VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T"

Transkriptas

1 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės Metų planas Įvykdyta Paaiškinimai, esant įvykdymo nukrypimams nuo plano 1 priemonė (kodas ) vykdyti rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, teikti metodinę pagalbą ir administracines paslaugas, plečiant elektroninės erdvės galimybių panaudojimą. Asignavimų priemonei planas (įskaitant patikslinimus) 14125,9 tūkst. Lt. Faktinis asignavimų panaudojimas 13928,1 tūkst. Lt. 1. Tobulinti su kelių transportu ir kelių transporto veikla susijusius teisės aktus (atsižvelgiant į visuomenės grupių poreikius), siekiant aiškesnio teisinio reglamentavimo, verslo sąlygų gerinimo, kelių transporto keliamo pavojaus eismo saugai ir aplinkai mažinimo bei ES teisinės bazės pakeitimų perkėlimo į nacionalinę teisę. 2. Dalyvauti ES komitetų ir darbo grupių veikloje ir organizuojamuose posėdžiuose 3. Užtikrinti tinkamą duomenų teikimą elektroniniais kanalais duomenų gavėjams, su kuriais pasirašytos duomenų teikimo sutartys, bei duomenų gavimą iš registrų ir kitų juridinių asmenų, su kuriais pasirašytos duomenų gavimo sutartys, informacinių sistemų ir administruoti šias sutartis 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo nuostatų įgyvendinimas 1.1. Priimtų teisės aktų 2.1. Dalyvavimo ES komitetų ir darbo grupių posėdžiuose 3.1. Administruojamų informacijos gavimo ir teikimo (į / iš registrų ir kitų juridinių asmenų informacinių sistemų) sutarčių 4.1. Inspekcijos veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimas ir vertinimas, proc Įsakymo Dėl Kelionės lapų vežti keleivius tarptautinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo projektas parengtas ir pateiktas derinti m. gruodžio 31 d. buvo derinamas m. planas įvykdytas 73 proc., nes daugiau į posėdžius Inspekcijos atstovai nebuvo kviečiami Dėl užsitęsusių IS Vektra konstravimo ir diegimo pirkimo procedūrų, gavus pretenziją, informacinės sistemos konstravimo ir diegimo sutartis buvo pasirašyta vėliau nei planuota, dėl to vėlesniam laikui nusikėlė IS Vektra sukūrimas ir duomenų gavimo ir teikimo sutarčių sudarymas

2 5. Pasirengimas pirmininkauti ES taryboje 2013 m. 6. Vykdyti vidaus administravimą ir gerinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus organizuojant jų dalyvavimą mokymuose. 7. Rengti ir teikti Inspekcijos interneto svetainėje skelbti verslo atstovams ir visuomenei aktualią informaciją pagal Inspekcijos reguliavimo sritis. 8. Analizuoti klausimus, pateiktus Inspekcijos elektroniniu paštu ir interneto svetainėje, koordinuoti atsakymų į juos rengimą, organizuoti jų išsiuntimą klausimus pateikusiems asmenims. 9. Inicijuoti Inspekcijos interneto svetainės struktūros formavimą, informacijos skelbimą ir atnaujinimą, siekiant skelbti tikslius, aktualius ir naudingus duomenis laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. 10. Prižiūrėti ir palaikyti Inspekcijos informacinių sistemų veikimą, siekiant jų nuolatinio ir saugaus prieinamumo Dalyvavimas pasirengimo pirmininkauti ES tarybai mokymuose, proc Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, iš jų valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, dalyvavusių mokymuose kontrolės klausimais, 6.2. Paslaugų kokybės vertinimas (balais) (vidinis vertinimas penkių balų sistema) 7.1. Paskelbtų informacinių pranešimų 8.1. Parengta atsakymų į el. būdu pateiktus klausimus 9.1. Apsilankymų Inspekcijos interneto svetainėje skaičiaus didėjimas, proc. (Palyginus su praėjusiais metais) Saugus Inspekcijos informacinių sistemų prieinamumas, proc m. planas viršytas, kadangi įvyko nenumatytas priešgaisrinės saugos mokymas, kuriame dalyvavo 72 darbuotojai Planas įvykdytas. 4,5 4,3 Atlikus vidinį vertinimą Inspekcijos klientų apklausos būdu paaiškėjo, kad paslaugų kokybės vertinimas, palyginti su 2012 m., išliko nepakitęs, t. y. planuota 4,5 vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta Paskelbtų informacinių pranešimų 6 proc. viršijo 2013 m. planą. Pranešimų viršijo planą dėl būtinybės skelbti aktualią informaciją m. planas viršytas 45 proc. dėl atitinkamai padidėjusio pateiktų klausimų skaičiaus Saugaus eismo, Kelių transporto reguliavimo ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyrių kompetencijos srityse 5 23 Manytina, kad apsilankymų interneto svetainėje susijęs su išaugusiu elektroninių administracinių paslaugų užsakymu internetu, poreikiu sužinoti aktualią informaciją, suaktyvėjusia Inspekcijos konsultavimo veikla ir kt. ne mažiau nei Pasiekta tinkama rodiklio reikšmė 11. Organizuoti IS Keltra komponento Dokumentų valdymas ir teisės aktų projektų rengimas modernizavimą Modernizuotas IS Keltra komponentas Dokumentų valdymas ir teisės aktų projektų rengimas, proc.

3 12. Atnaujinti pasenusią Inspekcijos kompiuterių tinklo įrangą. 13. Modernizuoti IS Skaitis (fizinio asmens duomenys naikinami, pasirengti euro įvedimui). 14. Nagrinėti prašymus ir išduoti dokumentus, susijusius su keleivių ir krovinių vežimu kelių transportu, ir kontroliuoti jų naudojimą, administruoti reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus Atnaujinta pasenusi Inspekcijos kompiuterių tinklo įranga, proc Modernizuotas IS Skaitis (fizinio asmens duomenys naikinami, pasirengta euro įvedimui), proc Administruojamų tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų Administruojamų tarptautinio reguliaraus susisiekimo maršrutų Išduotų leidimų vežti keleivius ir krovinius tarptautiniais maršrutais Išduotų, pakeistų, pratęstų kelių transporto veiklos licencijų ir liudijimų vežti keleivius savo sąskaita Buvo planuota, kad vežėjai atsisakys vežti keleivius daugiau neperspektyvių maršrutų, kuriuose pajamos nepadengia išlaidų Nukrypimas nežymus (tik 0,6 proc. nuo plano) Nukrypimas nežymus (tik 0,24 proc. nuo plano) Poreikis tapo didesnis nei planuota dėl aktyvėjančios transporto paslaugų rinkos Išduotų, pratęstų, pakeistų kelių transporto veiklos licencijų kopijų Išduotų leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais sunkiasvorėmis ir (ar) didžiagabaritėmis transporto priemonėmis (jų junginiai) Poreikis tapo didesnis nei planuota dėl aktyvėjančios transporto paslaugų rinkos Poreikis tapo didesnis nei planuoto dėl aktyvėjančios transporto paslaugų rinkos

4 15. Vykdyti Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių kompetentingos kelių transporto srities įstaigos funkcijas bei Europos Sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nurodytos kompetentingos transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo institucijos funkcijas. 16. Vertinti transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių atitiktį; analizuoti techninių tarnybų bandymo protokolus bei gamybos kokybės sistemas; sisteminti ir vesti į kompiuterinę informacinę sistemą techninius transporto priemonių duomenis. Derinti smulkiaserijiniu būdu perdirbamų šalyje registruotų transporto priemonių gamybos standartus Išduotų kelionės lapų vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais Išduotų izoliuotų transporto priemonių, transporto priemoniųšaldytuvų, mechaninių transporto priemoniųrefrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais sertifikatų Išduotų transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojingus krovinius, patvirtinimo sertifikatų Gaminamų ir perdirbamų kelių transporto priemonių suderintų standartų Išduotų naujo tipo, pratęstų kelių transporto priemonių tipo patvirtinimo sertifikatų Išduotų pažymų apie kelių transporto priemonių individualaus tipo atitikties įvertinimą Parengtų pranešimų ir sertifikatų apie transporto priemonių sudedamąsias dalis, mazgus ar sistemas Poreikis tapo didesnis nei planuota dėl aktyvėjančios transporto paslaugų rinkos Nukrypimas nežymus (tik 0,35 proc. nuo plano) Padidėjus vežėjų transporto priemonių parkui atsirado didesnis sertifikatų poreikis 4 9 Planas viršytas, nes buvo didesnis poreikis Planas viršytas, nes buvo didesnis poreikis Lietuvoje buvo sparčiai atnaujinamas N kategorijos krovininių transporto priemonių parkas, nes pasikeitus išmetamųjų teršalų normoms vežėjai transporto priemones keitė į ekologiškesnes Transporto priemonių gamintojai plėtė gaminamų transporto priemonių asortimentą. Buvo išduoti 33 sertifikatai ir 32 pranešimai apie transporto priemonių sudedamąsias dalis, mazgus ar sistemas.

5 17. Vertinti kelių transporto priemonių techninės priežiūros įmonių atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams. 18. Vertinti ar ūkio subjektai atitinka nustatytus jiems reikalavimus, suteikti teisę vykdyti vairuotojų mokymą. 19. Vertinti asmenų, susijusių su kelių transporto veikla, kompetenciją. 20. Išduoti asmenų, susijusių su kelių transporto veikla, kompetenciją patvirtinančius dokumentus. 21. Vertinti asmenų, susijusių su kelių transporto priemonių technine priežiūra, kompetenciją Išduotų pranešimų apie transporto priemonių tipo registravimą (anuliavimą) Įsakymų ar leidimų, kuriais įmonėms suteikiama teisė užsiimti transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių technine priežiūra, Vairavimo mokyklų ar mokymo įstaigų ekspertizės (įvertinimų) Išduotų leidimų (suteikta teisė) vykdyti vairuotojų mokymą Laikytų egzaminų (susijusių su kelių transporto veikla) Išduotų pažymėjimų, patvirtinančių asmenų kompetenciją (susijusių su kelių transporto veikla), Laikytų egzaminų (susijusių su kelių transporto priemonių technine priežiūra) Pasikeitus Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų nuostatoms, dėl reikalavimų neatitikimų 2013 metais 523 transporto priemonių tipai buvo anuliuoti 2 15 Pasibaigė dalies leidimų galiojimo laikas, dalis techninių tarnybų plėtė atliekamų bandymų sritis, keitė leidimus. Dauguma įsakymų ar leidimų buvo išduota ne naujoms įmonėms, o pasikeitus esančių įmonių rekvizitams (adresui, bandymų sritims ir pan.) Ekspertizių padaugėjo, nes vairavimo mokyklos papildė mokymo bazes naujais mokymo objektais, atliktos 19 naujų vairavimo mokyklų ir 2 naujų mokymo įstaigų mokymo bazių ekspertizės Leidimų padidėjo, nes buvo pakeista suteikta teisė vykdyti mokymą dėl vairavimo mokyklų teisinio statuso ar įmonės pavadinimo keitimo, mokymo objektų papildymo, teisė vykdyti vairuotojų pirminį mokymą suteikta 19 naujoms vairavimo mokykloms ir 2 naujoms mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais Planuojant rodiklį buvo daryta prielaida, kad transporto vadybininkų poreikis Lietuvos įmonėse turi sumažėti ir vežėjų rinkai užteks nuo 2009 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 atsiradimo šį egzaminą išlaikiusių asmenų, tačiau šių asmenų poreikis išlieka. Manoma, kad PKP pažymėjimus siekia įgyti ne tik transporto vadybininkais paskirti asmenys, bet ir kiti darbuotojai, atsakingi už krovinių pervežimo procedūras. Tikėtina, kad to reikalauja ir įmonių vadovai. Daugiau nei planuota padaugėjo ADR vairuotojų egzaminą laikančių asmenų, iš to galima daryti prielaidą, kad Lietuvoje vežama daugiau įvairesnių krovinių, taip pat ir pavojingų, todėl reikalingi vairuotojai, turintys ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimus Asmenys naudojosi galimybe pasikeisti turimus terminuoto galiojimo profesinės kompetencijos pažymėjimus į neterminuoto galiojimo pažymėjimus nelaikant egzamino. Daugiau nei planuota padaugėjo ADR vairuotojų egzaminą laikančių asmenų, dėl to išduota daugiau ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimų Egzaminai įvyko 2013 m. vasario mėn. Juos laikė 32 asmenys. 2 asmenys egzaminą perlaikė

6 6 22. Išduoti asmenų, susijusių su kelių transporto priemonių technine priežiūra, kompetenciją patvirtinančius dokumentus 23. Vertinti asmenų, siekiančių būti vairuotojų mokytojais ir vairavimo instruktoriams atitiktį nustatytiems reikalavimams ir išduoti jiems liudijimus, suteikiančius teisę dirbti vairavimo mokyklose 24. Nagrinėti vežėjų, turinčių Bendrijos leidimus ir įdarbinusių vairuotojus, ne ES valstybių piliečius, pateiktus prašymus ir išduoti jiems vairuotojų liudijimus, patvirtinančius, kad juose nurodytas vairuotojas įdarbintas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų ir yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius 25. Užtikrinti skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo sistemos funkcionavimą, vykdyti skaitmeniniuose tachografuose naudojamų kortelių išdavimo centro funkcijas Išduotų pažymėjimų, patvirtinančių asmenų kompetenciją (susijusių su kelių transporto priemonių technine priežiūra), Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams išduotų liudijimų, suteikiančių teisę dirbti vairavimo mokyklose, Vairuotojų liudijimų, išduotų vežėjams, įdarbinusiems vairuotojus, ne ES valstybių piliečius, Vairuotojų liudijimų kopijų, išduotų vežėjams, įdarbinusiems vairuotojus, ne ES valstybių piliečius, Išduotų skaitmeniniuose tachografuose naudojamų kortelių 26. Tobulinti egzaminų testų duomenų bazę Egzaminų testų vertinimo komisijoje išnagrinėtų egzaminų testų klausimų 27. Siekiant padėti ūkio subjektams laikytis teisės aktų nustatytų reikalavimų, teikti informaciją ir konsultacijas kontrolės klausimais, nagrinėti internetu ir el. paštu, ir (ar) raštu gautus klausimus, rengti ir teikti Parengtų atsakymų ir išaiškinimų į pateiktus klausimus (gautus raštu, el. paštu, internetu) Pasibaigus dalies techninės apžiūros kontrolierių ir ekspertų pažymėjimų galiojimo laikui, pažymėjimai buvo keičiami naujais, dėl to pažymėjimų buvo išduota daugiau Sumažėjo vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių poreikis Padidėjo išduotų liudijimų (ir jų kopijų), nes daliai vairuotojų buvo tęsiami liudijimų galiojimo terminai, pakeisti liudijimai dėl duomenų pasikeitimo Pasiekta tinkama rodiklio reikšmė. Nukrypimas nuo plano nežymus m. užduotis buvo peržiūrėti visos egzaminavimui naudojamos testų bazės aktualumą, specialistai atrinko 136 testus, kuriuos komisija peržiūrėjo. Iš viso specialistai peržiūrėjo 721 informacinėje sistemoje esančią transporto vadybininkams egzaminuoti naudojamą testų užduotį, 654 ADR vairuotojams ir 564 saugos specialistams egzaminuoti naudojamas testų užduotis Iš ūkio subjektų buvo gauta daugiau klausimų. Į visus gautus klausimus buvo parengti atsakymai ar išaiškinimai

7 atsakymus į juos, dažniausiai užduodamus klausimus apibendrinti ir atsakymus į juos nustatyta tvarka teikti skelbti Inspekcijos interneto svetainėje 28. Siekiant padėti ūkio subjektams laikytis teisės aktų nustatytų reikalavimų, periodiškai organizuoti regioninius susitikimus su vežėjais ir kitais interesantais Interneto svetainėje pateiktų apibendrintų dažniausiai užduodamų klausimų, susijusių su kontrole (informaciniai pranešimai vienetais) Surengtų regioninių susitikimų su ūkio subjektais (interesantais) Planas įvykdytas Planas įvykdytas 29. Organizuoti ir vykdyti bendrus patikrinimus su kitų ES valstybių kontroliuojančiomis institucijomis, keistis su jomis gerosios praktikos pavyzdžiais ir patirtimi Bendrų patikrinimų kartu su užsienio kompetentingomis institucijomis Visi su patikrinimais susiję kriterijai įvykdyti 30. Vykdyti komercinių transporto priemonių patikrinimus Lietuvos Respublikos keliuose, Transporto priemonių kontrolės skyriuje prie Klaipėdos (kelio A1 302,3 km) ir pasienio kontrolės punktuose. Saugos kelių transporte ir žalingo poveikio keliams ir aplinkai mažinimo bei vienodų konkurencijos sąlygų užtikrinimo tikslais tikrinti pavojingų krovinių vežimo sąlygas, greitai gendančių krovinių vežimo sąlygas, matuoti ir sverti transporto priemones, tikrinti kelių transporto priemonių techninę būklę, vykdyti kelionės leidimų, transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimo kontrolę Iš viso patikrintų komercinių transporto priemonių Iš jų N1 klasės transporto priemonių Transporto priemonėse atliktų patikrinimų Iš jų pavojingų krovinių vežimo sąlygų patikrinimų Pasvertų sunkiasvorių ir išmatuotų didelių gabaritų transporto priemonių Keliuose atliktų transporto priemonių techninės būklės patikrinimų

8 31. Vykdyti kelių transporto vežėjų licencijavimo reikalavimų laikymosi, įmonių, užsiimančių keleivių vežimu ir pateikusių ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo taikymo, įmonių, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu, vairavimo mokyklų, mokymo įstaigų, kurioms suteikta teisė organizuoti ir rengti papildomą motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą, mokymą, mokymo įstaigų, kuriose mokomi kelių transporto priemonių vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimus, bei pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistai, techninės apžiūros centrų, techninės pažiūros įmonių ir techninės apžiūros kontrolierių, tachografų dirbtuvių ir tachografų dirbtuvių meistrų, ekspertizės įmonių, patikrinimus. 32. Tikrinti krovininių transporto priemonių, kurių bendroji masė su priekaba ar puspriekabe yra daugiau kaip 3,5 t, ir keleivinių transporto priemonių, kurios pagal savo konstrukciją gali vežti daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant vairuotoją, arba yra tam pritaikytos tai nuolat daryti, ir yra naudojamos būtent šiuo tikslu, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo laikymąsi. Siekiant išsiaiškinti tachografo rodmenų klastojimo atvejus, tikrinamose transporto priemonėse ieškoti įrenginių ir (ar) prietaisų, atjungiančių nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčių turėti įtakos tachografo veikimui. 33. Atlikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos vidaus auditą Patikrintų įmonių Iš jų vairuotojų rengimo mokyklų patikrinimų Teikiant metodinę pagalbą Vairavimo mokymui skirtų transporto priemonių patikrinimų Techninės apžiūros kontrolierių patikrinimų Patikrintas vairuotojų, patenkančių į reglamento (EB) Nr. 561/2006 reguliavimo sritį, dirbtų dienų Įrenginių ir prietaisų, galinčių turėti neigiamos įtakos tachografo veikimui, paieškų Atliktų vidaus auditų Inspekcijos viršininko pavedimu papildomai atliktas techninės apžiūros poreikio skaičiavimo vertinimas

9 34. Finansinių ataskaitų rinkinių paruošimas ir pateikimas 35. Statistinių, strateginio veiklos plano vykdymo, investicijų panaudojimo ataskaitų pagal nustatytus reikalavimus paruošimas Pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodymus parengtų finansinių ataskaitų rinkinių Statistinių, strateginio veiklos plano vykdymo, investicijų panaudojimo ataskaitų pagal nustatytus reikalavimus paruošimas, proc Planas įvykdytas 36. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginio veiklos plano projekto dalies paruošimas 37. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos investicinės programos paruošimas 38. Atlikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklai užtikrinti reikalingų prekių ir darbų viešųjų pirkimų procedūras 39. Užtikrinant dokumentų įforminimo ir valdymo reikalavimų laikymąsi Inspekcijoje, registruoti Inspekcijos parengtus ir gautus su jos veikla susijusius dokumentus 40. Užtikrinti valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų laikymąsi Inspekcijoje 41. Dalyvauti, pirmininkauti ES Tarybos darbo grupėse Parengtas m. strateginis veiklos planas Parengtas investicinis planas, 100 proc Pagal planą ir poreikius atlikti viešieji pirkimai, proc Užregistruota gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, asmenų pranešimų ir skundų bei įforminta atsakymų į juos, proc Suredaguota ir ištaisyta Inspekcijos rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų, proc Komandiruočių į ES Tarybos darbo struktūras, formalias ir neformalias tarybas, Europos Parlamentą nagrinėti su susisiekimu susijusių 1 1 Planas įvykdytas Į tiek posėdžių ir susitikimų buvo kviesta Inspekcijos atstovų

10 10 klausimų 42. Organizuoti Lietuvos įmonių, užsiimančių vežimo kelių transportu veikla, elektroninio registro informacinės sistemos Vektra kūrimą ir diegimą 43. Organizuoti viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos Vintra kūrimą ir diegimą. 44. Dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą Saugūs keliai tarpvalstybinis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas siekiant gerinti gyventojų ir aplinkos apsaugą kartu su Vyriausiosios kelių transporto inspekcijos Balstogės vaivadija Kuriame iš 5 etapų yra kelių transporto įmonių registro kūrimas (1 parengta informacinės sistemos dokumentacija; 2 informacinė sistema kuriama; 3 informacinė sistema diegiama; 4 vyksta informacinės sistemos bandomoji eksploatacija; 5 informacinė sistema naudojama) Pasiektas informacinės sistemos Vintra projekte numatytų veiklų atitinkamas etapas (1 parengta informacinės sistemos dokumentacija; 2 informacinė sistema kuriama; 3 informacinė sistema diegiama; 4 vyksta informacinės sistemos bandomoji eksploatacija; 5 informacinė sistema naudojama) Įvykdytos projekte Saugūs keliai tarpvalstybinis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas siekiant gerinti gyventojų ir aplinkos apsaugą numatytos veiklos, proc. 3 etap. 2 etap. Dėl užsitęsusių IS Vektra konstravimo ir diegimo pirkimo procedūrų, gavus pretenziją, sutartis buvo pasirašyta vėliau nei planuota. Todėl šiuo metu sistema yra kuriama, vyksta projektavimo darbai, o diegimo darbai bus vykdomi 2014 m. 2 etap. 1 etap. 2 etapo įgyvendinimą nukėlė: 1) užsitęsęs finansavimo sutarties pasirašymas. Finansavimo sutartis pasirašyta mėnesiu vėliau nei joje numatytų projekto įgyvendinimo darbų pradžia, 2) užsitęsusios supaprastinto atviro konkurso Projekto,,Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos Vintra sukūrimas įgyvendinimui reikalingos informacinės sistemos Vintra dokumentacijos parengimo, informacinių sistemų Keltra, Lakis Eis dokumentacijos atnaujinimo ir techninės priežiūros paslaugos procedūros: pirkimo sąlygos buvo derinamos su CPVA, todėl pirkimas buvo paskelbtas vėliau nei planuota, taip pat dėl dalyvių prašymų patikslinti pasiūlymo sąlygas pirkimo metu buvo nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas ir atitinkamai sutarties pasirašymo data.

11 2 priemonė (kodas ) įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas. Asignavimų priemonei planas (įskaitant patikslinimus) tūkst. Lt. Faktinis asignavimų panaudojimas tūkst. Lt. 1. Vertinti vežėjų pateiktas ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, tikrinti jų pagrįstumą ir organizuoti kelių transporto vežėjų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų negautų pajamų atlyginimą Gautų ir išanalizuotų ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo bilietus 1.2. Vežėjams per 12 mėnesių pripažintų tinkamomis dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų negautų pajamų dalis (esant sąmatoje skirtų lėšų) atlyginta, proc Buvo planuota, kad ataskaitas teiks vienu vežėju mažiau. Tačiau vienas vežėjas atsisakė vežimo ne nuo metų pradžios, todėl dar pateikė dvi ataskaitas, kitam vežėjui buvo panaikinti leidimai metų pabaigoje, todėl jis neteikė vienos ataskaitos.

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindrų skaičių 2. Pagrindiniai variklio charakteristikos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau