Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos"

Transkriptas

1 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas , PVM mokėtojo kodas LT , registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Paškausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Vartotojas), ir [Pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [ ], PVM mokėtojo kodas LT registruotos buveinės adresas [ ], Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi [ ], atstovaujama [Sutartį iš Bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau Tiekėjas), Vartotojas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, o bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią Gamtinių dujų pirkimo - pardavimo sutartį (toliau Sutartis). 1. SUTARTIES SĄVOKOS 1.1. Tiekėjas turi reikšmę nurodytą Sutarties preambulėje Vartotojas turi reikšmę nurodytą Sutarties preambulėje Šalis Tiekėjas arba Vartotojas, kiekvienas atskirai. Šalys Tiekėjas ir Vartotojas abu kartu Sutartis ši Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis Gamtinės dujos arba dujos iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris norminėmis sąlygomis yra dujinės būsenos Dujų kiekis energijos vienetais megavatvalandėmis (MWh) išreikštas dujų kiekis, nurodytas Sutarties 3.1 punkte, naudojant viršutinę dujų šilumingumo vertę Virtualus prekybos taškas apibrėžtos fizinės vietos Gamtinių dujų perdavimo sistemoje neturintis taškas, kuriame vykdoma prekyba Gamtinėmis dujomis (detalizuota Sutarties Priedo Nr punkte) Gamtinių dujų tiekimo grafikas Sutartyje nustatyta tvarka Paromis paskirstytas reikalingas tiekti Mėnesio Gamtinių dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais Mėnuo laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 7.00 val. iki pirmos kalendorinės po ataskaitinio mėnesio dienos 7.00 val Ketvirtis trijų Mėnesių laikotarpis, prasidedantis sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d. ar spalio 1 d val. ir besibaigiantis atitinkamai balandžio 1 d., liepos 1 d., spalio 1 d. ar sausio 1 d val Metai laikotarpis, prasidedantis bet kurių metų sausio 1 d val. ir besibaigiantis kitų metų sausio 1 d val Ataskaitinis laikotarpis laikotarpis nuo pirmos Mėnesio kalendorinės dienos iki paskutinės Mėnesio kalendorinės dienos. Kiekvienas ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną 7.00 val. ir baigiasi kito ataskaitinio laikotarpio pirmą dieną 7.00 val Dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau Tiekimo taisyklės) aktualios redakcijos 2014 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr Dėl gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo patvirtintos gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, kurios nustato ir reguliuoja dujų vartotojų santykius su dujų įmonėmis ir dujų įmonių tarpusavio santykius tiekiant Gamtines dujas. 2. SUTARTIES OBJEKTAS 2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis tiekti, skirstyti ir perduoti Gamtines dujas Vartotojui nuosavybės teise ir užtikrinti faktinį Vartotojo Gamtinių dujų poreikio balansavimą, o Vartotojas įsipareigoja priimti Gamtines dujas ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais Gamtinių dujų priėmimo (prekybos Gamtinėmis dujomis) vieta Virtualus prekybos taškas. 3. GAMTINIŲ DUJŲ KIEKIS IR KAINA 3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjo Vartotojui tiekiamas Gamtinių dujų planuojamas maksimalus kiekis, išreikštas energijos vienetais MWh. Sutarties galiojimo laikotarpiu Gamtinių dujų tiekimo kiekis metų eigoje suderintu grafiku, kaip nurodyta Sutarties 3.4 punkte, gali kisti pagal esamą Vartotojo poreikį, tačiau negali viršyti Sutarties 3.3. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos. Vartotojas neįsipareigoja išpirkti viso Gamtinių dujų kiekio, taip pat Vartotojas neįsipareigoja išpirkti Gamtinių dujų visai Sutarties kainai Pagal šią Sutartį Vartotojui tiekiamos Gamtinės dujos, aprašytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties Priedas Nr. 2).

2 3.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra [] eurų ([] eurų ir 0 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro: Gamtinių dujų kaina [] eurų ([] eurų 0 euro ct), neįskaitant PVM; Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % [] eurų ([] eurų 0 euro ct) Gamtinių dujų preliminarus kiekis Ketvirčiais ir Mėnesiais: 2019 metams reikalingas dujų kiekis, MWh I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Sausis - balandis - liepa - spalis - Vasaris - gegužė - rugpjūtis - lapkritis 150 Kovas - birželis - rugsėjis - gruodis Iš viso: - Iš viso: Iš viso: - Iš viso: metams iš viso: metams reikalingas dujų kiekis, MWh I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Sausis balandis 830 liepa 100 spalis 100 Vasaris gegužė 100 rugpjūtis 140 lapkritis - Kovas birželis 830 rugsėjis gruodis - Iš viso: Iš viso: Iš viso: Iš viso: metams iš viso: Iš viso: Gamtines dujas galima vartoti lanksčiai nesilaikant Sutarties 3.1 ir 3.4 punktuose punkte numatyto Gamtinių dujų kiekio konkrečiam Mėnesiui, Ketvirčiui ar neįsigyjant Gamtinių dujų už visą 3.3 punkte nurodytą kainą Gamtinių dujų kaina apskaičiuojama kiekvieną Gamtinių dujų tiekimo Mėnesį pagal Tiekėjo nurodytą kainos nustatymo metodiką/formulę, kuri pateikta Tiekėjo pasiūlyme (Priedas Nr. 5), Tiekėjas Gamtinių dujų kainos apskaičiavimo formulėje kaip dedamąją dalį turi naudoti Gaspool front month indeksą, kurio reikšmė turi būti faktinė, t. y. ne prognozuojama. Ji nustatoma prieš Gamtinių dujų tiekimo mėnesį einančio mėnesio paskutinę darbo dieną. Gamtinių dujų kaina negali būti didesnė nei BGSI Lithuania svertinė mėnesio kaina pridėjus 5 (penkis) procentus nuo atitinkamos BGSI Lithuania svertinės mėnesio kainos. Jeigu už Gamtinių dujų tiekimo Mėnesį pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktą formulę apskaičiuota Gamtinių dujų kaina viršija BGSI Lithuania svertinę atitinkamo mėnesio kainą daugiau nei 5 (penkis) procentais, bus taikoma maksimali Gamtinių dujų kaina lygi atitinkamo mėnesio BGSI Lithuania svertinei mėnesio kainai pridėjus 5 (penkis) procentus nuo atitinkamos BGSI Lithuania svertinės mėnesio kainos Sutartyje nurodytoje formulėje Tiekėjo pastovioji kainos dedamoji Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama, tačiau jos mažinimas (nuolaidos, jei tokius būtų) neribojamas Gamtinių dujų kainą už 1 MWh kiekvienam Gamtinių dujų tiekimo Mėnesiui skaičiuoja Tiekėjas Tiekėjas paskaičiuotą Gamtinių dujų tiekimo Mėnesio 1 MWh Gamtinių dujų kainą pateikia Vartotojui to Mėnesio, kurį bus įsigyjamos Gamtinės dujos pirmąją darbo dieną iki 11:00 val. el. paštu ar kitu Tiekėjui ir Vartotojui priimtinu būdu. 4. DUJŲ TIEKIMO SĄLYGOS 4.1. Vartotojas, Tiekėjui prašant, pateikia perspektyvinį Gamtinių dujų suvartojimą atitinkamam laikotarpiui Tiekėjas užtikrina nepertraukiamą Gamtinių dujų tiekimą. Esant galimam Gamtinių dujų tiekimo ribojimui, Tiekėjas nedelsiant elektroniniu paštu, informuoja Vartotoją apie galimus Gamtinių dujų kiekio pateikimo ribojimus Šalys susirašinėjimą vykdo elektroniniu paštu ar kitu Sutarties Šalims priimtinu būdu Kitą darbo dieną po Gamtinių dujų vartojimo dienos, Vartotojas pateikia Tiekėjui faktiškai suvartotą Gamtinių dujų kiekį Pasibaigus Mėnesiui Vartotojas deklaruoja/pateikia Tiekėjui per praėjusį ataskaitinį Mėnesį Virtualiame prekybos taške Vartotojui parduotą dujų kiekį MWh. 5. ATSISKAITYMO SĄLYGOS 5.1. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas Gamtines dujas per Ataskaitinį laikotarpį Vartotojui pateikia iki 7-os (septintos) po Ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos Tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje, pateiktoje Vartotojui, nurodo suvartotų Gamtinių dujų kainas bei kiekius Vartotojui PVM sąskaita faktūra pateikiama elektroninėje sistemoje, jei Vartotojas turi prisijungimą prie šios sistemos, jei ne - tai gali būti siunčiama elektroniniu paštu arba kitų abiem Šalims priimtinu būdu. PVM sąskaitos faktūros pateikimo diena laikoma jos suformavimo elektroninėje sistemoje diena, jei Vartotojas turi prisijungimą prie šios sistemos, jei ne tai jos gavimo diena Vartotojas už Gamtines dujas per Ataskaitinį laikotarpį moka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros priėmimo Jei pasibaigus Metams ar nutraukus Sutartį, skaičiuojamas mokestis, kuris nustatytas Sutarties 9.2. punkte, tai Šalis, turinti teisę į tokį mokestį, PVM sąskaitą faktūrą išrašo per 30 (trisdešimt) dienų pasibaigus Metams ar nutraukus Sutartį. PVM sąskaita faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM

3 sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei Šalys per nurodytą laikotarpį neapmoka PVM sąskaitos faktūros už šiame punkte nurodytą mokestį, skaičiuojami 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais į Šalių nurodytas sąskaitas Tiekėjas delspinigius, kurių dydis nurodytas Sutarties 9.1. punkte, už vėlavimą laiku atsiskaityti už suvartotas Gamtines dujas skaičiuoja kartą per Mėnesį Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti pirma darbo diena Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą banke, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. Visi gauti Vartotojo mokėjimai už tiekiamas Gamtines dujas įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas nurodyta Vartotojo mokėjimo dokumentuose: delspinigiai, palūkanos, skola už tiekiamas Gamtines dujas per praėjusį Ataskaitinį laikotarpį, einamieji mokėjimai už tiekiamas Gamtines dujas Pasibaigus Metams ar pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, ar nutraukus Sutartį, Tiekėjas ir Vartotojas, esant poreikiui, suderina tarpusavio atsiskaitymus ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų tai įformina aktu. 6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 6.1. Tiekėjo pareigos: Tiekti Gamtines dujas Sutartyje numatytomis sąlygomis; Vartotojui pageidaujant teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį ir jų tankį; Vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas; užtikrinti, kad Gamtinės dujos atitiktų dujų kokybės reikalavimus, nustatytus Sutarties 7 straipsnyje; nedelsiant informuoti Vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis, raštu ar kitomis priemonėmis apie ekstremalią situaciją dujų sektoriuje, ekstremalią energetikos padėtį ir imtis priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas Gamtinių dujų tiekimas; Vartotojo prašymu, Vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie Vartotojo dujų mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių Metų to paties laikotarpio suvartojimą; Vartotojui nemokamai teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie Gamtinių dujų pirkimą ir palyginamąjį praėjusių Metų to paties laikotarpio Gamtinių dujų pirkimą kitos pareigos nustatytos Tiekimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme Vartotojo pareigos: laiku, šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais mokėti už tiekiamas Gamtines dujas; laikytis šia Sutartimi ir Gamtinių dujų tiekimo grafiku nustatyto Gamtinių dujų vartojimo režimo; informuoti Tiekėją apie avarinę situaciją ar ekstremalią padėtį dėl kurios Vartotojas sumažina ar nutraukia Gamtinių dujų pirkimą. 7. DUJŲ SUDĖTIS IR KOKYBĖ 7.1. Tiekėjo parduodamų Gamtinių dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr patvirtintus Gamtinių dujų kokybės reikalavimus (aktuali redakcija), kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dujų sudėtį ir kokybę, reikalavimus. Jei Tiekėjas Vartotojui nepatiekė Sutartyje ir/ar teisės aktuose nustatytos kokybės Gamtinių dujų, tai Tiekėjas privalo atlyginti visus Vartotojo patirtus tiesioginius nuostolius Gamtinių dujų ir (ar) jų tiekimo trūkumai dėl Tiekėjo kaltės šalinami Tiekėjo lėšomis per 3 (tris) kalendorines dienas nuo trūkumų atsiradimo ar Vartotojo reikalavimo pateikimo. Reikalavimas teikiamas Tiekėjo elektroniniu paštu ir laikomas gautu per 1 (vieną) valandą nuo išsiuntimo momento bet kuriuo paros metu ir bet kurią kalendorinę dieną Gamtinių dujų ir (ar) jų tiekimo trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos (priedas Nr. 2), Sutarties ir teisės aktų, reglamentuojančių Gamtinių dujų kokybę ir (ar) tiekimą, reikalavimams Už nustatytų Gamtinių dujų ir (ar) jų tiekimo trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Vartotojui pareikalavus, moka Vartotojui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų nuo trūkumų turinčių Gamtinių dujų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną Ginčai dėl Gamtinių dujų ir (ar) jų tiekimo kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka nagrinėjami Valstybinėje energetikos reguliavimo tarnyboje. Išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Tiekėjas Esant ekstremaliai situacijai Tiekėjas imsis priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas Gamtinių dujų tiekimas. 8. DUJŲ APSKAITA 8.1. Gamtinių dujų kiekio energijos vertė skaičiuojama megavatvalandėmis (MWh) prie viršutinio Gamtinių dujų šilumingumo. Atsiskaitymui už parduotas Gamtines dujas, Gamtinių dujų kiekis apskaitomas energijos vienetais (MWh).

4 8.2. Gamtinių dujų kiekio matavimo ir nustatymo atvejai ir gairės pateikiami aktualios redakcijos Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (aktuali redakcija) bei Tiekimo taisyklėse Tiekėjo ir Vartotojo atstovai Gamtinių dujų tiekimo sąlygoms užtikrinti nurodomi Sutarties Priede Nr ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 9.1. Vartotojas, nesumokėjęs už patiektas Gamtines dujas Sutartyje nustatytais terminais, moka Tiekėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną Tiekėjui dėl savo kaltės nutraukus Gamtinių dujų tiekimą ar nepatiekus Gamtinių dujų Vartotojui, Tiekėjas atlygina dėl tokio Gamtinio dujų nutraukimo ar nepatiekimo atsiradusius Vartoto nuostolius Gamtinės dujos bus perkamos neriboto tiekimo sąlygomis, t. y. pagal Sutartį Tiekėjas negali taikyti jokių sankcijų Vartotojui už Sutarties 3 straipsnis nurodytą, tačiau nenupirktą Gamtinių dujų kiekį ar už visą nenupirktą Gamtinių dujų kainą, o Vartotojas Tiekėjui už neparduotą tame straipsnyje nurodytą kiekį (netaikoma imk arba mokėk sąlyga). 10. DUJŲ TIEKIMO RIBOJIMAS, NUTRAUKIMAS Tiekėjo parduodamos Gamtinės dujos turi būti tiekiamos vadovaujantis Tiekimo taisyklėmis, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Gamtinių dujų tiekimą, reikalavimais. Dalinio ar didelio Gamtinių dujų tiekimo sutrikimo atveju Vartotojui dujų tiekimas, ribojimas arba nutraukimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 patvirtinto Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo (TAR, , Nr. 6968, aktuali redakcija) reikalavimus. 11. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis nevykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30 dienų. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka ilgiau negu 30 dienų, tai bet kuri Šalis, įspėjusi kitą šalį prieš 3 dienas, turi teisę nutraukti šią Sutartį arba sustabdyti jos vykdymą. 12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus Sutarties sudarymo faktą, ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui Visa Vartotojo Tiekėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Vartotojas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali Konfidencialia informacija taip pat laikoma: Elektronine forma, raštu ar kitu būdu išreikšta informacija, gauta vykdant Sutartį; Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota informacija ir kita informacija, paruošta Šalies darbuotojų Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes Šalys žino, sutinka ir įsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, šia informacija naudotis tik Sutarties įvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartį nutraukus grąžinti konfidencialią informaciją kitai Šaliai ar pateiktą informaciją sunaikinti Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti ,00 eurų (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda. 13. TAIKYTINA TEISĖ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5 13.2. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 14. SUTARTIES GALIOJIMAS, PATEIKIMAS, PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS Sutartis įsigalioja ir Gamtinės dujos tiekiamos nuo 2019 m. X d. 7:00 val. iki 2020 m. X d. 7:00 val. neviršijant Sutarties 3.2 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos ir/arba Sutarties 3.1 punkte nurodyto kiekio Sutartis gali būti nutraukiama Šalims susitarus Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Tiekėją Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) darbo dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjusi kitą Šalį, jeigu kita Šalis Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo iš Sutarties kylančius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnio numatytais pagrindais. 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Klausimai, kurių nereguliuoja ši Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiais teisės aktais Pasikeitus Sutartyje nurodytiems teisės aktams, Tiekimo taisyklėms, galioja ir Šalių sutartiniams santykiams taikoma jų nauja aktuali redakcija. Esant neatitikimų tarp Sutarties ir po jos sudarymo pasikeitusių ar naujai priimtų teisės aktų nuostatų, Šalių santykiams taikomos Sutarties vykdymo metu aktualios redakcijos teisės aktų nuostatos Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutartyje nurodytos kainos gali būti perskaičiuojamos tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM. Pasikeitus PVM mokesčiui, kaina bus perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Šiais atvejais kainų perskaičiavimas neįforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, visi pakeitimai nurodomi pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimas ir jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių parašais Sutarties nutraukimo atveju, Sutarties Šalys privalo sumokėti iki Sutarties nutraukimo atsiradusius piniginius reikalavimus Šalys informuoja viena kitą raštu (pranešimas, išsiųstas Šalies elektroniniu pašto adresu, laikomas tinkamos formos pranešimu) ar pavadinimo, adreso, banko sąskaitos ar kitų rekvizitų pasikeitimą Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti raštu (pranešimas, išsiųstas Šalies elektroniniu paštu, laikomas tinkamos formos pranešimu) apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį Šalys garantuoja, kad visa informacija gauta, susijusi su šia Sutartimi po jos sudarymo, yra konfidenciali ir negali jokia apimtimi būti atskleista jokioms trečiosioms šalims be rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus kai tokią informaciją ar Sutartį Šalis privalo pateikti valstybinės valdžios institucijoms ar įstaigoms, teismams Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais bei tvarka. Šalys susitaria, kad Tiekėjas galės teikti informaciją apie Vartotojo dujų kiekius bei kitus duomenis įmonėms, vykdančioms dujų perdavimo, saugojimo, skirstymo ir Tiekėjo klientų aptarnavimo veiklą, kiek tai reikalinga šios Sutarties tinkamam vykdymui. Vartotojas patvirtina, kad veiksmai, kuriais Tiekėjas perduoda informaciją ir kitus juridinio asmens duomenis šiame punkte nurodytiems asmenims, nebus laikomi Tiekėjo ir Vartotojo paslapties atskleidimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymu ar Sutarties konfidencialumo laikymosi įsipareigojimų pažeidimu Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu, paskutiniu Šalių pateiktu adresu, vienu iš šių būdų paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu, patalpinami Savitarnos svetainėje ar kitu Šalių susitartu būdu. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais: jei praėjo 5 kalendorinės dienos po to, kai jis buvo išsiųstas registruotu paštu; išsiuntimo faksimiliniu ryšiu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena kitą darbo dieną; išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena kitą darbo dieną; įteikiant pasirašytinai tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad ją gavo; Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 16. PRIEDAI Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: Priedas Nr. 1 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 lapas;

6 Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija; Priedas Nr. 3 Subtiekėjų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis, lapai; Priedas Nr. 4 Trišalės sutarties projektas lapai; Priedas Nr. 5 Tiekėjo Pasiūlymas, lapai. 17. ŠALIŲ REKVIZITAI Vartotojas UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Žvejų g. 14, Vilnius, LT-09310, Lietuva Įmonės kodas: PVM kodas: LT A.s. Nr. LT Swedbank, AB Banko kodas El. p. Tiekėjas Pavadinimas Adresas Įmonės kodas: PVM kodas: A.s. Nr. Bankas Banko kodas El. p.: Generalinis direktorius Ramūnas Paškauskas

7 PRIEDAI Sutarties priedas Nr. 1 KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ 1. KONTAKTINIAI ASMENYS a. Vartotojo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų pateikimą kontaktai: Pareigos, vardas pavardė, mob., el. paštas; b. Paslaugų teikėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų gavimą kontaktai: Pareigos, vardas pavardė, mob., el. paštas; Vartotojas UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Žvejų g. 14, Vilnius, LT-09310, Lietuva Įmonės kodas: PVM kodas: LT A.s. Nr. LT Swedbank, AB Banko kodas El. p. Tiekėjas Pavadinimas Adresas Įmonės kodas: PVM kodas: A.s. Nr. Bankas Banko kodas El. p.: Generalinis direktorius Ramūnas Paškauskas

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-93 NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau