Ataskaita visuomenei 2014

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ataskaita visuomenei 2014"

Transkriptas

1 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius pristatyti nuo durų iki durų, be to, tai yra lanksčiausia rūšis. Lietuvoje kelių transportu vežama apie 50 proc. visų krovinių ir 97 proc. visų keleivių. Lietuvos kelių transportas užima reikšmingą vietą tarptautinėje vežimų paslaugų rinkoje. Pagrindas plėtoti šį verslą buvo su 34 Europos ir Azijos valstybėmis sudaryti tarpvalstybiniai susitarimai kelių srityje. Valstybinė kelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau Inspekcija), vykdydama valstybinio reguliavimo ir priežiūros funkcijas keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu, kelių techninės priežiūros, vairavimo mokymo ir kelių specialistų kompetencijos vertinimo srityse, siekia būti teisingu ir nuolat tobulėjančiu Jūsų partneriu ir patarėju. Inspekcijos tikslas užtikrinti tinkamas sąlygas kelių verslo plėtrai, įgyvendinti eismo saugumo priemones, socialinę pažangą ir mažinti kelių priemonių neigiamą įtaką aplinkai m. Inspekcijos reguliavimo srityje buvo 4768 įmonės, vykdančios keleivių ir krovinių vidaus ir tarptautinius vežimus, 300 vairavimo mokyklų, 103 mokymo įstaigos, vykdančios papildomą vairuotojų mokymą, 10 techninės apžiūros įmonių ir 60 jų stočių, 13 ekspertizės įmonių, 57 tachografų dirbtuvės. Metų pabaigoje Inspekcija administravo 370 tolimojo ir 139 tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Vykdydama savo reguliavimo srityje esančių subjektų valstybinę priežiūrą, Inspekcija siekia užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems kelių verslo dalyviams. Kontroliuodama vairuotojų darbo ir poilsio režimo reikalavimų laikymąsi, priemonių techninę būklę, didžiausius leistinus matmenis ir svorį bei atlikdama kitus patikrinimus, Inspekcija siekia prisidėti prie eismo saugumo gerinimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. (8 5) Išskirtinis dėmesys konsultavimui ir informavimui 2014 m. Inspekcija dar labiau sustiprino vieną iš svarbiausių prioritetinių veiklos sričių ūkio subjektų konsultavimą. Siekiant tobulinti informacijos ir konsultacijų teikimo procesą, gerinti jų kokybę ir užtikrinti vienodą konsultavimo praktiką, pradėta naudoti informavimo ir konsultavimo įranga, skirta administruoti telefonu gaunamus skambučius ir el. laiškus, patogiai teikti išsamią ir tikslią informaciją ūkio subjektams Inspekcijos interneto svetainėje. Įdiegus informavimo ir konsultavimo įrangą, skambučių ir el. laiškų srautai yra priimami ir paskirstomi pagal nustatytas aptarnavimo taisykles ir informaciją bei konsultacijas teikiančių darbuotojų kompetenciją, įvertinant gaunamų skambučių ir užklausų prioritetus, jų pobūdį ir kitus aptarnavimui svarbius parametrus. Dėl informavimo ir konsultavimo įrangos skambučiai ir el. laiškai yra įrašomi ir išsaugomi, kaupiami duomenys apie informavimo ir konsultavimo veiklą, informaciją ir konsultacijas teikiančių darbuotojų veiklos efektyvumą. Naudojantis informavimo ir konsultavimo įranga, sudaryta galimybė informaciją ir konsultacijas teikiantiems darbuotojams ir ūkio subjektams naudotis tais pačiais informacijos ir konsultacijų ištekliais. Inspekcijos interneto svetainės skydelyje Konsultavimas atsakymai į

2 2 dažniausiai užduodamus klausimus ir kita svarbi informacija bus sisteminami ir pateikiami naudojant įsigytą įrangą. Praėjusiais metais gauti besikreipiančiųjų telefonu skambučiai, vidutiniškai 40 per vieną darbo dieną. Į 96,9 proc. klausimų buvo atsakyta iš karto, į likusius klausimus atsakymai parengti ir pateikti vėliau, surinkus papildomą būtiną informaciją. Telefonu dažniausiai klausta apie keleivių ir krovinių vežimo licencijavimo, darbo ir poilsio, vairavimo mokymo reikalavimus ir tachografo kortelių išdavimo tvarką. Išaugusį konsultacijų poreikį taip pat įrodo Inspekcijos interneto svetainės skyriuje Klausimai, skydelyje Rašykite vadovybei ir elektroniniu paštu bei gautų klausimų skaičius 2014 m., kuris, palyginti su 2013 m., išaugo 43 proc m. elektoriniu būdu gauti 1477 klausimai, 2013 m klausimų. Aktualiausios visuomenei buvo Saugaus eismo ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyrių kompetencijai priklausančios sritys, taip pat išaugo Technikos skyriaus kompetencijai priklausančių klausimų skaičius. Inspekcija, siekdama mažinti ūkio subjektams tenkančios priežiūros naštą ir optimizuoti vykdomas priežiūros funkcijas, teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams, t. y. aiškina teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjekto veiklos vykdymą, nuostatas. Taip pat Inspekcija teikia pasiūlymų ir rekomendacijų, kaip turi būti vykdoma veikla, kad būtų užtikrintas teisės aktų reikalavimų laikymasis ir nedaroma teisės aktų pažeidimų. Teikiant metodinę pagalbą, apsiribojama informacijos iš ūkio subjekto gavimu, kad ūkio 40 proc. visų suplanuotų patikrinimų buvo teikiama metodinė pagalba subjektas ėmėsi priemonių teisės aktų pažeidimams pašalinti ar pradėjo laikytis teisės aktų nuostatų, ir poveikio priemonės netaikomos. Informacijos ir konsultacijų teikimo procese labai praverčia ūkio subjektų patikrinimo klausimynai, kuriuose apibendrintai pateikiami svarbiausi teisės aktų reikalavimai, kurių savo veikloje privalo laikytis ūkio subjektai, o susipažinti su klausimynuose įtvirtintais reikalavimais galima savarankiškai bet kuriuo metu Inspekcijos interneto svetainėje. Patikrinimo klausimynų tikslas padėti ūkio subjektams suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, 2014 m. buvo tęsiamas ūkio subjektų patikrinimo klausimynų tobulinimo procesas m. spalio 29 lapkričio 30 d. vykdytos apklausos metu net 93,8 proc. respondentų į klausimą Ar kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus? atsakė teigiamai. Atnaujinti 7 ūkio subjektų patikrinimo klausimynai Inspekcija, siekdama užtikrinti ir tobulinti visuomenės informavimą, atnaujino savo interneto svetainę, kuri tapo aiškesnė vartotojams ir patogesnė naudoti. Interneto svetainės titulinio puslapio viršuje yra išskirtos pagrindinės Inspekcijos veiklos sritys, t. y. krovininis transportas, keleivinis transportas, kontrolė, mokymas ir egzaminavimas, techninė priežiūra, pavojingųjų krovinių vežimas ir tachografai. Tai vartotojams padės greičiau surasti aktualią informaciją. Be to, sukurta mobilioji interneto svetainės versija, o vartotojams sudaryta galimybė prisijungti prie Inspekcijos interneto svetainės naudojant mobiliuosius įrenginius. Interneto svetainės dizainas šiuolaikiškesnis ir patrauklesnis vartotojui, reprezentuoja Inspekcijos veiklą.

3 3 Sklandus euro įvedimas ir Inspekcijos nuopelnas 2014 m. Inspekcijos vienu iš veiklos prioritetų tapo pasirengimas euro įvedimui Lietuvos Respublikoje. Inspekcija yra viena iš institucijų, prižiūrinčių, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme (toliau Įstatymas) nustatytų reikalavimų. Inspekcijos pareigūnai vykdė ūkio subjektų, kurie patenka į Inspekcijos kompetencijos sritį, priežiūrą dėl euro įvedimo Lietuvoje, konsultavo ir tikrino ūkio subjektus, kaip laikosi prekių ir paslaugų kainų nurodymo, perskaičiavimo ir apvalinimo reikalavimų, teikė aktualią informaciją autobusų keleiviams apie euro įvedimo procesą. Taip buvo siekiama išvengti nesąžiningo kainų litais perskaičiavimo į eurus ir galimų nesklandumų dviejų valiutų cirkuliavimo laikotarpiu. Inspekcija prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, kurio tikslas kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Inspekcijos iniciatyva buvo organizuojamas susitikimas su verslo asociacijų atstovais, siekiant aptarti Įstatymo nuostatų tinkamą įgyvendinimą, ūkio subjektų priežiūros, susijusios su euro įvedimu, vykdymo klausimus ir paraginti verslo asociacijų narius prisijungti prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo. Nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. Inspekcija patikrino 195 ūkio subjektų veiklą ir buvo nustatytas tik vienas Įstatymo nuostatų pažeidimas, arba 0,5 proc. skaičiuojant nuo visų patikrintų ūkio subjektų. Remiantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenimis, bendras visų priežiūros institucijų nustatytų pažeidimų skaičius tikrinant ūkio subjektus dėl euro reikalavimų vykdymo yra apie 6 proc. Galima teigti, kad Inspekcijos atliktas prevencinis darbas, laiku ir tinkamai suteiktos konsultacijos davė rezultatų, ūkio subjektai, susiję su kelių veikla, nepažeidinėjo Įstatymo nuostatų. Visuomenei aktualios teisinio reguliavimo naujovės Inspekcija, siekdama mažinti ūkio subjektams tenkančią administracinę naštą, patobulino pagrindinių Inspekcijos reguliuojamų veiklos sričių teisinę bazę ir supaprastino teisės aktais reguliuojamas procedūras visuomenei ypač aktualiose vairuotojų mokymo ir priemonių techninių reikalavimų srityse. Dešimt teisės aktų, reguliuojančių vairuotojų mokymo reikalavimus ir sąlygas, nuo 2014 m. liepos 1 d. pakeitė keturi teisės aktai. Buvo įvestas naujas vairavimo mokyklų ir mokymo įstaigų, vykdančių papildomą mokymą, licencijavimo modelis. Ūkio subjektai, pageidaujantys vykdyti vairuotojų mokymą ar papildomą vairuotojų mokymą, nuo šiol Inspekcijai turi pateikti tik nustatytos formos deklaraciją ir reikalingus dokumentus, o savo veiklą gali pradėti jau kitą dieną nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje Nuo 2014 m. paprastesnis vairavimo mokyklų licencijavimas dienos. Suteikta teisė vykdyti vairuotojų mokymą galioja neterminuotą laiką. Atsisakyta detalių mokymo bazės reikalavimų, didžiausio atstumo nuo vairavimo mokyklos iki vairavimo aikštelės reikalavimo, popierinių mokymo kurso baigimo liudijimų išdavimo ir nustatyta, kad mokymo apskaita gali būti tvarkoma elektroniniuose dokumentuose, o mokymo sutartys registruojamos VĮ Regitra informacinėje sistemoje.

4 4 Įsigaliojus šiems teisės aktams, asmenys, sulaukę 17 metų, tačiau dar neturintys vidurinio išsilavinimo, gali savarankiškai pasirengti teorijos egzaminui VĮ Regitra, o jį išlaikę gali pradėti mokytis Galimybė savarankiškai pasirengti vairavimo teorijos egzaminui ir įgyti vairavimo įgūdžių su šeimos nariu praktinio vairavimo ir įgyti praktinių vairavimo įgūdžių su šeimos nariu. Inspekcija tikisi, kad pakeitimas leis būsimiems vairuotojams įgyti daugiau praktinio vairavimo įgūdžių, kol jie taps savarankiški eismo dalyviai. Šia galimybe pasinaudojusiems asmenims išlieka reikalavimas užbaigti privalomą praktinio vairavimo kursą vairavimo mokykloje. Pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, nustatytas vienodo turinio ir trukmės papildomas vairuotojų mokymas, šie asmenys gali būti mokomi kartu, taip pat nustatyta, kad papildomas vairuotojų mokymas laikomas užbaigtu, kai asmenys išlaiko žinių patikrinimo testą. Inspekcija ateityje ketina ir toliau liberalizuoti vairavimo mokymo tvarką, siekti sudaryti galimybę asmenims patiems pasirinkti vairavimo mokymosi formą ir kitas alternatyvas, kurios leistų geriau parengti būsimus vairuotojus, įgyti kiek galima daugiau vairavimo patirties prieš gaunant vairuotojo pažymėjimą. Inspekcija, siekdama įgyvendinti eismo saugumo priemones ir mažinti kelių priemonių neigiamą įtaką aplinkai, patvirtino tvarką, pagal kurią priemonėms, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas turės būti panaikintas. Teisė panaikinti privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą suteikta policijos ir Inspekcijos pareigūnams, kelyje nustačius bent vieną iš devynių esminių priemonės techninės Nustatyti 9 priemonės techninės būklės trūkumai, dėl kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas turės būti panaikintas būklės trūkumų. Kartu buvo patvirtinta tvarka, pagal kurią priemonės savininkas arba valdytojas gali gauti ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, jei jo priemonei buvo panaikintas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas. Tarptautinis bendradarbiavimas 2014 m. gegužės d. Inspekcija organizavo tarptautinę tipo patvirtinimo institucijų konferenciją, kurioje dalyvavo 28 Europos Sąjungos (toliau ES) ir Europos ekonominės erdvės šalių tipo patvirtinimo institucijos, atsakingos už visos ES automobilių pramonės priežiūrą ir vienodą techninių reikalavimų taikymą gaminant naujas priemones. Renginyje dalyvavo 45 užsienio šalių atstovai. Tai 22 konferencija, kuri jau vienuolika metų organizuojama ES, tačiau toks renginys Lietuvoje buvo surengtas pirmą kartą. Per konferenciją buvo nagrinėjami ES ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos teisės aktų taikymo klausimai, siekiant, kad visoje ES būtų priimami vienodi sprendimai, kad vienodai būtų interpretuojamos teisės aktų nuostatos, susijusios su priemonių gamyba ir jų saugos reikalavimais. Konferencijoje priimtus sprendimus taip pat galės taikyti ir Europos ekonominės erdvės šalys, išduodančios tipo patvirtinimo liudijimus ar pranešimus. Šis renginys tapo unikalia galimybe suburti žmones, kurie priima ir įgyvendina sprendimus, turinčius didelės įtakos ES priemonių gamintojams, taip pat prisidėjo prie naujų ryšių užmezgimo ir dabartinio užsienio šalių institucijų bendradarbiavimo sustiprinimo.

5 5 Siekdama teikti paramą kitoms šalims, ketinančioms įstoti į Europos Sąjungą, ir ieškodama naujų tarptautinio bendradarbiavimo formų, 2014 m. Inspekcija aktyviai dalyvavo ES Dvynių programoje, kurios tikslas didinti šalių paramos gavėjų administracinius gebėjimus m. prasidėjo Dvynių projekto Parama pavojingųjų krovinių gabenimui Turkijoje vykdymas. Projekto trukmė 18 mėn. Jo vykdymo metu Lietuvos ir Lenkijos kelių inspekcijų ekspertai su kolegomis Turkijoje dalysis patirtimi ir praktinėmis žiniomis apie pavojingųjų krovinių gabenimo procedūras, pavojinguosius krovinius vežančių vairuotojų ir saugos specialistų rengimą, jų mokymo ir egzaminavimo tvarką, pavojingųjų krovinių vežimo kontrolės keliuose užtikrinimą. Per 2014 m. Inspekcijos atstovai atliko 5 misijas, dalijosi patirtimi pavojingųjų krovinių kontrolės, vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, pavojingųjų krovinių saugos specialistų ir mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymo ir egzaminavimo srityse. Tai pirmasis Dvynių projektas, kai Inspekcija turima patirtimi dalijasi jau nebe kaip šalis naudos gavėja, o kaip ekspertinės pagalbos teikėja m. gegužės 6 d. ES delegacijos Ukrainoje atstovybėje Kijeve Inspekcija kartu su Lenkijos vyriausiąja kelių inspekcija ir Vokietijos federaline krovinių vežimo transportu inspekcija pateikė bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos pasiūlymą dalyvauti Dvynių projekto Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai stiprinti komercinio kelių saugos standartus vykdytojų atrankoje. Pateiktas pasiūlymas laimėjo atranką ir 2014 m. pabaigoje buvo pasirašyta Dvynių projekto sutartis. Šio projekto trukmė 21 mėn., biudžetas eurų. Projektas skirtas stiprinti Ukrainos infrastruktūros ministerijos gebėjimus siekiant įgyvendinti ES taikomus komercinio saugos reikalavimus. Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos ekspertai su kolegomis Ukrainoje dalysis patirtimi ir praktinėmis žiniomis apie vežėjų licencijavimą, vadybininkų egzaminavimą, profesionalių vairuotojų mokymą, priemonių tipo patvirtinimą, krovinių vežimo kontrolės keliuose užtikrinimą. Lietuva, atstovaujama Inspekcijos, nuo 2010 m. yra Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijančios organizacijos Euro Contrôle Route (toliau ECR) narė. Inspekcija kartu su kitomis ECR valstybėmis narėmis 2014 m. aktyviai vykdė prevencinę priemonę tikrino keleivius ir krovinius vežančias priemones. Palyginti su 2013 m., Lietuva kur kas aktyviau dalyvavo ECR organizuojamose prevencinėse priemonėse, bendrų patikrinimų su ECR šalimis narėmis skaičius padvigubėjo. Vykdytų prevencinių priemonių metu buvo tikrinamos Lietuvoje ir užsienio valstybėse įregistruotos krovininės priemonės, dėmesys buvo skiriamas priemonių techninei būklei, vairavimo ir poilsio režimo dokumentams, vairavimo ir poilsio režimo apskaitos tvarkymui apgaulės būdu, tam naudojant priemonėse įrengtus įrenginius ir (ar) prietaisus, atjungiančius nors vieną iš tachografo funkcijų arba galinčius turėti įtakos tachografo veikimui, priemonėse įrengtų greičio ribojimo prietaisų naudojimo reikalavimų, pavojingų krovinių vežimo, kabotažinio vežimo ir keleivių vežimo užsakomaisiais reisais reikalavimų laikymuisi. Lietuva nuo 2015 m. liepos 1 d. vienus metus pirmininkaus ECR ir taip prisidės prie jos politikos formavimo. Inspekcijai per šį pirmininkavimą teks atsakingas pirmininkavimą koordinuojančios institucijos vaidmuo, todėl bus siekiama tinkamai pasirengti ir atlikti pirmininkaujančios valstybės pareigas.

6 6 Inspekcijos 2014 m. veiklos statistika Inspekcija vežėjams išduoda keleivių ar krovinių vežimo kelių priemonėmis už atlygį veiklos licencijas, leidimus vežti keleivius ar krovinius užsienio valstybių teritorijomis, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis priemonėmis, kelionės lapus vežti keleivius užsakomaisiais reisais tarptautiniais maršrutais, skaitmeniniuose tachografuose naudojamas korteles. Vykdydama kelių priemonių techninę priežiūrą, Inspekcija Išduota, pratęsta, pakeista keleivių ir (ar) krovinių vežimo licencijų Išduota užsienio valstybių leidimų Išduota kelionės lapų, naudojamų vežti keleivius užsakomaisiais reisais Išduota leidimų važiuoti sunkiasvorėmis ir (ar) didžiagabaritėmis priemonėmis Išduota tachografo kortelių dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugos keliuose ir kelių priemonių techninės politikos programas, atlieka priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimą, organizuoja kelių priemonių techninės ekspertizės atlikimą, formuoja privalomosios techninės apžiūros organizavimo principus, sprendžia privalomosios techninės apžiūros atlikimo technologijų, vienodų kontrolės būdų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimus, kartu su kitomis valstybės institucijomis įgyvendina priemonių neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politiką. Inspekcija taip pat atlieka kompetentingos institucijos funkcijas vertindama kelių priemonių tinkamumą vežti pavojinguosius ir greitai gendančius maisto produktus tarptautiniais maršrutais. Išduoti 1595 ADR sertifikatai priemonėms, vežančioms pavojinguosius krovinius Išduoti 2008 ATP sertifikatai priemonėms, vežančioms greitai gendančius maisto produktus Išduotos 1022 pažymos apie kelių priemonių individualaus tipo atitikties įvertinimą Inspekcija vykdo svarbias funkcijas vairavimo mokymo srityje: suteikia ir panaikina teisę vykdyti vairuotojų mokymą ir papildomą vairuotojų mokymą, nustatyta tvarka suteikia teisę asmenims dirbti vairuotojų mokytojais ir (ar) vairavimo instruktoriais. Nuo 2014 m. liepos 1 d. Inspekcijai patvirtinus naujus reikalavimus vairavimo mokykloms, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, pasikeitė teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais suteikimo tvarka. Siekiant mažinti administracinę naštą, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams specialių kursų baigimo liudijimai neišduodami, asmenims teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi suteikiama neterminuotą laiką. Asmenų, kuriems ši teisė suteikta, sąrašai skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje. Įvedus paprastesnį papildomo vairuotojų mokymo veiklos licencijavimo modelį, pagal kurį papildomą vairuotojų mokymą gali vykdyti bet kuri vairuotojų mokymą vykdanti vairavimo mokykla, pateikusi nustatytos formos deklaracijas ir kitus reikiamus dokumentus, 2014 m. smarkiai išaugo mokymo įstaigų, turinčių teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, skaičius.

7 7 Siekdama užtikrinti tinkamas kelių verslo plėtros sąlygas ir konkurencijos galimybes, Inspekcija egzaminuoja asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais bei su licencijuojama kelių veikla m. išaugo kelių priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminų skaičius. Galima daryti prielaidą, kad Lietuvoje vežama daugiau įvairesnių krovinių, taip pat ir pavojingų, todėl reikalingi vairuotojai, turintys ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimus asmenys laikė vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą (2013 m. 3528) 2885 asmenys laikė vadybininkų egzaminą (2013 m. 3038) Patikrinta 817 vairuotojų mokymui skirtų priemonių Patikrintos 606 pavojinguosius krovinius vežančios priemonės 174 asmenys laikė pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų egzaminą (2013 m. 156) Patikrinta 3599 priemonių techninė būklė Patikrinti 195 ūkio subjektai dėl euro įvedimo reikalavimų laikymosi Patikrintos Lietuvos ir užsienio valstybėse registruotos priemonės Patikrinta 612 ūkio subjektų 31 asmuo laikė mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, egzaminą (2013 m. tik 3) Transporto vadybininkų egzamino laikymas, palyginti su praėjusiais metais, šiek tiek sumažėjo, tačiau šių asmenų poreikis vis dar išlieka aktualus. Padidėjo Inspekcijoje egzaminuotų mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių transportu, skaičius. Inspekcija patobulino registraciją internetu į Inspekcijoje vykdomus egzaminus ir sudarė galimybę asmenims gauti trumpuosius (SMS) pranešimus apie konkrečios jų registracijos į egzaminą eigą. Asmenys, užsiregistravę į egzaminus internetu, apie sėkmingą registraciją informuojami ne tik egzamino registracijos lange, bet ir elektroniniu paštu, ir (ar) trumpuoju (SMS) pranešimu. Asmuo gauna informaciją apie registracijos į egzaminą patvirtinimą, taip pat priminimą, kad nurodytą dieną jis yra užsiregistravęs į konkretų egzaminą, bei rezervacijos į egzaminą atšaukimą, jei rezervacija į egzaminą buvo atšaukta. Inspekcija vykdo ūkio subjektų, susijusių su kelių veikla, priežiūrą. Svarbi ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis yra jų veiklos patikrinimas, siekiant gerinti kelių saugą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti pažeidimų prevencijos ir kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių veiklą, reikalavimų laikymąsi. Inspekcija tikrina keleivius ir krovinius vežančių įmonių, taip pat ir su pavojingųjų krovinių vežimu susijusių įmonių, vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo įstaigų, techninės apžiūros, priemonių ekspertizę ir tachografų priežiūrą vykdančių įmonių, techninės apžiūros kontrolierių veiklą, kontroliuoja kelių priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą, tikrina priemonių techninę būklę, didžiagabaričių ir sunkiasvorių priemonių leistinus matmenis, vykdo pavojinguosius ir greitai gendančius krovinius vežančių ir vairuotojų mokymui skirtų priemonių kontrolę. Keleivius ir krovinius vežančių ūkio subjektų ir priemonių Lietuvos Respublikos keliuose patikrinimo metu Inspekcija didžiausią dėmesį skyrė vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolei, nes vairavimo ir poilsio režimo apskaitos Buvo pasvertos ir (ar) išmatuotos 6732 priemonės Patikrinti 675 techninės apžiūros kontrolieriai tvarkymas apgaulės būdu kelia didelį pavojų eismo saugumui ir daro neigiamą poveikį sąžiningai konkurencijai. Inspekcijos pareigūnai tikrino, ar kelių priemonėse nenaudojami tachografai, kurių viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kurie pritaikyti vairavimo ir poilsio režimo rodmenims klastoti.

8 metų siekiai Tobulinti funkcijų atlikimą ir veiklos efektyvumą, įgyvendinti efektyvaus valdymo ir veiklos gerinimo sprendimus, rengti veiklos efektyvumo gerinimo planus ir juos įgyvendinti. Tobulinti elektroniniu būdu teikiamas administracines paslaugas, plečiant sąsajas su valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais, didinti paslaugų prieinamumą ir gerinti jų patogumą. Inicijuoti teisės aktų ir teisės aktais reguliuojamų procedūrų tobulinimą, siekiant didinti kelių sektoriaus konkurencingumą, mažinant administracinę naštą. Didinti viešojo sistemos efektyvumą diegiant intelektines sistemas, gerinant kelionės planavimą, viešojo informacijos prieinamumą ir paiešką. Toliau tobulinti vienodą ir kokybišką konsultavimo sistemą Inspekcijos kompetencijos klausimais, gerinti informacijos prieinamumą ir kokybę, tęsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo patvirtintų priežiūros funkcijų optimizavimo principų ir priežiūros institucijų veiklos pagrindinių nuostatų įgyvendinimą. Tobulinti rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolės procesus, ieškoti naujų technologinių sprendimų priežiūros srityje. Pasirengti pertvarkyti ar pritaikyti kontrolės kelyje procedūras, siekiant prisidėti prie daugiafunkcės pažeidimų kontrolės sistemos bandomojo projekto įgyvendinimo. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, siekiant gerinti administracinius gebėjimus. Siekiant efektyviai valdyti ir mažinti Inspekcijos naudojamus resursus, diegti atsinaujinančios energijos šaltinius, tobulinti Inspekcijos informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūrą, diegti kitus efektyvesnio ir racionalesnio išteklių naudojimo sprendimus. Pagal Inspekcijos kompetenciją užtikrinti sklandų 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros nuostatų, įgyvendinimą. Siekiant sudaryti galimybę asmenims rinktis vairavimo mokymosi formą, diskutuoti su visuomene, vairavimo mokyklas vienijančiomis asociacijomis ir skirtingų institucijų specialistais apie galimybę leisti asmenims laikyti vairavimo egzaminus pasirengus su šeimos nariu bei kitas alternatyvas, kurios leistų geriau parengti būsimus vairuotojus, suteikiant galimybę įgyti kuo daugiau vairavimo patirties prieš gaunant vairuotojo pažymėjimą.

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ

MOKINTIS SĄLYGOS GERIAUSIOS VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGŲ KATALOGAS PRIEMONĖS, KAD JŪSŲ ĮMONĖS DARBAS NESUSTOTŲ 01 Informacija apie įmonės veiklą Profesinis periodinis krovinių vežėjų mokymas (EU 95) Profesinis pradinis krovinių vežėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau