ISKCON - Kas tai?

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ISKCON - Kas tai?"

Transkriptas

1 Esė, siekianti atskleisti ir parodyti ISKCON o ištakas, filosofinę doktriną, misiją, tikslus, regulą bei praktiką, Vedų kultūros reprezentavimą, raidą pasaulyje ir Lietuvoje, reikšmę visuomenei Be daugybės įsimintinų istorinių datų, paminėtų ir švęstų pasaulyje, 2016-tieji išsiskyrė ir kaip jubiliejiniai, 50-tieji Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos (ISKCON) įkūrimo metai, kurie buvo pažymėti daugybe, ta proga visame pasaulyje vykusių ar tebevykstančių renginių, seminarų, minėjimų ir festivalių. Kas yra ISKCON as, pasaulyje daugiau žinomas kaip Krišnos sąmonės, arba Harė Krišna judėjimas? ISKCON as priskiriamas gaudiya-vaišnavų-sampradajai vienai iš keturių pagrindinių vaišnavizmo mokyklų, laikomai monoteistine Vedų, arba Hindu kultūros religija. Šios mokyklos religinė-filosofinė doktrina grindžiama nuostatomis, suformuluotomis istoriniuose, sanskrito kalba užrašytuose Vedų kultūros šventraščiuose - Bhagavad-Gitoje ir Šrimad Bhagavatam ( Bhagavata puranoje ). Šie šventraščiai atskleidžia pagrindinį žmogaus gyvenimo tikslą meilės santykių su Viešpačiu atkūrimą bhakti yogos tradiciją. Įvairiose kultūrose Viešpats vadinamas įvairiais vardais: Alachas, Buda, Jahvė, Višnu, Krišna, Rama, etc. Tai - tartum skirtingi drabužiai, įvairiomis aplinkybėmis dėvimi vienos ir tos pačios Asmenybės Dievo. ISKCON o atsidavę Dievo vardus šlovina, kartodami maha-mantrą, didžiąją išlaisvinimo giesmę: Harė Krišna, Harė Krišna, Krišna Krišna, Harė Harė / Harė Rama, Harė Rama, Rama Rama, Harė Harė. Čia Krišna ir Rama 1 / 15

2 Viešpaties vardai, nurodantys Patį Patraukliausią ir Labiausiai Džiuginantį, Hara Viešpaties energija, kuri kreipinyje virsta Harė. Kitaip sakant, tai kreipimasis į Viešpatį, Jo energiją, prašant leidimo ir malonės Jam tarnauti. Šlovindamas Viešpatį ir tarnaudamas Jam, adeptas išvalo širdyje susikaupusią nešvarą, atranda savo tikrąjį aš ir savo tikrąją prigimtį. Per dvylika metų, praleistų Vakaruose, Šrila Prabhupada pavertė ISKCON ą pasaulinio masto organizacija, vienijančia tūkstančius narių ir apjungiančia daugiau nei 108 šventyklas, žemės ūkio bendruomenes, mokyklas, lavinimosi įstaigas, internatus, ar kitokias institucijas, vykdančias įvairiausius visuomeninius ir socialinius projektus ir ženkliai įtakojančias visuomenių raidą ir jų socialinį, kultūrinį ir dvasinį vystymąsi. Tačiau pats vertingiausias Šrila Prabhupados palikimas, be abejonės, yra jo knygos Vedų šventraščių Bhagavad-Gitos, Šrimad Bhagavatam ir Č aitanja Čaritamritos - vertimai iš sanskrito kalbos su išsamiais vertėjo komentarais, bei paties Prabhupados parašytos knygos. Šį palikimą sudaro daugiau nei 60 tomų. Po to, kai susitiko savo dvasinį Mokytoją, Šrila Prabhupada savo tolimesnį gyvenimą skyrė Mokytojo priesakų vykdymui dovanoti Krišnos sąmonę dvasios vertybes prarandančiam Vakarų pasauliui. Norėdamas visiškai pasišvęsti šiai misijai, Šrila Prabhupada 1959-siais metais priėmė sanjasą tapo atsižadėjusiu vienuoliu. Jis pradėjo versti į anglų kalbą Vedų šventraščius, leisti ir platinti dvasinę žinią nešančius laikraščius ir žurnalus siais, būdamas 65-rių, su keliomis rupijomis kišenėje bei keliais iš sanskrito į anglų kalbą išverstais knygų tomais jis atvyko į Niujorką, turėdamas vieną vienintelį troškimą: įvykdyti Mokytojo priesaką ir suteikti dvasinę malonę Vakarų žmonėms, kenčiantiems dėl vis labiau prarandamo dvasinio identiteto ir nerandantiems atsakymų į egzistencinius būties klausimus spartaus ekonominio vystymosi ir beatodairiškai augančio jausmų tenkinimo kontekste tųjų liepos 13-tąją, Šrila Prabhupada užregistravo ISKCONą Tarptautinę Krišnos Sąmonės Bendriją, tapdamas jos šios dvasinės organizacijos įkūrėju ačarja. Jo sukurta organizacija pakeitė ir tebekeičia daugybės žmonių gyvenimus. Įkurdamas šią Bendriją, Šrila Prabhupada numatė jos misiją: 1. Sistematiškai skleisti žmonių visuomenėje dvasines žinias, išmokyti žmoniją dvasinio gyvenimo metodų, siekiant įtvirtinti tikrąją vertybių sistemą ir pasiekti taiką ir vienovę pasaulyje; 2 / 15

3 2. Skleisti ir platinti Krišnos sąmonę tokią, kokia ji atskleidžiama Bhagavad-Gitoje ir Šrimad-Bha gavatam; 3. Suvienyti visuomenės narius ir priartinti juos prie Krišnos, Aukščiausios Esybės, ugdant ISKCON o narių ir visos visuomenės įsisąmoninimą (suvokimą), kad kiekviena siela yra miniatiūrinė Aukščiausio Viešpaties (Krišnos) dalis; 4. Įgalinti ir skleisti sankirtanos judėjimą šventų Viešpaties vardų kartojimą kartu, - tokį, koks atskleidžiamas Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu mokyme; 5. Atrasti šventas vietas, susijusias su Viešpaties Asmenybe ir žaidimais - ISKCON o narių ir visos visuomenės gerovei; 6. Suvienyti ISKCON o narius, mokant juos paprasto ir natūralaus gyvenimo būdo; 7. Siekiant įgyvendinti išvardintus tikslus, leisti ir platinti laikraščius, žurnalus ir knygas. Įkūręs ISKCON ą, Šrila Prabhupada rūpinosi juo kaip savo kūdikiu. Jausdamas kad, silpstant sveikatai, bet kada gali palikti kūną ir norėdamas užtikrinti organizacijos veiklos tęstinumą, jis įkūrė ISKCON ą valdantį organą GBC (Governing Body Comision), sudarytą iš artimiausių jo mokinių, tapusių ISKCON o zoniniais ačarijomis, prisiėmusiais atsakomybę už Krišnos sąmonės plėtojimą įvairiuose pasaulio kraštuose tųjų rudenį Šrila Prabhupada paliko kūną šventajame Indijos Vrindavano mieste. Nuo to laiko ISKCON o veiklos tęstinumu rūpinasi bendrijos nariai, vadovaujami GBC. Valdantysis GBC organas yra GBC Taryba, ne rečiau kaip kartą metuose susirenkanti šventame Majapuro mieste Vakarų Bengalijoje, Indijoje. Šventasis Majapuro miestas žymus tuo, kad čia, prieš penkis šimtus metų atėjo, gyveno ir apreiškė Savo žaidimus Paties Viepaties inkarnacija Viešpats Šri Čaitanja Mahaprabhu, atkūręs ir padovanojęs žmonijai nuostabią, išaukštintą, Vedinę bhakti-yo 3 / 15

4 gos iją, savo pavyzdžiu atskleisdamas tyros dvasinės meilės apraiškas. tradic Šrila Prabhupados malonės dėka, ISKCON as įkūrė Majapure pasaulinį dvasinį centrą, turintį uždarą, kelių šimtų hektarų dydžio teritoriją, kurioje išsidėstę: šventyklos, mauzoliejai, parkai, biurai, kelionių agentūros, bankų skyriai, valiutos keityklos, mokyklos, akademijos, konferencijų salės, viešbučiai, parduotuvės, restoranai ir barai, gyvenamieji namai, gurukulos (vaikų mokyklos-internatai), įvairios amatininkų dirbtuvės, pienininkystės kompleksas, kirpyklos, ligoninė, vaistinės, bei įvairūs kiti, autonominį gyvenimą užtikrinantys pastatai, statiniai bei įrenginiai. Visa teritorija saugoma vidaus saugos tarnybos, taip sukuriant visišką saugumo jausmą jos gyventojams ir svečiams. Šiuo metu ISKCON o dvasiniame centre Majapure statomas Vedinis planetariumas, pretenduojantis tapti vienu didžiausių religinės paskirties statinių Indijoje ir visame Žemės rutulyje. ISKCON o GBC Taryba, susirinkusi į kasmetinius posėdžius, svarsto ir planuoja ISKCON o veiklą, o po to perteikia ir įgyvendina ją regionuose, kur yra įsikūrę dvasiniai centrai arba šventyklos. Kiekvienai šventyklai ir jos bendruomenei vadovauja prezidentas. GBC tarybos nariai reguliariai vizituoja bendrijos šventyklas ir centrus, esančius jų globojamuose regionuose, stebi, kaip laikomasi dvasinių standartų, kaip vykdoma veikla, teikdami rekomendacijas įvairiais klausimais. Nuo to laiko, kai įkūrėjas Šrila Prabhupada paliko šį pasaulį, ISKCON'as neturi vienasmenio vadovo. Šrila Prabhupada paliko priesaką, kad po jo išėjimo lyderiais tapę artimiausi jo mokiniai ir pasekėjai bendradarbiautų tarpusavyje ir bendromis jėgomis skleistų Krišnos sąmonę po visą pasaulį. Tai, kad bendrija nepaliaujamai auga, rodo, kad šis Šrilos Prabhupados nurodymas yra vykdomas. ISKCON o nariai, sekdami Šrila Prabhupados priesakais, laikosi tam tikros religinės praktikos: kartoja Šventus Dievo vardus, laikosi tam tikrų reguliuojančių principų. Adeptas, siekiantis gauti dvasinį įšventinimą hari nama inicijaciją - pasižada visą gyvenimą kartoti ne mažiau nei 16 ratų maha-mantros (vieną mantros ratą sudaro 108 į vėrinį suverti maldos karoliai, kuriuos perrenkant tarp pirštų, ties kiekvienu pakartojama maha-mantra : Harė Krišna, Harė Krišna, Krišna Krišna, Harė Harė / Harė Rama Harė Rama, Rama Rama, Harė Harė. Taip pat būsimasis mokinys pasižada visą gyvenimą laikytis keturių reguliuojančių principų: 4 / 15

5 1. Nevalgyti, mėsos žuvies, kiaušinių; 2. Nevartoti intoksikacijų (alkoholio, narkotikų, tabako, gėrimų su kofeinu tokių kaip arbata ir kava); 3. Nežaisti azartinių žaidimų; 4. Neturėti neleistinų lytinių santykių; Tokių reguliuojančių principų laikymasis daugeliui nūdienos civilizuotų žmonių gali pasirodyti labai griežtu ir suvaržančiu, tačiau Vedų kultūros požiūriu, tai tėra minimalūs reikalavimai, leidžiantys gyvai būtybei tapti civilizuotu žmogumi ir išsiskirti iš gyvūnų pasaulio, paremto keturių kūniškų instinktų užtikrinimu (valgiu, miegu, seksu ir gynyba). Kiekvienas gali lengvai įstikinti, kad žalingų įpročių atsisakymas ir barbariško bei palaido gyvenimo būdo kontroliavimas suteikia daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo, nei trumpalaikiai tokio gyvenimo būdo teikiami malonumai. Savo veikloje ISKCON as didelį dėmesį skiria dvasinės Vedų kultūros atkūrimui ir gaivinimui, diegdamas jos tradicijas ne tik Vakarų pasaulyje, bet ir šiuolaikinėje Indijoje, laipsniškai prarandančioje savo gilumines kultūrines ištakas. Vedų kultūra tai milžiniškas dvasinis lobynas su daugybe kambarių, kuriuose kiekvienas gali atrasti ir prisitaikyti sau trūkstamą ir reikalingą vertybę. Ji tartum medis su daugybe šakų, šakelių, lapų, žiedų ir vaisių, atspindinčių visus visuomenės poreikius: dvasinius, kultūrinius ir materialius. Vedų kultūra įprasmina žmogaus būtį ir skatina siekti tobulumo, vystant keturis pagrindinius, būtį įprasminančius pagrindus: dharmą, arthą, kamą ir mokšą. Sanskrito terminas dharma turi daug tarpusavyje susietų prasmių, reiškiančių pareigas, religiją, sąvastį, būtį (prigimtį), dėsnius, tvarką, teisingumą. Kiekvienas gimsta, turėdamas daugybę skolų, kurias moka visą savo gyvenimą, vykdydamas ir atlikdamas savo pareigas: Dievui, Tėvynei, šeimai, artimiesiems, tautai, visuomenei, etc. Nuoširdžiai atlikdamas savąsias pareigas, žmogus vystosi, auga, stiprėja ir tobulėja. 5 / 15

6 Dharma vaidina esminį vaidmenį žmogaus gyvenime. Sakoma, kad dharma pasirūpina tuo, kuris rūpinasi dharma. Skolų mokėjimas atliekant savąsias pareigas pagrindinis veiksnys, stiprinantis keturis doro ir dvasingo gyvenimo ramsčius: asketizmą ( tapah ), švarą ( šaučam ), gailestingumą ( daya ) ir teisingumą ( satyam ). Vedų teigimu, netekus šių keturių ramsčių, žmonijos egzistencija taps beprasme ir užsibaigs. Savo ruožtu, šių doro ir dvasingo gyvenimo ramsčių išsaugojimui ir stiprinimui padeda ir keturi reguliuojantys principai, neleidžiantys jų naikinti: alkoholis ir svaigalai naikina asketizmą, neleistini lytiniai santykiai - švarą, mėsos valgymas - gailestingumą ir dosnumą, o azartiniai žaidimai naikina teisingumą. Nuoseklus ir atsakingas pareigų atlikimas ir dorybingumas leidžia pasiekti ir kitus gyvenimo tikslus šiame pasaulyje: arthą harmoningą ekonominį išsivystymą; kamą jausmų tenkinimą, sutinkamai su religijos ir dorovės principais; bei mokšą savirealizaciją, išsivadavimą. Tuo metu, kai visas pasaulis, nežiūrint augančios globalizacijos, vis giliau grimzta į uždarumą ir saviizoliaciją, kuomet gyvų būtybių eksploatacija ir išnaudojimas siekia neregėtas aukštumas, tuo tikslu visapusiškai skatinant ir ugdant jų poreikį vis daugiau, intensyviau ir grubiau ar subtiliau tenkinti savo jusles, gyventi pagal principą dirbk, tenkinkis, sirk ir mirk, kai santykiai tarp žmonių vis labiau persikelia į nuasmenintą elektroninę erdvę, Vedų filosofija ir kultūra moko apriboti ir suvaldyti savo troškimus, tokiu būdu išsivaduojant iš baimių ir vergijos, moko gyventi pagal principą paprastas gyvenimas, išaukštintas mąstymas, akcentuoja harmoningus santykius, suvokiant pasaulį kaip visumą, suteikia galimybę pažinti jo Kūrėją Dievą, akcentuoja pagarbą visoms gyvoms būtybėms, asmeninio bendravimo svarbą, gebėjimą klausytis ir išgirsti vienas kitą, dalyvaujant asmeninių patirčių ir suvokimų mainų ir dalijimosi procesuose, bendravimo sudvasinimą, ugdant ir skatinant gyvų būtybių tikrąjį poreikį duoti o ne vien tik imti, tokiu būdu įprasminant jų būtį, pagrindžiant egzistenciją ir atrandant tikrąjį savo identitetą. 6 / 15

7 Žmogiškųjų santykių harmonijos paieškos persikelia ir santuokinio šeiminio gyvenimo plotmėn, kuriam Vedų kultūra skiria ypatingai didelį dėmesį. Skirtingai nei Vakarų pasaulyje, kur vedamasi iš meilės, Vedų kultūroje vedamasi tam, kad mylėti. Anot Vedų kultūros, Dievo akivaizdoje sudaroma santuoka, sutvirtinta ugnies ceremonija, susieja sutuoktinius ne vienam gyvenimui. Sutuoktiniai mokosi gyventi kartu, mokosi priimti kitą tokiu, koks yra, taip ugdant tarpusavio pakantumą ir pagarbą, ilgainiui įgaunančius prisirišimo, gilaus tarpusavio supratimo ir meilės išraiškas. Visa tai atsispindi ir santykiuose su vaikais santuokinio gyvenimo vaisiais. Menas mylėti ir aukotis, kartu su išsamia auklėjimo metodika, perteikta Vedų kultūroje, leidžia išauginti palikuonis pilnavertėmis, kūrybingomis asmenybėmis, dorais valstybės piliečiais, pasirengusiais atlikti savo pareigas tėvynei ir visuomenei, pasirengusiais kurti šeimas, tęsiančias savo giminės ir tautos tradicijas. Karmos ir reinkarnacijos dėsniai, užmiršti arba pasimetę daugelyje kitų dvasinių tradicijų, labai stipriai akcentuojami Vedų kultūroje, kartu su kitomis Vedų filosofijos doktrinomis, aiškiai atsako į įvairias dviprasmybes ir logiškai pagrindžia veiksmo-atoveiksmio, priežasties-pasekmės, sielos amžinumo, jos santykių su visata ir jos kūrėju Aukščiausiu Viešpačiu principus ir dėsnius, paaiškina sielos kelionę materialiame pasaulyje, keičiant drabužius kūnus, bei atskleidžia dvasinio pasaulio savybes bei grožį ir nurodo būdus bei priemones jį pasiekti. Vedų kultūroje galime rasti daugybę ir kitos, nepaprastai vertingos, teorinės ir praktinės informacijos bei nurodymų, iš esmės apimančių visą žmonijos interesų erdvę: žmogaus ir visatos sandarą, mediciną, astrologiją, astronomiją, matematiką, fiziką, mechaniką, skraidymo meno ir raketinę techniką, gamtos mokslus, chemiją, politiką, sociologiją, karybą, logiką, architektūrą, meną, literatūrą, poeziją, psichologiją, etiką, estetiką, filosofiją, religiją, etc. Visi šie neįkainojami turtai, Vedų teigimu, tėra daugybė nulių, savo vertę įgaunančių tik tada, kai priekyje pastatomas vienetas Dievas. Todėl pagrindinis neaprėpiamų turtų kupinos Vedų kultūros tikslas Dievocentrinės visuomenės kūrimas. Matydama Dievą visa ko ąšimi, žmonija įprasmina savo talentus, sugebėjimus, žinojimą ir pasiekimus. ISKCON as, kaip vienas pagrindinių Vedų kultūros nešėjų ir skleidėjų Vakarų pasaulyje, be abejonės, daro didelę įtaką šių visuomenių raidai, vystymuisi, dorovei ir moralinių savybių formavimui. Ši įtaka tolydžio stiprėja, ISKCON ui įsisavinant vis naujas Vedų kultūros sritis. Milijonai žmonių atsisako mėsos valgymo, intoksikatų ir daugelis jų daro tai ne vien dėl sveikatos gerinimo, bet vedini etinių, moralinių bei dorovinių paskatų, tiesiog suvokdami, kad yra nepriimtina, barbariška ir amoralu žudyti savo jaunesnius brolius tam, kad juos suvalgyti, kad žymiai didesnis pasitenkinimas patiriamas atsisakant intoksikatų, nei džiaugsmas juos vartojant. Milijonai žmonių suvokia azartinių žaidimų ir palaido lytinio gyvenimo keliamą grėsmę, nežiūrint to, kad šie dalykai reklamuojami ir peršami mums kiekviename žingsnyje. Milijonai žmonių suvokia, kad ne ekonominis išsivystymas ir ne juslinis pasitenkinimas yra svarbiausi dalykai gyvenime, darantys mus laimingais - greičiau atvirkščiai. Milijonai žmonių suvokia, kad 7 / 15

8 gyvenimas be Dievo skurdus ir destruktyvus, o ne džiaugsmingas ir išlaisvinantis, kaip propaguoja dauguma šiuolaikinių visuomenės vedlių ir autoritetų, deginamų geismo ir turtėjimo godulio, beatodairiškai siekiančių pelno augimo ir su tuo susijusio vartojimo skatinimo. Milijonai žmonių vis aiškiau suvokia, kad norint užkardyti nusikalstamumą, sustabdyti karus, ekologines katastrofas, vis labiau augančio radikalizmo ir teroristinių išpuolių grėsmes, reikia formuoti visuomenėse kitas, alternatyvias vertybių sistemas, paremtas tikėjimu, morale, dorove, sąžiningumu, pagarba, nuolankumu savybėmis, nūnai nykstančiomis iš visuomenės sąmonės, žodynų ir šnekamosios kalbos. Kad didžiausia žmonijos ir visuomenių rykštė yra ne ekonominės krizės ir suirutės, ne įstatyminės bazės netobulumas ar blogai išrinkti politikai, o kvalifikuotų lyderių bei vadovų, - moralių, sąžiningų, sugebančių vesti paskui save ir išmanančių, kuria kryptimi reikia judėti,- trūkumas. Kad tokių savybių formavimas įmanomas tik įveikus savąją puikybę, pasipūtimą, egoizmą, pyktį, geismą ir godumą, ugdant nuolankumą ir pagarbą kitoms gyvoms būtybėms, sąžiningumą, padorumą, norą kurti ir bendradarbiauti. Nesunku suvokti, kad visa tai įmanoma tik tada, jei įsileisime Dievą į savo gyvenimą. Kitaip sakant jei sukursime Dievocentrinę visuomenę. ISKCON as nėra vienintelis, vedantis žmoniją šia kryptimi. Daugybė religijų ir dvasinių judėjimų kelia sau panašius tikslus ir veikdamos bendrai, apsaugo žmoniją nuo visiškos destrukcijos, susinaikinimo ir išnykimo. Neveltui sakoma, kad tol, kol žemėje išliks šventraščiai ir bent vienas tikintysis, žmonija neišnyks. Tačiau ISKCON as, remdamasis Vedų kultūra, jos visapusiška, neišsemiama išmintimi ir nurodymais, įgyja ypatingą potencialą ugdyti visuomenės lyderius, asmenybes, gebančias mokyti savo pavyzdžiu ir kreipti visuomenę teisingo vystymosi linkme. ISKCON as jaunas, tačiau sparčiai besivystantis dvasinis judėjimas. Tokiam judėjimui, atstovaujančiam tūkstantmečius besiformuojančią Vedų kultūrą ir vieną seniausių žemės rutulyje žinomų religinių-filosofinių doktrinų sanatana dharmą amžinąją pareigą, arba religiją, akcentuojančią pagrindinį gyvos būtybės tikslą - būtinybę suvokti savo konstitucinę padėtį Dievo atžvilgiu ir atkurti užmirštus meilės santykius su Juo, be abejo, 50-metis nėra didelis amžius. Kaip ir visos organizacijos ar judėjimai, ISKCON as išgyvena gimimo, vaikystės, augimo ir brandos stadijas. Nieko keista, kad augimo ir vystymosi laikotarpyje judėjimas neišvengė klaidų. Tarp jų galima paminėti atsidavimo tarnystės, kaip vienintelio pagrindinio prioriteto nustatymą, sumenkinant kitus prioritetus atsidavusių dvasingumo ugdymą, savo narių ir jų indėlio į judėjimo formavimą įvertinimą, rūpestį brahmačariais nevedusiais, besimokančiais adeptais, taip pat netinkamai formuotą požiūrį į moteris, vaikus ir jų globą, atsidavusių socializaciją, tam tikrą aroganciją kitų sampradajų ir dvasinių autoritetų atžvilgiu, etc. Tačiau džiugina tai, kad ISKCON as gana greitai pastebėjo, identifikavo ir ėmėsi žingsnių, keičiant ir šalinant klaidas, netinkamą elgesį ir nuostatas. Toks sugebėjimas savikritiškai analizuoti, pastebėti ir pripažinti savo klaidas bei parinkti žingsnius, reikalingus jų pašalinimui, liudija judėjimo brandą, pasiektą per sąlyginai trumpą laikotarpį. 8 / 15

9 ISKCON as nuo pat savo veiklos pradžios skiria didelį dėmesį alkstančiųjų maitinimui prasadu (malone), - Dievui paaukotu maistu. Anot Vedų kultūros, aplink šventyklas kelių mylių spinduliu neturi būti badaujančių. Šiandien visame pasaulyje ISKCON o atsidavę kasdien išdalija virš milijono porcijų prasado, taip palaikydami alkstančius žmones. Dievui paaukotas maistas prasadas (malonė), - taip pat yra platinamas šimtuose vegetarinių restoranų ir užeigų, ISKCON o atsidavusių įsteigtų daugelyje miestų įvairiose pasaulio šalyse, vis labiau populiarėjančių dėl nebrangaus, labai skanaus ir su meile, iš gerų, kokybiškų produktų paruošto maisto. Sekdamas Šrila Prabhupados ir brahma-madhva-gaudija-vaišnavizmo dvasios mokytojų sekos paramparos nurodymais, ISKCON as labai didelį dėmesį skiria Krišnos sąmonės skleidimui pasaulyje. Tuo tikslu 1972m. įkurtas leidybinis ISKCON o padalinys BBT (Bhaktivedanta Book Trust), kuris nesustodamas leidžia Šrila Prabhupados knygas įvairiausiomis pasaulio kalbomis. Šrila Prabhupados išverstos knygos su išsamiais komentarais pripažįstamos visame pasaulyje. Žymiausi universitetai, bibliotekos ir mokslinio tyrimo institutai turi įsigiję šių knygų komplektus, pripažindami Šrila Prabhupados vertimų ir parašytų komentarų autentiškumą bei atitikimą Vedų filosofijai ir kultūrai. Prabhupadai dar tebeesant gyvam, jo knygos buvo išverstos į dvidešimt aštuonias kalbas. Šiai dienai BBT rūpesčiu ir atsidavusių pastangomis bei Viešpaties malone Šrila Prabhupados knygos išverstos į daugiau nei 80 pasaulio kalbų. Bendras jų tiražas sudaro virš pusės milijardo egzempliorių ir nepaliaujamai auga. BBT šiuo metu yra viena produktyviausių leidyklų pasaulyje. Prabhupados knygos platinamos įvairiais būdais, daugiausiai pačių ISKCON o atsidavusių, trokštančių tarnauti dvasios mokytojui, Šrila Prabhupadai bei guru paramparai ir suteikti žmonijai dvasines žinias, pastangomis. Kiekvienais metais gruodžio mėnesį vyksta Prabhupados knygų maratonas, kurio metu atsidavę, apimti sveiko sportinio azarto, lenktyniauja tarpusavyje, be sustojimo ir beveik be poilsio platindami Šrila Prabhupados knygas. ISKCON o atsidavę skleidžia Krišnos sąmonės judėjimo idėjas ne vien platindami knygas. Tam padeda ir harinamos religinės eitynės, kurių metų šlovinami šventi Dievo vardai, sudarant galimybę juos išgirsti plačiajai visuomenei, reguliariai rengiamos paskaitos ir teminiai seminarai, vykstantys šventyklose, ISKCON o centruose ir viešose vietose, dvasinės šventės ir festivaliai, organizuojami ISKCON o atsidavusių visame pasaulyje, retrytai specifinės rekolekcijos, skirtos pristatyti Vedų kultūrą ir vystyti Krišnos sąmonę, alternatyvus švenčių organizavimas, ugdant suvokimą, kad galima švęsti ir linksmintis blaiviai, 9 / 15

10 nesisvaiginant, nevartojant narkotikų ir neištvirkaujant, didelis dėmesys, skiriamas šeimoms ir jų stabilumo išsaugojimui, vienuolynų visuomenės dvasinės apšvietos centrų - steigimas, kaimo bendruomenių stegimas, labdaros-paramos fondai, dorovinio ugdymo vaikų darželiai-mokyklėlės, dvasinio ugdymo mokyklos, aukštojo mokslo įstaigos, jogos ir sveikatingumo mokyklos bei centrai, vyresnio amžiaus žmonių priežiūros ir slaugos namai, ajurvediniai grožio ir masažo salonai, Vedų kultūrą pristatančių šokio meno mokyklų ar teatro trupių ir kolektyvų kūrimas ir palaikymas, skurstančiųjų maitinimas, vegetarinių užkandinių ir restoranų tinklo steigimas, vegetarinio maisto gaminimo kursų organizavimas, prasado gaminimas ir platinimas, ekologiškų maisto ir kosmetikos produktų gamyba ir platinimas, astrologinių paslaugų teikimas, vastu vedinio feng-shui analogo - principų diegimas architektūroje ir interjere, ir, be abejo,- siekis ugdyti ISKCON o narių ir visos visuomenės dorovę ir moralę bei sugebėjimą mokyti ir pamokslauti savo asmeniniu pavyzdžiu. Visame pasaulyje ISKCON o atsidavę gerbiami už pagalbą kovojant su žmonijos rykšte, narkomanija, sugebėjimą išgydyti net ir užkietėjusius narkomanus, užtikrinti jų socializaciją. Kai kurios ISKCON o bendruomenės, tokios kaip Radhanatha Svamio bendruomenė Džuhu (Mumbajus, Indija), ar Šivarama Svamio kaimo bendruomenė Vengrijoje, yra pelnę valstybinį pripažinimą ir valstybės paramą, kaip nepaprastai įdomūs ir vertingi socialiniai eksperimentai. Kiekvieną ankstų rytą, 4.30, šimtuose ISKCON o šventyklų, prasideda mangala arati, rytinės pamaldos, tuo pat metu vykstančios ir daugiau nei tūkstantyje centrų bei tūkstančių atsidavusių namuose, nustatyta tvarka garbinant Dievybes. Po to vyksta mantra meditacija, vėliau Dievybių sveikinimas, guru puja dvasinio mokytojo pagerbimo ceremonija, rytinė Šrimad- Bhagavatam paskaita ir pusryčiai, po kurių atsidavę užsiima dienos darbais. Vakarais vyksta Bhagavad-Gitos paskaita ir gaura-arati vakarinės pamaldos, po kurių aukojamas ir geriamas karštas pienas ir einama ilsėtis. Šiandieninis ISKCON as vienija daugiau nei šešis šimtus šventyklų, kaimo bendruomenių, mokyklų ir internatų, daugiau nei tūkstantį trys šimtus centrų. Judėjimas apjungia nuo milijono iki kelių milijonų žmonių, laikančių save judėjimo nariais, draugais ar jam prijaučiančiais. Judėjimas sparčiai vystosi ir plečiasi, ypač Indijoje, Afrikoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Azijos šalyse, taip pat postsovietinėse šalyse. Šis augimas atsveria mažai besiplečiantį ar kiek sumenkusį vystymąsi Vakarų valstybėse ir JAV, pasižyminčiomis labai aukštu ekonominiu išsivystymu ir to sąlygojamu beatodairišku jausmų tenkinimu. 10 / 15

11 Iš Pabaltijo valstybių sparčiausiai ISKCON as vystosi Lietuvoje, kartais dar vadinamoje ISKCON o avangardu. Buvusioje SSRS teritorijoje Krišnos sąmonės judėjimas užgimė šios imperijos širdyje Maskvoje, kurią, pramušęs geležinę uždangą, 1971-siais aplankė Šrila Prabhupada. Nežiūrint to, kad Prabhupados vizito metu KGB kontroliavo kiekvieną žingsnį, jam pavyko pabendrauti su vienu jaunuoliu, gatvėje užkalbinusiu jo sekretorių, prašant parduoti džinsus. Šis atsakė džinsų pardavimui neturįs, tačiau galįs organizuoti susitikimą su dvasiniu mokytoju Svamiu. Šis jaunuolis, Anatolijus Piniajevas, tapo pirmuoju įšventintintu Prabhupados mokiniu SSRS, gavusiu dvasinį vardą Ananta Šanti das. Jo pastangomis ir Šrila Prabhupados malone Krišnos sąmonė pasklido po Sovietų Sąjungos respublikas. Krišnos sąmonės judėjimas atkeliavo į Lietuvą jų metų rudenį, kuomet iš Rygos atvykę ISKCON o atsidavę dovanojo Krišnos sąmonės žinią pirmiesiems bhakti yoga susidomėjusiems jaunuoliams Šiaulių pedagoginiame institute, taip pat Kaune, tuometiniame S. Žuko taikomosios dailės technikume, kiek vėliau - Vilniuje. Vėlesniais metais susidomėjusių ir praktikuojančių skaičius tolydžio augo, ypač metų laikotarpyje, kuomet prisijungė didelė grupė žmonių, Krišnos sąmonės dėka pakeitusių savo gyvenimus. Atsidavę ėmė bendrauti tarpusavyje, rinktis kartu, kad pašlovinti Dievo vardus, pagerbti prasadą, klausytis įrašų, ar pasidalinti tarpusavyje dvasinėmis žiniomis, kurios tada dar buvo sunkiai prieinamos dėl spausdintų literatūros šaltinių trūkumo ir elektroninės erdvės nebuvimo siais Lietuvoje atsirado pirmieji mokiniai, gavę dvasinius įšventinimus (inicijacijas) jų rudenį įvyko pirmasis susidūrimas su represinėmis struktūromis, kuomet KGB darbuotojai, padedami milicijos, įsiveržė į atsidavusių surengtą programą viename iš daugiabučio gyvenamo namo butų Kaune. Po to prasidėjo atsidavusiųjų persekiojimas: kvietimai į KGB, moralinis ir psichologinis spaudimas, mėginimai užverbuoti KGB informatoriais, vieši svarstymai, šalinimai iš aukštųjų mokyklų, atleidimai iš darboviečių, vykę su KGB žinia ir jų nurodymu, susidorojimai su atsidavusiais, uždarant juos beprotnamiuose ar netgi venerinių ligų ligoninėse. Prasidėjo visuotinis atsidavusių sekimas, klausantis telefoninių pokalbių, renkant informaciją apie jų draugus, bendraminčius, bendravimo ratą, kenkiant ne tik jiems, bet ir jų artimiesiems, giminaičiams bei draugams. 11 / 15

12 Siekdami dalintis dvasinėmis žiniomis ir džiaugsmu su kitomis gyvomis būtybėmis, atsidavę pradėjo leisti pirmuosius spausdintus leidinius: žurnalą Troškimų medis, pirmąsias knygeles, išleistas rusų ir lietuvių kalbomis: Kartok ir būk laimingas Lengva kelionė į kitas planetas (rusų kalba), Šri Išopanišada, Indiškos mąstysenos knygelė (rusų kalba), Išsivadavimo beieškant, Harė Krišna -Tobulesnis skonis. Kiek vėliau spaustuvėje pradėta spausdinti knygas, visų pirma - Bhagavad-Gita kokia ji yra,- aprūpinant jomis kitas Sovietų sąjungos respublikas. Be abejo, tokia veikla buvo pogrindinė ir labai pavojinga. Atsidavę organizavo ne tik knygų spausdinimą, bet ir spaudos lankų lankstymą, pjaustymą, knygų įrišimą bei pervežimą ne tik Lietuvos, bet ir buvusios SSRS teritorijoje. Už kiekvieną tokios veiklos epizodų grėsė baudžiamoji atsakomybė. Krišnos atsidavusių pastangomis Lietuvoje taip pat buvo organizuota medinių maldos karolių gamyba, per Maskvą išskirstant šiuos karolius atsidavusiems po visą Sovietų Sąjungą. Bėgant laikui, KGB spaudimas augo ir stiprėjo, pasipylė užsakyti straipsniai periodinėje literatūroje ir spaudoje, formuojant itin neigiamą visuomenės požiūrį į Krišnos sąmonės atsidavusius, klijuojant jiems CŽV agentų, religinių fanatikų, sektantų, psichinių ligonių, iškrypėlių ir ištvirkautotojų, žmonių luošintojų ir pan. etiketes, tokiu būdu morališkai ruošiant visuomenę visiškam Krišnos sąmonės sunaikinimui. Lietuvos KGB darbuotojai sekė vadovybės nurodymais iš Maskvos ir savo kolegų patirtimi Rusijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Gruzijoje (ypač Abchazijoje) bei kitose sovietų respublikose, kuriose atsidavusieji buvo masiškai sodinami į kalėjimus, specialios paskirties psichiatrines ligonines, kuriose jie būdavo žeminami, kankinami ar net žudomi. Nežiūrint to, kad Lietuvos KGB, galbūt dėl lėtesnio ir romesnio lietuvių būdo, persekiojimo mąstais ir susidorojimo rezultatyvumu neprilygo kolegoms iš kitų sovietinių Rusijos, Ukrainos ar pietinių respublikų, Lietuvoje taip pat ketinta visiškai sunaikinti Krišnos sąmonę. Kaip atskleidė jau nepriklausomybės laikais tapusi prienama archyvinė medžiaga, KGB buvo parengusi planą, numatantį konkrečias poveikio priemones atskiriems asmenis, - pradedant individualiomis poveikio priemonėmis, - pokalbiais, spaudimu, pašalinimu iš aukštosios mokyklos ar darbovietės ir baigiant eliminavimu iš visuomenės, sukompromitavimu ir susidorojimu siais metais, atlikus eilę kratų atsidavusių butuose ir namuose, imtos kurpti baudžiamosios bylos, remiantis liūdnai pagarsėjusiu Sovietų Sąjungos baudžiamojo kodekso straipsniu, numatančiu baudžiamąją atsakomybę už kenkimą sveikatai, prisidengiant religine praktika ar veikla. Kitas baudžiamojo kodekso straipsnis, taip pat naudotas tuo laiku persekiojant Krišnos atsidavusius, buvo valkatavimas, kuris buvo taikomas šalinant juos iš mokymosi įstaigų ir duodant nurodymus įstaigoms bei organizacijoms neįdarbinti tokių asmenų. 12 / 15

13 1986-jų rudenį, Lietuvos Krišnos sąmonės atsidavę pirmakart susirinko kartu atšvęsti Džanmaštami Viešpaties Krišnos atėjimo dienos. Šventė buvo numatyta Biržų B.Sruogos muziejaus patalpose, kuriame vienas atsidavusiųjų dirbo sargu. KGB, iš anksto sužinoję apie šį, atsidavusių ruošiamą sambūrį, surengė respublikinę operaciją, kurios metu metė kone visos Lietuvos saugumo pajėgas, siekiant sulaikyti ir išgaudyti sektantus. Vakarų visuomenė griežtai kritikavo tokį tikinčiųjų persekiojimą Sovietų Sąjungoje. Apie visas baudžiamąsias bylas, sulaikymus, kratas, atleidimus, priverstinius gydymus, sumušimus ir nužudymus būdavo nedelsiant informuojamos visuomenė ir žmogaus teisių gynimo organizacijos. Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje tokią informaciją galima buvo išgirsti per Amerikos balsą, Laisvosios Europos radiją - laisvosios Vakarų visuomenės informacinius ruporus, skirtus Sovietinėms šalims. Per visą Sovietų Sąjungos gyvavimo laikotarpį, nežiūrint nuolatinių trukdymų, bandymų blokuoti radijo ryšį, pykčio ir pagiežos, pilamos ant šių radijo stočių Sovietų masinės informacijos priemonėse, KGB taip ir nepavyko sustabdyti ir užgniaužti šio laisvos informacijos srauto, pasiekiančio pavergtą žmonijos dalį. Visą šią KGB beprotybę ir bakchanaliją, siekiant visiškai sunaikinti Krišnos sąmonę, gainiojant, persekiojant ir net ir fiziškai naikinant jos pasekėjus, sustabdė 1986 siais metais Michailo Gorbačiovo, tuometinio Sovietų Sąjungos prezidento, pradėta perestroika, galiausiai privedusi Sovietų Sąjungą prie subyrėjimo ir žlugimo. KGB gavo nurodymus apmalšinti savo uolumą persekiojant atsidavusiuosius. Kartu sumažėjo spaudimas ir kitoms religinėms konfesijoms siais prasidėjo atsidavusių paleidimo iš įkalinimo įstaigų ir spec.paskirties psichiatrinių ligoninių procesas, nustota šalinti juos iš darboviečių ir mokymosi įstaigų. Praėjus pusmečiui, baudžiamosios bylos prieš Lietuvos Krišnos sąmonės atsidavusiuosius buvo nutrauktos. Pajutę naujus vėjus, tikintieji nedelsiant pradėjo kovą už savo sąžinės laisvę ir teises. Pirmoji pasiekta pergalė asmeninių daiktų, įrašų ir religinės atributikos, konfiskuotų ir užgrobtų kratų metu, susigražinimas. Tai pavyko padaryti tik po dvejų metų spaudimo ir nuoseklaus susirašinėjimo su milicija, prokuratūra, miestų komitetais, LTSR Ministrų Taryba, bei SSRS Aukščiausia Taryba. Ypač sunku buvo atgauti dalį daiktų, KGB prichvatizuotų asmeninėms reikmėms: vakarietišką garso įrašymo ir atkūrimo techniką, originalius vakarietiškus knygų, žurnalų ar plokštelių leidinius. Dalis daiktų taip ir liko negražinta. Taip pat nebuvo gražinti konfiskuoti spausdintų knygų tiražai. Tuo pat metu susirūpinta Krišnos sąmonės įteisinimu ir legalizavimu Lietuvoje. Tuo tikslu buvo bendraujama ir susirašinėjama su miestų komitetais, LTSR Aukščiausia Taryba, LT religinių reikalų komitetu prie LTSR MT, SSRS AT ir SSRS religinių reikalų Taryba prie SSRS MT siais Krišnai atsidavę vaišnavai surengė pirmąsias gatvės eitynes, kurias budriai stebėję ir 13 / 15

14 sekę KGB ir milicijos darbuotojai tąsyk nesiryžo imtis represinių priemonių ir eitynių nenutraukė. Tai įvyko savaite anksčiau, nei savo pirmąsias eitynes surengė Lietuvos Laisvės lyga. Atsidavusieji pradėjo atvirą kovą už sąžinės laisvę. Nežiūrint to, KGB netrukus atsitokėjo ir, veikdami kartu su milicija, nutraukė kiek vėliau, tais pačiais metais, vykusias Krišnos sąmonės atsidavusių eitynes Kaune, sulaikydami jų dalyvius siais ISKCON o atsidavusių pastangomis Kaune buvo surengta pirmoji radhayatra vežimų festivalis-eitynės, kuomet Dievybės, sekant Indijos Džaganatha-Purio mieste nusistovėjusia ir visame pasaulyje pagarsėjusia tradicija, talpinamos į vežimą(-us) ir, traukiant jį (juos) virvėmis, vežamos miesto gatvėmis, dainuojant ir šlovinant Dievo vardus. Tai buvo pirmoji radha yatra visoje Sovietų Sąjungoje, pradėjusi naują tradiciją daugelyje miestų. Nuolatinis spaudimas, atakavimas raštais, reikalavimais ir priminimais, galiausiai davė vaisių: Po SSRS religinių reikalų komiteto prie SSRS MT 1988-siais priimto sprendimo leisti legalizuoti Krišnos sąmonės judėjimą Rusijoje (ISKCON as tapo pirmąja nauja religine konfesija, užregistruota SSRS nuo pat revoliucijos laikų), analogiški sprendimai buvo priimti ir Lietuvoje, įregistruojant Vilniaus Ir Kauno KS religines bendruomenes (atat siais ir 1989-siais). Taip Krišnos sąmonės judėjimas buvo įteisintas Lietuvoje. Nežiūrint gaivaus pertvarkos vėjo, KGB dirbo savo darbą. Atsidavę tebebuvo sekami, buvo bandoma kištis į jų gyvenimus, kompromituoti visuomenės akyse. Neištvėrę nuolatinio persekiojimo ir sunkumų, nemažai atsidavusių emigravo į Vakarų pasaulį, kur būdavo pripažįstami politiniais pabėgėliais, kentėjusiais kovoje už sąžinės laisvę siais Krišnos sąmonės judėjimo atsidavę įsigijo gyvenamą pastatą Raudonosios Armijos (dabar - Savanorių pr.) 37, Kaune. Likimo valia šis pastatas tapo pirmąja Krišnos sąmonės judėjimo šventykla visoje buvusioje SSRS siais šioje šventykloje oficialiai buvo instaliuotos Dievybės, ji gavo pavadinimą - Kauno Šri Šri Nitai Gauračandros šventykla. Vilniuje šventykla įkurta Raugyklos gatvės 23 numeriu pažymėtame pastate, pavadinant ją (pagal garbinamų Dievybių vardus) - Vilniaus Šri Šri Nitai Gaurasundaros šventykla. Šventyklose atliekamos reguliarios pamaldos, laikantis patvirtintos tvarkos, taikomos visoms ISKCON o šventykloms. Netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo užregistruotos Šiaulių, Klaipėdos ir Visagino Krišnos sąmonės religinės bendruomenės. Vis dėlto, ISKCON o GBC priėmus nutarimą tuo metu apsiriboti dvejomis Vilniaus ir Kauno šventyklomis Lietuvoje, pastarųjų bendruomenių registracija nebuvo pratęsta. 14 / 15

15 Paskutiniaisiais metais, daugėjant Krišnos sąmonės atsidavusių ir judėjimui plečiantis, GBC nuostata pasikeitė, todėl buvo įregistruotos Krišnos sąmonės religinė bendruomenė Bhaktivedanta Kaune (2010-siais), Kėdainių Pajieslio Krišnos sąmonės religinė bendruomenė (2011-siais), kurioje nuo 2014-jų garbinamos Giriradžo ir Gaura-Nitai Dievybės, Krišnos sąmonės religinė bendruomenė VšĮ Dvaraka Krišnos sostinė Kaune (2012-siais), kurioje Dievybės instaliuotos 2014-tais, pavadinant jas Šri Šri Nitai-Gaurasundara, rengiamasi registruoti Kelmės Krišnos sąmonės religinę bendruomenę Naujoji Gokula, kurioje garbinamos Giriradžo ir Radha-Golokananda Dievybės (atitinkamai nuo 2003-jų ir 2009-jų), įkurtas Vaišnavų vienuolynas Pajieslyje, Nomen sancty monastery (Švento vardo vienuolynas) Paltininkų kaime Kaišiadorių rajone (2015-siais), kuriame 2016-siais instaliuotos Gaura Nitai Dievybės nuostabiais vardais - Nartana priya Nitai - Natavara Gaura, ruošiamasi registruoti Klaipėdos Krišnos sąmonės religinę bendruomenę, įvairiuose miestuose įkurti Krišnos sąmonės paramos labdaros fondai, įkurta viešoji įstaiga, užsiimanti nacionalinių vaišnavų švenčių vasaros ir žiemos festivalių, padajatros - kasmetinės radhayatros festivalio - piligriminės kelionės po Lietuvą, bei respublikinės Janmaštami šventės organizavimu, užregistruota visa eilė Vedų kultūros ir vaišnavų centrų įvairiausiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Daugėjant Krišnos sąmonės religinių bendruomenių, Vedų kultūros ir vaišnavų centrų Lietuvoje, kyla poreikis koordinuoti judėjimo veiklą ne tik atskiruose miestuose, tačiau ir visoje Respublikoje. Todėl planuojama steigti Lietuvos Krišnos sąmonės religinę bendriją, vienijančią visas Krišnos sąmonės judėjimo bendruomenes ir organizacijas Lietuvoje. Tuo tikslu, dar iki oficialiai įregistruojant tokią bendriją, keletą pastarųjų metų reguliariai vyksta Krišnos sąmonės judėjimo Lietuvoje Nacionaliniai Susirinkimai, kuriuose dalyvauja bendruomenių ir centrų lyderiai ar atstovai. Tokie susirinkimai vyksta keturis kartus metuose. Susirinkimo nutarimai derinami su ISKCON o GBC ir, gavus pritarimą ar patvirtinimą, tampa privalomi visiems Krišnos sąmonės judėjimo padaliniams Lietuvoje. Nacionaliniai Krišnos sąmonės judėjimo susirinkimai deda pamatus Nacionalinės Tarybos būsimos Lietuvos Krišnos sąmonės bendrijos valdančiosios institucijos formavimui. Lietuvos Krišnos sąmonės judėjimas, kaip ir kitos ISKCON o organizacijos visame pasaulyje, sutelkdamas didelį dėmesį savo narių lavinimui, jų moralinių-dorovinių savybių formavimui, tvirtų, stabilių šeimų kūrimui, judėjimo narių socializacijai, savo narių bei visos visuomenės švietimui ir auklėjimui, vaikų auklėjimui, socialinei rūpybai, neįkainojamos Vedų kultūros skleidimui, neabejotinai vaidina didelį ir tolydžio augantį vaidmenį, formuojant sveiką visuomenę, stiprinant jos dorovę ir moralę, ugdant sąžiningus, pareigingus ir atsakomybės nesikratančius valstybės piliečius. 15 / 15

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasiškai augu ir tobulėju. Tai duoda man vidinės jėgos savyje

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

XXXXXXXXX PASKAITOS TEMA

XXXXXXXXX PASKAITOS TEMA "Kaip geriau suprasti savo moksleivius ir užtikrinti jų sėkmingą bendradarbiavimą?" (remiantis Dr. I. Adizes metodologija) Lektorius: 2012 m. lapkričio 10 d., Kaunas Dr. Adizes yra vienas iš pirmaujančių

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavimą Bendradarbiavimas šeima - mokykla Svarbi ugdymo sąlyga

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį prašymą) Viešpaties malda Dieve Tėve ir Motina mūsų,

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau