Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sveikatos rastingumo tyrimas-2012"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMO DUOMENŲ APŽVALGA Vilnius 2012

2 TURINYS Įvadas... 3 Naudojimasis įvairiais sveikatos informacijos šaltiniais... 4 Gautos sveikatos informacijos supratimas... 5 Gautos sveikatos informacijos poveikis respondentų elgsenai... 6 Išvados ir pasiūlymai... 7 Priedai 1 priedas. Gyventojų sveikatos raštingumo tyrimo anketa priedas. Gyventojų sveikatos raštingumo tyrimo anketų statistika priedas. Gyventojų sveikatos raštingumo tyrimo duomenų lentelės lentelė. Naudojimasis įvairiais sveikatos informacijos šaltiniais lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigų platinamų leidinių supratimas lentelė. Radijo ir televizijos laidų apie sveikatą supratimas lentelė. Gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamos informacijos apie sveikatą supratimas lentelė. Gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamų rekomendacijų, patarimų bei nurodymų supratimas lentelė. Vaistų vartojimo instrukcijų ir užrašų ant pakuočių supratimas lentelė. Gebėjimas užpildyti medicininius dokumentus lentelė. Kreipimasis, kad padėtų suprasti sveikatos informaciją lentelė. Gautos sveikatos informacijos poveikis respondentų sveikatos elgsenai lentelė. Respondentų deklaruotų sveikatos elgsenos pokyčių dažnumas

3 LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMO DUOMENŲ APŽVALGA Įvadas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutu ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurais 2012 m. rugsėjo spalio mėn. atliko 18-os rajonų ir miestų suaugusių gyventojų apklausą, siekdamas įvertinti jų gebėjimus ieškoti ir suprasti sveikatos informaciją. Pirminės sveikatos priežiūros centrų lankytojams ir sveikatos mokymo renginių dalyviams buvo išdalintos 6823 anketos (1, 2 priedai). Jas užpildė 6282 respondentai (92,1 proc.). Tyrimo duomenų analizei panaudotos 6172 anketos (98,2 proc.). 75 proc. respondentų sudarė moterys, 25 proc. vyrai. Amžiaus vidurkis 42,5 m. Daugiausia respondentų (69,7 proc.) buvo vidutinio (30 59 m.) amžiaus, 18,1 proc. respondentų buvo jaunesnio (18 29 m.) ir 12,2 proc. vyresnio amžiaus ( 60 m.) žmonės. Tyrimo duomenų lentelės pateiktos 3 priede. Lentelėse duomenys pateikti procentais. Kai kuriose lentelėse bendra eilutės procentų suma yra didesnė už 100, nes vienas respondentas galėjo pažymėti keletą jam tinkamų atsakymų. Ne visi respondentai atsakė į visus anketos klausimus (nenurodė lyties, amžiaus, išsilavinimo ir kt.), todėl bendras atsakiusių į tam tikrą anketos klausimą asmenų skaičius gali būti mažesnis už bendrą tyrime dalyvavusių respondentų skaičių. Svyravimai neviršijo 5,5 proc. ir esminės įtakos apklausos rezultatams neturėjo. Pagal Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumo tyrimo duomenis apžvalgą parengė Zenonas Javtokas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, el. p. 3

4 1. Naudojimasis įvairiais sveikatos informacijos šaltiniais Informacija apie respondentų naudojimąsi sveikatos informacijos šaltiniais, priklausomai nuo jų amžiaus, lyties, išsimokslinimo, užsiėmimo bei sveikatos būklės pateikta 3 priedo 1 lentelėje. 95,1 proc. respondentų geba naudotis nors vienu sveikatos informacijos šaltiniu. Daugelis respondentų naudojasi keletu sveikatos informacijos šaltinių (vidutiniškai vienas respondentas naudojosi 3 informacijos šaltiniais) ,1 54, ,2 36,8 36, ,1 1 pav. Pagrindiniai gyventojų naudoti sveikatos informacijos šaltiniai (procentais) Pastaba: vienas respondentas galėjo nurodyti keletą informacijos šaltinių, todėl bendra suma didesnė už 100 Dažniausiai gyventojai kaip sveikatos informacijos šaltinį nurodė televizijos laidas (64,1 proc.), gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų patarimus (54,1 proc.), spaudą (52,0 proc.) ir internetą (48,2 proc.) (1 pav.). Vyrų ir moterų pagrindiniai informacijos šaltiniai nesiskyrė, tik moterys jais naudojosi dažniau nei vyrai. Vyresnio amžiaus žmonės ( 60 m.), dažniau naudojosi gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų patarimais (59,2 proc.), klausėsi radijo sveikatos laidų (59,2 proc.), o jaunesni ( 29 m.) dažniau informacijos ieškojo internete (54,6 proc.). Geros sveikatos, dirbantys, su aukštuoju išsilavinimu respondentai dažniau naudojosi internetu, o nedirbantys, blogesnės sveikatos, turintys žemesnį išsilavinimą dažniau žiūrėjo televizijos ir klausėsi radijo laidų, kreipdavosi patarimų į gydytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus (p 0,05). 4

5 2. Gautos sveikatos informacijos supratimas Duomenys apie iš įvairių šaltinių gautos sveikatos informacijos supratimą, priklausomai nuo respondentų amžiaus, lyties, išsimokslinimo, užimtumo ir sveikatos būklės, pateikti 3 priedo 2 8 lentelėse. 43,1 proc. respondentų kartais arba dažnai būna sudėtinga suprasti gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamą sveikatos informaciją ar patarimus (48,7 proc.), 38,1 proc. vaistų vartojimo instrukcijas ir užrašus ant pakuočių, 25,6 proc sveikatos priežiūros įstaigų platinamus leidinius (2 pav.), 21,0 proc. radijo ir televizijos sveikatos laidas (iš jų 74,7 proc. turėjo pastabų dėl jų turinio, 27,7 proc. dėl apipavidalinimo ar pateikimo formos). Neskaitė 9,5 Kartais būna sudėtinga suprasti 25,6 64,9 Suprasti paprasta 2 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų platinamų leidinių supratimas (procentais) Nesuprantančiųjų skaičius didesnis tarp vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, nedirbančių, blogesnės sveikatos būklės respondentų. (p 0,05). Vyresnio amžiaus ( 60 m.) vyrams, žemesnio išsilavinimo, nedirbantiems, blogesnės sveikatos respondentams sudėtingiau suprasti informaciją apie sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją skaitant sveikatos priežiūros įstaigų platinamus leidinius (brošiūras, atmintines, skrajutes), klausantis radijo bei žiūrint televizijos laidas, klausantis gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamų patarimų, skaitant instrukcijas ir užrašus ant vaistų pakuočių, pildant medicininius dokumentus nei moterims, jaunesnio ( 29 m.) ir vidutinio (30 59 m.) amžiaus, aukštesnio išsilavinimo, dirbantiems, geros sveikatos būklės respondentams (p 0,05). 5

6 Jaunesnio ( 29 m.) ir vyresnio amžiaus ( 60 m.), žemesnio išsilavinimo, nedirbantys, blogesnės sveikatos respondentai, lyginant su vidutinio amžiaus (30 59 m.), aukštesnio išsilavinimo, dirbančiais, geros sveikatos būklės respondentais dažniau kreipiasi pagalbos į šeimos narį, draugus ar medicinos personalą, kad jiems padėtų suprasti gautą sveikatos informaciją (p 0,05). 3. Gautos sveikatos informacijos poveikis respondentų elgsenai Duomenys apie gautos sveikatos informacijos poveikį respondentų elgsenai ir jų deklaruotus elgsenos pokyčius pateikti 3 priedo 9 ir 10 lentelėse. 43,5 proc. respondentų deklaravo, kad jų gauta sveikatos informacija iš dalies ar visiškai lėmė jų sveikatos elgsenos pokyčius. Iš jų: 24,0 proc. padidino savo fizinį aktyvumą, 21,3 proc. pradėjo sveikiau maitintis, 19,4 proc. vartoti mažiau druskos, 8,6 proc. pasiskiepijo, 7,1 proc. sumažino arterinį kraujo spaudimą, 6,3 proc. metė rūkyti, 4,0 proc. pradėjo vartoti mažiau cukraus, 2,1 proc. riebalų, 5,7 proc. ėmė daugiau rūpintis savo sveikata, 1,4 proc. pagerėjo savijauta. Nepaveikė 57,5 Paveikė 43,5 Padidino fizinį aktyvumą 10,4 Pasiskiepijo 3,7 2,7 Metė rūkyti Pakeitė mitybą (ėmė sveikiau maitintis, vartoti mažiau druskos, riebalų, cukraus) 20,4 6,3 Kiti pokyčiai (sumažėjo AKS, pagerėjo savijauta) 3 pav. Gautos informacijos poveikis sveikatos elgsenai (procentais) 6

7 Padidintas fizinis aktyvumas, sveikesnė mityba, sumažintas druskos vartojimas, metimas rūkyti dažniausi respondentų deklaruoti sveikatos elgsenos pokyčiai. Tiek vyrų, tiek moterų dažniausias sveikatos elgsenos pokytis buvo padidintas fizinis aktyvumas. Jaunesni respondentai dažniausiai keitė mitybos įpročius (pradėjo sveikiau maitintis), m. respondentai dažniausiai didino fizinį aktyvumą, o 60 m. ir vyresni dažniausiai mažino druskos vartojimą. Išvados ir pasiūlymai 1. Pagrindiniai Lietuvos gyventojų sveikatos informacijos šaltiniai yra televizija, gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, spauda ir internetas. Vyrų ir moterų pagrindiniai informacijos šaltiniai nesiskiria, tik moterys jais pasinaudoja dažniau nei vyrai. Vyresnio amžiaus žmonės dažniau naudojasi sveikatos priežiūros specialistų patarimais, klausosi radijo sveikatos laidų, jaunesni dažniau informacijos ieško internete ,1 proc. respondentų būna sudėtinga suprasti gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto patarimus, trečdaliui vaistų vartojimo instrukcijas ar sveikatos priežiūros įstaigų platinamus leidinius, penktadaliui radijo ir televizijos laidas. Nesuprantančiųjų skaičius didesnis tarp vyresniojo amžiaus, vyriškos lyties, žemesnio išsilavinimo, nedirbančių, blogesnės sveikatos būklės respondentų ,5 proc. respondentų pažymėjo, kad jų gauta sveikatos informacija sąlygojo jų sveikatos elgsenos pokyčius. Jaunesni respondentai dažniau keitė mitybos įpročius, vidutinio amžiaus didino fizinį aktyvumą, o 60 m. ir vyresni dažniausiai mažino druskos vartojimą. 4. Siekiant padidinti perduodamos sveikatos informacijos prieinamumą jaunesnio amžiaus, daugiau išsilavinusiems, sveikiems gyventojams dažniau naudotinas internetas, o vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, blogesnės sveikatos asmenims dažniau naudotinos radijo laidos, specialistų patarimai. 5. Siekiant pagerinti gyventojams perduodamos sveikatos informacijos suprantamumą (jos efektyvumą) teikiant sveikatos patarimus, rengiant sveikatos laidas ir sveikatos žinias propaguojančius leidinius, reikia atkreipti dėmesį į gyventojų, kuriems ši informacija skirta, amžių, išsilavinimą, užimtumą bei sveikatos būklę. 7

8 GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMO ANKETA 1 priedas Gerbiamasis (-oji), Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, yra tiriamas įvairaus amžiaus žmonių sveikatos raštingumas (gebėjimai ieškoti ir suprasti įvairiais informacijos kanalais perduodamą informaciją apie sveikatą). Maloniai prašome perskaityti šios anketos klausimus ir pažymėti Jums tinkamiausią atsakymo variantą(-us) arba nurodytoje vietoje įrašyti savo atsakymą. Anketa anoniminė, savo vardo ir pavardės nurodyti nereikia. 1. Kokiais informacijos šaltiniais naudojatės, gilindami savo žinias apie sveikatą? (galimi keli tinkami atsakymai) 1.1 klausausi radijo sveikatos laidų žiūriu televizijos sveikatos laidas skaitau laikraščius, žurnalus ir kitus periodinius leidinius, straipsnius sveikatos tematika skaitau brošiūras, atmintines ir kitus sveikatos žinias propaguojančius leidinius naudojuosi gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų konsultacijomis, patarimais naršau interneto svetaines, kuriose skelbiama informacija sveikatos klausimais kitais (įrašyti): 1.8. sveikatos informacija nesidomiu Ar Jums paprasta suprasti informaciją apie sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją skaitant sveikatos priežiūros įstaigų platinamus leidinius (brošiūras, atmintines, skrajutes ir kt.)? 2.1. paprasta kartais būna sudėtinga... (jeigu būna sudėtinga atsakykite ir į 3 anketos klausimus) 2.3. nežinau, nes neteko skaityti Jeigu būna sudėtinga, tai dėl: 3.1. informacijos turinio (daug terminų, tarptautinių žodžių, neaiškiai dėstomos mintys ir kt.) formos ir apipavidalinimo (mažos ar įmantrios raidės, blyškios spalvos ir pan.) kitų priežasčių (įrašyti): 4. Ar Jums paprasta suprasti informaciją apie sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją klausantis radijo ar žiūrint televizijos sveikatos laidas? 4.1. paprasta kartais būna sudėtinga... (jeigu būna sudėtinga, atsakykite į 5 anketos klausimus) 4.3. nežinau, nes neteko girdėti ar žiūrėti tokių laidų... 5.Jeigu būna sudėtinga, tai dėl: 5.1. turinio (daug terminų, tarptautinių žodžių, nesuprantama minčių dėstymo logika ir kt.) pateikimo (neaiški, nerišli kalba, nesuprantami vaizdai ar iliustracijos) kitų priežasčių (įrašyti): 6. Ar paprasta suprasti gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamą informaciją apie jūsų ar jūsų artimųjų sveikatą? 6.1. paprasta kartais būna sudėtinga dažnai būna sudėtinga nežinau, nes neteko kreiptis Ar dažnai būna sunku suprasti gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas, patarimus bei nurodymus? 7.1. dažnai kartais labai retai nežinau, nes neteko kreiptis...

9 8. Ar dažnai būna neaišku, kaip vartoti vaistus, nes sunku suprasti instrukcijos turinį ar užrašus ant vaistų pakuočių? 8.1. labai retai kartais dažnai nežinau, nes vaistų nevartoju Ar dažnai Jums būna sudėtinga užpildyti medicininius dokumentus (pavyzdžiui, registracijos pas gydytoją taloną ar kitą formą)? 9.1. labai retai kartais dažnai nežinau, nes neteko pildyti Ar dažnai kreipiatės į ką nors pagalbos (pavyzdžiui, šeimos narį, draugus, medicinos personalą), kad padėtų Jums suprasti gautą sveikatos informaciją? labai retai kartais dažnai nesikreipiau, nes nebuvo poreikio Ar gauta su sveikata susijusi informacija paveikė jūsų elgesį savo sveikatos ažvilgiu? taip... (jeigu paveikė, atsakykite į 12 anketos klausimus) iš dalies... (jeigu paveikė, atsakykite į 12 anketos klausimus) ne nežinau, nes tokios informacijos negavau Jeigu paveikė, tai kaip (įrašykite): (Pavyzdžiui, metėte rūkyti, padidinote fizinį aktyvumą, mažiau vartojate druskos, sumažėjo kraujo spaudimas, pasiskiepijote ir kt.) 13. Kaip Jūs vertinate savo sveikatos būklę? Ji yra: gera vidutinė blogesnė nei vidutinė Jūsų lytis: vyras,... moteris 15. Gimimo metai (įrašyti): 16. Jūsų išsimokslinimas: pagrindinis, nebaigtas vidurinis vidurinis, vidurinis ir profesinis aukštesnysis aukštasis Jūs esate: studentas samdomas darbuotojas, tarnautojas savarankiškai dirbantis (verslininkas, ūkininkas, patentininkas) bedarbis nedirbantis (pensininkas, turintis negalią) Kur Jūs gyvenate (miesto ar rajono pavadinimas): Dėkojame už dalyvavimą 9

10 2 priedas GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO TYRIMO ANKETŲ STATISTIKA Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai Išduotų anketų skaičius (vnt.) Grąžintų anketų skaičius (vnt.) Įvestų (apdorotų) anketų skaičius (vnt.) Alytaus miesto VSB Biržų VSB Ignalinos VSB Kauno rajono VSB Kelmės VSB Lazdijų VSB Pakruojo VSB Pasvalio VSB Pagėgiai (Šilutės VSB) Panevėžio rajono VSB Plungės VSB Prienų VSB Šakių VSB Šilalės VSB Šilutės VSB Ukmergės VSB Varėnos VSB Vilkaviškis (Šakių VSB) Iš viso

11 3 priedas 1 lentelė. Naudojimasis įvairiais sveikatos informacijos šaltiniais (procentais 1 ). n=5832 (vyrų 1439, moterų 4301, nenurodė - 92) radijas televi -zija Naudoti informacijos šaltiniai spauda atmintinės sveikatos specialistai draugai Iš viso 29 m. 20,6 49,7 38,9 26,0 45,5 54,6 0,3 0,8 8, m. 36,0 65,6 54,7 38,9 55,4 51,1 0,6 0,7 4,0 60 m. 59,2 77,5 55,6 40,8 59,2 22,8 0,3 0,4 4,5 Visi 36,1 64,1 52,0 36,8 54,1 48,2 0,5 0,7 4,9 Vyrai 29 m. 23,0 39,8 25,8 18,6 36,7 44,6 0,8 0,3 18, m. 34,5 52,2 39,9 26,2 47,0 34,2-0,3 10,5 60 m. 54,3 68,6 47,3 29,8 48,9 14,9-0,5 8,0 Visi vyrai 35,2 53,6 38,4 25,8 46,3 35,6 0,2 0,4 12,6 Moterys 29 m. 19,0 55,6 46,7 30,2 50,5 60,6-0,9 2, m. 36,2 69,2 58,9 42,4 57,7 56,1 0,7 0,9 2,2 60 m. 60,8 80,7 58,7 45,6 63,9 26,1 0,4 0,4 3,1 Išsimokslinimas Nesinaudojo internetas renginiai Užimtumas Sveikatos būklė Visos moterys 38,6 72,6 60,6 43,2 60,8 56,7 0,6 0,8 2,6 Pagrindinis 39,1 57,1 35,4 26,5 49,2 28,6 0,3 0,9 7,9 Vidurinis 36,0 63,9 46,2 31,4 49,0 34,5 0,3 0,2 6,9 Aukštesnysis 38,6 67,6 52,9 37,8 52,1 47,5 0,6 0,9 3,6 Aukštasis 33,5 64,6 60,6 42,8 59,9 64,7 0,7 0,7 3,0 Studentas 18,0 47,5 35,3 21,1 47,7 51,4 0,2 0,8 10,5 Samdomas 34,9 66,4 57,0 39,4 56,1 55,2 0,6 0,7 3,5 Verslininkas 33,8 53,2 40,3 31,0 45,1 40,9 0,6 0,4 6,1 Bedarbis 34,2) 61,3 37,2 31,3 48,3 31,5-0,4 8,8 Nedirbantis 2 61,4 73,2 52,6 38,7 56,0 16,4 0,2 0,7 5,3 Gera 29,7 56,9 48,3 33,0 50,1 53,3 0,6 0,7 6,1 Vidutinė 38,8 69,1 54,7 31,1 56,1 46,7 0,5 0,6 3,8 Bloga 47,4 65,4 48,9 37,4 56,6 31,4-1,4 4,9 1 Pastaba: vienas respondentas galėjo pažymėti keletą tinkamų atsakymų, todėl bendra eilutės procentų suma yra didesnė už 100 (pvz., pirmoje eilutėje stulpelyje,,radijas įrašytas skaičius,,20,6 reiškia, kad 20,6 proc. 29 m. ir jaunesnio amžiaus respondentų žinias apie sveikatą gilino klausydamiesi radijo sveikatos laidų. Dalis tų pačių respondentų dar galėjo žiūrėti televizijos laidas, skaityti laikraščius, naršyti internete, todėl jų atsakymai įeina ir į kt. naudotų informacijos šaltinių duomenis). 2 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 11

12 2 lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigų platinamų leidinių supratimas (procentais). n=6004 (vyrų 1481, moterų 4523, nenurodė - 92) paprasta Suprasti: kartais būna sudėtinga nežino, nes neteko skaityti turinio Sudėtinga buvo suprasti dėl: formos ir apipavidalinimo kitų priežasčių Iš viso 29 m. 57,9 29,3 12,8 79,4 19,8 0, m. 69,0 22,4 8,5 77,5 21,8 0,7 60 m. 51,7 38,2 10,1 66,2 32,7 1,1 Visi 64,9 25,6 9,5 76,0 23,2 0,8 Vyrai 29 m. 55,3 22,1 22,6 70,4 29,0 0, m. 58,1 23,5 18,4 73,3 26,1 0,6 60 m. 40,3 44,8 14,9 65,2 34,8 - Visi vyrai 55,2 25,9 18,9 70,8 28,8 0,4 Moterys 29 m. 59,2 33,8 7,0 84,7 14,3 1, m. 72,0 22,1 5,9 78,7 20,5 0,8 60 m. 55,6 36,2 8,2 66,5 31,9 1,6 Visos moterys 68,1 25,4 6,5 77,9 21,1 1,0 Išsimokslinimas Pagrindinis 45,0 39,4 15,6 73,0 26,7 0,3 Vidurinis 55,9 32,1 11,9 74,5 24,5 1,0 Aukštesnysis 67,6 23,7 8,7 74,7 23,9 1,4 Aukštasis 75,8 17,8 6,4 80,5 19,0 0,5 Užimtumas Studentas 56,1 28,7 15,2 80,4 19,2 0,4 Samdomas 70,1 22,5 7,4 79,5 19,5 1,0 Verslininkas 62,0 23,0 15,0 71,2 28,8 - Bedarbis 57,2 29,2 13,5 71,0 28,0 1,0 Nedirbantis 1 45,0 43,0 11,9 64,0 35,1 0,9 Sveikatos būklė Gera 71,0 18,2 10,8 78,4 20,6 1,0 Vidutinė 63,0 28,6 8,4 77,1 22,1 0,8 Bloga 45,3 43,6 11,0 63,1 36,4 0,5 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 12

13 3 lentelė. Radijo ir televizijos laidų apie sveikatą supratimas (procentais). n=5730 (vyrų 1406, moterų 4232, nenurodė - 92) paprasta Suprasti: kartais būna sudėtinga nežino (nes neklauso ir nežiūri) turinio Sudėtinga buvo suprasti dėl: pateikimo kitų priežasčių Iš viso 29 m. 64,2 22,9 12,8 68,9 30,9 0, m. 75,6 17,9 6,5 76,2 22,5 1,3 60 m. 58,6 36,3 5,1 76,0 24,0 - Visi 71,5 21,0 7,5 74,7 27,7 0,6 Vyrai 29 m. 56,6 19,7 23,6 61,3 38, m. 67,3 19,9 12,8 68,8 30,5 0,7 60 m. 50,5 38,5 11,0 7,2 28,0 - Visi vyrai 62,6 22,2 15,2 66,7 32,9 0,4 Moterys 29 m. 68,4 25,0 6,7 73,5 26,1 0, m. 77,8 17,4 4,8 78,9 20,0 1,1 60 m. 61,5) 35,7 2,8 78,6 21,4 - Visos moterys 74,4 20,6 4,9 77,6 21,6 0,8 Išsimokslinimas Pagrindinis 56,9 32,2 10,9 74,9 25,1 - Vidurinis 63,4 27,6 9,0 74,8 25,0 0,2 Aukštesnysis 72,4 21,8 5,8 73,5 25,4 1,1 Aukštasis 81,2 12,6 6,2 74,4 24,2 1,4 Užimtumas Studentas 64,2 22,9 12,9 70,4 29,6 - Samdomas 76,0 17,8 6,1 77,4 21,6 1,0 Verslininkas 68,0 21,5 10,5 70,0 29,3 0,7 Bedarbis 65,9 23,0 11,2 67,6 32,4 - Nedirbantis 1 54,0 39,9 6,1 71,7 28,3 - Sveikatos būklė Gera 75,9 14,6 9,5 76,2 23,1 0,7 Vidutinė 70,5 23,7 5,8 74,7 24,8 0,5 Bloga 53,1 38,6 8,3 68,3 30,6 1,1 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 13

14 4 lentelė. Gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamos informacijos apie sveikatą supratimas (procentais). n=5817 (vyrų 1435, moterų 4290, nenurodė 92) Suprasti: Nežino, nes neteko kreiptis paprasta kartais būna sudėtinga dažnai būna sudėtinga Iš viso 29 m. 48,6 40,7 4,0 6, m. 55,1 36,8 5,0 3,1 60 m. 49,2 38,1 10,2 2,5 Visi 53,2 37,7 5,4 3,7 Vyrai 29 m. 49,2 32,6 4,1 14, m. 52,3 33,6 6,5 7,6 60 m. 42,2 39,0 14,4 4,3 Visi vyrai 50,4 33,9 7,0 8,7 Moterys 29 m. 47,9 45,9 3,7 2, m. 55,9 37,8 4,5 1,8 60 m. 51,6 38,0 8,5 2,0 Visos moterys 54,1 39,1 4,8 2,1 Išsimokslinimas Pagrindinis 44,3 40,7 9,8 5,3 Vidurinis 46,4 42,2 7,0 4,4 Aukštesnysis 54,9 35,7 5,0 4,5 Aukštasis 59,8 34,8 3,1 2,3 Užimtumas Studentas 48,1 40,4 5,0 6,5 Samdomas 55,4 37,1 4,3 3,2 Verslininkas 51,8 37,3 5,9 5,0 Bedarbis 50,2 39,1 5,7 5,0 Nedirbantis 1 45,1 39,6 12,6 2,7 Sveikatos būklė Gera 58,6 32,2 3,1 6,1 Vidutinė 51,0 41,2 5,7 2,1 Bloga 39,4 40,5 17,0 3,2 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 14

15 5 lentelė. Gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto teikiamų rekomendacijų, patarimų bei nurodymų supratimas (procentais). n=6030 (vyrų 1478, moterų 4460, nenurodė - 92) Būna sunku suprasti : dažnai kartais labai retai Nežino, nes neteko kreiptis Iš viso 29 m. 5,3 42,4 43,6 8, m. 4,9 42,4 48,1 4,6 60 m. 10,5 47,6 38,7 3,2 Visi 5,6 43,1 46,2 5,2 Vyrai 29 m. 6,6 37,9 40,4 15, m. 6,7 41,6 41,9 9,8 60 m. 13,6 48,4 34,2 3,8 Visi vyrai 7,6 41,7 40,5 10,2 Moterys 29 m. 4,2 45,3 45,7 4, m. 4,4 42,6 49,9 3,1 60 m. 9,0 47,1 41,0 2,9 Visos moterys 4,9 43,7 48,0 3,5 Išsimokslinimas Pagrindinis 12,0 46,5 35,5 6,1 Vidurinis 6,4 50,8 37,6 5,2 Aukštesnysis 5,3 44,0 44,6 6,0 Aukštasis 3,3 36,3 56,0 4,4 Užimtumas Studentas 6,0 42,3 42,7 8,9 Samdomas 4,1 42,1 49,3 4,5 Verslininkas 5,7 43,7 43,1 7,4 Bedarbis 8,3 43,8 40,9 7,0 Nedirbantis 1 12,4 51,3 33,1 3,2 Sveikatos būklė Gera 4,9 34,0 52,7 8,4 Vidutinė 4,8 49,2 42,9 3,0 Bloga 15,9 47,4 33,2 3,5 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 15

16 6 lentelė. Vaistų vartojimo instrukcijų ir užrašų ant pakuočių supratimas (procentais). n=5794 (vyrų 1434, moterų 4268, nenurodė 92) Būna sunku suprasti: labai retai kartais dažnai Nežino, nes vaistų nevartoja Iš viso 29 m. 56,2 29,5 4,6 9, m. 59,3 32,5 3,6 4,7 60 m. 40,5 42,6 13,6 3,3 Visi 56,5 33,1 5,0 5,4 Vyrai 29 m. 49,1 28,9 4,3 17, m. 46,5 38,5 5,4 9,8 60 m. 36,0 45,7 15,6 2,7 Visi vyrai 45,7 37,1 6,4 10,8 Moterys 29 m. 60,9 29,7 4,8 4, m. 62,8 30,6 3,2 3,3 60 m. 42,6 41,4 12,7 3,4 Visos moterys 60,1 31,7 4,6 3,6 Išsimokslinimas Pagrindinis 44,3 37,8 11,1 6,8 Vidurinis 50,9 36,4 5,9 6,9 Aukštesnysis 55,8 34,7 4,4 5,1 Aukštasis 64,6 28,5 2,9 4,1 Užimtumas Studentas 58,5 27,9 4,1 9,5 Samdomas 60,9 31,4 3,2 4,4 Verslininkas 48,4 37,7 4,6 9,3 Bedarbis 46,0 38,4 8,4 7,2 Nedirbantis 1 38,2 42,1 16,0 3,7 Sveikatos būklė Gera 60,9 26,1 2,7 10,3 Vidutinė 55,9 37,0 4,9 2,3 Bloga 35,7 41,1 20,9 2,3 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 16

17 7 lentelė. Gebėjimas užpildyti medicininius dokumentus (procentais). n=5769 (vyrų 1436, moterų 4241, nenurodė 92) Būna sudėtinga užpildyti: labai retai kartais dažnai Nežino, nes neteko pildyti Iš viso 29 m. 46,5 25,9 3,8 23, m. 51,5 21,6 3,1 23,8 60 m. 31,9 27,0 13,3 27,9 Visi 48,2 23,1 4,5 24,3 Vyrai 29 m. 38,0 25,3 6,1 30, m. 40,1 26,4 5,7 27,8 60 m. 31,0 24,6 16,6 27,8 Visi vyrai 38,2 26,6 7,1 28,2 Moterys 29 m. 51,7 26,5 2,3 19, m. 54,8 20,0 2,3 22,8 60 m. 32,2 27,8 11,6 28,4 Visos moterys 51,6 22,0 3,5 23,0 Išsimokslinimas Pagrindinis 30,8 29,3 13,0 27,0 Vidurinis 39,6 27,0 5,2 28,2 Aukštesnysis 50,7 25,1 3,5 20,7 Aukštasis 58,0 17,9 1,9 22,2 Užimtumas Studentas 42,6 27,1 4,5 25,8 Samdomas 53,5 20,0 2,5 24,1 Verslininkas 40,3 29,3 3,6 26,8 Bedarbis 40,7 30,8 8,6 19,8 Nedirbantis 1 27,1 31,8 15,9 25,1 Sveikatos būklė Gera 53,7 18,8 2,5 24,9 Vidutinė 46,1 25,9 4,1 23,9 Bloga 31,4 28,0 19,3 21,3 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 17

18 8 lentelė. Kreipimasis, kad padėtų suprasti sveikatos informaciją (procentais). n=5796 (vyrų 1432, moterų 4272, nenurodė 92) Tenka kreiptis pagalbos: labai retai kartais dažnai Nesikreipė, nes nebuvo poreikio Iš viso 29 m. 35,7 35,9 7,6 20, m. 38,7 32,6 5,1 23,5 60 m. 26,3 37,4 19,5 16,7 Visi 36,7 33,8 7,3 22,2 Vyrai 29 m. 28,1 36,1 8,2 27, m. 35,8 33,6 7,8 22,8 60 m. 31,2 37,6 21,0 10,2 Visi vyrai 33,1 35,0 9,7 22,3 Moterys 29 m. 39,9 36,2 7,3 16, m. 39,3 32,3 4,4 23,9 60 m. 24,9 37,3 18,5 19,3 Visos moterys 37,6 33,6 6,5 22,4 Išsimokslinimas Pagrindinis 29,3 37,6 17,7 15,3 Vidurinis 33,2 37,8 8,8 20,2 Aukštesnysis 36,6 34,8 5,6 23,0 Aukštasis 40,9 29,7 4,0 25,4 Užimtumas Studentas 35,4 36,0 7,7 20,9 Samdomas 38,9 32,7 4,3 24,1 Verslininkas 35,3 36,1 6,3 22,3 Bedarbis 33,1 34,7 13,3 18,9 Nedirbantis 1 23,6 39,8 24,3 12,3 Sveikatos būklė Gera 41,3 28,6 4,1 25,9 Vidutinė 34,7 37,5 7,3 20,5 Bloga 23,5 33,8 26,6 16,0 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 18

19 9 lentelė. Gautos sveikatos informacijos poveikis respondentų sveikatos elgsenai (procentais). n=5666 (vyrų 1395, moterų 4183, nenurodė 88) Gautos informacijos poveikis: 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) Sveikatos informacija nesidomėjo paveikė iš dalies nepaveikė paveikė Iš viso 29 m. 12,2 22,6 52,9 12, m. 16,4 28,0 45,6 10,0 60 m. 20,8 31,0 38,0 10,2 Visi 16,1 27,4 46,0 10,5 Vyrai 29 m. 10,7 21,4 50,8 17, m. 12,0 22,8 52,2 13,0 60 m. 22,5 25,3 41,6 10,7 Visi vyrai 13,0 22,4 50,7 13,9 Moterys 29 m. 13,4 23,1 54,3 9, m. 17,8 29,6 43,4 9,3 60 m. 20,6 32,8 36,9 9,7 Visos moterys 17,2 28,9 44,5 9,4 Išsimokslinimas Pagrindinis 13,6 25,9 47,6 12,9 Vidurinis 12,5 24,1 51,2 12,1 Aukštesnysis 13,7 27,4 47,4 11,5 Aukštasis 20,3 30,1 41,4 8,2 Užimtumas Studentas 13,7 22,3 50,7 13,3 Samdomas 16,4 29,2 44,4 10,1 Verslininkas 12,6 24,4 51,6 11,3 Bedarbis 11,4 18,7 57,0 12,9 Nedirbantis 1 21,6 28,7 40,7 9,0 Sveikatos būklė Gera 15,2 19,4 52,0 13,5 Vidutinė 15,8 32,7 42,8 8,7 Bloga 24,0 27,9 38,9 9,2 19

20 10 lentelė. Respondentų deklaruotų sveikatos elgsenos pokyčių dažnumas (procentais). n=2189 (vyrų 394, moterų 1788, nenurodė 7) metė rūkyti pasiskiepijo sumažėjo AKS padidino fizinį akt. Respondentų elgsenos pokyčiai: mažiau druskos mažiau cukraus mažiau riebalų sveikiau maitinasi rūpinasi sveikata pagerėjo savijauta Iš viso < 29 7,7 7,4 0,4 25,1 13,3 4,1 0,7 27,3 11,4 2, ,5 8,4 7,5 24,8 18,2 4,1 2,1 22,3 5,7 1,3 60 > 8,8 10,6 10,9 19,0 29,9 3,6 3,3 11,8 1,2 0,9 Visi 6,3 8,6 7,1 24,0 19,4 4,0 2,1 21,3 5,7 1,5 Vyrai < 29 20,9 7,5 1,5 35,8 11,9 1,5-10,4 9,0 1, ,6 8,6 9,0 25,7 18,8 2,4 2,0 12,2 4,5 0,8 60 > 25,6 15,9 7,3 17,1 15,9 2,4 1,2 11,0 1,2 2,4 Visi vyrai 18,8 9,9 7,4 25,6 17,0 2,3 1,5 11,7 4,6 1,2 Moterys < 29 3,4 7,4-21,7 13,8 4,9 1,0 32,5 12,3 3, ,5 8,5 7,1 24,7 18,1 4,4 2,2 24,2 5,9 1,4 60 > 2,8 8,9 12,1 19,8 34,7 4,0 4,0 12,1 1,2 0,4 Visos moterys 3,4 8,4 7,0 23,7 19,9 4,4 2,3 23,5 6,0 1,4 Išsi- Pagrindinis 8,5 13,3 9,7 18,8 2,6 4,8 3,6 10,3 3,0 1,8 moksli- nimas Aukštesn. 8,5 7,5 8,2 24,1 22,4 3,2 1,2 19,4 4,5 1,0 Vidurinis 9,7 10,6 10,6 20,5 22,2 3,6 1,9 14,6 5,1 1,3 Aukštasis 3,9 7,8 5,0 26,4 16,2 4,3 2,0 26,1 6,7 1,5 Užimtu- Studentas 7,3 8,2-31,8 11,8 4,5 1,8 23,6 9,1 1,8 mas Samdomas 4,9 8,5 7,2 25,8 19,8 4,8 2,2 24,5 0,6 1,7 Verslinink. 13,6 11,2 5,6 31,2 15,2 2,4-17,6 3,2 - Bedarbis 18,6 8,8 13,7 19,6 18,6 2,9 0,9 10,8 5,9 - Nedirbantis 1 8,0 12,2 11,0 18,6 29,1 1,3 3,8 13,5 1,7 0,8 Sveikatos Gera 5,8 7,6 2,7 29,5 13,5 4,1 1,3 26,3 7,7 1,7 Vidutinė 6,0 9,0 8,7 22,1 21,7 4,2 2,6 19,3 5,1 1,2 būklė Bloga 8,6 11,4 13,7 18,9 24,0 1,7 1,7 16,0 2,3 1,7 1 Nedirbantis pensininkas, turintis negalią, namų šeimininkė (bet ne bedarbis) 20

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

anketa MVG-01

anketa MVG-01 Lietuvos statistikos departamento teritoriniam duomenų parengimo skyriui Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-213 SUAUGUSIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

LFS instructions 2009_LT

LFS instructions 2009_LT PAAIŠKINIMAI KLAUSĖJAMS, ATLIEKANTIEMS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMĄ 2008 IR VĖLESNIAIS METAIS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO TIKSLAS Gyventojų užimtumo tyrimų tikslas patikimai įvertinti užimtų gyventojų ir bedarbių

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

MV_lyggal_ataskaita2006

MV_lyggal_ataskaita2006 1 Pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausyb s pasitarimo 2007 m. kovo 21 d. protokolu Nr. 17 Valstybin s moterų ir vyrų lygių galimybių 2005 2009 metų programos priemonių įgyvendinimo 2006 metais ataskaita

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO CENTRAS MOKSLINIO TYRIMO DARBO VISUOTINIS KOMPIUTERINIS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau