KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI"

Transkriptas

1 KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO PAKEITIMO 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-333 Kretinga Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kretingos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Pakeisti Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-6 Dėl Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama): 2. Skelbti šį sprendimą Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. 3. Sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d. Savivaldybės meras Juozas Mažeika Antanas Sungaila

2 PATVIRTINTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-6 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-333 redakcija) PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas (toliau Mokykla) tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas tvarką, priėmimo kriterijus, prašymų pateikimą, registravimą, eilių sudarymą, klasių komplektavimą, valdytojo, administratoriaus, tvarkytojo, asmenų teises ir pareigas, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys ir (ar) jų tėvai (globėjai, rūpintojai), prašymų ir kitų dokumentų pateikimo vietą, pradžią ir pabaigą. 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų priėmimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas. 3. Apraše vartojamos sąvokos: 3.1. bendrasis ugdymas pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas; 3.2. klasė pastovi mokinių grupė, kuri vienerius mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą; 3.3. mokyklos aptarnavimo teritorija teritorija, kuri Savivaldybės tarybos sprendimu priskiriama mokyklai, priimant mokinius mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos ir antros dalies (išskyrus gimnazijas) programas; 3.4. pradinio ugdymo programa ketverių metų ugdymo programa, vykdoma 1 4 klasėse; 3.5. pagrindinio ugdymo programa šešerių metų ugdymo programa, kuri apima du tarpsnius: I dalį ketverių metų, vykdomą 5 8 klasėse, ir II dalį dvejų metų, vykdomą 9 10 klasėse; 3.6. vidurinio ugdymo programa dvejų metų (11 12 klasės) ugdymo programa, kurią sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai ir moduliai; 3.7. specialusis ugdymas specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas ir vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias; 3.8. specialieji ugdymosi poreikiai pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių; 3.9. IMRIS Interaktyvi centralizuoto asmenų prašymų priimti mokytis pagal bendrojo ugdymo programas Mokyklose registravimo ir informavimo apie laisvų vietų skaičių jose, sistema; Mokyklos duomenų bazė IMRIS kaupiama, tvarkoma susisteminta informacija pateikta asmenų prašymuose mokytis Mokykloje; IMRIS valdytojas Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, Kretinga, kodas ; IMRIS administratorius Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už centralizuoto asmenų prašymų registruoti mokytis Mokyklose priėmimo duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą (toliau administratorius); IMRIS tvarkytojas Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už Mokyklos mokinių duomenų bazę, informacijos dėl priėmimo į Mokyklą pateikimą ir tvarkymą (toliau tvarkytojas); IMRIS vartotojas asmuo, turintis teisę tvarkyti, įvesti, koreguoti asmeninius duomenis pateiktus IMRIS, pagal administratoriaus suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį.

3 2 4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 5. Portalas IMRIS pasiekiamas adresu: 6. Aprašas ir nuoroda į portalą IMRIS skelbiami Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus svetainėje II. PRIĖMIMO Į MOKYKLAS KRITERIJAI 7. Vaikai nuo 7 iki 16 metų privalo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas. 8. Į Mokyklą mokytis pagal: 8.1. pradinio ugdymo programą: į 1 klasę priimamas vaikas, kai jam kalendoriniais metais sueina 7 metai; atskiru atveju vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, vienerius metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, pagal jo ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą; priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, kai jo individualią brandą ir pasirengimą mokyklai nustato Kretingos rajono švietimo centras; pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje iki prašymo registravimo IMRIS dienos; į likusias laisvas vietas gali būti priimti asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitų Mokyklų aptarnavimo teritorijose; priėmus visus pageidaujančius mokytis iš Savivaldybės teritorijos, priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse; asmenys priimami pagal prašymų pateikimo datą, laiką ir išdėstant juos pagal pasirinktą vieną prioritetą (jei asmuo turi) nurodytą Apraše; 8.2. pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) priimami asmenys, baigę pradinio ugdymo programą, o pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9-10 (IG-IIG) priimami asmenys baigę pagrindinio ugdymo programos I dalį: pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; į likusias laisvas vietas gali būti priimti asmenys iš kitoms Mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų; priėmus visus pageidaujančius mokytis iš Savivaldybės teritorijos, priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse; asmenys priimami pagal prašymų pateikimo datą, laiką ir išdėstant juos pagal prioritetus, nurodytus Apraše; 8.3. vidurinio ugdymo programą: asmenys Mokyklą renkasi patys; pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus pagal prašymų pateikimo datą ir laiką; priėmus visus pageidaujančius mokytis iš Savivaldybės teritorijos, priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse pagal prašymų pateikimo datą ir laiką. 9. Mokytis į Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių pagal prašymų pateikimo datą ir laiką: 9.1. priimami metų asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys; 9.2. į metų dirbančio jaunimo klases priimami nepilnamečiai, pageidaujantys tęsti nutrauktą mokslą ir dirbti;

4 asmenys, turintys 18 ir daugiau metų, priimami mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias programas taip pat gali metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba asmuo, negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo. 10. Asmenys iki 21 metų, dėl įgimtų ir (ar) įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, deklaravę gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje ar kitose savivaldybėse, priimami mokytis į Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialiąsias arba socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klases pagal prašymų pateikimo datą ir laiką, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kriterijus. 11. Asmuo, mokęsis užsienio šalyje, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, pateikus užsienio mokykloje įgytus pasiekimus įrodančius dokumentus. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento, priimamas mokytis, kai Mokykla nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose. 12. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į Mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 13. Išlyginamosios klasės arba išlyginamosios mobiliosios grupės mokykloje komplektuojamos Mokyklos steigėjo sprendimu. III. REGISTRACIJA IMRIS 14. Asmenų prašymai priimti į Mokyklų 1-10, I-IV gimnazijų klases, suaugusiųjų, jaunimo ar specialiąsias klases bei pageidaujančių ugdytis toje pačioje ar kitoje Mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, registruojami Mokyklų duomenų bazėje naudojant kompiuterinę sistemą, ir pateikiami portale IMRIS arba raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (toliau Švietimo skyrius) adresu Vilniaus g. 8, Kretinga, pagal Aprašo prieduose pateiktas prašymų formas. (1 priedas asmenims iš Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos, 2 priedas asmenims ne iš Mokyklai priskirtų teritorijų ) (toliau Prašymai registruoti): mokytis nuo mokslų metų pradžios teikiami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d.; mokytis per mokslo metus teikiami nuo mokslo metų ugdymo proceso pradžios iki ugdymo proceso pabaigos. 15. Keliamosios (1 3, 5 9 (gimnazijos I, III) klasės mokinys į aukštesnę klasę keliamas mokyklos, kurioje jis nuolat mokosi, vadovo įsakymu, IMRIS neregistruojamas. 16. Asmuo pateikęs Prašymą registruoti: raštu Švietimo skyriuje nurodo: vieno iš tėvų (globėjų) vardą, pavardę; vieno iš tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, telefoną, elektroninį paštą; vaiko vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą; klasę, kurioje pageidauja mokytis; pageidaujamą asmens priėmimo į klasę datą (arba mokslo metus, jei pageidauja mokytis nuo mokslo metų pradžios); jei yra, pasirenka vieną iš prašyme nurodytų prioritetų (Aprašo 1, 2 priedai); IMRIS: nurodo vaiko deklaruotos gyvenamosios adresą (iš pateikto sąrašo pasirenka gatvės pavadinimą, namo ir, jei yra, buto numerį. Asmenys, gyvenantys rajono teritorijoje, pasirenka kaimo pavadinimą). Pagal nurodytą adresą, asmuo priskiriamas Mokyklai pagal aptarnavimo teritoriją;

5 pasirinkęs kitą, ne pagal aptarnavimo teritoriją priskirtą Mokyklą, asmuo įspėjamas, kad į pasirinktą Mokyklą bus priimtas tik tuo atveju, jei Mokykloje bus laisvų vietų; jei yra, pasirenka vieną iš pateiktame sąraše esančių prioritetų; Prašyme registruoti nurodytu elektroniniu paštu gauna prisijungimo prie IMRIS duomenis. 17. Pagal IMRIS patvirtintus Prašymus registruoti, Mokyklų duomenų bazėse sudaromi pageidaujančių mokytis asmenų sąrašai: aukščiau formuojami sąrašai asmenų, kuriems taikomas teritorinis pirmumas, pagal nurodytą prioritetą, prašymo pateikimo datą ir laiką; žemiau formuojami sąrašai asmenų, kuriems netaikomas teritorinis pirmumas, pagal nurodytą prioritetą, prašymo pateikimo datą ir laiką; vėliausiai formuojami sąrašai asmenų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra kitose savivaldybėse, pagal nurodytą prioritetą, prašymo pateikimo datą ir laiką. 18. Prašymus registruoti, pagal asmenų IMRIS pateiktus duomenis, per 3 darbo dienas administratorius: suformuoja, išspausdina ir teikia Švietimo skyriaus vedėjui tvirtinti; patvirtinus, registruoja dokumentų valdymo sistemoje Kontora ; kopijas perduoda Mokykloms. 19. Asmuo, pateikęs Prašymą registruoti į Mokyklą pagal priskirtą aptarnavimo teritoriją, gali pateikti prašymą į kitą pageidaujamą Mokyklą. 20. Prisijungę prie IMRIS vartotojai gali: koreguoti pateikto Prašymo registruoti duomenis; stebėti vietos eilės numerio kitimą priimamų į Mokyklą asmenų sąraše. 21. Švietimo skyriaus interneto svetainėje adresu pateikiama informacija apie laisvų vietų Mokyklų klasėse skaičių. 22. Apraše nenumatytus atvejus dėl mokinių priėmimo, pagal motyvuotą asmenų arba tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui, nagrinėja Prašymų dėl priėmimo mokytis Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nagrinėjimo darbo grupė (toliau Darbo grupė). 23. Darbo grupės reglamentą, kuriame apibrėžta kreipimosi, ginčų nagrinėjimo dėl mokinių priėmimo į Mokyklas tvarka, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. 24. Darbo grupė posėdyje nagrinėja gautą prašymą ir Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia siūlymą dėl prašyme susidariusios situacijos. 25. Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs Darbo grupės siūlymą, priima sprendimą. 26. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 5 narių sudaryta Darbo grupė nagrinėja išimtinius mokinių priėmimo į Mokyklas klausimus. Darbo grupė sudaroma iš Savivaldybės tarybos Švietimo komiteto, Savivaldybės administracijos Švietimo, Juridinio skyrių ir Mokyklų vadovų tarybos atstovų. 27. Prašymai registruoti mokytis Mokyklose nuo rugsėjo 1 d. pagal pradinio ugdymo programą, registracija: į 1 klasę: pradedama nuo sausio 2 d iki gegužės 1 d., taikant pirmumą asmenims, gyvenantiems mokyklai priskirtoje teritorijoje, pagal Prašymo registruoti padavimo datą ir laiką bei nurodytą vieną pasirinktą prioritetą: asmuo gyvena socialinės rizikos šeimose; brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje; tęsiama nuo gegužės 2 d. iki rugpjūčio 31 d., netaikant teritorinio pirmumo, į laisvas vietas, pagal Prašymo registruoti pateikimo datą ir laiką bei nurodytą vieną pasirinktą prioritetą: asmuo gyvena socialinės rizikos šeimose;

6 brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje; toje mokykloje baigė priešmokyklinio ugdymo programą; nuo gegužės 2 d., per 3 darbo dienas Mokyklų interneto svetainėse paskelbiami į pirmas klases priimamų mokinių, taikant teritorinį pirmumą, sąrašai; į 2-4 klases registracija: pradedama nuo sausio 2 d iki rugpjūčio 10 d., taikant teritorinį pirmumą asmenims, gyvenantiems Mokyklai priskirtoje teritorijoje, pagal Prašymų registruoti padavimo datą ir laiką bei nurodytą vieną pasirinktą prioritetą (taikomi Aprašo punktai); tęsiama nuo rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 31 d., netaikant teritorinio pirmumo į laisvas vietas, pagal Prašymo registruoti pateikimo datą ir laiką bei nurodytą vieną pasirinktą prioritetą (taikomi Aprašo punktai); nuo rugpjūčio 10 d., per 3 darbo dienas Mokyklų interneto svetainėse paskelbiami į 2-4 klases priimamų mokinių, taikant teritorinį pirmumą, sąrašai. 28. Prašymų registruoti pradėti mokytis arba tęsti mokymąsi Mokyklose nuo rugsėjo 1 d. pagal pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis registracija: pradedama nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 10 d., taikant teritorinį pirmumą asmenims, gyvenantiems Mokyklai priskirtoje teritorijoje, pagal Prašymų registruoti padavimo datą, laiką bei nurodytą vieną pasirinktą prioritetą: toje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą (jei priimamas į 5 klasę) arba pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą (jei priimamas į 9 ar gimnazijos I klasę); gyvena socialinės rizikos šeimoje; brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje; tęsiama nuo rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 31 d., netaikant teritorinio pirmumo, į laisvas vietas pagal Prašymo registruoti pateikimo datą, laiką bei nurodytą vieną pasirinktą prioritetą (taikomas Aprašo punktas); nuo rugpjūčio 11 d., per 3 darbo dienas Mokyklų interneto svetainėse paskelbiami į į 5 ir 9 (gimnazijos I) klases, taikant teritorinį pirmumą, priimamų mokinių sąrašai. 29. Prašymai registruoti mokytis nuo rugsėjo 1 d. pagal vidurinio ugdymo programas, registracija: pradedama nuo sausio 2 d iki rugpjūčio 10 d., taikant teritorinį pirmumą asmenims, gyvenantiems Savivaldybės teritorijoje pagal Prašymų registruoti padavimo datą ir laiką; tęsiama nuo rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 31 d., netaikant teritorinio pirmumo, į laisvas vietas pagal Prašymo registruoti pateikimo datą ir laiką. 30. Nuo rugpjūčio 10 d. per 3 darbo dienas Mokyklų interneto svetainėse paskelbiami Savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų, priimamų į gimnazijos III-IV klases, sąrašai. 31. Paskelbus Aprašo , , 28.3 bei 30 punktuose nurodytomis datomis priimamų mokinių, kuriems taikomas teritorinis pirmumas, sąrašus ir esant Mokyklose laisvų vietų, nuo rugpjūčio 20 d. kviečiami ir Mokyklų interneto svetainėse paskelbiami priimamų mokytis asmenų, kuriems teritorinis pirmumas netaikomas, sąrašai, sudaryti pagal IMRIS. 32. Prašymai registruoti mokytis Mokykloje pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas per mokslo metus, priimami IMRIS ir Švietimo skyriuje nuo rugsėjo 2 d. iki einamųjų mokslo metų ugdymo proceso pabaigos. 33. Švietimo skyriuje ir IMRIS pateiktus Prašymo registruoti duomenis asmenys gali koreguoti internetu, prisijungę vartotojo duomenimis prie IMRIS arba pateikdami Švietimo skyriaus vedėjui prašymą (3 priedas) raštu. IV. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMAS IR ĮFORMINIMAS 34. Asmenų priėmimas į mokyklas vykdomas pagal IMRIS automatiškai sudarytus į Mokyklas priimamų mokinių sąrašus.

7 6 35. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą (toliau Prašymas priimti). Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš (tėvų globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. 36. Mokyklos direktorius: paskiria Tvarkytoją dirbti su IMRIS, numato darbuotoją, kuris pavaduos Tvarkytoją kasmetinių atostogų metu; sudaro Mokinių priėmimo komisiją (toliau Priėmimo komisija); tvirtina Priėmimo komisijos darbo laiką ir tvarką, numato komisijos narius, atsakingus už kviečiamų mokytis asmenų sąrašų skelbimą, tėvų (globėjų, rūpintojų) arba asmenų (jei asmuo suaugusysis) informavimą apie priėmimą į mokyklą, dokumentų priėmimą ir registravimą, asmenų, priimamų į Mokyklą sąrašo perdavimą IMRIS tvarkytojui ir kt. 37. Mokyklų interneto svetainėse Apraše nurodytais terminais skelbiami priimamų mokinių sąrašai. Apie tai telefonu ar elektroniniu laišku informuojami Prašymus registruoti pateikę asmenys. 38. Paskelbus priimamų mokinių sąrašus, Prašymus registruoti pateikę asmenys, per 10 darbo dienų, Mokyklai, į kurią asmuo priimamas, pateikia: Prašymą priimti vaiką ar jį patį mokytis mokykloje; priimamo asmens: tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, pasą, asmens tapatybės kortelę); gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, išduotą seniūnijos ar kito savivaldybės padalinio; nustatytos formos sveikatos pažymą; įgyto išsilavinimo pažymėjimą (jei asmuo pageidauja pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą); mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje (jei asmuo pageidauja tęsti mokymąsi). 39. Į Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialiąsias ir lavinamąsias klases papildomai pateikiami specialiuosius poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) teisės aktų nustatyta tvarka. 40. Jei vaikas tėvų (globėjų) prašymu į pirmą klasę priimamas vienais metais anksčiau, Mokyklai tėvai (globėja, rūpintojai) pateikia Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus (toliau PPP) atliktą vaiko brandumo įvertinimą. Vaiko brandumo įvertinimą PPP atlieka nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 41. Jei vaikas, vieno iš tėvų (globėjų) prašymu priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrai klasei, Mokykla patikrina vaiko pasiekimus ir nustato atitiktį pirmos klasės mokiniui Mokykloje numatytiems mokymosi pasiekimams. 42. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) arba pats asmuo (jei jis suaugusysis), Apraše nurodytais terminais dėl svarbių priežasčių (dėl ligos, išvykę ar kt.) nespėja pateikti reikalingų dokumentų, apie tai (raštu, el. paštu ar telefonu) informuoja mokyklos direktorių, kitu atveju asmuo, pageidavęs mokytis Mokykloje, išregistruojamas iš IMRIS. 43. Apie per mokslo metus atvykusio mokinio, kuris pageidauja mokytis pagal pradinio ugdymo programą, priėmimą, Mokykla informuoja tėvus (globėjus) telefonu, elektroniniu paštu ar telefonu per 3 darbo dienas. 44. Iš mokyklos gavę patvirtinimą apie, per mokslo metus atvykusio mokinio, priėmimą, asmenys per 2 darbo dienas pateikia 38 punkte nurodytus dokumentus. 45. Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą (jos dalį), vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka, Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus. 46. Mokyklai paskelbus priimamų mokinių sąrašus, Tvarkytojas, Apraše nurodytais terminais, atspausdina Sistemoje suformuotus priimamų mokinių sąrašus ir pateikia juos Priėmimo

8 7 komisijos pirmininkui. Sąrašai saugomi Mokykloje kartu su priėmimo metu pateiktų dokumentų registravimo žurnalu. 47. Pagal IMRIS Mokyklos duomenų bazėje suformuotus priimamų mokinių sąrašus, Priėmimo komisijos narys(iai) patikrina pateiktų dokumentų teisingumą, registruoja juos Prašymų priimti registravimo žurnale, kuris įrašomas į mokyklos dokumentacijos planą; žurnale turi būti šios grafos: data, pagal kurią, Mokyklos duomenų bazėje suformuoti priimamų mokinių sąrašai; eilės numeris sąraše, sudarytame Mokyklos duomenų bazėje nurodytai datai; informavimo apie priėmimą į mokyklą data (pateikia Mokykla); Prašymo priimti padavimo data; asmens, pateikusio Prašymą priimti: vardas ir pavardė; adresas; telefono numeris; pageidaujančio mokytis asmens vardas ir pavardė; pageidaujama klasė; pageidaujančio mokytis asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; kartu su Priėmimo prašymu pateiktų dokumentų sąrašas; pastabos. 48. Mokykla gali numatyti ir savo Priėmimo prašymų registravimo tvarką. 49. Asmens priėmimas mokytis įforminamas iki pirmos mokymosi dienos Mokyklos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) mokymo sutartimi, kurioje nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena. 50. Mokymo sutartis: mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui sudaroma su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei tos Mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą; laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo (judumo), mainų programą nenutraukiama. 51. Mokymo sutartį 2 egzemplioriais pasirašo Mokyklos direktorius ir Priėmimo prašymą pateikęs asmuo; vienas sutarties egzempliorius įteikiamas Prašymą priimti pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka Mokykloje. 52. Mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos apie mokymosi pasiekimus mokykloje ir kita su mokinio ugdymu susijusi informacija kaupiama mokinio asmens byloje. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo dokumentai lieka mokykloje. Pagal mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą pateikiamos prašomų su mokinio ugdymu susijusių dokumentų, esančių ankstesnėje mokykloje, kopijos. Formuojama mokinio asmens byla, kurioje saugomi pateikti dokumentai ir išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui. 53. Mokinių priėmimas į Mokyklą ir paskirstymas į klases bei mokinio išvykimas iš Mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu. 54. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas Mokinių registre. Iš Mokinių registre sukauptų duomenų automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis žurnalas. 55. Apie atvykusį iš kitų šalių mokinį, ne vėliau kaip per 10 dienų Mokykla raštu informuoja Švietimo skyrių, nurodydama šalį, iš kurios atvyko, kokia kalba mokėsi, kaip numato organizuoti jo mokymąsi. V. BENDRIEJI KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI 56. Kiekvienais kalendoriniais metais Kretingos rajono savivaldybės taryba (toliau Savivaldybės taryba) pagal Švietimo skyriaus teikimą iki kovo 31 d. nustato Mokykloms (atskirai jų skyriams) klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo

9 8 programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse. Iki rugsėjo 1 d. šiuos skaičius patikslina. Specialiojo ugdymo, suaugusiųjų, jaunimo klasių skaičius pagal poreikį gali būti tikslinamas kelis kartus per mokslo metus. 57. Klasių skaičius Mokykloms nustatomas pagal kovo 10 d. pateiktų Prašymų registruoti IMRIS skaičių, pagal Mokinių registro duomenis, pagal Mokyklų vadovų pateiktus ketvirtųjų, aštuntųjų ir dešimtųjų (arba antrų gimnazijos) klasių tolesnių mokymosi ketinimų apklausos duomenis, planuojamą priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičių. 58. Jei per mokslo metus į Mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. VI. IMRIS VALDYTOJO, ADMINISTRATORIAUS, TVARKYTOJO, ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS 59. Valdytojas įsipareigoja: nustatyti IMRIS duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; parinkti IMRIS techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojus; skirti administratorių; atlikti IMRIS duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą. 60. Valdytojas turi teisę: priimti teisės aktus, susijusius su IMRIS duomenų tvarkymu, IMRIS duomenų sauga; spręsti IMRIS modernizavimo ir plėtros klausimus. 61. Administratorius įsipareigoja: per tris darbo dienas nuo Prašymo registruoti pateikimo datos: sugrupuoti Prašymus registruoti, juos atspausdinti; užregistruoti Prašymus registruoti Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje Kontora ; patikrinti Prašymų registruoti duomenis ir nustatęs, kad duomenys teisingi, užregistruoti IMRIS; išsiųsti informaciją Prašymą registruoti pateikusiam asmeniui elektroniniu paštu, kad asmuo užregistruotas į pageidaujamos Mokyklos priimamų asmenų eilę ir suteikti IMRIS vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį; išsiųsti prašymų kopijas Mokykloms, kurios jas užregistruoja ir kaupia gautų prašymų registre; gavus informaciją iš tvarkytojo dėl asmens išbraukimo, išbraukti asmens duomenis iš IMRIS; naudoti portale esančią informaciją ir duomenis tik Apraše nustatytiems tikslams; saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. 62. Administratorius turi šias teises: įvesti Prašymo registruoti duomenis į IMRIS, juos taisyti arba panaikinti pagal Mokyklos arba asmenų prašymą, pateiktą Švietimo skyriaus vedėjui raštu arba internetu; suteikti arba pakeisti IMRIS tvarkytojų ir vartotojų vardus ir slaptažodžius; teikti iš IMRIS suvestinius duomenis Švietimo skyriaus vedėjui apie Mokyklose užregistruotų asmenų skaičių klasių eilėse ir laisvų vietų skaičių klasėse; tvarkyti IMRIS duomenis apie laisvas vietas Mokyklų grupėse; susipažinti su asmenų Prašymų registruoti duomenimis; teikti informaciją asmenims (telefonu, elektroniniu paštu) apie laisvas vietas grupėse, konsultuoti Prašymų registruoti ir priėmimo į Mokyklas klausimais. 63. Tvarkytojas įsipareigoja: pagal Priėmimo komisijos nario pateiktus į Mokyklą priimamų asmenų sąrašą: įsitikinęs duomenų teisingumu, IMRIS paspausti mygtuką Patvirtinti ;

10 jeigu prašymo duomenys yra neteisingi paspausti mygtuką Neatitinka dokumentai ; teikti asmenims informaciją (telefonu, elektroniniu paštu, laišku) apie laisvas vietas klasėse, asmenų priėmimo į Mokyklą laiku, konsultuoti asmenų prašymų registracijos ir priėmimo į Mokyklą klausimais. 64. Tvarkytojas turi šias teises: susipažinti su portalo srityje visų Mokykloje registruotų asmenų prašymų duomenimis; naudoti portale esančią informaciją tik teisėtais tikslais ir saugoti asmens duomenų paslaptį. 65. Įsipareigoja neatskleisti prisijungimo prie IMRIS duomenų. 66. Asmenys, turi teisę: gauti informaciją apie Mokyklas, laisvas vietas klasėse, apie asmens vietą eilėje, priėmimo į Mokyklą tvarką; pateikti Prašymą registruoti IMRIS arba raštu Švietimo skyriui, Mokyklai dėl prašyme nurodytų duomenų apie asmenį pakeitimo arba panaikinimo; dėl Apraše nenumatytų atvejų arba ginčų dėl mokinių priėmimo, rašyti motyvuotą prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui, kad ginčą nagrinėtų Darbo grupė. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 67. Mokyklos direktorius atsako: už asmenų priėmimą mokytis pagal šio aprašo nuostatas; už šio Aprašo paskelbimą mokyklos interneto svetainėje, bendruomenės narių (mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų suinteresuotų asmenų supažindinimą su šios Aprašo nuostatomis. 68. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Kretingos rajono savivaldybės administracija.

11 1 priedas (Prašymą registruoti teikiančio asmens vardas, pavardė) (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) (telefono Nr., elektroninio pašto adresas) Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui PRAŠYMAS DĖL ASMENS REGISTRAVIMO INTERAKTYVIOJE CENTRALIZUOTO ASMENŲ PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS MOKYKLOSE REGISTRAVIMO SISTEMOJE Kretinga Prašau registruoti mane ar mano sūnų (dukterį), globotinį (-ę) (reikalingą pabraukti) : (vardas, pavardė, asmens kodas) (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) nuo (įrašyti mokslo metus, mėnesį ir dieną, nuo kada pageidaujate, kad vaikas pradėtų lankyti mokyklą) į (mokyklos pavadinimas) klasę. (nurodyti klasę, kurioje vaikas pageidauja mokytis) Sudarant į mokyklą priimamų asmenų eilę prašau atsižvelgti į turimą prioritetą (pažymėti vieną; svariausias prioritetas aukščiausias): toje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą (jei priimamas į 5 klasę) arba pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą (jei priimamas į 9 ar gimnazijos I klasę); asmuo gyvena socialinės rizikos šeimose; brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje. Tvirtinu, kad mano pateikti prašymo duomenys teisingi. Vardas, pavardė Parašas

12 2 priedas (Prašymą registruoti teikiančio asmens vardas, pavardė) (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) (telefono Nr., elektroninio pašto adresas) Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui PRAŠYMAS DĖL ASMENS REGISTRAVIMO INTERAKTYVIOJE CENTRALIZUOTO ASMENŲ PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS MOKYKLOSE REGISTRAVIMO SISTEMOJE Kretinga Prašau, esant laisvų vietų, registruoti mane, mano sūnų (dukterį), globotinį (-ę) (reikalingą pabraukti) : (vardas, pavardė, asmens kodas) (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) nuo (įrašyti mokslo metus, mėnesį ir dieną, nuo kada pageidaujate, kad vaikas pradėtų lankyti mokyklą) į (mokyklos pavadinimas) klasę. (nurodyti klasę, kurioje vaikas pageidauja mokytis) Sudarant į mokyklą priimamų asmenų eilę prašau atsižvelgti į turimą prioritetą (pažymėti vieną; svariausias prioritetas aukščiausias): toje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą (jei priimamas į 5 klasę) arba pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą (jei priimamas į 9 ar gimnazijos I klasę); asmuo gyvena socialinės rizikos šeimose; brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje; toje mokykloje baigė priešmokyklinio ugdymo programą (jei priimamas į 1 klasę). Tvirtinu, kad mano pateikti prašymo duomenys teisingi. Vardas, pavardė Parašas

13 3 priedas (Prašymą registruoti teikiančio asmens vardas, pavardė) (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) (telefono Nr., elektroninio pašto adresas) Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui PRAŠYMAS DĖL DUOMENŲ KOREGAVIMO INTERAKTYVIOJE CENTRALIZUOTO ASMENŲ PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS MOKYKLOSE REGISTRAVIMO SISTEMOJE Kretinga Prašau pakeisti prašymo, pateikto į (prašymo pateikimo data) (mokyklos pavadinimas) klasę mokslo metams Mano ar mano sūnaus (dukters), globotinio (-ės) (reikalingą pabraukti) : ( vardas, pavardė, asmens kodas) (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) duomenis: (parašyti kokie duomenys buvo pateikti ir kokiais duomenimis pakeičiami) Tvirtinu, kad mano pateikti duomenys teisingi. Vardas pavardė Parašas

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau