E525USER

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "E525USER"

Transkriptas

1 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJA KVALIFIKACIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ATLIEKAMO ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) SCHEMA IR DOKUMENTACIJA ATINKANTI STANDARTO LST EN ISO/ IEC 17024: 2012 NUSTATYTUS REIKALAVIMUS ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: Nr. IR-238 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2019 Kaunas 1 (13)

2 TURINYS...2 I.BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS...3 III. ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) PROCESAS...4 IV. PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS...5 V. EGZAMINO TVARKA...6 VI. TESTŲ REZULTATŲ VERTINIMAS...6 VII. SPRENDIMO DĖL ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)PRIĖMIMAS...6 VIII.ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) SUSTABDYMO ARBA PANAIKINIMO KRITERIJAI...7 IX. PAKARTOTINIS ATESTAVIMAS (SERTIFIKAVIMAS)...8 X. APELECIJŲ DĖL ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) SPRENDIMO NAGRINĖJIMO TVARKA...8 XI. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA...9 XII. ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ (PAŽYMĖJIMŲ)SERTIFIKATŲREGISTRAS...9 XIII. APMOKĖJIMO TVARKA...9 XIV. PAREIŠKĖJO, KANDIDATO IR ATESTUOTO (SRTIFIKUOTO) ASMENS TEISĖS...10 XV. ATESTUOTO (SERTIFIKUOTO) ASMENS PAREIGOS...10 XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS...10 XVII. PRIEDAI (13)

3 I BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis Viešosios įstaigos Nauja Kvalifikacija Sertifikavimo skyriaus (toliau Sertifikavimo skyrius) atliekamo Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų (toliau energetikos darbuotojai) atestavimo (sertifikavimo) tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Aprašas) ir standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012) reikalavimais. 2. Šis Tvarkos aprašas nustato Sertifikavimo skyriaus atliekamo energetikos darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) sritį, kompetencijos reikalavimus, pradinio ir periodinio (pakartotinio) ir papildomo atestavimo (sertifikavimo) tvarką, atestavimo (sertifikavimo) sustabdymo, panaikinimo arba atestavimo (sertifikavimo) srities susiaurinimo tvarką, atestavimo (sertifikavimo) srities arba lygio pakeitimo kriterijus, pažymėjimų (sertifikatų) naudojimo tvarką. 3. Šis Tvarkos aprašas suderintas su Valstybine energetikos inspekcija ir ne rečiau kaip kartą per 5 metus peržiūrimas ir, jei reikia, patikslinamas. 4. Pagal Tvarkos apraše nustatytus energetikos sektorius, atestuojami (sertifikuojami) energetikos darbuotojai, dirbantys: 4.1 elektros energetikos sektoriuje; 4.2 šilumos energetikos sektoriuje; 4.3 gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriuje; 4.4 naftos energetikos sektoriuje. 5. Energetikos darbuotojų veiklos sritys, darbuotojų kategorijos, atestavimo (sertifikavimo) sritys ir suteikiamos teisės pagal kiekvieną energetikos sektorių nurodyti Tvarkos aprašo 1-4 prieduose ir šio Tvarkos aprašo 2 priede. Energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo sričių bei kvalifikacinių reikalavimų sąrašas. 6. Sertifikavimo tikslai: 6.1 patikrinti, ar pageidaujantis atestuotis (sertifikuotis) asmuo (toliau - Pareiškėjas) atitinka jam keliamus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus atitinkamos kategorijos energetikos darbuotojo pažymėjimui (sertifikatui) gauti; 6.2 įvertinti žinias ir įgūdžius, siekiant vadovauti bei savarankiškai dirbti. 7. Sertifikavimo skyrius atlieka pradinį, periodinį (pakartotinį) į papildomą atestavimą (sertifikavimą) šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka. II. TVARKOJE NAUDOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR TRUMPINIAI 8. Energetikos darbuotojas fizinis asmuo, įrengiantis, montuojantis ir (ar) eksploatuojantis energetikos objektus ir įrenginius. 9. Energetikos darbuotojų atestavimas (sertifikavimas) tikrinimas, ar energetikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą (patyrimą) savo veiklos srityje, ar išmano energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą, reikalavimus. 9.1 Energetikos darbuotojo pažymėjimas(sertifikatas) (toliau pažymėjimas (sertifikatas). 3 (13)

4 10. Pareiškėjas energetikos darbuotojas, kuris pateikė prašymą leisti dalyvauti atestavimo(sertifikavimo) procese. 11. Kandidatas pareiškėjas, kuris atitinka bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ir kuriam leista dalyvauti atestavimo (sertifikavimo) procese. 12. Stebėtojas Sertifikavimo skyriaus įgaliotas darbuotojas, kuris administruoja egzaminą arba prižiūri, bet nevertina kandidatų kompetencijos. 13. Egzaminuotojas kompetentingas asmuo, galintis atlikti ir įskaityti egzaminą, kai egzaminuojant reikia profesionalaus sprendimo. 14. Kvalifikacijos tobulinimas - žinių ir gebėjimų, reikalingų tinkamai atlikti tiesioginį darbą, tobulinimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 15. Apeliacija pareiškėjo, kandidato arba atestuoto (sertifikuoto) asmens paraiška persvarstyti bet kurį sertifikavimo įstaigos sprendimą, susietą su jo pageidaujamu atestavimo (sertifikavimo) statusu. 16. Skundas skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl Sertifikavimo skyriaus veiklos pareiškimas, tikintis atsakymo. 17.PR-procedūra, parengta vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17024:2012 Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012), aprašyta Sertifikavimo sk. Vadybos sistemos vadove 18. PR-XX/YY(ZZ) - XX procedūros, kurioje pateikta forma, žymuo; YY formos eilės numeris procedūroje; ZZ-leidimo numeris). III ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) PROCESAS 17. Sertifikavimo skyrius ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoja energetikos darbuotojų egzaminą Atsižvelgiant į sertifikavimo schemą, atestuojamų (sertifikuojamų) asmenų kategorijas bei darbuotojų vykdomas funkcijas sertifikavimo procese, nustatyti sertifikavimo skyriaus darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos reikalavimai atestavimo(sertifikavimo) funkcijoms vykdyti ir jų įvertinimo pagal šiuos kriterijus metodai PR-06/01(LY) Sertifikavimo skyriaus vadovas įvertina darbuotojų, pateikusių dokumentus ir išklausiusių įvadinio mokymo kursą, kompetenciją, analizuodamas dokumentus ir įrašus, nurodytus Darbuotojo kompetencijos pradinio įvertinimo formoje PR-06/03(LY) Darbuotojų specialiosios žinios įvertinamos pagal pateiktą CV ir dokumentų kopijas Žinios apie sertifikavimo schemą įvertinamos įvadinio mokymo metu Sertifikavimo skyriaus vadovas įrašo rekomenduojamus mokymus, jeigu reikia, į PR-06/03(LY) formą ir pateikia išvadą dėl galimybės įgalioti darbuotoją atitinkamoms sertifikavimo funkcijoms Jeigu rekomenduojami papildomi mokymai, darbuotojai gali būti apmokomi vidaus ar išorės mokymo metu, taip pat darbuotojas gali mokytis savarankiškai Po papildomo mokymo darbuotojas vertinamas dar kartą Darbuotojo vertinimo rezultatai įrašomi į PR-06/03(LY) formą. Pildomi tik tie duomenys, kuriuose buvo rekomenduotas mokymas. 4 (13)

5 17.9.Jeigu Sertifikavimo skyriaus vadovas įvertina darbuotojo kompetenciją teigiamai, jis įgalioja darbuotoją atlikti numatytas funkcijas, įrašydamas išvadą PR-06/03(LY)formoje Įgaliotus darbuotojus Sertifikavimo skyriaus vadovas įrašo į įgaliotų darbuotojų sąrašą. 18. Egzaminas vyksta atsakant į elektroninėje arba popierinėje versijoje sudarytus testus pagal energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, reglamentus, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius energetikos veiklą. IV PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS 19. Pareiškėjas, siekiantis pradinio, periodinio (pakartotinio) atestavimo (sertifikavimo) ar atestavimo (sertifikavimo) srities pakeitimo, Sertifikavimo skyriui pateikia: 19.1 nustatytos formos paraišką (PR-07/06) kurioje nurodoma veiklos sritis (ar kelios sritys), energetikos darbuotojui reikalinga gauti kategorija (-os) ir atestavimo (sertifikavimo sritis) (-ys); 19.2 bendruosius ir specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. 20. Dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimo Pareiškėjas pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą ( Žin., 2012, Nr ). 21. Pareiškėjas gali pateikti Sertifikavimo skyriui paraišką popierinėje laikmenoje arba skenuotą elektroninę versiją. Paraiškos vertinamąją analizę atlieka Sertifikavimo skyriaus vadovo įgaliotas darbuotojas. 22. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Sertifikavimo skyrius telefonu informuoja pareiškėją apie paraiškos gavimą. 23. Sertifikavimo skyrius dienos atlieka pateiktų dokumentų vertinimą pagal šio Tvarkos aprašo 2 priedo Energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo(sertifikavimo) sričių bei kvalifikacinių reikalavimų sąrašą. 24. Jei pagal Pareiškėjo pateiktus duomenis ir dokumentus nustatoma, kad pareiškėjo kvalifikacija yra nepakankama arba neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, Sertifikavimo skyrius gali paprašyti papildyti paraišką. 25. Pareiškėjui nepapildžiusiam paraiškos ir nepateikusiam papildomų dokumentų, patvirtinančių jo kvalifikaciją, egzamino laikyti neleidžiama. 26. Jeigu pareiškėjas atitinka atestavimo (sertifikavimo) tvarkos apraše nurodytus reikalavimus, atsakingas darbuotojas juos įtraukia į kandidatų sąrašą ir nustato egzamino datą ir vietą. 27. Su kandidatu sudaroma atestavimo (sertifikavimo) sutartis. Sertifikavimo skyriaus reikalavimai atestuotam(sertifikuotam) darbuotojui įforminami sutartyje. 28. Atestavimo (sertifikavimo) vieta ir laikas pranešami Pareiškėjo prašyme nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu. V EGZAMINAVIMO TVARKA 29. Priklausomai nuo suteikiamų teisių apimties iš 200 klausimų duomenų bazės, sudaromas 60 klausimų testas. Kiekvienas klausimas turi tris atsakymus, iš kurių vienas yra teisingas. 30. Atestavimo (sertifikavimo) procese dalyvaujantys nariai užtikrina klausimų konfidencialumą. 31. Egzaminas laikomas atliekant testą elektroninėje sistemoje arba raštu popierinėje versijoje. 5 (13)

6 32. Egzaminuotoją Sertifikavimo skyriaus vadovas parenka iš Egzaminuotojų sąrašo. 33. Egzaminuotojų ir stebėtojų, dalyvaujančių egzamine, darbas grindžiamas jų kompetencija, teisėtumo ir teisingumo principais, asmenine atsakomybe, sprendimo priėmimo nešališkumu. Egzaminas vyksta valstybine kalba Prieš kiekvieną egzaminą egzaminuotojas peržiūri testų klausimus 33.2.Jeigu egzaminuotojas mokė pareiškėjus 2 metų laikotarpyje, jis apie tai informuoja Sertifikavimo skyriaus vadovą 33.3.Sertifikavimo skyriaus vadovas išnagrinėja pateiktą informaciją pagal procedūrą Nešališkumo užtikrinimas ir numato veiksmus grėsmių nešališkumui sumažinti ar pašalinti Su egzaminuotoju sudaroma darbo ir konfidencialumo sutartys. 34. Kandidatai privalo laiku atvykti į numatytą egzamino vietą. Kartu su savimi jie turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka val. prieš testo atlikimą, stebėtojas patikrina programinės įrangos veikimą. Esant sutrikimams, nedelsiant pranešama sistemos administratoriui, kad sutrikimai būtų pašalinti. 36. Atestavimas (sertifikavimas) gali būti atidedamas, jeigu: 36.1.Kandidatas pateikia prašymą atidėti atestavimą (sertifikavimą) dėl ligos (kartu pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo pažymą, patvirtinančią asmens ligą); Kandidatas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti atestavime (sertifikavime) (pateikia priežastį paaiškinantį dokumentą) Tokiais atvejais atestavimas (sertifikavimas) atidedamas ir vykdomas vėliau, su kandidatu suderintu laiku, be papildomo mokesčio Atestavimas (sertifikavimas) gali būti atidėtas dėl nenumatytų priežasčių (pvz. dingo elektra ir t.t.). Sertifikavimo skyriaus vadovas kandidatams telefonu praneša apie sekančią atestavimo (sertifikavimo) datą. 37.Egzamino dieną vieną valandą prieš prasidedant egzaminui stebėtojas registruoja kandidatus, atvykusius į egzaminą ir suteikia kandidatui numerį, kurį žino tik Sertifikavimo skyriaus vadovas ir stebėtojas. 38. Egzaminuotojas tikrindamas testą, mato tik numerį, o ne atestuojamo (sertifikuojamo) asmens vardą ir pavardę. 39. Registruotus kandidatus stebėtojas įleidžia į patalpą, kurioje vyks egzaminas, prieš tai patikrindamas asmens dokumentą, 40. Susirinkus visiems kandidatams, stebėtojas supažindina juos su egzamino taisyklėmis ir atestavimo (sertifikavimo) tvarka. 41. Stebėtojas yra atsakingas už egzamino administravimą, organizavimą, koordinavimą bei drausmę egzamino metu. 42. Stebėtojas turi teisę nušalinti kandidatą (-us) nuo testo laikymo už trukdymą kitiems kandidatams, nesavarankišką klausimų sprendimą, naudojimąsi neleistina pagalba, mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis ar kitais būdais. 43. Nušalinus kandidatą nuo testo laikymo, surašomas kandidato nušalinimo aktas. Aktas saugomas kartu su kitais egzamino dokumentais. 44. Kandidatai, prisijungę prie virtualios klasės, priklausomai nuo darbuotojų kategorijos gauna 60 klausimų skaičiaus testą. 6 (13)

7 45. Atsakydamas į klausimą, kandidatas pažymi atsakymą, kuris, jo manymu, yra teisingas. 46. Testui laikyti skiriama 2 val., kai laikas baigiasi programa automatiškai atsijungia įrašydama tik atsakytus klausimus. 47.Testo atsakymai taip pat atsiunčiami automatiškai į egzaminuotojo kompiuterį, naudojamą atestavimo (sertifikavimo) metu. 48. Jeigu testo laikymo metu sugenda programinė ar techninė įranga, rezultatas anuliuojamas ir testas laikomas iš naujo. 49. Jeigu testas laikomas popierinėje laikmenoje, stebėtojas pateikia kandidatui testą ir atsakymų surašymo lapą. 50. Kandidatas turi užrašyti ant atsakymų surašymo lapo stebėtojo suteiktą unikalų numerį. 51. Stebėtojas paprašo visų kandidatų apžiūrėti testą ir patikrinti, ar jame yra visi testo klausimai, ar jie įskaitomi, ar netrūksta lapų. 52. Išdalinus testus, stebėtojas skelbia testo pradžią ir testui laikyti skiriamą laiką - 2 val. 53. Likus 0.5 val. iki testo pabaigos, stebėtojas informuoja kandidatus, kad jie turėtų pakankamai laiko užpildyti atsakymų lapą. 54. Užbaigę testą kandidatai atiduoda stebėtojui egzamino klausimus, atsakymų lapą ir gali išeiti iš patalpos. VI TESTO REZULTATŲ VERTINIMAS 55. Testo rezultatai tikrinami iš karto po testo. Egzaminuotojas supažindina kandidatus su testo rezultatais. 56. Testas laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 75 % klausimų. 57. Testo atsakymai vertinami 10 balų sistemoje. Atsakyta teisingai klausimų ( testas sudarytas iš 60 klausimų) Balas ir mažiau Egzaminas neišlaikytas 58. Kandidatui pageidaujant, jis supažindinamas su padarytomis klaidomis. 59. Kandidatui neišlaikius egzamino, sudaroma galimybė laikyti egzaminą antrą kartą, ne anksčiau kaip po 2-jų savaičių, be papildomo mokesčio vieną kartą. VII SPRENDIMO DĖL ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) PRIĖMIMAS 60. Sertifikavimo skyrius atsakingas už sprendimų dėl atestavimo (sertifikavimo) priėmimo, įskaitant atestavimo (sertifikavimo) suteikimą, pakartotinį atestavimą (sertifikavimą), atestavimo (sertifikavimo) srities praplėtimą ir susiaurinimą, atestavimo (sertifikavimo) sustabdymą ir panaikinimą, išlaiko šiuos įgaliojimus bei neperduoda šios teisės kitiems. 61. Sertifikavimo skyrius neužsako sprendimo dėl atestavimo (sertifikavimo) suteikimo, pakartotinio atestavimo (sertifikavimo), išplėtimo, sustabdymo arba panaikinimo funkcijos kitoms įstaigoms. 62. Sertifikavimo skyrius apsiriboja tik tokių atestavimo (sertifikavimo) sprendimų priėmimu, kurie 7 (13)

8 konkrečiai susiję su sertifikavimo schemos reikalavimais. 63. Sprendimą priima Sertifikavimo skyriaus vadovas arba kitas kompetenciją turintis ir įgaliotas darbuotojas pagal pateiktus egzamino rezultatus, nurodytus energetikos darbuotojų egzaminavimo protokole Personalas, priimantis sprendimą dėl atestavimo (sertifikavimo), neturi būti dalyvavęs kandidato mokyme ar egzamine Sprendimą priimančiam darbuotojui pateikiamas egzaminavimo protokolas, testavimo klausimynai ir atsakymų lapai. 64. Susumavus visus egzamino rezultatus, Sertifikavimo skyriaus vadovas arba kitas kompetenciją turinti ir įgaliotas darbuotojas priima sprendimą asmenį atestuoti (sertifikuoti)neatestuoti (nesertifikuoti), išplėsti ar susiaurinti sertifikavimo sritį. 65. Sertifikavimo skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia energetikos darbuotojo sertifikatą (pažymėjimą) (PR-07/12), suteikiantį teisę dirbti energetikos darbuotojo sertifikate (pažymėjime) nurodytos kategorijos darbus ir galioja visoje šalyje. 66. Atestavimo (sertifikavimo) rezultatai pranešami prašyme nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu. 67. Informacija apie atestavimą`(sertifikavimą), nurodyta Tvarkos apraše, yra skelbiama interneto svetainėje www. naujakvalifikacija.lt 68. Energetikos darbuotojo sertifikato ( pažymėjimo) galiojimo terminas 5 metai: 68.1 energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai, organizuoja šiuos darbus, bet tiesiogiai jų neįrengia ir (ar) neeksploatuoja; 68.2 energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys inžinerinės kategorijos darbuotojai (specialistai), jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo; 69. Energetikos darbuotojo pažymėjimo galiojimo terminas 3 metai: 69.1energetikos objektus, įrenginius įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys darbininkų kategorijų darbuotojai ir operatyviniai (budintieji) darbuotojai, jeigu teisės aktai nenustato kito periodiškumo; VIII PAŽYMĖJIMO(SERTIFIKATO) GALIOJIMO SUSTABDYMO ARBA PANAIKINIMO KRITERIJAI 70.Sertifikavimo skyrius gali sustabdyti arba panaikinti energetikos darbuotojo pažymėjimo(sertifikato) galiojimą šiais atvejais: 70.1.jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas); lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų atvejais; įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip; energetikos darbuotojo pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, arba faktiškai atliekamam darbui. 71.Informaciją apie 70 p. nurodytus pažeidimus Sertifikavimo skyriui pateikia Valstybinė 8 (13)

9 energetikos inspekcija, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos komisijos, tiriančios lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis; energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. 72.Sertifikavimo skyrius išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymo. 73. Energetikos darbuotojo sertifikatas (pažymėjimas) gali būti sustabdytas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. 74.Sertifikavimo skyrius informuoja atestuotą (sertifikuotą) asmenų apie priimtą sprendimą ir energetikos darbuotojo pažymėjimo(sertifikato) galiojimo sustabdymo atšaukimo sąlygas raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 75.Atestuotas (sertifikuotas) asmuo, kurio energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimas sustabdytas, turi būti papildomai atestuojamas (sertifikuojamas) šiame dokumente pateikta tvarka. 76. Energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimas panaikinamas, jeigu atestuotas (sertifikuotas) asmuo neišlaiko papildomo atestavimo (sertifikavimo) egzamino arba pasirenka kitą asmenų atestavimo (sertifikavimo) įstaigą papildomam atestavimui (sertifikavimui). 77.Duomenys apie energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo panaikinimą, sustabdymą arba sustabdymo panaikinimą yra skelbiami Sertifikavimo skyriaus interneto svetainėje. 78.Sustabdyto ar panaikinto energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) atnaujinimas galimas tik atlikus papildomą atestavimą (sertifikavimą) pagal šiame Tvarkos apraše nurodytą tvarką. IX PERIODINIS(PAKARTOTINIS), PAPILDOMAS ATESTAVIMAS (SERTIFIKAVIMAS) 79.Periodinis (pakartotinis), papildomas atestavimas ( sertifikavimas) vykdomas ta pačia tvarka, kaip ir pradinis atestavimas (sertifikavimas) Periodinio (pakartotino), papildomo atestavimo (sertifikavimo) metu vertinama sertifikuojamojo darbo patirtis, darbas vietoje, profesinis tobulėjimas, darbuotojo sveikatos pakitimai, informacija iš darbo vietos. 80.Atestuotas (sertifikuotas) asmuo turi pateikti paraišką ir joje nurodytus dokumentus, taip pat informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą. 81.Kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai nurodyti 2 priede. 82.Papildomas atestavimas(sertifikavimas) energetikos darbuotojui skiriama: 82.1 energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu ar Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnų reikalavimu, jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas); 82.2 teisės aktų nustatyta tvarka sudarytų komisijų, tiriančių lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, sukėlusių darbuotojų mirtį, energetikos įrenginių avarijų, technologinių sutrikimų ar gaisrų priežastis, sprendimu; 82.3 energetikos įmonės vadovo sprendimu, kai darbuotoją būtina atestuoti įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip; 82.4 pasikeitus energetikos darbuotojo pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, arba faktiškai atliekamam darbui. 9 (13)

10 X APELIACIJŲ DĖL ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) SPRENDIMO NAGRINĖJIMO TVARKA 83.Apeliacijas gali teikti pareiškėjai, kandidatai, atestuoti (sertifikuoti) energetikos darbuotojai dėl sertifikavimo skyriaus priimto neigiamo sprendimo per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 84. Apie gautą apeliaciją atsakingas už apeliacijos nagrinėjimą darbuotojas informuoja sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija, priėmusius darbuotojus. Atsakingi už skundžiamą veiklą darbuotojai pateikia savo paaiškinimus raštu. 85.Apeliacija turi būti pateikta raštu sertifikavimo skyriaus vadovui, aiškiai išdėstant apeliacijos esmę ir pagrindimą. Šiame rašte apeliuojantis asmuo turi nurodyti, jeigu jis pageidauja dalyvauti apeliacijos nagrinėjime. 86.Apeliacijoje turi būti nurodyti apeliuojančio asmens kontaktiniai duomenys, kartu su apeliacija turi būti pateikti apeliaciją pagrindžiantys dokumentai. 87.Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sertifikavimo skyriaus vadovas išnagrinėja, ar apeliacija susijusi su atestavimo (sertifikavimo) veikla, už kurią atsakingas sertifikavimo skyrius, ir raštu informuoja apeliuojantį asmenį apie apeliacijos registravimą ir jos perdavimą Apeliacinei komisijai. Taip pat rašte nurodoma komisijos narių, dalyvausiančių apeliacijos nagrinėjime, pavardės. 88. Apeliuojantis asmuo gali pareikšti nesutikimą dėl komisijos narių kandidatūrų, pateikdamas motyvuotą pagrindimą raštu. 89.Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo. Prireikus, motyvuotu komisijos sprendimu bendras apeliacijos nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų. 90.Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą Sertifikavimo skyrius informuoja apeliacijos teikėją per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 91.Sertifikavimo skyriaus vadovas ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas informuoja raštu apeliuojantį asmenį apie komisijos priimtą sprendimą. 92.Jeigu Sertifikavimo skyrius nesutinka su komisijos sprendimu kaip nurodyta 100 punkte, apeliuojantis asmuo apie tai informuojamas ir jam paaiškinama galimybė kreiptis į Nacionalinio akreditacijos biuro Apeliacinę komisiją. 93.Jeigu numatyti koregavimo ir korekciniai veiksmai, apie tai Sertifikavimo skyriaus vadovas informuoja apeliuojantį asmenį. 94.Sertifikavimo skyrius numatytus koregavimo ir korekcinius veiksmus turi įgyvendinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo datos. 95.Apie apeliacijos nagrinėjimo baigimą Sertifikavimo skyriaus vadovas apeliuojantį asmenį informuoja raštu. 96.Apeliacijos teikėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl išnagrinėtos apeliacijos, gali raštu pateikti skundą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr (Žin., 2010, Nr ) sudarytai Apeliacinei komisijai arba Nacionalinio akreditacijos biuro Apeliacinei komisijai. 97.Apeliacinė komisija ne teismo tvarka nagrinėja gautus skundus ir sprendžia ginčus dėl Tvarkos aprašo nuostatų taikymo pažeidimų ir atestavimo (sertifikavimo) institucijų priimtų sprendimų. Ji turi teisę pavesti Sertifikavimo skyriui peratestuoti (persertifikuoti) energetikos darbuotoją. Apeliacinei komisijai nusprendus energetikos darbuotoją peratestuoti (persertifikuoti), mokestis už atestavimą (sertifikavimą) netaikomas. 10 (13)

11 98.Apeliacinės komisijos sprendimai dėl energetikos darbuotojų atestavimo(sertifikavimo) yra privalomi. Jų priimti sprendimai dėl energetikos darbuotojo atestavimo (sertifikavimo) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Visos apeliacijos yra nagrinėjamos ir svarstomos konstruktyviai, nešališkai ir nustatytais terminais Sertifikavimo skyrius yra atsakingas už visus apeliacijos nagrinėjimo proceso lygių sprendimus. Sertifikavimo skyrius užtikrina, kad personalas, nagrinėjantis apeliacijas, būtų ne tas pats, kuris priėmė sprendimą, dėl kurio gauta apeliacija Apeliacijos pateikimas, nagrinėjimas ir sprendimas nesukelia jokių šališkų veiksmų apeliuojančio asmens atžvilgiu. XI SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 99. Apie gautą skundą atsakingas už skundo nagrinėjimą darbuotojas informuoja su skundžiama veikla susijusius darbuotojus. Atsakingi už skundžiamą veiklą darbuotojai pateikia savo paaiškinimus raštu Už skundo nagrinėjimą atsakingas darbuotojas išnagrinėja ir patikrina visą būtiną informaciją, susijusią su skundu, ir pateikia Sertifikavimo skyriaus vadovui ataskaitą raštu Už skundo nagrinėjimą atsakingas darbuotojas gali teikti pasiūlymą Sertifikavimo skyriaus vadovui dėl neplanuoto vidaus audito Nagrinėjant skundą ar apeliaciją laikomasi konfidencialumo reikalavimų. 100.Skundas turi būti išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, arba per 20 darbo dienų nuo visų su skundo nagrinėjimu susijusių dokumentų ar informacijos gavimo dienos. 101.Apie priimtą sprendimą Sertifikavimo skyriaus vadovas informuoja skundo pateikėją raštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. XII ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS 102.Sertifikavimo skyrius tvarko išduodamų energetikos darbuotojų pažymėjimų (sertifikatų) registrą. Energetikos darbuotojo pažymėjimų (sertifikatų) duomenys skelbiami Sertifikavimo skyriaus interneto svetainėje Energetikos darbuotojo pažymėjimų (sertifikatų) registre skelbiami šie duomenys: Atestuoto (sertifikuoto) energetikos darbuotojo vardas, pavardė; Atestavimo (sertifikavimo) sritis, nurodant galiojimo sąlygas ir apribojimus (nurodant veiklos sritis arba kokių įrenginių parametrų ir kokius darbus gali atlikti); Energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) išdavimo data ir unikalus numeris; Energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo data; Ankstesnio energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) ar kito dokumento, prilyginto energetikos darbuotojo sertifikatui ( pažymėjimui), išdavimo data; Energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymo data ir terminas, kuriam energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimas sustabdytas. Pasibaigus energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymo terminui, informacija apie energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo sustabdymą Sertifikavimo skyriaus 11 (13)

12 interneto svetainėje panaikinama; Energetikos darbuotojo sertifikato ( pažymėjimo) galiojimo panaikinimo data Pažymėjimų (sertifikatų) ženklų ir simbolių vartojimas Sertifikavimo skyrius reikalauja, kad sertifikuotas asmuo pasirašytų sutartį dėl šių įsipareigojimų: a) atitikti atestavimo (sertifikavimo) schemos sąlygas; b) pareikšti apie atestavimą(sertifikavimą) tik dėl tokių paslaugų, kurioms yra atestuotas (sertifikuotas); c) nesinaudoti atestavimu (sertifikavimu) tokiu būdu, kuris diskredituotų Sertifikavimo skyrių, ir nedaryti jokių klaidinančių pareiškimų apie atestavimą(sertifikavimą); d) pasibaigus energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo terminui, taip pat Sertifikavimo skyriui sustabdžius ar panaikinus energetikos darbuotojo sertifikato ( pažymėjimo) galiojimą, nedelsiant nutraukti naudojimąsi juo ir grąžinti energetikos darbuotojo sertifikatą (pažymėjimą) Sertifikavimo skyriui; e) nenaudoti energetikos darbuotojo sertifikato ( pažymėjimo) klaidinančiu būdu Sertifikavimo skyrius nesuteikia teisės atestuotiems(sertifikuotiems) asmenims vartoti atestavimo (sertifikavimo) simbolio arba ženklo. XIII APMOKĖJIMO TVARKA 104.Atestavimo (sertifikavimo) išlaidas apmoka pareiškėjas arba jo darbdavys. Paslaugų kainą Viešosios įstaigos Nauja kvalifikacija direktorius tvirtina įsakymu. Paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka yra nurodyta interneto svetainėje Pareiškėjas ar jį siuntusi įmonė už atestavimo (sertifikavimo) paslaugą apmoka prieš kandidato egzaminavimą. Pareiškėjui neapmokėjus yra neišduodamas energetikos darbuotojo sertifikatas (pažymėjimas). 106.Jei pareiškėjui reikalingos vertimo paslaugos, išlaidos įtraukiamos į atestavimo (sertifikavimo) kainą. XIV PAREIŠKĖJO, KANDIDATO IR ATESTUOTO (SERTIFIKUOTO) ASMENS TEISĖS 107.Pateikti paraišką dėl atestavimo (sertifikavimo) Sertifikavimo skyriaus veiklos srityje. 108.Dalyvauti egzamine, kurio teisingumą, pagrįstumą ir patikimumą užtikrina Sertifikavimo skyrius. 109.Gauti vertėjo paslaugas, apie tai pranešus raštu teikiant paraišką. 110.Pateikti pagrįstą prašymą specialiesiems poreikiams patenkinti. 111.Pateikti apeliaciją dėl priimto sprendimo dėl neatitikimo bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Sertifikavimo skyriaus sprendimo pateikimo Apeliacinės komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka. XV ATESTUOTO (SERTIFIKUOTO) ASMENS PAREIGOS 112.Neatskleisti ir neperduoti konfidencialios egzaminų medžiagos ir nedalyvauti nesąžininguose egzaminuose; 113.Atitikti atestavimo (sertifikavimo) tvarkos apraše nustatytas sąlygas; 12 (13)

13 114.Nesinaudoti atestavimu (sertifikavimu) tokiu būdu, kuris diskredituotų Sertifikavimo skyrių, ir nedaryti jokių klaidinančių pareiškimų apie atestavimą (sertifikavimą); 115.Pasibaigus energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimo terminui, taip pat Sertifikavimo skyriui sustabdžius ar panaikinus energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) galiojimą, nedelsiant nutraukti naudojimąsi juo nenaudoti energetikos darbuotojo sertifikato (pažymėjimo) klaidinančiu būdu. XVI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 116.Pareiškėjų paraiškos, dokumentų kopijos, protokolai, kita naudota žinioms tikrinti medžiaga saugoma Sertifikavimo skyriuje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr ), nustatyta dokumentų saugojimo tvarka. XVII PRIEDAI: 1. Viešosios įstaigos Nauja Kvalifikacija Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) schema; (1 priedas). 2. Energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) sričių bei kvalifikacinių reikalavimų sąrašas; (2 priedas). 3. Paraiška; (PR-07/06(LY)). 4. Energetikos darbuotojo pažymėjimas ; (PR-07/12(LY). 5. Elektros energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa; (5 priedas). 6. Šilumos energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa; (6 priedas). 7. Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa; (7 priedas). 8. Naftos energetikos darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa; (8 priedas). 9. Viešosios įstaigos Nauja kvalifikacija Sertifikavimo skyriaus nešališkumo deklaracija VSV- 01/07(LY); 10.Kompetencijos reikalavimai atestavimo (sertifikavimo) funkcijoms ir įvertinimo pagal šiuos kriterijus metodai PR-06/01(LY). 13 (13)

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

LPVA 4 lygmenų sertifikavimo sistema

LPVA 4 lygmenų sertifikavimo sistema LPVA 4 LYGMENŲ SERTIFIKAVIMO SISTEMA Sertifikavimo žinynas. Informacija kandidatui Lietuvos projektų vadybos asociacija Sertifikavimo žinynas kandidatui Pusl. 1 iš 24 DOKUMENTO INFORMACIJA Šio Sertifikavimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Microsoft Word m. veiklos ataskaita 2019_03_26

Microsoft Word m. veiklos ataskaita 2019_03_26 1 VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJAA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS 218 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 219-3-27 Vilnius VADOVO ŽODIS Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos s ministerijos (toliau Inspekcija

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau