kultflrs vertybiq ir kitq vertybiq tikrji verte nusttm, remintis ruzim4j verte (ei Sis vertybes yr prusts). Kitu tveju kultlrs vertybiq ir kitq vertybiq tikrji vert nusttm (teikint priritet4 pirmiu einnim metui): remintis t turt registr4 tvrkni subjekt tliekm vertinim umenimis rb isigijim svikin, jei ji gli blti ptikimi ivertint, rb simbline vien eur verte (ei isigijim svikin yr lygi nuliui rb tip pt negli bflti ptikimi ivertint). nstitucij ptikslin Zems, kulturs vertybiq ir kiq vertybiq tikri vertg kiekvienq finnsiniq metq pbigje, prie5 rengm metines finnsines tskits. Tikrji verte tip pt yr kregujm per tskitini liktrpi, jei nstitucij gv nujs infrmcijs, kuri vvujntis tikrsis verts psikeitims yr reiksmings. usievejims skiiujms, tiknt tiesigii prprcing4 (tiesini) met4 tip, k ilgliki mterilij turt nuevimji verte bltq nuseklii pskirstyt per vis4 turt nuing trnvim lik4. usievejims skiiujms, tsizvelgint iteises ktis nusttytus ilgliki mterilij turt nusievejim nrmtyvus, ptvirtintus Svietim ir mksl ministr lskymu. usievejims prems skiiuti nu kit menesi p t, ki turts prets ekspltuti. usievejims nebeskiiujms nu kit menesi, ki nujm ilgliki mterilij turt likutine vert sutmp su j likvicine verte, ki turts perleizims, nursms rb ki pskiiujms ir uzregistrujms t turt vienet nuvertejims, lygus j likutins vertes sumi, pirms iens. usievejim s4nus neskiiujms Zemei, kultlrs vertybems, kitms vertybems ir biblitekq fnms. lgliki mterilij turt nuing trnvim liks ir likvicine verte yr perziflrimi, ki yr pzymiq, k nksiu nusttyts nuing trnvim liks r likvicine verte gli buti reik5mingi psikeitg. uing trnvim liks ir likvicine verte yr tikslinmi, gvus ppilms infrmcijs. lgliki mterilij turt likutin vert, prent nu liktrpi, kuri buv ptikslints nuing trnvim liks rb likvicine verte, turi bflti nuevet per ilgliki mterilij turt nuing trnvim lik4.

20 ustlii el tun nuvertejim, i5skyrus Lemg, kult[rs vertybes ir kits vertybes, pskitje pripzistmi pgl nuvertejim pzymius. Pgrininii turt nuvertejim pzymii yr pteikti Sis pskits plitiks skyriuje,,turt nuvertejims". ustlii el turt nuvertejim pskitje registrujmi pskiiutq nustliq sum, mzinnt turt blnsing vert ir t pi sum registrujnt tskitini liktrpi pgrinines rb kits veikls s4nus (tsizvelgint i ti, kkii veikli vykyi susijgs turt vienets yr nujms). Ki velesni tskitini liktrp!, psikeitus plinkybems, tkurim nksiu priplint turt nuvertejim sum, turt blnsine verte p nuvertejim tkfirim negli vir5yti j blnsins vertes, kuri bfltq buvusi, jeigu turt nuvertejims nebltq buvgs pripzints. Lems, kult[rs vertybiq ir kitq vertybiq tikrsis verts sumzejim nustlii registrujmi pskiiutq nustliq sum, mlinrft turt blnsing vertg. T pti sum registrujm tiesigii grynj turt s4skitje, mlinnt tikrsis verts rezerv s4skitje esni4 sum4. Jei su tskir turt vienetu susijgs tikrsis vertes rezerv likutis tmp lygus nuliui, tikrsis vertes rczerv vir5ijnti nuvertejim sum yr registrujm, pripzistnt tskitini liktrpi pgrinines rb kits veikls s4nus (tsizvelgint i ti, kkii veikli vykyi susijgs turt vienets yr nujms). Reknstrvim ir remnt i5liq registrvims pskitje priklus nu reknstrvim ir remnt rbq rezultt. Reknstrvim ir remnt i5limis yr iinm ilgliki mterilij turt svikin ir (rb) ptikslinms likgs turt nuing tmvim liks, jeigu i5lis reik5mingi pilgin turt nuing tmvim lik4 rb reik5mingi pgerin turt nuingqsis svybes. Jei tlikti rbi nepgerin nuingqjq ilgliki mterilij turt svybiq r nepiin turt funkcijq pimties rb nepilgin j nuing tmvim lik, jie nepripzistmi esminiu pgerinimu, Siq rbq verte pripzistm tskitini liktrpi s4numis. Ki turts prums rb nur5ms, j isigijim svikins, sukupt nusievejim ir, jei yr, nuvertejim sums nur5ms, su tu susijgs pelns rb nustlis pskitms veikls rezulttq tskitje. Ki tikr4j verte ivertints turts nur5ms, prums, netlygintini perums r kitip perleizims kitm subjektui, tikrsis vertes rezervs mzinms t sum, kuri priskirim tm turtui. Turt nur5ym rb prvim tveju surn, kuri sumzinms tikrsis verts rezervs, iin sukupt pervirsi rb miin sukupt4 eficitq. Turt netlygintin pervim kitm subjektui tveju perum ir tikrsis vertes rezerv lis, susijusi su Siu hrrlu. 5smi ilgliki mterilij turt pskits tvrk yr nuryt nstitucijs lgliki mterilij turt pskits tvrks pr5e. t Bilginis turts Bilginis turts pripzistms ir registrujms pskitje, jeigu titink Sius turt pripzinim kriterijus: nstitucij turi teisg tu turtu ispnuti (iskitnt teisg pribti ju nutis kitiems) ir ji kntrliuti; pgristi tiketin, k nstitucij btsimisiis liktrpiis i5 Si turt gus eknmins nus rb Sis turts bus nujms sciliniis, kulturiniis, gmtsuginiis, mksliniis, tei se sug s, p Zintinii s tiksli s ; glim ptikimi nusttyti turt tikr4j4 vertg rb isigijim svikin4. Pirmini pripzinim metu Zems [ki veiklje nujms bilginis turts pskitje registrujms tikr4j verte, tmus ivertints prvim viets i5lis, rb isigijim r psigminim svikin. Jei tikrji verte ir isigijim r psigminim svikin negli biiti ptikimi nusttyt, turts pskitje registrujms Lietuvs Respubliks Zemes fiki ministr ptvirtintmis nrmtyvinemis kinmis. Pirmini pripzinim metu ne Zemes [ki veiklje nujms bilginis turts pskitje registrujms tikrqj verte rb fsigijim r psigminim svikin. Jei tikrji verte ir isigijim t t t T t

21 r psigminim svikin negli b[ti ptikimi nusttyt, turts pskitje registrujms simbline vien eur verte. P pirmini pripzinim bilginis turts finnsinese tskitse yr rms: pirmini pripzinim metu tikrqi verte registruts bilginis turts yr rms tikr4j verte (ei turts nujms ne Zemes [ki veiklje) rb tikrqj verte, temus ivertints prvim viets i5lis (ei turts nujms Zemes tiki veiklje); pirmini pripzinim metu isigijim r psigminim svikin registruts bilginis turts yr rms isigijim r psigminim svikin, temus nuvertejim nustlius, jei tkie yf. Tikrqi verte pskitm bilgini turt tikrji verte yr ivertinm kiekvien tskitini liktrpi pbigje. Tikrsis vertes pkytis pskitms veikls rezulttq tskitje, mzinnt (ei tikrji verte piej) rb iinnt (ei tikrji vert sumlej) tskitini liktrpi sqnus. ustlii el turt nuvertejim pskitje registrujmi pskiiutq nustliq sum, mlinnt turt blnsin vertg ir t pi sum registrujnt tskitini liktrpi pgrinines rb kits veikls s4nus (tsizvelgint i ti, kkii veikli vykyi susijgs turt vienets yr nujms). Ki velesni tskitini liktrpi, psikeitus plinkybems, tkurim nksiu priplint turt nuvertejim sum, turt blnsine verte negli vir5yti j buvusis isigijim r psigminim svikins. Zemes tiki prukcij ner bilginis turts ir Zemes [ki prukcijs gvybs mmentu yr registrujm kip tsrgs. 5smi bilgini turt pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Bilgini hrt pskits tvrks prse. Atsrgs Pirmini pripzinim metu tsrgs yr vertinms isigijim r psigminim svikin. P pirmini pripzinim tsrgs finnsinese tskitse yr rms isigijim (psiminim) svikin rb gryn1lrelizvim verte, tsizvelgint i ti, kuri yr mzesn. Atsrgs nukinjms iki relizvim verts tm, k jq blnsine verte nevir5ytq bflsims eknmines nus r pslugq verts, kuri4 tikimsi guti, Sis tsrgs pnujus (rb prvus). Ki tsrgs yr sunujms (prums), jq blnsine verte yr priplistm s4numis t4 liktrpi, ki yr suteikims vie5sis pslugs (rb pripzistms titinkms pjms). Atsrgq sunujims rb prvims pskitje registrujms pgl nult pskitmq tsrgq b[4, ki buhlterineje pskitje registrujm kiekvien su tsrgq sunuj imu (prvimu) susijusi percij. Apskiium tsrgq, sunutq, teikint pslugs, r prutq tsrgq svikin4, nstitucij tik,,pirms guts - pirms i5uts" (FFO) tsrgq ikinjim bl4 rb knkreiq kinq bt4. Atsrgq ikinjim bls prenkms, tsizvelgint i tsrgq ir veikls, kurije Sis tsrgs yr sunujms, pbui. Vis tsrgq isigijim r psigminim svikins sumzinim iki grynsis relizvim vertes sum ir visi nustlii el tsrgq prrim, nursym ir pn. yr priplistmi t liktrpi, kuriu sumzej vert r tsir nustliq, nuvertejim ir nursytl+ sumrl sqnumis. 5nykus plinkybems, el kuriq buv sumzint tsrgq blnsine verte, ji pskitje prm tip, k nuj blnsine verte bfltq lygi ptikslinti grynj i relizvim vertei, bet ne iesne negu tsrgq isigijim r psigminim svikin. Bet kki tsrgq verts sumzejim tkurim el grynsis relizvim vertris piejim sum yr mzinms titinkms t liktrpi, kuriu piej grynji relizvim vert6, s4nus. Prie tsrgq priskirims netiuts nuti fikinis inventrius. Atiut nuti inventrius verte i5 krt itrukim i s4nus. ujm inventrius kiekine ir vertine pskit tvrkm neblnsinese s4skitse. 5smi tsrgq pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Atsrgq pskits tvrks pr5e.

22 Finnsinis turts Finnsinim turtui, kuris gli bfti ilglikis rb trumplikis, priskirim: investicij s i nusvybes vertybinius ppierius; investicijs i skls vertybinius ppierius; pskls, i5nkstinii pmkejimi ir kits gutins sums; terminutieji inelii; pinigi ir pinigq ekvivlenti; kits finnsinis turts. 5nkstinius pmkejimus sur i5 nkst sumkts sums tiekejms uz pslugs, kuris bus suteikts per teinnius liktrpius, i5 nkst peruts guts finnsvim sums kitiems subjektms, uz kuris subjekti teises ktq r sutrtyse nusttyt tvrk turetq tsiskityti, kiti mkejimi, kurie s4numis bus pripzinti per teinnius liktrpius. pinigus sur pinigi ksse ir bnk s4skitse. Pinigq ekvivlenti yr trumplikes, hkvfuzis investicijs, kuris gli btrti greiti ir lengvi iskeiims i Zinm4 pinigq sum. Tkiq investicijq termins nevir5ij trijq menesiq, verts pkyiq rizik yr lbi neiele. Finnsinis turts pskitje registrujms t, ki nstitucij gun rbpgl vykm4 sutrti lgyj teis guti pinigus r kit4 finnsini turt4. il-ir*q k*q pripiinm finnsini turt4, i5skyrus finnsini turt4, kuris pskesni ivertinim metu jvertinu*ur mrtizut svikin ir kuri isigijim metu nebuv i5leist pinigq, nstitucij lvertin ji isigijim svikin, kuri4 sur sumkt rb mketin uz ji sum rb kit perut turt verte. Tiesigines snriq surym islis neitrukims i finnsini turt isigijim svikin4 ir yr pripzistms tskitini liktrpi, kuri metu buv suryts,uirir, finnsines ir investicines veikls s4numis. Finnsinis turts, kuris pskesni ivertinim metu vertinms mrtizut svikin ir kuri isigijim metu nebuv i5leist pinigq, pirmini pripzinim metu vertinms mrtizut svikin. {vertinim tikslis finnsinis turts skirstms itris grupes: pruti likms finnsinis turts; iki i5pirkim termin likms finnsinis turts; ilgtikes ir trumplikes suteikts pskls, gutins sums ir i5nkstinii pmkejimi. pruti likmu hnnsiniu turtu nstitucij lik: isigyts kitq subjektq kcijs (i5skyrus investicijs i scijutus rb kntrliujmus subjektus); linink ln5us i vie54sis [stigs (kuris ner'kntrliujmi r scijuti subjekti); ilgliki finnsini turt4, kuri nstitucij yr nusprenusi pruti' Finnsinis turts priskirims prie iki ispirkim termin likm finnsini turt tik t, ki nstitucij ketin ir sugebes ji likyti iki i5pirkim termin. ki i5pirkim termin likm finnsini turt pvyrziui bligcijs su nusttyt i5pirkim t (ki nstitucij ketin js likyi iki i5pirkim termin r tguti i5 esmes vis4 jq blnsing vertg). usvybes vertybinii ppierii nelikmi iki i5pirkim termin likmu finnsiniu turtu. Finnsinis turts nepriskirims prie iki ispirkim termin likm finnsini turt, ki: nstitucij ketin likyti finnsini turt4 neribt4 likq; yr priimts sprenims pruti finnsini turtq; lmiients turi teisg ispirtti nstitucijs likm4 finnsini turt4 uz sum4, kuri yr reik5mingi mzesn uz j mrtizut4 svikin4. Kiekvien4 krt4 surnt finnsines tskits, finnsinis turts i5 nuj ivertinms tip: pruti likms finnsinis turts - tikr4j verte (i5skyrus investicijs i vertybinius ppierius, kuriq kin ktyvijje rinkje neskelbim ir kuriq tikrsis vertes neglim,rrrtutyti, bei lininkq insus i vies4sis istigs, kuris nr kntrliujmi r scijutieji subjekti - Sis pruti likms finnsinis turts vertinms isigijim svikin, temus nuvertej im nustlius); iki i5piikim termin likms finnsinis turts - mrtizut svikin;

23 pskls - mrtizut svikin; kits p vieneriq metq gutins sums - mrtizut svikin; per vienerius metus gutins sums, isnkstinii pmkejimi ir kits trumplikis finnsinis turts - isigijim svikin, tmus nuvertejim nustlius. Pskuting metini tskitini liktrpi ien4 nstitucij nustt, r yr pzymiq, k finnsini turt (r pn5us finnsini turt vienetq grupes) blnsine verte gli bdti sumzejusi, t. y. finnsini turt blnsine verte yr iesne uz tiketin4 tguti uz tq finnsini turt4 sum4. Pgrininii turt nuvertejim pzymii yr pteikti Sis pskits plitiks skyriuje,,turt nuvertj ims". Finnsini turt nuvertejim nustlii pskitje registrujmi pskiiut nuvertejim sum, mlinnt turt blnsing vertg ir t pi sum registrujnt tskitini liktrpi finnsines ir investicines veikls s4nus, isskyrus gutinq sumq ir i5nkstiniq pmkejimq nuvertejim nustlius, kurie yr priskirimi pgrinines veikls nuvertejim ir nur5yttl sumrl s4nums rb kitms kits veikls s4nums (tsizvelgint i ti, su kuri veikl yr susijusis gutinq sumq ir i5nkstiniq pmkejimq sums). nstitucij nur5 i5 pskits registrq f,rnnsini turt4 (r j li) tik t, ki ji netenk teises t finnsini turt (r j lies) kntrliuti. nstitucij netenk teises kntrliuti finnsini turt t, ki gun vis4 sutrtyje numtyt4 nuq, bigisi teisiq glijim liks rb perleizi Sis teises kitms Slims. 5smi finnsini turt pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Finnsini hrt pskits tvrks pr5e ir 5nkstiniq pmkejimq ir gutinq sumq pskits tvrks pr5e. nvesticijs i scijutusius rb kntrliujmus subjektus Kntrliujmis subjektis likmi tie subjekti, kuriems nstitucij r lemim4 pveiki (subjekti, kuriuse nstitucij turi ugiu nei 50 prc. blsvim teisiq rb turi teises vlyti subjekt veikl4 pgl glijnius teises ktus, isttus rb sutrtis, nuryts Finnsini turt pskits tvrks pr5e). Ascijutisiis subjektis likmi tie subjekti, kuriems nstitucij r reik5ming4 pveiki (subjekti, kuriuse nstitucij turi nu 20 prc. iki 50 prc. blsvim teisiq rb glij kits reik5ming4 pveiki pibrezinis sqlygs, nuryts Finnsini turt pskits tvrks pr5e). nvesticijs i pvlzis biuzetines istigs knsliujms, tskirse finnsinse tskitse pskitms isigijim svikin, kuri yr lygi nuliui. nvesticijs i kntrliujms vie54sis istigs (kuris pgl Lietuvs Respubliks vie5j sektrius tskitmybes isttym4 priskirims prie vie5j sektrius subjektq) knsliujms, tskirse finnsinese tskitse pskitms isigijim svikin. nvesticijs i kntrliujmus ne vie5j sektrius subjektus ir knsliutsise ir tskirse finnsinese tskitse pskitms nusvybes metu. nvesticijs i scijutusius subjektus tiek tskirse finnsinese tskitse, tiek knsliutqjq finnsiniq tskitq rinkinyje rms, tiknt nusvybes met4. 5 scijutqjq subjektq guti ivieni sumzin investicijs blnsing vertg. Divienq pjms nstitucijs tskirse finnsinese tskitse yr registrujms finnsines ir investicines veikls pjmq s4skitse. Pskelbus ivienus, biuzetine nstitucij pripzist pskitje ivienq pjms ir pervestins ivienq pjms, titinkmi gutins ivienq sums ir mketins i biuzet4 ivienq sums. Renginti knsliut4sis finnsines tskits vie5j sektrius subjektq grupe yr likm eknminiu vienetu, tel vie5j sektrius subjektq grupes subjektq trpusvi ukines percijs ir jq rezultti yr eliminujmi. nstitucijs knsliutsise finnsinese tskitse yru rms viss knsliujmq subjektq turts, finnsvim sums, isipreigjimi ir grynsis turts pskuting metini tskitini liktrpi ien4, tskitini liktrpi pjms ir s4nus, pinigq ipluks ir ismks.

24 nstitucijs knsliutsise finnsinese tskitse rmi tik ukiniq percijq su prie vie5j sektrius subjekq grupes nepriklusniis kitis subjektis rezultti (pervir5is rb eficits); Ssmi investicijq i scijutus rb kntrliujmus subjektus pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Finnsini turt pskits tvrks pr5e. Turt nuvertojims ustlii el turt nuvertejim pskitje pripzistmi pgl nuvertejim pzymius. Surym metin! finnsiniq tskitq rinkini, nstitucij nustt, r yr turt nuvertejim pzymiq. Pgrininii turt nuvertejim pzymii tikmi nstitucijs ilglikim mterilijm turtui ir nemterilij m turtui : isrinii pzymii: reik5mingi sumzejusi turt teikimq pslugq r ju gminmq pruktq pklus; per tskitini liktrpi turt rinks vert6 sumzej reiksmingi ugiu, negu bltq sumzejusi el iprstini turt nujim per t4 pti liktrpi; per tskitini liktrpi nstitucijs veikls technlgineje, teisineje plinkje rb Vyriusybes plitikje ivyk reik5mingq pkyiq, susijusiq su nstitucijs turim turt nujim pimtimi ir pblziu, kurie r neigim4 pveiki nstitucijs veikls rezulttms; viinii pzymii: yr irymq, k turts r turt lis yr sugint; nstitucij turi turt, kuris r nr visiski nuevets (mrtizuts), tiu ju nebenuj ms veiklj e ; per tskitini liktrpi ivyk (rb jie yr tiketini netlimje teityje) reik5mingq ilglikiq pkyiq, susijusiq su turt nujim pimtimi ir pbflziu, tkiq kip turt glimybiq nei5nujims (prstvs); plnujm nutrukti r restrukturizuti veikl4, kuri4 vyknt nujms Sis turts; plnujm perleisti turt4 nksiu, negu iki tl tiketsi, ir pn5ds pkyii, rntys neigim4 pveiki nstitucijs veikls rezulttms; turtui ekspltuti ir prizilreti reiki ugiu i5liq, nei buv numtyt i5 prziq. Pgrininii turt nuvertejim pzymii tikmi nstitucijs finnsinim turtui: yr Linm, k sklininks turi ieliq finnsiniq sunkumq r yr iele tikimybe, k sklininks bnkrutus; nesilikm sutrties s4lygq, pvyzlill liku nesumkms skls rb nevykmi kiti isipreigjimi (pvz., prekiq r pslugq, uz kuris buv i5 nkst sumkt, suteikims; pluknq r pskls grzinims); el eknminiq r teisiniq priezsiq, susijusiq su sklinink finnsiniis sunkumis, nstitucij suteike sklininkui nuliq, kuriq prie5ingu tveju nebfltq suteikusi; sklininks ginij sv sklinius isipreigjimus nstituciji ir yr tikimybe, k gins bus issprgsts ne nstitucijs nui; finnsini turt nuvertejims buv pripzints nkstesniu tskitiniu liktrpiu; nkstesne ptirtis r, k nebus tgut vis gutinq sumq verte. ustlii el turt nuvertejim pskitje registrujmi pskiiutq nustliq sum, mlinnt turt blnsing vertg ir t pi sum registrujnt tskitini liktrpi pgrinines rb kits veikls s4nus. Turt nuvertejims nr tlygus turt nur5ymui. Turtui nuvertjus, yr miinm turt vienet blnsine vert, tiu i5sugm infrmcij pie turt isigijim svikin4, t. y. turt vienet lsigijim svikin pskitje liek tki pti kip iki nuvertejim nusttym, nuvertejims registrujms tskirje s4skitje. Turt nuvertejims pskitje yr registrujms ne iesne verte nei turt blnsine verte.

25 Ki velesni tskitin! liktrpi, psikeitus plinkybems, tkurim nksiu pripzint turt nuvertejim sum, turt blnsine verte p nuvertejim tkurim negli vir5yti j blnsines verts, kuri bdtq buvusi, jeigu turt nuvertejims neb[tq buvgs pripzints. 5smi turt nuvertejim pskits tvrk yr nuryt nstitucijs lgliki mterilij turt pskits turks prie, emterilij turt pskits tvrks prse, Finnsini turt pskits tvrks prse ir 5nkstiniq pmkejimq ir gutinq sumq pskits tvrks pr5e. Finnsinii isipreigjimi l glikims fi nnsinims isipreigj imms pri skirimi : ilglikii sklinii isipreigjimi; ilglikii tiejinii (Zr. Sis pskits plitiks skyriq,,atiejinii"); kiti ilglikii isipreigj imi. Trumplikims finnsinims isipreigjimms priskirimi: ilglikiq tiejiniq einmqjq metq lis ir trumplikii tiejinii (Zr. Sis pskits plitiks skyriq,,atiejinii"); ilglikiq skliniq isipreigjimq einmqjq metq lis; trumplikii sklinii isipreigjimi; mketins subsiijs, tcijs ir finnsvim sums; mketins sums ibiuzetus ir fnus;.mketins scilines i5mks; mketins sums, susijusis su vykm veikl: tiekejms mketins sums; su rb sntykiis susijg isipreigjimi; sukupts mketins sums; kiti trumplikii isipreigjimi. Finnsinii isipreigjimi pskitje registrujmi tik t, ki nstitucij prisiim isipreigjim4 sumketi pinigus r tsiskityti kitu f,rnnsiniu turtu. fsipreigjimi pgl plnujmus snrius nepripzistmi finnsiniis isipreigjimis, kl jie netitink finnsini isipreigjim pibrezim (t. y. kl nstitucij neturi isipreigjim peruti pinigus r kit4 finnsini turt4 kiti Slii rb psikeisti finnsinemis priemnmis su kit Slimi glimi su neplnkimis s4lygmis). Pirmini pripzinim metu finnsinii isipreigjimi, isskyrus finnsinius isipreigjimus, kurie pskesni ivertinim metu ivertinmi mrtizut svikin ir kuriq tsirim metu nebuv gut pinigq, yr vertinmi isigijim svikin. Su snriq surymu susijusis i5lis pripzistms pgrinines rb kits veikls s4numis tu liktrpiu, ki js susir. Finnsinii isipreigjimi, kurie pskesni ivertinim metu ivertinmi mrtizut svikin ir kuriq tsirim metu nebuv gut pinigq, pirmini pripzinim metu vertinmi mrtizut svikin. P pirmini pripzinim finnsinii isipreigjimi finnsinese tskitse yr rmi: finnsinii isipreigjimi, susijg su rinks kinmis, - tikrqj verte; kiti ilglikii finnsinii isipreigjimi, jq einmqjq metq lis, trumplikii sklinii isipreigjimi, nesusrjg s., rinks kinmis, - mrtizut svikin; kiti trumplikii fi nnsinii isipreigj imi - isigijim svikin. Finnsiniq isipreigjimq, susijusiq su rinks kinmis, nstitucij neturi. nstitucij nur5 i5 pskits registrq finnsini isipreigjim4 r j li tik t, ki isipreigjims ivykms, yr pnikinms r nustj gliti. 5smi finnsiniq isipreigjimq pskits tvrk yru nuryt nstitucijs lglikiq ir trumplikiq isipreigjimq pskits tvrks prse.

26 t Finnsvim sums Finnsvim sums - nstitucijs i5 vlstybes ir svivlybiq biuzetq, kitq i5tekliq fnq, urps S4jungs, Lietuvs ir uzsieni prms fnq, uzsieni vlstybiq ir rgnizcijq, kitq Sltiniq guti rb gutini pinigi rb kits turts, skirti nstitucijs nusttuse nusttytiems tikslms psiekti ir funkcijms tlikti ir vykmms prgrmms igyveninti. Finnsvim sums pim ir nstitucijs gutus rb gutinus pinigus, ir kit4 turt4 pveimms vykyti, kits le5s nstitucijs i5lims engti ir kip prm4 gut4 turt4. Guts ir gutins finnsvim sums pripzistms ir registrujms pskitje kip turts ir kip finnsvim sums, jeigu js titink Sius kriterijus: finnsvim sumq gvejs uztilffin, k tenkinms finnsvim sumq vej jm nusttyts s4lygs finnsvim summs guti; yr finnsvim sumq vej sprenimq r kitq r5tiskq irymq, k finnsvim sums bus suteikts ir pinigi bus pervesti r kits turts bus peruts; finnsvim sumq yis gli bfii ptikimi ivertints. Vlstybes biuzet signvimi pripzistmi gutinmis finnsvim summis, tik teises ktq nusttyt tvrk pteikus pri5k4 guti finnsvim sums, jei yr tenkinmi punkte uksiu nuryti kriteriji. Jei ptirims s4nus, kuris bus finnsujms i5 numtytq finnsvim Sltiniq, net ki finnsvim sums r ner guts ir prisk jms nepteikt, bet yr tenkinmi uksiu pteikti finnsvim sumq pripzinim kriteriji, pripzistms finnsvim pjms ir sukupts finnsvim pjms, kuris prms finnsines bukles tskitje prie sukuptq gutinq sumq. Finnsvim sums (gutins rb guts) yr skirstms i: finnsvim sums nepiniginim turtui isigyti; finnsvim sums kits islims. Finnsvim sums nepiniginim turtui isiglti gli buti registrujms nemkmi r ul simbling kin4, gvus ilgliki mterilqji r nemterilqji turt4, bilgini turt4 r tsrgs rb gvus pinigus jiems isigyti. Finnsvim sums kitms i5lims yr skirts tskitini liktrpi i5lims (negutms pjmms) kmpensuti. Tip pt finnsvim summis kitms i5lims yr likms viss likusis finnsvim sums, nepriskirims nepiniginim turtui isigyti. Finnsvim sums rb jq lis pripzistms finnsvim pjmmis tis liktrpiis, kuriis ptirims su finnsvim summis susijusis snus. Kitiems vie5j sektrius subjektms peruts finnsvim sums yr nepriskirims s4nums - tkiu tveju yr mzinms guts finnsvim sums ir registrujms peruts finnsvim sums. Kitiems ne vie5j sektrius subjektms peruts finnsvim sums registrujms kip nstitucijs finnsvim s4nus, krtu pripzistnt finnsvim, kuris buv skirts Sim tikslui, pjms. nstitucij, perum finnsvim sums ne vie5j sektrius subjektms, registruj peruts finnsvim sums, Siis tvejis: ki peru sv turt4, isigyt4 i5 finnsvim sumq, ne vie5j sektrius subjektms, ki el t registrujm kit vie5j sektrius subjekt investicij tiknt nusvybs met4; ki finnsvim sums perums per trpinink4, t. y. ki nstitucij peru sv turt4, isigyt i5 finnsvim sumq, ne vie5j sektrius subjektms, kurie finnsuj vie5j sektrius subjektus. Kitiems vie5j rb ne vie5j sektrius subjektms peruts finnsvim sums, uz kuriq pnujim4 finnsvim sumr+ gvejs teises ktq nusttyt tvrk turi tsiskityti nstituciji. re gi struj m s kip i Snkstinii pmkej im i rb teinniq liktrpiq s4nu s. t t t

27 nstitucij, guts finnsvim sums r turt i5 kit vie5j sektrius subjekt per trpinink4, pskitje registruj turt4 ir guts finnsvim sums pgl pirmini finnsvim sumq Sltini, kuri nur trpininks rb finnsvim sumq vejs. nstitucijs finnsiniq tskitq rinkinyje finnsvim sums prms pgl finnsvim Sltini ir tiksling pskirti. Ssmi finnsvim sumq pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Finnsvim sumq pskits tvrks pr5e. Pjms nstitucijs pgrinines veikls pjmms priskirims pjms, guts, vyknt flkines percijs, pimnis pgrininiq nusttuse nusttytq vlstybes funkcijq tlikim4 ir ji pvestq prgrmq vykym4. nstitucij s nepgrinines veikls pj mms priskirims pj ms, guts, vyknt nepgrining veikl4. Pjmq pskiti tikms kupim princips. Finnsvim pjms pripzistms tu piu liktrpiu, ki yr prms su Simis pjmmis susijusis s4nus. Kits pjms pripzistms, ki tiketin, k bus gut su snriu susijusi eknmine nu, ki glim ptikimi ivertinti pjmq sum4 ir ki glim ptikimi ivertinti su pjmq uzirbimu susijusis s4nus. Finnsvim pjms veikls rezulttq tskitje prms pgl finnsvim Sltinius ir pgl veikls, kurii priskirims pjms, tip4 (pgrinine veikl, finnsin ir investicine veikl rb kit veikl). Pjmmis likms tik nstitucijs gunms eknmines nus piejims. nstitucijs pjmmis nepripzistms treiqjq smenq vru surinkts sums, nes ti ner nstitucijs gunm eknmine nu. Ki nstitucij yr tsking uz tm tikry sumq ministrvim4 ir surinkim4, tiu teises ktq nusttyt tvrk privl pervesti surinkts sums i biuzet4 ir neturi teises Siq sumq r jq lies tguti tq pti r velesniis tskitiniis liktrpiis, tkis sums r jq lis ner nstitucijs pjms ir pskitje registrujms kip gutins ir mketins sums. Pjms registrujms pskitje ir rms finnsinese tskitse t4 tskitini liktrpi, kuri yr uzirbms, t. y. kuri suteikims viessis, kits pslugs, prums turts r kt., nepriklusmi nu pinigq gvim mment. Pjms ivertinms ir finnsinese tskitse rms tikrqj verte. 5smi pjmq pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Pjmq pskits tvrks pr5e ir Finnsines ir investicines veikls pjmq ir s4nuq pskits tvrks pr5e. S4nus nstitucijs pgrinines veikls s4nums priskirims s4nus, percijs, pimnis pgrininiq nusttuse nusttytq vlstybes pvestq prgrmq vykym4. ptirts, vyknt [kines tunkcijq tlikim4 ir ji nstitucijs kits veikls s4nums priskirims s4nus, tsirnnis, vyknt nepgrining veiklq. S4nus pskitje pripzistms, vvujntis kupim ir plyginmum principis tu tskitiniu liktrpiu, ki uzirbms su jmis susijusis pjms, netsizvelgint i pinigq isleiim lik4. S4numis pripzistm tik t nkstesniqiq ir tskitini liktrpiq i5liq lis, kuri tenk per tskitini liktrpi uzirbtms pjmms r prisiimtiems isipreigjimms. 5lis, skirts pjmms uzirbti blsimisiis liktrpiis, pskitje registrujms ir pteikims finnsinese tskitse kip turts ir pripzistms s4numis blsimisiis liktrpiis.

28 Tis tvejis, ki per tskitini liktrpi prytq isliq neimnm tiesigii susieti su knkreiq pjmq uzirbimu ir js neus eknmines nus teinniis tskitiniis liktrpiis, Sis i5lis pripzistms s4numis t4 pti liktrpi, k buv ptirts. Tis tvejis, ki nstitucijs snus kmpensuj treiji Slis, pripzints s4nus sumzinms kmpenscij s sum. S4nus ivertinms tikrqj verte. Ki tsiskitymi tliekmi grynisiis pinigis rb jq ekvivlentis, s4nuq yis ivertinms sumkt rb mketin pinigq rb jq ekvivlentq sum (nelskitnt i j4 tgutin prietins verts mkesi). Tis tvejis, ki numtyts tsiskitym liktrpis ilgesnis nei 1 m. ir pllkns ner i5skirts i5 benrs mketins sums, s4nuq yis lvertinms, iskntuj nt tsiskitym sum4. Veikls rezulttq tskitje pgrinines veikls s4nus prms, tsizvelgint ijq pbui (t. y. rb uzmkesi ir scilini ruim, nusievejim ir pn. s4nus). 5smi sqnuq pskits tvrk yr nuryt nstitucijs S4nuq pskits tvrks prse ir Finnsines ir investicines veikls pjmq ir s4nuq pskits tvrks pr5e. t Finnsin6 num (lizings) ir veikls num ums sutrtims tikms turini vir5enybes prie5 frm4 princips. Ar num bus likm veikls num, r finnsine num, priklus ne nu sutrties frms, nu js turini ir eknmines prsms. ums snrii grupujmi i veikls nums r finnsins nums (lizing) snrius, tsizvelgint i ti, kiek turt nusvybes teikims nus ir riziks tenk numtjui ir kiek numininkui: um yr likm finnsine num, jei i5 esms vis su turt nusvybe susijusi nu ir izij i lis riziks perum numininkui; um yr likm veikls num, ki, perunt turt4 numininkui, iziji lis su turt nusvybe susijusis riziks ir nus ne perum numininkui, liek numtjui. Finnsines nums tveju pskitje registrujms isigyts ilglikis mterilusis turts rb nemterilusis turts. Jeigu nums sutrtyje nurys pl[kns reik5mingi skirisi nu rinks plflknq nffns rb nr nuryts, turt isigijim svikin pskiiujm, iskntujnt vis4 sutrtyje nuryt imkq sum4 iki brtines verts, tiknt pskiiutq pl[knq nrm4 sutrties surym mmentu. Turt isigijim svikin lygi pskiiuti finnsini isipreigjim mrtizuti svikini. Finnsines nums b[u isigyt ilgliki mterilij turt nuevimji verte (nemterilij turt tveju - mrtizujmji verte) pskirstm per vis4 j nuing trnvim likq. Turt, lsigyt pgl finnsines nums (lizing) snrius, pskiti yr tikmi tie ptys principi kip ir principi, tikmi ilgliki mterilij turt rb nemterilij turt pskiti. Finnsines nums tveju pskitje registrujms finnsins nums imks yr plijms. i5skirint turt verts engim sum4, pltikns ir kits imks (kmpensutins nums sums. nepibreztus nums mkesius ir pn., jei jie yr numtyti finnsins nums sutrtyje). Plfikns priskirims finnsines ir investicines veikls s4nums ir pskitje registrujms kupim principu, t. y. registrujms t4 tskitini liktrpi, uz kuri pskiiujms mketins plflkns. Veikls nums tveju nums imks pgl nums sutrti yr registrujms pskitje kip s4nus tlygii (tiesiniu metu) per nums liktrpi ir priskirims pgrinines veikls s4nums. t t

29 Snrii uzsieni vliut Snrii uzsieni vliut pirmini pripzinim metu registrujmi pskitje pgl snri ien4 glijusi Lietuvs bnk skelbim uzsieni vliuts kurs4. Pelns ir nustlii i5 snriq uzsieni vliut bei i5 uzsieni vliut i5reik5t turt ir isipreigjimq likuiq perkinjim ien4 yr registrujmi finnsines ir investicines veikls pjmq r s4nuq s4skitse. Veikls rezulttq tskitje tlikt tkiq pjmq ir s4nuq trpusvi iskit ir pryts tik perskiivim el vliuts kursq pkyiq rezultts. Vliuts kurs ir vliuts keitim kurs skirtums, susirgs, keiint (perknt r prunt) vliut4, likms bnk pslug ir registrujms kip pgrinines veikls kits s4nus. Vliutiniq stripsniq likuii perkinjmi pgl tskitini liktrpi pbigs Lietuvs bnk skelbim Lietuvs Respubliks pinigini vienet ir uzsieni vliuts sntyki. 5smi snriq uzsieni vliut pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Finnsines ir investicines veikls pjmq ir s4nuq pskits tvrks pr5e. Ati6jinii Atiejinii pripzistmi ir pskitje registrujmi, ki titink visus Sius pripzinim kriterijus: nstitucij turi isipreigjim4 (teising prievlg rb net5ukim4ii psizejim4) el buvusi ivyki; tikimybe, k isipreigjim4 reikes pengti turtu, yr iesne uz tikimybg, k nereikes; isipreigjim sum gli b[ti ptikimi ivertint. Jei ptenkinms ne viss Sis s4lygs, tiejinii ner pripzistmi, infrmcij pie susijusi su tiketin sumketi sum nepibrekqi isipreigjimq yr pteikim finnsiniq tskitq i5kinmjme r5te. Atiejiniis pripzistmi tik tie isipreigjimi, kurie susijg su buvusiis ivykiis. Atiejiniis nepripzistmi numtmi b[simi nustlii r i5lis, susij su nstitucijs bflsim veikl. nstitucij pripzist tiejini sumq, tsizvelgm i lbiusii tiketin4 brtinim isipreigjimui pengti reiklingq isliq sum4 pskuting tskitini liktrpi ienq. Atiejini sums yis nusttms, remintis pn5is veikls ptirtimi, psir5ytmis sutrtimis, priimtis teises ktis, ekspertq i5vmis, ptskitiniis ivykiis ir pn. Pskutin kiekvien tskitini liktrpi ien4 tiejinii perziurimi ir jq verte kregujm, tsizvelgint i nujus ivykius ir plinkybes. Jei piskej, k isipreigjimq turtu engti nereikes r tiejini sum sumzj, tiejinii pnikinmi rb sumzinmi, mzinnt finnsines bukles tskits stripsniq,,lglikii tiejinii" rb,,lglikiq tiejiniq einmqjq metq lis ir trumplikii tiejinii" sums. lglikii tiejinii iskntujmi iki brtines jq verts. Tikm isknt nrn, tiksliusii prnti brtines pinigq verts ir isipreigjimui blings riziks rinks ivertinimq. Finnsinese tskitse tiejini i yr rmi: itglikiq tiejiniq einmqjq metq lis ir trumplikii tiejinii - isipreigj imui pengti reiklingq isliq sum; lbiusii tiketin ilglikii tiejinii - mrtizut svikin (iskntut lbiusii tiketin isipreigjimui pengti reiklingq i5liq sum). $smi tiejiniq pskits tvrk yr nury nstitucijs Atiejiniq, nepibreztqfq isipreigjimq, nepibreztj turt, ptskitiniq ivykiq ir pskits kliq tisym pskits tvrks pr5e.

30 epibr6ztieji isipreigjimi ir nepibritsis turts epibreztieji isipreigjimi ir nepibreztsis turts registrujmi neblnsinese s4skitse. epibreztieji lsipreigjimi ir nepibreztsis turts nermi nei finnsines bukles tskitje, nei veikls rezulttq tskitje. nfrmcij pie jus yr pteikim i5kinmjme rste. Ki tikimybe yr lbi mz, k reikes pnuti turt4 isipreigjimui pengti rb k nepibreztsis turts us nstituciji eknmines nus, infrmcij i5kinmjme r5te nr pteikim. nfrmcij pie nepibrltqi turt4 ir isipreigjimus turi bflti perziurim ne reiu negu kiekvien tskitini liktrpi pskuting ien4, siekint uztikrinti, k psikeitimi bltq tinkmi tskleisti i5kinmjme r5te. 5smi nepibreztqjq isipreigjimq ir nepibreztj turt pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Atiejiniq, nepibrezqjq isipreigjimq, nepibreztj turt, ptskitiniq ivykiq ir pskits kliq tisym pskits tvrks pr5e. Ptskitinii ivykii Ptskitinis ivykis - ivykis per liktrpi nu pskutines tskitini liktrpi iens iki finnsiniq tskitq rinkini surym iens. Ptskitinii fvykii, kurie suteiki ppilms infrmcijs pie nstitucijs finnsing peti pskuting tskitini liktrpi ien4 (t. y. turi itks nstitucijs finnsinei peii r veikls rezulttms blns tq), yr kregujntieji ptskitinii ivykii. AtsiZvelgint i jq itks prengtms finnsinems tskitms reik5mg, kregujntieji ptskitinii ivykii yr rmi finnsines bukles, veikls rezulttq ir pinigq srutq tskitse. Ptskitinii ivykii, kurie nesuteiki ppilms infrmcijs pie nstitucijs finnsing peti pskuting tskitini liktrpi ien4 (t. y. Sie ivykii pr s4lygs, tsirusis p pskutines tskitini liktrpi iens), yru nekregujntieji ptskitinii ivykii. ekregujntieji ptskitinii ivykii pr5mi i5kinmjme r5te, ki jie reiksmingi. 5smi ptskitiniq ivykiq pskits tvrk yr nuryt nstitucijs Atiejiniq, nepibreztqjq isipreigjimq, nepibreztj turt, ptskitiniq ivykiq ir pskits kliq tisym pskits tvrks pr5e. Apskits plitiks keitims nstitucij psirinkt4 pskits plitik4 tik nult rb gn ilg4 lik4 tm, k butq glim plyginti skirtingq tskitiniq liktrpiq finnsines tskits. Tki plyginim reiki, k bfltq glim nusttyti nstitucijs finnsines b[kles, veikls rezulttq ir pinigq srutq keitimsi tenencijs. nstitucij psirenk ir tik pskits plitik4, remmsi nusttmis, pteiktmis VSAFAS 1,,Finnsiniq tskitq rinkiniq pteikims". Ukiniq percijq ir frkiniq ivykiq pripzinim, pskits r el jq tsirnni turt, isipreigjimq, finnsvim sumq, pjmq ir (rb) s4nuq vertinim pskitje pkeitims yr likms pskits plitiks keitimu. nstitucijs pskits plitik gli bflti keiim: el VSAFAS nusttq pkeitim; jei t reikluj kiti teises kti. Apskits plitiks keitims finnsinese tskitse prms, tiknt retrspektyvini bt4, t. y. nuj pskits plitik tikm tip, lyg ji vis b[tq buvusi nujm, tel pkeist pskits ptitik yr pritikm fikinems percijms ir ukinims ivykims nu jq tsirim. Pveikis, kuri r pskits plitiks keitims einmj tskitini liktrpi infrmciji ir ryttt nkstesniq tskitiniq liktrpiq infrmciji, registrujms pskitje t4 tskitini liktrp!, kuri pskits plitik pkeiim, ir prms einmj tskitini liktrpi t T T T tt

31 finnsinese tskitse. Atskitini liktrpi veikls rezulttq tskitje pskits plitiks keitim pveiki lis, susijusi su nkstesniis liktrpiis, rm stripsnyje,,apskits plitiks keitim ir esminiq kliq tisym itk". Lyginmji nkstesni tskitini liktrpi infrmcij finnsinese tskitse pteikim tki, kki buv, t. y. nr kregujm. Apskits plitik gli bflti keiim tik nu tskitini liktrpi przis, nes infrmcijuz vis4 tskitini liktrpi turi b[ti prm, tiknt vien4 pskits plitik4 pn5us pbfrzi [kinems percijms ir rikinims ivykims. Apskitiniq iveriiq keitims Apskitinis ivertis - remintis prielimis, tsizvelgint i brting turt ir isipreigjimq vertg ir tiketin4 nu4 r isipreigjimus, nusttms pytikslis yis, nujms turt ir isipreigj imq vertei nusttyti. Apskitinii iverii nujmi, ki turt r isipreigjimq vertes negli b[ti tikslii pskiiuts, tik ivertints. Apskitinii iverii yr perziirimi tu tveju, jei psikeii plinkybs, kurimis buv remtsi, tlieknt ivertinim4, rb tsirn ppilms infrmcijs r kitq ivykiq. Apskitini iveri keitims nesusijgs su nkstesniis liktrpiis ir nr pskits klis tisyms, tel buhlterineje pskitje registrujms t4 tskitini liktrp!, kuri keitims buv tlikts, finnsinese tskitse prms, tiknt perspektyvini b[4. Finnsiniq tskitq element vertes pkytis, tsirgs el pskitini iveri pkyi, turi blti prys tje pije veikls rezulttq tskits eiluteje, kurije buv pryt prie5 ti buvusi Si tskits element vert6. nfrmcij, susijusi su pskitini iveri pkeitimu, pteikim i5kinmjme r5te. Apskits kliq tisyms Apskits kli - kli, kuri tsirn el neteising skiivim, netinkm pskits met tikym, neteising [kines percijs r [kini ivyki registrvim r el psirikim. smine pskits kli - einmuju tskitiniu liktrpiu i5i5kejusi kli, el kuris prejusi r keliq prejusiq tskitiniq liktrpiq finnsines tskits negli bflti likms i5 esms ptikimmis. Apskits kli likm esmine, jei js vertine isri5k yr iesne nei 0,25 prcent turt vertes. inmuju tskitiniu liktrpiu gli bfti pstebets klis, pryts prejusiq tskitiniq liktrpiq finnsinse tskitse. r esmines, ir neesmines klis tisms einmj tskitini liktrpi finnsinese tskitse. Kliq tisym itk finnsinse tskitse prm tip: jei pskits kli nr esmine, js tisyms registrujms tje pije s4skitje, kurije buv uzregistrut kliing infrmcij, ir prms tje pije veikls rezulttq tskits eiluteje, kurije buv pteikt kliing infrmcij; jei pskits kli esmin6, js tisyms registrujms tm skirtje sqskitje ir prms veikls rezulttq tskits eiluteje,,apskits plitiks keitim bei esminiq kliq tisym itk". Lyginmji nkstesni tskitini liktrpi finnsine infrmcij pteikim tki, kki buv, t. y. nekregujm. Su esmines klis tisymu susijusi infrmcij pteikim i5kinmjme r5te: esminiq pskits kliq pblis ir tskitinis liktrpis, kuri esmine kli buv pryt; kkiems finnsines bukles tskits stripsnims esmins pskits klis tisyms turej itks; kregvim sum, registrut pskitje ir itrukt, prnt gryneii tskitini liktrpi pervir5i r eficitq.

32 5smi pskits kliq tisym tvrk yr nuryt nstitucijs Atiejiniq, nepibreztqjq isipreigjimq, nepibreztj firt, ptskitiniq lvykiq ir pskits kliq tisym pskits tvrks pr5e. nfrmcijs pgl segmentus tskleiims nstitucijs finnsinese tskitse pteikim infrmcij pie Sius pirminius segmentus pgl tliekms vlstybes funkcijs, nusttyts Lietuvs Respubliks vlstybes ir svivlybiq biuzetq pjmq ir isliq klsifikcijje. Turts, finnsvim surns, isipreigjimi, pjms, sqnus ir pinigq sruti pirminims segmentms pgl vlstybes funkcijs priskirimi pgl ti, kkims prgrmms vykyti skirimi ir nujmi i5teklii. Jei turt, isipreigjimq, finnsvim sumq, pjmq ir s4nuq priskyrim segmentui pgrins yr neiskus, Sis sums yr priskirims iziusi4 nstitucijs veikls li pimnim Svietim segmentui. nstitucijs veikls specifik nes4lygj preiki psirinkti ntrinius segmentus, pgl kurius bltq pteikim infrmcij fi nnsinese tskitse. Stripsniq trpusvi iskits ir plyginmieji skiiii Turts ir isipreigjimi, pjms ir s4nus bei pinigq ipluks ir i5mks finnsinese tskitse nurmi tskiri. Surnt finnsiniq tskitq rinkini, turt ir isipreigjimq, tip pt pjmq ir s4nuq trpusvi iskit neglim, i5skyrus tvejus, ki knkretus VSAFAS reikluj bttent tkis iskits. VSAFAS numtytis tvejis pjmq ir s4nuq stripsniq trpusvi iskit gli buti tliekm finnsinese tskitse, pteikint tik rezultt4 (t. y. i5 pjmq temus titinkms s4nus): peln4 rb nustli. PvyzLii, rezultts - pelns rb nustlis yr rms, perleius r prvus ilglik! turt4, keiint uzsieni vliut4. Plyginmqfq skiiq klsifikvims yr kregujms, k klsifikvim4. SKYRUS FASU ATASKATV RKYS Finnsiniq tskitq rinkini tiksls - Benrsis nustts tskitiniq metq pteikti infrmcijq vrttjms pie nstitucijs finnsing bfiklg, veikls rezulttus, grynj turt pkyius ir pinigq srutus, reiklingus vertinnt ir priimnt sprenimus el i5teklit+ pskirstym ir jq nujim teikint vie54sis pslugs. Finnsiniq tskitq infrmcijs vrttji yr mkesiq mketji, vlstybes vlzis institucijq nrii, nstitucijs kreitrii, tiekeji ir pn. nstitucij sur Zemesnij lygi finnsiniq tskitq rinkini. nstitucij finnsinse tskitse viss sums pteiki Lietuvs Respubliks piniginiis vienetis. Atskitinis liktrpis nstitucij teiki metiniq ir trpiniq finnsiniq tskitq rinkinius Lietuvs Respubliks viesj sektrius tskitmybes isttym ir kitq teises ktq nusttyt tvrk. nstitucijs finnsinii meti sutmp su klenriniis metis, trpinis tskitinis liktrpis sutmp su klenriniu ketviriu. Ki i5skirtinemis plinkybemis pteikims trumpesni nei 12 menesiq liktrpi finnsiniq tskitq rinkinys (pvyziiui: steigim, likvivim r

33 rergnizvim tvejis), be finnsiniq tskitq liktrpi, nstitucij finnsinese tskitse pteiki Siq infrmcij 4: finnsiniq tskitq liktrpi; priezsti, el kuris metiniq finnsiniq tskitq liktrpis neru 12 menesiq; fkt4, k tm tikrq tskitq,pvyzziui, finnsines veikls rezulttq, grynj turt pkyiq, pinigq srutq ir susijusiq pstbq lyginmqjq sumq neglim plyginti. Pgrininii finnsiniq tskitq rinkini surym reiklvimi Finnsiniq tskitq rinkini elementi ir jq vertinims nstitucijs fikines percijs ir [kinii ivykii pgl eknminius kriterijus finnsinese tskitse grupujmi i grupes, kuris vinms finnsiniq tskitq elementis. Finnsiniq tskitq elementi, nujmi nstitucijs finnsinei buklei ir veikls rezulttms ivertinti, yr tkie: finnsines bflkles tskitje pteikimi elementi turts, finnsvim sums, isipreigjimi ir grynsis turts - piblin nstitucijs finnsing bukl; veikls rezulttq tskitje pteikimi elementi - pjms ir s4nus - reiklingi nstitucijs veikls rezulttms ivertinti. Finnsiniq tskitq elementi ivertinmi iviriis metis ir jq eriniis (pvyzziui, isigijim svikin, nusvybes metu, tikrqj verte, relizvim verte, grynqglim relizvim verte, einmqiq i5liq verte ir brtine verte). Vertinm finnsiniq tskitq elementus, nstitucij vvujsi VSAFAS reiklvimis ir tisyklemis, prsytmis VSAFAS ir pskits tvrkq prsuse. Trpiniq finnsiniq tskitq rinkini su6tis ir reiklvimi Trpiniq finnsiniq tskitq rinkinys - finnsiniq tskitq rinkinys, suryts, pibenrinus liktrpi, trumpesni nei finnsinii meti, umenis. Trpinese finnsinese tskitse pteikim infrmcij nu tskitiniq metq przis iki pskutines trpini tskitini liktrpi iens. Trpini tskitini liktrpi pbig sutmp su klenriniq metq, r ketviriq pbig. Trpini finnsines tskitmybes rinkini sur Sis tskits: finnsines blkles tskit; veikls rezulttq tskit; sutrumpints i5kinmsis r5ts. Benrieji trpiniq finnsiniq tskitq rinkini reiklvimi nuryti VSAFAS 23,,Trpiniq finnsiniq tskitq rinkinys". Trpiniq finnsiniq tskitq, i5skyrus iskinm4ji r5tq, rengimui tikmi tie ptys principi, reiklvimi ir frms kip ir metiniq finnsiniq tskitq rinkiniui. Trpiniq finnsiniq tskitq, iskitnt i5kinmj rst pstbq lenteles, frms gli buti pkeists, tik pkeitus VSAFAS nusttyts tskitq frms ir reiklvimus. Metiniq finnsiniq tskitq rinkini su6tis ir reiklvimi l4 Metiniq finnsiniq tskitq rinkini sur Sis tskits: finnsines b[kles; veikls rezulttq; pinigq srutq; grynj turt pkyiq; iskinmsis r5ts.

34 Finnsiniq tskitq privlm4sis frms reglmentuj VSAFAS. Metiniq finnsiniq tskitq rinkini frms, iskitnt i5kinmj r5t pstbq lenteles, gli b[ti pkeists, tik pkeitus VSAFAS nusttyts tskitq frms ir reiklvimus. Benrieji finnsiniq tskitq rinkini pteikim reiklvimi nuryti VSAFAS 1,,nfrmcij s pteikims finnsiniq tskitq rinkinyj e". nstituciji finnsiniq tskitq rinkinys rengims pgl VSAFAS. Finnsiniq tskitq rinkini neglim pib[inti kip titinkni Sius stnrtus, jeigu jis netitink bent vien tikytin VSAFAS r j reiklvim. ulrypimi nu stnrtq neleizimi, isskyrus tus retus tvejus, ki Lietuvs Respubliks lsttymi r kiti teises kti, virsesni nei VSAFAS, reglmentujntys vie5j sektrius subjektq veikl4, nustt k4 kit. Knsliutrljq finnsiniq tskitq rinkinys Lietuvs respubliks Svietim ir mksl ministerij, surym knsliutqiq finnsiniq tskitq rinkini, vvujsi knslivim tisyklemis ir i ji itruki visq privlmq knsliuti pgl schem4 viesj sektrius subjektq finnsiniq tskitq umenis. V SKYRUS APSKATOS ORGAZAVMAS Atskmyb6 uz pskits rgnizvimq Pgl Lietuvs Respubliks buhlterines pskits isttym4, Lietuvs Respubliks vie5j sektrius tskitmybes isttym4 ir biuzetinei nstituciji Lietuvs Respubliks finnsq ministr iskymq,,del biuzetiniq istigq pskits rgnizvim tisykliq ptvirtinim" nl pskits rgnizvim4, pskits kumentq i5sugjim4 ir finnsiniq tskitq rinkini pteikim4 liku tskings nstitucij s vvs. Pgl Lietuvs Respubliks buhlterines pskits isttym4 nstitucijs vyriusisis buhlteris tsk uz buhlteriniq ir5q teisingum4. nstitucijs vvs rb j iglits smu ir vyriusisis buhlteris psir5 nstitucijs finnsiniq tskitq rinkini. nstitucijs vvs rb j iglits smu ir vyriusisis buhlteris psir5 Lietuvs Respubliks Svietim ir mksl ministerijs knsliutqjq finnsiniq tskitq rinkini. Apskits tvrkytjs nstitucij buhltering pskit4 rgnizuj pgl Lietuvs Respubliks finnsq ministerijs nusttyts buhlterines pskits rgnizvim tisykles. nstitucijs pskit4 tvrk nstitucijs rbutjs rb js plinys. Apskits tvrkytjms vvuj vyriusisis buhlteris. Vyriusij buhlteri funkcijs nstitucijje tliek smu, kurim pvest tlikti Sis preigs. Apskits tvrkytji sv veikljg' vvujsi Lietuvs Respubliks buhlterines pskits isttymu, Lietuvs Respubliks viesj sektrius tskitmybes isttymu, Siu pskits vvu ir kitis teises ktis. Apskits sistem Apskiti tvrkyti yr nujm pritikyt rbui pgl VSAFAS Finnsq vlym ir

35 pskits infrmcin sistem (tliu - S FVA), kuri suknfigtirut tip, k b[tq glim tvrkyti nstitucijs pskit4, remintis teises ktq ir Lietuvs Respubliks Svietim ir mksl ministerij s nusttyt pskits plitik. nstitucij trpiniq tskitq rinkinius ir metiniq tskitq rinkinius rengi, num S FVA registrujm4 ir kupim pskits infrmcij4. Pgrininii S FVA nujmi pskits registri, susiemi ir spusinmi pgl preik!, yr DK percijq registri, neblnsiniq ir blnsiniq s4skitq bnmsis blnss, tiekejq, pirkejq ir bnk s4skitq bnmsis blnss, mrtizcijs, nusievejim ZinirSii, suvestinii Zinir5ii ir kt., frmujmi pgl psirinkts ppilms uzkluss pglvlstybes funkcijs, prgrms, finnsvim Sltinius ir kitus etlizujnius pzymius. Atskitq rinkiniq sugjims Atskitq rinkinii sugmi Dkumentq ir rchyvq isttym nusttyt tvrk ir terminis. ASKAMOJO RASTO PASTABOS lglikis nemterilus turts. Viss ilglikis nemterilus turts yr pilni mrtizuts ir nujms pskitje. Per tskitini liktrpi ilgliki nemterilus turt isigyt nebuv. emterilij turt mrtizcijs s4nus ul2017 metus sur 848,47 ur. Siu metu perut4 turt4 mkykl nuj pgl pnus sutrti ir pskit neblnsinese s4skitse. P04. lglikis mterilus turts m. viss ilglikis mterilus turts buv peruts SUHA tpus mkykli vie5qi4 istig. Siu metu perutq turt mkykl nuj pgl pnus sutrti ir pskit neblnsinese s4skitse., j verte sur ,16 ur.. Vis turt verte neblnsinese s4skitse sur ,83 ur. lgliki mterilij turt isigijim svikin tskitini liktrpi pbigje sur ,57 ur. Per tskitini liktrpi m5inq ir irengimq isigyt uz 1425,99 eurq, biur lrngs isigyt ul 602,58 eurq. Viss ilglikis mterilusis turts buv isigyts i5 uzirbtq le5q uz pslugs.. Kit4 ilgliki mterilqji turt4 sur biblitekq fns ,73 eurq ir versl vlym mkym sistem ,64 eurq. Per tskitini liktrpi pirkt vveliq ir knygq ui' 4 654,47 eury. Per tskitini liktrpi ilglikim mterilim turtui priskiiuts ,27 eurq nusievejims. Pilni nusievejusi ilgliki mterilij turt mkykl neturi. P08. Atsrgs Atskitini liktrpi pbigje tsrgs sur ,56 ur, ti mist prukti - 850,36 ur, kurs - 224,39 ur, fikinis inventrius ,80 ur, Per tskitini liktrpi isigyt tsrgq ir fikini inventrius uz ,66 ur, nemkmi gut tsrgq uz 242,82 ur, is jq sunut mkykls veiklje uz ,44 ur ir prut ul25 880,70 ur. (mist prukti). eblnsinese s4skitse tiut nuti tsrgq verte ,00 ur, i5 jq pgl pnus

36 sutrys ,46 ur, ministerijs turt pskitm neblnsinese s4skitse vert ,74 ur. P09. 5nkstinius pmkjimus- 725,20 ur sur tiekejms ir uz prenumert4. P10. Per vienerius metus gutins sums ur sur:: Gutins sums uz pruts preks, pslugs 8 011,62 ur t.sk. uz suteikts pslugs 7 950,62ur sukupti priskiiuti tstginii ir scilini ruim imkq tstgq rezervs uz 2017 m ,78 ur t.p. sukupts skls tiekejms - 456,66 ur ; kits gutins sums l0 138,28 ur sur : Kits gutins sums sur: 5602,35 ur gutins sums i5 tiekejq uz kmunlines pslugs ir 4 535,93 ur, ti permks VM ir Sri. [mnes ir frzinii smenys kmpensuj kmunliniq pslugq s4nus, nes isiklrusis tme pime pstte kip ir mkykl, tiu tik mkykl turi suriusi tiesigines kmunliniq pslugq sutrtis su tiekejis. {mniq ir smenq skl uz i5r5ys s4skits, uz kmunlines pslugs P11. Pinigi ir pinigu ekvivlenti ,93 ur. BiuZet le5s bnke- 0,00. Pslugq le5s bnke-. Prms less bnke. S le5s. Pinigi ksje , , ,83 l,4l Le5s guts i5 mkymsi vis4 gyvenim4 prgrms RASMUS+ prjektq, kurius krinuj Svietim minq ir prms fns, pskitms kip S less, tel Siq le5q likutis bnk s4skitje sur ,83 euri. P12. Finnsvim sums i5 vlstyb6s biuiet. Per metus guts finnsvim sums i5: Svietim ir mksl ministrvim pgl vykms prgrms ,49 ur; is jq 1 708,84 ur mkiniq kvlifikcinims egzminms rgnizuti. Tip pt 5 600,67 eurq pmkejimui uz rgnizvimq 2017 mett4 geriusiq mlsq Slies universitetq stuentq sprtininkq pgerbim 5vent6s, skirts Lietuvs stuentq sprt 95-meiui pmineti lyviq mitinim4, t.p guts le5s i5 rb birzs ir cinlini egzminq centr. etlygintini gut tsrgq - 242,82ur.

37 Finnsvim sums i5 urps Sjungs, uzsieni vlstybiq ir trptutiniq rgnizcijq. Per metus guts finnsvim sums: 5 Svietim minq ir prms fn ,36 ur Finnsvim sums i5 kitq Sltiniq ,74 euri. Per metus guts finnsvim sums: 2 prc. gyventjq pjmq mkesi is VM- 394,93 ur, likusi sum i5 prms vejq. P17. [sipreigjimi Visi mkykls isipreigjimi yr pskits vliut euris ,95 ur Tiekejms mketins sums ,17 ur : uz elektrs energijs pslugs ,41ur ; uz Siuk5liq i5vezim4-510,53 ur, uz kits pslugs. Sims imnems esme sklingi uz pslugs pgl sutrt! su jis turime tsiskityti per 30 klenriniq ienq. 201,1 m. pbigje skls tiekejms uz ilglikimterilqjiturtq neturime. Sukupts mketins sums ,78 ur sur sukupts tstginiq s4nus ,76 hrr, sukupts vlstybini scilini ruim imkq s4nus 5 665,02ur. P18. Grynsis turts Mkykls lininki yr Lietuvs SMM, lininkq kpitls sur 28,96 euri. inmqjq metq pervir5is sur ,61 euri. P21. Pgrinin6s veikls kits pjms ,48 ur, ti pjms uz testtq ubliktus, mist gminim kursus, Sveniq lyviq ptrnvim4, kulinrini knkurs rgnizvimq,, egzminq likyms eksternu. Kits veikls pjms ,41 ur sur uzirbts pjms i5 mkykls nepgrinines veikls srities: uz suteikts pgyveninim mkykls mkiniq ir kitq gyventjq pslugs ,50 ur, pjms uz pruts mkinims i" kitiems vrttjms mist pruktus i5 vlgykls ,92 ur, kits pjms ,99 ur uz kmunliniq pslugq kmpensvim4. P02. Pgrinin6s veikls s4nus: Sciliniq ismkq s4nus ,00 ur yr stipenijq sqnus. Kits veikls s4nus sur ,63 ur - ti pgyveninim benrbutyje 16017,54 ur ir vlgykls pruktq svikins snus ,09 ur. P22. Drb uzmkesii ir scilini ruim s4nus sur ,80 ur., ti rb uzmkesi s4nus ,36 ur, ligs p5lpq s4nus l717 26ur, ir scilini ruim s4nus nu rb uzmkesi278165,18 ur. P23. Finnsins ir investicin6s veikls s4nus sur 6,47 ur, ti buq ir elspinigiq Sri s4nus. P01. Apskits plitiks keitim ir esminiq pskits kliq tisym itk 69283,90 ur

38 Mkykl nu 2015 m. vyk i5 Svietim minq ir prms fnq vienulik prjektq. Prjekq i5lis buv kmpensujms m. netlikts le5q pergrupvims ir le5q tsttyms. Per tskitini liktrpi pskitinii iverii keiimi nebuv. Mkyklje per pskutini liktrpi nepibreztqjq isipreigjimq ir nepibreztj turt ner. Per tskitini liktrpi mkyklje reik5mingq p tskitiniq ivykiq nebuv. Direktre Vyr. buhltere /,/"*-,6*r th/{/t/ - Birute Stsiuniene Liucij Krivrukj

39 :J - =:!.! tl A =. 9i 2Z z F F F B? ez,>!'! :3 & F ili6 =!2 i! k z^ -{.. 4s i 6 F F 3,- 5! j; :!, RZ

40 r ;i :; s.l,!t c2 ;L,r -6! i5 i es s '!!.! iii 't ii,:+. e ri?:! t R>-

41 r r : q r r r i e.2! = t.c i f-g!. L: 9e!! 9: -x { u( ;.- u s z z := 5 'e: z 'u9!, r 9 qi r q r r r r i r is-.g =)^- :> cz.lz Y z< F<,= r:= 9 F< :z z ; ; ci : -!,? 9=.!r,^ L 5 ii e ";e zq ' r3 5 RZ?!9 F Fi z t F & i A...''1 F i ', z q' q ' U6: :,eg si 6 62 z,c 5 c c F. s ts :: 2 q +.i P * c F^ s6 - j z <!1 g il z c! Z i!! t=.3 U h q 5. q!0 6 c> i:.u O b: s H t p c t * tt t.9 < 4.b ^ ' HP 6 6- ^ i- ts '6 cl = s c - c + e z! ; A A s, 3f +! :6. { ts g,9 ;+- H ) :ll tr <:

42 Vilnius turizm ir prekybs versl mkykt, ,i,irm[nq g. 143, Vitnius m., 'ilnius m, sv. 20ltu. GRUODZO 3l D. pusorlgurq *"tq rrxmsrrv ATASK,ATTU RTKTYS ( \'tss sums euris, jei nenurlt kitip) P9 5nkstinii pmk0.iirni D: Dl,: TFORMACJA AP SAKSTUS APMOKTTTUUS il. \r. Stripsnii., Pskutin6 tskitini liktrpi ien Pskutin prjusi tskitini liktrpi ien 3 4 Snkstiniq pmkejimq isigijim svikin 725, ,58 1l 5nkstinii pmkejimi tiekijms il lsnkstinii pmkejimi vie5j sektrius subjektms pveimrns lykyti ,00 l3 5nkstinii mkesliq mkejimi ll 5nktinii mk jimi urps Sqiungi l5 5nkstinii pmkejimi rbutjms l6 Kiti isnkstinii pmkejimi l7 Ateinniq liktrpiq sqnus ne viesj sektrius subjektq pveimms vykyti 8 Kits teinniq liktrpiq s4nus 34s,00 7s2.s8 2 5nkstinirl pmkejimq nuvertejims 3 snktiniq pmkejirnq blnsine verte (l-2) 725, s8

43 6 6 :64 6 *'i e e 7,.B r.!- '-0 =- +.='= = ;:.8 F!; =x -z * e9 lz '-.= L.: G Fg r\ r r r r 9 e O 6 \q 6 r q 6 6 F 6 L ' r';.g P.='= = ;.g F!= -; 0.=l O > l2 L.Y _l F i = 3 \ 5 D 6 6! O v1 q c1 6 r O 5 C n 6l L U) t,+ Av] {+ O,+ C.-l - c r.= 3. Q F + c : = p, c, = (,!, c c s c! =, 9 h,! V C z '! 5 '= :6) J u r.! 0. z t J :.l r r = - i> =z '=z =i -> bt = tr<,=f F<,sg!:tr :z tr< 2Z x= js.9p! > 6i! 6q9 ci i.:.=,.9!9tr ef; U) z Dq U) z F (n!) F ri z U) z f.l t{ z frr z

44 \ ilnius turizm ir prekybs versl mkykl, l9097l167,2irmtnq g. 143, Vilnius m., Vilnius m. sv' :ut? 11. GRUODZO 3l D. psibigusiq metq FAS( ATAS({TU RKYS \::s sums euis, iei nenur,l kitip) D: D/L: -_214' Pl Pinigi ir pinigq ekvivlenti FORTTACJA AP PGUS R PTGU KVVALTUS Pinigi i5 vlstybts biuzet (iskitnt urps ( t. r t.5r i ii svivlybes biuiet ( l , 0 5 vis inisu ir ninisu ekvivlentu (l+2+3)

45 l. 5 3S es t5!!! i.4.9.! c:+ i :i. i.f '* r s 3 r;x.= e i7i i;i 5' ii: :"-. 5. iii i:l n., ^l! e 5 + i 9 e F v z F Jq F F)! v.e,9 Z. z el :n e iil Zz q il F? 1..! z;.e.g! Zi = i 2Y,iFq = <Y =- --z U;O -tz lz {.f : : :g!.q. 9; 'g ib : Y5 i z- > x-_ 2! it z i-! :,: + 4.? : f:f i;i, ; -c.z.! n:r 2 it =.9?n x 'i e ;=51 ': &!.==: l r 4t 5 z r ir- 5.: 14 l ;,::! :;i := T,, +: it ; t3.f : - g i i : &!s!!:15 z. z 8 *,n?!

46 'izt C0-.- =.- =! r r t q LC":; F = =.=: e,i"t ; >,9> AJ =b 6 ( ;2tr.:q >'r: = f 9 4'' = & + r 6 r\? 6 F- q q) : =q z F 't'.1 v z cn,l G c L.!ivr,ZZg L 0.-.r LrO-' 6> = r+ s n :l G - tr> lz =A '=z = F cn t{ A( U 2 h z jl L G fi i G.: ';-2 >' 30!.-: '= 0 f,g i F F- r.1 \? 9 r g q r r bg c4 =v) ':F F<,SJ '-:Z r< 2 =z G $ ,q ', 6 = Z.\ T - u.: : 9';F O!A=!-: h6.=,.9 O trrj:?,ry F r z := J 3 q. O 6,g L,v 6 6 tr 6 </) 6 6 Y 6 3 V V l ȯ. 6 6 c. v..! :l.1 'i:.f G. J. c

47 Vilniusturizmirprekybsverslmklkl,lg0g71467,Zirmunqg. l43,vilniusm,,\'ilniusm.sv M. GRUODZO 3l D. psibigusiq metq FAS\r ATASKAT(l RKYS (Viss sums euris, jei nenuryt kitip) P2l Kits pgrinin6s veikls pjms ir kits pjms D: DL: pacrtds VKLOS KrTU PAJAMU PATTKTTAS z,tstojo R AtTKSTSTOJO LYGTU VSOJO SKTORTATTS STBJKTO FASU ATASKATU ASKA{AJAM RAST* it. r. Stripsnii Atskitinis liktrpis Pr6jqs tskitinis liktrpis l.l Askiiiuts psrinins veikls kits Dims t4.t72,48 Pims is rinklivu Pjms i5 pgl Lietuvs Respubliks in liq ir isipreigjimq investutjms lruim isttym4 mkmq imkq i fnus 1.3 Suteiktu pslugtt pi mst , Kits 2 Pervestins i biuiet psrinincs veikls kits pims Psrinints vcikls kits ims * ReikSrnings sums turi brlti etlizujms vie5j sektrius subjekt finnsiniq tskitr.l iskinrnj r5t tekste. *+ urm, kkis ti pslugs, ir, jei sum reikiming, ji etlizujm viesj sektrius subjekt finnsiniq tskitrl iskinmi rst tekste.

48 Vilnius turizm ir prekybsversl mkykl, ,Zirmfinq g. 143, Vilnius m,, Vilnius m. sv M. GRUODZO 3l D. psibigusiq metq FASr ATASKAT\r RKTYS (Viss sums euris, jei nenury kitip) ld: DL: PZ Kits pgrinins veikls pjms ir kits pjms KTs VKLS PAJAMU R SAAUD PATKMAS Zrlrnsnr.r rr AUKSTSTJ Lycr(r vrsj SKTORATlS S-BJKTO FAS( ATASKATT ATSKAMAJA{ RAST * it. r. Stripsnii Atsl itinis liktrpis Prjgs tskitinis liktrpis ) 3 Kits veikls pims ,41 l ,84 Pjms i5 tsrgq prvinr , ,6t ) lgliki mterilij, nemterilij ir bilgini turt prvim pelns 3 Pjms i5 ministrciniq buq.4 ums pims 5 SuteiLlq pslugq, isskyrus nunr4, p-ims* ,50 t35.917,23.6 Kits 5l.281,99, Pervestins i biuzet kits veikls pajms 3 Kits veikls s4nus s ,61 3l Sunuhl ir prutrl tsrgq svikin , , ustlii i5 ileliki turl perleiinr 3.3 lgliki turt nusieveiinr ir mrtizciis snus 3.4 Pslugq sqnus 3.5 Drb uzmkesi ir scilirri ruinr snus 3.6 Kits veikls snus Kits veikls rezultts ,23 * Reik5mings sums turi biiti etlizujrns viesj sektrius subjekt finnsiniq tskitrl iskinmj r5t tekste. * * urm, kkis ti pslugs, ir, jei sutn reiksnring, ji etlizujm viesj sektrius subjekt finnsiniq tskitq iskinmj r5t tekste.

49 n!6 sx'l esq 3i R : - i i ; el s r:!,ti z.i,i ; 3 )-g.z?y.iz ;J -< < fiị z 1z vz!t!i.=^ F i2. s Z,= n - 4:'' ': : '? i i e,:',6 G i 2c z

50 3 rl :) ;6 -: v 6= r r l L 0i AJ -.2q i <: F 6 s G9 = :ii- L 6 -q 6 ( L x 6.2 2A <: r u tr 50 Q G9 = r : f r :Q } lz Zi '=2.> =!- bt =A c{ '=F <,= tjz \9 )z 2 6= :.=? jrq sr' O ta= l-;!6.:,.9 6ss H =9 FJ!!!! 6 0,=. e -:l tr # \6.f, >e.: t >l.e9 c-f A UL 66 =.2 3* <J! l 6 C t ( ; S.,;6 q' -!g = tr6 =q_ "].= -. c ^ Pb tr b; 9-V.9= :24- 'tru i. e. Jc6 Y? lr;;.raiiq _i >L -r:- 9U.-290 X 6 * '=s9,;z

51 Vilnius turizm ir prekybs versl mkykl, , Zirmrnq g. 143, Vilnius m., Vilnius m, sv, 2017 ). GRUODZO 3l D. psibigusiq metq FASV ATASKAT rviss surns euris,.iei nenury kitip) RKYS ld: DL: P23 Finnsins ir investicin6s veikls pjms ir s4nus FASS R VSTCS VKLOS PAJAMOS R SAAUDOS it. \r. Stripsnii ^t Finnsines ir investicines veikls ims ll Pelns el vliuts kurs psikeitim t.2 Buu ir elspinieiu Dims rl Phiknu pims.-l Divieni t.5 Kits finnsines ir investicinos veikls pims* t.6 Pervestins finnsines ir investicines veikls pims Atskitinis liktrpis Pr6jgs tskitinis liktrpis Finnsines ir investicines veikls snus ustlis el vliuts kurs psikeitim 2.2 Buu ir elsinisiu snus -6,47-42, Pltiknu snus 2.4 Kits finnsines ir investicines veikls snus+ Finnsines ir investicines veikls rezultts (l-2) * Reik5mings sums turi bfiti etlizujms iskinmj r5t tekste.

52 X q 7 8;Z P; '2q Oq '==v c! =q cctr. ->. #,8 T c q.*cl c J LL t. =l z!!.e'= c.tr,^z 86 il q2 -Gl 'q cq >tr.y,, -b' :9 :' C =! - '- 6 L == J= z \ X C + n -j im ':+- ';+ s r,r AJ -- c! v.-.!.1=lc 6!q.l. = 9r,r.:: > () (f, r+ lt r! \ c] \ \ n \ \ ri 0 (\l n D.! = - => :z '= 7, cld, 3u) tr< k, t{z :U) 32 i: Z 2.; ^ q.: 9.-\) :- h y4^. =i:? g *!,'6.=,.9 ^A -)v r, :i Lil?,= *z cr-x v r : (.)- -'- c! c! w O.Y OH v!e r.d Q) LX 9,=,s.J!Y,LO 6F 4 ' cs -v L5 6_! v ! iq r 0.,1), s. X. :z.1) C6 ( (!.v l 66l 5.e 'e 6- F cg -:tj z c{ vl f?.r O- u cb> :26.= i) OJG.D lz =,L -tr Xr

53 A tr,- 7 : fr qi,s; - O'q v H3 G1iq >0,'= -!, L j! : =r z v )< := ^ : -A '=z :i -f,, r.) hg fu) tr< < L-,= 2 :2 r : -!.= b:a L=i: 9), > G-O q *Y - -tlc -ril :e..:,.g -A- \J:i s.s =: Ltl 2 elrtr ' i Zq F- ti 6l'v + c'.! * rlo i: t-- r '.=.+ O 'i+.'i..r AJ -A q -9 6.= '2 G C 6) c! r-r 9. 0 Gtr r=v.=0.tlc! ::e > i 9+ /J >.t 6c Gr F. U) z q) U. )l (,= :l (,9 ). X T T T T T T

54 VLAUS TURZMO R PR(YBOS VRSLO MO(YKLOS 2017 MTU VTKLOS ATASKATTA l.benrs Zinis nie mkvm istis Vilnius turizm ir prekybs versl mkykl, Zirmunq g. l43,vilnius. Vielji lstig. Dlininks LR Svietim ir mksl ministerij. Vilnius turizm ir prekybs versl mkykl, tliu (VTPVM), lsteigt 1945 m. Mkyklje mksi 673 mkinii. Mkyms vykst pgl 16 pirmini prfesini mkym prgrmq (p viurini ir pgrinini i5silvinim). gyveninms mulines prfesini mkym prgrms. Mkykls misij -,,Ugyti r4, siekinti Ziniq, svrnki5kq, tsking4, ptriti5kq Zmgq, surnt jm s4lygs nult tenkinti mkymsi preiki". Mkykls vizij -,,Veiklii ir slirii irbnti prfesine mkykl kip benrumens prfesini ugym ir kulttirs centrs, rientut ikurybingum, pilietiskum, lyerystes ugymq, tvir besimknii visumenei ir psuliui." Strteginis tiksls -,,Vykyti ptruklis junimui, svits regine prfesini mkym prgrms, titinknis rb rinks preikius". Mkykl sieki, k b0tq pletjms ugyms/mkyms ir mkymsis visq gyvenim4. Stengimsi, k buq uftikrinm Svietim kkybe, titinknti tuirje pilietineje visumeneje ir rb rinkje gyvenni smens, brties psuli preikius. 2. Mkym isties rbutii 2.1. Mkykls vvi: Direktrius (B.Stsiiiniene; mkyklje irb nu 1977 metr+; vyb. kt.) Direklrius pvutjs ugymui (V.Rimkuviene; mkyklje irb nu 1999 metq; vyb. kt.) 2.2.Benrs rbutjq skiius Mkytji: Mlcytjq skiiius Benrj ugym mkytji Prfesijs mkytji 5 jq suteikt lrv lifi kcin6 kte g rij 2017 metis Benrj Prfesijs ugym mkytji mkvtii rs vrs: etestutu mkyti u skiius 0 x x Atestutu mkytiu skiius: turiniq mkytj ekspert kvlifikcing 1 4 ktegrii4 turiniq mkyj metinink 5 l2 kvlifikcine ktegrii turiniq vyr. mkytj kvlifikcing ll l8 kteerii turiniu mkyti kvlifikcine ktesrii 5 5 x x

55 2.4 Svietim pglbs specilisti: Specilieji pessi Scilinii pessi 1 S VSO 2 (1,5 ett) t.t. testutq specilisfu kspertq Metininkq vyr. specilistq S VSO Psichlgi (0,5 ett) t.t. testutq secilistu kt. kt. kt. V kt Mkytjq kvlifikcijs tbulinims Benrj ugym mkytji: Mksl meti Benrj ugym mkytjq, tbulinusitl kvlifikcii, skiius ki 5 ienq 5 ir ugiu ienq per mefus Prc. nu benrj ugym mkytiu skiius istiei e ki 5 ienq 5 ir ugiu ienq per mefus t7 t9% 8t% Prfesijs mkytj i Meti Prfesij s mkytjq, tbulinusiq Prc. nu benr prfesijs kvlifikcij, skiius mkytiu skiius istieie ki 5 ienq 5 ir ugiu ienq ki 5 ienq 5 ir ugiu ienq per mefu per mefus 20t t0% 90% Meti Svietim pglbs specilistq tbulinusiq kvlifikcij 4, skiius ki 5 ienq 5 ir ugiu ienq per metus

56 m. m. vykms mulines mkym prgrms: Prgrms pvinims Vlstybinis ks Mkiniq skiius Virei muline mkym prgrm M Virei muline mkvm Drsrm M Kniteri muline mkvm Drsrrn M Kniteri muline mkvm Drsrm M4410r Pvej ir brmen muline mkym prgrm M l8 Pvej ir brmen muline mkym Drqrm Sveiq ptmvim rbutj muline mlrm Drsrm Apskitinink ir ksinink muline mkym prglm Lgist ekspeitrius muline mkym Drgrm m. m. plnujms preti vykyti mulines mkym prgrms: 4 M l3 /f.44t0ts02 6 M44041l0l ll M Prqrms pvinims Lsist ekspeitrius Vls8binis ks 3.6. Mkinii Mkiniq skiius: Mksl meti Mkiniq ski6ius spli 1. 5 jq turiniq speciliqjq ugymsi preikiu Mkiniq priemims: Mksl meti Priemim plns Priimt s ims": m. m. h > J' n -Y ; Sbrukt i5 mkiniq s4r5q i5 vis 725 (+1 k.:765 5 iu: Perei mkytis i kits mkykls Jq tri 3Q.i (B> 5C ix l5l l8 tr ts,v (!u) n'< 20 Y

57 Pkeite qyvenmi viet 6 Del viku usinim 2 Del lies 5 Del nepznqum 23 Del pmku nelnkym 43 Del sunkiu mteriliniu slyeu Swk i uzsieni t7 lsirbin 23 Del kitu priezsiu Mkiniq lnkmums : Mksl meti 4. Testinis nrfesinis mlivms ViutiniSki mkinys per mksl metus prlei i5 vis pmkg ,6 24,5 Viutini5ki mkinys per mksl metus prlei pmkq el nepteisinmu priezsiu Meti Asmenq skiius pgl frmlij tgstini prfesini mkym Drsrms 5 vis rb birzs lesmis lmnes r istigs lesmis smenq lesmis Asmenq skiius pgl nefrmlij tgstini prfesini mkym prgrms 5 vis rb birzs lesmis lmnes r istigs lesmis smenrl lesmis S VSO 5. Pnilvt licencii nuimis pirmini ir testini prfesini mkym prsrmmis Meti 20r7 Vlstybinis ks Prgrms pvinims 6. Sektriniu prktini mtrvm centru veikl liktrpiu * punktus pil prfesini mkym istigs turinis SPMC ** 6.7 punkt pil prfesini mkym istigs neturinis SPMC 6.. * Prktini mkym rgnizvims mkinims, mkytj ms : Prelrybs ir versl slryrius sektrinis prktini mlrym centrs Pirmini, tgstini prfesini mkym prgrms pvinims (ks) Lgist ekspeitrius ( s) Mkiniq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Mlqrtjq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Pstbs

58 6 Smulkij versl rgniztrius ( r7) Smulkij versl pslugq teikej ( ) Lgist ekspeitrius ( ) L gist ekspeitrius (M4404r701) Apskitinink ir ksinink (M4404r l0r) Prekybs imniq vybinink pejej( l) x x l l7 t * Prktini mkym rgnizvims kiq prfesini mkym istigq mkinims, mkytjms : PM pvinims Turkijs, Big miest prfesine mkykl Minsk prekybs klezs Cekijs Pilzen prekybs, tikmqlq menq ir izin prfesine mkvkl VSf Alnts technlgijq ir versl prfesini mkym centrs Pirmini, tgstini prfesini mkym prgrms pvinims (ks) Apskitinink ksinink Prvej, ksinink Dizin prveji Pvej ir brmen ( l) Mkiniq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Mlqrtjq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Pstbs t6 2,0 2,0,,Versl vlym sistem" 4 2,0 2,0 Drbs iviriis prekybiniis irengimis, kss prtis 6 30,0 30,0 Drbs iviriis prekybiniis ir kss irenginiis, prufuve,,dmo". 6.x5 vl. 9 4,0 1 4,0 Drbs kss prtis ir POS-is

59 Vilnius technlgijq ir versl prfesini mkym centrs Vilnius technlgijq ir versl prfesini mkym centrs Vilnius technlgijq ir versl prfesini mkym centrs Vilnius technlgq ir versl prfesini mkym centrs VSf Alnts technlgijs ir versl mkykl AukStvri z.n. Mkykl AukStvri Z. ii. mkykl Apskitinink ir ksinink (M ) Apskitinink ir ksinink (M44041l0r) Lgist ekspeitrius (M ) Apskitinink ir ksinink (M ) Apskitinink ir ksinink (M44041l0r) Smulkij versl pslugq teikeji. ( ) Prekybs imniq vybinink pejeji ( ) 20 6,0 6 Drbs iviriis kss prtis, kss pskits kumentis 20 5,0 5,0,,Versl vlym sistem" ll 4,0 4,0,,MrSrutq ptimizvim prgrm" t9 4,0 1 4,0 Prktinis mkyms 7.x4 vl. l3 4,0 4,0 Drbs iviriis kss prtis.,rdem" prutuve 41 4,0 4,0,,Versl vlym sistem" Drbs iviri prekybine irng.,,dem" prutuve 36 4,0 1 4,0,,Versl vlym sistem" Drbs iviri prekybine irng.,,dem" prutuve

60 6.3. *Prktini mkym rgnizvims klegijq, universiteq stuentms, esertjms: Mkym istigs pvinims Vilnius klegijs versl vybs fkultets Vilnius klegijs versl vybs fkultets Vilnius klegijs versl vybs fkultets Stuijq prgrms pvinims Trptutini versl stuijq prgrm Trptutini versl sturjq prgrm Trptutini versl stuijq prgrm Stuentq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Dest5rtjq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Pstbs l3 4,0 4,0,,Versl vlym sistem" 39 4,0 4,0,rVersl vlym sistem" 29 4,0 4,0,,Versl vlym sistem" 6.4.* Prkrini mkym rgnizvims benrj ugym mkyklq mkinims: Benrj ugym mkykls pvinims Vilnius ujmiesi mkykl Vilnius Simn Duknt prgimnzij Vilnius Jchim Leleveli inzinerijs mkykl Vilnius Gbijs gimnzij Vilnius Lietuviq nmi Mkiniq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Vykytq (plnujmq) uzsiemimq SPMC pskirtis : technl gij q pmkq rgnizvims, prfesini s rientvims ir kt. t6 2,0 Prfesinis rientvims. Drbs kss prtis 8 1,0 Prfesinis infrmvims ir knsultvims 8 1,0 Prfesini s rientvims ir knsultvims t6 2,0 Prfesinis rientvims. Drbs kss prtis 48 4,0 Drbs kss prtis. Drbs,,Dem" Pstbs (nurykite r turite suryts sutrtis su benrj ugym mkyklmis el technlgijq pmkq rgnizvim) Lietuvs mkiniq nefrmlij Svietim centrs

61 Vilnius,,Zemyns" gimnzii Vilnius Abrm Kulviei Vilnius,,.Zulyn" prgimnzijs Vilnius Vsilijus Klv eimnzii Vilnius Gersis Vilties prgimnzii Vilnius,,Lisvs" gimnzij Vilnius,,Zirmiinq" gimnzij Vilnius,,Vir5uliSkiq" mkykl Vilnius,,Sietuvs" prgimnzij V lnius Petr V leisi prgimnzij Vilnius Sfijs Kvlevsks gimnzij Vilnius,,UZupi" gimnzij prutuveje. Versl pln rengims. 8 1,0 Prfesinis rientvims ir knsultvims 8 1,0 Prfe sinis rientvims ir knsultvims 8 1,0 Prfe sinis rientvims ir knsultvims 8 1,0 Prfesinis rientvims ir knsultvims 8 1,0 Prfesinis rientvims ir knsultvims 8 1,0 Prfe sinis rientvims ir knsultvims 9 1,0 Prfesinis rientvims ir knsultvims 8 1,0 Prfesinis rientvims ir knsultvims t6 2,0 Prfesinis rientvims. Drbs kss prtis t2 1,0 Prfesini s rientvims ir knsultvims t9 2,0 Prfesinis rientvims. Drbs kss prtis 8 1,0 Prfesinis rientvims ir knsultvims 6.5.* Kvlifikcijs tbulinim renginiq rgnizvims imniq rbutjms: Vilnius,,SMULTH" cents, LBA scicii 13 2, * Prfesini mkym istigq, turiniq SPMC, mkinii siunimi i kitus SPMC, ki prktinim mkymui vykytl ner titinkm SPMC PMf, i kuri4 nukreipimi mkinii, pvinims Vilnius gelezinkeli trnsprt ir versl psluzu mkykl Vilnius gelezinkeli trnsprt ir versl slusu mkvkl Pirmini, tgstini prfesini mkym prgrms pvinims fts) Lgist ekspeitrius (33004r704) Lgist ekspeitrius ( ) Mkiniq skiius 21 3,0 l4 5,0 Vlnq skiius vienm mkiniui

62 l0 Vilnius technlgijq ir versl prfesini mkym centr, trnsprt ir versl skyrius Lgist ekspeitrius ( ) Lgist ekspeitrius (M ) 30 4, ** PMl, neturinis SPMC, mkiniq nukreipims i SPMC PMl, i kuri4 nukreipimi mkinii, pvinims Pirmini, tgstini prfesini mkym pr grirm s pvinims (vlstvbinis ks) Mkiniq skiius Vlnq skiius vienm mkiniui 6. Sektriniu prktini mkvm centru veikl liktrpiu * punktus pil prfesini mkym istigs turinis SPMC ** 6.7 punkt pil prfesini mkym istigs neturinis SPMC 6.. * Prktini mkym rgnizvims mkinims, mkytj ms : Vie5buiiq ir restrnq slryrius Sektrinis prktini mkym centrs Pirmini, tgstini prfesini mkym prgrms pvinims (ks) Mkiniq skiius Vlnq ski6ius Mkytjq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Virej muline (M ) x4 Pstbs Kniteri muline (M ) Virej muline (M ) Kniteri muline (M ) Virej ( ) t lr x2 32 J 457x x x x4 Kniteri ( ) J 279x3 155 Virej ( ) x5

63 Kniteri ( l x2 ruvej rr Drmen ( ) rvej tr brmen ( ) v lesucl rdutj ' ) '2'* Prktini mkym rgnizvims kitq prfesini mkym istigg mkinims, mkytjms : PM pvinims Vrlnius technlgijq ir versl prfesini mkym centrs Vilnius pslugq versl rbutjq prfesini rengim centrs Bltrusijs Minsk prekybs klezs Pirmini, tgstini prfesini mkym prgrms pvinims (ks) Sciliniq rbutjq pejeji Scilinii slugytji Sciliniq rbutjq pejeji Mkiniq skiius Vlnq skiius Mkytjq skiius t l0 t2 t2 Virej Vlnq skiius Pstbs 6'3' *Prktini mkym rgnizvims klegijq, universiteq stuentms, estsrtjms: Mkym istigs pvinims Liefuvs euklgijs universitets Stuijq prgrms pvinims Technlgini ugym prgrm Stuentq skiius 8 Vlnq skiius DesQrtjq skiius J J Vlnq skiius Pstbs 6.4.* Prktini mkym rgnizvims benrj ugym mkykrq mkinims: Benrj ugym mkykls pvinims Vykytq (plnujmq) uzsiemimq SPMC pskirtis : technlgij q pmkq rgnizvims, inis rientvims Pstbs (nurykite r turitg suryts sutrtis su benrj ugym

64 1.\'ilnius, inine l.\'ilnius Simn Duknt prgimnzij 3.Vilnius \ujmiesi mkykl 4.Vilnius Jchim Leleveli inzinierijs mkykl 5.Vilnius Gbijs gimnzij 6.Vilnius lietuviq nmi T.Vilnius Zemyns gimnzij 8.Vilnius Vsilijus Kilv gimnzij 9.Vilnius Gersis Vilties prgimnzij lo.vilnius ZirmUnq gimnzij 1 l.vilnius Lisves gimnzij l2.vilnius VirSuliSkiq prgimnzij l3.vilnius "Siefuvs" prgimnzij l4.vilnius UZupi gimnzij l.vilnius lietuviq nmi 2.Vilnius Pet VileiSi prgimnzij 3.Vilnius Sfijs Kvlevskjs prgimnzij 4.Vilnius lietuviq nmi 5.Vilnius,,Au5rs" mkykl-rzelis 6.Vilnius Zygimrfi August 8 t6 l t6 8 ll t2 t Technlgijq pmk, Technlgijq pmk, prfe sinis infrmvims Prfesinis infrmvims ir veiklinims Svivlybes Psir5yt benrrbivim sutrtis su Vilnius miest technlgijq mkytjq metine tryb Psir5yt benrrbivim sutrtis su Liefuvs mkiniq nefrmlij Svietim centru

65 t3 6.5.* Kvlifikcijs tbulinim renginiq rgnizvims imniq rbutjms: Juriini smens pvinims Asmenq skiius Vlnq skiius vienm smeniui Pstbs 6.6. * Prfesini mkym istigq, turiniq SPMC, mkinii siunimi ikitus SPMC, ki prktinim mkymui vykyti ner titinkm SPMC PM[, ikwi4 nukreipimi mkinii, pvinims Kun mist prmns ir prekybs mkym centrs Pirmini, tgstini prfesini mkym prgrms pvinims (ks) Pvej ir brmen (M ) Mkiniq skiius ll 8 Sveiq ptrnvim rbuti (M44l0l 502) 6 8 Vlnq skiius 7. Ugym prces rgnizvims Mkiniq pzngums: Mksl meti / Prqrm PZngums prc. Psrinini usvm Drsrm Viurini usvm Drsrm 96, Mkyklinii ir brns egzmini m. mkykliniq brns egzminq rezulttq suvestin: gzmins 2017 m. LikO Slik6 Prc. Lietuviu klb ir litertiir Technleiiu m. vlstybiniq brns egzminq rezulttq suvestine: Bli gzmins Slik6 Prc. Lik t Lietuviq klbs ir literturs Mtemtiks l3 4 3l UZsieni klb (rusu) UZsieni klb l3 t2 0

66 (nelq) Geerfii l strii Bilsii Chemii vis: t Pgrininis ir viurinis i5silvinims 7.3.L Pgrinini ugym rgnizvims: t4 9 klse l0 klse Klsiu skiius Mkiniu skiius Pgrinini ir viurini i5silvinim igijims: Mksl meti Dvyliktkq skiius m. m. pbigje (6 buvg mk. :113) Brns testtus gvusiq mkiniq skiius 89+(6 buvg mk.:95) Brns testfus gvusiq mkiniq lis (prc.) 83,2A (84,1% su buv. mk.) DeSimtkq skiius m. m. pbigje Pgrinini issilvinim pzymejimus gvusiq mkiniq skiius Pgrinini issilvinim pzymejimus gvusiq mkiniq lis (prc.) 8. Prfesinis mkvms Mkym pmeistrystes frm rgnizvims : Prgrms, vykms pmeistrystes frm, pvinims Lgist ekspeitrius Virej Mkiniq registre registrutq smenq, besimkniq pmeistryst s frm, skiius J 1 [mnes, kurije vyk mkymi, pvinims MB,,Jurms" UAB,,STRK AVATO* MB,,Techninis sdrenims" UAB,,Timuks" UA!,,Pirti" Vilnius picerij Restrns,,Dev5mi rkni" Restrns,,Brbekiu nmit' UAB,,strine virtuve",,uab,,priemrier resturnts",,mm grill"

67 8.2. Kmpetencijq vertinims ir bslventq isirbinims Pirminis prfesinis mkyms 2017 m: l5 Kniteri 1 UAB,,Fuis" chef2 f huse UAB,,Mist sprenimi" UAB,,Amber D" Pvei ir brmen 1 Crustum rik" Sveiq ptrnvim rbutj 1 UAB,,Keliniq vie5buii" - ctel Vilnius" il. r. Mkym prgrms pvinims ir vlstybinis ks Lgist ekspeitrius ( s) 2. Lgist ekspeitrius ( s) 3. Smulkij versl rgniztrius ( ) 4. Smulkij versl pslugq teikej ( r0)l Lgist ekspeitrius ( ) Bigimj kurs mkiniq skiius Mkiniq isirbinims (lpkrii 1.) Mkiniq skiius 5 jq igij kvlifikcij4 Prc. Kvlifikcijs ivertinim viurkis sY 7,3 l9 t6 84Y 7, Y 9,0 l0 t4 9 ll 90% 7gY 5. Virej ( ) ,4 7,9 6. Virei ( ) ,0 7,7 7. Kniteri ( ) ,7 '1,1 8. Kniteri ( ) ,5 7,0 9. Pvej ir brmen ( ) 10. Pvej ir brmen ( ) ll Vie5bui rbutj (4401 0l s0s) 23 l5 65,2 8,5 l1 7 63,6 7,6 21 t2 57,1 8,7 7,3 7,0 Prgrmss pvinims (vlstybinis ks) (, 0= >c) q'.- =J4 r' cn (,<) q X >c).l G' -q Dirb ct ss gl re :=.xs =.-7 0 p 5 bisusiuiu 2017 m. Tesi mkymsi.g) Ytrq -hb) ' re vq 9.l 7q 2= v 0) > Jz >v).h -V j5 Y.6 2P.: C V Lgist ekspeitrius ( ) t9 9 9 f, 5

68 Lgist ekspeitrius ( ) Smulkij versl rgniztrius ( \ Smulkij versl pslugq teik6j ( r0)/ Lgist ekspeitrius ( ) 9. efrmlusis viku Svietims l t4 l0 4 Virj ( ) 5l l5 t Vir6j ( ) 37 3l Kniteri ( ) l Kniteri ( ) Pv6j ir brmen ( ) Pv6j ir brmen ( ) Vie5bui rbutj ( ) 15 t2 9 J J t2 t2 7 0 Mkiniq, lnkniq nefrmlij ugym bflrelius istigje 2017)018 fr. ffi., skiius ir lis (prc.) nu visq besimkniqiq mkyklje mkinit (29 %). Vlnq, skirtq nefrmlijm ugymui20lt-2018 ffi. ffi., pnujims: skirt 1260 vl., pnut 890 vl. 10. Dlwvims trptutiniuse priektuse 2017 metis (priektu pvinimi. lwiu skiius 2017 m buv vykm trptutine prjektine veikl, kuriq remi urps kmisij. Prjektineje veiklje buvme ir rengeji ir prrerit metis i5 vis i5vyk i stzutes: 46 m[sq mkykls mkinii, 8 mkytji ir prfesijs mkytjq, ministrcijs tstvs. Mbilum prjektq lyvius i stzutes uisienyje lyej 7 mlqrtji, buv vykmi 2 prieziurs viziti. Buv tesimi Sie rsmus+ mtrsu mkvkls krinuimi priekti ir 2017 metis i stiutes wk: rsmus+ KA besimkniqjq ir persnl mbilum prfesinime mkyme prjekt4 "Prfesiniq kmpetencijq tbulinims siekint gerinti mkym(si) kkybg ir trptuti5kumq" r l-LT01-KAl Pgl 5i prjektq Dnijje stzvsi 12 6 mkinii, 1 lyinti mkytj, Prncuzijje mkiniq ir 2 lyinis mlqrtjs, tlijje - 10 mkiniq ir 3 lyinis mlqrtjs, Vkietij - 6 mkinii, lyinti mkytj, prfesijs mkytj, Jungtineje Krlysteje - 4 mkinii ir vien prfesijs mkytj, Ltvijje - 2 prfesijs mkytjs ir ministrcijs tstvs. Lim6ts rsmus* KA besimkniiuiu ir persnl mbilum prfesinime mlrvme priekts. ngl kuri 2017 metis i stiutes wk:

69 t7. rsmus+ KA besimkniqiq ir persnl mbilum prfesinime mkyme prjekt4 "Trptutine ptirtis siekint kkybes" r l-LT0l-KAll Pgl ji 2017 metis Dnijje stzvsi 8 mkinii, 1 lyintis mkytjs ir tlijje 8 mkinii, lyintis mkyjs. Dlwvme rsmusr KA mbilum priektuse kip prtneris 2017 metis i stiutes wk: r rsmust KA2 Prfesini mkym strteginiq prbrerysiq prjekls invciiq ir lijimsi ger4j ptirtimi tikslis,,urspce: urpen VT Recgnitin Gtewy", r l-PT0l-KA Prjekl krintrius scl Prfissinl Alt Lim, CPRL, Prtuglij. Pgl 5i prjekt4 ivizitqltlijje vyk 2 mkytji. Lim6ts rsmus+ KA2 benri ugym sektrius trpmkvklin0s strtegin6s prtnervsts pr i ekts (prtnerii) :,,Tricijs be sienq- keline p reginq kulhjrs" r.20l7-l-sk0l-ka2l Prjekt krintrius - Spjen6 Skl Detv, (Slvk, Detu). Pgl Siprjektq ivizitqslvkijje vyk 2 mkyjs.. Lim6ts rsmust KA2 Prfesini mkym strteginiu prtnerysiiu priekts invciiu ir lii imsi eeri ntirtimi tikslis pr i ekts (p rtnerii),,rovt - junim isirbinim sktinims per urps prfesini mkym tyrimq grupg" r l-S0l-KA metis vyk prbreriq susitikims Lietuvj e, miisq mkyklj e. 11. )lwvims ncinliniuse ir trptutiniuse prfesini meistri5kum knkursuse 2017 metis (knkurs pvinims. mkinir+ skiius. psiekimi) Respublikinis prfesini meistri5kum knkurss,,prfesinliusis prekybininks" (2 mkinii) - 2 viet; cinlinis prfesini meistri5kum knkurss,,junsis prekybininks 2017" (2 mkinii) - 2 viet; Respublikinis prfesiniq mkyklq eknmiks ir versl Ziniq knkurss,,versl Zinis krjers sekmei 3" (2 mkinii) - 3 viet; Trptutine mitciniq benrviq muge,,keinii 2017* (4 mkinii) - 3 viet. urps Sliq vie5buiq ir turizm mkyklq scicijs (AHT) knkurss Belgijje (Ostene): mkiniq virejq kmpetencijq ektln rugtyje - sibr melis; mkiniq kniteriq kmpetencijq knkurse - sibr melis. cinlinis mkiniq kniteriq knkurss,,meuliukq ru5ims" - 3 viet. 12. Dlwvims prie..stuiis 2017" Prje,,Stuijs 2017* mkykl: - gyvi pristte mkyklje rengims prfesijs; - rgrizv imitcines kvines veikl; - rgrizv kulinrq, kniteriq ir pvejq Su; - mkykls mkiniq mkmsis benrv s,,happy FOOD" ir,,chmele' pristt sv pgmintq prukcij4, vyke js relizvim4; - vyke relis prvim percijs. 13. Atviru uru ienu rgnizvims Mkykl kv- blnzi menesiis rgnizv tviry urq iens, kuriq metu, per prfesing veikl4, pristt mkyklje rengims prfesijs. Su mkiniis, rgnizujmi pklbii,

70 l8 prktinii uzsiemimi, ptieklq ir kniterijs gminiq egustvims, stlq servirvim ir vnq pkvim, eknmiks ir verslum pgrinq pmkeles, rbs prgrmine irng (Micrsft Dinmic,,Mr5rutq ptimizvim prgrm",,,versl vlym sistem"), rbs,,dem" prutuveje. Mkykl psir5iusi sutrti su Lietuvs mkiniq nefrmlij Svietim centru ir nult rgnizuj veiklinim renginius benrj ugym mkyklq mkinims, prie5mkyklini ugym mkinims, uk5tqj q mkyklq stuentms. Mkykl psir5iusi sutrti su Vilnius miest technlgijq mkytjq metine tryb el technl gij q pmkq rgnizvim benrj ugym mkyklq mkinims. 14 Scilin prm mkinims ir mkiniu pv6z6iims Prm mkinims yr vien priritetiniq veikls krypiq. Ji skirims ielis emesys. Scilines prms teikimq rgnizuj scilinis peggs, psichlgs ir visumens sveikts priezi[rs specilists. Scilinis peggs ir psichlgs registruj i ji besikreipinius iviriis klusimis mkinius, ie5k biiq prblemms sprgsti. Mkinii turintys elgesi, mkymsi ir kitq prblemq kvieimi i Vik gervs kmisijs susirinkimus, kur jiems peme sprgsti iskilusius sunkumus. Vykm stebesen, vemi iniviulus pklbii, knsultujmi tevi (r[pintji). Vik gervs kmisij benrrbiuj su Vilnius miest sveikts ugym centru ir Vilnius miest Pirmuju Plicijs kmisritu, teikint prevencinq pglb4, rgnizujnt pskits, iskusijs, filmq perziurs mkinims ktuliis klusimis. Mkyklje veiki Kriziq vlym kmn, Mkiniq tryb. Dlis mkiniq, gyvenniq uz Vilnius miest ribq turi ppilmq i5liq vykstnt i mkykl4, kngi kelines i5lis nekmpensujms. Vvujntis stipenijq ir mterilines prms skyrim nusttis mkinims, turintiems finnsiniq sunkumq ir pteikusiems mterilines prms btitinum4 irnius kumentus, skirims mterilins prms (krtq per pusmeti). Dugum mkiniq, tvykusiq is kiq vietviq, gyven mkykls benrbutyje, kur nult gerinms gyvenim s4lygs. Mkyklje rgnizujms mkiniq mitinims - pusryii (nemkmi). 15. Biuiet l65u pnuiims Kiek buv skirt le5q ugymui (840442,35) ur Kiek buv skirt le5q mkykli i5likyti ,14 ur Ks S4mts stripsni pvinims Sum ur Drb uzmkestis pinigis Scilini ruim imks Rv5iu pslugs Trnsprt i5likyms Spuinii Kits prekes t.t.l.ll Kmnirutes l eliki mterilii turt einmsis remnts s Kvlifikciis kelims Kmunlines pslugs Kits pslugs 27298, r Drbviq sciline prm pinigis 3000

71 l t47ttg Kiek eut 2017 m. S l65u ir kkiems tikslms. Guts pgl mkymsi visq gyvenim4 prgrms rsmus+ prjektq le5s ir pnuts pgl pskirti , stigs finnsin6s pims ui teikims mkvm ir kits psluss: Meti Viss pjms, hkst. eurq Gut pimu, tiikst euru UZ suteikts mkym UZ kits teikts pslugs pslugs , , ,62 Pslugq prsyms: Guts sums uz sutei}ts pslugs mksleivims, mist gminim meistriskum kursi, knkursui,,kniteri s 2017" rgnizuti. UZ kits teikts pslugs: pgyveninim pslugs benrbutyje, mist pruktq prvims vlgyklje mksleivims ir rbutjms, ivir[s ptmvimi (kvs perrukeliq rgnizvims, ivirus rgnizujms Sveniq lyviq mitinims). 17. Benrrbivims su sciliniis prtneriis ir svivlvbomis Mkykl plik rysius su Slies ir uzsieni imnemis ir rbviq rgnizcijmis, yr iviriq scicijq nre. Gluus benrrbivims siej su Slies (benri renginii, knkursi, ptirties skli, prjektine veikl) ir uzsieni mkym istigmis: ew service tlijje, Zeln, Business Cllege Dnijje, Kufrnnnisches Berufsklleg Wlther Rthenu Vkietijje, CFPPA prnciizijje, Meriin Business Schl Lt Jungtineje Krlysteje, MKC City Cllege Lmc Kipre, Snt pere e Ribes, Funci nfrm spnijje, Rig Technicl Schl f Turism n Cretive nustry Ltvijje, scl Prfissinl Alt Lim, CPRL Prtuglijje, Clegiul Tehnic Gherghe Crtinu Rumunijje, Zeynep Mehmet Dnmez Mesleki ve Teknik Anlu Lisesi Turkijje, Asscizine COS FAP Regine Umbri tlijje, Heziket Teknikk lkrte spnijje, Sustinble Develment Mngement nstitute Prnciizijje, nerci Digitl S.L. spnijje, Glbl Llei spnijje, S scl el Trebll spnijje, Ortky 80. Yil Mesleki ve Teknik Anlu Lisesi Turkijje, scl Prfissinl AMAR TRRA VRDA Prtuglijje, Lnkreis Osnbruck Fchienst Bilung Vkietijje, Dieythynsi Deyterbthmis kpieysis. Rpis, Grikijje, i.i.s. es mbris, tlijje, Spjenri Skl Detu Slvkijje, Clegiul Tehnic Bls Rumunijje, Sfienf bmri Skl bchu, uzit6h umni esign iekijje, Reginlne Centrum ukcji Zwwej w isku Lenkijje, Lhti Regin uctinl Cnstrtium Slpus Further uctin Sumijje, Minsk prekybs klezu bei Minsk prfesiniu techniniu prekybs klezu Bltrusijje, Snkt Peterburg Petrvski klezu Rusijje, Lietuvs Respubliks vyriusiqjq virejq ir kniteriq scicij, Lietuvs imitciniq benrviq scicij (LBA), Lietuvs Respubliks Prekybs scicij, su nevyriusybine rgnizcij Junir Achievement Lietuv. Mkykl yr Vilnius prmns, prekybs ir mtq riimq (PPAR) nre, S Sliq vie5buiq ir turizm mkyklq scicijs nre (AHT), Lietuvs imitciniq benrviq scicij (LBA)

72 20 nre, Lietuvs prfesini mkym istigq scicijs nr6, Lietuvs invtyviq prfesini rengim istigq scicijs nr, lyvuj scicijq rgnizujmse trptutinese knferencijse, mkiniq prfesini meistri5kum knkursuse. Psir5yts benrrbivim sutrtys su LU (Lietuvs euklgijs universitetu), Gmts mkslq fkultetu, Vilnius kpercijs klegij, Vilnius klegijs vybs bei eknmiks fkultetis, Klipes Sciliniq mkslq klegij, Snkt Peterburg Petrvski klezu, Wlther Rthenu prfesine mkykl Vkietijje, Lietuvs mkiniq nefrmlij Svietim centru, Vilnius technlgijq ir prfesini mkym centru, Vilnius miest technlgijs mkytjq metine tryb, Auk5tvri Zemes flki mkykl, Deveni5kiq technlgijs ir versl pslugq mkykl, Alnts technlgijs ir versl mkykl, Kun mist prmn6s ir prekybs mkym centru, Vilnius miest svivlyb s visumenes sveikts biuru, vilnius miest liziq centru. Mkykl benrrbiuj su Vilnius rjn AviZieniq gimnzij, Trkq rjn Lentvri Mtiejus Simelini gimnzij. Benrrbiujnt su regin ir Slies prfesinemis mkyklmis miisq mkykl rengi prfesini meistri5kum knkursus, lyvuj trptutiniuse prjektuse, tu iinm prfesini mkym ptruklumq ir trptutini juum4. Mkykl ktyvii benrrbiuj su s cilinii s prbreriis :. UAB Vie5butis,,Lietuv";. UAB,,Vlme"Hliy in Vilnius;. UAB,,Astrij Htel";. UAB,,Pnrms grilis";. UAB Ctherl squre Htel" Kempinski Htel;. UAB,,Jysk Bltic";. UAB,,Officey";. UAB,,nflin".. UAB,,Crg Vit";. UAB,,Restrnq grupe FORTAS";. UAB,,ujsis Vilnius";. MB,,Jurms". Drbvii lyvuj:. smens igfi kmpetencijq vertinime;. rengint mkym prgrnms;. mkiniq prfesini meistri5kum knkursuse kip vertintji;. prisie prie mkykls renginiq, prjekq rengim, igyveninim, sklis;. suteiki prktiks viets mkinims bei uzsieni Sliq prhrerims. 18. Svrbiusi istigs psiekimi ir prblems Psiekimi: - Mkykli iteikts Vilnius prekybs, prmn s ir mtq r[mq pvnjims,,ljz psiekimus metis" - AHT (urps mkyklq renginiq vie5buiq ir restrnq rbutjus) knkurse, vykusime Briuselyje ektln rungtyje limets sibr melis. - Mkykls VPMF,,Vigr" Trptutine imitciniq benrviq mugeje -,,Keinii 2017* tp Brnzine imitcine benrve. - knmiks ir versl Zinnl, prfesini meistri5kum knkurse,,versl Zinis krjers sekmei 4" limt viet. - Mkykls VPMF,,Vigr" pskelbt,,trptuti5kiusi B 2016* bei,,metq eksprtutj 201 6"trp prfesiniq mkyklq benrviq.

73 2t - VTPVM mkinys R. Ltvys tp,,geriusiu vybininku trp prfesiniq ir ben&j lvinim mkyklq benrviq". - Respublikinime mkiniq prfesini meistri5kum knkurse,,prfesinliusis prekybininks" limt viet. - cinlinime prfesini meistri5kum knkurse,,junsis prekybininks 2017* ll lipsni iplms. - cinlinime mkiniq kniteriq prfesini meistri5kum knkurse,,meuliukq ru5ims ir ekrvims" limet viet. - Pek uz gernri5k pglb4 ir prm4 lbringje kcijje,,mltieiq sriub" Vilnius m. Kters ik5teje. - Respublikinime trpmkyklinime invtyvime istrijs - gegrfijs Ziime knkurse,,prtq kvs", tem,,zmgus teises ir emkrtij S" limet viet. - Vilnius regin prfesiniq mkyklq SSkiq empinte viet - Vilnius regin prfesiniq mkyklq merginq krep5ini vrzybse viet - Vilnius regin prfesiniq mkyklq vikinq futbl vrzybse viet - Vilnius regin prfesiniq mkyklq merginq smigini vrzybse viet - Vilnius regin prfesiniq mkyklq merginq tinklini vrzybse viet - Vilnius regin prfesiniq mkyklq merginq krs vrzybse viet Prblems: Mkykls pstt vius ptlpse nu 1978 metq, el le5q stygius, buv tliekms tik pprsts remnts. Susievejgs vnens ir nutekq vmzyns. Del Reiklings ktq sles prupinims viz ir grs irng, ks leis pritilqrti sles ptlps trptutiniq, ncinliniq knkursq, renginiq, knferencijq, susitikimq rgnizvimui. Kmpiuteriniq tinklq tnuj inims. Mkykls benrbutis, resu Sltni5kiq 56, Vilnius, kurime irengts Mkmsis viesbutis, yr sens sttybs pstts, reiklujntis piln remnt. Ki kuriuse mkmusiuse kbinetuse nujmi seni, mrli5ki psenq bli netitink Siq ienq reiklvimq. e visi mkmieji kbineti pr[pinti Siulikine kmpiuterine irng, nes trlik le5q reikimi kmpiuterinei irngi isigyti. Mkykls sektrinims prktini mkym centrms reikling ppilm irng, kuris neglim buv isigyti el mz le5q kieki. Mkykl neturi mikrutbus. Lgistiks snelii ir imnes Zniusii isiktirg uz miest ribq ir mkinims nuvziuti i js reiklings mkykls tnsprts, tip pt reiklings mkiniq vezimui itrptutines bei respublikines muges, knkursus, susitikimus su sciliniis prbreriis ir tvykus uzsieni Sliq mkinims. Del lesq stygius nesutvrkyts Zems sklyp, esni Sli mkykls benrbui, resu Sltni5kiq g. 56, gerbuvis. 19. stigs perspektws l. Muliniu prfesini mkym prgrmq igyveninims.

74 2. Mkytjq ir prfesijs mkytjq prfesiniq kmpetencijq tbulinims. 3. Dlyvvims trptutiniuse ir ncinliniuse prj ektuse. 4. Mkiniq gyvenim slygq benrbutyje gerinims. 5. Benrrbivim su sciliniis prbreriis, itrukint jus i mkykls veiklq, ktyvinims. 6. Mkykls pstt renvcij. 7. Seklriniq prktini mkym centrq iveiklinims. 8. Mkym kkybes, ptruklum, knkurencingum plikyms ir iinims. 9. Ugym krjeri pslugq pletjims Mkykls infrstruktrs gerinims. 11. Pslugq prieinmum iviriq sciliniq grupiq smeninis pletjims m. pri5kq teikims trptutinims prjektms. 13. Trptutiniq rysiq ir prtnerystes pletjims. 14. Zemes sklyp, esni Sli mkykls benrbui, resu Sltni5kiq 56, gerbuvi tvrkyms (prjektvims ir sttybs mntvim rbi). 22 Veikls ts kits pilvms vicflsims istigms l.nfrmcij pie vie5sis istigs veikls tikslus ir pbti[, veikls tiksh; igrveninim4 ir veikls rezulttus per finnsinius metus, veikls plnus ir prgnzes teinntiems finnsinims metms. Mkykl vyk veikl4 nustqrtq nusttuse: vyk benrj lvinim ir prfesini ugym prgrms, pgl kuris ru5i ptmvim sfers rbutjus. Mkykls veikl finnsujm i5 vlstybes biuzet le5q, pjmq uz pslugs le5q, speciliqjq prgrmq le5q, urps sqjungs le5q (Svietim minq ir prms fns ) bei i5 kitq Sltiniq (2 prc. pjmq mkestis ir kitq juriiniq subjekq prm ). Per 2017 m. finnsinius metus mkykl gv ,71eurq pervir5i. Svrbiq sqlygtl, kuris gleq pveikti mkykls veikl4 nenumtm. 2.Vie5sis istigs lininki ir kiekvien jq in5q vert6 finnsiniq metg priije ir pbigje,9lininkq kpitl yis finnsiniq metq przije ir pbigje. LR Svietim ir mksl ministerij, in5s 28,96 euri. 3. Vie5sis istigs guts l65s ir jq Sltinii per finnsinius metus ir Siq l65q pnujims pgl eknmins klsilikcijs stripsnius. Ks 2017 m.r,svietim ir mksl ministrvims" prgrms guts ir pnuts finnsvims ( euris) 5liq pvinims Guti ir pnuti sisnvimi Drb uzmkestis Scilini ruim imks Ry5iu pslugs Trnsprt i5likyms Spuinii t.1.10 Kits prekes 34 2t0, t.t.t.tr Kmnirutes lsliki mterilii turt einmsis remnts s9 000