Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui"

Transkriptas

1 Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS, VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI... 4 ANTRASIS SKIRSNIS. MOKSLINIAI TYRIMAI, STUDIJOS, MENINĖ IR INOVACINĖ VEIKLA, ŽINIŲ IR VERTYBIŲ SKLAIDA VISUOMENĖJE... 7 III SKYRIUS... 9 UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ... 9 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS SUDĖTIS IR SAVIVALDA... 9 ANTRASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ TREČIASIS SKIRSNIS. KITI UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIAI KETVIRTASIS SKIRSNIS. AKADEMINĖ ETIKA IR GINČŲ TARP UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIŲ NAGRINĖJIMAS IV SKYRIUS. UNIVERSITETO VALDYMAS PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO VALDYMO ORGANAI IR VIDINIAI ORGANIZACINIAI DARINIAI ANTRASIS SKIRSNIS. SENATAS TREČIASIS SKIRSNIS. TARYBA KETVIRTASIS SKIRSNIS. REKTORIUS PENKTASIS SKIRSNIS. STUDENTŲ SAVIVALDA V SKYRIUS. UNIVERSITETO TURTAS IR LĖŠOS VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS... 25

2 2 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO S T A T U T A S Kauno technologijos universiteto (toliau Universitetas) bendruomenė, kilusi iš Lietuvos universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune, pertvarkius 1920 m. sausio 27 d. įsteigtus Aukštuosius kursus, 1930 m. pavadinto Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. Kauno universitetu, kuriam 1941 m. vasarą grąžintas Vytauto Didžiojo universiteto vardas ir kuris 1944 m. pavadintas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu, iš kurio gamtos ir humanitarinius mokslus perkėlus į Vilniaus universitetą ir atskyrus Medicinos fakultetą, 1950 m. reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, o Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo Prezidiumo 1990 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. I-736 tapusio Kauno technologijos universitetu; suvokdama save kaip Lietuvos universiteto vertybių, tikslų ir tradicijų tęsėją; būdama Europos aukštojo mokslo ir tyrimų erdvių bei pasaulio akademinės bendruomenės dalimi ir gerbdama Didžiąją Europos universitetų chartiją ir Europos tyrėjų chartiją; suprasdama save kaip mokslo Universiteto bendruomenę; suvokdama ypatingą universiteto vaidmenį stiprinant Lietuvos valstybingumą bei visuomenės pažangą; pasitikdama iššūkius, kylančius iš dabarties mokslo, studijų, technologijų ir inovacijų globalizacijos; būdama tarptautiniu mastu pripažinta fizinių, technologijos, biomedicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų studijų sinergijos pagrindu žinias kuriančia ir inovacijas plėtojančia solidaria bendruomene; suvokdama savo atsakomybę dėl universiteto veiklos kokybės kuriant ir perduodant žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir nacionalinės kultūros plėtrai; suvokdama atviros, talentus ir lyderius įkvepiančios kūrybinės aplinkos formavimo, demokratinės gyvensenos stiprinimo ir atskaitomybės visuomenei svarbą; vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, laiduojančiais Universiteto misijos ir veiklos tęstinumą bei autonomiją ir akademinę laisvę, savo veiklą grindžia šiuo Kauno technologijos universiteto statutu (toliau Statutas).

3 3 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Statutas Universiteto veiklos teisinis pagrindas Statutas yra teisės aktas, apibrėžiantis Universiteto misiją, strateginius tikslus, vertybes, bendruomenę, nustatantis Universiteto struktūrą, reglamentuojantis veiklą ir valdymą. 2 straipsnis. Universiteto pavadinimas, statusas, buveinė, atributika 1. Oficialus Universiteto pavadinimas lietuvių kalba Kauno technologijos universitetas (KTU), anglų kalba Kaunas University of Technology (KTU). 2. Universitetas yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija valstybinė aukštoji mokykla. 3. Universiteto teisinė forma viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga. 4. Universiteto savininkė yra Lietuvos valstybė. 5. Universiteto buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT Kaunas, Lietuvos Respublika. 6. Universitetas turi savo herbą, vėliavą ir kitą akademinę atributiką. 3 straipsnis. Universiteto autonomija 1. Universitetas turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau Mokslo ir studijų įstatymas) ir šio Statuto laiduojamą autonomiją, visais galimais teisėtais būdais ir priemonėmis užtikrina, saugo ir gina Universiteto kultūros, mokslinių tyrimų ir dėstymo bei studijų laisvę. 2. Universiteto autonomija apima visų Universiteto akademinių, administracinių, ūkio ir finansų reikalų tvarkymo laisvę, jo teritorijos, valdomų pastatų, istorinės, meninės, bibliografinės ar kitokios kultūrinės vertės turto neliečiamumo teisines garantijas. 3. Universiteto teritorijos ribas, valstybei priklausančių Universiteto pastatų, kultūros paveldo objektų valdytojus keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau Vyriausybė) Universiteto tarybos (toliau Taryba) sutikimu, o jeigu Taryba su pakeitimu nesutinka Lietuvos Respublikos Seimas (toliau Seimas). 4. Universiteto autonomija derinama su atsakomybe tautai ir Lietuvos valstybei, veiklos atvirumu, atskaitomybe visuomenei bei steigėjui ir siejama su jo misijos įgyvendinimu. Šie principai negali būti aiškinami kaip sudarantys pagrindą siaurinti Universiteto autonomiją ar Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose neįtvirtintais pagrindais riboti Universiteto kultūros, mokslinių tyrimų, meno kūrimo, dėstymo ir studijų, Universiteto akademinių, administracinių, ūkio

4 4 ir finansų reikalų tvarkymo laisvę, panaikinti ar kitaip paneigti Universiteto valdomų pastatų, teritorijos, istorinės, meninės, bibliografinės ar kitokios kultūrinės vertės turto neliečiamumo teisines garantijas. 4 straipsnis. Dėstomoji kalba Universitete dėstomoji kalba yra lietuvių. Kitomis kalbomis dėstoma atvejais, numatytais Mokslo ir studijų įstatyme. 5 straipsnis. Sutartis su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Universitetas gali sudaryti sutartį dėl Universiteto strateginių veiklos prioritetų ir siekiamų rezultatų su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kurios trukmė, apimtis ir kriterijai apibrėžti Mokslo ir studijų įstatyme. II SKYRIUS UNIVERSITETO VEIKLA PIRMASIS SKIRSNIS UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS, VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI 6 straipsnis. Universiteto misija, vertybės ir veiklos tikslai 1. Universiteto misija istoriškai kylanti iš Lietuvos universiteto misijos, veikiama dabarties iššūkių ir Europos bei pasaulio universitetų raidos yra stiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines bei kūrybines galias, kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai, puoselėti akademines ir kitas dvasines bei socialines vertybes, formuoti atvirą, talentus bei lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką, ugdyti aktyvius, kompetentingus profesionalus atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius. 2. Ši misija grindžiama Universiteto autonomijos ir akademinės laisvės bei Universiteto atsakomybės tautai ir Lietuvos valstybei, atvirumo ir atskaitomybės visuomenei principais, taip pat suvokimu, kad Universiteto statusas sukuria ypatingą Universiteto bendruomenės priedermę visuomenei. 3. Vykdydamas savo misiją, Universitetas vadovaujasi šiomis vertybėmis: 1) gerbia Lietuvos universiteto akademines tradicijas ir užtikrina pasaulio universitetuose subrandintų naujų idėjų plėtotę;

5 5 2) puoselėja minties laisvę ir nuomonių įvairovę, atsakomybę žmogui ir valstybei, veržlumą ir kūrybingumą, nuolatinį tobulėjimą, tarpusavio solidarumą, pagalbą ir pagarbą, tiesos, veiklos kokybės ir skaidrumo siekimą, akademinės etikos vertybes; 3) plėtoja tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir teikia studijas, būdingas klasikiniam universitetui, akcentuojančias tarpkryptiškumą, lyderystės vystymą bei tarptautinio bendradarbiavimo svarbą technologijų kūrime ir perdavime; 4) sudaro sąlygas studijuojantiesiems įgyti mokslo ir studijų vienove bei tarpkryptinėmis studijomis grįstą platų išsilavinimą, suteikiantį ilgalaikę darbo perspektyvą, ir tapti kūrybingais, veržliais ir atsakingais, gebančiais nuolat tobulėti visuomenės lyderiais ir sąmoningais piliečiais; 5) siekia, kad studijų kokybė atitiktų aukščiausią tarptautinį lygį, studijuojančiųjų, valstybės ir visuomenės poreikius, taip pat darnios raidos idėjas. 4. Universiteto veiklos tikslai: 1) darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą bei meno kūrybą, vykdant tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės bei inovacinės plėtros darbus, įtraukiant į juos studentus; 2) atsižvelgiant į visuomenės bei darbo rinkos darnios raidos tendencijas, užtikrinti mokslu ir sanglauda su pramone bei verslu, viešuoju sektoriumi grįstas visų pakopų ir sričių universitetines studijas, ugdančias studijuojančiųjų profesionalumą tam tikroje srityje ir asmenines jų savybes: kūrybiškumą, nuolatinio tobulėjimo siekimą, kritiškumą, atsakingumą, pilietiškumą ir verslumą; 3) šviesti visuomenę, ugdyti jos humanitarinę, technologinę ir inžinerinę kultūrą, moralines vertybes ir pilietinę savimonę; 4) mokslo ir studijų kokybės užtikrinimui, dalyvauti tarptautinės mokslo ir studijų erdvės veiklose bei naudotis jų teikiamomis galimybėmis; 5) skatinti pažangią šalies raidą, bendradarbiaujant su tarptautiniais ir nacionaliniais partneriais, kurti ir diegti technologijas bei inovacijas; 6) puoselėti tradicines akademines vertybes, Universiteto veiklą grįsti tarptautiškumo, nešališkumo, sąžiningumo, ir kitais visuotinai pripažintais etiniais veiklos principais; 7) saugoti ir gausinti Universiteto turtą bei kultūros paveldą, puoselėti ir kurti Universiteto tradicijas. 5. Universitetas savo misiją vykdo ir tikslų siekia išsikeldamas savo veiklos uždavinius ir nustatydamas jų sprendimo būdus Strateginiame veiklos plane, kuris rengiamas, tvirtinamas ir vykdomas Statute ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

6 6 7 straipsnis. Svarbiausios Universiteto veiklos sritys ir rūšys 1. Svarbiausios Universiteto veiklos sritys yra šios: 1) moksliniai tyrimai; 2) studijos; 3) meno kūryba; 4) neformalusis švietimas; 5) žinių ir vertybių sklaida visuomenėje; 6) technologijų vystymas ir perdavimas; 7) inovacinė veikla. 2. Svarbiausios Universiteto veiklos rūšys: 1) visų sričių moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, meno kūryba, technologijų ir inovacijų vystymas; 2) visų pakopų universitetinės studijos; 3) kvalifikacijos tobulinimas ir kitokia šviečiamoji veikla; 4) konsultavimo ir ekspertinė veikla; 5) darnios raidos plėtra. 3. Universiteto veikla gali apimti komercinę-ūkinę ir kitų sričių bei rūšių veiklą, jeigu tai neprieštarauja Universiteto misijai, veiklos tikslams ir principams. 4. Universiteto, jo vidinių organizacinių darinių veikla ir Universiteto bendruomenės nario veikla turi atitikti Universiteto misiją, veiklos tikslus ir principus, taip pat akademinės etikos principus. 8 straipsnis. Universiteto veiklos principai 1. Universiteto veikla ir santykiai tarp bendruomenės narių grindžiami šiais svarbiausiais principais: 1) mokslinių tyrimų, meno kūrybos, dėstymo ir studijų laisvės; 2) mokslinių tyrimų ir studijų prioriteto; 3) mokslo žiniomis, tyrimais ir praktika pagrįstų studijų; 4) veiklos kokybės užtikrinimo ir efektyvinimo; 5) visuomenės moralinės, kultūrinės, socialinės, ekonominės ir technologinės raidos skatinimo; 6) tarptautinės partnerystės stiprinimo ir orientavimosi į tarptautinius akademinės kokybės kriterijus;

7 7 7) bendruomenės narių solidarumo, bendradarbiavimo, pagarbos ir visuomeninio atsakingumo; 8) vidinių organizacinių darinių interesų derinimo ir bendradarbiavimo; 9) demokratijos ir subsidiarumo, priimant sprendimus; 10) viešumo ir skaidrumo, paskirstant ir naudojant išteklius bei priimant kitus sprendimus; 11) lygių galimybių ir sąžiningos konkurencijos, kitų visuotinai pripažintų akademinės etikos principų; 12) atsakomybės tautai ir Lietuvos valstybei; 13) darnios Universiteto, šalies ir pasaulio raidos puoselėjimo. 2. Nė vienas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas Universiteto veiklos principas negali būti aiškinamas kaip sudarantis teisinį pagrindą Universiteto bendruomenės nariui savo mokslines pažiūras skleisti ar saviraišką įgyvendinti nukrypstant nuo Universiteto misijos, veiklos tikslų, principų ar uždavinių. 3. Universiteto valdymo organų veikla, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų Universiteto veiklos principų, grindžiama Universiteto atskaitomybe savo bendruomenei ir visuomenei. ANTRASIS SKIRSNIS MOKSLINIAI TYRIMAI, MENO IR INOVACINĖ VEIKLA, STUDIJOS, ŽINIŲ IR VERTYBIŲ SKLAIDA VISUOMENĖJE 9 straipsnis. Mokslinių tyrimų, meno ir inovacinės veiklos bei studijų organizavimas 1. Universitete atliekami moksliniai tyrimai, vykdoma eksperimentinė plėtra ir inovacinė veikla, skatinama meno kūryba, vystomos technologijos, vykdomos visų pakopų ir formų universitetinės studijos pagal studijų programas bei skatinamas neformalusis lavinimasis, žinios ir vertybės plačiai skleidžiamos visuomenėje, užtikrinamos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą. 2. Pagrindines mokslinių tyrimų, meno veiklos, studijų programų rengimo ir įgyvendinimo nuostatas įtvirtina bei kitus su moksliniais tyrimais, meno, technologine, inovacine veikla ir studijomis Universitete susijusius santykius reguliuoja Universiteto senato (toliau Senatas) ir Tarybos patvirtinti dokumentai (reglamentai, tvarkų aprašai, nuostatai ir kiti teisės aktai). 10 straipsnis. Laipsniai, kvalifikacijos, diplomai ir pažymėjimai 1. Asmenims, baigusiems universitetines pakopines studijas, Akademiniame reglamente nustatyta tvarka, suteikiami bakalauro, magistro kvalifikaciniai laipsniai arba mokslų (meno) daktaro laipsniai ir išduodami atitinkami diplomai.

8 8 2. Asmens mokymasis pagal studijų programos dalį, atskirus studijų modulius arba profesinių studijų programą patvirtinamas Universiteto išduodamu studijų pažymėjimu. 3. Universitetas, greta šio straipsnio 1 dalyje išvardytų laipsnių, Akademinio reglamento nustatyta tvarka, gali teikti ir kitus tarptautinės akademinės bendruomenės pripažįstamus laipsnius ir išduoti atitinkamus diplomus bei pažymėjimus. 4. Universitetas, Akademiniame reglamente nustatyta tvarka, pripažįsta ir įskaito formaliuoju, neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, susijusias su aukštuoju mokslu. 5. Senatui pritarus, Universiteto rektorius (toliau Rektorius) panaikina asmeniui suteiktą laipsnį ir (arba) įgytas kvalifikacijas bei atitinkamus diplomus ir pažymėjimus, jeigu jie buvo įgyti asmeniui šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos ar Universiteto teisės aktus, tarp jų ir Akademinės etikos kodeksą. 6. Asmeniui suteikto laipsnio ir (arba) įgytos kvalifikacijos patvirtinimo arba panaikinimo ginčų sprendimo tvarka nustatoma Akademiniame reglamente. 11 straipsnis. Mokslo, meno, technologinės ir inovacinės veiklos bei studijų vienovė 1. Universitete siekiama mokslo, meno, technologinės ir inovacinės veiklos bei studijų sinergijos rezultatų. 2. Studijų turinys ir dėstymo formos Universitete nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į pasaulio mokslo, meno bei studijų pasiekimus ir jų raidos tendencijas. 3. Studijuojantiesiems suteikiama galimybė dalyvauti Universiteto moksliniuose tyrimuose ir (arba) meno kūryboje, Universiteto vykdomoje eksperimentinėje plėtroje ir inovacinėje veikloje, kurių formos ir tvarka nustatoma Akademiniame reglamente. 12 straipsnis. Mokslo, meno, technologinės ir inovacinės veiklos bei studijų kokybės užtikrinimas 1. Universiteto kaip Europos mokslo universiteto mokslo, meno, technologinės ir inovacinės veiklos bei studijų kokybė grindžiama Europos aukštojo mokslo, tyrimų, meno bei inovacijų erdvėse įtvirtintomis kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis. 2. Mokslo, meno, technologinės ir inovacinės veiklos bei studijų kokybė Universitete užtikrinama ir tobulinama taikant vidines kokybės užtikrinimo sistemas (savianalizę), išorinį studijų vertinimą ir akreditavimą bei išorinį mokslo ir studijų institucijų vertinimą.

9 9 13 straipsnis. Universiteto vykdomų veiklų ir rezultatų skelbimas bei socialinė atskaitomybė 1. Mokslo ir studijų įstatyme numatytas informacijos skelbimas apima informacijos skelbimą Universiteto interneto svetainėje arba kitais būdais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Tarybos patvirtintuose Universiteto vykdomų veiklų ir rezultatų skelbimo nuostatuose nustatyta tvarka. 2. Informacija apie Universitete atliktus mokslo tiriamuosius ir eksperimentinės plėtros darbus, inovacinės veiklos ir meno kūrybos rezultatus bei studijas skelbiama tiek, kad nebūtų sudaryta prielaidų pažeisti Universiteto ar asmenų teisės aktų saugomas teises ir teisėtus interesus, atskleisti valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą saugomą paslaptį ar informaciją. 3. Taryba prižiūri, kad būtų laikomasi Universiteto vykdomų veiklų ir rezultatų skelbimo nuostatuose įtvirtintų reikalavimų. III SKYRIUS UNIVERSITETO BENDRUOMENĖ PIRMASIS SKIRSNIS UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS SUDĖTIS IR SAVIVALDA 14 straipsnis. Universiteto bendruomenės sudėtis Universiteto bendruomenę sudaro akademinės bendruomenės nariai, neakademinės bendruomenės nariai, Universiteto alumnai, Universiteto veteranų klubo nariai ir Universitetui nusipelnę asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys mokslo ir studijų veikloje, kuriems suteikti Universiteto garbės vardai. 15 straipsnis. Lojalumas Universitetui 1. Universitete puoselėjama akademinė dvasia, bendruomenės nariams užtikrinamos sąlygos tinkamai vykdyti savo pareigas, kilti karjeros laiptais, nuolat tobulėti bei galimybės įvairioms saviraiškos formoms. 2. Universiteto bendruomenės nariai savo veiklose vadovaujasi lojalumo principu, laikydamiesi kolegialumo, solidarumo, pagarbos Universitetui ir jo bendruomenei bei spręsdami iškilusias problemas Universiteto viduje.

10 10 16 straipsnis. Universiteto bendruomenės savivalda 1. Universiteto bendruomenės narių teisės ir pareigos nustatomos Mokslo ir studijų įstatyme, Statute, Akademiniame reglamente ir kituose teisės aktuose. 2. Universiteto bendruomenė savo savivaldą įgyvendina ir Universiteto reikalus tvarko per Universiteto akademinės bendruomenės sudaromus Universiteto valdymo ir aukščiausio lygmens akademinių padalinių patariamuosius organus, į kuriuos renka savo atstovus Statute nustatyta tvarka. 3. Svarbūs Universiteto veiklos klausimai aptariami Universiteto bendruomenės ar jos dalies susirinkimuose (konferencijose) bei atliekant Universiteto bendruomenės ar jos dalies narių apklausas. ANTRASIS SKIRSNIS UNIVERSITETO AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ 17 straipsnis. Universiteto akademinės bendruomenės sudėtis Universiteto akademinę bendruomenę sudaro studentai ir klausytojai, dėstytojai, tyrėjai, menininkai, emeritai bei kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys mokslo (meno) ir (ar) studijų veikloje. 18 straipsnis. Studentai ir klausytojai 1. Studentai asmenys, studijuojantys Universitete pagal pirmosios arba antrosios pakopos studijų programą ar doktorantūroje, bei kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys Universitete pagal mainų ar bendradarbiavimo programas. 2. Klausytojai asmenys, studijuojantys pagal studijų programos dalį (dalinės studijos) arba atskirus Universitete dėstomus studijų dalykus (modulius), arba pagal neformaliojo švietimo programą. 3. Studentai ir klausytojai yra atsakingi už savo studijų ir bendrojo lavinimosi rezultatus, gerbia ir puoselėja Universiteto vertybes, prisideda prie Universiteto tikslų siekimo, yra aktyvūs ir lojalūs Universitetui bendruomenės nariai, laikosi akademinės etikos. 4. Studentams ir klausytojams sudaromos galimybės Universitete studijuoti, dalyvauti mokslinėje veikloje, tobulėti kaip asmenybėms, dalyvauti meno ir sporto veikloje. 5. Studentų ir klausytojų teisės ir pareigos, priėmimo ir šalinimo tvarka nustatyta Mokslo ir studijų įstatyme bei Akademiniame reglamente.

11 11 19 straipsnis. Dėstytojai ir tyrėjai 1. Dėstytojų pareigybės yra profesorius, docentas, lektorius, asistentas. Tyrėjų pareigybės yra vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas ir mokslininkas stažuotojas. 2. Dėstytojų ir tyrėjų kvalifikaciniai reikalavimai, atestacijos ir konkursų pareigoms eiti tvarka, terminuotų sutarčių sudarymo sąlygos ir tvarka, dėstytojų ir tyrėjų skyrimo be konkurso ir atleidimo iš pareigų tvarka, dėstytojų ir tyrėjų akademinės karjeros sąlygos ir tvarka nustatomi Dėstytojų ir tyrėjų atestacijos ir konkursų tvarkos nuostatuose bei Akademiniame reglamente. 3. Universiteto dėstytojams ir pedagoginį darbą dirbantiems tyrėjams pedagoginiai Universiteto profesoriaus ir Universiteto docento vardai teikiami Akademiniame reglamente nustatyta tvarka. 4. Dėstytojas ar tyrėjas gali būti išrinktas arba paskirtas į vadovaujamas pareigas Universitete Statute ir juo grindžiamuose Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka. 20 straipsnis. Asocijuotieji tyrėjai ir dėstytojai 1. Asocijuotojo tyrėjo ar dėstytojo statusas Senato sprendimu gali būti suteikiamas Universitete dirbusiam tyrėjui ar dėstytojui, palaikančiam su Universitetu mokslinius ir meninius ryšius: rengiančiam su Universiteto darbuotojais bendras mokslo (meno) publikacijas, vykdančiam su jais bendrus mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros ar meno projektus, konsultuojančiam juos mokslo, meno, pedagoginiais ar susijusiais klausimais, bet laikinai dirbančiam kitur. 2. Asocijuotojo tyrėjo ar dėstytojo statusas, jo suteikimo tvarka ir grįžimo į ankstesnes pareigas tvarka nustatomi Akademiniame reglamente. 21 straipsnis. Kviestiniai tyrėjai ir dėstytojai 1. Kviestiniai tyrėjai ir dėstytojai yra asmenys, be viešo konkurso pakviesti į Universitetą tam tikrą laiką vykdyti mokslinius tyrimus, užsiimti meno kūryba ar dėstyti. Universitetas gali kviesti tyrėjus ir dėstytojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip Mokslo ir studijų įstatyme nustatytam laikotarpiui. 2. Kviestinio tyrėjo ar dėstytojo statusas, priėmimo į pareigas Universitete sąlygos ir tvarka nustatoma Akademiniame reglamente. 22 straipsnis. Emeritai 1. Už ypatingus mokslo, meno ar dėstymo veiklos nuopelnus, įstatymuose nustatytą pensinio amžiaus ribą pasiekusiam ir su Universitetu sudarytą darbo sutartį nutraukiančiam

12 12 profesoriui, taip pat buvusiam Rektoriui, gali būti suteiktas atitinkamai profesoriaus emerito arba rektoriaus emerito vardas (statusas). Profesoriaus emerito arba rektoriaus emerito vardą (statusą) suteikia Senatas Akademiniame reglamente nustatyta tvarka. 2. Profesoriams emeritams ir rektoriams emeritams sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje ir kitoje veikloje. 3. Profesoriams emeritams ir rektoriams emeritams iš Universiteto lėšų mokama nustatyto dydžio mėnesinė išmoka. TREČIASIS SKIRSNIS KITI UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIAI 23 straipsnis. Universiteto administracija 1. Universiteto administraciją (toliau Administracija) sudaro Universiteto darbuotojai, vykdantys Universiteto ir jo vidinių padalinių administravimo funkcijas. Administracijai nepriklauso Universiteto akademinių padalinių, kurie įeina į kitų akademinių padalinių sudėtį, vadovai, kurie turi teisę pagal savo kompetenciją duoti privalomus nurodymus sau pavaldiems darbuotojams. Administracija atlieka Universiteto ir jo vidinių padalinių administravimo funkcijas, taip pat kitas, Universiteto veiklai užtikrinti reikalingas, funkcijas, nustatytas Universiteto teisės aktuose. 2. Administracijos darbuotojai be administracinių pareigų gali dirbti pedagoginį ir (arba) mokslinį darbą bei dalyvauti eksperimentinės ir inovacinės plėtros veiklose. 24 straipsnis. Universiteto alumnai 1. Universiteto alumnų asociacija organizacija, siekianti palaikyti tvirtus Universiteto absolventų tarpusavio ryšius bei ryšius su Universitetu ir talkinti Universitetui vykdant jo misiją. 25 straipsnis. Universiteto veteranų klubo nariai 1. Universiteto veteranų klubo nariai išėję į pensiją Universiteto darbuotojai, dalyvaujantys Universiteto (padalinio) veikloje. 2. Universiteto veteranų klubas organizacija, siekianti palaikyti išėjusių į pensiją Universiteto darbuotojų tarpusavio ryšius bei ryšius su Universitetu ir talkinti Universitetui vykdant jo misiją.

13 13 26 straipsnis. Universiteto garbės daktarai, garbės profesoriai, garbės mecenatai ir kiti Universitetui nusipelnę asmenys 1. Universiteto garbės daktarai, garbės profesoriai ir garbės mecenatai tai asmenys, kuriems buvo suteikti Universiteto garbės daktaro, garbės profesoriaus ir garbės mecenato vardai. 2. Asmenims, kurie aktyviai prisideda prie Universiteto misijos įgyvendinimo, gali būti suteikiami ir kiti Universiteto garbės vardai, numatyti Akademiniame reglamente. 27 straipsnis. Kiti neakademinės bendruomenės nariai Kiti neakademinės bendruomenės nariai tai Universiteto darbuotojai, reikalingi studijoms, moksliniams tyrimams, socialinei ir inovacinei plėtrai, žinių ir vertybių sklaidai visuomenėje bei ūkinei veiklai. KETVIRTASIS SKIRSNIS AKADEMINĖ ETIKA IR GINČŲ TARP UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIŲ NAGRINĖJIMAS 28 straipsnis. Akademinė etika 1. Universitetas veikia pagal pripažintus etikos principus ir praktiką, naudodamasis minties ir žodžio laisve. 2. Universiteto bendruomenės narių tarpusavio santykiai ir santykiai su Universiteto partneriais yra grindžiami sąžiningumo, kolegialumo, autorių teisių ir gretutinių teisių laikymosi principais, nukreiptais į mokslinių tyrimų, meno, studijų ir inovacinės veiklos kokybę bei intelektinės nuosavybės užtikrinimą. 3. Akademinės etikos principai nustatyti Senato patvirtintame Akademinės etikos kodekse, parengtame atsižvelgiant į Didžiąją Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartijas, Europos Sąjungos bendros studijų ir mokslinių tyrimų erdvės deklaracijas ir nuostatas. 4. Akademinės etikos klausimus svarsto ir sprendimus priima Akademinės etikos kolegija, veikianti pagal Senato patvirtintus Akademinės etikos kolegijos nuostatus. 5 Akademinės etikos kolegija reaguoja į akademinės etikos pažeidimus, nagrinėja Universiteto darbuotojų ir studentų pareiškimus dėl mokslinės, profesinės, bendravimo ir elgesio etikos pažeidimų. 6. Studentų, klausytojų, dėstytojų ir tyrėjų akademinės etikos pažeidimai nagrinėjami Akademinės etikos kodekse nustatyta tvarka.

14 14 29 straipsnis. Ginčų tarp Universiteto bendruomenės narių nagrinėjimas 1. Ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla, tarp studentų ir kitų Universiteto bendruomenės narių, išskyrus ginčus dėl akademinės etikos ir ginčus dėl darbo santykių, pagal savo kompetenciją nagrinėja ginčų nagrinėjimo komisija, paskirta konkrečiam atvejui nagrinėti, kurią sudaro ir kurios pirmininką skiria Rektorius savo įsakymu. 2. Ginčų nagrinėjimo komisija ginčus sprendžia vadovaudamasi šalių autonomijos, procesinio lygiateisiškumo, rungimosi, teisės laisvai veikti savo įgaliojimų ribose, konfidencialumo, ekonomiškumo, kooperacijos ir operatyvumo principais. 3. Ginčų nagrinėjimo komisija veikia vadovaudamasi Senato patvirtintais nuostatais. IV SKYRIUS UNIVERSITETO VALDYMAS PIRMASIS SKIRSNIS UNIVERSITETO VALDYMO ORGANAI IR VIDINIAI ORGANIZACINIAI DARINIAI 30 straipsnis. Universiteto valdymo ir patariamieji organai 1. Universiteto valdymas grindžiamas demokratijos, subsidiarumo, kompetencijos ir savivaldos principais. 2. Universitetas turi kolegialius valdymo organus Tarybą ir Senatą, taip pat vienasmenį valdymo organą Rektorių. 3. Universitetas gali turėti kolegialius patariamuosius organus. 4. Studentų ir klausytojų interesams Universiteto, padalinių valdymo ir patariamuosiuose organuose bei ginčų nagrinėjimo komisijose atstovauja studentų atstovai, kuriuos skiria studentų atstovybė Mokslo ir studijų įstatyme bei Universiteto studentų atstovybės įstatuose nustatyta tvarka, o jeigu studentų atstovybės nėra visuotinė studentų konferencija. 31 straipsnis. Pareigų nesuderinamumas 1. Tas pats asmuo negali vienu metu būti Senato nariu ir Tarybos nariu. 2. Jeigu Senato narys išrenkamas (paskiriamas) Tarybos nariu, jis iki pirmojo Tarybos posėdžio, kuriame turi dalyvauti, privalo atsistatydinti iš Senato nario pareigų, o jeigu Tarybos narys išrenkamas (paskiriamas) Senato nariu, jis iki pirmojo Senato posėdžio, kuriame turi dalyvauti, privalo atsistatydinti iš Tarybos nario pareigų. To nepadaręs, išrinktas (paskirtas) Tarybos narys arba

15 15 Senato narys netenka ir savo ankstesnių pareigų atitinkamai Senate arba Taryboje, ir naujų pareigų atitinkamai Taryboje arba Senate. 3. Rektorius ir kandidatas į Rektorius negali būti Tarybos nariu. 4. Asmuo, Universitete užimantis vadovaujančias administracines arba akademines pareigas, negali užimti tokių pareigų kitoje Lietuvos ar užsienio mokslo ar mokymo įstaigoje, išskyrus tas mokslo ar mokymo įstaigas, kuriose Universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 proc. visų juridinio asmens dalyvių balsų. 32 straipsnis. Universiteto vidiniai organizaciniai dariniai 1. Universiteto vidiniai organizaciniai dariniai pagal funkcijas skirstomi į akademinius ir neakademinius padalinius. 2. Akademinio padalinio pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai ir (arba) studijų vykdymas ir (arba) eksperimentinė plėtra bei inovacijų veikla. 3. Universitete yra aukščiausio lygmens akademiniai padaliniai, kuriais gali tapti fakultetai, institutai, centrai, mokslo slėniai, mokslo ir verslo inkubatoriai bei kiti padaliniai, kai Senatas pareiškia nuomonę ir patvirtina Taryba. Aukščiausio lygmens akademinius padalinius sudaro vidiniai padaliniai. Aukščiausio lygmens akademinių padalinių struktūrą (vidinių padalinių steigimą ir likvidavimą) Rektoriaus teikimu tvirtina Senatas. 4. Neakademinių padalinių pagrindinė veiklos sritis yra paslaugų, reikalingų Universiteto ir jo akademinių padalinių veiklai, teikimas. Neakademinius padalinius, įgyvendindamas Universiteto misiją ir strateginį veiklos planą, steigia, likviduoja ir jų nuostatus tvirtina Rektorius, jiems vadovauja Rektorius arba jo įgalioti asmenys. 5. Aukščiausio lygmens akademiniai padaliniai turi savo nuostatus, kuriuos vadovo prašymu ir Rektoriaus teikimu tvirtina Senatas. 6. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovą skiria ir atleidžia Senatas Rektoriaus, gavusio padalinio patariamosios tarybos nuomonę, teikimu. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovo pareigoms užimti turi būti skelbiamas konkursas. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovas, vykdydamas šio Statuto reikalavimus ir Rektoriaus įsakymus, laikydamasis kitų Universiteto vidaus teisės aktų, vadovauja padaliniui, užtikrindamas Universiteto misijos vykdymą. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovo teisės ir pareigos nustatomos Akademiniame reglamente ir padalinio nuostatuose. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovo kadencija 5 metai. Tas pats asmuo jo vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

16 16 7. Vidinių padalinių vadovus skiria ir atleidžia Rektorius aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovo teikimu. 8. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovo patariamasis organas yra aukščiausio lygmens akademinio padalinio patariamoji taryba (toliau Patariamoji taryba), sudaroma Statuto ir aukščiausio lygmens akademinio padalinio nuostatuose nustatyta tvarka. 9. Patariamoji taryba sudaroma 5 metams iš kompetentingų (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei pedagoginės veiklos patirtis, pripažinimas ir žinomumas visuomenėje) aukščiausio lygmens akademinio padalinio narių, kitų institucijų atstovų bei studentų deleguotų atstovų (jeigu padalinys vykdo studijų veiklą). Patariamąją tarybą renka aukščiausio lygmens akademinio padalinio akademinių darbuotojų, kurie užima pareigas konkurso tvarka ir kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas, susirinkimas. Kandidatus į Patariamąją tarybą gali siūlyti visi padalinio darbuotojai. Studentų skiriami atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Patariamosios tarybos narių. Studentų atstovus į Patariamąją tarybą skiria padalinio studentų atstovybė, o jeigu jos nėra visuotinė padalinio studentų konferencija. Patariamosios tarybos narių skaičius, sudėtis, rinkimo ir įgaliojimų nutraukimo tvarka nustatoma aukščiausio lygmens akademinio padalinio nuostatuose. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovas yra Patariamosios tarybos narys pagal pareigas, bet negali būti jos pirmininku. 10. Patariamosios tarybos veiklai vadovauja pirmininkas, kuris išrenkamas per pirmąjį Patariamosios tarybos posėdį. Patariamosios tarybos pirmininku negali būti jos narys pagal pareigas. Patariamosios tarybos pirmininkas yra atsakingas už Patariamosios tarybos posėdžių šaukimą, kurie turi vykti ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 11. Patariamoji taryba svarsto ir teikia padalinio vadovui nuomonę dėl: 1) padalinio studijų, mokslo, meno, technologinės bei inovacinės veiklos; 2) padalinio veiklos plano ir jo įgyvendinimo; 3) padalinio valdymo, vidinių padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo pagal Senato patvirtintus aukščiausio lygmens akademinių padalinių nuostatus; 4) padalinio kandidatų docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams, profesoriaus emerito, garbės daktaro ir kitiems garbės vardams gauti; 5) kitų klausimų, numatytų aukščiausio lygmens akademinio padalinio nuostatuose. 12. Patariamoji taryba teikia Rektoriui nuomonę apie jo pasiūlytą (pasiūlytus) kandidatą (kandidatus) į padalinio vadovo pareigas. 13. Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovą iš pareigų gali atšaukti Senatas Rektorius teikimu arba gavęs padalinio Patariamosios tarybos teikimą; tokį Patariamosios tarybos teikimą turi priimti ne mažiau kaip 2/3 jos narių.

17 Aukščiausio lygmens akademinio padalinio vadovas gali šaukti patariamuosius vidinių padalinių vadovų susirinkimus. 33 straipsnis. Universiteto biblioteka ir muziejus 1. Universiteto biblioteka yra Universiteto padalinys, kurio paskirtis formuoti ir skleisti informacijos išteklius, atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius, kurti aktyvaus mokymo ir mokymosi aplinką, sudaryti geriausias galimybes studijuojantiesiems ir Universiteto darbuotojams studijuoti, tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, lavinti naudojimosi informacija įgūdžius, kaupti, saugoti ir aktualinti kultūros paveldą. Biblioteka veikia pagal Rektoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus. 2. Universiteto muziejus yra Universiteto padalinys, kurio paskirtis palaikyti ir kelti Universiteto bendruomenės istorinę bei vertybinę savimonę, taip pat kaupti, saugoti ir eksponuoti mokslines, edukacines bei kultūrines vertybes, sukurtas Universitete ar susijusias su Universiteto istorija, viešinant jo vardą. Muziejus veikia pagal Rektoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus. ANTRASIS SKIRSNIS SENATAS kadencijai. 34 straipsnis. Senato paskirtis ir kadencija Senatas yra Universiteto aukščiausias akademinių reikalų valdymo organas, renkamas 5 metų 35 straipsnis. Senato įgaliojimai 1. Senatas priima nutarimus, kuriais: 1) nustato studijų tvarką; 2) tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir meno programas bei socialinės ir kultūrinės plėtros projektus, taip pat teikia Rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo; 3) teikia siūlymus Rektoriui dėl technologinės ir inovacinės veiklos projektų ir Universiteto struktūros pertvarkos; 4) vertina atliktų mokslinių tyrimų, meninės veiklos bei socialinės ir kultūrinės plėtros rezultatus; 5) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;

18 18 6) tvirtina Dėstytojų ir tyrėjų atestacijos ir konkursų tvarkos nuostatus, kuriuose nustato dėstytojų ir tyrėjų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; 7) tvirtina Universiteto bendruomenės susirinkimų (konferencijų) svarbiems Universiteto klausimams aptarti organizavimo tvarką; 8) Akademiniame reglamente nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus; 9) svarsto ir derina su Taryba siūlymus dėl Statuto pakeitimų; 10) tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdamas į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 2. Svarsto ir teikia nuomonę Tarybai dėl: 1) Rektoriaus teikiamo Universiteto strateginio veiklos plano, kuriame apibrėžiama ir Universiteto misija; 2) Rektoriaus teikiamų aukščiausio lygmens akademinių Universiteto padalinių struktūros pertvarkos planų, būtinų misijai ir strateginiam veiklos planui įgyvendinti. 3. Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl: 1) kandidatų tinkamumo eiti Rektoriaus pareigas; 2) Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planų; 3) Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų Administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašo. 4. Skelbia savo sprendimus Universiteto vykdomų veiklų ir rezultatų skelbimo nuostatuose nustatyta tvarka. 5. Senatas taip pat atlieka kitas teisės aktuose ir šiame Statute nustatytas funkcijas. 36 straipsnis. Senato sudėtis ir sudarymas 1. Senatą sudaro 49 nariai. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, Administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, kitų mokslo ir studijų institucijų tyrėjai, dėstytojai ir pripažinti menininkai, studentų skiriami atstovai, kurių proporcijos Senate nustatomos Mokslo ir studijų įstatyme. 2. Senato narių rinkimai vykdomi pagal Senato narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarką, kurią tvirtina Senatas. 37 straipsnis. Senato procedūros 1. Senato veiklą reglamentuoja Senato patvirtintas Senato darbo reglamentas.

19 19 2. Senatas tvirtina šiuos Universiteto vidaus teisės aktus: 1) Akademinį reglamentą; 2) Akademinės etikos kodeksą; 3) Senato narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašą; 4) Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašą; 5) Universiteto bendruomenės susirinkimų (konferencijų) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti organizavimo tvarkos aprašą; 6) Ginčų nagrinėjimo komisijų nuostatus; 7) Akademinės etikos kolegijos nuostatus; 8) aukščiausio lygmens akademinių padalinių nuostatus; 9) Dėstytojų ir tyrėjų atestacijos ir konkursų nuostatus; 10) kitus savo įgaliojimams įgyvendinti reikalingus teisės aktus. 3. Senatas apie savo sprendimus Universiteto veiklos ir rezultatų skelbimo nuostatuose nustatyta tvarka informuoja Universiteto bendruomenę ir kartą per metus jai atsiskaito už savo veiklą, pateikdamas praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. 4. Senato nariams gali būti atlyginama už darbą Senate Tarybos nustatyta tvarka. TREČIASIS SKIRSNIS TARYBA 38 straipsnis. Tarybos paskirtis ir kadencija Taryba yra Universiteto strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jo atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei operatyvią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. Tarybos kadencija 5 metai. 39 straipsnis. Tarybos įgaliojimai Taryba atlieka šias funkcijas: 1. Suderinusi su Senatu: 1) teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus; 2) tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui. 2. Įvertinusi Senato siūlymus: 1) tvirtina Universiteto vidaus teisės aktus, nurodytus Statuto 41 straipsnyje; 2) tvirtina Rektoriaus teikiamus Universiteto aukščiausio lygmens akademinių padalinių struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;

20 20 3) tvirtina Rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jo misija, numatomi turtiniai, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai planui įgyvendinti. 3. Svarsto ir tvirtina Rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą. 4. Tvirtina Rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas. 5. Renka, skiria ir atleidžia Rektorių. 6. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose. 40 straipsnis. Tarybos sudėtis ir sudarymas Tarybą sudaro 11 narių, iš kurių 5 narius, priklausančius Universiteto akademinei ir neakademinei bendruomenei, renka visi Universiteto akademinės bendruomenės nariai, kuriems Universitetas yra pagrindinė darbovietė ir kurie užima dėstytojo ar tyrėjo pareigas konkurso tvarka. Kiti 4 Tarybos nariai, nepriklausantys Universiteto akademinei ir neakademinei bendruomenei, renkami viešo konkurso būdu. Studentų atstovybė (jeigu jos nėra visuotinė studentų konferencija) savo nustatyta tvarka skiria vieną narį, priklausantį Universiteto akademinei bendruomenei, taip pat renka vieną narį, nepriklausantį Universiteto bendruomenei. Konkreti Tarybos narių paskyrimo, rinkimo, viešo konkurso tvarka, taip pat narių atšaukimas nustatomas Mokslo ir studijų įstatyme ir Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos apraše, kurį tvirtina Senatas. 41 straipsnis. Tarybos procedūros 1. Tarybos veiklą reglamentuoja Tarybos patvirtintas Tarybos darbo reglamentas. 2. Įvertinusi Senato siūlymus, Taryba tvirtina šiuos Universiteto vidaus teisės aktus: 1) Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų Administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašą; 2) Universiteto vykdomų veiklų ir rezultatų skelbimo nuostatus; 3) Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašą; 4) Paramos teikimo studentų atstovybei ir kitoms studentų organizacijoms nuostatus; 5) kitus savo įgaliojimams įgyvendinti reikalingus teisės aktus. 3. Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Universiteto interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Universiteto bendruomenei. 4. Senatas gali priimti sprendimą iš Universiteto lėšų atlyginti Tarybos nariams už veiklą, einant Tarybos nario pareigas.

21 21 KETVIRTASIS SKIRSNIS REKTORIUS atstovauja. 42 straipsnis. Rektorius Rektorius yra Universiteto vienasmenis valdymo organas, veikia Universiteto vardu ir jam 43 straipsnis. Rektoriaus įgaliojimai 1. Rektorius, vadovaudamas Universitetui, turi šiuos įgaliojimus: 1) organizuoja jo veiklą, užtikrindamas misijos ir strateginio veiklos plano įgyvendinimą; 2) priima ir atleidžia Universiteto darbuotojus; 3) priima ir šalina studentus Akademiniame reglamente nustatyta tvarka; 4) teikia Senatui siūlymus dėl studijų kainos; 5) tvirtina įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžius; 6) atsako už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais; 7) Universiteto vardu sudaro sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis; 8) teikia Tarybai tvirtinti Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; 9) teikia Tarybai tvirtinti Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas misijos vykdymas ir strateginio veiklos plano įgyvendinimas; 10) skelbia viešai Tarybos patvirtintą Universiteto metinę veiklos ataskaitą; 11) teikia Senatui svarstyti ir Tarybai tvirtinti Universiteto misiją ir strateginį veiklos planą bei aukščiausio lygmens akademinių Universiteto padalinių struktūros pertvarkos planus; 12) svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais; 13) tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; 14) tvirtina Universiteto neakademinių padalinių struktūrą ir funkcijas bei jiems vadovauja; 15) teikia Senatui skirti ir atšaukti aukščiausio lygmens akademinių padalinių vadovų kandidatūras; 16) atšaukia aukščiausio lygmens akademinių padalinių vadovų potvarkius, jei jie neatitinka Universiteto misijos ir Universiteto strateginių veiklos tikslų;

22 22 17) įsakymais skelbia Senato nutarimus arba grąžina juos pakartotinai svarstyti, pateikdamas rašytinį paaiškinimą. Jeigu Senatas tą patį nutarimą priima pakartotinai visų Senato narių balsų dauguma, Rektorius jį privalo skelbti; 18) siūlo Senatui Statuto pakeitimus; 19) atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas. 2. Rektorius, eidamas savo pareigas, turi teisę dalį savo funkcijų pavesti atlikti prorektoriams, o specialių žinių reikalaujančias funkcijas Universiteto padalinių vadovams. Rektorius lieka atsakingas už pasirinktų įgaliotinių veiksmus. 3. Kadenciją baigusiam Rektoriui ir prorektoriams Universitetas be konkurso suteikia iki kadencijos ar per kadenciją eitas dėstytojo ar tyrėjo pareigas 5 metams. 44 straipsnis. Rektoriaus išrinkimas ir įgaliojimų pasibaigimas 1. Rektoriumi gali būti nepriekaištingos reputacijos, pedagoginės ir vadybinės patirties turintis asmuo, kuris turi mokslo ar meno daktaro laipsnį arba yra pripažintas menininkas. Kitus reikalavimus Rektoriui gali nustatyti Taryba Rektoriaus rinkimų tvarkos apraše. 2. Rektorių renka Taryba pagal jos patvirtintą Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašą. 3. Rektoriaus rinkimų procedūrai organizuoti ir vykdyti Taryba, pritarus Senatui, sudaro Rektoriaus rinkimų komitetą ir tvirtina jo veikimo reglamentą. Komitetas organizuoja viešą tarptautinį konkursą, aktyviai ieško tinkamų Rektoriaus pareigoms eiti kandidatų. Taryba, pritarus Senatui, tvirtina Komiteto atrinktų kandidatų tinkamumą Rektoriaus pareigoms eiti. 4. Rektoriaus įgaliojimai baigiasi: 1) pasibaigus kadencijai; 2) Rektoriui atsistatydinus; 3) ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių priėmus sprendimą atleisti Rektorių iš pareigų dėl nepatvirtintos Universiteto metinės veiklos ataskaitos; 4) kitais Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytais pagrindais. 5. Rektoriaus kadencija 5 metai. Tas pats asmuo Rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. 6. Rektoriaus įgaliojimams pasibaigus šio straipsnio papunkčiuose nustatytu pagrindu, Taryba nedelsdama, Tarybos pirmininko teikimu, paveda vienam iš prorektorių laikinai, iki tol, kol bus išrinktas naujasis Rektorius, eiti Rektoriaus pareigas.

23 23 45 straipsnis. Rektoriaus patariamieji organizaciniai dariniai 1. Rektorius turi teisę šaukti aukščiausio lygmens padalinių vadovų susirinkimus, kurie veikia kaip patariamasis Rektoriaus organas. 2. Rektorius turi teisę sudaryti laikinas arba nuolatines komisijas ar darbo grupes, kurios veikia kaip patariamasis Rektoriaus organas. 3. Patariamųjų Rektoriaus organų funkcijos ir įgaliojimai nustatomi Rektoriaus tvirtinamuose šių organų nuostatuose. PENKTASIS SKIRSNIS STUDENTŲ SAVIVALDA 46 straipsnis. Studentų interesų atstovavimas 1. Universiteto studentų ir klausytojų interesams atstovauja studentų atstovybė. Studentų atstovybės nariais gali būti Universiteto studentai. Studentų atstovybės valdymo organų narius studentus renka visuotinis studentų atstovybės narių susirinkimas (konferencija). Studentų atstovybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Statutu ir visuotinio studentų atstovybės narių susirinkimo (konferencijos) patvirtintais Universiteto studentų atstovybės įstatais. 2. Jeigu Universitete studentų atstovybės nėra, į Universiteto visuotinį studentų susirinkimą (konferenciją) aukščiausio lygmens akademinių padalinių studentai deleguoja atstovus, balsų dauguma išrinktus aukščiausio lygmens akademinių padalinių studentų visuotiniuose susirinkimuose (konferencijose). Visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) sušaukiamas ir sprendimai priimami Senato nustatyta tvarka. 47 straipsnis. Studentų atstovybės įgaliojimai 1. Studentų atstovai deleguojami į Universiteto valdymo ir kitus organus, remiantis visuotinumo, skaidrumo, atvirumo principais ir tvarka, kuri nustatoma Universiteto studentų atstovybės įstatuose bei kituose studentų atstovybės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Studentų atstovai dalyvauja Universiteto valdymo organų veikloje sprendžiamojo balso teise. 2. Studentų atstovybė turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus iš Universiteto ir jos padalinių visais studijų ir su studijomis susijusiais klausimais. 3. Studentų atstovybė turi teisę išreikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais ir Statuto nustatyta tvarka pareikalauti dar kartą apsvarstyti Universiteto valdymo organų priimtus sprendimus.

24 24 4. Universitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei Tarybos patvirtintais Paramos teikimo studentų atstovybei ir kitoms studentų organizacijoms nuostatais, remia studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas. V SKYRIUS UNIVERSITETO TURTAS IR LĖŠOS 48 straipsnis. Universiteto turtas 1. Universitetas valdo, naudoja ir disponuoja turtu vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais, apibrėžtais Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei kituose teisės aktuose, taip pat Tarybos patvirtintu Universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašu. 2. Universitetas turi teisę gauti ir teikti paramą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Paramos ir labdaros įstatyme nustatytomis sąlygomis. 3. Turtą, kuris Universitetui priklauso nuosavybės teise, Universitetas valdo ir naudoja savarankiškai, vadovaudamasis Tarybos patvirtintu Universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašu. 4. Valstybei nuosavybės teise priklausantį, turto patikėjimo teise ir valstybės turto patikėjimo sutartimi perduotą ilgalaikį materialųjį turtą Universitetas valdo, neatlygintinai naudoja ir juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka. 5. Universiteto teritorijoje valstybės, savivaldybių ir kitos institucijos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys negali atlikti darbų (išskyrus neatidėliotinus avarinius darbus) be Rektoriaus arba jo įgalioto asmens leidimo. 6. Universitetas, remiamas valstybės, saugo ir gausina savo turtą. 49 straipsnis. Universiteto lėšos 1. Universiteto lėšos valdomos, naudojamos ir jomis disponuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintu Universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašu. 2. Universitetas turi teisę skolintis, pasirašyti paskolų, finansinės nuomos sutartis ir kitus skolos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

25 25 VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 50 straipsnis. Universiteto reorganizavimas 1. Universitetas gali būti reorganizuojamas visais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau Civilinis kodeksas) numatytais būdais. 2. Sprendimą dėl Universiteto reorganizavimo priima Seimas Tarybos teikimu arba Vyriausybės teikimu, įvertinęs Tarybos nuomonę. 3. Sprendimus dėl Universiteto dalyvavimo reorganizavime, kai prie Universiteto prijungiami kiti juridiniai asmenys, priima Seimas Tarybos teikimu arba, kai yra Civilinio kodekso 2.96 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, Taryba Rektoriaus teikimu, įvertinusi Senato nuomonę. Universitetui dalyvaujant reorganizavime, Statutas negali būti keičiamas ar pildomas. 51 straipsnis. Universiteto pertvarkymas 1. Sprendimą dėl Universiteto pertvarkymo priima Seimas Tarybos teikimu, suderintu su Senatu, arba Vyriausybės teikimu, atsižvelgęs į Tarybos nuomonę. Kartu su sprendimu pertvarkyti Universitetą tvirtinamas naujas Statutas. 2. Universiteto teisinės formos pasikeitimas negali būti teisėtu pagrindu siaurinti Universiteto autonomijos ribas, pakeisti, panaikinti ar kitaip paneigti Universiteto valdomų pastatų, teritorijos, istorinės, meninės, bibliografinės ar kitokios kultūrinės vertės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto neliečiamumo teisines garantijas. 52 straipsnis. Universiteto likvidavimas 1. Universitetas gali būti likviduojamas Civiliniame kodekse nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais. 2. Sprendimą dėl Universiteto likvidavimo priima Seimas Tarybos teikimu, įvertinęs Tarybos nuomonę, arba Universitetui praradus leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Taryba sprendimą dėl teikimo arba nuomonės dėl Universiteto likvidavimo priima tik įvertinusi Senato ir Universiteto akademinės bendruomenės nuomones. 3. Sprendimas dėl Universiteto likvidavimo priimamas įstatymu. 53 straipsnis. Universiteto auditas Universiteto auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Valstybės kontrolė. Universitetas savo iniciatyva gali inicijuoti išorinį veiklos auditą.

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo

2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo 2 8. Švietimo įstaigos grupė bendrojo ugdymo mokykla. 9. Švietimo įstaigos tipas gimnazija. 10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7(6)-18 metų mokiniams mokytis pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau