EHG671X.indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EHG671X.indd"

Transkriptas

1 AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis labai atsargiai. Todėl siūlome dėl bet kokių gedimų kreiptis į įgaliotą aptarnavimo technikos centrą. Kreipdamiesi, turite nurodyti savo prietaiso modelį ir įvardyti atsiradusius gedimus. Originalias atsargines dalis, pažymėtas gamintojo žemiau parodytu ženklu, galima įsigyti tik fi rmos Zanussi įgaliotuose aptarnavimo technikos centruose arba specializuotose parduotuvėse. Prižiūrėti prietaisą nėra sudėtinga, tačiau, prieš pradedant jį eksploatuoti,būtina nuodugniai susipažinti su instrukcijos turinio nurodymais dėl teisingo prietaiso naudojimo bei priežiūros. Laikydamiesi instrukcijoje pateiktų pastabų, užtikrinate prietaiso veikimo ilgalaikiškumą ir patvarumą. GARANTIJA Garantinis pasas kartu su garantijos sąlygomis yra pridedamas prie nupirkto prietaiso. Šį pasą reikia laikyti kartu su dokumentu, liudijančiu prietaiso pirkimą. Kreipimosi dėl gedimų atveju juos reikia parodyti aptarnaujančiam asmeniui. Priešingu atveju prietaiso remontas bus mokomas. DUJINĖ KAITVIETĖ EHG 671 EHG 6763 Gamintojas pasilieka teisę keisti prietaiso konstrukciją, atsižvelgdamas į jo ypatybes ir eksploatacijos saugumą. 12 Importuotojas: UAB Elektromarktas Tel. (nemokama linija) NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA LT Visos teisės priklauso

2 TURINYS TECHNINIAI DUOMENYS... 3 ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS NURODYMAI... 4 PASTABOS VARTOTOJUI... 5 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS... 6 PASTABOS ĮRENGĖJUI... 7 PRITAIKYMAS NAUDOTI SKIRTINGAS DUJŲ RŪŠIS... 9 KAITVIETĖS MONTAVIMAS Į BALDUS INSTALIACIJA IR MONTAŽAS AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS TECHNINIAI DUOMENYS Matmenys montavimui Baldai su orkaite Išpjovos matmenys turi atitikti 12 ir 15 piešiniuose pateiktus matmenis. Taip pat ji turi būti aprūpinta papildoma ventiliacija. Norėdami išvengti perkaitinimo, įrenkite prietaisą kaip parodyta piešiniuose. Dujinė kaitvietė ir orkaitė prie elektros tinklo prijungiami atskirai, tiek techniniu, tiek praktiniu atžvilgiu. Orkaitė turi būti įrengta tokiu būdu, kad ją lengvai būtų galima visiškai ištraukti. Šoninės sienelės iš kairės ir dešinės, kurios yra aukštesnės už kaitvietę, turi būti apytikriai 100 mm atstumu nuo išpjovos (žr.9 pieš.). Kabančios spintelės arba gaubtai turi būti maždaug 650 mm atstumu nuo dujinės kaitvietės (žr.16 pieš.). 12 pieš. 13 pieš. 14 pieš cm cm 2 Plotis 550 Gilumas 470 Degiklių galingumas Mažas priekinis (pagalbinis) degiklis 0,7 kw Didelis priekinis degiklis 2,1 kw (GPB) / 2,3 kw (GZ-35/GZ-50) Vidutinis galinis degiklis 1,5 kw (GPB) / 1,6 kw (GZ-35/GZ-50) Dujų rūšis GZ-35, GZ-50 ir GPB Dujų prijungimas G 1/2 Įtampa V 50 Hz Kategorija II / II 35, 50, III cm 2 15 pieš. 16 pieš. 180 cm 2 Šioje instrukcijoje pateikti simboliai Prietaisas atitinka šias Europos Sąjungos direktyvas: 550 min. Perspėjimai dėl saugumo Darbo eiga Patarimai ir naudinga informacija Informacija dėl aplinkos apsaugos - 72/23-90/683 (žemos įtampos direktyvą); - 89/336 (EMV direktyvas); - 90/396 (dujinio prietaiso direktyvas); - 93/68 (bendrąsias direktyvas) ir jų pataisymus. ELEKTROLUX ZANUSI S.P.A. Viale Bologna, Forli (Italie) 560 min. 650 mm 2 11

3 INSTALIACIJOS GALIMYBĖS Baldai su durimis Baldai turi būti taip sukonstruoti ir padaryti, kad prietaisas veikimo metu neturėtų jokio kontakto su jais. Kartais, uždarant arba atidarant duris, yra pavojus, kad dujinės kaitvietės apdaila gali būti prispaudžiama. Šios problemos sprendimas parodytas 10 piešinyje. Po prietaisu esanti plokštė turi būti taip sumontuota, kad esant reikalui vartotojas galėtų lengvai ištraukti kaitvietę ir vėl įtaisyti ją į vietą. Minimalus atstumas nuo išpjovos iki užpakalinės sienos turi būti 55 mm (žr. 9 pieš.). 10 pieš. 60 b a 20 min ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS NURODYMAI Prieš pradedant eksploatuoti prietaisą, reikia detaliai susipažinti su naudojimosi instrukcijos įspėjimais ir rekomendacijomis dėl tinkamo prietaiso naudojimo bei priežiūros. Naudojimo instrukciją reikia saugoti visą prietaiso eksploatacijos laiką. Parduodant prietaisą, būtina perduoti jo naudojimo instrukciją naujam vartotojui. Siekiant ilgalaikio ir patikimo prietaiso eksploatavimo, būtina tiksliai laikytis instrukcijos nurodymų. Prietaisas skirtas naudotis tik suaugusiems. Vaikams draudžiama žaisti šalia prietaiso. Kaitvietės prijungimą gali atlikti tik dujų technikos specialistas, turintis atitinkamus įgaliojimus. Jeigu prijungiant prietaisą reikia pakeisti vietinės elektros srovės instaliaciją, tuos pakeitimus gali atlikti tik kvalifi kuotas specialistas (elektrikas). Atsiradus prietaiso defektams, būtina kreiptis į prietaiso gamintojo įgaliotąjį technikos priežiūros centrą ar į įgaliotus atstovus. Patalpose, kur bus įrengta dujinė kaitvietė, turi būti labai gera ventiliacija. Dėl nepakankamos patalpų ventiliacijos gali atsirasti deguonies, reikalingo dujų degimui, trūkumas. Prietaisą reikia prijungti prie dujų rūšies, pažymėtos etiketėje, esančioje šalia prijungimo prie instaliacijos vietos. Prieš pradedant valyti viryklę reikia ją išjungti ir palaukti, kol ji visiškai atauš. Degiklius geriau uždegti prieš uždedant puodus ant kaitvietės. Uždegus degiklį, būtina įsitikinti, kad iš jo einanti liepsna dega tolygiai. Prieš nuimant puodus reikia sumažinti liepsną arba išvis ją išjungti. Dėl prietaiso gedimo kreipkitės į įgaliotąjį technikos priežiūros centrą. Pačiam vartotojui taisyti prietaisą yra draudžiama. Nekvalifi kuoto asmens atliktas prietaiso taisymas kelia pavojų ir sąlygoja rimtus prietaiso gedimus. Originalias prietaiso atsargines dalis galima rasti įgaliotajame technikos priežiūros centre pieš. a) Nuimama baldų plokštė b) Tarpas galimiems prijungimo laidams Pavojinga keisti ar mėginti pakeisti prietaiso charakteristikas. Ant degiklių nedėkite deformuotų ar tvirtai nesilaikančių indų, galinčių apsiversti ir užlieti degiklius. Kepant ant aliejaus arba ant kitų riebalų, būtina prižiūrėti prietaisą. Išjungus viryklę, degikliai, puodų laikikliai ir puodai dar yra karšti per tam tikrą laiką, todėl būtina stebėti, kad tuo metu vaikai nesiartintų prie kaitvietės ir neliestų ant jos stovinčių indų. Kai prietaisas neeksploatuojamas, būtina pasirūpinti, kad valdymo rankenėlės būtų išjungtos ( padėtyje). PASTABA Eksploatuojant dujinį prietaisą patalpose, kur jis yra prijungtas, susidaro drėgmė ir šiluma. Todėl reikia pasirūpinti tinkama ventiliacija, pasitelkiant natūralias ventiliacijos angas arba įrengtą vėdinimo įtaisą. PASTABA Intensyvaus ir ilgalaikio prietaiso eksploatavimo atveju gali prireikti papildomo vėdinimo pvz., atidarant langą arba padidinus mechaninio vėdinimo įtaiso galingumą (jei tai numatyta). 3

4 PASTABOS VARTOTOJUI KAITVIETĖS MONTAVIMAS Į BALDUS ĮRENGIMAS Visus prietaiso įrengimo darbus ir jo pritaikymą nustatytų dujų tiekimui gali atlikti tik dujų technikos specialistas griežtai laikydamasis gamintojo instrukcijų. Išsamesnė informacija pateikiama skyriuje PASTABOS ĮRENGĖJUI. DUJINĖS KAITVIETĖS RANKENĖLIŲ FUNKCIJOS Kaitvietės valdymo skydelyje esančios rankenėlės valdo atitinkamus degiklius. Simbolių reikšmės dujų tiekimas išjungtas TEISINGAS NAUDOJIMASIS DEGIKLIAIS Siekdami sumažinti dujų išeigą ir visiškai išnaudoti degiklių galingumą, naudokite degiklio diametrą atitinkančius puodus. Liepsna neturi liesti puodų šonų. Rekomenduojama sumažinti ugnį iš karto, kai tik vanduo (arba kitas skystis) užvirs. Visų naudojamų puodų dugnas turi būti lygus ir vientisas. Jei ruošiant valgį naudojami riebalai ar aliejus, tokiu atveju būtina laikytis ypatingų atsargumo priemonių, nes karšti riebalai gali lengvai užsidegti. 8 pieš. Dujinės kaitvietės montuojamos į baldus su mm išpjova, pritaikyta dujinėms kaitvietėms įrengti. A = mažas degiklis R = didelis degiklis SR = vidutinis degiklis maksimalus dujų tiekimas (didelė liepsna) minimalus dujų tiekimas (maža liepsna) DEGIKLIŲ UŽDEGIMAS Pirma įjunkite degiklį, po to, statykite indą. Prieš statant indą ant degiklio, būtina iki galo įspausti tinkamą rankenėlę ir pasukti ją prieš laikrodžio rodyklę iki ženklo didelė liepsna. Toliau ugnį galima reguliuoti pasukant rankenėlę iki reikiamos pozicijos. Tuose modeliuose, kur degikliai uždegami automatiškai, reikia įspausti uždegimo mygtuką, pažymėtą maža žiežirba kaitvietės valdymo skydelyje, pasukti rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę iki maksimalios pozicijos ( didelė liepsna ) ir laikyti įspaustą apie 5 sekundes. Šis laikas reikalingas, kad saugiklis ( pieš.1/d) pakankamai įkaistų ir atsidarytų apsauginis vožtuvas. Priešingu atveju, nutraukiamas dujų tiekimas. Jei po kelių bandymų nepavyksta uždegti degiklio, patikrinkite ar ant degiklio liepsnos skirstytojo (pav. 1/B) tinkamai uždėtas degiklio dangtelis (pav. 1/A). Siekdami nutraukti dujų tiekimą, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę iki žymės O. Prieš nukeliant puodą, būtina sumažinti ugnį arba visiškai ją užgesinti. pieš. 1 Minimalaus ir maksimalaus diametro indų lentelė. Degiklis Didelis degiklis Pagalbinis (mažas) degiklis Vidutinis degiklis Minimalus diametras Maksimalus diametras 180 mm 260 mm 80 mm 160 mm 120 mm 220 mm INSTALIACIJA IR MONTAŽAS Dujinė kaitvietė gali būti montuojama į baldus, kurių išpjovos dydis atitinka 8 piešinyje nurodytus dydžius. Norėdami įmontuoti dujinę kaitvietę į baldus, laikykitės šių nurodymų: Ant išpjovos krašto išilgai uždėkite esantį rinkinyje tarpiklį taip, kad kraštai tolygiai susieitų. Įtaisykite dujinę kaitvietę į išpjovą taip, kad būtų galima prijungti prietaisą prie dujotiekio ir elektros. Kaitvietė turi būti gerai pritaikyta prie išpjovos. Pritvirtinkite dujinę kaitvietę spaustuvais ir varžtais (žr. 9 pieš.), prispausdami tarpiklį. Nereikalingas jo dalis galima lengvai pašalinti. Kaitvietės kraštai turi dvigubą labirintinį tarpiklį, kuris apsaugo nuo skysčių įtekimo pieš. 55 min

5 MINIMALIOS LIEPSNOS REGULIAVIMAS Norėdami sureguliuoti minimalų dujų tiekimą, nustatykite rankenėlę į minimalios liepsnos padėtį. Nuimkite rankenėlę. Priklausomai nuo dujų rūšies stipriau arba silpniau užsukite praleidimo varžtą, esantį dešinėje virš sklendės velenėlio (žr. 7 pieš.). Daugiau nurodymų galima rasti kitame instrukcijos skyriuje. Keisdami gamtines dujas į suskystintas, gerai užsukite praleidimo varžtą. Iš naujo surinkite dalis, laikydamiesi atvirkštinės procedūros. Patikrinkite, ar neužgęsta liepsna, greitai pasukant valdymo rankenėlę iš maksimalios padėties į minimalią. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Prietaiso valymui netinka naudoti priemonių, galinčių sugadinti jo paviršių. Degiklių dangtelius dažnai plaukite šiltu vandeniu su plovimo skysčiu. Nuvalykite nuo jų visas nuosėdas. Nerūdijančio plieno dalis po naudojimo reikia gerai nuplauti vandeniu ir nusausinti minkšta šluoste. Emaliuotus kaitvietės puodų laikiklius galima plauti indų ploviklyje. Norėdami nuvalyti senesnes dėmes, naudokite paviršių nebraižančias valymo priemones (nenaudokite šveičiamųjų priemonių). Tinkamų valymo priemonių galima rasti prekyboje. Norėdami išvengti sunkumų uždegant degiklį kaitvietėje su automatiniu ugnies uždegimu, reguliariai valykite kibirkščių kištuką (keramiką ir elektrodą) ir prižiūrėkite degiklio žiedą, kad jo angos nebūtų užkimštos. Reguliarų dujinių čiaupų valymą gali atlikti tik kvalifi kuotas dujų technikos specialistas, turintis teisę vykdyti taisymo darbus. PASTABOS ĮRENGĖJUI 8 7 pieš. NURODYMAI X modelio prietaiso montavimas vykdomas pagal atitinkamus (EN ) reikalavimus. Baldų šoninės plokštės negali būti aukštesnės už prietaiso dujinį paviršių. Prietaiso negalima montuoti šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų (pvz.: užuolaidų, virtuvinių šluosčių ir pan.). PRIJUNGIMAS PRIE DUJOTIEKIO Prietaiso prijungimas prie dujotiekio turi būti vykdomas remiantis ISO 7-1 normomis. Gamintojas pateikia išbandytą prietaisą, kuris yra priderintas prie konkretaus tipo dujų. Jų tipas yra nurodytas pritvirtintoje lentelėje, esančioje šalia prijungimo vamzdžio. Prieš pradedami jungti kaitvietę prie dujotiekio, dar kartą patikrinkite, ar tiekiamų dujų rūšis atitinka lentelėje nurodytų dujų rūšį. Jeigu dujotiekio dujų rūšis skiriasi nuo lentelėje nurodytos dujų rūšies, tokiu atveju naudokitės patarimais, pateikiamais skyriuje PRITAIKYMAS NAUDOTI SKIRTINGAS DUJŲ RŪŠIS. Kad užtikrintumėte maksimalų prietaiso produktyvumą ir minimalią dujų išeigą, patikrinkite, ar vamzdyne esantis dujų slėgis atitinka reikšmes, pateiktas lentelėje Degimo ypatybės. Sujungimo veržlės G 1/2 gale yra tarpinis žiedas, jungiantis atskiras dalis. Tas dalis reikia lengvai užsukti, po to nustatyti prijungiamojo elemento (alkūnės) kryptį ir jį prisukti. PRIJUNGIMAS Kaitvietę prie dujų sistemos rekomenduojama prijungti naudojant standžius metalinius vamzdžius su prijungiamaisiais elementais, atitinkančiais ISO 7-1 reikalavimus, arba naudojant lanksčius nerūdijančio plieno vamzdžius, atitinkančius DIN 3384 reikalavimus, kurių maksimalus ilgis gali būti 2 m. Lankstus metalinis vamzdis turi būti prijungtas taip, kad neturėtų kontakto su baldais ir nebūtų užspaustas. Ypatingo saugumo reikia laikytis, jeigu dujinė kaitvietė yra sujungta su orkaite. 5

6 Norėdami prietaisą sujungti su dujų anga, naudokite sraigtą R 1/2. Prijungdami prietaisą, venkite įvairių perkrovų. Reguliuojamas prijungiamasis elementas (alkūnė) leidžia paslėpti dujų tiekimo vamzdį nišoje, esančioje kaitvietės šone (žr. 3 pieš.). Tokia sistema leidžia dujinę kaitvietę su dujų vamzdžiu įtaisyti mm giliau. PRITAIKYMAS NAUDOTI SKIRTINGAS DUJŲ RŪŠIS DEGIKLIŲ ANTGALIŲ PAKEITIMAS 6 2 pieš. A) Sujungimo veržlė B) Tarpinė C) Reguliuojamas prijungiamasis elementas (alkūnė). 3 pieš. A) Sujungimo veržlė B) Reguliuojamas prijungiamasis elementas (alkūnė) C) Dujų tiekimo standus arba lankstus metalinis vamzdis. SVARBU Užbaigdami montavimą, patikrinkite, ar visi vamzdiniai sujungimai idealiai sandarūs. Tikrinkite naudodami muiliną vandens tirpalą ir niekuomet nenaudokite liepsnos, tikrindami vamzdžių sandarumą! PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO Šis prietaisas skirtas prijungti prie elektros tinklo, kurio įtampa yra 2 V (vienoje fazėje). Prijungimas prie elektros instaliacijos turi būti vykdomas laikantis visų normų ir taisyklių! Prieš prijungdami prietaisą prie elektros instaliacijos, įsitikinkite, kad: - ant prietaiso lentelės pažymėta elektros įtampa atitinka tinklo įtampą (žr. lentelę ant prietaiso); - tiekimo tinklas yra įžemintas, atsižvelgiant į nurodymus; - sumontavus prietaisą, jungiklis yra lengvai prieinamas. Norėdami tiesiogiai prijungti prietaisą prie elektros tinklo, turite instaliuoti jungiklį, kuriame minimalus atstumas tarp kontaktų būtų 3 mm. Įžeminimo laidas (žalios ir geltonos spalvos) negali baigtis ties jungikliu. Rudas fazinis laidas (prijungtas prie gnybto, pažymėto L ) visada turi būti prijungtas prie tinklo. Elektros tiekimo laidas turi būti saugomas nuo aukštesnės nei 50 C patalpų temperatūros. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už atsitikimus, kilusius nesilaikant saugos instrukcijų. Nulinis laidas Norėdami pakeisti degiklių antgalius, laikykitės šių nurodymų: - nuimkite puodų laikiklius; - nuimkite dangtelius ir degiklių karūnėles; - naudodami Nr.7 veržlinį raktą, atsukite antgalius, nuimkite (žr. 5 pieš.) ir pakeiskite juos tokiais, kokie reikalingi naudojamai dujų rūšiai (žr. lentelę); - iš naujo surinkite dalis, laikydamiesi atvirkštinės procedūros; - pakeiskite etiketę, esančią prie dujų prijungimo angos, kita etikete, nurodydami naujai tiekiamų dujų rūšį. Etiketė yra rinkinyje kartu su antgaliais. GZ 35: Kai degiklių antgaliai yra prisukti (pieš. 8 pažymėti B raide), ant jų reikia užsukti atitinkamus varžtus: vidutiniškai greito degiklio ir pagalbinio degiklio varžtai pažymėti raide A (angos skersmuo 10), o greito degiklio varžtas pažymėtas raide C ( angos skersmuo16). * Lentelėje nurodomas antgalio diametras, kuris yra apskaičiuojamas 1/100 mm. Jeigu lentelėje antgalis pažymėtas raide E, jis yra priklausomas nuo šiluminio poveikio. 1 lentelė Degiklis Galia (kw) Dujų išeiga m 3 /h 5 pieš. 6 pieš. Antgalių diametrai Degiklis Mažas Vidutinis Didelis g/h Ø 1/100mm Dujinis antgalis (mm x 100) Įžeminimo laidas GZ-35 GZ-50 G P B GZ-35 GZ-50 G P B GZ-35 GZ-50 G P B (žalios ir geltonos spalvos) Mažas Didelis 0,7 2,3 0,7 2,1 0,027 0,089 0,019 0, pieš. Vidutinis 1,6 1,5 0,062 0,

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų karnizo laikiklis Užuolaidų karnizas Antgalis Kampinis

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

Wavin Baltic 2008 spalis WAVIN KANION Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės

Wavin Baltic 2008 spalis WAVIN KANION Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės Wavin Baltic 2008 spalis Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės projektams Turinys Turinys: Įžanga 3 Techniniai duomenys 4 Montavimo

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie tai, kad stalas dažnai tampa šeimos, vaikų, artimųjų

Detaliau

2 LW 70 LT

2 LW 70 LT NELDISC Didelio našumo trigubas ekscentrinis diskinis vožtuvas su metaliniu lizdu LW, LG serijos Montavimo, techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijos 2 LW 70 LT 10/2017 2 2 LW 70 LT Turinys 1 BENDRIEJI

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

BENDRA LIETUVOS IR JAPONIJOS ĮMONĖ LITHUANIAN-JAPANESE JOINT VENTURE

BENDRA LIETUVOS IR JAPONIJOS ĮMONĖ LITHUANIAN-JAPANESE JOINT VENTURE NAUJASIS 2019 mažas automobilis, didelis salonas. Miesto gyvenimo tempas reikalauja turėti praktišką ir lengvai parkuojamą automobilį. Tam ir buvo sukurtas TOYOTA AYGO. Kompaktiškas 3,4 m ilgio AYGO kėbulas

Detaliau