PATVIRTINTA LLAF Tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 25 d. Protokolo Nr. 4 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA Lietuvos lengvosios atletikos feder

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA LLAF Tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 25 d. Protokolo Nr. 4 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA Lietuvos lengvosios atletikos feder"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA LLAF Tarybos posėdyje 2018 m. lapkričio 25 d. Protokolo Nr. 4 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA Lietuvos lengvosios atletikos federacijos STRATEGINIS PLANAS Vilnius

2 Turinys ĮŽANGA STRATEGINĖ ANALIZĖ IŠORINIŲ VEIKSNIŲ (APLINKOS) ANALIZĖ... 4 (P)olitiniai-teisiniai veiksniai... 4 (E)konominiai-finasiniai veiksniai... 5 (S)ocialiniai veiksniai... 6 (T)echnologiniai veiksniai IŠTEKLIŲ ANALIZĖ... 7 Teisinė bazė... 9 Organizacinė struktūra...10 Žmonių ištekliai (etatai, kvalifikacija)...11 Planavimo sistema...11 Finansiniai ištekliai...11 Ryšių (informacinei ir komunikavimo) ištekliai...12 Vidaus kontrolės (taip pat vidaus audito) sistemos SSGG ANALIZĖ Stiprybės ir silpnybės Galimybės ir grėsmės MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS MISIJA VIZIJA VERTYBĖS STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR LŪKESČIAI SKATINTI ĮVAIRIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS FORMŲ PLĖTRĄ IR MASIŠKUMĄ GERINTI DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKŲ PASIRENGIMO AUKŠČIAUSIO RANGO VARŽYBOMS SĄLYGAS IR SKIRTI NUOLATINĮ DĖMESĮ JAUNIESIEMS TALENTAMS KELTI TRENERIŲ IR TEISĖJŲ KVALIFIKACIJĄ ŠVIESTI SPORTININKUS IR TRENERIUS ANTIDOPINGO KLAUSIMAIS KELTI NACIONALINIŲ SPORTO RENGINIŲ KOKYBĘ IR ORGANIZUOTI EUROPOS MASTO LENGVOSIOS ATLETIKOS RENGINIUS LIETUVOJE INICIJUOTI LENGVOSIOS ATLETIKOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMĄ IR PLĖTRĄ EFEKTYVINTI ORGANIZACIJOS VALDYMĄ

3 ĮŽANGA Mūsų šūkis: Lengvoji atletika sportas visam gyvenimui! Lengvoji atletika yra strateginė sporto šaka, kuri Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įtraukta į prioritetinių valstybės sporto šakų sąrašą. Lietuvos lengvoji atletika stovi ant šimtmečio jubiliejaus, kuris sukaks 2021 m., slenksčio. Vienas šimtas metų tai daug ar mažai sporto šakai, o tuo pačiu ir sporto šakos sportininkus, trenerius, vadybininkus ir kitus specialistus bei entuziastus jungiančiai sporto organizacijai Lietuvos lengvosios atletikos federacijai (LLAF) Vienas iškiliausių Lietuvos lengvosios atletikos trenerių, pedagogų prof. Povilas Karoblis (2017) knygoje Lietuvos lengvoji atletika. XXI amžiaus pradžia ( m.) rašo: Svarbu matyti, ką mato kiti, mąstyti, kaip nemąsto niekas, sutelkti dėmesį į vertybes, atsiduoti pokyčiams. Pokyčiai yra evoliucijos jėga ir trenerio, sportininko, mokslininko išlikimo galimybė. Šie prof. Povilo Karoblio žodžiai yra puikus įvadas į ateities vizijų ir planų kūrimą atsižvelgiant į praeityje ir dabartyje nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus, įvertinant supančią aplinką bei turimus vidinius išteklius ir pajėgumus. Tokia institucijų ar organizacijų aplinkos ir išteklių analizė yra strateginių veiklos planų kūrimo pagrindas. Strateginio planavimo reikšmė grindžiama tuo, kad jis sudaro prielaidas institucijų ar organizacijų veiklos ir kartu šalies ūkio plėtros procesams skatinti ir tokių procesų kryptingumui užtikrinti. Tai leidžia atskleisti, efektyviai paskirstyti, racionaliai naudoti ir kryptingai plėtoti organizacijos potencialą (Bivainis ir Tunčikienė, 2009). Bet kuri institucija ar organizacija vykdydamos savo misiją susiduria su iššūkiais, problemomis, naujomis galimybėmis. Šių iššūkių ar atsiradusių galimybių neidentifikavimas ir atitinkamai savo veiklos neplanavimas ar nekoregavimas, gali vesti į organizacijos vystymosi sulėtėjimą, stagnaciją ar net žlugimą. Strateginis planavimas yra kertinis procesas bet kurios organizacijos sėkmingai raidai. Europos Sąjungos gerosios vadybos ekspertų grupė 2013 m. dokumente Gerosios vadybos principai sporte pažymi, kad sporto organizacijos turėtų priimti ir paskelbti savo viziją ir strateginį planą atitinkančius jų ilgalaikius tikslus ir atspindinčius besikeičiančius trumpalaikius prioritetus. Strateginis planas parengtas vadovaujantis Europos Komisijos patvirtinta Baltąja knyga dėl sporto ( ), LR Seimo nutarimu Dėl valstybės pažangos strategijos Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030 patvirtinimo ( , Nr. XI-2015), LR Sporto įstatymu ( , Nr. XIII-1540), LR Seimo nutarimu Dėl metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo ( , Nr. XI-1296), LR Vyriausybės nutarimu Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo ( , Nr. 827), Lietuvos lengvosios atletikos federacijos įstatais ( ), LR Seimo nutarimu Dėl LR Vyriausybės programos ( , Nr. XIII-82) ir kt. dokumentais. 3

4 1. STRATEGINĖ ANALIZĖ 1.1. Išorinių veiksnių (aplinkos) analizė Politiniai-teisiniai veiksniai Europos Komisija (ES) siekdama diskutuoti dėl klausimų susijusių su sportu ir juos spręsti ėmėsi iniciatyvos parengti ir išleisti Baltąją knygą dėl sporto (2007). Šios iniciatyvos tikslas nustatyti strategines sporto vaidmens Europoje gaires, skatinti diskusijas dėl konkrečių problemų, didinti sporto matomumą ES politikos formavimo procese ir informuoti visuomenę apie konkrečius šio sektoriaus poreikius ir ypatumus (Europos Komisija, 2007) m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje (Nicos deklaracija) pabrėžiama, kad už sporto reikalų tvarkymą visų pirma yra atsakingos sporto organizacijos ir valstybės narės, o pagrindinis vaidmuo tenka sporto federacijoms. Patikslinama, kad sporto organizacijos turi vykdyti savo užduotį organizuoti ir skatinti savo sporto šakos sportinę veiklą, tinkamai atsižvelgdamos į nacionalinius ir Bendrijos teisės aktus. Taip pat pažymima, kad nors ir neturėdama jokių tiesioginių galių šioje srityje, imdamasi veiksmų pagal įvairias Sutarties nuostatas, Bendrija turi atsižvelgti į sportui būdingas socialines, švietimo ir kultūros funkcijas, siekdama, kad būtų laikomasi ir paisoma etikos kodekso ir solidarumo, kurie būtini sporto socialiniam vaidmeniui išsaugoti. (Europos Komisija, 2007). Lietuvos pažangos strategijoje Lietuva 2030 sakoma, kad siekiant užsibrėžtos valstybės pažangos vizijos viena iš pagrindinių sričių, kurioje turi vykti pokyčiai, yra sumani visuomenė, apibrėžiant ją kaip laimingą visuomenę, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms [kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai brandi [atsakomybė]. Šioje srityje siekiama didesnio asmeninio ir ekonominio saugumo ir veiklumo, tolygesnio pajamų pasiskirstymo, švarios aplinkos, užtikrinama socialinė ir politinė įtrauktis, sudaromos plačios galimybės mokytis ir tobulinti savo gebėjimus, siekti geros žmonių sveikatos. Aprašant sumanios visuomenės esmines pokyčių iniciatyvas, išskiriamas besimokančios visuomenės požymis, kuriame iškeliama iniciatyva remti gabių vaikų akademinį, kūrybinį ir sporto neformalųjį ugdymą sutelkti geriausius šalies mokytojus, mokslo, kultūros ir sporto ekspertus, pritraukti užsienio specialistų (LR Seimas, 2012). Didelį valstybės dėmesį sportui rodo LR Seimo (2011) priimta m. Valstybinėje sporto plėtros strategija. Šiame dokumente keliamas toks sporto plėtros strateginis tikslas: Sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai (LR Seimas, 2011). Šis tikslas apibrėžia ir nacionalinės sporto šakos federacijos veiklos kryptis. Kaip apibrėžiama LR sporto įstatyme (LR Seimas, 2018) sporto šakos federacija narystės pagrindu įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri tam tikroje teritorijoje (valstybės teritorijos administraciniame vienete ar visoje valstybės teritorijoje) yra atsakinga už tam tikrą sporto šaką: plėtoja tą sporto šaką, atstovauja jos atstovų interesams, nustato jai būdingus reikalavimus ir (ar) užtikrina jų laikymąsi, rengia ir įgyvendina įvairias tos sporto šakos populiarinimo priemones. Kitaip tariant, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) atsakomybė ir vykdomos veiklos apima įvairių lengvosios atletikos formų taikymą visų amžiaus grupių ir gebėjimų asmenims, pradedant fiziniu aktyvumu (laisvalaikio/rekreaciniu sportu), kuris apima judėjimo veiklas susijusias su sveikata bei laisvalaikio užimtumu, ir baigiant aukšto meistriškumo sportu (pasiekimų sportu), kurio pagrindinis požymis yra siekti didžiausių sportinių rezultatų ir sėkmingai atstovauti šaliai aukščiausiojo rango tarptautinėse varžybose. Valstybinė sporto plėtros strategijoje (LR Seimas, 2011) išskiriamos tokios prioritetinės sporto plėtros kryptys: 4

5 1. Sporto vaidmens visuomenėje didinimas (suvokimo, kad sveika gyvensena, sportavimas yra neatsiejami nuo gyvenimo kokybės, skatinimas ir sporto prestižo, jo bendruomeninės funkcijos stiprinimas). 2. Teisinė ir administracinė pertvarka horizontaliam sporto reglamentavimui užtikrinti (kad sporto plėtra būtų siekiama didesnės visuomenės sanglaudos ir gyvenimo kokybės gerinimo, o sporto finansavimo politikoje būtų atsižvelgiama į jo ugdomųjų ir kitų įvairiapusių socialinių funkcijų įgyvendinimą nepriklausomai nuo sporto veiklos subjekto nuosavybės formos ir (arba) jo institucinės priklausomybės). 3. Žmogiškųjų išteklių plėtra didėjančiam socialiniam sporto vaidmeniui užtikrinti (decentralizuotas sporto organizatorių rengimas, planingas kitų sporto specialistų rengimas mėgėjų ir profesionaliajam sportui; savivaldybių institucijose ir įstaigose bei valstybės institucijose dirbančių sporto specialistų įtraukimas į Nacionalinės sporto visiems plėtros programos įgyvendinimą). 4. Bazinės sporto infrastruktūros mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams plėtra (teritorinio planavimo derinimas su sporto veiklos poreikiais, švietimo įstaigų sporto infrastruktūros atnaujinimas, valstybės ir savivaldybių institucijų prioritetų dėl investicinių sporto srities projektų nustatymas ir palankių sąlygų infrastruktūrai kurti ir sporto paslaugoms teikti). 5. Valstybinės sporto institucijos galių ir kompetencijos didinimas sporto plėtrai užtikrinti, jos statuso stiprinimas valstybės valdymo sistemoje (valstybės sporto politikai formuoti, organizuoti, koordinuoti ir jos įgyvendinimui kontroliuoti steigiama Sporto ministerija) m. spalio 18 d. LR Seimas priėmė naująjį LR Sporto įstatymą (Nr. XIII-1540), kuriame sportas apibrėžiamas kaip visos asmens fizinės veiklos formos, kuriomis siekiama ugdyti ir tobulinti fizines ir psichines jo savybes bei įgūdžius ar stiprinti sveikatą. Šiame įstatyme, kurio dauguma nuostatų įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., atsisakoma kūno kultūros, tikslinama trenerio ir įvedama instruktoriaus sąvokos, įteisinamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės prijungimas prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir atitinkamai keičiamas jos pavadinimas į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Dar vienas politinis sprendimas, galintis turėti poveikį sporto specialistų ir tuo pačiu lengvosios atletikos trenerių rengimui, LR Seimo ir Vyriausybės planai, kuriuose numatytas Lietuvos sporto universiteto (LSU) reorganizavimas prijungiant jį prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. LSU yra pagrindinė labiausiai specializuota sporto studijų universitetinė aukštoji mokykla Lietuvoje rengianti sporto specialistus: trenerius, fizinio aktyvumo mokytojus, sporto vadybininkus, kineziterapeutus, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, taikomosios fizinės veiklos (neįgaliųjų sporto), sportinės rekreacijos ir turizmo specialistus. Svarbiausia, jei toks pasikeitimas įvyktų, jog tai nepakenktų, o tik sustiprintų sporto ir fizinio aktyvumo specialistų rengimą. Ekonominiai-finasiniai veiksniai Pagal Finansų ministerijos Lietuvos ūkio m. perspektyvų vertinimą Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) pirmąjį 2017 m. pusmetį augo 4,1 proc. dvigubai sparčiau nei euro zonos vidurkis (siekė apie 2 proc.). Tokį santykinai spartų, kelerius metus nematytą ekonomikos augimą lėmė tiek į vidaus rinką, tiek į eksportą orientuotų ekonominių veiklų rezultatai. Įvertinus pirmojo 2017 m. pusmečio ekonominės raidos rezultatus ir pasikeitusias (palankesnes) prielaidas dėl užsienio paklausos pagrindinėse Lietuvos užsienio prekybos rinkose, metinio BVP pokyčio projekciją 2017 m. Finansų ministerija didina 0,9 procentinio punkto (nuo 2,7 proc. š. m. kovo projekcijos iki 3,6 proc.), 2018 m. 0,3 procentinio punkto (nuo 2,6 proc. iki 2,9 proc.). Numatoma, kad 2019 ir 2020 m. BVP atitinkamai augs 2,5 ir 2,4 proc. Atsižvelgdama į palankius ekonomikos raidos rezultatus LR Vyriausybė siekdama skatinti sisteminį visuomenės fizinį aktyvumą savo programoje numato sporto reformą, kurioje siekiama kurti skaidrią kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemą. Reformos tikslas įgyvendinti Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonę Skaidrios kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas, taikant efektyvius kūno kultūros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės fizinio 5

6 aktyvumo skatinimą. Įvedamas programinis didelio meistriškumo sporto finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, t.y. valstybės biudžeto lėšomis bus finansuojama didelio meistriškumo plėtojimo programa(-os). Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojami tik gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo bei sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo projektai. Šia reforma siekiama skatinti nacionalines sporto šakos federacijas diegti gero valdymo principus, efektyviau kovoti su dabartinėmis sporto grėsmėmis (dopingo vartojimu, korupcija, susitarimais dėl varžybų baigties), didinti šių organizacijų savarankiškumą, skaidrumą ir veiklos efektyvumą (LR Seimas, 2016). Taikant efektyvius sporto finansavimo kriterijus bei programinius biudžeto skirstymo metodus, bus skatinama nacionalinių sporto šakų federacijų konkurencija. Vyriausybė planuoja finansuoti valstybės biudžeto lėšomis pagal aiškius, skaidrius, viešai skelbiamus, su sporto šakos federacijomis suderintus finansavimo kriterijus, nacionalinių sporto šakų federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtros programas, susijusias su sportininkų pasirengimu ir dalyvavimu varžybose, įvairių amžiaus grupių nacionalinių čempionatų organizavimu ir pan. Kitas šios reformos akcentas yra tas, kad būtų nustatytas stabilus ženkliai didesnis fizinio aktyvumo finansavimas, kuris teigiamai įtakotų gyventojų fizinio aktyvumo rodiklius ir tuo pačiu gyventojų sveikatos rodiklių, susijusių su fizinio aktyvumo stoka, gerėjimą. Būtų padidintos galimybės finansuoti bendruomenių narių fizinio aktyvumo skatinimo, gyventojų, visų pirma vaikų ir jaunimo fizinio pajėgumo nustatymo, fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje, mokymo plaukti ir pan., projektus. Visa tai buvo numatyta LR Vyriausybės programoje (LR Seimas, 2016) ir numatoma naujos redakcijos LR sporto įstatyme (LR Seimas, 2018) Socialiniai veiksniai Nepaisant ekonominio pakilimo demografinės tendencijos per pirmąjį 2017 m. pusmetį nepagerėjo nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje toliau mažėjo liepos 1 d. buvo 48,7 tūkst. mažiau nei prieš metus. Darbo jėga 2017 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo 1,1 proc., arba 16,1 tūkst. asmenų. Nepalankios demografinės tendencijos turėjo neigiamą įtaką užimtumo rodikliams pirmąjį 2017 m. pusmetį užimtųjų skaičius šalyje sumažėjo 0,4 procento. Nors antrąjį 2017 m. pusmetį (ir vėlesniais vidutinio laikotarpio metais) teigiamą įtaką darbo rinkos rodikliams darys nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalioję Darbo kodekso pakeitimai, dėl lėčiau augančio darbo jėgos aktyvumo vidutinio laikotarpio užimtumo rodikliai, palyginti su 2017 m. pavasarį numatytais, bus prastesni. Numatoma, kad užimtųjų skaičius nuosekliai mažės visą vidutinį laikotarpį: 0,2 proc m., 0,3 proc m., po 0,4 proc ir 2020 metais (LR Finansų ministerija, 2017). Dėl teigiamos neto migracijos per š.m. tris mėnesius (gegužę, birželį ir liepą) gyventojų skaičius padidėjo 1315 gyventoju (1 pav.), tačiau bendras gyventojų skaičius Lietuvoje toliau mažėjo dėl didesnio mirtingumo nei gimstamumo (Statistikos departamentas, 2018). Gyventojų skaičiaus mažėjimas neabejotinai neigiamai veikia ir sportuojančiųjų skaičių. (A) (B) 1 pav. Emigrantų ir imigrantų skaičių kaita m. (A) bei migracijos balansas (B) 6

7 Technologiniai veiksniai Dvigubai daugiau vaikų kasdien praleidžia dvi ir daugiau valandų žaisdami kompiuterinius žaidimus nei tie, kurie aktyviai fiziškai juda bent vieną valandą. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Lietuvos moksleivių fizinis aktyvumas jau yra pasiekęs kritinę ribą. Technologijų įtaka, fizinio aktyvumo stoka ir neišugdytas noras sportuoti ar fiziškai judėti yra vienos iš pagrindinių sveikatos sutrikimų ir mažos motyvacijos rinktis aktyvų gyvenimo būdą priežastys. Iš kitos pusės, šiuolaikines technologijas galima būtų puikiai panaudoti skleidžiant žinią apie fizinio aktyvumo ir lengvosios atletikos naudą, motyvuojant daugiau judėti įvairaus amžiaus žmones, šviesti juos. Technologijų plėtra atveria dideles galimybes sportinės veiklos analizei ir kokybiškesniam sportininkų rengimui. Viena iš Federacijos funkcijų yra Lietuvos čempionatų ir kitų renginių vykdymas. Šioje vietojo šiuolaikinių technologinių sprendimų pritaikymas gali padėti sklandžiau ir kokybiškiau tokius sporto renginius organizuoti ir vykdyti. Šiuo metu yra kuriama ir m. žiemos sezono metu bus išbandyta pirmoji lengvosios atletikos varžybų informacinės sistemos (sutr. LAVIS) versija. Aiškiai identifikuojami du keliai. Vienas Federacijai samdant IT specialistus kurti savo informacinę sistemą (IS) apimančią 1) varžybų organizavimą ir vykdymą, 2) sportininkų duomenų bazę, kuria naudotųsi LLAF nariai (sporto klubai, mokyklos, centrai) savo individualių narių (sportininkų, trenerių, teisėjų ir kt.) apskaitai ir administravimui, 3) kiti lengvosios atletikos renginių organizatoriai. Kitas kelias ieškoti rinkoje siūlomus patikimus, išbandytus analogiškus produktus ir pirkti šią paslaugą nesirūpinant infrastruktūra, specialistais, palaikymu, o mokant sutartą metinę paslaugos kainą Išteklių analizė Sportininkai ir treneriai Lietuvos lengvoji atletika 2001-aisiais metais atšventusi savo aštuoniasdešimtmetį yra mūsų šalies sporto pradininkė ir lyderė savo olimpiniais bei pasauliniais pasiekimais. Į Lietuvą lengvaatlečiai parvežė vienuolika olimpinių medalių, iš jų tris aukso, vieną sidabro ir du bronzos medalius atkūrus nepriklausomybę. Mūsų šalies atletai gerino penkis pasaulio rekordus. Tūkstančiai jaunųjų lengvaatlečių siekia sportinių aukštumų ir dabar. Lengvaatlečiai didžiuojasi, kad šalies prezidentai Algirdas Brazauskas ir Valdas Adamkus savo jaunystėje pasirinko lengvąją atletiką. Remiantis KKSD statistinių metraščių medžiaga ( ), 2017 m. pagal sportuojančiųjų sporto mokyklose, centruose ir klubuose skaičių populiariausios šios olimpinės sporto šakos: futbolas sportuojančiųjų, krepšinis 24832, lengvoji atletika 6827, plaukimas 6072 ir rankinis 3633 (žr. 2 pav.). 2 pav. Populiariausių olimpinių sporto šakų Lietuvoje sportuojančiųjų skaičiaus kaita nuo 2001 iki 2017 m. (šaltinis: KKSD sporto statistikos metraščiai, ) 7

8 Analizuojant sportuojančiųjų lengvaatlečių kaitą nuo Londono olimpinių žaidynių (2012 m.), iki Rio De Žaneiro olimpiados (2016 m.), stebima buvo tendencija šiam skaičiui mažėti. Tačiau, 2017 m. pasirinkusiųjų lengvosios atletikos treniruotes skaičius išaugo daugiau nei 700 sportininkų (3 pav.). Nuo 2001 iki 2008 m. imtinai sportuojančiųjų klubuose ir sporto mokyklose skaičius svyravo tarp 7222 ir 8239 lengvaatlečių. Tuo tarpu, pradedant 2009 m. skaičius visados buvo mažesnis nei 7000 sportininkų ( ) (2 pav.). 3 pav. Lengvąją atletiką sportuojančiųjų sporto mokyklose, centruose ir klubuose skaičiaus kaita nuo 2001 iki 2017 m. (šaltinis: KKSD sporto statistikos metraščiai, ) Palyginimui 4 pav. pateikiama trenerių skaičiaus kaita populiariausiose Lietuvoje olimpinėse sporto šakose nuo 2001 iki 2017 m. (KKSD, ). 4 pav. Populiariausių olimpinių sporto šakų Lietuvoje trenerių skaičiaus kaita nuo 2001 iki 2017 m. (šaltinis: KKSD sporto statistikos metraščiai, ) Įdomi trenerių skaičiaus kaitos analizė lyginant laikotarpius nuo 2001 iki 2008 m. ir nuo 2009 iki 2017 m. (žr. 1 lentelę). Iki 2008 m. galima būtų pavadinti iki kriziniu laikotarpiu. Lengvojoje atletikoje iki 2009 m. imtinai trenerių skaičius mažėjo: nuo 326 dirbusių trenerių 2005 m. iki m. Nuo 2010 iki 2017 m. šis skaičius stabilizavosi ir tik nežymiai kinta tarp 255 ir 271. Tai lemia per tą patį laikotarpį taip pat nežymiai svyruojantis sportuojančiųjų skaičius (2 pav.). 8

9 1 lentelė. Trenerių skaičiaus kaita vidutiniškai per metus laikotarpiuose nuo 2001 iki 2008 m. ir nuo 2009 iki 2017 m. Vidutinis trenerių skaičius per vienerius metus Trenerių sumažėjo Sporto šaka (minus) ar padidėjo m m. (plius) Futbolas Krepšinis Lengvoji atletika Plaukimas Rankinis Lietuvoje sportuojančiųjų moksleivių lengvojoje atletikoje skaičius mažėja, tačiau lengvoji atletika pagal masiškumą yra trečia sporto šaka tarp visų sporto šakų ir pirmauja sportuojančiųjų skaičiumi tarp individualių sporto šakų. Ši lengvosios atletikos tendencija pastebima ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei pasaulyje. Atsakingos už šios sporto šakos plėtrą organizacijos yra susirūpinusios dėl sporto šakos ateities. Teisinė bazė LLAF yra juridinis asmuo, visuomeninė sporto organizacija, teisinė forma asociacija, narystės pagrindu vienijanti šalyje veikiančius lengvosios atletikos klubus, sporto mokyklas ir centrus bei kitas sporto organizacijas, turintis antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą atributiką, sąskaitas nacionaline ir užsienio valiuta Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, taip pat galintis turėti valiutinę sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje. LLAF už savo prievoles atsako visu savo turtu metais įkurta Tarptautinė lengvosios atletikos federacija (IAAF), 1938 metais priimti jos įstatai. Dabar ši Tarptautinė federacija vienija 214 pasaulio nacionalinių federacijų tarp jų ir Lietuvos lengvosios atletikos federaciją (LLAF) bei yra viena didžiausių sporto organizacijų pasaulyje. Oficialia Lengvosios atletikos sporto pradžia Lietuvoje galima laikyti 1921 m. liepos d., kai Lietuvos fizinio lavinimo sąjunga Kaune, Vytauto kalne, surengė pirmąjį Lietuvos lengvosios atletikos čempionatą įsteigtas Lengvosios atletikos komitetas prie Lietuvos sporto lygos. Įstojimo į IAAF (Tarptautinė lengvosios atletikos federacija) data nenustatyta. Narystė IAAF sugrąžinta po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. lapkričio dienomis. LLAF yra Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (IAAF) bei Europos lengvosios atletikos asociacijos (EA) narė ir vadovaujasi LR Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, LR Asociacijų įstatymu, IAAF, EA, LLAF įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis. LLAF pripažįsta Olimpinę chartiją ir vykdo jos reikalavimus. LLAF atstovauja lengvajai atletikai Lietuvoje ir užsienyje. LLAF rūpinasi lengvosios atletikos plėtojimu šalyje, sprendžia techninius klausimus dėl varžybų vykdymo, taisyklių, sprendžia ginčytinus klausimus, bendradarbiauja su Europos ir pasaulio lengvosios atletikos federacijomis kitomis užsienio ir šalies sporto organizacijomis. LLAF rengia Lietuvos lengvosios atletikos ilgalaikę strategiją ir veiklos programą; koordinuoja lengvosios atletikos federacijos narių veiklą šalyje; užtikrina Lietuvos lengvosios atletikos visų amžiaus grupių rinktinių parengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose; rengia visų amžiaus grupių šalies čempionatus, tarptautines varžybas; kontroliuoja, kad būtų laikomasi IAAF, EA ir LLAF įstatų bei varžybų taisyklių; taiko bausmes už dopingo vartojimą; atstovauja lengvosios atletikos interesams Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, IAAF, EA ir kitose šalies ir tarptautinėse organizacijose; plėtoja leidybinę veiklą; tvarko lengvosios atletikos apskaitą ir kt. Federacija sukurta pagal LR asociacijų įstatymo nuostatas. LLAF savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie Federacijos Konferencijose yra tobulinami atsižvelgiant į IAAF, EA, WADA ar kitų skėtinių organizacijų rekomendacijas. Vienas svarbiausių teisinės bazės pasikeitimas yra susijęs su 2018 m. LR Seimo priimu Sporto įstatymu, kuris įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. 9

10 Federacija savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Konferencijos arba Tarybos priimtais kitais svarbiais dokumentais: Varžybų kalendorius, nuostatai ir reglamentas, Lietuvos rinktinių sudarymo principai, Kvalifikacinių laipsnių nuostatai ir normatyvai, Rekordų tvirtinimo nuostatai ir kt. Šiuo metu atsižvelgiant į naujojo Sporto įstatymo nuostatas ir reikalavimus yra rengiamas Lietuvos lengvosios atletikos etikos kodeksas. Organizacinė struktūra Federacijos organizacinė struktūra yra tipinė, kuri daugiau ar mažiau būdinga daugumai nacionalinių sporto federacijų (5 pav.). Remiantis įstatais, LLAF struktūrą sudaro: Konferencija Taryba Prezidentas Vykdomasis komitetas Viceprezidentas Generalinis sekretorius Direktorius 5 pav. LLAF organizacinė struktūra Konferencija yra aukščiausias LLAF organas, turintis visas visuotinio susirinkimo teises. Konferencijoje dalyvauja LLAF nariai ar jų deleguoti atstovai. Konferencijoje taip pat be balso teisės gali dalyvauti LLAF Tarybos nariai, garbės nariai ir rėmėjai. Konferencija priima, keičia ir papildo LLAF įstatus; taiko sankcijas LLAF įstatų nustatyta tvarka; renka ir atleidžia LLAF Prezidentą; Prezidento teikimu renka ir atleidžia Viceprezidentą, Tarybos, Revizijos ir Arbitražinės grupės narius; svarsto ir pritaria garbės nario kandidatūrai; nustato ir tvirtina Tarybos narių skaičių; renka LLAF atstovus į Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Generalinę asamblėją; išklauso ir tvirtina Prezidento, Tarybos, Revizijos bei kitų komisijų metines ataskaitas; išklauso praėjusių metų biudžeto ataskaitą; tvirtina ateinančių metų biudžetą; tvirtina sporto renginių kalendorinį planą ir jų vykdymo reglamentą; tvirtina ilgalaikes lengvosios atletikos programas; sprendžia LLAF veiklos pasibaigimo, pertvarkymo ar reorganizavimo klausimą; prireikus sprendžia bet kuriuos kitus, konferencijos kompetencijai priskirtus, LLAF veiklos klausimus. Taryba atstovauja LLAF tarp konferencijų, įgyvendina konferencijos sprendimus ir kt. Vykdomasis komitetas tarp LLAF Tarybos posėdžių atstovauja LLAF ir tvarko einamuosius klausimus. LLAF Prezidentas yra Federacijos vadovas. Jis atstovauja LLAF ir vykdo kitas jam pavestas funkcijas: vadovauja LLAF darbui; atsako už LLAF ūkinę-finansinę veiklą; teikia Konferencijai 10

11 kandidatus į Viceprezidento postą, Tarybos, Revizijos ir Arbitražinės grupės narius; Tarybai pritarus skiria Generalinį sekretorių, trenerių tarybos pirmininką ir teisėjų kolegijos pirmininką; Tarybai pritarus, skiria Vykdomojo komiteto narius; Konferencijai pritarus, suteikia garbės nario vardą; šaukia Tarybos posėdžius ir nustato jų vietą, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį; pirmininkauja Tarybos, Konferencijos ir Vykdomojo komiteto posėdžiams; atstovauja LLAF IAAF, EAA ir kitose tarptautinėse organizacijose; atstovauja LAAF teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; pasirašo visus LLAF dokumentus, sudaro sutartis LLAF vardu arba įgalioja Viceprezidentą, Generalinį sekretorių ar Direktorių juos pasirašyti; dalyvauja formuojant LLAF finansinę politiką, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose; pasirašo visus LLAF dokumentus arba įgalioja Viceprezidentą, Generalinį sekretorių ar Direktorių juos pasirašyti; nustato Tarybos ir Vykdomojo komiteto narių veiklos sričių ir pareigų paskirstymą; apie LLAF veiklą atsiskaito konferencijoje; pritarus Vykdomajam komitetui, sudaro darbo sutartį su Direktoriumi. Prezidentas tam tikras savo pereigas gali perduoti vykdyti kitiems asmenims. Generalinis sekretorius yra LLAF vykdomasis organas, kuris padeda LLAF Prezidentui, Tarybai ir Vykdomajam komitetui spręsti operatyvius LLAF organizacinės veiklos klausimus. Generalinis sekretorius vykdo Prezidento, Tarybos ir Vykdomojo komiteto pavedimus, tvarko LLAF raštvedybą. Direktorius vadovauja direktorato darbui, įgyvendina Konferencijos, Tarybos ir Vykdomojo komiteto sprendimus, taip pat vykdo Prezidento, Tarybos ir Vykdomojo komiteto pavedimus. Direktorius atsakingas už LLAF priemonių organizavimą ir vykdymą. Taryba gali įsteigti specialios kompetencijos organus: tarybas, komitetus, komisijas. Federacijoje svarbų vaidmenį atlieka visuomeninais pagrindais veikiantys tokie organai kaip trenerių taryba, kuriai vadovauja pirmininkas (Lietuvos lengvosios atletikos nacionalinės rinktinės vyr. treneris) kartu dirbdamas su penkiais rungčių grupių vyr. treneriais, bei teisėjų kolegija, vadovaujama jos pirmininko. Šiuo metu Federacijoje yra dar 17 komisijų. Tikslas buvo įtraukti kuo daugiau Federacijos narių ir aktyvių lengvosios atletikos entuziastų į organizacijos veiklą. Tačiau, ne visos komisijos yra pakankamai aktyvios ir realiai veikiančios dėl lyderystės, idėjų ar noro stokos. Todėl artimiausiu metu planuojama peržiūrėti komisijų sąrašą, kai kurias iš jų likviduoti arba reorganizuoti. Žmonių ištekliai (etatai, kvalifikacija) Federacijoje administracijoje dirba 9 darbuotojai. Sportininkus aptarnaujantis personalas (treneriai, kineziterapeutai) dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis. Pagrindiniai LLAF Direktorato darbuotojai: generalinė sekretorė, direktorius, varžybų direktorius, referentė, vyr. finansininkė, metodininkė, vairuotojas, spaudos atstovas, statistikas. Visuomenininkai: prezidentas, LLAF Tarybos nariai, Vykdomojo komiteto nariai, LLAF nacionalinės rinktinės vyr. treneris, LLAF jaunimo ir jaunių rinktinės vyr. treneris, rungčių vyr. treneriai, teisėjų kolegija, komisijų bei grupių pirmininkai ir nariai. Planavimo sistema Federacija savo veiklą planuoja rengdami įvairius dokumentus: strateginis planas (4-6 metams), metinė veiklos programa ir projektai, metinis varžybų kalendorinius, nuostatai ir reglamentas, biudžeto metinis planas, rinktinių sąrašai, sportininkų rengimo ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai ir kt. Finansiniai ištekliai Federacijos (tame tarpe ir LLAF narių) finansavimo šaltiniai yra: Valstybės biudžeto lėšos; Sporto rėmimo fondas; LTOK lėšos; Stojamieji ir kasmetiniai nario mokesčiai Savivaldybių lėšos (gauna LLAF nariai); Rėmėjų ir kitos lėšos. 11

12 LLAF gaunamas lėšas sudaro: valstybės biudžeto lėšos skirtos varžybų Lietuvoje vykdymui ir rinktinių delegavimui į pasaulio, Europos čempionatus ir kt. tarptautines varžybas bei lėšos skirtos rinktinių rengimui minėtoms varžyboms. Valstybės biudžeto lėšos kiekvienais metais skiriamos įvertinus federacijų veiklą pagal Sporto įstatyme numatytus kriterijus. Kasmet sudaromas metinis biudžeto planas, kuriame planuojamos gauti lėšos ir išlaidos. Lėšų poreikis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į numatytų renginių kalendorių; numatomus rinktinių delegavimus į pasaulio, Europos čempionatus, taurės varžybas ir kt. tarptautines varžybas; lėšas reikalingas mokomajam sportiniam darbui, sportininkų maistpinigių išmokėjimui, aprūpinimui sportine apranga (sportininkus, varžybų teisėjus), sportininkų draudimui; lėšas reikalingas dalyvavimui konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose; biuro ir transporto išlaikymui. Lėšos sportininkų rengimui skiriamos ne tik iš Valstybės sporto biudžeto. Jos kooperuojamos su LTOK, savivaldybių, klubų, rėmėjų ir kt. lėšomis. Gaunamos dotacijos iš IAAF ir EA naudojamos administracinėms federacijos reikmėms. Papildomų lėšų gaunama iš rėmėjų, kurios panaudojamos įvairių programų vykdymui, tarptautinių varžybų organizavimui šalyje, perspektyvių rezervo sportininkų rengimui. Ryšių (informacinei ir komunikavimo) ištekliai Efektyviam Federacijos ryšių su visuomene užtikrinimui Federacijoje dirba spaudos atstovas. Federacija rengia pranešimus spaudai, nuolatos atnaujina interneto svetainę ( Svetainėje numatyta galimybė užsiprenumeruoti Federacijos naujienlaiškius. Sukurtos LLAF paskyros populiariausiuose socialiniuose tinkluose: Facebook, Twitter, Instagram. Vidaus kontrolės (taip pat vidaus audito) sistemos LLAF Konferencija 4 metams renka Revizijos komisiją, kurią sudaro trys nariai. Revizijos komisija iš savo narių renka komisijos pirmininką. Revizijos komisijos nariais negali būti valdymo organų nariai, LLAF komitetų ir komisijų pirmininkai bei direktorato darbuotojai. Revizijos komisija yra atskaitinga Konferencijai. Revizijos komisija privalo: tikrinti visus Federacijos buhalterinės apskaitos dokumentus; LLAF Konferencijoje bei artimiausiame Tarybos posėdyje pateikti ataskaitą apie tikrinimo rezultatus. Revizijos komisija gali pagal sutartį pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus SSGG analizė Stiprybės ir silpnybės Stiprybės: Lengvoji atletika strateginė sporto šaka Stiprios sporto šakos tradicijos Sporto šakos istorinės atmintis ( ) išsaugota išleistose knygose Aukšti sportiniai pasiekimai Daugiausiai sportininkų deleguojanti į olimpines žaidynes Geri tarptautiniai ryšiai Kvalifikuoti ir patyrę specialistai ir profesionalūs darbuotojai Silpnybės: Ribotos lėšos Neaugantis trenerių skaičius, jaunų talentingų trenerių stygius Neaugantis sportuojančiųjų moksleivių skaičius Nepakankamas darbas pritraukiant savanorius Nėra sudarytų ilgalaikių sutarčių su rėmėjais (lentelės tęsinys kitame puslapyje) 12

13 Geras abipusis ryšys su treneriais, sportininkais ir federacijos nariais Optimali struktūra Produktyvus bendradarbiavimas su sporto organizacijomis Masinė, prieinama ir aktyviai kultivuojama sporto šaka Platus sporto šakos rungčių spektras Lengvoji atletika visų sporto šakų pagrindas Tarptautinių ir Lietuvos organizacijų pripažinta ir vertinama federacija (2017 m. geriausia federacija) Vykdoma IAAF Kids Athletics programa Demokratiškas valdymas Sukurta teisėjų kvalifikacijos kėlimo sistema Apimanti visus socialinius sluoksnius Sukurta varžybų sistema apimanti įvairias amžiaus grupes Kokybiškas varžybų vykdymas Planingas didelio meistriškumo sportininkų rengimas Kooperuotos lėšos sportininkų rengimui Naujausių technologijų naudojimas varžybose ir treniruočių procese Tarptautinių renginių organizavimas Lietuvoje Operatyvi informacinė sklaida Nuolatinai ir sistemingai vedama rezultatų, rekordų ir kt. statistika bei leidžiamas kasmetinis rezultatų biuletenis Galimybės ir grėsmės Galimybės: Auganti ekonomika Pasikeitęs finansavimo modelis Naujas Sporto įstatymas Naujos technologijos Stadionų geografinė plėtra KKSD prijungimas prie ŠMM LSU prijungimas prie LSMU Galimybė tobulinti savo kvalifikaciją užsienio šalyse arba kviestis specialistus iš užsienio šalių (lentelės tęsinys) Nepakankamas ryšys tarp sporto specialistų ir sporto mokslininkų Metodinės medžiagos trūkumas Nepakankamas trenerių ir sportininkų skatinimas Neturėjimas informacinių sistemų sportininkų apskaitai ir varžybų vykdymui Grėsmės: Mažas trenerių atlyginimas, ypač jaunųjų trenerių Pasikeitęs finansavimo modelis Naujas Sporto įstatymas Didelė emigracija Senstanti visuomenė Sėslus gyvenimo būdas dėl technologijų plėtros KKSD prijungimas prie ŠMM LSU prijungimas prie LSMU Infrastruktūros susidėvėjimas (maniežų trūkumas, būklė ir siaura geografija) (lentelės tęsinys kitame puslapyje) 13

14 Sudarytos sąlygos deramai vykdyti sportininkų atranką ir rengti didelio meistriškumo sportininkus olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams Renovavus Kaune stadioną, atsiras galimybė vykdyti Europos l. atletikos čempionatus Lietuvoje Masinių lengvosios atletikos renginių plėtra Aktyvi antidopingo politika sudaro prielaidas sąžiningai konkurencijai Galimybė sportuoti ištisus metus (lentelės tęsinys) Išsiplėtus tarptautinių varžybų geografijai išauga išlaidos aklimatizacijos sporto stovykloms ir varžyboms Jaunieji treneriai renkasi geriau apmokamą darbą kitose (dažniausiai žaidimų) sporto šakose Nepakankama medicininė priežiūra lemia padidintą riziką sportininkų sveikatai Tarptautinė emigracija Vyresnio amžiaus specialistams išlikęs užsienio kalbos barjeras siekiant tobulėti Didėjanti tarptautinė konkurencija Dėl dopingo problemų sportas gali tapti mažiau patrauklus Didelė biurokratinė našta 14

15 2. MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS 2.1. Misija Populiarinant lengvąją atletiką, skatinant ir inicijuojant įvairias lengvosios atletikos formas, siekiant aukščiausių sportinių rezultatų, stiprinti Lietuvos gyventojų gerovę, geriausiai atstovauti Lietuvai aukščiausio rango tarptautinėse sporto varžybose, vykdyti nacionalinius bei tarptautinius lengvosios atletikos projektus skatinančius tobulėti ir siekti aukščiausių organizacijos veiklos standartų Vizija LLAF tai auganti savo nariais, dalyviais ir sportiniais pasiekimais organizacija, kuri veikia pagal Europos Sąjungos sporto organizacijų gerosios vadybos principus: skaidrumo ir viešosios komunikacijos, demokratijos, abipusės kontrolės ir pasitikėjimo bei solidarumo Vertybės Profesionalumas Veiklos skaidrumas ir atsakomybė Komandinis darbas Nuolatinis tobulėjimas 15

16 3. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR LŪKESČIAI Federacija išanalizavusi aplinkos veiksnius, vidinius išteklius ir potencialą, atlikusi SSGG analizę bei atsižvelgdama į LLAF misiją, viziją ir vertybes iškėlė tokius strateginius tikslus m. laikotarpiui: 1. Skatinti įvairių lengvosios atletikos formų plėtrą ir masiškumą. 2. Gerinti didelio meistriškumo sportininkų pasirengimo aukščiausio rango varžyboms sąlygas ir skirti nuolatinį dėmesį jauniesiems talentams. 3. Kelti trenerių ir teisėjų kvalifikaciją. 4. Šviesti sportininkus ir trenerius antidopingo klausimais. 5. Kelti nacionalinių sporto renginių kokybę ir organizuoti Europos masto lengvosios atletikos renginį Lietuvoje. 6. Inicijuoti lengvosios atletikos infrastruktūros plėtrą. 7. Efektyvinti organizacijos valdymą Skatinti įvairių lengvosios atletikos formų plėtrą ir masiškumą Uždaviniai: 1. Užmegzti glaudesnius ryšius su bėgimo mėgėjų bendruomene. 2. Plėsti bendradarbiavimą su sportuojančiais neįgaliaisiais ir jų organizacijomis. 3. Didinti federacijos narių ir sportuojančiųjų skaičių. 4. Inicijuoti renginius vaikams ir paaugliams įtraukiant visus šeimos narius. Lūkesčiai: Federacijos narių skaičius padidės iki 75. Sukurti dalyvaujančiųjų masiniuose lengvosios atletikos renginiuose apskaitos informacinę sistemą Gerinti didelio meistriškumo sportininkų pasirengimo aukščiausio rango varžyboms sąlygas ir skirti nuolatinį dėmesį jauniesiems talentams Uždaviniai: 1. Parengti nacionalinę ilgalaikio sportininkų rengimo programą. 2. Sudaryti maksimaliai geras sąlygas talentingiems sportininkams ruoštis aukščiausio rango varžyboms 3. Bendradarbiaujant su sporto mokslo atstovais sukurti talentingų jaunųjų sportininkų atrankos sistemą. 4. Užtikrinti talentingiems sportininkams galimybes dalyvauti tarptautinėse reitinginėse varžybose. Lūkesčiai: 3-5 medaliai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose 8-12 sportininkų 1-8 vietose olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose Jaunimo ir jaunių amžiaus grupėse (U18, U20, U23) 2-3 medaliai Europos ir pasaulio čempionatuose Jaunimo ir jaunių amžiaus grupėse (U18, U20, U23) 1-8 vietose 8-12 sportininkų Europos ir pasaulio čempionatuose 16

17 3.3. Kelti trenerių ir teisėjų kvalifikaciją Uždaviniai: 1. Rengti kasmetinius trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kursus Lietuvoje 2. Deleguoti trenerius ir teisėjus į tarptautinius kursus ir seminarus užsienyje Lūkesčiai: Kasmet paruošti po 10 naujų nacionalinės kategorijos teisėjų Vienas naujas tarptautinės kategorijos teisėjas Surengti 6-8 seminarus treneriams Lietuvoje dalyvaujant užsienio lektoriams Deleguoti į tarptautinius seminarus ir kursus trenerių 3.4. Šviesti sportininkus ir trenerius antidopingo klausimais Uždaviniai: 1. Organizuoti kursus ir seminarus sportininkams ir treneriams 1-2 k. per metus 2. Užtikrinti EA I Run Clean sertifikatų gavimą aukšto meistriškumo sportininkams ir treneriams. Lūkesčiai: Siekti šimtaprocentinio sportininkų ir trenerių dalyvavimo antidopingo švietimo renginiuose. Lietuvos lengvoji atletika be dopingo skandalų 3.5. Kelti nacionalinių sporto renginių kokybę ir organizuoti Europos masto lengvosios atletikos renginius Lietuvoje Uždaviniai: 1. Užtikrinti Lietuvos geriausiųjų sportininkų dalyvavimą nacionaliniuose čempionatuose. 2. Organizuoti Europos sportinio ėjimo taurės varžybas Lietuvoje 2019 m. 3. Organizuoti U20 arba U23 Europos čempionatą Lietuvoje 2023 m. 4. Siekti, kad nacionalinis čempionatas būtų transliuojamas per nacionalinę televiziją. 5. Sukurti arba įsigyti patikimą ir patogią lengvosios atletikos varžybų informacinę sistemą (LAVIS) Lūkesčiai: Šimtaprocentinis nacionalinės rinktinės narių dalyvavimas čempionatuose. Sėkmingas Europos sportinio ėjimo taurės varžybų organizavimas 2019 m. Sėkmingas U20 arba U23 Europos čempionato organizavimas 2023 m. Kaune m. LAVIS visos apimties sukūrimas; 2020 visiškas LAVIS įdiegimas Inicijuoti lengvosios atletikos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą Uždaviniai: 1. Inicijuoti naujų šiuolaikiškų maniežų atsiradimą Lietuvoje. 2. Inicijuoti esamos infrastruktūros atnaujinimą Lūkesčiai: Naujas maniežas Kaune ir Vilniuje Renovuotas maniežas Vilniuje ir Panevėžyje bei stadionas Kaune 17

18 3.7. Efektyvinti organizacijos valdymą Uždaviniai: 1. Tobulinti strateginį valdymą ir stebėseną 2. Kelti federacijos darbuotojų vadybines kompetencijas 3. Revizuoti ir optimizuoti federacijos struktūrą Lūkesčiai: Sėkmingas metinių planų įgyvendinimas Kasmet deleguoti federacijos darbuotojus (1-2) į tarptautinius seminarus ir kursus sporto vadybos klausimais LLAF komisijų reorganizavimas Federacijoje visiškai įdiegti Europos Sąjungos sporto organizacijų gerosios vadybos principai 18

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

LBKIF & GS 2018 ataskaita

LBKIF & GS 2018 ataskaita LBKIF & GS 2018 ATASKAITA R. PETRUKANECAS 2018 M. APŽVALGA 2018 LBKIF BUVO PERDUOTA PILNA BKI SPORTO VYSTIMO KONTROLĖ: VISA VEIKSMŲ LAISVĖ. TAČIAU PRISIDĖJO ŽYMIAI DAUGIAU PAREIGŲ BEI ATSAKOMYBIŲ. PERĖMĖME

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė

UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA M. M. Ukmergė UKMERGĖS SPORTO CENTRAS METINĖ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. Ukmergė 2018 1 PATVIRTINTA Sporto centro direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. UKMERGĖS SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M. 1. SITUACIJOS

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA kodas , buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROT

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA kodas , buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROT LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2019/1 2019-01-23 Kaunas Posėdis įvyko 2019

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau