Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m.

2 TURINYS I. BENDROJI DALIS. 3 II. III. SU VERSLO PLĖTROS SKATINIMU, VERSLUMO UGDYMU SUSIJUSI VEIKLA. 6 SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ IR KITŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VYKDYMU SUSIJUSI VEIKLA. 9 IV. KITA CENTRO VEIKLA. 9 V. BAIGIAMOJI DALIS. 10 VI. PRIEDAI 11 1 PRIEDAS M. VEIKLOS PLANAS 2 PRIEDAS: A LENTELĖ M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS PAGAL PRIEMONES B LENTELĖ. VEIKLOS KIEKYBINIAI RODIKLIAI C LENTELĖ. VEIKLOS POVEIKIO RODIKLIAI D LENTELĖ. UŽDIRBTOS LĖŠOS PAGAL PASLAUGŲ RŪŠIS E LENTELĖ. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI F LENTELĖ. VEIKLOS IŠLAIDOS IR JŲ PAVADINIMAI 2

3 I. BENDROJI DALIS 1. BENDRA INFORMACIJA APIE VERSLININKŲ NAMUS VšĮ Verslininkų namai įregistruoti 1998 m. liepos 3 d. Steigėjas Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija m. LR Vyriausybė nutarimu Verslininkų namams perduotas 249 kv. m. pastatas Kauno senamiestyje m. Verslininkų namų dalininku tapo LR Ūkio ministerija. Šiuo metu pastatas visiškai rekonstruotas ir pritaikytas teikti mokymo paslaugas visuomenei. Šiuo metu Verslininkų namai yra viena iš LR Ūkio ministerijos sukurto viešųjų paslaugų verslui tinklo organizacijų m. Verslininkų namų pastatas buvo pilnai pritaikytas žmonėms su negalia. VšĮ "Verslininkų namai" savo veikloje vadovaujasi Viešųjų įstaigų įstatymu, organizacijos įstatais, kuriuos patvirtino visuotinis dalininkų susirinkimas. VšĮ "Verslininkų namų" veiklos tikslą apibrėžia organizacijos įstatai. Pagrindinis VšĮ "Verslininkų namai" veiklos tikslas teikti informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais. VšĮ "Verslininkų namai" nuolat teikia informaciją bei konsultuoja verslo pradžios, ES struktūrinių fondų, finansavimo šaltinių paieškos, įmonės valdymo, verslo partnerių paieškos, informacinių technologijų ir jų panaudojimo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, darbo teisės, rinkodaros, personalo valdymo, informacijos paieškos ir valdymo bei kitais su verslu susijusiais klausimais. Verslo informacijos teikimas bei konsultacijos padeda pilnai išnaudoti Verslininkų namų sukauptą verslo informacijos duomenų bazę, darbuotojų kompetenciją, ryšius su kitomis verslą vienijančiomis organizacijomis. Didelė konferencijų salė įgalina organizuoti verslo informacijos sklaidos renginius bei mokymus plačiai auditorijai. Verslininkų namų konferencijų salėje organizuojami mokymai, seminarai bei verslo informaciniai sklaidos renginiai verslininkams aktualiais klausimais. 2. DALININKAI METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, JŲ DALIS DALININKŲ KAPITALE. Dalininkų skaičius 2012 metų pradžioje: 2 (Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija ir LR Ūkio ministerija). Dalininkų skaičius ir kapitalas metų bėgyje nekito: Lt Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija, Lt LR Ūkio ministerija. 3. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ. Gautos lėšos ir jų šaltiniai Pajamos iš Metai LR Ūkio Projektai Darbo GPM 2% ekonominės ministerijos biržos parama veiklos Viso projektai dotacija

4 Bendri Verslininkų namų finansavimo šaltiniai sudarė Lt. Projektas Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinant verslumo kompetencijas, Lt 35% Finansavimo šaltiniai, 2012 m. Darbo biržos dotacija, Lt 2% 2% GMP parama, 82 Lt 0% Viso: Lt Uždirbtos pajamos, Lt 63% "Verslininkų namų" finansavimo šaltiniai m Uždirbtos pajamos L Projektai Ūkio ministerijos finansavimas m m m m m m. VšĮ Verslininkų namai 2012 m. baigė su Lt pelnu. VšĮ "Verslininkų namai" veiklos rezultatas, metai Lt

5 Centro pajamos: Eil.Nr. Pajamų šaltinis Pajamos už paslaugas (Lt) 2010 m m m. 1. Konsultacijos Renginių organizavimas Mokymai Įmonių steigimo paslaugos 5. Buhalterinė apskaita įmonėms Kitos veiklos pajamos Viso: ĮSIGYTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS. VšĮ "Verslininkų namai" 2012 m. ilgalaikio turto neįsigijo. 5. IŠLAIDOS PER FINANSINIUS METUS. Per 2012 m. VšĮ "Verslininkų namai" patyrė Lt sąnaudų, iš kurių kompensuotos sąnaudos Lt. Daugiausiai sąnaudų patirta darbo užmokesčiui su mokesčiais Lt bei patalpų išlaikymui Lt. Patalpų plotas 249 kv.m. Darbuotoj ų skaičius Direktoria us atlyginima s Išlaidos veiklai 2009 m.(lt) Išlaidos veiklai 2010 m. (Lt) Išlaidos veiklai 2011 m. (Lt) Išlaidos veiklai 2012 m. (Lt) , , , ,- 6. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE m. sausio 1 d. Verslininkų namuose dirbo 6 darbuotojai: direktorius Donatas Žiogas, finansininkė-konsultantė Angelė Cirtautienė, buhalterė Dovilė Latakaitė, vadybininkė konsultantė Indrė Beržinskaitė ir valytoja Vita Šulskutė m. vaiko auginimo ir priežiūros atostogose buvo buhalterė ekonomistė Gintarė Aukštakalnienė m. gruodžio 31 d. Verslininkų namuose dirbo 7 darbuotojai: direktorius Donatas Žiogas, finansininkė-konsultantė Angelė Cirtautienė, buhalterė Violeta Bradulskienė, buhalterė Dovilė Latakaitė, vadybininkė konsultantė Indrė Beržinskaitė ir valytoja Vita Šulskutė. 5

6 II. SU VERSLO PLĖTROS SKATINIMU, VERSLUMO UGDYMU SUSIJUSI VEIKLA 1. DARBAS SU PRADEDANČIAIS VERSLĄ, KONKRETI PARAMA ĮMONĖMS PADEDANT JOMS PLĖTOTI VERSLĄ m. Verslininkų namuose buvo organizuojami mokymai, seminarai, verslo informacijos sklaidos renginiai, teikiamos konsultacijos verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros, įmonių valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, finansavimo šaltinių paieškos, ES struktūriniai fondų, darbo teisės, informacinių technologijų ir jų panaudojimo, informacijos paieška ir jos valdymo, personalo valdymo, kitomis verslui aktualiomis temomis. Smulkiausi verslininkai, neturintys ofisų bei kompiuterio, naudojasi Verslininkų namų patalpomis bei įranga. Taip pat sudaryta galimybė naudotis sukaupta buhalterine, apskaitos, teisine, verslo ir ekonomikos pagrindų literatūra, ES informaciniais leidiniais, susipažinti su naujausiuose Valstybės žinių, Verslo žinių numeriuose atspausdinta informacija m. Verslininkų namuose buvo teikiamos verslo informacijos bei konsultacijų paslaugos ir organizuojami renginiai pagal parengtą 2012 m. veiklos planą. Daugiausiai konsultacijų suteikta, verslo pradžios ir įmonės valdymo, verslo plano, finansų ir buhalterinės apskaitos, ES struktūrinių fondų klausimais. Norintiems pradėti verslą ne tik teikiame konsultacijas, bet ir rengiame įmonės steigimo dokumentus m. Verslininkų namai rengė 53-jų naujų įmonių steigimo dokumentus arba padėjo įmones steigti elektroniniu būdu. Verslo pradžios renginių metu bei konsultuojant pradedančius verslininkus, centras dalindavo bazinės verslo informacijos paketą, kuriame sukaupta įmonių pasiūlymai bei teisinės įmonių registracijos dokumentų pavyzdžiai. Dėka šio paketo, būsimi verslininkai patys galėjo pasirengti įmonės steigimo dokumentus. Viso per 2012 m. išdalinti 36 tokie paketai. Daug dėmesio buvo skirta atskirų verslininkų problemoms, jų informavimui ir konsultavimui. Verslo informaciniame centre buvo teikiamos įvairios verslininkams reikalingos paslaugos: kopijuojami dokumentai, spausdinami raštai, siunčiamos faksogramos ir elektroniniai laiškai, suteikiama įvairi informacija verslo klausimais, atliekama informacijos paieška internete ir kt. Taip pat buvo organizuojami renginiai (seminarai, mokymai, susitikimai) pagal individualius įmonių užsakymus m. Verslininkų namai tęsė 2010 m. naujoms įmonėms pradėtas teikti buhalterinės apskaitos paslaugas m. gale šia paslauga naudojosi 34 įmonės. 2. VIZITAI VERSLININKŲ NAMUOSE m. centre lankėsi Švedijos Socialinių iniciatyvų fondo atstovės Ylva Kronheffer ir Caroline Cederlof. Susitikimo metu atstovės susitiko su neįgaliais verslininkais, kasmetinių VšĮ "Verslininkų namai" ir Kauno reg. SVV asociacijos vykdomų projektų dalyviais. 3. VERSLUMO SKATINIMO IR ĮMONIŲ AKTYVINIMO PRIEMONĖS. Centras ir VšĮ Verslo Iniciatyva, kartu su Kauno regiono smulkaus ir vidutinio verslininkų asociacija, 2012 m. inicijavo ir įgyvendino verslumo skatinimo modelį Verslo virusas ( Modelio pagrindinis tikslas yra sukurti veiksmingą priemonių sistemą, ugdančią ir skatinančią jaunimo verslumą, įgalinant juos įkurti ir vystyti savo verslą. Verslo centre kiekvieną dieną lankosi veikiančių įmonių atstovai bei žmonės, norintys pradėti verslą. Centro darbuotojai suteikia jiems reikalingą informaciją apie įmonių registravimą, finansavimo galimybes, verslą reglamentuojančius aktus ir t.t. Kaip įprasta daugelis verslininkų 6

7 klausimų yra apie kontroliuojančias institucijas, jų reikalavimus įvairioms verslo sritims. Daug specifinių klausimų užduodama dėl mokesčių, apskaitos bei įmonių dokumentacijos tvarkymo. Verslininkų bendradarbiavimo skatinimas, pagalba ieškant partnerių užsienyje, nuolat teikiama informacija apie galimybes dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, prisideda prie verslumo skatinimo ir įmonių aktyvinimo. Viena reikšmingiausių Verslininkų namų funkcijų, be abejo, yra verslininkų skatinimas burtis, bendrauti, domėtis verslo organizavimo bei vadybos klausimais, naujais verslą reglamentuojančiais teisiniais aktais. Verslininkų namai aktyviai dalyvauja Verslininkų Bendradarbiavimo Tinklo (VBT) veikloje, centro direktorius Donatas Žiogas pirmininkavo Verslo centrų asociacijai bei aktyviai dalyvavo Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos veikloje. 4. MOKYMŲ IR KONSULTACIJŲ TEIKIMO SISTEMA, DALYVIAI IR JŲ SKAIČIUS, TENDENCIJOS. Per 2012 m. įvyko 5 verslo informaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 131 dalyviai, kurių bendra trukmė 19,5 val. Buvo suorganizuota 80 val. mokymų įvairiomis verslo temomis, kuriuose apsilankė 172 dalyviai. Konsultacijos suteiktos 386 asmenims, kurios truko 427 val.. Dalyvių skaičius "Verslininkų namų" renginiuose m m m m m. Verslo informacijos sklaidos renginiai Mokymai 5. RYŠIAI SU SAVIVALDYBE, SENIŪNIJOMIS, APSKRITIES ADMINISTRACIJA, VERSLO ORGANIZACIJOMIS, MOKSLO INSTITUCIJOMIS, ŠIO BENDRADARBIAVIMO FORMOS IR REZULTATAI. Bendradarbiaujame su įvairiomis Lietuvos organizacijomis ir institucijomis: dalyvaujame socialinių partnerių statuse, svarstant rengiamus regiono plėtros dokumentus; Trišalės Tarybos veikloje Kauno darbo biržoje, platiname informaciją verslininkams apie darbo biržos vykdomas programas; vyksta bendradarbiavimas su Kauno kolegijos Verslo fakulteto studentais ir dėstytojais, KTU ir kitais universitetais. Verslininkų namuose nuolat atlieka praktiką studentai iš įvairių Kauno universitetų bei kolegijų. VšĮ "Verslininkų namai" nuolatos bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija, VĮ Registrų centru, Sodra, Kauno regionine muitine, valstybine darbo inspekcija. 7

8 2012 m. buvo toliau vystomi glaudūs ryšiai su Kauno V.A. Graičiūno aukštąja vadybos mokykla. Mokyklos studentai turi galimybę atlikti praktiką Verslininkų namuose, naudotis sukaupta informacine duomenų baze bei darbuotojų patirtimi. Verslininkų namų vadovas Donatas Žiogas 2012 m. birželio mėn. pirmininkavo studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijai. Taip pat palaikomi glaudūs ryšiai su Kauno kolegija m. Verslininkų namų vadovas Donatas Žiogas pirmininkavo Kauno kolegijos studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijai. VšĮ "Verslininkų namai" nuolat organizuoja seminarus Kauno kolegijos verslo katedros studentams apie verslo pradžią. Centro direktorius skaitė paskaitą apie verslą Kauno kolegijos renginio Verslo dienos metu. Sėkmingai bendradarbiaujama su Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetu m. centre praktiką atliko 4 studentai. 6. CENTRO VEIKLA IR ĮTAKA ĮGYVENDINANT RAJONO (APSKRITIES) SVV PLĖTROS PROGRAMĄ. Verslininkų namai, kartu su Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija aktyviai teikia pasiūlymus kuriant Kauno miesto SVV plėtros programą. Verslininkų namų Tarybos narys A. Mackevičius dalyvauja posėdžiuose svarstant Kauno miesto verslo plėtros strategiją. 7. BENDRADARBIAVIMAS SU TIKSLINĖMIS GRUPĖMIS, BENDRUOMENĖMIS, PARAMA PLĖTOJANT AMATUS m. Verslininkų namuose veikė Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija viena aktyviausiai Lietuvoje veikiančių asocijuotų verslo struktūrų. Asociacijos veiklos tikslas - sutelkti verslininkus bei kitus asmenis verslininkų bendriems interesams įgyvendinti, skatinti teigiamą visuomenės požiūrį į verslą ir į verslininkus m. Verslininkų namuose veikė verslininkų ir vadovų klubas NETO. Klubui suteikta galimybė naudotis Verslininkų namų patalpomis m. Verslininkų namuose nuolat lankėsi daugiau kaip 100 neįgaliųjų. Žmones su negalia vienijančios organizacijos gali išskirtinėmis sąlygomis naudotis Verslininkų namų konferencijų bei mokymų salėmis, neįgalūs verslininkai nemokamai naudojosi teikiamomis paslaugomis, dalyvavo mokymuose bei renginiuose. Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos vykdomas projektas Žmonių su negalia integravimas į verslo bendruomenę stipriai suaktyvino žmonių su negalia domėjimąsi Verslininkų namų teikiamomis paslaugomis, organizuojamais renginiais m. Verslininkų namuose vykdavo 2007 m. įregistruoto neįgaliųjų klubo Verslumo dvasia susirinkimai. Šiuo metu klubas vienija daugiau kaip 60 verslių neįgalių asmenų m. Verslininkų namuose veiklą vykdė Kauno klubas Ekonomistai - savanoriška nevyriausybinė organizacija, įkurta 2002 m. Kaune. Klubas organizuoja diskusijas, renka ir skleidžia ekonominę informaciją, skatina verslumą jaunimo tarpe, organizuoja praktikas studentams, susitikimus su mokslininkais, verslininkais, valdininkais, politikais, asmenimis, susijusiais su Lietuvos ir pasaulio verslo bei ekonomikos mokslu. 8

9 III. SU EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ IR KITŲ FONDŲ FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VYKDYMU SUSIJUSI VEIKLA m. Verslininkų namai pradėjo įgyvendinti projektą Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinant verslumo kompetencijas pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2011 m. programą. Pagrindinis projekto tikslas skatinti prieglobstį gavusių užsieniečių spartesnę integraciją į darbo ir verslo rinkas siekiant jų socialinės ekonominės padėties gerėjimo bei efektyvios integracijos į vietos bendruomenę. Projekto uždaviniai: organizuoti verslo kūrimo ir valdymo mokymus; organizuoti asmeninių įgūdžių formavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymus; teikti praktinę pagalbą įsidarbinant; suburti pabėgėlių savi-pagalbos grupę ir organizuoti aktyvią jos veiklą m. Verslininkų namai aktyviai prisidėjo prie Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos vykdyto projekto Žmonių su negalia integravimas į verslo bendruomenę 2012 m.. Projekto tikslas sudaryti sąlygas realiai žmonių su negalia integracijai į verslo bendruomenę, dalyvauti Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos veikloje, Verslininkų namų renginiuose, suteikiant jiems reikiamas paslaugas. IV. KITA CENTRO VEIKLA. 1. VEIKLOS VIEŠINIMAS ŽINIASKLAIDOJE, INTERNETE, KITOMIS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ FORMOMIS. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SISTEMA IR ĮTAKA CENTRO VEIKLAI. VšĮ "Verslininkų namai" visais įmanomais būdais stengiasi viešinti teikiamas paslaugas. Daugiausiai dėmesio skiriama centro interneto puslapio priežiūrai ir populiarinimui, nes čia skelbiama visa informacija apie centro teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius, puslapio pagalba vyksta mokymų dalyvių registracija. Interneto puslapyje taip pat atliekamas klientų tyrimas. VšĮ "Verslininkų namai" interneto puslapio populiarumą gerai apibūdina tinklapio lankomumas vidutiniškai 3300 unikalių interneto vartotojų apsilankymų per mėnesį. Per 2012 m. Verslininkų namų interneto puslapyje apsilankė 40 tūkst. interneto lankytojų. Puslapis nuolat atnaujinamas. Centro interneto puslapyje visiškai pilnai įgyvendinta automatinė dalyvių registracija į seminarus, informacinius renginius, sukurta vartotojų zona, kurioje svetainės lankytojai gali užsisakyti norimas verslo naujienas. 2. METINIAME 2012 M. VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ NEVYKDYMO PRIEŽASTYS m. VšĮ "Verslininkų namai" veiklą vykdė be žymių nukrypimų nuo veiklos plano. 9

10 V. BAIGIAMOJI DALIS. 1. ATLIKTOS APKLAUSOS, PASLAUGŲ POREIKIO TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. Verslininkų namai nuolat stebi klientų nuomonę bei pastoviai vykdo klientų apklausas. Apklausos vykdomos mokymų metu, kartu su dalomąja medžiaga pateikiant apklausos anketą bei interneto svetainėje apklausų pagalba. 2. ESAMOS PROBLEMOS, PASIŪLYMAI VEIKLAI PLĖTOTI 1. Verslininkų namai galėtų suteikti daugiau paslaugų, pasiekti didesnio paslaugų efektyvumo, teikti įvairesnes paslaugas verslininkams, bet tam reikalingi papildomi darbuotojai. Šiuo metu visų darbuotojų užimtumas maksimalus, tačiau Verslininkų namų patalpos bei galimybės pilnai neišnaudojamos. Esama finansinė padėtis neleidžia samdyti papildomų darbuotojų. 2. Papildomos lėšos reklamai spaudoje, vietinėje televizijoje padėtų dar daugiau išpopuliarinti Verslininkų namų teikiamas paslaugas, pritraukti daugiau klientų. 3. Verslininkų namų pastatas kuo toliau, tuo daugiau reikalauja kapitalinio remonto. Pastato išorę būtina nutinkuoti. Pastato vidų perdažyti, pakeisti sanitarinius mazgus, langus, stiklinį stogą. Direktorius Donatas Žiogas 10

11 1 PRIEDAS PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai Visuotiniame dalininkų susirinkime 2013 m. balandžio 26 d. protokolo Nr. DAL Eil. Nr. Viešosios įstaigos Verslininkų namai (viešosios įstaigos pavadinimas) 2013 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* PRIEMONĖS APRAŠYMAS Įvykdymo terminas 1. Verslo informacijos paslaugos Informacija teiktiama šiomis temomis: 1. Verslo pradžia; 2.Verslo planavimas; 3.Rinkodara; 4.Įmonės valdymas; 5.Finansų analizė, kontrolė ir valdymas; 6. Finansavimo šaltinių paieška; 7. ES struktūriniai fondai ir finansinės paramos gavimo galimybės; 8. Darbo teisė; 9. Informacijos technologijos ir jų panaudojimas; 10. Informacijos paieška ir jos valdymas; 12. Personalo valdymas. Paslaugos bus teikiamos asmenims, ketinantiems imtis verslo, pradedantiesiems verslininkams ir verslą plėtojančioms įmonėms. Rezultatas Numatoma atsakyti į 1500 paklausimų. Informacija teikiama centro patalpose, telefonu, el. paštu, kitomis ryšio priemonėmis. Reikalingos lėšos, tūkst. Lt 5

12 2. Verslo informacijos sklaidos renginiai Planuojama suorganizuoti 10 verslo informacijos sklaidos renginius skirtingomis, verslui aktualiomis temomis. Organizuojant renginius bus atsižvelgta į verslininkų pageidavimus, verslininkų apklausos rezultatus. Paslaugos bus teikiamos asmenims, ketinantiems imtis verslo, pradedantiesiems verslininkams ir verslą plėtojančioms įmonėms. 3. Konsultacijų paslaugos Konsultacijos teikiamos gyventojams, asmenims, ketinantiems pradėti verslą bei veiklą vykdančioms įmonėms. Konsultacijas planuojama teikti šiomis temomis: su viešuoju verslo reguliavimu (reglamentavimu) susijusiais klausimais: (įmonės steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licenzijos, viešieji pirkimai); įmonės vidaus valdymo klausimais: (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir kt.); įmonės aplinkos klausimais (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, tarpininkavimas finansinių šaltinių paieškos ir kiti klausimai, eksporto galimybės, internacionalizacija, bendradarbiavimo tinklai ir kt.). 4. Mokymo paslaugos Numatoma rengti mokymus apie verslo pradžią, rinkodarą, verslo planavimą, įmonės valdymą, personalo valdymą, darbo teisę. Mokymai bus skirti įmonių vadovams ir darbuotojams. Planuojama suorganizuoti 50 mokymų 5. Kursai Numatoma suorganizuoti anglų kalbos kursus 2-joms grupėms verslininkų ir gyventojų. 6. Renginių organizavimas Numatoma nuolat organizuoti renginius pagal rinkos poreikį. grudžio mėn. Suorganizuota 10 verslo informacijos sklaidos renginių. Bendras dalyvių skaičius 300 asm. Konsultacijos suteiktos 200 verslininkų, įmonėms ar gyventojams. Bendra konsultacijų trukmė 300 val. Suorganizuota 15 mokymų įmonių vadovams ir darbuotojams. Bendras dalyvių skaičius 250 asm. Suorganizuoti anglų kalbos kursai 2- joms grupėms. Bendra kursų trukmė 80 val. Bendras dalyvių skaičius 16 asm. Planuojama suorganizuoti 50 renginių įmonėms ir organizacijoms

13 7. Verslininkų namų interneto tinklapio atnaujinimas ir priežiūra. Planuojama kartą per savaitę atnaujinti interneto puslapį jame pateikiant informaciją apie organizacijos veiklą ir paslaugas, rajono verslo aplinką, verslo aktualijas, organizuojamus mokymus, renginius, naudingas nuorodas, naujienas, kt. Atnaujintas, informatyvus ir lankomas interneto tinklapis. Planuojama, kad puslapyje per mėnesį vidutiniškai apsilankys 4000 unikalių vartotojų Įmonių teisinės registracijos dokumentų tvarkymas Numatoma parengti steigimo dokumentus 30 naujų įmonių. 9. Biuro paslaugos Numatomos teikti įvairios biuro paslaugos: kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, teksto suvedimas. 10. Darbas su jaunimu Planuojama bendradarbiauti universitetais, kolegijomis, jaunimo organizacijomis, studentų atstovybėmis. Numatoma priimti studentus į praktiką bei dalyvauti studentų baigiamųjų darbų kvalifikacinėse komisijose. Parengti steigimo dokumentai 40 naujų įmonių. Planuojama suteikti biuro paslaugas 100 verslininkų bei gyventojų. Planuojama priimti praktiką Verslininkų namuose atlikti 3 studentus. Planuojama sudalyvauti 2- jose studentų baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinėse komisijose. Planuojama perskaityti paskaitas/pranešimus 2 studentų grupėms įvairių renginių metu Darbas su visuomeniniais klubais Planuojama toliau plėtoti Verslininkų namuose veikiančių klubų veiklą. 12. Paraiškų rengimas. Planuojama rengti paraiškas įvairiems fondams. Projektų tikslas užtikrinti Verslininkų namų finansavimą bei gerinti regiono verslo aplinką. 13. Verslininkų namų veiklos Veiklos planų ir ataskaitų rengimas, administravimas finansinių ataskaitų rengimas, auditas, visuotinių dalininkų susirinkimų organizavimas. 14. Buhalterinės apskaitos paslaugos Buhalterinių paslaugų teikimas naujoms ir veikiančioms įmonėms. Iš viso Verslininkų namuose veiklą plėtoja 3 klubai. Planuojama parengti 2 paraiškas, kuriuose Verslininkų namai būtų pareiškėjas. Planų bei ataskaitų rengimas, visuotinių dalininkų susirinkimų organizavimas. Buhalterinė apskaita vedama 40 įmonių. * Šioje skiltyje nurodomos numatomos vykdyti priemonės, tame tarpe ir mokamos paslaugos. Jeigu numatoma vykdyti priemonė yra konkretus projektas, papildomai nurodomos visos projekto veiklos

14 2 PRIEDAS A lentelė Viešosios įstaigos Verslininkų namai Eil. Nr m. veiklos plano vykdymas pagal priemones Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo Rezultatas terminas Panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Lt 1 Verslo informacijos paslaugos Informacija numatoma teikti šiomis temomis: 1. Verslo pradžia; 2.Verslo planavimas; 3.Rinkodara; 4.Įmonės valdymas; 5.Finansų analizė, kontrolė ir valdymas; 6. Finansavimo šaltinių paieška; 7. ES struktūriniai fondai ir finansinės paramos gavimo galimybės; 8. Darbo teisė; 9. Informacijos technologijos ir jų panaudojimas; 10. Informacijos paieška ir jos valdymas; 12. Personalo valdymas. Paslaugos bus teikiamos asmenims, ketinantiems imtis verslo, pradedantiesiems verslininkams ir verslą plėtojančioms įmonėms. Planuotas 200 val. / 1500 paklausimų Pasiektas 149 val. / 1874 paklausimai Ūkio ministerijos Savivaldybės Uždirbtos lėšos Kitos lėšos Iš viso

15 2. Verslo informacijos sklaidos renginiai Buvo planuojama suorganizuo verslo informacijos sklaidos ren skirtingomis, verslui aktua temomis. Organizuojant rengini atsižvelgta į verslininkų pageida verslininkų apklausos rezultatus. Paslaugos bus teikiamos asmenims, ketinantiems imtis verslo, pradedantiesiems verslininkams ir verslą plėtojančioms įmonėms. 3. Konsultacijų paslaugos Konsultacijos buvo teikiamos gyventojams, asmenims, ketinantiems pradėti verslą bei veiklą vykdančioms įmonėms. Konsultacijas planuojama teikti šiomis temomis: su viešuoju verslo reguliavimu (reglamentavimu) susijusiais klausimais: (įmonės steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licenzijos, viešieji pirkimai); įmonės vidaus valdymo klausimais: (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir kt.); įmonės aplinkos klausimais (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, tarpininkavimas finansinių šaltinių paieškos ir kiti klausimai, eksporto galimybės, internacionalizacija, bendradarbiavimo tinklai ir kt.). gruodžio mėn 10 renginių / 300 dalyvių 300 val. / 200 asmenų 5 renginiai/ 131 dalyviai 427 val. / 386 asmenims

16 4. Mokymo paslaugos Buvo numatoma rengti mokymus apie verslo pradžią, rinkodarą, verslo planavimą, įmonės valdymą, personalo valdymą, darbo teisę. Mokymai buvo skirti įmonių vadovams ir darbuotojams. gruodžio mėn 30 mokymų / 500 dalyvių 10 mokymų/ 172 dalyviai Kursai Numatoma suorganizuoti anglų kalbos kursus 2-joms grupėms verslininkų ir gyventojų. 6. Renginių organizavimas Buvo numatoma nuolat organizuoti renginius pagal rinkos poreikį. 7. Verslininkų namų interneto tinklapio atnaujinimas ir priežiūra. Kartą per savaitę atnaujinamas interneto puslapis jame pateikiant informaciją apie organizacijos veiklą ir paslaugas, rajono verslo aplinką, verslo aktualijas, organizuojamus mokymus, renginius, naudingas nuorodas, naujienas, kt. 2 kursai / 80 val. / 16 asm. 50 renginių įmonėms ir organizacijoms 200 val. / unikalių lankytojų per metus 0 38 renginiai val. / unikalūs lankytojai per metus Įmonių teisinės registracijos dokumentų tvarkymas Buvo numatoma parengti steigimo dokumentus 30 naujų įmonių. 9. Biuro paslaugos Teikiamos įvairios biuro paslaugos: kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, teksto suvedimas. 100 val. / 30 įmonių 100 verslininkų bei gyventojų. 100 val. / 53 įmonės 100 verslininkų bei gyventojų

17 10. Darbas su jaunimu Bendradarbiavimas su universitetais, kolegijomis, jaunimo organizacijomis, studentų atstovybėmis. Studentų praktiką bei dalyvavimas studentų baigiamųjų darbų kvalifikacinėse komisijose. 11. Darbas su visuomeniniais klubais Verslininkų namuose veikiančių klubų veiklos plėtojimas. 12. Paraiškų rengimas. Paraiškų įvairiems fondams rengimas. Projektų tikslas užtikrinti Verslininkų namų finansavimą bei gerinti regiono verslo aplinką. 13. Verslininkų namų veiklos Veiklos planų ir ataskaitų rengimas, administravimas finansinių ataskaitų rengimas, auditas, visuotinių dalininkų susirinkimų organizavimas. 200 val. / 3-jų studentų praktika / dalyvavimas 2-jose studentų baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinėse komisijose / 2 pranešimai studentų grupėms įvairių renginių metu 100 val. / 3 klubai 120 val. / 2 paraiškos Planų bei ataskaitų rengimas, visuotinių dalininkų susirinkimų organizavimas 200 val. / 4- ių studentų praktika / dalyvavimas 2-jose studentų baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinė se komisijose / 2 pranešimai studentams apie verslumą ir verslo pradžią 800 val. / 3 klubai 60 val. / 1 paraiška EPF Planų bei ataskaitų rengimas, visuotinių dalininkų susirinkimų organizavim as Buhalterinė apskaita vedama 34 įmonėms Buhalterinės apskaitos paslaugos Buhalterinių paslaugų teikimas naujoms ir veikiančioms įmonėms. Buhalterinė apskaita vedama 40 įmonių Iš viso

18 2 PRIEDAS B lentelė Eil. Rodiklio pavadinimas Nr. VIC, TVIC kiekybiniai rodikliai 1. Suteikta verslo informacijos paslaugų apsilankius VIC ir įv. ryšio priemonėmis 2. Suteikta konsultacijų VŠĮ VERSLININKŲ NAMAI VEIKLOS KIEKYBINIAI RODIKLIAI (2012 M.) Matavimo vienetas Pasiektas rezultatas val. 149 konsultuotų 386 asmenų skaičius val Suorganizuota mokymų dalyvių skaičius 172 val Suorganizuota verslo informacijos dalyvių skaičius 131 sklaidos renginių val. 19,5 5. Parengta verslo planų skaičius Parengta paraiškų (projektų) skaičius verslininkams 6. Procentas finansuotų paraiškų (projektų) skaičiaus santykis su bendru skaičiumi 7. Parengta paraiškų (projektų) įstaigos veiklos plėtojimui 8. Pritrauktos lėšos įstaigos veiklos plėtojimui 9. Darbas su regiono tikslinėmis grupėmis(bendruomenės, jaunimas, moterys, žmonės su negalia, ir kt.) 0 (paraiškas pagal bendradarbiavimo sutartį rengia centro partneriai) procentai 0 skaičius 1 tūkst. Lt 270,9 renginių skaičius ~ 36 ( Verslininkų namuose veikiančių 3-jų klubų susitikimai) dalyvių skaičius ~ Verslumą ir verslo kultūrą ugdančių priemonių (geriausios įmonės konkursai, gerosios verslo patirties sklaida, verslo dienos, mugės, parodos, atvirų durų dienos ir kt.) įgyvendinimas 11. Išleista informacinių biuletenių/leidinių 12. VIC tinklalapyje apsilankę lankytojai parengtų 1 paraiškų skaičius, iš jų skaičius 0 paraiškų gavusių finansavimą renginių 1 skaičius dalyvių skaičius 50 skaičius skaičius Išleista ir išdalinta 36 bazinės verslo informacijos paketų CD pavidalu unikalūs lankytojai

19 19 2 PRIEDAS C lentelė Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas VŠĮ VERSLININKŲ NAMAI VEIKLOS POVEIKIO RODIKLIAI (2012 M.) Matavimo vienetas Pasiektas rezultatas Įstaigos indėlis (Pažymėti įstaigos teikiamų paslaugų įtaką pasiektam rezultatui bei pateikti kitą prašomą informaciją) VIC, TVIC poveikio rodikliai 1. Įregistruota įmonių skaičius 53 Konsultuota juridinių asmenų steigimo klausimais, rengti įmonių steigimo dokumentai, aktyviai dalyvauta įmones steigiant el. būdu. Įsteigtų įmonių pasiskirstymas pagal teisines formas: Uždarosios akcinės bendrovės 25 Mažosios bendrijos 17 Individualios įmonės 4 Viešosios įstaigos - 5 Asociacijos Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą pagal pažymą 3. Sukurta naujų darbo vietų naujai įregistruotoje įmonėje ar pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą pagal pažymą 4. Pritrauktos investicijos regiono verslo plėtrai 5. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, gavę finansinę paramą skaičius 5 Asmenų, pradėjusių veiklą įsigijus verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą pagal pažymą. skaičius 110 Su centro pagalba įregistruotose įmonėse sukurtos darbo vietos. tūkst. Lt subjektų skaičius lėšų suma, tūkst. Lt 19

20 20 Viešosios įstaigos Verslininkų namai Uždirbtos lėšos pagal paslaugų rūšis 2012 m. 2 PRIEDAS D lentelė Eil. Nr. Paslaugų rūšis Uždirbtos lėšos, Lt Ataskaitinių metų palyginimas su praėjusiais metais Lt (+/-) proc. Per ataskaitinius 2012 metus Per praėjusius 2011 metus 1 Renginių organizavimas Mokymai Įmonių steigimas Buhalterinė apskaita Konsultacijos Kitos paslaugos Iš viso

21 21 2 PRIEDAS E lentelė Viešosios įstaigos Verslininkų namai Gautos lėšos ir jų šaltiniai 2012 m. Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Gautas finansavimas, Lt Ataskaitinių metų palyginimas su praėjusiais metais Per ataskaitinius 2012 metus Per praėjusius 2011 metus Lt (+/-) Proc. 1 Uždirbtos lėšos ,5 2 Ūkio ministerijos projektai 3 VMI 2% parama Darbo biržos dotacija Projektas Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinant verslumo kompetencijas Iš viso

22 22 2 PRIEDAS F lentelė Viešosios įstaigos Verslininkų namai Veiklos išlaidos ir jų pavadinimai 2012 m. Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Veiklos išlaidos, Lt Per ataskaitinius 2012 metus Per praėjusius 2011 metus Ataskaitinių metų palyginimas su praėjusiais metais Lt (+/-) Proc. 1 Paslaugų savikaina Darbuotojų išlaikymas Nusidėvėjimas (amortizacija) 4 Patalpų išlaikymo Ryšių Transporto išlaikymo Mokesčiai Kitos sąnaudos Neatskaitomo PVM sąnaudos 10 Projekto Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinant verslumo kompetencijas sąnaudos Iš viso

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS Nr. Paslaugos pavadinimas

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Del

Del Elektroninio dokumento nuorašas JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2018 m. balandžio 26 d.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Rekomendacijos dėl verslo informacinių centrų (pusmečio ir metinių) ataskaitų teikiamų dalininkams struktūros

Rekomendacijos dėl verslo informacinių centrų (pusmečio ir metinių) ataskaitų teikiamų dalininkams struktūros VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO INFORMACIJOS CENTRO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA 1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau