<Adresatas>

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "<Adresatas>"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR :2017 STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-880 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-2573 redakcija) 12 straipsnio 4, 7, 19 ir 20 dalimis, 16 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 2 ir 12 dalimis, 18 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo 1.11, 1.19, 1.22, 1.23 ir 1.24 papunkčiais: 1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR :2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas (pridedama). 2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. D1-601 Dėl statybos techninio reglamento STR :2007 Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais; 2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. D1-549 Dėl statybos techninio reglamento STR :2004 Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais. 3. P a v e d u VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 9 straipsnio 2 dalimi, iki 2017 m. sausio 1 d. nustatyti mažareikšmių pažeidimų, įvykdytų šio įsakymo reguliavimo srityje veikiančių statybos dalyvių, sąrašą arba kriterijus mažareikšmiams pažeidimams nustatyti. 4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas Kęstutis Trečiokas SUDERINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštu Nr. S SUDERINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos raštu Nr. (1.9-32)

2

3 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2017 STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Statybos techninis reglamentas STR :2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas (toliau Reglamentas) nustato: 1.1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečių ir kitų fizinių asmenų (išskyrus nurodytus šio Reglamento 1.2 papunktyje), kurie turi statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau Vadovų) pareigas, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo tvarką; 1.2. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečių ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti Vadovų pareigas, kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo tvarką, išduoto teisės pripažinimo dokumento papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir keitimo tvarką; 1.3. Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, kurie siekia būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kvalifikacijos atestatų panaikinimo tvarką; 1.4. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų ir jų padalinių, kurie siekia Lietuvos Respublikoje būti ypatingojo statinio projektuotoju, ypatingojo statinio statybos rangovu, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės pripažinimo dokumentų panaikinimo tvarką. 2. Reglamente nustatyta tvarka išduodami šie dokumentai: 2.1. Reglamento 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai (toliau TPD), suteikiantys teisę eiti šias Vadovų pareigas: ypatingojo statinio projekto vadovo; ypatingojo statinio projekto dalies vadovo; ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; ypatingojo statinio statybos vadovo; ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo; ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo; statinio projekto ekspertizės vadovo; statinio projekto dalies ekspertizės vadovo;

4 statinio ekspertizės vadovo; statinio dalies ekspertizės vadovo; neypatingojo statinio projekto vadovo; neypatingojo statinio projekto dalies vadovo; neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; neypatingojo statinio statybos vadovo; neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo; neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo; 2.2. Reglamento 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims kvalifikacijos atestatai ar TPD, suteikiantys teisę būti: ypatingojo statinio projektuotoju (tik TPD); ypatingojo statinio statybos rangovu; statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu; statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu. 3. Reglamento papunkčiuose nurodytiems asmenims, siekiantiems eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose ir Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ir TPD, išduodami vadovaujantis Reglamento IV VI skyrių nuostatomis. 4. Reglamento papunkčiuose nurodytiems asmenims, siekiantiems būti Reglamento papunkčiuose nurodytais rangovais branduolinės energetikos objekto statiniuose ir statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kvalifikacijos atestatai ar TPD išduodami vadovaujantis Reglamento VIII IX skyrių nuostatomis. 5. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT Vilnius (toliau SPSC). 6. Architekto profesinę kvalifikaciją turintiems Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims Reglamento nuostatos taikomos tik tuo atveju, kai jie siekia Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objekto statiniuose. 7. Reglamentas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [8.1]. II SKYRIUS NUORODOS 8. Reglamento nuorodose įrašyti teisės aktai: 8.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 8.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas; 8.3. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas; 8.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 8.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 280 Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo ; 8.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos auštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo ; 8.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo ;

5 m. spalio 5 d. Hagos konvencija Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, ratifikuota Lietuvos Respublikos įstatymu Dėl 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo ratifikavimo ; 8.9. statybos techninis reglamentas STR :2017 Statinių klasifikavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 Dėl statybos techninio reglamento STR :2017 Statinių klasifikavimas patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 Dėl statybos techninio reglamento STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė patvirtinimo ; statybos techninis reglamentas STR :2016 Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR :2016 Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra patvirtinimo ; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 754 Dėl Studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms ; Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo ; m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L, , Nr ). III SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS 9. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [8.1], Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme [8.2], Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme [8.3], Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [8.4], Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Dėl Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos: 9.1. kita užsienio organizacija užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus; 9.2. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas asmens įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą pagal Statybos įstatymo [8.1] 2 straipsnio 92 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas, arba jam lygiavertis [8.13]; 9.3. atestavimo ekspertas SPSC direktoriaus paskirtas fizinis asmuo, atitinkantis Reglamente nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; 9.4. statinio projekto dalies vadovas statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai; 9.5. statinio specialiųjų statybos darbų vadovas statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio

6 statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 9.6. techninis personalas darbuotojai, atliekantys inžinerinį darbą, susijusį su statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, kuriam atlikti Reglamente nenustatytas reikalavimas turėti kvalifikacijos atestatą ar TPD (neatestuoti statybos inžinieriai, darbų vadovai, meistrai, brigadininkai, atestuotų vadovų padėjėjai ir kiti). IV SKYRIUS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ ATESTAVIMAS 10. Šio skyriaus nuostatos taikomos Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, turintiems statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekiantiems eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas (toliau šiame ir V skyriuje Pareiškėjai). Pareiškėjai turi atitikti Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pareiškėjams iš trečiųjų šalių, siekiantiems gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, netaikomos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje šalyje, pripažinimo procedūros, nustatytos Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-875 Dėl Trečiųjų šalių piliečių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo. 11. Šio skyriaus nuostatos netaikomos Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, besinaudojantiems Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas. Minėti asmenys įgyja teisę Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas Reglamento VI skyriuje nustatyta tvarka pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ir išdavus teisės pripažinimo dokumentą. 12. Pareiškėjas, siekiantis gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, teikia SPSC Reglamento 1 priede nustatytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus teikti SPSC Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 22 dalyje nustatytais būdais. Prašyme nurodoma: prašymo pateikimo data; vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; Vadovų pareigos, kurias Pareiškėjas siekia eiti, iš nurodytųjų Reglamento papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas; statiniai: ypatingųjų statinių kategorijai priskirti statiniai iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas; statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas; branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose; ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose;

7 12.5. darbo sritis (sritys): specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11]; projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje; statinio dalies ekspertizės konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos; darbo sritis nenurodoma, jei Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, , , , , papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas. 13. Prie prašymo pridedami dokumentai: gyvenimo (profesinės patirties ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas. Pareiškėjas taip pat gali pateikti gyvenimo aprašymą curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu); per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija; vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija; statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopijos. Pareiškėjo įgytas išsilavinimas turi atitikti pareigas, statinių grupes (ar statinius) ir darbo sritį (sritis), kurios jo prašyme nurodytos pagal Reglamento 12.3, 12.4 ir 12.5 papunkčius; profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas, kurį išdavė Reglamento 30 punkte nurodyta organizacija ne anksčiau kaip prieš dvejus metus; Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo profesinę kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita); informacija ar dokumentai apie įvykusias statinių, kurių statybos procese dalyvavo Pareiškėjas, avarijas, kurių metu nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas. 14. Jeigu Reglamento 13.5 papunktyje nurodytas statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas yra išduotas baigus studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, Pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir Reglamento 13.5 papunktyje nurodytų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu. 15. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar Pareiškėjas atitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus išsilavinimo ir profesinės patirties trukmės kvalifikacinius reikalavimus ir: jeigu Pareiškėjas atitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, jo prašyme nurodyta visa prašoma informacija ir pateikti visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos įregistruoja prašymą ir apie įregistravimą informuoja Pareiškėją; jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, prašyme nurodyta ne visa prašoma informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus ar informaciją, nurodydamas terminą, per kurį šie dokumentai ar informacija turi būti pateikti; per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus ar informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų ar informacijos gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą informuoja Pareiškėją; per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų ar informacijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus nurodytam terminui motyvuotai informuoja Pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas; jeigu Pareiškėjas neatitinka Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, SPSC jo prašymo neregistruoja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas

8 nuo dokumentų pateikimo dienos informuoja Pareiškėją, nurodydamas Prašymo neregistravimo motyvus. 16. Pareiškėjo profesinė patirtis skaičiuojama pradedant nuo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Į Pareiškėjo profesinės patirties trukmę įskaitoma jo baigtų atitinkamos srities antrosios ir trečiosios pakopų studijų trukmė, kuri nustatoma pagal aukštosios mokyklos studijų programą, ir: darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 10 metų einant neypatingųjų statinių vadovo pareigas arba dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų statinių vadovo Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas ypatingųjų statinių Vadovų pareigas; darbo trukmė atitinkamoje veiklos srityje (projektavimo ar statybos) per paskutiniuosius 5 metus dirbant vadovaujamam atestuoto ypatingųjų ar neypatingųjų statinių vadovo Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas neypatingųjų statinių Vadovų pareigas; darbo trukmė institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas buvo tiesiogiai dalyvaujama išduodant statybą leidžiančius dokumentus, surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą, rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus, rengiant architektus ar statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje ir turint mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento ir papunkčiuose nurodytas ypatingųjų ir neypatingųjų statinių Vadovų pareigas; darbo trukmė per paskutiniuosius 5 metus turint ypatingojo statinio vadovo kvalifikacijos atestatą atitinkamoje projektavimo veiklos srityje Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas statinio projekto (projekto dalies) ekspertizės Vadovo pareigas; darbo trukmė per paskutiniuosius 5 metus turint ypatingojo statinio vadovo kvalifikacijos atestatą atitinkamoje statybos veiklos srityje Pareiškėjams, siekiantiems eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas statinio (statinio dalies) ekspertizės Vadovo pareigas. 17. Pareiškėjas, siekiantis eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal SPSC parengtą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau aplinkos ministras) patvirtintą teisinių žinių egzaminų programą (toliau Teisinių žinių programa), kuri skelbiama SPSC tinklalapyje Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą atlieka SPSC. 18. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino vertinimo įteikimo Pareiškėjui dienos. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC, tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis Teisinių žinių programa. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Nauji teisinių žinių testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius ir ne rečiau kaip kas dveji metai (kai nėra pasikeitusių teisės aktų per 2 metų laikotarpį). Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės arba gavus neigiamą įvertinimą, atestavimo procedūra sustabdoma ir netaikomas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytas kvalifikacijos atestato išdavimo terminas. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Atestavimo procedūra atnaujinama Pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą. 19. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti profesinių žinių ir teisinių žinių egzaminus. Profesinių žinių egzaminą organizuoja Reglamento 30 punkte nurodytos organizacijos. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Branduolinės energetikos objektų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau BEOS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (toliau VATESI) ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės

9 žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta BEOS teisinių žinių programa. 20. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti profesinių žinių ir teisinių žinių egzaminus. Profesinių žinių egzaminą organizuoja Reglamento 30 punkte nurodytos organizacijos. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių teisinių žinių programą (toliau KPTS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su kultūros ministru ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta KPTS teisinių žinių programa. 21. SPSC per 5 darbo dienas nuo Reglamento 17, 19 arba 20 punktuose nurodyto Pareiškėjo laikyto teisinių žinių egzamino dienos perduoda Pareiškėjo dokumentus Atestavimo ekspertams, kurie per 15 darbo dienų įvertina Reglamento 12 ir 13 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus, parengia išvadą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo ir ją teikia SPSC direktoriui. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius. 22. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados pateikimo priima sprendimą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo. SPSC ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda kvalifikacijos atestatą. Esant techninėms galimybėms, kvalifikacijos atestatas išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja SPSC savo interneto puslapyje. Jeigu SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, priima sprendimą per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą neišduoti kvalifikacijos atestato arba sustabdyti atestavimo procedūrą, SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja Pareiškėją ir nurodo kvalifikacijos atestato neišdavimo arba atestavimo procedūros sustabdymo priežastis. 23. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo sustabdo atestavimo procedūrą, netaikydamas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodyto termino: jeigu Pareiškėjo padarytų pažeidimų bylą pradėjo nagrinėti Lietuvos Respublikos teismas. Pareiškėjas privalo informuoti SPSC apie priimtą teismo sprendimą. Atestavimo procedūra sustabdoma, kol teismas priims sprendimą; jeigu Pareiškėjas neatvyksta į Reglamento 17, 19 ar 20 punkte nurodytą teisinių žinių vertinimo egzaminą du kartus iš eilės; paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kai reikia gauti papildomą informaciją; Pareiškėjo prašymu, kai jis nurodo objektyvias aplinkybes. Tokių aplinkybių nenurodžius, SPSC Pareiškėjui gražina prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus. 24. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali sustabdyti kvalifikacijos atestato išdavimo procedūrą, kol baigsis Reglamento papunkčiuose nurodytos aplinkybės, bet ne ilgiau kaip vienerių metų terminui, išskyrus Reglamento 23.1 papunktyje nurodytą atvejį. Jeigu suėjus šiame papunktyje nurodytam terminui nepasibaigia Reglamento papunkčiuose nurodytos aplinkybės, SPSC Pareiškėjui gražina prašymą ir Reglamento 13 punkte nurodytus dokumentus. 25. Kvalifikacijos atestate nurodoma: kvalifikacijos atestato numeris; vardas ir pavardė; asmens kodas; Vadovo pareigos, kurias eiti Pareiškėjui suteikta teisė, iš nurodytųjų Reglamento papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas; statiniai:

10 ypatingųjų statinių kategorijai priskirti statiniai iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas; statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas; branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose; ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjui suteikta teisė eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose; darbo sritis (sritys): projektavimo ir projekto ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje; statinio dalies ekspertizės konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos; specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11]; darbo sritis nenurodoma suteikiant teisę eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, , , , , papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas; kvalifikacijos atestato išdavimo data ir numeris. Kvalifikacijos atestato išdavimo data laikoma SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimo išduoti kvalifikacijos atestatą diena; pirmojo kvalifikacijos atestato išdavimo data; SPSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens, priėmusio sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą, vardas, pavardė, parašas, SPSC antspaudas. 26. Jeigu Pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame kvalifikacijos atestate nurodytas Vadovo pareigas, statinius (statinių grupes), darbo sritį (sritis), kurie kvalifikacijos atestate buvo nurodyti vadovaujantis Reglamento papunkčiais, jam taikomos Reglamento IV skyriuje nustatytos atestavimo procedūros. Pareiškėjas turi pateikti SPSC Reglamento 1 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti kvalifikacijos atestato numerį, ir 13 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus Reglamento papunkčiuose. Jei kvalifikacijos atestato tekstas pakeičiamas, Pareiškėjui išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas nekeičiant ankstesnio kvalifikacijos atestato numerio. 27. Asmuo, pametęs, sunaikinęs ar kitaip praradęs jam išduotą kvalifikacijos atestatą, per 20 darbo dienų nuo kvalifikacijos atestato praradimo dienos privalo informuoti SPSC ir pateikti paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą ir kvalifikacijos atestatą praradusiam asmeniui išduoda kvalifikacijos atestato dublikatą su ankstesniu numeriu neatliekant Reglamento IV skyriuje nustatytų atestavimo procedūrų. Jeigu informacija apie kvalifikacijos atestato originalo praradimą SPSC pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, išduodamas naujas kvalifikacijos atestatas šiame skyriuje nustatyta tvarka. 28. Kvalifikacijos atestatai ir atestavimo dokumentai saugomi SPSC 5 metus nuo kvalifikacijos atestato panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka. 29. Profesinių ir teisinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. SPSC visą informaciją Pareiškėjams teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas kvalifikacijos atestatui gauti, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. V SKYRIUS PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS 30. Pareiškėjo profesines žinias gali vertinti Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalyje nurodytos organizacijos (toliau Organizacijos), kai aplinkos ministras patvirtina jų parengtas profesinių žinių egzaminų programas. Organizacijų, turinčių teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias, sąrašas skelbiamas SPSC tinklalapyje

11 31. Organizacija, siekianti įgyti teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias, SPSC nustatyta tvarka teikia SPSC šiuos dokumentus: prašymą dėl Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo su vertinamos profesinės veiklos sąrašu, kuriame nurodomos Vadovų pareigos, statiniai, darbo sritys; įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas steigimo dokumentų kopijas; Organizacijos veikloje dalyvaujančių subjektų (asociacijų atveju jos narių) sąrašą; specialistų, atsakingų už profesinių žinių vertinimą, sąrašą nurodant vardus, pavardes, pareigas, darbo patirtį, išsilavinimą, specialybę. Atsakingais už profesinių žinių vertinimą gali būti: aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai; specialistai, turintys mokslinį laipsnį; vertinamoje profesinių žinių srityje Reglamento nustatyta tvarka atestuoti vadovai; Organizacijos atliktų darbų arba įgytos patirties prašomoje vertinti profesinėje veikloje aprašymą; profesinių žinių vertinimo egzaminų programos projektą (toliau Programos projektas), parengtą pagal profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos aprašą, kurį rengia SPSC ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui; profesinių žinių vertinimo įkainius. 32. Organizacija teikia SPSC Reglamento 31.6 papunktyje nurodytus Programų projektus, suderintus su: VATESI, jeigu Programos projekte numatyta, kad bus vertinamos profesinės žinios Pareiškėjų, siekiančių eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, profesinės žinios; Kultūros ministerija, jeigu Programos projekte numatyta, kad bus vertinamos profesinės žinios Pareiškėjų, siekiančių eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius. 33. SPSC per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų Reglamento 31 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos juos įvertina ir informuoja Organizaciją apie Programos projekto derinimą. SPSC teikia pastabas Organizacijai dėl Programos projekto tobulinimo, jeigu jis neatitinka šių kriterijų: profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos; Programos turinys nesusijęs su atestuojamomis statybos techninės veiklos sritimis; neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, nurodydamas ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams ištaisyti. Suderintą Programos projektą SPSC per 5 darbo dienas teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Jeigu Organizacija atsisako Programos projektą pataisyti pagal SPSC pastabas arba pateikia ne visus Reglamento 31 punkte nurodytus dokumentus, SPSC nutraukia Programos projekto nagrinėjimo procedūrą apie tai informuodama Programos projektą pateikusią Organizaciją ir Aplinkos ministeriją. 34. Jeigu SPSC nederina pagal SPSC pastabas pataisyto Programos projekto, Organizacija gali apskųsti SPSC sprendimą Aplinkos ministerijai vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo. 35. Organizacija privalo atnaujinti aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo egzaminų programas ne rečiau kaip kas 5 metus, o pasikeitus statybos normatyviniams dokumentams, nurodytiems Programos projekte per tris mėnesius, ir teikti SPSC, kuris jas derina ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui Reglamento punktuose nustatyta tvarka. 36. Organizacija, gavusi Pareiškėjo prašymą vertinti profesines žinias, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos surengia Pareiškėjo profesinių žinių vertinimo egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą programą ir išduoda profesinių žinių vertinimo protokolą. 37. Jeigu Organizacija atsisako per Reglamento 36 punkte nurodytą terminą surengti Pareiškėjo profesinių žinių vertinimo egzaminą, ji privalo per 10 darbo dienų nuo Pareiškėjo prašymo gavimo dienos informuoti Pareiškėją, nurodydama atsisakymo vertinti jo profesines žinias

12 motyvus. Skundus dėl Organizacijos sprendimų atsisakyti surengti profesinių žinių vertinimo egzaminą nagrinėja SPSC teisės aktų nustatyta tvarka. 38. Organizacijų veiklą, susijusią su profesinių žinių vertinimo procedūromis, koordinuoja SPSC. Jeigu nustatoma, kad Organizacija nebeatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų arba nevykdo Reglamente nustatytų pareigų, SPSC teikia siūlymą Aplinkos ministerijai dėl Organizacijai suteiktos teisės vertinti Pareiškėjų profesines žinias panaikinimo. Informacija apie Organizacijas, netekusias teisės vertinti profesines žinias, skelbiama SPSC tinklalapyje Organizacija netenka teisės vertinti Pareiškėjų profesines žinias nuo programos pripažinimo netekusia galios dienos. Organizacija, kurios parengta profesinių žinių vertinimo programa buvo pripažinta netekusia galios, nepraranda teisės vertinti Pareiškėjų profesines žinias pagal kitas šios organizacijos parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo programas. 40. Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui. Posėdyje turi dalyvauti bent vienas Pareiškėjo prašyme nurodytos darbo srities Atestavimo ekspertas. 41. Informacija apie aplinkos ministro patvirtintas profesinių žinių vertinimo programas ir profesinių žinių vertinimo įkainiai skelbiami Organizacijos tinklalapyje. VI SKYRIUS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ TEISĖS PRIPAŽINIMAS 42. Šio skyriaus nuostatos taikomos Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kilmės valstybėje turi teisę dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas (toliau šiame skyriuje Pareiškėjas). Pareiškėjams netaikoma statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla, nustatyta Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo. 43. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, suteikiantį teisę Lietuvos Respublikoje eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas, arba jo įgaliotas asmuo teikia SPSC Reglamento 2 priede nurodytos formos prašymą. Pareiškėjas turi teisę teikti dokumentus Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 22 dalyje nustatytais būdais. Prašyme nurodoma: prašymo pateikimo data; vardas, pavardė, adresas; Vadovų pareigos (viena ar kelios), kurias Pareiškėjas siekia eiti, iš nurodytųjų Reglamento papunkčiuose, išskyrus ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vadovo pareigas, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas; statiniai: ypatingųjų statinių kategorijai priskirti statiniai iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas; statinių grupė (grupės) iš nurodytųjų [8.9], jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas;

13 branduolinės energetikos objektų statiniai, jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose; ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose; darbo sritis (sritys): specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) iš nurodytųjų [8.11]; projektavimo ir ekspertizės darbo sritis (sritys) (projekto dalys) iš nurodytųjų [8.10], išskyrus bendrąją, gamybos (paslaugų) technologijos, ekonominę. Architektūros dalis nurodoma tik projekto dalies ekspertizės darbo srityje; statinio dalies ekspertizės konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos; darbo sritis nenurodoma, jeigu Pareiškėjas siekia eiti Reglamento 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, , , , , papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas; dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio Pareiškėjo turimą teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją, išduoto Pareiškėjo kilmės valstybės paskirtos kompetentingos institucijos ar organizacijos, paskirtos vadovaujantis tos valstybės teisės aktais, pavadinimas, išdavimo data, numeris, juos išdavusių institucijų ar organizacijų, valstybės pavadinimas. 44. Prie prašymo pridedami dokumentai: įgaliojimas, jei Pareiškėjo prašymą dėl TPD išdavimo ir prie jo pridedamus dokumentus teikia Pareiškėjo įgaliotas asmuo; Reglamento 43.6 papunktyje nurodyti dokumentai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos Pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios tarptautines sutartis ar susitarimus dėl teisinės pagalbos su Lietuvos Respublika, jeigu tokiose sutartyse yra nuostatos dėl tokių dokumentų abipusio pripažinimo; Reglamento 43.6 papunktyje nurodyti dokumentai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos kartu pridedant šių dokumentų (kopijų) patvirtinimo pažymas Apostille Pareiškėjams iš valstybių, kurios nėra pasirašiusios Reglamento 44.2 papunktyje nurodytų sutarčių, tačiau yra pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo ; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija; vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija; teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta diplomo ir jo priedėlio kopija; gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymas curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu); per Statybos įstatymo [8.1.] 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas. 45. Pareiškėjas turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą. Visi Reglamento 44 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti kartu su jų vertimais į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu. 46. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 44 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir: jei pateikti visi Reglamento 44 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą informuoja Pareiškėją; jei pateikti ne visi Reglamento 44 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos informuoja Pareiškėją apie trūkstamus dokumentus, nurodydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti;

14 46.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą informuoja Pareiškėją; per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus nurodytam terminui motyvuotai informuoja Pareiškėją, kad jo prašymas neregistruojamas. 47. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, turi išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal SPSC parengtą ir aplinkos ministro patvirtintą teisinių žinių programą (toliau Teisinių žinių programa), kuri skelbiama SPSC tinklalapyje Teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą organizuoja SPSC. 48. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino įvertinimo gavimo dienos. Teisinių žinių testus SPSC rengia valstybine kalba, tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis Teisinių žinių programa. Testų vertimą į užsienio kalbą organizuoja ir vertimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. Testų negali versti Pareiškėjo atžvilgiu suinteresuoti asmenys (bendradarbiai, giminaičiai). Nauji teisinių žinių testai tvirtinami pasikeitus teisės aktams ne vėliau kaip per du mėnesius, bet ne rečiau kaip kas dveji metai. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Pareiškėjui neatvykus į teisinių žinių egzaminą du kartus iš eilės arba gavus neigiamą egzamino įvertinimą, teisės pripažinimo procedūra sustabdoma ir netaikomas Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytas TPD išdavimo terminas. Pareiškėjas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino rezultatų vertinimo gavimo dienos. Teisės pripažinimo procedūra atnaujinama Pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą. 49. Pareiškėjai, siekiantys gauti TPD, suteikiantį teisę eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja SPSC pagal Branduolinės energetikos objektų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau BEOS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su VATESI ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta BEOS teisinių žinių programa. 50. Pareiškėjai, siekiantys eiti Reglamento papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą, kurį organizuoja SPSC pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių teisinių žinių egzaminų programą (toliau KPTS teisinių žinių programa), kurią rengia SPSC, derina su kultūros ministru ir teikia tvirtinti aplinkos ministrui. Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kuriuos tvirtina SPSC direktorius, vadovaudamasis šiame punkte nurodyta KPTS teisinių žinių programa. 51. SPSC per 5 darbo dienas nuo Reglamento 47, 49 arba 50 punktuose nurodyto Pareiškėjo laikyto teisinių žinių egzamino dienos perduoda Pareiškėjo dokumentus Atestavimo ekspertams, kurie per 15 darbo dienų įvertina Reglamento 43 ir 44 punktuose nurodytus dokumentus, teisinių žinių egzamino rezultatus, parengia išvadą dėl TPD išdavimo ir ją teikia SPSC direktoriui. Atestavimo ekspertų veiklos organizavimą reglamentuoja Reglamento XI skyrius. 52. SPSC direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų parengta išvada, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atestavimo ekspertų išvados gavimo priima sprendimą dėl TPD išdavimo. SPSC ne vėliau kaip per Statybos įstatymo [8.1] 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda TPD. Esant techninėms galimybėms, TPD išduodamas elektronine forma. Apie tokią galimybę informuoja SPSC savo interneto puslapyje. 53. Pripažinimo procedūros vyksta ir TPD išduodami valstybine kalba. SPSC visą informaciją Pareiškėjui teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas dėl TPD išdavimo, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

E525USER

E525USER VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJA KVALIFIKACIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ATLIEKAMO ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Viešųjų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau