kainynas01

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "kainynas01"

Transkriptas

1 TURINYS 1. STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS 4 2. APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS Apvalû s ortakiai Apvalios jungtys su tarpinëmis Apvalios jungtys be tarpiniø Lankstû s ortakiai VIRTUVINIAI GAUBTAI TRIUKÐMO SLOPINTUVAI UGNIES VOÞTUVAI ORO SKLENDËS ORO SKIRSTYTUVAI Stoginiai oro iðleidikliai Lauko grotelës Vidaus grotelës Difuzoriai Maþ o judesio kiekio oro skirstytuvai VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI PAVAROS ORO ÐILDYTUVAI Orinio ðildymo árenginiai Ðildytuvai vandeniu Ðildytuvai elektra Ðildytuvø priedai TVIRTINIMO DETALËS ORO FILTRAI MAÞO NAÐUMO ORO TIEKIMO IR REKUPERACINIAI ÁRENGINIAI 86 3

2 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS STAÈIAKAMPIS ORTAKIS OF-BxH-1250 B/H mm Standartinis ilgis L= 1250 mm. F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIS ORTAKIS OF - 600x

3 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS STAÈIAKAMPIS ORTAKIS OF-BxH-2500 B/H mm F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIS ORTAKIS OF - 600x

4 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS IZOLIUOTAS ORTAKIS OFX-BxH-1250 B/H mm Standartinis ilgis L= 1250 mm. F - gaminys su izoflanðu UÞSAKYMO PAVYZDYS IZOLIUOTAS ORTAKIS OFX - 600x Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 6

5 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS ALKÛNË AF-90 O -BxH B/H mm Standartinis matmuo R= 150 mm. F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDÞIAI ALKÛNË AF x200 IZOLIUOTA ALKÛNË AFX x200 Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 7

6 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS ALKÛNË AF-45 O -BxH B/H mm Standartinis matmuo R= 150 mm. F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDÞIAI ALKÛNË AF x200 IZOLIUOTA ALKÛNË AFX x200 Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 8

7 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS APEIGA APPF-BxH-L-h B/H mm Standartinis matmuo F - gaminys su flanðu h=200 mm. kai B,H<350 kai 400<B,H<800 kai 900<B,H<1400 kai B,H>1600 L=400 mm; L=600 mm; L=800 mm; L=1000 mm; UÞSAKYMO PAVYZDÞIAI APEIGA APPF - 800x IZOLIUOTA APEIGA APPF - 800x Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 9

8 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS PEREIGA SAF-BxH-D-L-V B/H mm Standartinis ilgis kai B,H<350 L=300 mm; kai d<315; L i =40 mm; kai 400<B,H<700 L=450 mm; kai 400<800; L i =65 mm; kai B,H>800 L=600 mm; kai d<1000; L i =100 mm; Nustatant asimetriðkumo rodiklæ V, ápereigø þ iû rëti ið staèiakampës dalies F - gaminys su flanðu Apvali pereigos dalis su tarpine UÞSAKYMO PAVYZDYS PEREIGA SAF - 600x

9 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS PEREIGA SSF-BxH-bxh-L-V B/H mm Standartinis ilgis kai B,H<350 L=300 mm; kai 400<B,H<700 L=450 mm; kai B,H>800 L=600 mm; Nustatant asimetriðkumo rodiklë V, ápereigà þ iû rëti ið dalies BxH, kur B>b F - gaminys su flanðu USAKYMO PAVYZDIAI PEREIGA SSF - 600x x IZOLIUOTA PEREIGA SSF - 600x x Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 11

10 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS ATÐAKA PLOKÐÈIA APF-BxL B/L mm F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDÞIAI ATÐAKA PLOKÐÈIA APF-1000x500 IZOLIUOTA ATÐAKA PLOKÐÈIA APFX-1000x500 Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 12

11 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS ATÐAKA BALNINË AOF-D-BxL B/L mm F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDÞIAI ATÐAKA BALNINË AOF x500 IZOLIUOTA ATÐAKA BALNINË AOFX x500 Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 13

12 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS ATÐAKA PLOKÐÈIA APF-45-BxL B/L mm F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDÞIAI ATÐAKA PLOKÐÈIA APF x500 IZOLIUOTA ATÐAKA PLOKÐIA APFX x500 Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 14

13 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS AKLIDANGTIS AKF-BxH B/H mm F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDÞIAI AKLIDANGTIS AKF-500x300 IZOLIUOTAS AKLIDANGTIS AKFX-500x300 Kainos koeficientas: K=1,7 Naudojami izoliacinës medþ iagos dembliai (s=50mm). Medþ iaga nedulka, nedegi, slopina triukðmà. 15

14 STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS AKLIDANGTIS SU TINKLU AKTF-BxH B/H mm F - gaminys su flanðu UÞSAKYMO PAVYZDYS AKLIDANGTIS SU TINKLU AKTF-500x300 16

15 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALÛ S ORTAKIAI SPIRALINIS ORTAKIS OS-aaa aaa=d, mm aaa, mm skardos storis, mm OS3 OS6 L=3000 mm L=6000 mm Nurodytos 1m kainos - sandëliuojami gaminiai 17

16 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS SU TARPINËMIS ALKÛNË AT-aaa-bbb aaa- posû kio kampas (laipsniais) bbb- diametras d (mm) aaa=90 o aaa=45 o bbb, mm ATp AT ATp AT presuota segmentinë presuota segmentinë sandëliuojami gaminiai 18

17 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS SU TARPINËMIS AKLIDANGTIS ATÐAKA PLOKÐIA MOVA AKT-aaa APT-aaa MT-aaa aaa- diametras d(mm) aaa- diametras d(mm) aaa- diametras d(mm) ástumiamasis ástumiamoji ástumiamoji aaa, mm AKTp AKT APTp APT presuotas segmentinis presuota segmentinë sandëliuojami gaminiai 19

18 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS SU TARPINËMIS PEREIGA PCT-aaa-bbb aaa- diametras D (mm); bbb- diametras d (mm) ástumiamoji; koncentrinë D-d, mm D-d, mm PCTp PCT PCT presuota segmentinë segmentinë Necentrinës segmentinës pereigos kainos koeficientas K=1,20 - sandëliuojami gaminiai

19 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS SU TARPINËMIS ATÐAKA BALNINË AOT-aaa-bbb aaa- diametras D (mm); bbb- diametras d (mm) D-d, mm D-d, mm AOTp AOT AOTp AOT presuota segmentinë presuota segmentinë kampu pakreiptos segmentinës balninës atðakos kainos koeficientas K=1,30 Balninæ atðakà AOT-400-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=355 Balninæ atðakà AOT-500-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=450 Balninæ atðakà AOT-630-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=560 Balninæ atðakà AOT-800-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=710 Balninæ atðakà AOT-1000-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d= sandëliuojami gaminiai 21

20 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS SU TARPINËMIS TRIÐAKIS TRT-aaa-bbb aaa- diametras D (mm); bbb- diametras d (mm) D-d, mm D-d, mm sandëliuojami gaminiai 22

21 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS BE TARPINIØ ALKÛNË A-aaa-bbb aaa- posû kio kampas (laipsniais) bbb- diametras d (mm) aaa=90 o aaa=45 o bbb, mm Ap A Ap A presuota segmentinë presuota segmentinë sandëliuojami gaminiai 23

22 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS BE TARPINIØ AKLIDANGTIS ATÐAKA PLOKÐÈIA MOVA AK-aaa AP-aaa M-aaa aaa- diametras d(mm) aaa- diametras d(mm) aaa- diametras d(mm) ástumiamasis ástumiamoji ástumiamoji aaa, mm AKp AK APp AP presuotas segmentinis presuota segmentinë sandëliuojami gaminiai 24

23 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS BE TARPINIØ PEREIGA PC-aaa-bbb aaa- diametras D (mm); bbb- diametras d (mm) ástumiamoji; koncentrinë D-d, mm D-d, mm PCp PC PC presuota segmentinë segmentinë Necentrinës segmentinës pereigos kainos koeficientas K=1,20 - sandëliuojami gaminiai

24 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS BE TARPINIØ BALNINË ATÐAKA AO-aaa-bbb aaa- diametras D (mm); bbb- diametras d (mm) D-d, mm D-d, mm AOp AO AOp AO presuota segmentinë presuota segmentinë kampu pakreiptos segmentinës balninës atðakos kainos koeficientas K=1,30 Balninæ atðakà AO-400-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=355 Balninæ atðakà AO-500-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=450 Balninæ atðakà AO-630-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=560 Balninæ atðakà AO-800-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d=710 Balninæ atðakà AO-1000-bbb galima montuoti ant ortakio, kurio d= sandëliuojami gaminiai 26

25 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS APVALIOS JUNGTYS BE TARPINIØ TRIÐAKIS TR-aaa-bbb aaa- diametras D (mm); bbb- diametras d (mm) D-d, mm D-d, mm sandëliuojami gaminiai 27

26 APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS LANKSTÛS ORTAKIAI SEMIDEC COMBIDEC 2100 SONODEC 25 AA3 Skersmuo, mm Medþ iaga: aliuminio folija su plienine spirale Medþ iaga: aliuminio folija padengta polimeriniu audiniu Medþ iaga: aliuminio folija su izoliacine medþ iaga su plienine spirale ir plienine spirale Darbinë temperatû ra ( o C): Darbinë temperatû ra ( o C): Darbinë temperatû ra ( o C): Maksimalus slëgis (Pa): Maksimalus slëgis (Pa): Maksimalus slëgis (Pa): Maksimalus oro greitis (m/s): 30 Maksimalus oro greitis (m/s): 30 Maksimalus oro greitis (m/s): L=3m L=10m (supakuotas dëþ ëje) L=10m (supakuotas dëþ ëje) Nurodytos 1m kainos Skersmuo, mm LANKSTUS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS SONODEC GLX Nurodytos 2m kainos Medþ iaga: aliuminio folija su garso izoliacija ir plienine spirale Darbinë temperatû ra ( o C): Maksimalus slëgis (Pa): Maksimalus oro greitis (m/s): 25 28

27 VIRTUVINIAI GAUBTAI VIRTUVINIS GAUBTAS AWFRN-d-B-L-H L d, mm B, mm H, mm (x2) (x2) (x2) UÞSAKYMO PAVYZDYS VIRTUVINIS GAUBTAS AWFRN VIRTUVINIS GAUBTAS AMFRN-d-B-L-H L d, mm B, mm H, mm 315 (x2) (x2) (x2) Gaubtai gaminami ið nerû dyjanèio plieno Kaina nurodyta uþ gaubtà be riebalø filtro Riebalø filtrus þ r. 84 psl. USAKYMO PAVYZDYS VIRTUVINIS GAUBTAS AMFRN-315(x2)

28 TRIUKÐMO SLOPINTUVAI APVALUS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS AGS-d-h-L h L d, mm L i, mm D, mm D, mm UÞSAKYMO PAVYZDYS APVALUS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS AGS STAÈIAKAMPIS PUSINIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS SPS-B-H-950 H, mm h, mm B, mm Standartinis ilgis L=950 UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIS PUSINIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS SPS

29 TRIUKÐMO SLOPINTUVAI APVALUS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS SU PERTVARA AVGS-d-h-L h, mm 100 L, mm d, mm L i, mm D, mm UÞSAKYMO PAVYZDYS APVALUS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS SU PERTVARA AVGS APVALAUS PAJUNGIMO STAÈIAKAMPIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS ASGAS-d-B-H-L L, mm d, mm B, mm H, mm L i, mm UÞSAKYMO PAVYZDYS APVALAUS PAJUNGIMO STAÈIAKAMPIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS ASGAS

30 TRIUKÐMO SLOPINTUVAI APVALAUS PAJUNGIMO STAÈIAKAMPIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS ASGS-d-L L, mm d, mm b, mm B, mm h, mm H, mm L i, mm UÞSAKYMO PAVYZDYS APVALAUS PAJUNGIMO STAÈIAKAMPIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS ASGS

31 TRIUKÐMO SLOPINTUVAI STAÈIAKAMPIAI PERTVARINIAI TRIUKÐMO SLOPINTUVAI STS-A-C-B-H-1250 H, mm B, mm N, vnt. STS B-H STS B-H STS B-H STS B-H STS B-H STS B-H Standartinis ilgis L=1250 Slopinanèiø elementø kiekis: N=B/(A+C) UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIS PERTVARINIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS STS

32 TRIUKÐMO SLOPINTUVAI STAÈIAKAMPIAI LENKTI PERTVARINIAI TRIUKÐMO SLOPINTUVAI SLHS-A-C-B-H-R H, mm B, mm N, vnt. SLHS B-H SLHS B-H SLHS B-H SLHS B-H SLHS B-H SLHS B-H Slopinanèiø elementø kiekis:n=b/(a+c) UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIS LENKTAS PERTVARINIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS SLHS

33 TRIUKÐMO SLOPINTUVAI STAÈIAKAMPIAI LENKTI PERTVARINIAI TRIUKÐMO SLOPINTUVAI SLVS-A-C-B-H-R H, mm B, mm N, vnt. SLVS B-H SLVS B-H SLVS B-H SLVS B-H SLVS B-H SLVS B-H Slopinanèiø elementø kiekis:n=b/(a+c) UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIS LENKTAS PERTVARINIS TRIUKÐMO SLOPINTUVAS SLVS

34 UGNIES VOÞTUVAI UGNIES VOÞTUVAI SU IÐSILYDANÈIU ELEMENTU APVALÛS UGNIES VOÞTUVAI UVA Markë Skersmuo, mm KAINA UVA UVA UVA UVA UVA UVA UVA UVA UVA UÞSAKYMO PAVYZDYS APVALUS UGNIES VOÞTUVAS UVA C saugiklio suveikimo temperatû ra (60, 70,90) skersmuo, mm ugnies voþ tuvo tipas STAÈIAKAMPIAI UGNIES VOÞTUVAI UVS B/H mm UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIS UGNIES VOÞTUVAS UVS-500x C saugiklio suveikimo temperatûû ra (60, 70,90) matmenys BxH, mm ugnies voþ tuvo tipas UVA, UVS tipo ugnies voþ tuvai sertifikuoti Gaisriniø Tyrimø Centre. Atitikties sertifikato numeris GTC

35 UGNIES VOTUVAI UGNIES VOÞTUVAI SU ELEKTRINE PAVARA APVALÛS UGNIES VOÞTUVAI SU PAVARA UVAM Markë Skersmuo, mm BLF-T BF-T BLF su termoelektriniu BF su termoelektriniu jutikliu jutikliu 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V UVAM UVAM UVAM UVAM UVAM UVAM UVAM Kaina nurodyta uþ ugnies voþ tuvà kartu su pavara UVAM tipo ugnies voþ tuvas sertifikuotas Gaisriniø Tyrimø Centre Atitikties sertifikato numeris GTC UÞSAKYMO PAVYZDYS APVALUS UGNIES VOÞTUVAS SU PAVARA UVAM-315+BLF-T 230 pavaros tipas skersmuo, mm ugnies voþ tuvo tipas 37

36 UGNIES VOÞTUVAI UGNIES VOÞTUVAI SU ELEKTRINE PAVARA STAÈIAKAMPIAI UGNIES VOÞTUVAI SU PAVARA UVSM Markë Matmenys BxH, mm BLF-T BF-T BLF su termoelektriniu BF su termoelektriniu jutikliu jutikliu 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V UVSM 200x x UVSM 300x x UVSM 400x x UVSM 500x x UVSM 600x x UVSM 800x x UVSM 1000x x UVSM 200x x UVSM 300x x UVSM 400x x UVSM 500x x UVSM 600x x UVSM 800x x UVSM 1000x x UVSM 200x x UVSM 300x x UVSM 400x x UVSM 500x x UVSM 600x x UVSM 800x x UVSM 1000x x UVSM 200x x UVSM 300x x UVSM 400x x UVSM 500x x UVSM 600x x UVSM 800x x UVSM 1000x x UVSM 200x x UVSM 300x x UVSM 400x x UVSM 500x x UVSM 600x x UVSM 800x x UVSM 1000x x

37 UGNIES VOÞTUVAI Markë Matmenys BxH, mm BLF-T BF-T BLF su termoelektriniu BF su termoelektriniu jutikliu jutikliu 24V 230V 24V 230V 24V 230V 24V 230V UVSM 200x x UVSM 300x x UVSM 400x x UVSM 500x x UVSM 600x x UVSM 800x x UVSM 1000x x UVSM 200x x UVSM 300x x UVSM 400x x UVSM 500x x UVSM 600x x UVSM 800x x UVSM 1000x x Kaina nurodyta uþ ugnies voþ tuvà kartu su pavara UVSM tipo ugnies voþ tuvas sertifikuotas Gaisriniø Tyrimø Centre Atitikties sertifikato numeris GTC UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPIAI UGNIES VOÞTUVAS SU PAVARA UVSM-800x500+BLF-T 24 pavaros tipas matmenys BxH, mm ugnies votuvo tipas 39

38 ORO SKLENDËS STAÈIAKAMPËS REGULIAVIMO-UÞDARYMO SKLENDS RANKINIO VALDYMO SRC-R-BxH SRU-R-BxH SRA-R-BxH MOTORIZUOTO VALDYMO SRC-M-BxH SRU-M-BxH SRA-M-BxH B/H, mm Reguliavimo sklendës SRC korpusas ir plunksnos ið cinkuotos skardos. Kainos koeficientas: K=1.00 Udaromosios sklendës SRU korpusas ir plunksnos ið aliuminio profilio. Kainos koeficientas: K=1.25 Udaromosios sklendës SRC korpusas ir plunksnos ið aliuminio profilio. Plunksnos izoliliuotos. Kainos koeficientas: K=1.35 Nurodytos sklendþ iø be pavarø kainos. Pavaras þ r. 68 psl. UÞSAKYMO PAVYZDYS STAÈIAKAMPË REGULIAVIMO-UÞDARYMO SKLENDË SRU-M-600x350 ORO SKLENDËS REGULIAVIMO-MATAVIMO SKLENDË IRIS Skersmuo, mm KAINA sandëliuojami gaminiai 40

39 ORO SKLENDËS ORO SKIRSTYTUVAI APVALIOS REGULIAVIMO SKLENDËS MOTORIZUOTO VALDYMO AGRJ-M-D RANKINIO VALDYMO AGRJ-D Skersmuo, mm KAINA KAINA sandëliuojami gaminiai STOGINIAI ORO IÐLEIDIKLIAI DEFLEKTORIUS KONFÛZORIUS STOGELIS STOGELIS AD-d AVI-d AHIA-d AHJ-d d, mm KAINA KAINA KAINA KAINA

40 ORO SKIRSTYTUVAI LAUKO GROTELËS STAÈIAKAMPËS LAUKO GROTELËS LG-BxH B/H mm LG tipo lauko grotelës tinkamos oro paëmimui ir iðleidimui Groteliø konstrukcija apsaugo nuo lietaus ir sniego Standartinis variantas pagamintas ið cinkuoto plieno, þ ingsnis tarp plunksnø - 40mm LG tipo lauko groteliø sudedamosios dalys: 1. Rëmelis 2. Plunksnø kasetë 3. Apsauginis cinkuoto metalo tinklelis Daþ ytø pilkai groteliø kainos koeficientas: K=1.25 Þingsnio tarp plunksnø 80mm groteliø kainos koeficientas K=0.80 APVALIOS ALIUMINËS LAUKO GROTELËS YGAV Markë Skersmuo, mm KAINA YGAV YGAV YGAV YGAV YGAV YGAV

41 ORO SKIRSTYTUVAI VIDAUS GROTELËS PLIENINËS VËDINIMO GROTELËS JR-5/2 Reguliavimo priedai B x H JR-5/2 JR-5/2-F JR-5/2-C JR-5/2-G Efektyvus plotas, m x x x x x Grotelës skirtos oro paëmimui ir iðleidimui Standartinë gaminiø spalva RAL 9010 (balta) Medþ iaga - plienas BxH - vëdinimo kanalo iðmatavimai 150mm aukðèio groteliø kaina tokia pati kaip ir 200mm JR-5/2 viengubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendës su rëmeliu. JR-5/2-F viengubas oro srauto krypties reguliavimas su sklende ir rëmeliu. JR-5/2-C dvigubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendës su rëmeliu. JR-5/2-G dvigubas oro srauto krypties reguliavimas su sklende ir rëmeliu. - sandëliuojami gaminiai 43

42 ORO SKIRSTYTUVAI VIDAUS GROTELËS ALIUMINËS VËDINIMO GROTELËS AR-1/2 Reguliavimo priedai B x H AR-1/2 AR-1/2-F AR-1/2-C AR-1/2-G Efektyvus plotas, m x x x x x Grotelës skirtos oro paëmimui ir iðleidimui Standartinë gaminiø spalva - natû rali aliuminio BxH - vëdinimo kanalo iðmatavimai 150mm aukðèio groteliø kaina tokia pati kaip ir 200mm AR-1/2 viengubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendës su rëmeliu. AR-1/2-F viengubas oro srauto krypties reguliavimas su sklende ir rëmeliu. AR-1/2-C dvigubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendës su rëmeliu. AR-1/2-G dvigubas oro srauto krypties reguliavimas su sklende ir rëmeliu. 44

43 ORO SKIRSTYTUVAI VIDAUS GROTELËS PLIENINËS KANALINËS GROTELËS SK-3 Reguliavimo priedai Efektyvus plotas, m 2 Ortakio D min -D max B x H SK-3 SK-3/S 225 x x x x Grotelës skirtos oro paëmimui ir iðleidimui Standartinë gaminië spalva RAL 9010 (balta) (B-27)x(H-27) - vëdinimo kanalo iðmatavimai SK-3 viengubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendës. SK-3/S viengubas oro srauto krypties reguliavimas su sklende. - sandëliuojami gaminiai 45

44 ORO SKIRSTYTUVAI VIDAUS GROTELËS PRATEKËJIMO ALIUMINËS VËDINIMO GROTELËS AR-4 Montavimo bû das B x H AR-4V AR-4P Efektyvus plotas, m x x x x x Grotelës skirtos oro cirkuliacijai tarp patalpø Standartinë gaminiø spalva - natû rali aliuminio BxH - vëdinimo kanalo iðmatavimai AR-4P montuojamos sienoje arba duryse specialaus rëmelio pagalba. AR-4V montuojamos sienoje arba duryse medinës kartelës pagalba. 46

45 ORO SKIRSTYTUVAI VIDAUS GROTELËS GRINDINËS ALIUMINËS VËDINIMO GROTELËS AR-8/AR-9 B x H AR-8; AR-9 KAINA Efektyvus plotas, m x x x x x x Grotelës montuojamos grindyse ir skirtos oro paëmimui bei iðleidimui Standartinë gaminiø spalva - natû rali aliuminio BxH - vëdinimo kanalo iðmatavimai 150mm aukðèio groteliø kaina tokia pati kaip ir 200mm AR-8 plunksnos - fiksuotos, tiesios. AR-9 plunksnos - fiksuotos, pakreiptos 15 0 kampu. 47

46 ORO SKIRSTYTUVAI DIFUZORIAI DAV DAVB DVS DVS-P Skersmuo, mm DAV - plastmasiniai difuzoriai tinkami oro paëmimui ir iðleidimui DAV tipo difuzoriai montuojami tiesiai áortaká be tvirtinimo þ iedo DAVB - plastmasiniai difuzoriai tinkami oro paëmimui ir iðleidimui DAVB tipo difuzoriai komplektuojami kartu su tvirtinimo þ iedu. DVS - plieniniai difuzoriai skirti oro paëmimui DVS-P - plieniniai difuzoriai skirti oro iðleidimui Difuzoriai baltai daþ yti, komplektuojami su tvirtinimo þ iedu Difuzoriai gali bû ti tiekiami dëþ ëse po 7vnt. - sandëliuojami gaminiai PV-1 PV-2 Skersmuo, mm PV-1 - plieniniai difuzoriai skirti oro paëmimui PV-1 tipo difuzoriai baltai daþ yti, komplektuojami kartu su tvirtinimo þ iedu PV-2 - plieniniai difuzoriai skirti oro iðleidimui PV-2 tipo difuzoriai baltai daþ yti, komplektuojami kartu su tvirtinimo þ iedu - sandëliuojami gaminiai PERFORUOTAS LUBINIS DIFUZORIUS KD-16 PAJUNGIMO D DR Tipas Pasijungimo Matmenys, mm KAINA Matmenys d 1 - d, AxB,mm H, mm H, kai d 1 =d a, mm KAINA skersmuo, mm mm KD x KD x x KD x x KD x x KD x x KD x x KD x x Difuzoriai tinkami oro iðleidimui Standartinë spalva RAL 9010 (balta) Medþ iaga - plienas Priedai: pajungimo dëþ ë DR Dëþ ëakustiðkai izoliuota, su reguliavimo sklende 48

47 ORO SKIRSTYTUVAI DIFUZORIAI APVALÛS LUBINIAI DIFUZORIAI OD-1 OD-2 Dydis D/A/H, mm OD-1 A ef, m 2 OD-2 A ef, m 2 OD-1 KAINA OD-2 KAINA Nr /224/ Nr /300/ Nr /356/ Nr /412/ Nr /468/ Nr /542/ Nr /598/ Nr /654/ Difuzoriai tinkami didelio oro kiekio iðleidimui ir paëmimui Standartinë spalva RAL 9010 (balta) Medþ iaga - plienas Priedai: pajungimo dëþ ë DRAH ir DRAV OD TIPO DIFUZORIØ PAJUNGIMO DËÞËS DRAH DRAV Dydis d-d, mm H, mm h, mm H1, mm KAINA Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Dëþ ës gaminamos ið cinkuoto plieno, akustiðkai izoliuotos, su reguliavimo sklende. 49

48 ORO SKIRSTYTUVAI DIFUZORIAI KVADRATINIAI LUBINIAI DIFUZORIAI KD-1 KD-2 Dydis D/A/H, mm KD-1 A ef, m 2 KD-2 A ef, m 2 KD-1 KAINA KD-2 KAINA Nr /240/ Nr /298/ Nr /353/ Nr /408/ Nr /464/ Nr /493/ Nr /593/ Nr /619/ Difuzoriai tinkami didelio oro kiekio iðleidimui ir pamimui Standartinë spalva RAL 9010 (balta) Medþ iaga - plienas Priedai: pajungimo dëþ ë DRSH ir DRSV KD TIPO DIFUZORI PAJUNGIMO DS DRSH DRSV Dydis d-bxb, mm H, mm h, mm H1, mm KAINA Nr x Nr x Nr x Nr x Nr x Nr x Nr x Nr x Dëþ ës gaminamos ið cinkuoto plieno, akustiðkai izoliuotos, su reguliavimo sklende. 50

49 ORO SKIRSTYTUVAI DIFUZORIAI APVALS ALIUMINIAI LUBINIAI DIFUZORIAI OD-3 Dydis A/B/C, mm E/G/H, mm L, mm A ef, m 2 Kaina Nr /305/377 12/28/ Nr /405/495 14/32/ Nr /505/613 17/36/ Nr /605/731 19/40/ Nr /705/850 22/48/ Nr /805/967 24/52/ Nr /905/ /56/ Nr /1005/ /65/ Difuzorio þ iedai gali bû ti slankomi vertikalia kryptimi Standartinë spalva RAL 9010 (balta) Medþ iaga - aliuminis MAÞO JUDESIO KIEKIO ORO SKIRSTYTUVAI AMFLC-d-D-H d D H

50 ORO SKIRSTYTUVAI MAÞO JUDESIO KIEKIO ORO SKIRSTYTUVAI AWFLC-d-D-H d D H ACFLC-d-D-H d D H

51 VENTILIATORIAI IR J PRIEDAI KANALINIAI VENTILIATORIAI APVALUS KANALINIS VENTILIATORIUS CK Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA CK 100 A CK 100 C CK 125 A CK 125 C CK 160 B CK 160 C CK 200 A CK 200 B CK 250 A CK 250 C CK 315 B CK 315 C montavimo plokðtë CK ventiliatoriams - kaina sandëliuojami gaminiai SIENINIS VENTILIATORIUS KVFU Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA KVFU 100 A KVFU 100 C KVFU 125 A KVFU 125 C KVFU 160 B KVFU 160 C KVFU 200 A KVFU 200 B KVFU 250 A KVFU 250 C KVFU 315 B KVFU 315 C sandëliuojami gaminiai 53

52 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI KANALINIAI VENTILIATORIAI DIDELIO NAÐUMO APVALUS KANALINIS VENTILIATORIUS KD Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA KD 315 XL KD 355 M KD 355 XL KD 355 XL KD 400 M KD 400 M KD 400 XL KD 400 XL KD 450 M KD 450 M KD 450 XL KD 450 XL KD 500 M KD 500 M ÞEMO PROFILIO KANALINIS VENTILIATORIUS LPK Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA LPK 100 A LPK 100 B LPK 125 A LPK 125 B LPK 160 B LPK 160 D

53 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI KANALINIAI VENTILIATORIAI STAÈIAKAMPIS KANALINIS VENTILIATORIUS RK Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA RK 300x150 C RK 400x200 A RK 400x200 B RK 400x200 C RK 400x200 C RK 400x200 E RK 500x250 B RK 500x250 C RK 500x250 D RK 500x250 D RK 500x300 A RK 500x300 B RK 500x300 B RK 600x300 D RK 600x300 D RK 600x300 F RK 600x300 F RK 600x350 C RK 600x350 C RK 600x350 E RK 600x350 E RK 700x400 A RK 700x400 B RK 700x400 D RK 800x500 C RK 800x500 E RK 800x500 F RK 1000x500 G RK 1000x500 H sandëliuojami gaminiai TIESI ATÐAKA VENTILIATORIAMS RK RKC Markë Komplekto (2 vnt.) KAINA RKC 160 (RK 300x150) RKC 200 (RK 400x200) RKC 250 (RK 500x250) RKC 315 (RK 500x300) RKC 315 (RK 600x300) RKC 355 (RK 600x350) RKC 400 (RK 700x400) RKC 500 (RK 800x500) RKC 500 (RK 1000x500)

54 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI STOGINIAI VENTILIATORIAI APVALAUS PAJUNGIMO STOGINIS VENTILIATORIUS TKC Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA TKC 300 A TKC 300 B TKC 300 C TKC 400 A TKC 400 B TKC 400 C sandëliuojami gaminiai STAÈIAKAMPIO PAJUNGIMO STOGINIS VENTILIATORIUS TKS Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA TKS 300 A TKS 300 B TKS 300 C TKS 400 A TKS 400 B TKS 400 C

55 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI STOGINIAI VENTILIATORIAI STAÈIAKAMPIO PAJUNGIMO STOGINIS VENTILIATORIUS TKK Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA TKK 300 A TKK 300 C TKK 400 A TKK 400 B TKK 400 C TKK 400 D TKK 560 A TKK 560 B TKK 560 B TKK 660 B TKK 660 B TKK 760 A TKK 760 A TKK 760 B TKK 760 B TKK 960 A TKK 960 A TKK 960 B TKK 960 B TKK 960 C TKK 960 C TKK 960 D TKK 1060 A TKK 1060 B sandëliuojami gaminiai PRIEDAI PRIE TKK IR TKC STOGINIØ VENTILIATORIØ TRIUKÐMO SLOPINTUVAS TKK VENTILIATORIUI TKLD PERËJIMAS PER STOGÀ TKK VENTILIATORIUI SSKS PERËJIMAS PER STOGÀ TKC VENTILIATORIUI TG Markë KAINA Markë KAINA Markë KAINA TKLD 560 B SSKS M TGO kaminëlis TKLD 660 B SSKS M TGU apatinë plokðtë TKLD 760 A/B SSKS M TKLD 960 A/B SSKS M TKLD 1060 A/B SSKS M SSKS M SSKS M SSKS M

56 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI STOGINIAI VENTILIATORIAI AUKÐTO STATINIO SLËGIO IR DIDELIO NAÐUMO STOGINIAI VENTILIATORIAI DHS Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA DHS 190 E DHS 225 E DHS 225 E DHS 310 E DHS 310 E DHS 311 E DHS 311 E DHS 355 E DHS 355 DV DHS 400 E DHS 400 DV DHS 400 E DHS 400 DS DHS 450 E DHS 450 DV DHS 450 E DHS 499 E DHS 499 DV DHS 500 DV DHS 500 DS DHS 560 DV DHS 560 DS DHS 630 DS DHS 710 DS

57 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI SIENINIS ORO ÐALINIMO VENTILIATORIUS RS Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA RS 125 A RS 125 C RS 160 A RS 160 C DVIGUBO PASIURBIMO IÐCENTRINIS VENTILIATORIUS DFE Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A C,µF be kondensatoriaus DFE DFE DFE DFE DFE DFE DFE DFE 146-S DFE 146-S KONDENSATORIAI DFE VENTILIATORIAMS Kondensatorius 2µF 9.00 Kondensatorius 4µF Kondensatorius 5µF Kondensatorius 8µF Kondensatorius 12µF

58 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI VIENGUBO PASIURBIMO IÐCENTRINIS VENTILIATORIUS RF Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA RFE 120 MKU RFE 140 LKU RFE 140 MKU RFE 140 SKU RFE 140 AKU RFE 140 BKU RFE 140 CKU RFE 140 DKU RFE 146 DKU RFE 160 AKU RFE 160 CKU RFE 200 AKU RFE 200 BKU RFE 200 CKU RFE 200 LKU RFE 200 PKU RFE 200 RKU RFT 200 SKU / / RFE 225 BKU RFE 225 DKU RFT 225 DKU / / RFE 250 AKU RFE 250 BKU RFT 250 BKU / / RFE 280 DKU RFT 280 DKU / / RFE 280 FKU RFT 280 FKU / / RFT 280 SKU / / RFE 315 CKU RFT 315 CKU / / RFE 315 EKU RFT 315 EKU / / RFT 315 SKU / / RFT 355 AKU / / RFT 355 BKU / / RFT 355 DKU / / RFT 355 SKU / / RFT 400 CKU / / RFT 400 EKU / / RFT 400 FKU / / RFT 400 SKU / / RFT 450 GKU / / RFT 450 HKU / /

59 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI MAÞO NAÐUMO IZOLIUOTI KANALINIAI VENTILIATORIAI KVKE KVK Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA KVK KVKE KVK KVKE KVK KVKE KVK KVKE 250 M KVKE 250 L KVK 315 M KVKE 315 M KVK 315 L KVKE 315 L KVK KVK DIDELIO NAÐUMO IZOLIUOTI KANALINIAI VENTILIATORIAI IRE Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA IRE 400 F IRE 50x30 F IRE 500 C IRE 60x35 C IRE 500 F IRE 60x35 F IRE 630 C IRE 80x50 C IRE 630 D IRE 80x50 D

60 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI NEDIDELIO NAÐUMO AÐINIAI SIENINIAI VENTILIATORIAI AW Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA AW 200 E AW 200 E AW 250 E AW 250 E AW 300 E AW 300 E AW 315 DV AW 315 E AW 350 DV AW 350 E AW 400 DV AW 400 E DIDELIO NAÐUMO AÐINIAI SIENINIAI VENTILIATORIAI AFQ/AW Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA AFQ 450-4M AFQ 450-4T AFQ 500-4M AFQ 500-4T AFQ 560-4M AFQ 560-4T AFQ 630-4T AW 710 DS AW 800 DS AW 1000 DA

61 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI KVADRATINIAI AKUSTIÐKAI IZOLIUOTI VENTILIATORIAI MUB Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA MUB E4-A MUB D4-A MUB D6-A MUB E4-A MUB D4-A MUB D6-A MUB E4-A MUB D4-A MUB D6-A MUB E4-A MUB D4-A MUB D4-A MUB D6-A MUB D4-A MUB D6-A MUB D4-A MUB D4-B MUB D6-A VIRTUVINIAI AKUSTIÐKAI IZOLIUOTI VENTILIATORIAI KBT/KBR Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA KBT 160 D KBT 180 E KBT 200 D KBT 200 E KBT 225 D KBT 225 E KBT 250 D KBT 250 E KBT 280 D KBR 315 DZ KBR 315 DV KBR 355 DZ KBR 355 DV Ventiliatoriai tinkami montuoti prie virtuviniø gaubtø. Darbinë temperatû ra 100 o C 63

62 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI SPROGIMUI SAUGÛS VENTILIATORIAI STAÈIAKAMPIS KANALINIS SPROGIMUI SAUGUS VENTILIATORIUS KTEX Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA KTEX KTEX KTEX KTEX KTEX Privalo bû ti pajungta TUS tipo terminëapsauga (þ r. 66 psl.) IÐCENTRINIS SPROGIMUI SAUGUS VENTILIATORIUS EX Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA EX 140-4C EX 140-2C EX EX EX 180-4C EX EX tipo ventiliatoriø greitis nereguliuojamas IÐCENTRINIS SPROGIMUI SAUGUS VENTILIATORIUS DKEX Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA DKEX DKEX DKEX DKEX DKEX Privalo bû ti pajungta TUS tipo terminë apsauga (þ r. 66 psl.) 64

63 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI VIDUTINIO SLËGIO IÐCENTRINIS VENTILIATORIUS MZ Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h I, A U, V KAINA MZ MZ MZ MZ MZ MZ tipo ventiliatoriai tinkami suvirinimo garø ir iðmetamø jø variklio dujø iðtraukimui. Savaime besivalantis darbo ratas Kilnojamas arba pastovus árengimas PRIEDAI TRANSFORMATORINIAI GREIÈIO REGULIATORIAI Markë Srovës stiprumas, A KAINA 220 V be variklio apsaugos ARW TM ARW TM TM TM TM V su variklio apsauga TM TM TM TM TM TM TM TM TM

64 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI PRIEDAI DAÞNIO KEITIKLIAI Variklio galia, kw Nominalus srovës stiprumas, A KAINA 1x220/3x220 V su vidiniais tinklo filtrais x380V/3x380 V be vidiniø tinklo filtrø TERMINË APSAUGA STDT16 400V; 16A TERMINË APSAUGA TUS 230 KIL Skersmuo, mm APKABOS MK APSAUGINËS GROTELS BSV ATBULINIS VOÞTUVAS RSKR-Z ATBULINIS VOÞTUVAS VKD KAINA KAINA KAINA KAINA

65 VENTILIATORIAI IR JØ PRIEDAI PRIEDAI GRAVITACINËS ÞALIUZI GROTELËS VK Tipas Ortakio skersmuo, mm BxH, mm KAINA VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x VK x LANKSÈIOS JUNGTYS KANALINIAMS VENTILIATORIAMS JLSF JLA Matmenys BxH, mm KAINA Skersmuo, mm KAINA 300x x x x x x x x x

66 PAVAROS BELIMO PAVAROS ORO SKLENDËMS LM NM AM GM LF AF Sukimo momentas Tipas Markë KAINA Sklendës valdymas Gràþ inimo spyruoklë (valdomas plotas) LM Atidaryta / uþ daryta LM Nm (iki 0,8 m 2 ) LM 24-SR Moduliuojamas NM Atidaryta / uþ daryta NM Nm (iki 1,5 m 2 ) NM 24-SR Moduliuojamas AM Atidaryta / uþ daryta AM Nm (iki 3,6 m 2 ) AM 24-SR Moduliuojamas GM Atidaryta / uþ daryta GM Nm (iki 6 m 2 ) GM 24-SR Moduliuojamas LF Atidaryta / uþ daryta LF Nm (iki 0,8 m 2 ) LF 24-SR Moduliuojamas AF Atidaryta / uþ daryta AF Nm (iki 3 m 2 ) AF 24-SR Moduliuojamas YRA NËRA - sandëliuojami gaminiai BELIMO DVIEIGIS VANDENS REGULIAVIMO VOÞTUVAS SU PAVARA R2 Moduliuojama Moduliuojama Tripozicinë Tripozicinë DN, mm Tipas k vs, m 3 /h LR24-SR NR24-SR NR24-3 NR R R R R R R R R R R R R R R R R R R Nurodyta voþ tuvo kartu su pavara kaina Maksimalus statinis slëgis P=1600 kpa. Darbinë temperatû ra o C. Maksimalus slëgio perkrytis p=350 kpa. Pritaikymo sritis nuo CÐT tinklø. UÞSAKYMO PAVYZDYS: BELIMO DVIEIGIS VANDENS REGULIAVIMO VOÞTUVAS SU PAVARA R222+LR24-SR 68

67 PAVAROS BELIMO TRIEIGIS VANDENS REGULIAVIMO VOÞTUVAS SU PAVARA R3 Moduliuojama Moduliuojama Tripozicinë Tripozicinë DN, mm Tipas k vs, m 3 /h LR24-SR NR24-SR NR24-3 NR R R R R R R R R R R R R R Nurodyta voþ tuvo kartu su pavara kaina Maksimalus statinis slëgis P=1600 kpa. Darbinë temperatû ra o C. Maksimalus slëgio perkrytis p=350 kpa. Pritaikymo sritis nuo CÐT tinklø. UÞSAKYMO PAVYZDYS: BELIMO TRIEIGIS VANDENS REGULIAVIMO VOÞTUVAS SU PAVARA R317+LR24-SR TRIEIGIS ROTACINIS VANDENS REGULIAVIMO VOÞTUVAS SU PAVARA 3MG Tripozicinë Tripozicinë Tripozicinë DN, mm Tipas k vs, m 3 /h NR230-T NR24-T NR24-SR-T 15 3MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG Nurodyta voþ tuvo kartu su pavara kaina Maksimalus statinis slëgis P=1000 kpa. Darbinë temperatû ra T=100 o C. Maksimalus slëgio perkrytis p=200 kpa. Pritaikymo sritis nuo VÐT arba nuo vietinës katilinës. UÞSAKYMO PAVYZDYS: TRIEIGIS ROTACINIS VANDENS REGULIAVIMO VOÞTUVAS SU PAVARA 3MG NR24-SR-T 69

68 ORO ÐILDYTUVAI ORINIO ÐILDYMO ÁRENGINIAI EKONOMINËS KLASËS ORO UÞUOLAIDOS ECONOMIC VCZ-02 Markë Apraðymas KAINA VCZ-02-A-06-E-ZM ilgis 0.6m, ðildymas elektra 3.4kW VCZ-02-A-09-E-ZM ilgis 0.9m, ðildymas elektra 4.0kW VCZ-02-A-12-E-ZM ilgis 1.2m, ðildymas elektra 6.8kW VCZ-02-A-06-S-ZM ilgis 0.6m, be ðildymo VCZ-02-A-09-S-ZM ilgis 0.9m, be ðildymo VCZ-02-A-12-S-ZM ilgis 1.2m, be ðildymo VCZ-02-B-10-E-ZM ilgis 1.0m, ðildymas elektra 6.0kW VCZ-02-B-15-E-ZM ilgis 1.5m, ðildymas elektra 9.0kW VCZ-02-B-10-S-ZM ilgis 1.0m, be ðildymo VCZ-02-B-15-S-ZM ilgis 1.5m, be ðildymo VCZ-02-C-10-E-ZM ilgis 1.0m, ðildymas elektra 9.0kW VCZ-02-C-15-E-ZM ilgis 1.5m, ðildymas elektra 13.5kW VCZ-02-C-10-S-ZM ilgis 1.0m, be ðildymo VCZ-02-C-15-S-ZM ilgis 1.5m, be ðildymo VCZ-02-C-10-V-ZM ilgis 1.0m, ðildymas vandeniu VCZ-02-C-15-V-ZM ilgis 1.5m, ðildymas vandeniu PRAMONINËS ORO UÞUOLAIDOS INDESSE VCP-03 Markë Apraðymas KAINA VCP TO ilgis 0.55m, ðildymas vandeniu 90/70 o C VCP SO ilgis 0.55m, be ðildymo VCP TP ilgis 0.55m, ðildymas vandeniu 90/70 o C; su apsauga nuo uþ ðalimo VCP HO ilgis 0.55m, ðildymas vandeniu 130/70 o C VCP HP ilgis 0.55m, ðildymas vandeniu 130/70 o C; su apsauga nuo uþ ðalimo VCP EO ilgis 0.55m, ðildymas elektra 6kW VCP TO ilgis 1.50m, ðildymas vandeniu 90/70 o C VCP SO ilgis 1.50m, be ðildymo VCP TP ilgis 1.50m, ðildymas vandeniu 90/70 o C; su apsauga nuo uþ ðalimo VCP EO ilgis 1.50m, ðildymas elektra 12kW VCP TO ilgis 2.00m, ðildymas vandeniu 90/70 o C VCP SO ilgis 2.00m, be ðildymo VCP TP ilgis 2.00m, ðildymas vandeniu 90/70 o C su apsauga nuo uþ ðalimo VCP EO ilgis 2.00m, ðildymas elektra 18kW

69 ORO ÐILDYTUVAI KOMFORTINËS ORO UÞUOLAIDOS STANDESSE VCS-03 Markë Apraðymas KAINA VCS3A-10E-1-L0 ilgis 1.0m, ðildymas elektra 9kW VCS3A-15E-1-L0 ilgis 1.5m, ðildymas elektra 12kW VCS3A-20E-1-L0 ilgis 2.0m, ðildymas elektra 18kW VCS3A-10V-1-L0 ilgis 1.0m, ðildymas vandeniu 90/70 o C VCS3A-15V-1-L0 ilgis 1.5m, ðildymas vandeniu 90/70 o C VCS3A-20V-1-L0 ilgis 2.0m, ðildymas vandeniu 90/70 o C VCS3A-10W-1-L0 ilgis 1.0m, ðildymas vandeniu 130/70 o C VCS3A-15W-1-L0 ilgis 1.5m, ðildymas vandeniu 130/70 o C VCS3A-20W-1-L0 ilgis 2.0m, ðildymas vandeniu 130/70 o C VCS3A-10S-1-L0 ilgis 1.0m, be ðildymo VCS3A-15S-1-L0 ilgis 1.5m, be ðildymo VCS3A-20S-1-L0 ilgis 2.0m, be ðildymo ORO UÞUOLAIDØ PRIEDAI Markë Apraðymas KAINA TV1-1/1 dvieigis voþ tuvas su kapiliariniu termostatu TER-P patalpos termostatas DK1 durø jungiklis DK2 vartø jungiklis PO apsauga nuo uþ ðalimo SH-T taimeris (savaitës programa) SMU sumaiðymo mazgas OSMU-1 kontroleris sumaiðymo mazgui ORINIO ÐILDYMO ÁRENGINYS NIDA Markë Maksimalus oro kiekis, Greièiai Ventiliatoriaus U, V I, A Ðildymo galia, kw KAINA m 3 /h galingumas, W NIDA 1250-VK9-1F NIDA 1250-VK9-3F / NIDA 1800-VK12-1F NIDA 1800-VK12-3F / NIDA 1750-VK16-1F NIDA 1750-VK16-3F / NIDA 3250-VK28-1F NIDA 3250-VK28-3F / NIDA 3700-VK40-1F NIDA 3700-VK40-3F / Ðildymas vandeniu 80/60 o C. Milteliniu bû du nudaþ ytas korpusas. Ventiliatoriø saugos klasë- IP54 pagal IEC Tvirtinamas ant sienos arba palubëje. Vieno greièio ventiliatoriø greitis gali bû ti reguliuojamas transformatoriniu reguliatoriumi. PAGAL SPECIALØ UÞSAKYMÀ GALIME PATIEKTI ORINIO ÐILDYMO ÁRENGINIUS - KONVEKTORIUS. KONVEKTORIAI YRA DVIEJØ RÛÐIØ - NATÛRALIOS IR PRIVERSTINËS KONVEKCIJOS, MONTUOJAMI GRINDYSE. 71

70 ORO ÐILDYTUVAI ÐILDYTUVAI VANDENIU APVALÛS ÐILDYTUVAI VANDENIU VOK-P Markë Skersmuo, mm KAINA VOK-P-01-T VOK-P-01-T VOK-P-01-T VOK-P-01-T VOK-P-01-T VOK-P-01-T VOK-P-01-T VOK-P-01-T STAÈIAKAMPIAI ÐILDYTUVAI VANDENIU SVK Markë Eiliø skaièius Matmenys, mm KAINA SVK-400x x SVK-400x x SVK-500x x SVK-500x x SVK-500x x SVK-500x x SVK-600x x SVK-600x x SVK-600x x SVK-600x x SVK-700x x SVK-700x x SVK-800x x SVK-800x x SVK-1000x x SVK-1000x x

71 ORO ÐILDYTUVAI ÐILDYTUVAI ELEKTRA APVALÛS ÐILDYTUVAI ELEKTRA EOK Skersmuo, mm U, V Ðildymo galia, kw x x x UÞSAKYMO PAVYZDYS APVALUS ÐILDYTUVAS ELEKTRA EOK B B - be magnetinio paleidëjo C - su magnetiniu paleidëju Kaina Lt. fazës galingumas, kw skersmuo, mm tipas STAÈIAKAMPIAI ÐILDYTUVAI ELEKTRA EO Markë Matmenys, mm Ðildymo galia, kw U, V KAINA EO-A1-50x25/8 500x x EO-A1-50x25/22 500x x EO-A1-50x30/8 500x x EO-A1-50x30/22 500x x EO-A1-60x30/14 600x x EO-A1-60x30/30 600x x EO-A1-60x35/14 600x x EO-A1-60x35/30 600x x EO-A1-70x40/16 700x x EO-A2-70x40/30 700x x EO-A1-80x50/16 800x x EO-A2-80x50/30 800x x

72 ORO ÐILDYTUVAI PRIEDAI ÐILDYTUVØ ELEKTRA REGULIATORIAI Markë Apraðymas KAINA PULSER reguliatorius 230/400V; 3.5/6.0kW TTC reguliatorius 400V; 17kW; 25A TT-SLAV papildomos galios reguliatorius TT-MSLAV/K papildomos galios reguliatorius TTC 40F reguliatorius 400V; 25kW; 40A RV3-25 reguliatorius 400V; 25kW TM1-P elektroninis termostatas 230V; 16A; 1 pakopa TM2-24HC elektroninis termostatas 24V; 2 pakopos; ðildymas/ðaldymas TM-4 elektroninis termostatas 230V; IP54; 4 pakopos ÐILDYTUVØ VANDENIU REGULIATORIAI Markë Apraðymas KAINA KLRe reguliatorius 24V; 0 10V ðildymas/ðaldymas AQUA 230 T reguliatorius 230V AQUA 24 T reguliatorius 24V AQUA 24 TF reguliatorius su apsauga nuo uþ ðalimo 24V AQUA 24 TF/D tas pats montuojamas ant DIN bëgio 24V AQUA 230 TF/D tas pats montuojamas ant DIN bëgio 230V SMU sumaiðymo mazgas OSMU-01-6A sumaðymo mazgo reguliatorius PO apsauga nuo uþ ðalimo TEMPERATÛROS DAVIKLIAI Markë Apraðymas KAINA TG-K 330 kanalinis 0-30 o C TG-A 130 apsaugai nuo uþ ðalimo TG-D 130 panardinamas; apsaugai nuo uþ ðalimo SLËGIO JUTIKLIAI Markë Apraðymas KAINA DTV Pa DTV Pa DRËGMËS REGULIATORIAI Markë Apraðymas KAINA HR 1 patalpos; 1 pakopa; 5A IP HR 2 patalpos; 2 pakopos; 5A IP HMH ortakinis; 1 pakopa; IP HMH 2 ortakinis; 2 pakopos; IP VËDINIMO SISTEMØ SKAITMENINIS KONTROLERIS CORRIGO-L 10 KAINA

73 TVIRTINIMO DETALS APVALIØ IR STAÈIAKAMPIØ ORTAKIØ TVIRTINIMO DETALËS Apraðymas Mato vnt. KAINA TVIRTINIMO JUOSTA 19x0.75 KVA ritiniuose po 25m m 0.90 dëþ ëse po 350m TVIRTINIMO PROFILIS L 30x30x2 strypai po 2m m 5.34 pakuotëse po 12m TVIRTINIMO PROFILIS U 30X30X2 strypai po 2m m 7.74 pakuotëse po 12m SIENINIS KRONÐTEINAS cinkuotas 250 mm vnt mm vnt mm vnt mm vnt ORTAKIO LAIKIKLIS cinkuotas D 100 mm vnt D 125 mm vnt D 160 mm vnt D 200 mm vnt D 250 mm vnt D 315 mm vnt D 400 mm vnt D 500 mm vnt ORTAKIO LAIKIKLIS plieninis daþ ytas, montuojamas ortakio viduje D 560 mm vnt D 630 mm vnt D 710 mm vnt D 800 mm vnt D 900 mm vnt D 1000 mm vnt D 1120 mm vnt D 1250 mm vnt D 1400 mm vnt D 1600 mm vnt LANKSIOS JUNGTYS dëþ ëse po 25m DCV VINYL m 6.20 DCV VINYL m 6.56 DCV SILICONE m 9.92 DCV SILICONE m ALIUMINIO LIPNI JUOSTA 50x50 armuota ritinëlyje 50m, dëþ ëse po 24 vnt. vnt DRGMEI ATSPARI LIPNI JUOSTA 50x50 (pilka) ritinëlyje 50m, dëþ ëse po 24 vnt. vnt

74 TVIRTINIMO DETALËS APVALIØ IR STAÈIAKAMPIØ ORTAKIØ TVIRTINIMO DETALËS Apraðymas Mato vnt. KAINA APVALAUS ORTAKIO ANTIVIBRACINIS LAIKIKLIS V tipo dëþ utësepo 40vnt. vnt STAÈIAKAMPIO ORTAKIO ANTIVIBRACINIS LAIKIKLIS L tipo dëþ utësepo 50vnt. vnt STAÈIAKAMPIO ORTAKIO ANTIVIBRACINIS LAIKIKLIS Z tipo dëþ utësepo 50vnt. vnt UÞMAUNAMAS LAIKIKLIS L-20 ir L-30 flanðui vnt KAMPINIS ANTIVIBRACINIS LAIKIKLIS L-20 flanðui vnt L-30 flanðui vnt SVAR TRAUKS QIP CLAMP po 50 arba 25 vnt. 50 vnt SVAR JUOSTA QIP CLAMP 9MMX30M 30 m CINKO AEROZOLIS 400ml vnt SILIKONAS IRON GRIP pilkas, 400g dëþ ëse po 25 vnt. vnt Bespalvis 400g dëþ ëse po 20 vnt. vnt Baltas dëþ ëse po 20 vnt. vnt

75 TVIRTINIMO DETALËS APVALIØ IR STAÈIAKAMPIØ ORTAKIØ TVIRTINIMO DETALËS Apraðymas Mato vnt. KAINA Z-20 FLANÐAS strypai po 5m, pakuotëse po 50m m 3.20 Z-20 FLANÐO C PROFILIS strypai po 5m m 1.55 pakuotëse po 50m Z-20 FLANÐO VIDINIS KAMPAS pakuotëse po 1000vnt. vnt Z-20 FLANÐO IÐORINIS KAMPAS pakuotëse po 500vnt. vnt L-20 FLANÐAS strypai po 5m m 3.20 pakuotëse po 500m L-30 FLANÐAS strypai po 5m m 4.50 pakuotëse po 500m L-20 FLANÐO KAMPAS vnt L-30 FLANÐO KAMPAS vnt Z-20 FLANÐO TARPINË ritiniuose po 250m m 0.90 Z-20 FLANÐO TARPINË ritiniuose po 10m m 0.90 L-20 FLANÐO LIPNI TARPINË ritiniuose po 20m m 0.60 dëþ ëse po 200m L-30 FLANÐO LIPNI TARPINË ritiniuose po 20m m 0.60 dëþ ëse po 200m L-20 IR L-30 FLANÐ verþ iklis su varþ tu M8x20 vnt dëþ utëse po 100vnt. M8 SRIEGTAS STRYPAS po 2m, pakuotëse po 50m m 1.69 M10 SRIEGTAS STRYPAS po 2m, pakuotëse po 50m m

76 TVIRTINIMO DETALËS APVALIØ IR STAÈIAKAMPIØ ORTAKIØ TVIRTINIMO DETALËS Apraðymas Mato vnt. KAINA PRILIMPANÈIOS SMEIGS SU PLOKÐTELE 64mm dëþ utëse po 500vnt. vnt PRILIMPANÈIOS SMEIGËS SU PLOKÐTELE 114mm dëþ utëse po 500vnt. vnt KNIEDËS 3.2X8 1vnt/1g vnt maiðeliuose po 50vnt. SKARDVARSCIAI IPTM 4,2X13 dëþ utëse po 1000vnt. vnt PLEIÐTUKAS cinkuotas LA8 dëþ utëse po 100vnt. vnt cinkuotas LA10 dëþ utësepo 50vnt. vnt PLEIÐTUKAS þ alvarinis LA8 vnt dëþ utëse po 200vnt. VARÞTAS cinkuotas M8x25 vnt cinkuotas M10x40 vnt POVERÞLË cinkuota M8 vnt cinkuota M10 vnt VERÞLË cinkuota M8 vnt cinkuota M10 vnt SKARDOS PJOVIMO DISKELIAI INOX125X1,6X22 vnt dëþ utëse po 25vnt. 78

77 ORO FILTRAI FILTRO KASETË IR CAMFIL FILTRAS Filtro klasë - EU 3 FKAP Pajungimo skersmuo mm Kasetës KAINA Filtro KAINA FILTRO KASETË IR CAMFIL KIÐENINIAI FILTRAI FKS Paju Pajungimo matmenys Kasetës matmenys Kasetës Filtro matmenys Kiðeniø skaièius mm BxHxL, mm KAINA BxHxL, mm vnt. Filtro klasë EU 3 EU 5 EU 7 KAINA 300x x150x x140x x x200x x190x x x200x x190x x x250x x240x x x300x x290x x x300x x290x x x350x x340x x x400x x390x x x500x x490x x x500x x490x

78 ORO FILTRAI FILTRO KASETË IR CAMFIL KIÐENINIAI FILTRAI FKAK Paju Pajungimo matmenys Kasetës matmenys Kasetës Filtro matmenys Kiðeniø skaièius mm BxHxL, mm KAINA BxHxL, mm vnt x200x x188x Filtro klasë EU 3 EU 5 EU 7 200x200x x188x x200x x188x x200x x188x x200x x188x x200x x188x x245x x233x x245x x233x x295x x283x x295x x283x x345x x333x x345x x333x x445x x433x x445x x433x x445x x433x x445x x433x KAINA CAMFIL KIÐENINIAI FILTRAI KIÐENINIAI FILTRAI Filtro klasë - EU 3/4 HI-CAP 80/25 HI-CAP 90/35 Markë Matmenys, mm Kiðeniø skaièius, vnt. Filtravimo plotas, m 2 KAINA HI-CAP 90/35 287x287x HI-CAP 80/ x592x HI-CAP 80/ x892x HI-CAP 80/ x592x HI-CAP 80/ x892x HI-CAP 90/35 492x492x HI-CAP 80/ x592x HI-CAP 80/ x892x HI-CAP 80/25 792x392x HI-CAP 90/35 792x392x sandëliuojami gaminiai 80

79 ORO FILTRAI CAMFIL KIÐENINIAI FILTRAI KIÐENINIAI FILTRAI Filtro klasë - EU 5 HI-FLO 4050 Markë Matmenys, mm Kiðeniø skaièius, vnt. Filtravimo plotas, m 2 KAINA HI-FLO x287x HI-FLO 3C x592x HI-FLO 3B x592x HI-FLO x492x HI-FLO 3A x592x HI-FLO x392x HI-FLO x392x KIÐENINIAI FILTRAI Filtro klasë - EU 7 HI-FLO 85 Markë Matmenys, mm Kiðeniø skaièius, vnt. Filtravimo plotas, m 2 KAINA HI-FLO x287x300/ HI-FLO 3UF x592x655/ HI-FLO 3R x592x547/ HI-FLO 3O x592x655/ HI-FLO 3UF x892x655/ HI-FLO 3UF x592x655/ HI-FLO 3Q x592x547/ HI-FLO 3N x592x655/ HI-FLO 3UF x892x655/ HI-FLO x492x380/ HI-FLO 3UF x592x655/ HI-FLO 3P x592x547/ HI-FLO 3M x592x655/ HI-FLO 3UF x892x655/ HI-FLO x392x547/ HI-FLO x392x380/ sandëliuojami gaminiai 81

80 ORO FILTRAI CAMFIL SUPERFILTRAI SUPERFILTRAI Filtro klasë - EU 11 HEPA 11 Markë Matmenys, mm Filtravimo plotas, m 2 KAINA Rëmas ið medþ io plauðo plokðèiø MDSM x305x MDSM x457x MDSM x610x MXSM x305x MXSM x457x MXSM x610x GGSM x305x GGSM x610x TRSM x305x TRSM x610x Rëmas ið cinkuoto plieno MDEM x305x MDEM x457x MDEM x610x MXEM x305x MXEM x457x MXEM x610x GGEM x305x GGEM x610x TREM x305x TREM x610x HEPA 11 tipo superfiltrø efektyvumas - 95%, kai daleliø d=0.3µm ir greitis 0.45m/s Maksimali darbinë temperatû ra - 70 o C Maksimali santykinë drëgmë - 90% Maksimalus slëgis Pa TIEKIAMO ORO PRIEÐFILTRIAI Filtro klasë - EU 4 PLEATED PANEL Markë Matmenys, mm KAINA Pleated panel 12x24x2 292x596x Pleated panel 12x24x4 292x596x Pleated panel 20x24x2 495x596x Pleated panel 20x24x4 495x596x Pleated panel 24x24x2 596x596x Pleated panel 24x24x4 596x596x

81 ORO FILTRAI CAMFIL SUPERFILTRAI SUPERFILTRAI Filtro klasë - EU 13 HEPA 13 Markë Matmenys, mm Filtravimo plotas, m 2 KAINA Rëmas ið medþ io plauðo plokðèiø MDSA x305x MDSA x457x MDSA x610x MXSA x305x MXSA x457x MXSA x610x GGSA x305x GGSA x610x TRSA x305x TRSA x610x Rëmas ið cinkuoto plieno MDEA x305x MDEA x457x MDEA x610x MXEA x305x MXEA x457x MXEA x610x GGEA x305x GGEA x610x TREA x305x TREA x610x HEPA 13 tipo superfiltrø efektyvumas - 99,99%, kai daleliø d=0.3µm ir greitis 0.45m/s Maksimali darbinø temperatû ra - 70 o C Maksimali santykinë drëgmë - 90% Maksimalus slëgis Pa FILTRAVIMO MEDÞIAGA CM/SOFCLINE Ritinys Markë EU klasë KAINA uþ 1 m 2 BxL, mm m 2 CM x CM x Sofcline 1000x Sofcline 2000x BUITINIØ REKUPERATORIØ POPIERINIAI FILTRAI ECO PLEAT Markë Matmenys BxHxL, mm REKU markë EU klasë KAINA Eco Pleat 3GPF-400/45 290x195x Eco Pleat 3GPF-400/90 290x195x Eco Pleat 3GPF-700/45 390x235x Eco Pleat 3GPF-700/90 390x235x

82 ORO FILTRAI RIEBALØ FILTRAS RFA Matmenys, mm Markë KAINA B H L RFA RFA RFA RFB RFB RFB UGNIAI ATSPARUS RIEBALØ FILTRAS RFUA Matmenys, mm Markë KAINA B H L RFUA RFUA RFUA RFUA RFUA RIEBALØ FILTRO RËMELIS FRN Matmenys, mm Markë KAINA B H L FRN FRN FRN FRN FRN FRN Rëmelis gaminamas ið nerû dyjanèio plieno. 84

83 ORO FILTRAI ÐALINAMO ORO FILTRAI EX DUST Markë Matmenys, mm Filtro klasë Filtro KAINA Rëmelio KAINA Groteliø KAINA 3EDFA x596x48 EU EDFA x596x98 EU EDFA x596x48 EU EDFA x596x98 EU EDFA x596x48 EU EDFA x596x98 EU ANGLIES FILTRAI CAMCARB Markë Cilindro skersmuo, mm Cilindro ilgis, mm Anglies kiekis, kg Anglies tipas KAINA uþ vienàcilindrà Cylinder CMO CMO5/207C Cylinder CMO CMO5/207C Cylinder CMO CMO5/207C Cylinder CMO CMO7/SO Cylinder CMO CMO7/SO Cylinder CMO CMO7/SO CMO5 tipo anglis absorbuoja nemalonius kvapus (virtuvës, tualeto ir pan.). CMO7 tipo anglis absorbuoja H2S, SO2, CL2 ir panaðias dujas. ANGLIES FILTRAI OPAKCARB Markë Matmenys, mm Anglies kiekis, kg Anglies tipas m 3 /h/pa KAINA Opakcarb x290x COV 1700/ Opakcarb x595x COV 3400/ COV tipo anglis absorbuoja nemalonius kvapus (virtuvës, tualeto, aerouosto ir pan.) taip pat daþ us, dû mus, naftàbei rû gðtis. DAÞYMO KAMERØ POPIERINIAI FILTRAI PAINT STOP Markë Matmenys BxHxL, mm KAINA Paint stop x1000x Paint stop x900x Paint stop x740x Paint stop x480x

84 MAÞO NAÐUMO ORO TIEKIMO IR REKUPERACINIAI ÁRENGINIAI ORO TIEKIMO ÁRENGINYS OTD Markë Maksimalus oro kiekis, m 3 /h Ventiliatoriaus markë Kaloriferio galingumas, kw Filtro klasë KAINA OTD CK 125 C 1.2 EU OTD CK 160 C 2.1 EU OTD CK 160 C 5.0 EU OTD CK 200 B 2.1 EU OTD CK 200 B 6.0 EU OTD CK 250 C 6.0 EU OTD CK 250 C 9.0 EU OTD CK 315 C 6.0 EU OTD CK 315 C 9.0 EU REKUPERACINIAI ÁRENGINIAI REKU 400 Matmenys: 390x600x1000 mm Ortakiø skersmuo: 160 mm Oro ðildytuvas Ventiliatoriai Tiekiamo oro kiekis Iðtraukiamo oro kiekis KAINA 2.5 kw 180W; 0.82A; 230V/50Hz 230V/50 Hz 170W; 0.75A; 230V/50Hz 400 m 3 /h 400 m 3 /h REKU - V 400 Matmenys: 390x800x900 mm Ortakiø skersmuo: 160 mm Oro ðildytuvas Ventiliatoriai Tiekiamo oro kiekis Iðtraukiamo oro kiekis KAINA 2.5 kw 180W; 0.82A; 230V/50Hz 230V/50 Hz 170W; 0.75A; 230V/50Hz 400 m 3 /h 400 m 3 /h REKU tipo vëdinimo árenginiø kaina nurodyta su automatika Filtrai: tiekiamo oro - EU5, iðtraukiamo oro - EU3 Priedai: Vasaros kasetë REKU-400/REKU-V Lt, REKU-700/REKU-V Lt, REKU-1200/REKU-V Lt REKU tipo vëdinimo árenginiø filtrus þ r. 83 psl. Pagal kliento pageidavimà vëdinimo árenginys gali bû ti sukomplektuotas su papildoma automatika 86

KAINYNAS KATALOGAS

KAINYNAS KATALOGAS KAINYNAS KATALOGAS 2004 1 PASTABOS Kainos nurodytos Lt be PVM. Nestandartiniø matmenø gaminiø kainø teirautis UAB AMALVA prekybos skyriuose. Tobulindama gaminius UAB AMALVA pasilieka teisæ keisti parametrus

Detaliau

5835.p65

5835.p65 Prieðgaisrinë izoliacija Rockwool akmens vatai bûdingos puikios prieðgaisrinës savybës, nes ji neiðsilydo net 1000 C temperatûroje. Nors riðiklis ið akmens vatos iðgaruoja aukðtesnëje kaip 250 C temperatûroje,

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Pasirašyta: :28:56 Dokumento adresas: Pasirašė: Antanina Ruikienė (Asm.k. 45

Pasirašyta: :28:56 Dokumento adresas:   Pasirašė: Antanina Ruikienė (Asm.k. 45 Pasirašyta: 2013-05-09 15:28:56 Dokumento adresas: https://www.eparasas.lt/doc/3b14f7aa80ca021fe13b4763423a3f70 Pasirašė: Antanina Ruikienė (Asm.k. 45512030423) identifikuota naudojant: Mobilus parašas:

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

BENDERS STOGAS KAINORAŠTIS 2018 Galioja nuo BETONINĖS ČERPĖS BETONINIAI ČERPIŲ PRIEDAI VENTILIACIJA IR KITOS PRALAIDOS STOGO SAUGOS PRIEDAI

BENDERS STOGAS KAINORAŠTIS 2018 Galioja nuo BETONINĖS ČERPĖS BETONINIAI ČERPIŲ PRIEDAI VENTILIACIJA IR KITOS PRALAIDOS STOGO SAUGOS PRIEDAI BENDERS STOGAS KAINORAŠTIS 2018 Galioja nuo 01.04.2018 BETONINĖS ČERPĖS BETONINIAI ČERPIŲ PRIEDAI VENTILIACIJA IR KITOS PRALAIDOS STOGO SAUGOS PRIEDAI KITI PRIEDAI Benders - stogo dangų pasirinkimas Daugiau

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

VENTO tiekimo VO

VENTO tiekimo VO ORO TIEKIMO ĮRENGINIO VENTO - PASAS UAB LAUMIVA Rygos 17a-53 Vilnius tel./faks. 370 5/2460482 /83 www.laumiva.lt info@laumiva.lt UAB LAUMIVA Kodas LT122507338 Rygos g. 17A-53, 05205 Vilnius, Tel. (8-5)

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Suzuki Vitara 140 BOOSTERJET 4WD GLX 6MT Kilimėliai, registracija, tech. apžiūra, KET paketas. Techniniai duomenys Darbinis tūris 1373 cm³ Galia 103 k

Suzuki Vitara 140 BOOSTERJET 4WD GLX 6MT Kilimėliai, registracija, tech. apžiūra, KET paketas. Techniniai duomenys Darbinis tūris 1373 cm³ Galia 103 k uzuki Vitara 140 BOOTERJET 4WD GLX 6MT Kilimėliai, registracija, tech. apžiūra, KET paketas. Techniniai duomenys Darbinis tūris 1373 cm³ Galia 103 kw Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 Ilgis / Plotis /

Detaliau

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917 NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos 19.02.2018 19-02-2018 tipas Variklis ir emisijos m³ CO 2 (g/km) Kaina su 21% PVM EUR Furgonas Furgonas 1.5 dci 90AG 4,2 5 M/T Comfort 131 17 497 Furgonas 1.5

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

STOGLANGIAI PRIEDAI

STOGLANGIAI PRIEDAI STOGLANGIAI PRIEDAI KODĖL NAUDOTI STOGLANGIŲ PRIEDUS? VISOS GAMTOS SPALVOS Žaiskite su šviesa, maišykite spalvas ir atspalvius, pažymėkite vidaus interjerą. Būkite kūrybingi ir įveskite gamtos spalvas

Detaliau

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalviršis ir kojos 25 mm storio, briauna 2 mm PVC. Kaina 109

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Attraction

Attraction AB SEB bankas Specialus pasiūlymas PASIŪLYMAS 1. Variklis 2967 cm 3 TDI 210kW 286 AG dyzelinas Pavarų dėžė automatinė tiptronic Kėbulo tipas penkių durų vienatūris Interjeras Cricket odinis interjeras

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

CETRIS plokščių naudojimas EN standartus atitinkančiai 9 apsaugai nuo ugnies Net ir geriausių medžiagų naudojimas negarantuoja sistemos tobulumo. Štai

CETRIS plokščių naudojimas EN standartus atitinkančiai 9 apsaugai nuo ugnies Net ir geriausių medžiagų naudojimas negarantuoja sistemos tobulumo. Štai Net ir geriausių medžiagų naudojimas negarantuoja sistemos tobulumo. Štai kodėl objektų rangovams, statybų įmonėms ir ypač statybininkams labai svarbu užtikrinti, kad darbas būtų atliekamas tinkamai ir

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Kainynas galioja nuo

Kainynas galioja nuo Kainynas 2019.1 galioja nuo 2019-01 VENTILIATORIAI Ventiliatoriai apskritiems ortakiams Ventiliatoriai stačiakampiams ortakiams Virtuviniai ventiliatoriai Stoginiai ventiliatoriai Dūmų šalinimo ventiliatoriai

Detaliau

NELLI

NELLI UAB AUKSVA P. Vaičaičio g., T-7 Šakiai ietuva Tel. +70 5 058 Faks. +70 5 057 El.p. info@lauksva.lt UŽDAOJI AKCINĖ BENDOVĖ www.lauksva.lt UŽDAOJI AKCINĖ BENDOVĖ GAMINIO PIVAUMAI: Modernus dizainas Jūsų

Detaliau

Floor_2015_2.indd

Floor_2015_2.indd Kainynas 2015 KOKYBĖ PROFESIONALAMS Kokybę vertinantys profesionalūs statybininkai ir inžinerinių darbų užsakovai jau yra įsitikinę TECE gaminių racionalumu ir neginčijamais pranašumais. Puiku, kad šiandien

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įrodyta profesionalų! Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Opel Corsa Kainos

Opel Corsa Kainos Kainos 1.01.2019 Corsa 5 durų Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP Kaina EUR su PVM (21%) 5 d. B ENJOY 1.4 0SC68GF11 M5 55 75 150 11,898 1.4 Start/Stop 0SC68GC11 M5 66 90 150 12,302 1.4 0SC68GSF1

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL Kai VARIKLIS MODELIS Pavara TRANSMISIJA emisija g/km l / 100km Benzininis DIG-T163, 6MT Visia 4x2 145 6,2 21990 DIG-T163, 6MT Acenta 4x2 145 6,2 24090 DIG-T163, 6MT Tekna 4x2 149 6,4 28090 Dyzelinis dci

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

ACO lauko sistemos ACO EU EPDM tarpinė kiekvienoje latakų sandūroje ACO Drain Multiline Seal in technologija Kainoraštis galioja nuo 2017 m. s

ACO lauko sistemos ACO EU EPDM tarpinė kiekvienoje latakų sandūroje ACO Drain Multiline Seal in technologija Kainoraštis galioja nuo 2017 m. s ACO lauko sistemos ACO 2017 01 EU EPDM tarpinė kiekvienoje latakų sandūroje ACO Drain Multiline Seal in technologija Kainoraštis galioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Kainos EUR be PVM Multiline Seal in Informacija

Detaliau

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 "Morek" prekinio ženklo produktai yra aukštos kokybės produktai. I "Morek" įmonės pristatymas 13 metų patirtis elektrotechnikos srityje Šiandien "Morek" įmonių grupę sudaro

Detaliau

R w = 37.5 lg (m) 42 db L n,w = L n, w, eq - L w + K, db ISOVER 2013 Vidaus atitvarų garso izoliacija Patalpų akustika

R w = 37.5 lg (m) 42 db L n,w = L n, w, eq - L w + K, db ISOVER 2013 Vidaus atitvarų garso izoliacija Patalpų akustika R w = 37.5 lg (m) 42 db L n,w = L n, w, eq - L w + K, db ISOVER 2013 Vidaus atitvarų garso izoliacija Patalpų akustika Triukšmas veikia mus kiekvieną dieną. Noras gyventi ir dirbti ramiai, apsaugotiems

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius Įmonės kodas 111966614 PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, NAUDOJANČIŲ NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ,

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

ĮSILAUŽIMO DETEKCIJOS PRIEMONIŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2019 birželio 01 d. TURINYS JUDESIO DETEKTORIAI STIKLO DŪŽIO DETEKTORIAI VIBRACINI

ĮSILAUŽIMO DETEKCIJOS PRIEMONIŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2019 birželio 01 d. TURINYS JUDESIO DETEKTORIAI STIKLO DŪŽIO DETEKTORIAI VIBRACINI ĮSILAUŽIMO DETEKCIJOS PRIEMONIŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2019 birželio 01 d. TURINYS 1 2 3 4 5 6 JUDESIO DETEKTORIAI STIKLO DŪŽIO DETEKTORIAI VIBRACINIAI SMŪGIO DETEKTORIAI SEISMINIAI DETEKTORIAI MAGNETINIAI

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 8

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 8 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 8 455 AMBIANCE LM2-AM75GEC Universalas Sce 75 E6C mechaninė 9 205 AMBIANCE

Detaliau

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 8 69

Dacia LOGAN MCV ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 8 69 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN MCV kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LM2-AC75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 8 697 AMBIANCE LM2-AM75GED Universalas Sce 75 5 mechaninė 9 446 LAUREATE

Detaliau

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 7 337 AMBIANCE LO2-AM75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 8 258 AMBIANCE LO2-AM90GIEC Sedanas

Detaliau

5. ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR ORO KONDICIONIERIAI PAGRINDINĖS ŠILUMOS SIURBLIŲ FUNKCIJOS Funkcijos AMBER NORDIC LOMO NORDIC LOMO ECO Automatinis

5. ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR ORO KONDICIONIERIAI PAGRINDINĖS ŠILUMOS SIURBLIŲ FUNKCIJOS Funkcijos AMBER NORDIC LOMO NORDIC LOMO ECO Automatinis 5. ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR ORO KONDICIONIERIAI PAGRINDINĖS ŠILUMOS SIURBLIŲ FUNKCIJOS Funkcijos AMBER NORDIC LOMO NORDIC LOMO ECO Automatinis veikimas Vėsinimas Šildymas Sausinimas Ventiliatorius

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2017 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais su PVM Pirkimo

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%)

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-02-18 Pasiūlymo nr.: D-197530 MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 35 870,45 Papildomų priedų

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 TURINYS 1. Gręžimas lankstams: 1.1 2-iejų skylių gręžimas durelėms 80mm atstumu...3 1.2 2-iejų skylių gręžimas durelėms 100mm atstumu...5

Detaliau

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB

Mercedes-Benz Actros MP PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB Mercedes-Benz Actros MP1 5000648 5001089 5003111 5003112 PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENO) D.P. PRIEKINIS ŽIBINTAS DB ACTROS(9/96-9/03) (BE POSŪKIO, BE HALOGENŲ) K.P. PRIEKINIS

Detaliau

__LaukoDurys_MM_2016.cdr

__LaukoDurys_MM_2016.cdr Klasikinės ir skydinės MEDINĖS LAUKO DURYS MEGRAME MEDIS LAUKO DURYS Medinės lauko durys - tai ne tik svarbus namo fasado akcentas, bet ir saugumas, garso izoliacija, privatumas ir jaukumas Jūsų namuose.

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

ACO lauko sistemos Architektūra Architektūra, dizainas ir šviesa su ACO grotelėmis ACO Freestyle ACO Lichtpunkt ACO Eyeleds ACO Sideline

ACO lauko sistemos Architektūra Architektūra, dizainas ir šviesa su ACO grotelėmis ACO Freestyle ACO Lichtpunkt ACO Eyeleds ACO Sideline ACO lauko sistemos Architektūra Architektūra, dizainas ir šviesa su ACO grotelėmis ACO Freestyle ACO Lichtpunkt ACO Eyeleds ACO Sideline ACO. The future of drainage. ACO grandinë tai ávairûs tarpusavyje

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Kontaktai: / / tel.: Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diamet

Kontaktai:   / / tel.: Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diamet Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diametras 3m, 2,5x2,5m grindys) nuo 1000lt. Galutinė kaina priklauso nuo šventės datos, miesto. Į nuomos kainą įskaičiuota: Stalelis ceremonijai

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau