(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) tikslas apibrėžti žurnalistų etikos inspektoriui (toliau inspektoriui) teikiamų skundų nagrinėjimo eigą ir nustatyti šias skundo tyrimo procedūras: skundo pateikimą, registravimą, priėmimą, skundo perdavimą nagrinėti, skundo nagrinėjimą (skundo medžiagos surinkimą, papildomos informacijos, susijusios su skundo tyrimu, prašymą ir pateikimą, surinktų duomenų, faktinių aplinkybių bei kitos informacijos ištyrimą), sprendimo projekto pateikimą, jo svarstymą, inspektoriaus sprendimo priėmimą, suinteresuotų asmenų informavimą apie priimtą sprendimą, sprendimo paskelbimą, sprendimo vykdymo kontrolę ir susipažinimą su išnagrinėtu skundu. 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. XI-2217 Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2012, Nr ) patvirtintų Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuostatų, Visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 2006, Nr ), Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo (Žin., 2002, Nr ), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr ) ir Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 2006, Nr ) nuostatomis. 3. Apraše vartojamos Visuomenės informavimo įstatyme ir Viešojo administravimo įstatyme apibrėžtos sąvokos. 4. Aprašas tvirtinamas, keičiamas (naikinamas) inspektoriaus įsakymu. 5. Aprašo privalo laikytis visi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos valstybės tarnautojai, kuriems pagal pareigybės aprašymą pavedama atlikti skundų nagrinėjimą, taip pat darbuotojai, kuriems pagal atskirą inspektoriaus užduotį pavedama dalyvauti nagrinėjant skundą ar renkant skundo tyrimui būtiną medžiagą bei tie valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, kurie atlieka skundo registravimo ar kitas šio Aprašo 1 punkte išvardytas skundo tyrimo procedūras. II. INSPEKTORIUI TEIKIAMŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) ŽINYBINGUMAS 6. Inspektoriui teikiamų skundų žinybingumą nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

2 2 7. Atlikdamas Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl šių pažeidimų: 7.1. Asmens garbės ir orumo pažeidimo Teisės į privataus gyvenimo apsaugą ir asmens duomenų tvarkymo pažeidimo Kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimų, jei jų tyrimas nepriklauso kitų institucijų kompetencijai. 8. Atlikdamas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, inspektorius nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus) dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų. 9. Inspektoriui taip pat žinybingi ir skundai (pareiškimai), pateikti dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų pažeidimų, dėl kurių pagal šio kodekso straipsnius inspektorius yra įgaliotas surašyti atitinkamų administracinių teisės pažeidimų protokolus ir (ar) nagrinėti šių pažeidimų bylas. III. SKUNDO (PAREIŠKIMO) PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS. SKUNDO (PAREIŠKIMO) TURINIO REIKALAVIMAI 10. Kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo turi teisę pateikti inspektoriui skundą (pareiškimą) dėl visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių įstatymų ar teisės aktų, kurių priežiūrą visiškai arba iš dalies įgyvendina inspektorius, nuostatų pažeidimo. 11. Skundai (pareiškimai) teikiami raštu: skundą teikiantis asmuo arba jo įgaliotas atstovas skundą (pareiškimą) inspektoriui gali atsiųsti paštu Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos adresu: Gedimino pr. 60, Vilnius, faksu (8 5) , elektroniniu paštu arba asmeniškai pristatyti nurodytu adresu. 12. Teikiant skundą (pareiškimą) gali būti naudojamasi inspektoriaus patvirtinta forma, kuri skelbiama Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje (1 priedas). 13. Aprašo punktuose nustatytais atvejais inspektorius nagrinėja tik tų asmenų, kurių teisės pažeistos visuomenės informavimo priemonėse, arba jų įstatyminių atstovų, taip pat šių asmenų atstovų pagal pavedimą skundus. Šiais atvejais anoniminiai skundai netiriami. 14. Aprašo 7.3 ir 8 9 punktuose nustatytais atvejais inspektorius nagrinėja ne tik tų asmenų, kurių teisės buvo pažeistos visuomenės informavimo priemonėse, arba jų įstatyminių atstovų skundus (pareiškimus), bet ir kitų asmenų pateiktus, taip pat anoniminius skundus (pareiškimus). Šiais atvejais tyrimą inspektorius gali pradėti ir savo iniciatyva. 15. Skundais nelaikomi suinteresuotų asmenų kreipimaisi, prašymai bei pranešimai žodžiu ar raštu, kuriuose ne skundžiami viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiksmai, o

3 3 prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar pageidaujamus dokumentus, pareikšti nuomonę ar pateikti išvadą. 16. Inspektoriui teikiamame skunde (pareiškime) turi būti nurodyta: Skundą (pareiškimą) pateikusio asmens (pareiškėjo) vardas, pavardė (pavadinimas), adresas (elektroninio pašto adresas) Konkreti visuomenės informavimo priemonė ir publikacija ar laida, kuriose buvo paskleista informacija, žeminanti skundą (pareiškimą) pateikusio asmens (pareiškėjo) garbę ir orumą, pažeidžianti teisę į privataus gyvenimo apsaugą ar nepilnamečių interesus Kokia paskleista informacija neatitinka tikrovės, kaip yra pažeista teisė į privatumą, kaip pakenkta nepilnamečių interesams Skundą (pareiškimą) pateikusio asmens (pareiškėjo) prašymas inspektoriui Skundo (pareiškimo) surašymo data ir skundą (pareiškimą) pateikusio asmens (pareiškėjo) parašas. 17. Prie skundo (pareiškimo) gali būti pridedami turimi įrodymai, dokumentai ar jų aprašymas. 18. Jei asmuo skundą (pareiškimą) teikia naudodamas sutrumpintą vardą (vardus), pavardę (pavardes) arba pseudonimą ir prašo tikrąjį jo vardą išlaikyti paslaptyje, jis inspektoriui turi pateikti ir vieną skundo (pareiškimo) egzempliorių su savo tikruoju vardu (vardais). 19. Skundas (pareiškimas), pateiktas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Atsakymas į tokiu būdu paduotą skundą (pareiškimą) asmeniui pateikiamas paštu skunde (pareiškime) nurodytu adresu, įteikiamas asmeniškai arba, asmens pageidavimu, siunčiamas elektroniniu paštu. Šiame punkte nustatyta tvarka inspektoriui elektroniniu paštu pateiktas, bet elektroniniu parašu nepasirašytas skundas (pareiškimas) yra nenagrinėjamas, jeigu inspektorius nenusprendžia kitaip. 20. Skundas (pareiškimas), kuriame nėra bent vieno iš reikalavimų, numatytų Aprašo 16 punkte, nenagrinėjamas, jei inspektorius nenusprendžia kitaip. Tuo atveju, kai inspektorius atsisako nagrinėti skundą (pareiškimą) dėl jo turinio reikalavimų trūkumų, asmuo apie tai informuojamas per 5 darbo dienas, nurodant šiuos trūkumus. Pašalinus trūkumus asmens skundas (pareiškimas) yra priimamas nagrinėti, o jo pateikimo data laikoma ta diena, kai buvo gautas skundas (pareiškimas) su pašalintais trūkumais. 21. Tuo atveju, kai skunde (pareiškime), pateiktame inspektoriui, yra nurodytas ir kitas viešojo administravimo subjektas, o skundas (pareiškimas) priklauso šių abiejų viešojo administravimo subjektų kompetencijai, skundą (pareiškimą) nagrinėti pradeda inspektorius, jei jis nurodytas kaip pirmasis viešojo administravimo subjektas arba skundo (pareiškimo) tyrimo adresatas. Tuo atveju, kai inspektorius skunde (pareiškime) nurodytas ne kaip pirmasis viešojo administravimo

4 4 subjektas ar skundo (pareiškimo) adresatas, jis per 10 darbo dienų nuo skundo (pareiškimo) gavimo dienos privalo pateikti pagal kompetenciją savo pasiūlymus dėl skundo (pareiškimo) sprendimo skundo (pareiškimo) nagrinėjimą pradėjusiam viešojo administravimo subjektui. 22. Inspektorius Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos darbą organizuoja taip, kad asmenys, norintys pateikti skundą (pareiškimą) asmeniškai, galėtų tai padaryti visą darbo dienos laiką. Prireikus, turi būti nustatytos ne mažiau kaip dvi papildomos valandos, skirtos skundų (pareiškimų) priėmimui, per savaitę pasibaigus įstaigos darbo dienos laikui. IV. SKUNDO (PAREIŠKIMO) REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI 23. Skundo (pareiškimo) priėmimo faktas, jei to prašo skundą (pareiškimą) pateikęs asmuo (pareiškėjas), patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo (pareiškimo) priėmimo data, registracijos numeris, skundą (pareiškimą) priėmusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kita informacija, būtina skundo (pareiškimo) registravimui atlikti (2 priedas). 24. Gautas skundas (pareiškimas) registruojamas skundų registre, kuris numatytas Žurnalistų etikos inspektoriaus patvirtintame registrų sąraše, ir žymimas didžiosiomis raidėmis SK bei atitinkamu skaičiumi eilės tvarka, pvz. SK-1, SK-2 ir t.t. Papildomai gauti skundo (pareiškimo) nagrinėjimo dokumentai, jei jie savo turiniu nelaikomi nauju skundu (pareiškimu), registruojami kaip gauti dokumentai ir žymimi didžiąja raide G ir atitinkamu skaičiumi, pvz. G- 1. Kiekvienam užregistruotam skundui (pareiškimui) užvedama atskira byla (segtuvas), į kurią segami su skundo (pareiškimo) nagrinėjimu susiję dokumentai, tyrimo medžiaga ir kiti duomenys, reikšmingi skundo (pareiškimo) tyrimui ir sprendimo priėmimui. Skundo (pareiškimo) dokumentai byloje išdėstomi chronologine tvarka (pradedant anksčiausiai ir baigiant vėliausiai įstaigoje registruotu dokumentu), laikantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimų. 25. Aprašo 7 9 punktuose numatytais pagrindais priimtas, registruotas ir Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis skundas (pareiškimas) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas nagrinėti po to, kai ant skundo (pareiškimo) užrašoma inspektoriaus rezoliucija, kurioje pažymima apie pavedimą nagrinėti skundą (pareiškimą) ir paskiriamas jį nagrinėjantis valstybės tarnautojas. 26. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus skundą (pareiškimą) turi teisę nagrinėti įstaigos patarėjas, vyriausieji specialistai, kiti įstaigos darbuotojai, kurių pareigybių aprašymuose kaip specialusis reikalavimas yra numatytas auštasis universitetinis teisinis išsilavinimas ir (arba) teisinio darbo stažas. Jei inspektoriaus rezoliucijoje nurodomi keli valstybės tarnautojai, pirmasis nurodytas organizuoja skundo (pareiškimo) nagrinėjimą.

5 5 27. Valstybės tarnautojas, kuriam perduodamas nagrinėti skundas (pareiškimas), turi nusišalinti nuo skundo (pareiškimo) nagrinėjimo jeigu: Jis yra asmens, pateikusio skundą (pareiškimą), artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę Tarp jo ir asmens, pateikusio skundą (pareiškimą), yra pavaldumo santykiai Valstybės tarnautojo nešališkumas kelia pagrįstų abejonių dėl kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. 28. Šio Aprašo 27 punkte nustatytais atvejais sprendimą dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo dalyvavimo nagrinėjant skundą (pareiškimą) priima inspektorius valstybės tarnautojo pranešimo pagrindu arba savo iniciatyva. V. SKUNDO (PAREIŠKIMO) NAGRINĖJIMAS. ATSISAKYMO NAGRINĖTI SKUNDĄ (PAREIŠKIMĄ) PAGRINDAI 29. Skundo (pareiškimo) nagrinėjimas tai pagrindinė ir kompleksinė skundo (pareiškimo) tyrimo organizavimo procedūra, apimanti skundo (pareiškimo) medžiagos surinkimą, papildomos informacijos, susijusios su skundo (pareiškimo) tyrimu, prašymą ir gavimą, surinktų duomenų, faktinių aplinkybių bei kitos informacijos įvertinimą ir sprendimo projekto pateikimą inspektoriui. 30. Valstybės tarnautojas, kuriam perduodamas nagrinėti skundas (pareiškimas), privalo išsamiai patikrinti ir įsitikinti, ar skundas (pareiškimas) atitinka šio Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus. Nustatęs, jog skunde (pareiškime) yra trūkumų, valstybės tarnautojas imasi Apraše numatytų priemonių šiems trūkumams pašalinti. 31. Skundo (pareiškimo) tyrimą atliekantis valstybės tarnautojas privalo užtikrinti ir imtis priemonių, kad skundas (pareiškimas) bei jo medžiaga nebūtų atskleista tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su skundo (pareiškimo) tyrimu, taip pat kitiems asmenims, kurių įsikišimas į skundo (pareiškimo) nagrinėjimą gali pakenkti objektyviam, visapusiškam ir teisingam skundo (pareiškimo) ištyrimui ir (ar) sprendimo priėmimui, išskyrus asmenis, kurie skundo (pareiškimo) tyrimo metu teikia paaiškinimus bei kitą medžiagą. 32. Inspektorius atsisako nagrinėti skundą (pareiškimą), jo tyrimą nutraukia skundą (pareiškimą) grąžindamas jį pateikusiam asmeniui, jeigu: Skunde (pareiškime) nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso inspektoriaus kompetencijai. Šiuo atveju skundas (pareiškimas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduodamas viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešama asmeniui, pateikusiam skundą. Kai asmens skundą (pareiškimą) nagrinėti kompetentinga institucija yra teismas, skundas (pareiškimas) grąžinamas jį pateikusiam asmeniui kartu su reikalinga informacija.

6 Pradėjus nagrinėti skundą (pareiškimą) paaiškėja, kad jį tuo pačiu klausimu nagrinėja ir teismas. Šiuo atveju skundo (pareiškimo) nagrinėjimas sustabdomas, kol jį išnagrinės teismas. Apie skundo (pareiškimo) nagrinėjimo sustabdymą pranešama skundą (pareiškimą) pateikusiam asmeniui. Šiuo atveju skundo (pareiškimo) tyrimas atnaujinamas tik asmeniui pageidaujant ir apie tai raštiškai informavus inspektorių Teismas ar inspektorius jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą. Šiuo atveju apie sprendimą nenagrinėti skundo (pareiškimą) pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos Neįmanoma pradėti skundo (pareiškimo) tyrimo dėl duomenų trūkumo, o skundą (pareiškimą) pateikęs asmuo prašomas nepateikia būtinų skundo (pareiškimo) tyrimui duomenų arba dėl objektyvių priežasčių negali jų pateikti Dėl skunde (pareiškime) keliamo klausimo (skundo (pareiškimo) dalyko) yra priimtas procesinis sprendimas iškelti baudžiamąją bylą Asmuo atsisako nuo skundo (pareiškimo) ir apie tai praneša inspektoriui. 33. Šio Aprašo 32.6 punkte nustatytu atveju asmeniui atsisakius dalies skundo (pareiškimo) reikalavimų, skundas (pareiškimas) nagrinėjamas tik toje dalyje, kurioje reikalavimų neatsisakyta. 34. Tuo atveju, kai priimamas sprendimas atsisakyti nagrinėti skundą (pareiškimą), skundą (pareiškimą) pateikusiam asmeniui turi būti nurodyti atsisakymo jį nagrinėti pagrindai. VI. PAPILDOMOS SKUNDO (PAREIŠKIMO) TYRIMUI REIKALINGOS INFORMACIJOS PRAŠYMAS 35. Skundą (pareiškimą) tiriantis valstybės tarnautojas privalo surinkti visą skundo (pareiškimo) tyrimui būtiną informaciją ir (ar) dokumentus, reikiamais atvejais gauti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu. Dokumentų ir informacijos, reikalingų skundo (pareiškimo) tyrimui, reikalavimas turi būti motyvuotas. 36. Pakartotinai prašyti dokumentų ir informacijos iš skundą (pareiškimą) pateikusio asmens būtina tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog prašymo pateikti dokumentus ar informaciją asmuo negavo, o šių dokumentų ir informacijos gavimas yra būtinas skundo (pareiškimo) išnagrinėjimui. 37. Jeigu skundą (pareiškimą) pateikęs asmuo šio Aprašo 36 punkte numatytu atveju nepateikia inspektoriui prašomų dokumentų ir informacijos, be kurių neįmanoma pradėti ar iki galo ištirti skundą, t. y. atsiradus šio Aprašo 32.4 punkte numatytam pagrindui, skundo (pareiškimo) tyrimas nutraukiamas.

7 7 38. Pakartotinai prašyti paaiškinimų ir (ar) informacijos iš viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo būtina tik tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, jog prašymo pateikti paaiškinimus ir (ar) informaciją viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas negavo, o šių paaiškinimų ir (ar) informacijos gavimas yra reikalingas objektyviam, visapusiškam ir teisingam skundo (pareiškimo) išnagrinėjimui. 39. Aprašo 38 punkte nurodytų paaiškinimų ir (ar) informacijos nepateikimas inspektoriui nekliudo priimti sprendimą viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo atžvilgiu. 40. Šio Aprašo nustatytais atvejais skundo (pareiškimo) tyrimą bei jo organizavimą atliekantys, taip pat suinteresuotiems asmenims susipažįstant su skundo (pareiškimo) tyrimo medžiaga dalyvaujantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo saugoti informaciją apie asmens privataus gyvenimo aplinkybes, valstybės, tarnybos, profesines, komercines (gamybines), informacijos šaltinio, banko ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų saugomas paslaptis bei įstatymų saugomus asmens duomenis, kuriuos sužinojo eidami pareigas. VII. SKUNDO (PAREIŠKIMO) NAGRINĖJIMO TERMINAI 41. Inspektorius gautą skundą (pareiškimą) išnagrinėja ir priima sprendimą per 3 mėnesius nuo skundo (pareiškimo) gavimo dienos. 42. Aprašo 20 punkte nustatytu atveju skundo (pareiškimo) tyrimo termino pradžia skaičiuojama nuo skundo (pareiškimo) su pašalintais trūkumais pateikimo inspektoriui (gavimo) dienos. 43. Laikoma, kad būtinybė išsamiau patikrinti duomenis atsiranda tais atvejais, kai skundas (pareiškimas) yra didelės apimties (pvz., skundžiamasi dėl keleto visuomenės informavimo priemonių, publikacijų, transliacijų ar laidų), skundžiami veiksmai yra tęstinio pobūdžio (pvz., papildomai pateikiama nauja informacija, susijusi su konkretaus skundo (pareiškimo) tyrimu), taip pat šio Aprašo 36 ir 38 punktuose numatytais atvejais. 44. Praėjus Aprašo 41 punkte nustatytam terminui apie skundo (pareiškimo) nagrinėjimo pratęsimą turi būti pranešama skundą (pareiškimą) pateikusiam asmeniui. 45. Skundas (pareiškimas) turi būti išnagrinėtas per įmanomai trumpiausią laiką. VIII. SPRENDIMO PRIĖMIMAS. SPRENDIMO TURINYS 46. Valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs skundą (pareiškimą), pateikia inspektoriui sprendimo projektą kartu su skundu (pareiškimu) ir visa kita skundo (pareiškimo) tyrimo medžiaga.

8 8 47. Kilus klausimui dėl sprendimo projekto pagrįstumo, nepakankamo išsamumo ir kitais panašiais atvejais, sprendimo projektas yra svarstomas kolegialiai, t. y. dalyvaujant inspektoriui, skundą (pareiškimą) tyrusiam valstybės tarnautojui ir (ar) skundo (pareiškimo) tyrimą organizavusiam valstybės tarnautojui. Inspektoriui nusprendus, sprendimo projekto svarstyme gali dalyvauti ir kiti valstybės tarnautojai, išvardinti šio Aprašo 26 punkte. 48. Išnagrinėjęs skundą (pareiškimą) ir pripažinęs jį pagrįstu, inspektorius priima Visuomenės informavimo įstatyme numatytą sprendimą, kuriuo gali: Įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus apie pastebėtus visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti Reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją Kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas bei Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją dėl pastebėtų šio įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas. 49. Su priimtu sprendimu inspektorius supažindina skundą (pareiškimą) pateikusį asmenį bei viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją, dėl kurio veiksmų priimtas sprendimas. 50. Tais atvejais, kai skundas (pareiškimas) pripažįstamas nepagrįstu, inspektorius privalo raštu motyvuotai atsakyti skundą (pareiškimą) pateikusiam asmeniui. 51. Inspektoriaus sprendime nurodoma: skundo (pareiškimo) tyrimo metu nustatytos aplinkybės, surinkti įrodymai bei viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo veiklos (pažeidimų) teisinis įvertinimas. 52. Inspektoriaus priimtą sprendimą sudaro šios dalys: Įžanginė sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo laikas ir vieta, sprendimą priėmusio pareigūno pavadinimas, asmens, pateikusio skundą (pareiškimą), vardas ir pavardė, viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio veiksmai skundžiami, visuomenės informavimo priemonė, skundo dalykas Aprašomoji sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: skundo pagrindas, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo paaiškinimai (jeigu jie gauti).

9 Motyvuojamoji sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: skundo (pareiškimo) nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, informacija ar dokumentai, kuriais remiantis grindžiamos išvados, argumentai, dėl kurių atmetami ar pripažįstami nepagrįstais asmens, pateikusio skundą (pareiškimą), reikalavimai ar viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo paaiškinimai, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas sprendimas, nuorodos į konkrečias teisės normas, kurios buvo taikomos nagrinėjant skundą (pareiškimą) Rezoliucinė sprendimo dalis. Šioje sprendimo dalyje nurodoma: inspektoriaus išvada dėl skundo (pareiškimo) pagrįstumo, taikytinos (poveikio) priemonės ir (ar) įpareigojimai, sprendimo apskundimo terminas ir tvarka. 53. Priimtas sprendimas yra išdėstomas (įforminamas) sprendimo formos blanke. Sprendimas registruojamas sprendimų registre, laikantis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje patvirtinto registrų sąrašo reikalavimų. Sprendimo numeris žymimas didžiosiomis raidėmis SPR ir atitinkamu skaitmeniu (pvz., SPR-1 ). Sprendimo numerio rekvizitas gali turėti ir papildomą nuorodą į skundą (pareiškimą), kurį ištyrus priimtas sprendimas (pvz., SPR-1/SK-1 ). 54. Sprendimą pasirašo inspektorius. 55. Pasirašoma tiek sprendimo egzempliorių, kad po vieną atitektų skundą (pareiškimą) pateikusiam asmeniui (-ims), viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui (-ams), dėl kurio (-ių) veiksmų priimtas sprendimas, ir inspektoriui. 56. Suinteresuotiems asmenims sprendimas išsiunčiamas su atitinkamu lydraščiu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. IX. SPRENDIMO VIEŠAS PASKELBIMAS 57. Išnagrinėjęs skundą (pareiškimą) ir jį pripažinęs pagrįstu inspektorius priimtą sprendimą skelbia viešai, išskyrus atvejus: Kai skundą pateikęs asmuo to neprašo Kai kyla abejonių, kad priimto sprendimo viešas paskelbimas pažeis asmens, pateikusio skundą (pareiškimą), teises ar interesus. 58. Inspektoriaus priimtas sprendimas viešai skelbiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 59. Sprendimas, išskyrus Aprašo punktuose numatytus atvejus per 3 darbo dienas nuo priėmimo turi būti paskelbtas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje. 60. Tais atvejais, kai inspektoriaus priimtas sprendimas skelbiamas viešai, rezoliucinė inspektoriaus sprendimo dalis taip pat turi būti nedelsiant paskelbta toje visuomenės informavimo priemonėje, kurioje inspektorius nustatė pažeidimą.

10 Inspektoriaus priimtų sprendimų rezoliucinės dalys nuasmeninta forma yra skelbiamos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje. X. SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKA 62. Inspektoriaus priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o tais atvejais, kai sprendimas viešai neskelbiamas, per 30 dienų nuo jo gavimo dienos arba dienos, kai sprendimo turinys tapo žinomas adresatui. Sprendimo apskundimas sustabdo jo vykdymą. XI. SPRENDIMO VYKDYMO KONTROLĖ 63. Kaip vykdomi inspektoriaus priimti sprendimai, prižiūri inspektorius, skundo (pareiškimo) tyrimą atlikę valstybės tarnautojai ir kiti inspektoriaus įgalioti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos darbuotojai. 64. Pažeidus šio Aprašo 60 punkte nustatytą sprendimo viešo paskelbimo tvarką, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta atsakomybė. XII. SUSIPAŽINIMAS SU SKUNDO (PAREIŠKIMO) TYRIMO DOKUMENTAIS 65. Susipažinti su inspektoriaus išnagrinėto ar nagrinėjamo skundo (pareiškimo) tyrimo medžiaga ir (ar) joje surinktais dokumentais (toliau skundo (pareiškimo) byla) gali skundą (pareiškimą) pateikęs asmuo, viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, dėl kurio veiksmų yra priimtas sprendimas ar kurio veiksmai yra tiriami. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su skundo (pareiškimo) byla gali susipažinti ir kiti subjektai. 66. Norėdamas susipažinti su skundo (pareiškimo) bylos dokumentais, taip pat gauti skundo (pareiškimo) bylos dokumento kopiją asmuo pateikia nustatytos formos prašymą (3 priedas), kuris registruojamas ir įsegamas į skundo (pareiškimo) bylą. 67. Prašymas pateikti skundo (pareiškimo) bylos dokumento kopiją gali būti siunčiamas paštu, pristatomas asmeniškai į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą arba siunčiamas elektroniniu paštu pasirašius saugiu elektroniniu parašu. 68. Su skundo (pareiškimo) bylos dokumentais susipažįstama, skundo (pareiškimo) bylos dokumentų kopijos daromos tik po to, kai tenkinamas toks prašymas. Šį klausimą išsprendžia inspektorius arba jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas.

11 Su skundo (pareiškimo) bylos dokumentais susipažįstama, skundo (pareiškimo) bylos dokumentų kopijos daromos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos administracinėse patalpose tiesiogiai dalyvaujant skundo (pareiškimo) tyrimą atlikusiam Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos valstybės tarnautojui, o jei tokios galimybės nėra bet kuriam kitam inspektoriaus įgaliotam Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos darbuotojui. 70. Teikiant asmeniui skundo (pareiškimo) bylos dokumentų kopijas arba leidžiant susipažinti su jų turiniu, turi būti užtikrinta kitų asmenų asmens duomenų apsauga, neturi būti teikiami pertekliniai kito asmens duomenys. Jei yra galimybė, dokumentai, kuriuos sudaro šio Aprašo 40 punkte nurodyta saugotina informacija ar duomenys, skundo (pareiškimo) byloje atskiriami ir atitinkamai pažymimi. 71. Prašymas susipažinti su skundo (pareiškimo) bylos dokumentais, taip pat daryti jų kopijas netenkinamas, kai yra bent viena šių aplinkybių: Nepateikiamas nustatytos formos prašymas arba jis netinkamai užpildytas Prašymą pateikia netinkamas subjektas Prašoma pateikti kopiją ir (ar) susipažinti su skundo (pareiškimo) byloje esančiu dokumentu, kuriame yra šio Aprašo 40 punkte nurodyti saugotini duomenys ir nėra galimybės prašomos informacijos pateikti tokiu būdu, kad nebūtų atskleisti saugotini asmens duomenys. 72. Jei prašymas susipažinti su skundo (pareiškimo) bylos dokumentais ir (ar) daryti jų kopijas yra netenkinamas, tokio sprendimo motyvai pateikiami raštu. 73. Dokumentai, kuriuos sudaro šio Aprašo 40 punkte nurodyta saugotina informacija, gali būti pateikiami tik teismui ir tik teismo reikalavimu. Tuo atveju, kai teismas prašo perduoti skundo (pareiškimo) bylą su joje esančiais dokumentais, yra užpildomas ir kartu su skundo (pareiškimo) byla teismui perduodamas dokumentų laikino perdavimo naudotis aktas (4 priedas). 74. Už skundo (pareiškimo) bylos dokumento kopijų darymą gali būti imamas inspektoriaus nustatyto dydžio mokestis. 75. Inspektoriaus sprendimo kopijos išdavimui taikomos tos pačios sąlygos kaip ir bet kuriam kitam skundo (pareiškimo), dėl kurio priimtas sprendimas, bylos dokumentui. 76. Už skundo (pareiškimo) tyrimo medžiagos ir (ar) joje esančių dokumentų saugumą bei duomenų apsaugą atsakingi: Nuo skundo (pareiškimo) perdavimo tirti iki skundo (pareiškimo) bylos perdavimo saugoti momento asmuo, kuriam pavesta atlikti tyrimą; Nuo skundo (pareiškimo) bylos perdavimo saugoti momento asmuo, atsakingas už įstaigos dokumentų tvarkymą (archyvavimą).

12 12 XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 77. Šis Aprašas įsigalioja nuo inspektoriaus įsakyme nurodytos datos. 78. Šis Aprašas skelbiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje.

13 (Skundo (pareiškimo) forma) Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo tvarkos aprašo 1 priedas Pareiškėjas (-a) Adresas Tel. (vardas, pavardė) (kaimas, rajonas, gatvė, miestas, pašto indeksas) El. pašto adresas Žurnalistų etikos inspektoriui Gedimino pr. 60, Vilnius SKUNDAS Nr. (data) (sudarymo vieta) 1. Nurodykite visuomenės informavimo priemonę bei konkrečią publikaciją ar laidą, kurioje buvo paskleista informacija, žeminanti pareiškėjo garbę ir orumą, pažeidžianti jo teisę į privataus gyvenimo apsaugą ar nepilnamečių interesus. 2. Kokia paskleista informacija neatitinka tikrovės, kaip yra pažeista teisė į privatumą, kaip pakenkta nepilnamečių interesams? 3. Ko prašote žurnalistų etikos inspektoriaus?

14 2 4. Ar kreipėtės šiuo klausimu į kitą įstaigą? (Jei taip, nurodykite kada ir į kokią įstaigą, jeigu gavote atsakymą, pridėkite jo kopiją) 5. Ar skundas tuo pačiu klausimu nagrinėjamas teisme? (Jeigu taip, nurodykite, kokiame teisme; jei skundas teisme išnagrinėtas, pridėkite teismo sprendimo kopiją) 6. Ar dėl skunde keliamo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas iškelti administracinę bylą? 7. Kita informacija ir aplinkybės, Jūsų manymu, susijusios su teikiamu skundu 8. Ar palaikote galimybę užbaigti skundo tyrimą taikiu susitarimu? Jei taip, tuomet kokios tokio susitarimo sąlygos būtų iš Jūsų pusės? Pridėkite dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius Jūsų skundą (visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją, turimus įrodymus, jų aprašymus ir pan.) PRIDEDAMA: (vardas, pavardė) (parašas) Pastaba: Jeigu esate įgaliotas pateikti kito asmens skundą, pridėkite įstatymo numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją.

15 Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo tvarkos aprašo 2 priedas (Skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma) (įstaigos pavadinimas, duomenys) (pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris*) PAŽYMA APIE PRIIMTĄ SKUNDĄ Nr. (data) Pažymime, kad Jūsų skundas dėl (trumpas skundo turinio apibūdinimas) gautas Nr.. (data) (registracijos numeris) Skundą priėmė (skundą priėmusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) (telefono numeris) *Jeigu pareiškėjas duomenis nurodo.

16 Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo tvarkos aprašo 3 priedas (Prašymo susipažinti su skundo (pareiškimo) bylos dokumentais ir (ar) gauti jų kopijas forma) Pareiškėjas (-a) Adresas Tel. (vardas, pavardė) (kaimas, rajonas, gatvė, miestas, pašto indeksas) El. pašto adresas Žurnalistų etikos inspektoriui Gedimino pr. 60, Vilnius PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU SKUNDO (PAREIŠKIMO) BYLOS DOKUMENTAIS IR (AR) GAUTI SKUNDO (PAREIŠKIMO) BYLOS DOKUMENTŲ KOPIJAS Nr. (data) Prašau leisti susipažinti su šiais skundo (pareiškimo) bylos dokumentais ir (ar) gauti skundo (pareiškimo) bylos dokumento kopiją: Nr. Skundo numeris, metai Dokumento aprašymas (pavadinimas, data, numeris) Lapų skaičius Žyma dėl kopijos* 1. reikalinga nereikalinga 2. reikalinga nereikalinga * reikiamą pažymėti PRIDEDAMA: 1. (vardas, pavardė) (parašas) Pastaba: Jeigu esate įgaliotas susipažinti su skundo (pareiškimo) bylos dokumentais ir (ar) gauti skundo (pareiškimo) bylos dokumentų kopijas, pridėkite įstatymo numatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją.

17 Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo tvarkos aprašo 4 priedas (Dokumentų laikino perdavimo naudotis faktą patvirtinančio dokumento forma) (dokumentus perduodančios įstaigos pavadinimas) DOKUMENTŲ LAIKINO PERDAVIMO NAUDOTIS AKTAS Nr. (data) (sudarymo vieta) 1. Dokumentų perdavimo pagrindas: (teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) vadovaujantis dokumentai perduodami, nuorodos) (raštiško kreipimosi dėl dokumentų perdavimo nuoroda) 2. Dokumentus laikinai perima (įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel.; (toliau Gavėjas). fizinio asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, tel.) 3. Dokumentų perėmimo tikslas:. 4. Laikinai perduodami dokumentai: Fondo numeris Apyrašo numeris Kito apskaitos dokumento pavadinimas Bylos numeris (indeksas) Bylos antraštė (dokumento pavadinimas) Bylos chronologinės ribos (data); dokumento data ir numeris Apimtis Pastabos Bendras laikinai perduodamų naudotis bylų ir (ar) dokumentų skaičius (skaitmenimis ir žodžiais) 5. Dokumentų grąžinimo terminas. 6. Laikinai perimti dokumentai, juose esanti informacija arba dokumentų kopijos negali būti perduotos tretiesiems asmenims be dokumentus perdavusios įstaigos sutikimo, jei įstatymai nenustato kitaip. Gavėjas atsako už perimtų dokumentų saugumą, fizinę būklę ir jų grąžinimą teisės norminių aktų nustatytais ar šiame akte (grąžinimo termino pratęsimo atveju rašte) nurodytais terminais.

18 2 7. Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais po vieną dokumentus perduodančiai įstaigai ir Gavėjui. Dokumentus perdavė (įstaigos vadovo ar kito (parašas) (vardas ir pavardė) įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (data) Dokumentus perėmė (įstaigos vadovo ar kito (parašas) (vardas ir pavardė) įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (data) Dokumentus grąžino (įstaigos vadovo ar kito (parašas) (vardas ir pavardė) įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (data) Dokumentus priėmė (įstaigos vadovo ar kito (parašas) (vardas ir pavardė) įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (data) Pastabos: 1. Prireikus įstaigos ir Gavėjo rašytiniu susitarimu dokumentų grąžinimo terminas gali būti pratęstas. 2. Aktas nesudaromas, kai prokuratūra ar ikiteisminio tyrimo įstaiga dokumentus paima pagal kratos arba poėmio protokolą.

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau