LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO INSTITUCIJŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1871 DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO INSTITUCIJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2010 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-1591 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2004, Nr ) 9 straipsniu: 1. R e o r g a n i z u o j u Švietimo ir mokslo institucijų registrą keičiant registro objektus, duomenų rinkimo tvarką, registro tvarkymo įstaigą. 2. P a k e i č i u Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ; 2007, Nr ; 2008, Nr ), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama). 3. N u s t a t a u, kad vadovaujančioji Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkymo įstaiga yra Švietimo ir mokslo ministerija, registro tvarkymo įstaigos yra Švietimo informacinių technologijų centras ir savivaldybių administracijos. 4. P a v e d u: 4.1. Švietimo informacinių technologijų centrui (direktorius Vaino Brazdeikis): parengti ir iki 2010 m. spalio 1 d. pateikti švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų naujai redakcijai įgyvendinti reikalingų teisės aktų pakeitimų projektus; iki 2010 m. spalio 15 d. raštu informuoti Švietimo ir mokslo institucijų registre įregistruotus nevalstybinius mokslinių tyrimų institutus apie perregistravimą Švietimo ir mokslo institucijų registre; organizuoti Švietimo ir mokslo institucijų registro programinės įrangos pakeitimų sukūrimą ir juos įgyvendinti iki 2010 m. spalio 15 d.; iki 2010 m. spalio 15 d. perimti iš Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkymo įstaigos Švietimo ir mokslo ministerijos registravimo dokumentus; 4.2. Studijų, mokslo ir technologijų departamento (direktorius Albertas Žalys) Mokslo skyriui parengti ir iki 2010 m. spalio 1 d. pateikti švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti: Ekspertų komisijos, vertinančios nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų paraiškas, sudėtį; Nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto veiklos plano ir informacijos apie veiklą formas ir jų teikimo tvarkos aprašą; Nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašą. 5. N u s t a t a u, kad: 5.1. nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, iki 2010 m. lapkričio 15 d. privalo pateikti Švietimo informacinių technologijų centrui šio įsakymo 2 punktu patvirtintuose Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatuose nurodytus duomenis registro objektų perregistravimui; 5.2. neįvykdę šio įsakymo 5.1 punkte nurodytų reikalavimų, nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai bus išregistruojami iš Švietimo ir mokslo institucijų registro.

2 6. Šis įsakymas, išskyrus 4 punktą, įsigalioja 2010 m. spalio 15 dieną. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS GINTARAS STEPONAVIČIUS SUDERINTA Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos raštu Nr. (13)S-1159

3 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-1591 redakcija) ŠVIETIMO IR MOKSLO INSTITUCIJŲ REGISTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švietimo ir mokslo institucijų registro (toliau Registras) paskirtį, jo objektus, Registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, Registro duomenų tvarkymą, Registro sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, Registro duomenų skelbimą ir teikimą, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą. 2. Registro steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau Ministerija). 3. Registras yra žinybinis, apimantis teisinių, organizacinių ir technologinių priemonių visumą, skirtą Nuostatuose nustatytiems Registro objektams registruoti ir jų registravimo duomenims tvarkyti. 4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme (Žin., 1996, Nr ; 2004, Nr ), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr ; 2003, Nr ), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr ), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr ; 2007, Nr ), kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 5. Registro objektai yra švietimo įstaigos (aukštosios, bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklos, profesinio mokymo, švietimo pagalbos įstaigos), mokslinių tyrimų institutai, jų filialai, užsienio aukštųjų mokyklų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje (toliau institucija), ir kitame mieste, miestelyje, gyvenvietėje, kaime esantys jų padaliniai (institutai, fakultetai, skyriai ir kt.) (toliau Padalinys). 6. Registro paskirtis registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti Registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims. 7. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje. 8. Registro duomenis teikia aukštosios, bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklos, profesinio mokymo, švietimo pagalbos, mokslinių tyrimų institutai, užsienio aukštųjų mokyklų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje (toliau Duomenų teikėjai). 9. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais. II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS 10. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Ministerija. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra ir Registro duomenų valdytoja. 11. Registro tvarkymo įstaigos yra Švietimo informacinių technologijų centras, savivaldybių administracijos. 12. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo: koordinuoti Registro tvarkymo įstaigų darbą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti šių įstaigų priežiūrą; užtikrinti tinkamą Registro tvarkymo įstaigų darbą;

4 12.3. atlikti duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą; planuoti metinį ir perspektyvinį Registro biudžetus; kontroliuoti metinio ir perspektyvinio Registro biudžetų vykdymą; nagrinėti Registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl Registro veiklos tobulinimo ir juos apibendrinti; užtikrinti, kad Registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais; teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie Registro veiklą; organizuoti ir koordinuoti Registro tvarkymo įstaigų paskirtų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus. 13. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę: rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su Registro tvarkymu ir Registro duomenų sauga; organizuoti Registro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti Registro modernizavimo ir plėtimo klausimus; perduoti Registro tvarkytojams atlikti dalį Registro duomenų tvarkymo funkcijų, nesusijusių su sprendimo dėl objektų registravimo ir sprendimo dėl Registro duomenų teikimo priėmimu; nustatyti Registro darbo organizavimo principus ir tvarką; atlikti kitus Nuostatuose nustatytus veiksmus. 14. Registro tvarkymo įstaigos atlieka šias funkcijas: Švietimo informacinių technologijų centras, savivaldybių administracijos: registruoja Registro objektus aukštąsias mokyklas, užsienio aukštųjų mokyklų filialus, įsteigtus Lietuvos Respublikoje, profesinio mokymo įstaigas, mokslinių tyrimų institutus ir jų Padalinius Švietimo informacinių technologijų centras, savivaldybės teritorijoje esančias bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklas, švietimo pagalbos įstaigas ir jų Padalinius savivaldybių administracijos; konsultuoja Duomenų teikėjus Registro duomenų ir jų pasikeitimų teikimo klausimais; praneša Duomenų teikėjams apie Registro objekto įregistravimą, objekto duomenų ir jų pasikeitimų įrašymą Registre; užtikrina tinkamą Registro veikimą ir Registro duomenų bei dokumentų saugą; Švietimo informacinių technologijų centras, be Nuostatų 14.1 punkte nurodytų veiksmų, atlieka papildomas funkcijas: užtikrina Registro sąveiką su susijusiais registrais, perduoda jiems ir priima iš jų duomenis; sudaro su valstybės įmone Registrų centru Juridinių asmenų registro duomenų teikimo sutartį, Juridinių asmenų registro teikiamus duomenis ir informaciją naudoja sutartyje nustatytomis sąlygomis; automatiniu būdu atnaujina Registro duomenų bazėje nacionalinius ir žinybinius klasifikatorius; administruoja Registro duomenų bazę; vykdo Registro veikimo priežiūrą ir užtikrina Registro duomenų saugą; rengia savo ir Registro tvarkymo įstaigų savivaldybių administracijų paskirtų darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, pagal jas moko šiuos darbuotojus; teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams; atlieka vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos pavestas kitas Registro tvarkymo funkcijas. 15. Registro tvarkymo įstaigos privalo užtikrinti, kad:

5 15.1. Registras veiktų nepertraukiamai; Registro duomenys, gaunami iš kitų registrų, būtų nuolat atnaujinami; Registro duomenys atitiktų registravimo dokumentuose nurodytuosius; klaidingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys ir jų pasikeitimai būtų nedelsiant ištaisomi, atnaujinami ar papildomi; Registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs Registro duomenys, būtų informuojami apie ištaisytus netikslumus; Registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais. 16. Registro tvarkymo įstaigos turi teisę: reikalauti iš Duomenų teikėjų, kad Registro duomenys, jų pasikeitimai, registravimo dokumentai būtų tinkamai surašomi, laiku pateikiami ir atitiktų susijusių registrų duomenis; skirti Duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu Registro tvarkymo įstaiga nustato, kad Registrui jo pateikti duomenys ar dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų; atlikti kitus Nuostatuose nustatytus veiksmus. III. REGISTRO DUOMENYS 17. Registro duomenų bazėje kaupiami šie Registro objektų duomenys: juridinio asmens kodas (7 ir 9 ženklų); juridinio asmens pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; juridinio asmens trumpasis pavadinimas; juridinio asmens teisinė forma; juridinio asmens buveinė (adresas), jo vietovės tipas ir pašto kodas; institucijos grupė; institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai, išskyrus mokslinių tyrimų institutus ir profesinio mokymo įstaigas; institucijos telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos priėmimo komisijos, akademinių reikalų tarnybos, bendrabučių tarnybos elektroninio pašto adresai, telefono numeriai; juridinio asmens dalyviai (savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas ir pan.). Apie juridinį asmenį pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), pašto kodas ir valstybė, kurioje jis yra registruotas, kodas, apie fizinį asmenį vardas, pavardė, valstybė, kurios pilietis jis yra, pavadinimas ir kodas; institucijos vadovo vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas; juridinio asmens teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos; jei juridinis asmuo reorganizuojamas, juridinio asmens reorganizavimo būdas; institucijos patalpų valdymo, naudojimo ar disponavimo jomis pagrindas, bendras patalpų plotas, disponuojamų patalpų priklausomybės rūšis; juridinio asmens paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos; juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų registre data. Kodai ir pavadinimai išregistruotų juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas yra perėmęs tas juridinis asmuo; juridinio asmens išregistravimo Juridinių asmenų registre data. Kodai ir pavadinimai juridinių asmenų, kurie yra perėmę to išregistruoto juridinio asmens teises ir pareigas; institucijos, jos registravimo duomenų ir jų pasikeitimų įregistravimo Registre datos, institucijos išregistravimo Registre priežastis ir data; institucijos paskirtis, išskyrus mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos įstaigas;

6 studijų ar mokymo kalbos institucijoje, išskyrus mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos įstaigas; studijų ar mokymo formos institucijoje, išskyrus mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos įstaigas; institucijos priklausomybė; institucijos finansavimo šaltiniai; bendrabučio egzistavimas institucijoje, išskyrus mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos įstaigas; maitinimosi galimybė institucijoje, išskyrus mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos įstaigas; institucijos nuostatai, įstatai, statutai (toliau nuostatai); institucijos istoriniai faktai (iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios institucijos pavadinimo, institucijos grupės pasikeitimai, reorganizuotos ar likviduotos institucijos veiklą tęsiančios institucijos pavadinimas ir kodas (jei kodas yra); institucijos Padalinių skaičius. Registre apie institucijos Padalinius kaupiami Nuostatų , 17.28, punktuose nurodyti atitinkami duomenys; Registre apie pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir pagrindinio profesinio mokymo programas vykdančias institucijas kaupiami šie duomenys: vidurinio ugdymo programos akreditavimo duomenys (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo numeris ir data); pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų valstybiniai kodai ir pavadinimai bendrojo lavinimo mokyklose ir jų Padaliniuose; Registre apie mokslinių tyrimų institutus kaupiami duomenys: mokslo sritis, kryptis, šaka; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo suteikta doktorantūros teisė, numeris ir data; Nuostatų 23.3 punkte nurodyti duomenys; Registro objektams klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai: nacionaliniai Kalbų, Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatoriai; žinybiniai Institucijų grupių, Institucijų tipų, Institucijų priklausomybės, Studijų ar mokymo formų, Institucijų paskirčių, Institucijų finansavimo šaltinių, Aprūpinimo bendrabučiu galimybės, Maitinimosi galimybės, Patalpų priklausomybės rūšių, Patalpų valdymo, naudojimo ar disponavimo pagrindo, Mokslo sričių, Mokslo krypčių, Mokslo šakų klasifikatoriai; Registre nurodomi registro tvarkymo įstaigų pavadinimai ir jų paskirtų darbuotojų vardai, pavardės, telefono numeriai. IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS 18. Duomenų teikėjai vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka teikia Registro tvarkymo įstaigoms registravimo dokumentus su Nuostatų 17.1, 17.3, , 17.13, punktuose nurodytais duomenimis. Registracijos siekiantis nevalstybinis mokslinių tyrimų institutas (toliau nevalstybinis institutas), papildomai teikia pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą formą parengtą nevalstybinio instituto 1 metų veiklos planą (toliau veiklos planą) ir pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą formą parengtą informaciją apie savo veiklą per praėjusius 2 metus (toliau informacija apie veiklą), jei yra veikęs iki pateikiant šiame punkte nurodytus dokumentus ir siekia Nuostatų 26.1 punkte nurodyto sprendimo. 19. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi registravimo dokumentus su duomenimis, pateikus bet kuris Registro objektas, išskyrus nevalstybinį institutą, per 2 darbo dienas Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka išnagrinėja, ar pateikti registravimo dokumentai ir duomenys atitinka Nuostatų reikalavimus, ir priima sprendimą registruoti Registro objektą ar laikinai atidėti jo registravimą.

7 20. Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą registruoti Registro objektą, tą pačią darbo dieną automatiniu būdu suformuoja, įrašo Registro duomenis į Registro duomenų bazę ir informuoja Duomenų teikėją apie Registro objekto įregistravimą. 21. Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, per 2 darbo dienas automatiniu būdu informuoja Duomenų teikėją apie sprendimo atidėjimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar (ir) patikslinti klaidingus, neišsamius duomenis. 22. Duomenų teikėjas, gavęs Registro tvarkymo įstaigos pranešimą apie sprendimą laikinai atidėti Registro objekto registravimą, pakartotinai teikia patikslintus duomenis vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka. 23. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi nevalstybinio instituto pateiktus Nuostatų 18, 26.1 ir 26.2 punktuose nurodytus dokumentus, per 2 darbo dienas pateikia juos švietimo ir mokslo ministro sudarytai ekspertų darbo grupei (toliau ekspertų grupė) įvertinti: Ekspertų grupė sudaroma švietimo ir mokslo ministro įsakymu iš 9 narių. Pirmame posėdyje ekspertų grupė patvirtina savo darbo reglamentą. Ekspertų grupės sudėtis atnaujinama ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Ekspertų grupę techniškai aptarnauja Registro tvarkymo įstaiga; Ekspertų grupė švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įvertinusi pateiktus dokumentus, pateikia švietimo ir mokslo ministrui išvadas (išvadų kopiją Švietimo informacinių technologijų centrui), ar nevalstybinio instituto pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir ar jis gali būti Registro objektu; Švietimo ir mokslo ministras, išnagrinėjęs ekspertų grupės pateiktas išvadas, atitinkamai priima vieną iš šių sprendimų: įregistruoti nevalstybinį institutą 3 metams; įregistruoti nevalstybinį institutą 1 metams; neįregistruoti nevalstybinio instituto; pratęsti nevalstybinio instituto registraciją 3 metams; pratęsti nevalstybinio instituto registraciją 1 metams; nepratęsti nevalstybinio instituto registracijos. 24. Nuostatų , ir punktuose nurodytas sprendimas yra galimas, jei nevalstybinis institutas yra pateikęs Nuostatų 18 punkte nurodytą informaciją apie veiklą. 25. Registro tvarkymo įstaiga per 2 darbo dienas po to, kai buvo priimtas švietimo ir mokslo ministro sprendimas: įregistruoti nevalstybinį institutą automatiniu būdu suformuoja, įrašo Registro duomenis į Registro duomenų bazę ir informuoja nevalstybinį institutą apie Registro objekto įregistravimą numatytam laikotarpiui; pratęsti nevalstybinio instituto registraciją informuoja nevalstybinį institutą apie registracijos pratęsimą numatytam laikotarpiui; neįregistruoti nevalstybinio instituto ar nepratęsti nevalstybinio instituto registracijos praneša nevalstybiniam institutui apie atsisakymą registruoti Registro objektą ar pratęsti jo registraciją. 26. Siekdamas, kad būtų pratęsta registracija, į Registrą įtrauktas nevalstybinis institutas, dėl kurio priimtas sprendimas: įregistruoti (ar pratęsti registraciją) 3 metams, trečiais metais po šio sprendimo priėmimo dienos iki kovo 1 d. Švietimo informacinių technologijų centrui teikia informaciją apie veiklą per praėjusius 3 metus; įregistruoti (ar pratęsti registraciją) 1 metams, po 10 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos Švietimo informacinių technologijų centrui teikia informaciją apie veiklą per praėjusius 1metus ir veiklos planą. 27. Negavęs Nuostatų 26.1 ar punktuose nustatytu laiku nurodytos informacijos, Švietimo informacinių technologijų centras per 2 darbo dienas nevalstybiniam institutui primena, kad būtina vykdyti šią prievolę. Per 10 darbo dienų nuo priminimo išsiuntimo dienos

8 negavęs informacijos, Švietimo informacinių technologijų centras išregistruoja nevalstybinį institutą iš Registro. 28. Švietimo ir mokslo ministrui priėmus sprendimą neregistruoti nevalstybinio instituto, nepratęsti nevalstybinio instituto registracijos arba jį išregistravus iš Registro, nevalstybinis institutas gali pateikti Nuostatų 18 punkte nurodytą informaciją ne anksčiau kaip po 1 metų nuo šių sprendimų priėmimo dienos. 29. Pasikeitusius Registro duomenis Duomenų teikėjai teikia Registro tvarkymo įstaigoms per 15 darbo dienų vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka. 30. Registro objektas išregistruojamas iš Registro, jei: nevykdo nė vienos iš šių veiklų: švietimo, švietimo pagalbos, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros; yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro; gavęs Nuostatų 27 punkte nurodytą priminimą, per numatytą terminą nepateikė Švietimo informacinių technologijų centrui informacijos; švietimo ir mokslo ministras yra priėmęs sprendimą nepratęsti nevalstybinio instituto registracijos. 31. Gavusi Juridinių asmenų registre išregistruoto objekto duomenis, Registro tvarkymo įstaiga tą pačią darbo dieną automatiniu būdu iš Registro išregistruoja Registro objektą. 32. Gavusi Duomenų teikėjo raštišką prašymą su dokumentais, pagrindžiančiais Registro objekto išregistravimą, Registro tvarkymo įstaiga per 2 darbo dienas vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka juos išnagrinėja, priima sprendimą išregistruoti Registro objektą ir jį išregistruoja iš Registro automatiniu būdu. 33. Išregistruoto Registro objekto duomenys tą pačią darbo dieną automatiniu būdu perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 25 metus. 34. Duomenų teikėjai turi teisę neatlygintinai susipažinti su Registre saugomais jų pateiktais duomenimis ir reikalauti pakeisti klaidingus, netikslius, neišsamius duomenis. Gavusi Duomenų teikėjo prašymą, Registro tvarkymo įstaiga per 3 darbo dienas ištaiso savo įrašytus klaidingus, netikslius, neišsamius duomenis, informuoja Duomenų teikėją ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys. 35. Registro tvarkymo įstaigos kaupia šiuos Registro objektų registravimo dokumentus: sprendimus dėl institucijų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, Padalinių steigimo ir veiklos nutraukimo; sprendimus dėl institucijų ir jų Padalinių nuostatų patvirtinimo ir jų pakeitimo; institucijų ir jų Padalinių nuostatus; sprendimus dėl teisės vykdyti doktorantūrą, vidurinio ugdymo programas; institucijų ir jų Padalinių registravimo korteles; nevalstybinių institutų 1 metų veiklos planus; nevalstybinių institutų praėjusių 3 metų veiklos informaciją. V. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS 36. Registro funkcionavimui užtikrinti automatiniu būdu gaunami duomenys iš susijusių Juridinių asmenų registro ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro. Registras automatiniu būdu teikia duomenis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui. 37. Švietimo informacinių technologijų centras Juridinių asmenų registro duomenų teikimo sutartyje nustatytu periodiškumu, sąlygomis ir būdu iš Juridinių asmenų registro gauna šiame registre naujai įregistruotų, išregistruotų objektų, ir objektų, kurių duomenys keitėsi viešųjų, privačiųjų juridinių asmenų ir jų filialų, kurių veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (toliu EVRK) yra: 85 Švietimas, 72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių, išskyrus socialinį draudimą, tarnybų veiklos reguliavimas klasės lygmenimis šiuos duomenis: juridinio asmens ir jo filialo kodas (7 ir 9 ženklų);

9 37.2. juridinio asmens ir jo filialo pavadinimas; juridinio asmens ir jo filialo buveinė (adresas); juridinio asmens teisinė forma; juridinio asmens dalyviai (savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas ir pan.) (apie juridinį asmenį pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), pašto kodas ir valstybė, kurioje jis yra registruotas, kodas, apie fizinį asmenį vardas, pavardė, valstybė, kurios pilietis jis yra, pavadinimas ir kodas); juridinio asmens vadovo vardas ir pavardė; juridinio asmens teisinis statusas; juridinio asmens teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos; paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas buvo suteiktas; juridinio asmens ir jo filialo, duomenų, jų pasikeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos; juridinio asmens ir jo filialo išregistravimo Juridinių asmenų registre datos. 38. Apie Nuostatų 37 punkte nurodytus juridinius asmenis ir jų filialus iš Juridinių asmenų registro automatiniu būdu gaunama ši informacija: juridinio asmens ir jo filialo veiklos tikslai ir veiklos rūšys pagal EVRK; jei juridinis asmuo reorganizuojamas, juridinio asmens reorganizavimo būdas; kodai ir pavadinimai pasibaigusių juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas yra perėmęs juridinis asmuo; kodai ir pavadinimai juridinių asmenų, kurie yra perėmę pasibaigusių juridinių asmenų teises ir pareigas. 39. Iš susijusių registrų gaunamiems duomenims koduoti Registrui automatiniu būdu teikiami šie klasifikatoriai: iš Lietuvos Respublikos adresų registro Administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, gatvių klasifikatorius teikia valstybės įmonė Registrų centras; iš Juridinių asmenų registro Juridinių asmenų teisinių formų, Juridinių asmenų teisinio statuso, Juridinių asmenų reorganizavimo būdų, Juridinių asmenų išregistravimo priežasčių, EVRK (klasės lygmeniu), kitus klasifikatorius teikia valstybės įmonė Registrų centras; iš Centrinės klasifikatorių duomenų bazės EVRK teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; iš Studijų ir mokymo programų registro pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų pavadinimai ir valstybiniai kodai. 40. Iš Juridinių asmenų registro gaunami duomenys ir informacija automatiniu būdu paskiriami tvarkyti Švietimo informacinių technologijų centrui, kai juridinio asmens, jo filialo veiklos rūšis (rūšys) EVRK klasės lygmeniu yra: techninis ir profesinis vidurinis mokymas (kodas 85.32), aukštasis (tretinis) mokslas (kodas 85.42), skyriaus lygmeniu moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (kodas 72). 41. Iš Juridinių asmenų registro gaunami duomenys ir informacija automatiniu būdu paskiriami tvarkyti atitinkamai savivaldybės administracijai, kai juridinio asmens, jo filialo veiklos rūšis (rūšys) pagal EVRK klasės lygmeniu yra: ikimokyklinis ugdymas (kodas 85.10), pradinis ugdymas (kodas 85.20), bendrasis vidurinis ugdymas (kodas 85.31), sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51), kultūrinis švietimas (kodas 85.52), vairavimo mokyklų veikla (kodas 85.53), kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59), švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60), sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 75.12). 42. Jei Juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens, jo filialo veiklos rūšys pagal EVRK klasės lygmeniu atitinka Nuostatų 40 ir 41 punkte nurodytąsias, Švietimo informacinių technologijų centro sprendimu paskiriami tvarkyti iš Juridinių asmenų registro gaunami duomenys ir informacija atitinkamai Registro tvarkymo įstaigai.

10 VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS 43. Visi Registro duomenys yra vieši. 44. Registro duomenys automatiniu būdu teikiami švietimo ir mokslo registrams, informacinėms sistemoms: Studijų ir mokymo programų registrui juridinio asmens ir jos Padalinio kodas (7 ir 9 ženklų), juridinio asmens ir jo Padalinio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, duomenys apie leidimą vykdyti bendrojo lavinimo mokykloje vidurinio ugdymo programas, bendrojo lavinimo mokykloje ir jos Padalinyje vykdomų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų valstybiniai kodai ir pavadinimai; Išsilavinimo pažymėjimų blankų, Diplomų ir atestatų, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrams juridinio asmens ir jo Padalinio kodas (7 ir 9 ženklų), juridinio asmens ir jo Padalinio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; Licencijų registrui juridinio asmens ir jo Padalinio kodas (7 ir 9 ženklų), juridinio asmens ir jo Padalinio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens ir jo Padalinio buveinė ir pašto kodas, institucijos ir jos Padalinio grupė, institucijos ir jos Padalinio pagrindinis tipas ir kiti tipai, juridinio asmens teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos, institucijos ir jos Padalinio priklausomybė; Mokinių, Pedagogų, Studentų registrams juridinio asmens ir jo Padalinio kodas (7 ir 9 ženklų), juridinio asmens ir jo Padalinio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, institucijos ir jos Padalinio grupė, institucijos ir jos Padalinio pagrindinis tipas ir kiti tipai; Atvirai informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemai (AIKOS) juridinio asmens ir jo padalinio kodas (7 ir 9 ženklų), juridinio asmens ir jo Padalinio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, juridinio asmens ir jo Padalinio buveinė (adresas) ir pašto kodas, institucijos ir jos Padalinio grupė, institucijos ir jos Padalinio pagrindinis ir kiti tipai, institucijos ir jos Padalinio įregistravimo Registre data, juridinio asmens ir jo Padalinio teisinė forma, institucijos ir jos padalinio priklausomybė, institucijos ir jos Padalinio dalyviai (savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas ir pan.), institucijos ir jos Padalinio pagrindinė ir kitos paskirtys, priėmimo komisijos, akademinių reikalų tarnybos, bendrabučių tarnybos elektroninio pašto, telefono numeriai, institucijos ir jos Padalinio fakso numeriai, interneto svetainės adresai, juridinio asmens ir jo padalinio teisinis statusas, studijų ar mokymo kalbos, studijų ar mokymo formos, bendrabučio egzistavimas, maitinimosi galimybė, institucijos ir jos Padalinio nuostatai, mokslo (meno) veiklos vertinimo duomenys (mokslo darbų pagal sritis ir lygmenis vertinimo rezultatai); Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS) juridinio asmens ir jo Padalinio kodas (7 ir 9 ženklų), juridinio asmens ir jo Padalinio pavadinimas lietuvių kalba, juridinio asmens ir jo Padalinio buveinė (adresas) ir pašto kodas, institucijos ir jos Padalinio dalyviai (savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas ir pan.), institucijos ir jos Padalinio pagrindinis ir kiti tipai, institucijos ir jos Padalinio pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys. 45. Registro duomenis Registro duomenų gavėjams teikia Švietimo informacinių technologijų centras, savivaldybių administracijos tik savo tvarkomus duomenis. Registro duomenis neatlygintinai teikiami: susijusiems registrams automatiniu būdu; Duomenų teikėjams pateikus prašymą jų Registrui pateiktus duomenis elektroniniu paštu, faksu, kitomis ryšio priemonėmis; kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis arba pagal duomenų gavėjo prašymą. 46. Registro duomenimis Duomenų teikėjai, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba

11 duomenų gavėjo prašyme, ir privalo nurodyti naudojamų duomenų šaltinį. 47. Ministerijos interneto svetainėje (adresas automatiniu būdu skelbiami Registro objektų duomenys: juridinio asmens ir jo Padalinio kodas, pavadinimas lietuvių ir anglų kalba, teisinė forma, teisinis statusas, dalyviai (savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas ir pan.) (apie juridinį asmenį pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), pašto kodas ir valstybė, kurioje jis yra registruotas, kodas, apie fizinį asmenį vardas, pavardė, valstybė, kurios pilietis jis yra, pavadinimas ir kodas), grupė, priklausomybė, pagrindinė ir kitos paskirtys, pagrindinis ir kiti tipai, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, priėmimo komisijos, akademinių reikalų tarnybos, bendrabučių tarnybos telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, studijų ar mokymo kalbos, studijų ar mokymosi formos, bendrabučio egzistavimas, maitinimosi galimybė, institucijos Padalinių skaičius, nuostatai. VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES 48. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims. 49. Registro duomenys trečiųjų šalių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis. VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA 50. Tvarkant Registrą, turi būti taikomos saugos priemonės nuo neteisėto duomenų keitimo (pildymo ar taisymo), teikimo, skelbimo, naudojimo ar naikinimo. Šios priemonės nustatomos pagal Bendruosius elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr ; 2003, Nr. 2-45; 2007, Nr ), Registro duomenų saugos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-657 (Žin., 2006, Nr ; 2007, Nr ), ir kitus duomenų saugą reglamentuojančius teisės aktus. 51. Ministerija, savivaldybių administracijos ir Švietimo informacinių technologijų centras garantuoja Registro duomenų saugos nuostatuose ir kituose duomenų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas administracines, technines ir organizacines priemones, skirtas duomenų patikimumui ir saugai užtikrinti nuo jų atsitiktinio ar neteisėto naudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kito neteisėto duomenų tvarkymo. 52. Registro tvarkymo įstaigos, pažeidusios Registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. IX. REGISTRO FINANSAVIMAS 53. Registras finansuojamas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir kitų šaltinių lėšomis. X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS AR LIKVIDAVIMAS 54. Registras reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 55. Reorganizuojamo ar likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui arba valstybės archyvams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau