VALSTYBĖS BAUDŽIAMOJI JURISDIKCIJA IR UŽSIENYJE PRIIMTŲ NUOSPRENDŽIŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBĖS BAUDŽIAMOJI JURISDIKCIJA IR UŽSIENYJE PRIIMTŲ NUOSPRENDŽIŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE"

Transkriptas

1 Jurisprudencija, 2003, t. 46(38); AUTORIŲ TEISIŲ PAVELDĖJIMAS Doktorantė Jūratė Usonienė Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedra Ateities g. 20, 2057 Vilnius Telefonas Elektroninis paštas Pateikta 2003 m. birželio 9 d. Parengta spausdinti 2003 m. lapkričio 7 d. Recenzavo Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros lektorius dr. Egidijus Baranauskas ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros lektorė dr. Ilona Michailovič S a n t r a u k a Paveldėjimas teisėje žinomas kaip vienas iš universalių teisių perėjimo pagrindų. Įpėdiniai paveldi visą palikėjo turtą materialųjį turtą, turtines teises bei prievoles. Turto (daiktų) siaurąja prasme paveldėjimas yra išsamių daugybės tyrimų dalykas. Šio straipsnio tikslas išnagrinėti vienos iš civilinių teisių rūšių autorių teisių paveldėjimą kaip vieną iš autorių teisių perėjimo būdų. Straipsnyje taikant lyginamąjį, analizės, sisteminį metodus analizuojama, kokios autorių teisės pereina paveldėjimo pagrindu, tiriamas neturtinių autorių teisių įgyvendinimo po autoriaus mirties klausimas, nagrinėjami teisių paveldėjimo įstatymo ir testamento pagrindų ypatumai, atskleidžiami paveldėtų teisių įgyvendinimo klausimai ypatingą dėmesį skiriant paveldėtų teisių dalumo problemai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) [1] 5.1 straipsnis numato: Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ţenklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir turtinės prievolės, įstatymų nustatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo, meno kūrinius, gretutinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos turtinės teisės ir pareigos. Teisės teorijoje laikoma, kad paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas įpėdiniui pereina visas asmens turėtas turtas, taip pat ir turtinės teisės. Vis dėlto CK nustatyta, kad intelektinė nuosavybė, taip pat autorių teisės, kitaip nei kitas turtas, paveldimos tik įstatymo nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo [2] (toliau ATGTĮ 1 ) 38 straipsnyje numatyta, kad autorių turtinės teisės gali būti perduodamos paveldėjimo tvarka; ATGTĮ 49 straipsnyje numatyta, kad turtinės autorių teisės paveldimos pagal įstatymą arba testamentą. Taigi specialaus įstatymo nuostata numato, kad autorių teisės gali būti paveldimos. Autorių teisių paveldėjimo tvarka įstatyme nereguliuojama, todėl nagrinėjant autorių teisių paveldėjimo klausimus reikia vadovautis CK penktosios knygos nuostatomis. Autorių teisių perėjimas paveldėjimo pagrindu pripaţįstamas veik visose valstybėse. Valstybėse, kuriose autorių teisių perėjimas galimas ir sutarties pagrindu, autorių teisių paveldėjimas yra vienas iš autorių teisių perėjimo pagrindų (Prancūzija, Rusija, Didţioji Britanija, JAV). Valstybėse, kuriose autorių teisių perdavimas sutarties pagrindu neleidţiamas, teisių perėjimas paveldėjimo pagrindu yra vienintelis autorių teisių perėjimo pagrindas (Vokietija). Autorių teisių paveldėjimas paprastai yra reguliuojamas bendrosiomis civilinių kodeksų nuostatomis. Prancūzijoje autoriaus turtinių teisių paveldėjimui taikomos bendrosios m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo redakcija 80

2 paveldėjimo nuostatos, kartu Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksas numato keletą specialių nuostatų dėl neturtinių teisių įgyvendinimo, dėl droit de suite, dėl uzufrukto naudotis teisėmis sutuoktinio naudai, dėl teisių į nepaskelbtus kūrinius ir kt. (Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L , 123 6, ir kt. str.). Rusijos Federacijoje autorių teisių paveldėjimas taip pat reguliuojamas bendrosiomis Rusijos Federacijos civilinio kodekso trečiosios dalies nuostatomis bei Rusijos Federacijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 29 straipsniu, kuriame numatyta, kad autorių turtinės teisės pereina paveldėjimo pagrindu; autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą bei teisė į reputaciją nepaveldimos, jas įgyvendina autoriaus įpėdiniai, o įpėdinių teisinės galios neribotos laike; nesant autoriaus įpėdinių, šių teisių gynimu rūpinasi Rusijos Federacijos įgaliota institucija. Autoriaus teises paveldėjęs asmuo yra laikomas autorių teisių perėmėju (išvestiniu autoriaus teisių subjektu). Vis dėlto pagal turimų teisių apimtį autorių teisių paveldėtojas skiriasi nuo kitų autorių teisių subjektų autoriaus bei sutartinio autorių teisių perėmėjo. Autorių teisių paveldėtojo teisės į kūrinį, palyginti su autoriaus teisėmis, yra siauresnės. Pirma, autoriaus teisių paveldėtojui nepereina neturtinės autoriaus teisės. Todėl autoriaus teisės kūrinio atţvilgiu yra ribotos įstatymo nustatyta pareiga saugoti autorystę, autoriaus vardą bei kūrinio neliečiamybę. Antra, ATGTĮ nustato, kad autoriaus turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties, t. y. autoriaus teisių paveldėtojo turtinės teisės į kūrinį galioja ne visą paveldėtojo gyvenimą, o įstatymo nustatytą laikotarpį, skaičiuojamą po autoriaus mirties. Kitaip sakant, priešingai bendrajam paveldėjimo teisės principui, pagal kurį paveldėtojui pereina tokio paties turinio teisės, kokias turėjo palikėjas, autorių teisių paveldėtojui pereina siauresnio turinio turtinės teisės. Autorių teisių paveldėtojas skiriasi ir nuo sutartinio autorių teisių perėmėjo. Autorių teisių paveldėtojui pereina visos įstatymo nustatytos autorių turtinės teisės visam teisių galiojimo laikui. Autoriaus nebėra, todėl autoriaus teisių paveldėtojo su autoriumi nesieja sutartiniai įsipareigojimai, o autoriaus teisių grįţimas autoriui yra neįmanomas. Autorių teisių paveldėtojas, kitaip nei sutartinis autoriaus teisių perėmėjas, nėra sutarties įpareigotas kūrinį naudoti bei mokėti autorinį atlyginimą. Asmuo, paveldėjęs turtines autorių teises, disponuodamas kūriniu yra saistomas vienintelės įstatymo nustatytos pareigos nepaţeisti neturtinių autorių teisių. Paveldimos teisės. Nagrinėjant paveldėjimo būdu pereinančių teisių apimtį paţymėtina, kad asmeninės neturtinės teisės yra neperduodamos teisės, todėl net ir autoriui mirus šios teisės tretiesiems asmenims nepereina. Vis dėlto autorių asmeninės neturtinės teisės, kitaip nei kitos asmeninės teisės, nesibaigia autoriui mirus. ATGTĮ 49 straipsnyje nustatyti asmenys, kuriems po autoriaus mirties pavedama vykdyti neturtinių autorių teisių apsaugą. Autorių neturtines teises po autoriaus mirties saugo autoriaus įpėdiniai. Be to, autorius ta pačia tvarka, kuria skiriamas testamentinis vykdytojas, gali paskirti asmenį, kuriam jis paveda saugoti asmenines neturtines teises (ATGTĮ 49 str.). Tuomet, kai autorius neturi įpėdinių ir kai autorių turtinių teisių galiojimo laikas yra pasibaigęs, asmeninių neturtinių autoriaus teisių apsaugą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl autorių ir atlikėjų neturtinių teisių apsaugos patvirtinimo [3] nustatyta tvarka vykdo Vyriausybės institucija (Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 1 ). Taigi įstatymas nustato autoriaus neturtinių teisių po autoriaus mirties apsaugos subjektus, tačiau pati neturtinių teisių apsaugos tvarka nėra sureguliuota. Asmeninių neturtinių teisių apsauga ypač aktuali tuomet, kai autorių turtinių teisių paveldėtojai yra ir jie ketina kūrinius eksploatuoti. Pagal įstatymą autorių teisių paveldėtojai vykdo neturtinių autorių teisių apsaugą ir gynimą, jei asmenines neturtines teises paţeidţia tretieji asmenys. Kyla klausimas, ar įstatymas nustato asmeninių neturtinių autoriaus teisių apsaugos priemones tuo atveju, kai autoriaus įpėdinis, įstatymo įpareigotas saugoti neturtines autoriaus teises, naudoja kūrinį jas paţeisdamas (netinkamas kūrinio eksploatavimas gali padaryti nepataisomos ţalos ir kūrinio dvasiai, ir autoriaus reputacijai). Tenka apgailestauti, kad pagal ATGTĮ m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo Kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija autorių teisių ir gretutinių teisių srityje. 81

3 Vyriausybės įgaliota institucija neturi įgaliojimų kreiptis į teismą dėl asmeninių neturtinių autorių teisių apsaugos tuomet, kai yra autoriaus įpėdiniai 1. Paţymėtina, kad kai kurių valstybių įstatymuose (pvz., Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L str.) numatyta, kad teismas, remdamasis suinteresuotų asmenų pareiškimu, gali uţdrausti įpėdinių veiksmus, paţeidţiančius neturtines autorių teises. Jei autorius buvo paskyręs asmenį neturtinių autorių teisėms priţiūrėti, neturtinių autorių teisių apsaugą vykdo paskirtasis asmuo, t. y. asmuo asmeninių neturtinių autoriaus teisių paţeidimo atveju, nesvarbu, ar šį paţeidimą padaro tretysis asmuo, ar turtinių autoriaus teisių paveldėtojas, gali kreiptis į teismą dėl paţeidimo sustabdymo. Tokiu asmeniu gali būti skiriama ir kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacija arba kita autoriams atstovaujanti organizacija. Kitaip nei Lietuvoje, kitų valstybių įstatymai numato kai kurių asmeninių neturtinių autorių teisių perėjimą autoriui mirus: Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L , straipsniuose numatyta, kad neturtinės autoriaus teisės, išskyrus autoriaus teisę atšaukti kūrinį iš apyvartos, autoriui mirus pereina jo įpėdiniams, o įgyvendinti teises gali būti testamentu pavesta tretiesiems asmenims; Rusijos Federacijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 29 straipsnyje numatyta, kad neperduodamos yra autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą bei teisė ginti autoriaus reputaciją, tuo tarpu teisė paskelbti bei teisė atšaukti kūrinį pereina paveldėjimo tvarka. Autoriaus turtinės teisės yra paveldėjimo dalykas, todėl autoriui mirus šios teisės pereina turto paveldėtojams. Į palikimą įeina tik tas turtas, teisės ir pareigos, kuriuos palikėjas turėjo iki mirties. Paveldėjimo pagrindu pereina tik teisės į kūrinius, kurie ATGTĮ 4 straipsnyje laikomi autorių teisių objektais, nesvarbu, ar jie buvo baigti ir paskelbti (išleisti). Atkreiptinas dėmesys į autoriaus teisę į dalį pajamų, parduodant dailės kūrinio arba rankraščio originalą (pranc. droit de suite). Droit de suite pereina paveldėjimo pagrindu tik tuomet, jei autorius pats atliko pirmąjį nuosavybės teisės į dailės kūrinio ar rankraščio originalą perdavimą (autorius kūrinio originalą pardavė, dovanojo, išmainė) (ATGTĮ 17 str. 1 d.). Jei pats autorius nuosavybės teisių į kūrinio originalą neperdavė, droit de suite neatsiranda. Tokiu atveju droit de suite negali būti ir paveldėta. Paţymėtina, kad autorių turtinių teisių paveldėjimas turi būti suprantamas tik kaip teisių paveldėjimas. Jei autorių teisės paveldimos kartu su paveldimu turtu, su autorių teisėmis paveldimi ir autoriui nuosavybės teise priklausę jo dailės kūriniai, rankraščiai. Atskiras testamentinis teisių į rankraščius ar dailės kūrinius patvarkymas, nenurodant autoriaus turtinių teisių, reiškia tik nuosavybės teisių į šiuos objektus paveldėjimo nustatymą ir neapima autoriaus turtinių teisių [4, p. 110]. Kartu nepaveldimi autoriui nuosavybės teise priklausę rankraščiai ir dailės kūriniai, jei testamentu paliekamos tik turtinės autoriaus teisės. ATGTĮ 36 straipsnis numato autorių turtines teises asmenims, pirmą kartą teisėtai išleidusiems kūrinį, į kurį autoriaus teisių terminas jau buvo pasibaigęs. Kad kūrinys būtų išleistas teisėtai, asmuo turi būti teisėtai įgijęs materialią kūrinio išraišką. Tai būtų ir rankraščio, dailės kūrinio (jo materialios išraiškos paveikslo) paveldėjimo atvejis. Jei materialios kūrinio išraiškos paveldėtojas išleidţia ar padaro kitokiu būdu viešai prieinamą kūrinį, jis įgyja autoriaus turtines teises į kūrinį. Šios teisės galioja 25 metus nuo kūrinio išleidimo datos. Paţymėtina, kad nagrinėjamu atveju autoriaus teisės paveldėjimo pagrindu neperduodamos. Įstatymas šiuo atveju asmeniui, išleidusiam kūrinį, uţtikrina autoriaus turtines teises, kurios, kaip nurodo P. Y. Gautieras, savo teisine prigimtimi yra gretutinės [5, p. 378]. Kadangi teisių perėjimas paveldėjimo pagrindu yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniui pereina absoliutinės teisės į kūrinius, išskyrus anksčiau minėtus teisių paveldėjimo apribojimus. Atskirai nagrinėtinas autorių teisių, perduotų trečiajam asmeniui pagal autorinę sutartį dėl teisių perdavimo arba pagal autorinę licencinę sutartį, paveldėjimo klausimas. Pagal bendrąjį paveldėjimo teisės principą įpėdinis tampa visumos mirusiam asmeniui priklausiusių teisių perėmėju. Vis dėlto ne visos autoriaus teisės ir pareigos pagal autorinę sutartį gali 82 1 Esant įpėdinių netaikomas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl autorių ir atlikėjų neturtinių teisių apsaugos tvarkos patvirtinimo.

4 pereiti autoriaus įpėdiniui. Asmeninio pobūdţio teisės ir pareigos nepaveldimos. V. Mikelėnas teigia, kad iš autorinių sutarčių kylančios prievolės yra grynai asmeninės abiem šalims [6, p. 85], todėl autoriui mirus, jo įpėdiniams teisės ir pareigos pagal sutartį nepereina, o autorinė sutartis baigiasi. Toks teiginys negali būti taikomas visoms autorinėms sutartims. Intuitus personae pobūdis yra būdingas autorinei kūrinio uţsakymo sutarčiai. Priklausomai nuo sutarties pobūdţio autorinės sutarties pagrindu atsiradusios prievolės gali būti grynai asmeninio pobūdţio abiem sutarties šalims, pavyzdţiui, pagal sutartį dailininkas įsipareigoja nutapyti uţsakovo paveikslą, arba asmeninio pobūdţio tik autoriui, pavyzdţiui, autorius įsipareigoja nutapyti prie interjero tinkantį paveikslą. Bet kokiu atveju autoriaus prievolė pagal autorinę kūrinio uţsakymo sutartį yra asmeninio pobūdţio, todėl autoriui mirus jo prievolė pagal sutartį įpėdiniams nepereina. Jei autorius mirė įvykdęs uţsakymą, įpėdiniams pereina teisė reikalauti atlyginimo pagal kūrinio uţsakymo sutartį. Leidybos sutarties atveju situacija šiek tiek kitokia. Būtina turėti omenyje, kad leidybos sutarties šalimi gali būti ne tik autorius, bet ir kitas autorių teisių subjektas. Jei sutartis sudaroma su autoriumi, galima teigti, kad autoriaus prievolė pagal sutartį yra asmeninio pobūdţio. Šią išvadą patvirtina ATGTĮ straipsniai, numatantys leidybos sutarties sąlygas bei autoriaus įsipareigojimus pagal sutartį, tarp kurių gali būti numatyta autoriaus pareiga pakeisti kūrinį, jį redaguoti ir kitos pareigos, kurias atlikti gali tik pats autorius. Kitaip yra tuomet, kai leidybos sutarties šalis ne autorius. Tokioje sutartyje jokios ypatingos su autoriaus teisių subjektu susijusios pareigos negali būti numatytos, nes autoriaus teisių subjektas gali tik disponuoti savo turimomis teisėmis į kūrinį, tačiau negali keisti kūrinio turinio bei formos, trumpinti, perdaryti kūrinį arba kitaip kėsintis į jo neliečiamybę. Todėl leidybos sutarties, kurios šalis yra autoriaus teisių perėmėjas, mirtis nelemia prievolių pagal sutartį baigties autoriaus teisių subjekto pusėje įvyksta universalus teisių ir pareigų perėjimas, o sutarties šalimi tampa autoriaus teises paveldėjęs asmuo. Galimos ir kitos autorinės sutartys, kurių pagrindu atsirandančios prievolės nepasiţymi asmeniniu nepaveldimu pobūdţiu. Antai literatūros kūrinio autoriui pasirašius licencinę sutartį, kuria kūrinio naudotojui suteikiama teisė išversti kūrinį, šalių prievolės pagal sutartį gali būti paveldimos. Autoriui mirus iš autorinės sutarties kilusi prievolė leisti pasinaudoti kūriniu pereina autoriaus įpėdiniui. Taigi apibendrinant autorinių sutarčių pagrindu atsirandančių prievolių pobūdį būtina paţymėti, kad intuitus personae pobūdis būdingas ne visoms autorinėms sutartims, asmeninį nepaveldimą prievolių pobūdį lemia ir sutarties šalys, ir sutarties turinys. Todėl autoriaus mirtis vienais atvejais lemia prievolių pagal sutartį baigtį, kitais atvejais autoriaus teisių ir pareigų pagal autorinę sutartį perėjimą autoriaus įpėdiniui. Autorinės sutarties galiojimo laiku įpėdiniui priklauso teisė į autorinį atlyginimą pagal sutartį, įpėdinis privalo laikytis autorinės sutarties sąlygų (pvz., neperduoti teisės išleisti kūrinį trečiajam asmeniui). Autorinei sutarčiai pasibaigus įpėdinis tampa autoriaus turtinių teisių turėtoju. Tuo atveju, jei autorius nebuvo perdavęs teisių pagal sutartis, įpėdinis, disponuodamas teisėmis į kūrinį, nėra saistomas sutartinių įsipareigojimų, todėl gali sudaryti autorines sutartis, pats naudoti kūrinį ir t. t. Paveldėtų teisių galiojimo terminas. Kitaip nei autoriaus, kuriam jo turtinių teisių galiojimas nėra ribojamas laiko (pagal ATGTĮ 34 str. autorių teisės galioja visą autoriaus gyvenimą), autorių teisių perėmėjų teisės yra ribojamos įstatymo nustatytu autoriaus turtinių teisių galiojimo terminu. Todėl autoriaus teises paveldėjimo pagrindu įgijęs asmuo jomis gali naudotis 70 metų po autoriaus mirties. Be šio bendrojo autorių teisių galiojimo termino, ATGTĮ 35 straipsnis numato specialius autorių teisių galiojimo terminus. Pirmiausia tai teisių į kelių autorių bendrai sukurtą kūrinį galiojimo terminai: autorių teisės į bendraautorystės pagrindu sukurtą kūrinį galioja 70 metų po paskutinio iš bendraautorių mirties; autorių teisės į audiovizualinį kūrinį galioja 70 metų po paskutinio iš šių asmenų reţisieriaus, scenarijaus autoriaus, dialogų autoriaus, dailininko, operatoriaus arba muzikos, specialiai sukurtos audiovizualiniam kūriniui, autoriaus mirties. Ne visuomet autorių teisių galiojimo terminas skaičiuojamas nuo autoriaus mirties. Jei autoriaus vardas yra neţinomas arba autorius pasivadinęs pseudonimu, kolektyvinio kūrinio 83

5 atveju, autorių turtinių teisių galiojimo terminas skaičiuojamas nuo kūrinio teisėto padarymo viešai prieinamu datos. Šios specialios taisyklės galioja tik tuomet, kai autorius tapatybė neţinoma. Jei anoniminio ar pseudonimu pasivadinusio kūrinio autoriaus bei asmens, sukūrusio kolektyvinį kūrinį, autoriaus tapatybė nekelia abejonių, autorių teisių galiojimo terminas skaičiuojamas nuo autoriaus mirties. Nagrinėjant šiuos autorių teisių galiojimo terminus autorių teisių paveldėjimo prasme būtina atsiţvelgti į kelias pastabas. Anoniminio ar su pseudonimu paskelbto kūrinio atveju, kai autorius neţinomas, problemų kelia pats autoriaus teisių subjekto klausimas. Kaip paţymi G. Šeršenevičius, autoriaus teisių subjekto nėra, jei tik besislepiantis autorius sutartimi iš anksto neperdavė savo teisių leidėjui [8, p. 141]. Dėl to ir paveldėjimo klausimo nagrinėjimas lyg ir netenka prasmės paveldėjimas įmanomas tik tuomet, kai yra asmuo ir jo turtas 1. Kodėl gi tuomet įstatymų leidėjas saugo autoriaus anonimo ar pasivadinusio pseudonimu teises? Vienas iš motyvų, dėl kurių autorių turtinės teisės į anoniminius ir pseudonimu paskelbtus kūrinius yra saugomos, yra tas, kad teisė į autoriaus vardą yra jo teisė, ne pareiga. Todėl autorius anonimas bei autorius, pasivadinęs pseudonimu, gali savo asmenybę atskleisti. Tuomet autoriaus teisių galiojimo terminai pasikeičia terminai skaičiuojami ir autorių teisės paveldimos bendrąja tvarka. Kolektyvinio kūrinio atveju kūrinio autoriaus turtinės teisės į kūrinį priklauso juridiniam arba fiziniam asmeniui, kurio iniciatyva ir kuriam vadovaujant kūrinys buvo sukurtas (ATGTĮ 8 str.). Jei autoriaus turtinės teisės priklauso juridiniam asmeniui, teisių paveldėjimo klausimas nekyla. Jei autoriaus turtinės teisės priklauso fiziniam asmeniui, jo mirties atveju turtinės teisės pereina paveldėtojams. Įstatymų leidėjas nustato skirtingą autorių turtinių teisių galiojimo trukmę atsiţvelgiant į tai, kas sukūrė kolektyvinį kūrinį. Jei kolektyvinį kūrinį sukūrė juridinis asmuo, autorių teisių galiojimo terminas yra skaičiuojamas nuo kūrinio padarymo viešai prieinamu datos (ATGTĮ 35 str. 3 d.). Jei kolektyvinį sukūrė fizinis asmuo ir jo paskelbtame kūrinyje tapatybė nekelia abejonių, autoriaus teisės į kolektyvinį kūrinį galioja visą fizinio asmens gyvenimą ir 70 metų po jo mirties. Taigi asmens, kuris sukūrė kolektyvinį kūrinį, įpėdiniams perėjusios turtinės teisės galioja 70 metų po asmens mirties. Kita vertus, į kolektyvinius kūrinius įtrauktų kūrinių autoriai išsaugo išimtines teises panaudoti savo kūrinius atskirai nuo kolektyvinio kūrinio panaudojimo (ATGTĮ 8 str.), t. y. jų turtinių teisių galiojimo terminai nustatomi vadovaujantis ATGTĮ 34 straipsniu. Paveldėjimo pagrindai. Autorių teisės, kaip ir kitas turtas, gali būti paveldimos įstatymo bei testamento pagrindu. Kai vyksta teisių ir pareigų perėjimas įstatymo pagrindu autorių teisės pereina kartu su visu paveldimu turtu. Testamento atveju autorių teisės gali pereiti tiek kaip bendra paveldimo turto sudėtinė dalis, tiek pereiti trečiajam asmeniui atskirai nuo viso palikėjo turto (CK 5.19 str. numatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį vienam ar keliems asmenims). Nagrinėjant autorių teisių perdavimo testamento pagrindu klausimą atkreiptinas dėmesys į droit de suite perdavimą. Autoriaus teisė į dalį pajamų uţ perparduotą dailės kūrinio arba rankraščio originalą kitiems asmenims dėl ypatingo šios turtinės teisės maitinančio pobūdţio negali būti perduota sutarties pagrindu. Teisė pereina tik autoriui mirus paveldėjimo tvarka (ATGTĮ 17 str.). Teisės perėjimą paveldėjimo tvarka reikia suprasti tiek kaip teisės perėjimą įstatyminio paveldėjimo, tiek testamentinio paveldėjimo atveju. Iš ATGTĮ 17 straipsnio formuluotės darytina išvada, kad teisės palikėjas gali būti ne tik autorius, bet ir asmuo, šią teisę paveldėjęs iš autoriaus. Ne visose valstybėse droit de suite gali pereiti testamentinio paveldėjimo pagrindu. Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L straipsnyje numatyta, kad mirus autoriui droit de suite pereina įstatyminiams autoriaus įpėdiniams bei nustatomas šios teisės uzufruktas autoriaus sutuoktinio naudai, tačiau ši teisė negali pereiti paveldėtojams pagal 1 ATGTĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai kūrinyje nurodytas autoriaus pseudonimas, keliantis abejonių dėl tikrojo autoriaus vardo, arba kūrinyje nenurodytas autoriaus vardas, leidėjas, kurio vardas nurodytas kūrinyje, laikomas, jeigu neįrodyta kitaip, autoriaus atstovu, turinčiu teisę ginti autorių teises ir uţtikrinti jų įgyvendinimą tol, kol to kūrinio autorius atskleis savo vardą ir pareikš apie savo autorystę. 84

6 testamentą. Tokia norma atsirado siekiant apsaugoti autoriaus šeimos turtinius interesus. Tačiau Prancūzijos autorių teisių doktrinoje įstatymo nuostata yra kritikuojama [5, p ; 8, p. 22; 9, p ]. Teigiama, kad visiškai nesuprantami tokio teisių perėjimo paveldėjimo pagrindu susiaurinimo motyvai teisių perėjimas įstatyminiam įpėdiniui gali prieštarauti autoriaus valiai ir uţtikrinti autoriui svetimų ţmonių interesus [5, p. 373], be to, normai trūksta logikos, nes net ir įstatymo numatytos asmeninės neturtinės autorių teisės, kurių neperduodamas pobūdis nuolat pabrėţiamas, gali būti paveldėtos pagal testamentą. Tokia pati nuostata yra Rusijos Federacijos autorių ir gretutinių teisių 17 straipsnyje: teisė į dalį pajamų yra neperduodama ir pereina tik įstatyminiams autoriaus įpėdiniams autorių turtinių teisių galiojimo laikui. Aiškindamas šią nuostatą, E. Sergejevas teigia, kad teisė į dalį pajamų uţ perparduotą dailės kūrinio originalą arba rankraštį neretai yra pagrindinis autoriaus ar jo šeimos narių pajamų šaltinis, todėl autoriui mirus ši teisė pereina tik asmenims, kurie autoriui esant gyvam naudojosi šiomis pajamomis. Pabrėţiama ir tai, kad ši teisė pereina tik iš autoriaus jo įpėdiniams, tolesnis teisės paveldėjimas negalimas [10, p. 233]. Įpėdiniai. Autorių teisės paveldėjimo pagrindu gali pereiti fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, tarp jų ir valstybei. CK 5.62 straipsnis numato atvejus, kai palikimas pereina valstybei. Valstybė tampa turtinių autoriaus teisių perėmėja. Nemaţai klausimų kyla, jei įpėdinis yra valstybė. Turto paveldėjimas yra vienas iš valstybės turto įgijimo būdų (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo [11] 5 str.), nematerialusis turtas laikomas viena sudedamųjų valstybės turto dalių (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 3 str.). Taigi įstatymo numatytos sąlygos valstybei tapti autorių turtinių teisių paveldėtoja yra. Vis dėlto teisių paveldėjimo procedūra bei subjektas, atstovaujantis valstybei, nėra aiškus. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnyje buvo nustatytas įpareigojimas Vyriausybei nustatyti valstybės paveldėto turto apskaitos, įkainojimo, saugojimo, realizavimo tvarką, tačiau tokia tvarka nėra nustatyta. ATGTĮ 71 straipsnyje numatyta, kad valstybės politiką autorių teisių ir gretutinių teisių srityje įgyvendina ir šių teisių apsaugą pagal savo kompetenciją koordinuoja Vyriausybės įgaliota institucija. Tais atvejais, kai įpėdinių nėra, taip pat pasibaigus autorių turtinių teisių galiojimo terminams, ši institucija vykdo autorių teisių ir atlikėjų teisių asmeninių neturtinių teisių apsaugą (ATGTĮ 49 str., 71 str. 2 d. 7 p.). Vyriausybės įgaliota institucija autorių teisių srityje, kaip jau minėta, yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Ar gali ministerija įgyvendinti valstybės, kaip autorių teisių paveldėtojo, funkcijas? Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatuose [12] numatyta, kad ministerija įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja. Tačiau iš šios nuostatos turinio vėl nėra aišku, ar Kultūros ministerija gali disponuoti valstybės paveldėtomis autorių teisėmis. Taigi autorių teisių perėjimo valstybei paveldėjimo pagrindu tvarka nėra sureguliuota, o dėl to gali kilti problemų praktikoje. Paveldėtų teisių įgyvendinimo tvarka. Tuo atveju, kai autorių teises paveldi vienas asmuo, autorių teisės įgyvendinamos įprasta autorių teisių subjektui tvarka, tačiau kai yra keli įpėdiniai, paveldėtos autorių turtinės teisės įgyvendinamos ypatinga tvarka. CK 5.68 straipsnyje numatyta, kad kai yra keletas įpėdinių, turtas yra visų šių įpėdinių bendroji dalinė nuosavybė, jei testamentu nenustatyta kitaip, o CK 5.69 straipsnyje pabrėţta, kad nieko negalima priversti atsisakyti teisės į jam priklausančios dalies išskyrimą. Aiškinantis paveldėto turto padalijimo galimybes būtina atkreipti dėmesį ir į CK 5.70 straipsnį, kuriame numatyta, kad nedalūs daiktai paskiriami vienam iš įpėdinių atsiţvelgiant į daikto pobūdį ir įpėdinio poreikius. Kitiems įpėdiniams tokio daikto vertė kompensuojama kitais daiktais arba pinigais. Ar šios bendrosios CK taisyklės gali būti taikomos autoriaus turtinių teisių paveldėjimui? Teisinėje literatūroje pabrėţiama, kad paveldėtos autorių turtinės teisės negali būti nei padalytos, nei atidalytos įpėdiniams [4, p. 110; 10, p. 183; 13, p. 37; 14, p. 234]. Autorių teisės yra nedalus objektas, todėl negali būti padalytos keliems įpėdiniams. Teisių atidalijimo, t. y. priskyrimo vienam iš paveldėtojų, negalimumą lemia autorių turtinių teisių įvertinimo problema. Kūrinio komercinė sėkmė yra sunkiai prognozuojama, dėl to privalu būti itin atsargiems 85

7 vertinant autorių turtines teises [8, p. 20]. E. Gavrilovas teigia, kad paveldėjimo pagrindu pereinančių autorių teisių turtinė vertė negali būti nustatyta [15, p. 125]. Vis dėlto įstatymų nustatytais atvejais autorių turtinės teisės yra įvertinamos (pvz., apskaičiuojant paveldėto turto vertę paveldimo turto mokesčiui apskaičiuoti), tačiau šis įvertinimas yra sąlyginis. Dėl to priskiriant autorių teises vienam įpėdiniui bei išmokant kitiems įpėdiniams kompensaciją būtų paţeistos vienų arba kitų įpėdinių teisės. Taigi, priešingai bendram paveldėjimo teisės principui dėl palikimo atidalijimo, autorių teisės negali būti nei padalijamos, nei atidalijamos. Kaip gi turėtų būti įgyvendinamos kelių įpėdinių paveldėtos autorių teisės? Autorių teisės turi būti naudojamos bendrai visų įpėdinių. Paminėtina, kad paveldimas autorių teises galima sąlygiškai skirti į dvi grupes išimtinė teisė naudoti kūrinį ir teisė gauti atlyginimą uţ kūrinio panaudojimą. Disponavimas autorių išimtinėmis teisėmis esant keliems autorių teisių paveldėtojams turi būti vykdomas bendru susitarimu, o iš autorių teisių eksploatavimo atsirandančios pajamos turi būti dalijamos proporcingai paveldėto turto daliai. Neatmestinas ir kitoks situacijos sprendimo būdas. Įpėdiniai gali susitarti ir paveldėtas autorių teises paskirti vienam įpėdiniui, mainais gaudami kito turto arba piniginę kompensaciją (CK 5.70 str. 2 d.). Vis dėlto toks autorių teisių paskyrimas vienam iš įpėdinių galimas tik šalių susitarimu. Šalims nesutarus teismas negalėtų naudoti šio turto padalijimo būdo dėl anksčiau minėtos autorių teisių įvertinimo problemos. Su paveldėtų autorių teisių nedalumo ir įvertinimo problema susijęs ir privalomosios palikimo dalies nustatymo klausimas. Pagal CK 5.20 straipsnį palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą, jeigu testamentu neskirta daugiau. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatant privalomosios dalies dydį atsiţvelgiama į paveldimo turto vertę, įskaitant įprastinio namų apstatymo ir apyvokos reikmenų vertę. Kadangi autorių teisės priskiriamos paveldimam turtui, jos kartu su kitu turtu yra paveldimos ir asmenų, turinčių teisę į privalomąją palikimo dalį, o nustatant šią dalį turi būti atsiţvelgta į autorių teisių vertę. Kokia gi tvarka galėtų būti įgyvendintos asmens, turinčio teisę į privalomą palikimo dalį, teisės? Nagrinėdamas šią situaciją E. Gavrilovas teigia, kad galimi trys asmens, turinčio teisę į privalomąją palikimo dalį, teisių įgyvendinimo būdai. Galima paveldėjimo pagrindu pereinančias teises sąlyginai įvertinti ir išskirti privalomąją palikimo dalį kitu turtu arba pinigine kompensacija atsiţvelgiant į autorių teisių vertę. Kaip galimą antrą situacijos sprendimo būdą E. Gavrilovas siūlo neatsiţvelgti į autorių teisių vertę nustatant palikėjo turto vertę, o privalomąją palikimo dalį nustatyti tik pagal materialaus turto vertę. Pagal trečiąjį sprendimo būdą privalomosios palikimo dalies taisyklė turi būti taikoma ir paveldėtų autorių teisių atţvilgiu: nepilnamečiai ir nedarbingi įpėdiniai visuomet turi gauti ne maţesnę negu jiems įstatymo numatytą palikimo, taip pat ir autorių turtinių teisių, dalį [15, p. 125]. A. Sergejevas teigia, kad sprendţiant privalomosios dalies klausimą būtina atsiţvelgti į privalomosios palikimo dalies instituto paskirtį. Nustatydamas privalomąją palikimo dalį įstatymų leidėjas siekia, kad neliktų materialiai neaprūpinti palikėjo išlaikomi, paprastai savarankiško pajamų šaltinio neturintys asmenys. Dėl to, A. Sergejevo nuomone, asmenims, turintiems teisę į privalomąją palikimo dalį, priklauso tik įstatymo nustatyta dalis autorinio atlyginimo, jokių kitokių teisių į kūrinį šie asmenys neturi [10, p. 184]. Paţymėtina, kad pasirinkus tokį sprendimo būdą asmens teisė į dalį pajamų, gaunamų iš kūrinio naudojimo, gali likti be turinio, jei testamentiniai įpėdiniai autoriaus turtinių teisių neeksploatuos (nesudarys autorinių sutarčių). Kokios gi nuomonės reikėtų laikytis? Nagrinėdamas privalomosios palikimo dalies institutą V. I. Serebrovskis pabrėţė, kad asmenys, turintys teisę į privalomąją palikimo dalį, tai ne kreditoriai, turintys reikalavimo teisę paveldėtojams, o visateisiai paveldėtojai [14, p. 147]. Todėl asmuo, turintis teisę į privalomąją palikimo dalį, yra visateisis įpėdinis, kurio teisės įgyvendinamos įstatymo, o ne testamentinių įpėdinių nustatyta tvarka. O tai reiškia, kad paveldėtos turtinės teisės turi būti įgyvendinamos bendru testamentinio įpėdinio (įpėdinių) ir asmens, paveldėjusio privalomąją dalį, susitarimu. Jei eksploatuojant teises gaunamas autorinis atlyginimas, šiam įpėdiniui priklauso pusė sumos, kuri jam priklausytų, jei jis būtų paveldėjęs pagal įstatymą. 86

8 Išvados Apibendrinant autorių teisių paveldėjimą galima teigti: 1. Autorių turtinių teisių paveldėjimas yra vienas iš autorių turtinių teisių perėjimo pagrindų. Nepaisant to, kad apibendrintai autorių turtines teises galima laikyti turtu plačiąja prasme, CK autorių teisių perėjimą paveldėjimo pagrindu leidţia tik tuomet, kai tą numato specialus įstatymas. 2. Autorių teisių paveldėtojas yra autorių teisių perėmėjas, išvestinis autorių teisių subjektas, kurio teisės saugomos ir įgyvendinamos remiantis ATGTĮ. Pabrėţtina, kad autorių teisių paveldėtojai pagal turimų teisių apimtį skiriasi tiek nuo autoriaus, kaip pirminio autorių teisių subjekto (autorių teisių pavelėtojui nepereina asmeninės neturtinės autoriaus teisės, jam neatsiranda teisė į dalį pajamų parduodant dailės kūrinio originalą arba rankraštį, jei šios teisės neįgyvendino autorius, paveldėtos autorių teisės galioja įstatymo nustatytą laiką), tiek nuo sutartinio autorių teisių perėmėjo (autorių teisės negali grįţti autoriui, autorių teisių paveldėtojas nėra susijęs sutartiniais įsipareigojimais su autoriumi). 3. Paveldėjimo pagrindu nepereina asmeninės neturtinės autorių teisės kaip su autoriaus asmeniu susijusios teisės. Autoriui mirus šias teises paprastai įgyvendina turtinių autoriaus teisių paveldėtojai, kurie yra saistomi įstatymo nustatytos pareigos nepaţeisti asmeninių neturtinių autorių teisių. 4. Autorių teisės gali būti paveldėtos ir įstatymo, ir testamento pagrindu. Autorių teises gali paveldėti ir fiziniai asmenys, ir juridiniai asmenys, tarp jų ir valstybė. Paţymėtina, kad ne iki galo sureguliuotas autorių teisių perėjimas valstybei bei nenustatytas subjektas, galintis atstovauti valstybei įgyvendinant paveldėtas autorių teises. 5. Jei autorius buvo sudaręs autorines sutartis, autorių teisių paveldėtojams pereina autoriaus teisės ir pareigos pagal sutartis, išskyrus atvejus, kai sutartinės prievolės buvo asmeninio pobūdţio tuomet autoriaus mirtis lemia autorinės sutarties baigtį ir turtinių autorių teisių paveldėjimą. Autoriaus teisių paveldėjimas nelemia materialios kūrinio išraiškos paveldėjimo ir, atvirkščiai, materialios kūrinio išraiškos paveldėjimas nelemia autorių turtinių teisių perėjimo. 6. Paveldėtų autorių teisių įgyvendinimas ypatingas tuomet, kai yra keli autorių teisių paveldėtojai. Įgyvendinimo ypatumus lemia autorių teisių nedalumas ir autorių teisių įvertinimo problema. Todėl autorių teisės keliems įpėdiniams negali būti padalijamos, paveldėtos turtinės teisės yra įgyvendinamos bendru paveldėtojų susitarimu, o iš autorių teisių eksploatavimo gaunamos pajamos turi būti dalijamos proporcingai paveldėto turto dalims. Asmuo, kuris pagal įstatymą turi teisę į privalomąją palikimo dalį, prisideda prie paveldėtų autorių teisių įgyvendinimo kaip visateisis įpėdinis. LITERATŪRA 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas // Valstybės ţinios Nr Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas // Valstybės ţinios Nr ; Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymas // Valstybės ţinios Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl autorių ir atlikėjų neturtinių teisių apsaugos tvarkos patvirtinimo // Valstybės ţinios Nr Vileita A. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Gautier P. Y. Propriété littéraire et artistique. Paris: PUF, Mikelėnas V. Prievolių teisė. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань,

9 8. Pollaud Dulian F. Droit des auteurs. Droits moraux. Régimes matrimoniaux et successions // Juris-Classeur Propriété littérraire et artistique. Paris, Fasc Colombet C. Propriété littéraire et artistique et droit voisins. Paris: Dalloz, Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Москва: Проспект, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas // Valstybės ţinios Nr Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo // Valstybės ţinios Nr Барщевский М. Ю. Наследственное право: учебное пособие. Москва: Белые альвы, Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страxовому праву. Москва, Статут, Гаврилов Э. П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. Москва: Наука, The Inheritance of Copyright Doctoral Candidate Jūratė Usonienė Law University of Lithuania SUMMARY The article overlooks the inheritable rights and the ways of its realisation in the Republic of Lithuania. The author discusses the inheritance of copyright as one of the basis of transferring it to the third person. The moral author s rights are not inheritable. The author highlights that legatee of copyright is claimed to be subject of copyright, but according to the extent of copyrights he differs from the primary subject of copyright (author) and from the contractual assignee of copyright. The inheritor of copyright is the absolute possessor of copyright, but his extent of rights is smaller: the moral rights do not transfer to inheritor. The inheritor can use the work of art but only if this person does not violate the author s moral rights, though the inherited rights are valid the period prescribed in the law (in general cases 70 years). The contractual successor differs from the inheritor the latter is not bind by contract with an author, the right to use the work of art is not limited in time, the inheritor does not have an obligation to use the work of art. The peculiarities of inheritance of different economic rights (the inheritance of droit de suite and of copyright transferred under the copyright agreement) are also discussed in this paper. While discussing the backgrounds of inheritance it is pointed that an author s economic rights can be transferred according to the law or testament. It is accented that inheritance of copyright is not associated with inheritance of the material form of work and vice versus. Natural persons and legal persons including the state also can inherit the copyright. When the copyright in Lithuania is inherited by state it is notable that there is no subject (person) identified which can represent the state in such a case. The article also deals with the mechanism of realisation of inherited copyrights when copyrights are inherited by the few legatees and the problem of the realisation of right to the mandatory part of heritage when it consists the copyright. 88

10 89

ĮŽANGA

ĮŽANGA Vilniaus universiteto teisės fakulteto Privatinės teisės katedra Vilmos Jurgaitytės-Jurčienės Neakivaizdinio skyriaus IV kurso, komercinės tesės studijų šakos studentės Magistro darbas Įpėdinių atsakomybės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

ISSN TEISĖ RIBOTA ĮPĖDINIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS Danguolė Bublienė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės

ISSN TEISĖ RIBOTA ĮPĖDINIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS Danguolė Bublienė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės ISSN 1392-1274. TEISĖ 2011 81 RIBOTA ĮPĖDINIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS Danguolė Bublienė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė socialinių mokslų daktarė Saulėtekio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA SUDERINTA Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto 2016 m. lapkričio 4 d. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PRIVATINĖS TEISĖS INSTITUTAS CIVILINĖS TEISĖS PROGRAMA

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Testamento sąvoka ir bruožai

Testamento sąvoka ir bruožai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra Agnės Sabalytės, V kurso, komercinės teisės studijų šakos studentės Magistro darbas Testamento galiojimo sąlygos Vadovė: lekt. dr. Danguolė

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

BERNO KONVENCIJA

BERNO KONVENCIJA BERNO KONVENCIJA DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS Priimta 1886 m. rugsėjo 9 d., papildyta 1896 m. geguţės 4 d. Paryţiuje, perţiūrėta 1908 m. lapkričio 13 d. Berlyne, papildyta 1914 m. kovo 20 d.

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Microsoft Word - 2_104_v.doc

Microsoft Word - 2_104_v.doc ISSN 1392-6195 JURISPRUDENCIJA Mokslo darbai 2008 2(104); 73 83 VIENAŠALIAI SANDORIAI PAVELDĖJIMO TEISĖJE: VALIOS IŠREIŠKIMO FORMA IR TEISINĖS PASEKMĖS Asta Dambrauskaitė * Mykolo Romerio universiteto

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra Agnės Morkevičiūtės, IV kurso, komercinės teisės studijų šakos studentės Magistro dar

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra Agnės Morkevičiūtės, IV kurso, komercinės teisės studijų šakos studentės Magistro dar Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra Agnės Morkevičiūtės, IV kurso, komercinės teisės studijų šakos studentės Magistro darbas Prekių paskirstymo agentavimo, distribucijos bei

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 1(5), p PRIVALOMO AUTORIŲ IR GRETUTI

ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 1(5), p PRIVALOMO AUTORIŲ IR GRETUTI ISSN 2029 2236 (print) ISSN 2029 2244 (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 1(5), p. 185 203. PRIVALOMO AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO TEORINIAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo Suvestinė redakcija nuo 2015-10-28 iki 2017-06-30 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 8-120, i. k. 0941010ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo 2012-02-03: Nr. XI-1261, 2010-12-23, Žin. 2011, Nr. 4-127 (2011-01-10),

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau