Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish"

Transkriptas

1 Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic Campus October 27, 2019 Spalio 27, 2019 Thirtieth Sunday in Ordinary Time XXX Eilinis Sekmadienis Komunijos priegiesmis: Mus tavo pergalės džiugins. Vėliavas kelsim, duodami Dievui garbę. Lithuanian Lietuviškai - Šv. Mišios kasdien: 8:30 v.r. 4:00 p.m. Šeštadienį (Sekmadienio Vigilija) SUNDAYS SEKMADIENIAIS: English: 9:30 am & Lietuviškai: 11:00 v. r. HOLY DAYS Švenčių Dienomis: 11:00 a.m. Lt/Eng Parish Office: 6812 South Washtenaw Ave. Chicago, IL Phone: Fax: nativity6812@yahoo.com Website: chicagonativitybvm.org Facebook : Nativity BVM Youtube.com/draugolaikrastis (tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu) PARISH STAFF: Rev. Jaunius Kelpšas, Pastor Rev. Gediminas Keršys, Lithuanian Ministry Audra Zakarauskas, Secretary Ričardas Sokas, Organist Giedrė Sokas, Organist Atliepiamoji psalmė: Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo. Skaitiniai Psl. 943 OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės darbo valandos: Monday Friday nuo pirmadieno iki penktadienio 9:00 a.m. 4:00 p.m. Novena to Our Lady of Šiluva/Novena Šiluvos Marijai The 13th of every Month 6:00p.m. Kiekvieną mėnesį 13 dieną 6:00 v.v Baptism-contact the priest; Krikštas susitarti su kunigu; Sacrament of Reconciliation Susitaikymo sakramentas: Saturdays Šeštadieniais 3:00 3:45 p.m. Anointing of the sick: Contact the Rectory to speak to a priest. Ligonių Sakramentas: Skambinti į parapijos raštinę ir susitarti su kunigu. Marriage: Contact the Rectory for an appointment with a pastor. For Marriages You must contact the parish 6 months before date of Marriage. Santuokos Sakramentas: Skambinti į parapijos raštinę ir susitarti su klebonu. Patartina susisiekti ne vėliau kaip 6 mėnesius prieš santuokos datą. NEW PARISHIONERS Register in parish rectory. Nauji parapijiečiai registruojami parapijos raštinėje.

2 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Oct. 27, XXX Eilinis Sekmadienis Spalio 27d. Page 2 Vigil Mass Saturday October 26, Šeštadienis 4:00pm-Šiluvos Novena-už parapijiečius Krikščiūnų ir Šmulkščių šeimų mirusius Aldonia Žutautas (30d. meldž. dukra) Nikodemas J. Kulys, prisimenant gimtadienio proga Captain Peter Pohl, Sr. (30 d.) Sunday Sekmadienis October 27,- Spalio 27d. 9:30 am-(engl.) - for parishioners Sr. Genevieve Kripas, SSC (req. SSC Auxiliary) 11:00am (Lith)-už parapijiečius Juozas ir Juzė Sakevičiai Liusė Maldūnienė (meldž. Tauragės klubas) Kornelija Buožytė Gražina Sakevičius Valerija Pleirys (req. R. Rupinskas) Laima Jakubauskienė (5met.) Sigita Damašius (30d.) Antanina Paškauskienė Jolanta Bužinauskytė (2 met.) Aldona Račienė, prieš savaitę mirė Lietuvoje Mary Pawluk-Esposito ir Shelley (1 mėn.) Monday - Pirmadienis Oct. 28, spalio 28d. 8:30am Tony Novitsky Tuesday Antradienis October 29, - spalio 29d. 8:30am Anna Yucius (42 met.) Wednesday Trečiadienis Oct. 30, spalio 30d. 8:30am Joann Vilutis Thursday-Ketvirtadienis October 31,- spalio 31d. 8:30am Joann Vilutis Friday Penktadienis November 1, lapkričio 1d. All Saints Day Visi Šventi 11:00am Speciali aukotojo Intencija Liusė Maldūnienė (meldž. Petras Jadviršis) Helen Norkus// Antanas Dapkevičius Magdė Krivickienė ir šeimos mirusius Vitalijus Križenauskas ir šeimos mirusius Kęstutis ir Klemas Steponaičiai Vanda, Algis ir Antanas Barbutkai Marytė ir Vytautas Laukiai ir jų mirusius vaikus 7:00pm-Šv. Mišios už mirusius Stanislovas Lukas// Antanas Lukas Kazimieras Jucius// Antanas ir Ona Kenzgailai Giedrius Lisničenka// Vladas Zaicovas Emilija ir Povilas Kantai// Alvina Jurkienė Vitalija Bražiunienė// Zuzana Brenčienė Janina Juknevičienė// Emilija Pakštas Aleksandras ir Jadvyga Užondeniai Marytė ir Mykolas Zakarauskai Deividas Baranauskas// Ieva, Antanas Šerpenskai Birutė Steponas Vyšniauskai// Irena Genienė Dalytė ir Andrius Kuliai// Ramūnas Vanagas Artūras Fiodorovas// Rūta Aleliūjienė Eugenijus, Vytenis, Gražina Šarapajevai Valentina ir Antanas Kavaliauskai// Rose Mary Regina Vaškienė // Augustinas Jurevičius Weekly amount needed for budget: $ 4450 Amount under budget: (2119) COLLECTIONS RINKLIAVOS October 19/20 4:00pm $ 267 9:30am $ :00am $ 1495 Received at Rectory $ 234 Total $ 2331 World Mission collection $ 444 DEBT REDUCTION: $ 10 PARISH IMPROVEMENT: $ 170 $ 100 V. & V. Šauliai $ 50 A. Lietuvninkas; $ 20 R. Klimavičius Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas. Thank you for your generosity. God bless you all! Visą lapkričio mėnesį ryto mišiose melsimės Mirusiųjų Dienos Intencija ant vokelių surašykite mirusiųjų vardus ir su auka sugrąžinkite iki lapkričio 1d. Vokus All Souls Day galite paimti bažnyčioje, ar tiesiog surašyti ant paprasto voko. Visų Šventųjų Dieną lapkričio 1 d., penktadienį Šv. Mišios bus aukojamos 11:00 val. ryte ir 7:00 val. vakare uždegsime žvakutes už savo brangius artimuosius iškeliavusius amžinybėn. Žvakučių šviesoje klausysimės poezijos, giesmių, bei vargonų muzikos ir 7:30 v. val. Šv. Mišios už mirusius. Lapkričio 2d., Vėlinių dieną šeštadienį Šv. Mišios 4:00 v. v. All Saints Day- November 1st, Masses 11:00 am & 7:00pm All Souls Day-November 2nd 4:00pm(Lith.) Saturday Šeštadienis - Nov. 2, - lapkričio 2d. All Souls Day-Vėlinės 4:00pm už parapijiečius Apolinaras ir Zosė Petkiniai Sunday-Sekmadienis November 3, - lapkričio 3d. 9:30am (Engl.)- for parishioners Sr. Genevieve Kripas, SSC (req. SSC Auxiliary) Dorothy Dubickas (req. SSC Auxiliary) 11:00am (Lith.) - už parapijiečius Juozas Vilcha// Vitalijus Križenauskas Antanas Juška// Jonas Jogminas Julija ir Juozas Kalkauskai Liūsė Maldūnienė // Monika Sajonienė Kornelija Buožytė ir senelius Janiną ir Vytautą Petruškevičių šeimos mirusius Aleksas Zakarauskas ir už šeimos artimuosius Anatolijus Pankovas (20met.) Saulius Puškevičius (6met.) Rūta Pankova (23met.)

3 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Oct. 27, "God, be merciful to me a sinner!" How can we know if our prayer is pleasing to God or not? The prophet Hosea, who spoke in God's name, said: "I desire steadfast love and not sacrifice" (Hosea 6:6). The prayers and sacrifices we make to God mean nothing to him if they do not spring from a heart of love for God and for one's neighbor. How can we expect God to hear our prayers if we do not approach him with humility and with a contrite heart that seeks mercy and forgiveness? We stand in constant need of God's grace and help. That is why Scripture tells us that "God opposes the proud, but gives grace to the humble" (James 4:6). Jesus' parable speaks about the nature of prayer and our relationship with God. It does this by contrasting two very different attitudes towards prayer. The Pharisee, who represented those who take pride in their religious practices, exalted himself at the expense of others. Absorbed with his own sense of selfsatisfaction and self-congratulation, his boastful prayer was centered on his good religious practices rather than on God's goodness, grace, and pardon. Rather than humbling himself before God and asking for God's mercy and help, this man praised himself while despising those he thought less worthy. The Pharisee tried to justify himself before God and before those he despised; but only God can justify us. The tax collector, who represented those despised by religious-minded people, humbled himself before God and begged for mercy. His prayer was heard by God because he had true sorrow for his sins. He sought God with humility rather than with pride. This parable presents both an opportunity and a warning. Pride leads to self-deception and spiritual blindness. True humility helps us to see ourselves as we really are in God's eyes and it inclines us to seek God's help and mercy. God dwells with the humble of heart who recognize their own sinfulness and who acknowledge God's mercy and saving grace. "Lord Jesus, may your love and truth transform my life - my inner thoughts, intentions, and attitudes, and my outward behavior, speech, and actions. Where I lack charity, kindness, and forbearance, help me to embrace your merciful love and to seek the good of my neighbor, even those who cause me ill-favor or offense. Responsorial Psalm: The Lord hears the cry of the poor. All Souls Remembrance & Mass for Beatification of Venerable Maria Kaupas, foundress of the Sisters of St. Casimir, will be held on Saturday, November 2nd, at 9:30 am in the St. Casimir Center chapel. The celebrant will be the Rev. James Baraniak. Reading of names of deceased will begin at 8:45 am. Names need to be submitted by Wednesday, October 30th to the attention of Daina Cyvas. All are invited. Let us pray for all the sick of our parish Melskimės už parapijos sergančius Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis, Nora Wideikis, Regina Jautokaitė, Marija Linas, Sigitas Balsys, Ethel Radžius, Ona Žukauskienė, Angelė Katelytė-Lawler, Julija Smilgienė, Vytautas Beleška, Sr. Milda Blinstrubas, Genovaitė Ankus, Birutė Saldukaitė, Bronė Barakauskas, Antanas Vyčas, Mary Lally XXX Eilinis Sekmadienis Spalio 27, page 3 Dieve, būk gailestingas man nusidėjeliui! Ką tik girdėto Jėzaus palyginimo pirmieji žodžiai verčia suklusti. Į šventyklą ateina fariziejus ir muitininkas. Ano meto žydas vargiai galėtų įsivaizduoti tokį kontrastingą sugretinimą. Fariziejus tai žmogus, turintis visuomenėje gerą vardą, ypač uoliai atliekantis savo religines pareigas, reiklus sau, o dar reiklesnis kitiems. O muitininkas? Anuo metu žydų akyse tai parsidavėlis, plėšiantis iš savo tautos vaikų mokesčius pavergėjams. Šių dviejų žmonių sugretinimas šventykloje intriguojantis. Žmonės susidomėjo, ką apie šiuos žmones pasakys naujasis Mokytojas. Pirmi fariziejaus žodžiai rodytų, kad jis meldžiasi, dėkoja Dievui. Bet paanalizuokime fariziejaus žodžius, ar tai malda? Pirmiausia joje nėra dialogo pagrindinio maldos požymio. Malda tai bendravimas, tai pokalbis. Fariziejus kalba pats vienas. Jis jaučiasi toks teisus, kad jam nerūpi, kaip jis atrodo Dievo akyse. Jis savimi gėrisi, pats sau stato garbės paminklą. Svarbiausias jo maldos žodis aš, kurį kartoja ne vieną kartą: aš ne toks, kaip kiti, aš pasninkauju, aš atiduodu dešimtinę Čia ryškiai trūksta dialogo ir bendravimo. Šitaip besimelsdamas fariziejus čia pat ir nusikalsta artimui blogai galvodamas apie muitininką. Jam net į galvą neateina, kad muitininkas Dievo akyse gali būti jau nuteisintas. O muitininkas meldiasi nuolankiai: Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai, išvargintas sielas pagydo. Kiek kartų mes girdėjome karaliaus Dovydo atgailos psalmes. Jis tikrai turėjo kuo pasididžiuoti, galėjo pasigirti ir savo išaukštinimu, ir savo pasisekimais. Bet štai jis meldžiasi: Jei nedorybes minėsi, Viešpatie, kas galės atsilaikyti? (psl. 129) Nusižeminęs žmogus teikia Dievui jam priklausančią dievišką garbę ir pripažįsta savo absoliučią priklausomybę nuo Dievo. Tai yra vienintelė tikra laikysena Dievo atžvilgiu. Pažvelkime į didžiuosius šventuosius. Antai labiausiai iš visų išaukštinta Dievo Motina kukliai ištaria: Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Šv. Jonas Krikštytojas, skelbdamas Mesiją, ištaria: Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Šv. Petras, išvydęs Viešpaties stebuklą, puolė Jėzui į kojas, sakydamas: Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis Šiandien, prisiminę muitininką, turime gerą progą susimąstyti apie atgailą, kuri yra mūsų dvasinio gyvenimo pamatas. Be tikros atgailos neįmanoma žengti į priekį. Be atgailos mes pradedame gyventi tik dienos aktualijomis, prarasdami amžinųjų vertybių perspektyvą. Patys to nepastebėdami, tampame fariziejais, besigėrinčiais savo tobulumu, tačiau nematančiais nei svetimų ašarų, nei svetimo vargo. Toronto Lithuanian Folk Ensemble Gintaras to perform at the Lithuanian Youth Center (5620 S. Claremont) on November 16th in the main hall. Tickets for dinner and show $40.00/Tickets for concert only $ For further information, contact Victorija (312) Toronto, Kanados, tautinių šokių ansamblis Gintaras atliks koncertą Astuonytis Jaunimo Centro didžiojoje saleje, lapkričio 16d. 6v.v. Vakarienei ruošiami įvairūs regioniniai patiekalai. Po koncerto ir vakarienės bus šokiai. Kviečiame rezervuoti vietas, skambinant Viktorijai tel Bilietai po $40 su vakariene/$20 be vakarienės.

4 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Oct. 27, XXX Eilinis Sekmadienis Spalio 27d. page 4 Šiluvos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, pašventinas 2007 metais Čikagos kardinolo Francis George. Keliauja iš šeimos į šeimą. Norintys parsinešti šį paveikslą į savo namus maldai, prašome kreiptis į parapijos raštinę. The Legion of Mary will meet this Thursday at 5:30 p.m. in the school. For more information contact Mark (312) Marijos Legionas renkasi ketvirtadieniais 5:30val. p.p. Dėl daugiau informacijos skambinkite Marytei Smilgaitei (773) ). KVIEČIAME TAPTI MŪSŲ PARAPIJOS NARIAIS Klebonas, kun. Jaunius, maloniai kviečia naujus narius įsijungti į mūsų parapijos gretas. Registruotis galima parapijos rašinėje. Parapijai priklausantiems siunčiami rinkliavos vokeliai. Metų pradžioje galite pasiimti iš parapijos raštinės ataskaitą ir nurašyti nuo taksų. Laukiame jūsų! New Parishioners We welcome new parishioners. If you have an interest in Nativity BVM Church, please stop by the parish rectory (6812 S. Washtenaw) and fill out a registration form. Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į parapijos raštinę tel ar rašyti elektroniniu paštu sekretorei Audrai Zakarauskas nativity6812@yahoo.com Lapkričio 24d., sekmadienį, 1:00 val. p.p. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijoje kviečia į atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-čio paminėjimą. Renginyje svečiuosis Artūras Jakubonis antras pasaulyje lietuvis oficialiai įveikęs Appalačian kelią (3542km.) pėsčiomis. Apie kelionės įspūdžius ir patirtį išgirsite atvykę į renginį šaulių namuose. Adresas: 2417 W. 43rd St, Chicago, IL Renginio metu veiks virtuvė ir baras. Daugiau informacijos paskambinus tel Renginys nemokamas. Our Lady of Siluva Parish Painting Our parish circulates a devotional portrait of our Lady of Siluva to parishioners willing to take the picture into their homes for a week for prayer. For details, contact the parish.

5 CHURCH NAME OF ADDRESS Nativity BVM Church # S. Washtenaw Avenue Chicago, IL TELEPHONE CONTACT PERSON Rev. Jaunius Kelpsas, Audra Zakarauskas SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Acrobat 9.0 Windows 7 PRINTER HP psc 2410 Photosmart SUNDAY DATE NUMBER OF PAGES SENT 1 through 4 SPECIAL INSTRUCTIONS

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija June 17, 2018 Birželio 17, 2018 Since 1927 Serving the Lithuanian Com

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija June 17, 2018 Birželio 17, 2018 Since 1927 Serving the Lithuanian Com atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija June 17, 2018 Birželio 17, 2018 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic

Detaliau

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 15, 2018 Liepos 15, 2018 Since 1927 Serving the Lithuanian Commu

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 15, 2018 Liepos 15, 2018 Since 1927 Serving the Lithuanian Commu atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 15, 2018 Liepos 15, 2018 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member of

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija February 5, 2017 Vasario 5, 2017 Since 1927 Serving the Lithuanian Co

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija February 5, 2017 Vasario 5, 2017 Since 1927 Serving the Lithuanian Co atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija February 5, 2017 Vasario 5, 2017 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 24, 2016 Liepos 24, 2016 Since 1927 Serving the Lithuanian Commu

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 24, 2016 Liepos 24, 2016 Since 1927 Serving the Lithuanian Commu atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 24, 2016 Liepos 24, 2016 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member of

Detaliau

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park

Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija April 5, 2015 Balandžio 5d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian C

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija April 5, 2015 Balandžio 5d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian C atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija April 5, 2015 Balandžio 5d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija December 11, 2016 Gruodžio 11, 2016 Since 1927 Serving the Lithuanian

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija December 11, 2016 Gruodžio 11, 2016 Since 1927 Serving the Lithuanian atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija December 11, 2016 Gruodžio 11, 2016 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 12, 2015 Liepos 12 d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Co

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 12, 2015 Liepos 12 d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Co atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija July 12, 2015 Liepos 12 d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija April 12, 2015 Balandžio 12d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija April 12, 2015 Balandžio 12d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija April 12, 2015 Balandžio 12d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija January 8, 2017 Sausio 8, 2017 Since 1927 Serving the Lithuanian Comm

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija January 8, 2017 Sausio 8, 2017 Since 1927 Serving the Lithuanian Comm atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija January 8, 2017 Sausio 8, 2017 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija May 17, 2015 Gegužės 17d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Com

atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija May 17, 2015 Gegužės 17d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Com atà ä àç Éy à{x UÄxááxw i Üz Ç `tüç ctü á{ Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija May 17, 2015 Gegužės 17d., 2015 Since 1927 Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park A member

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.: ; e

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: ; e Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911-127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Praėjusį sekmadienį

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Taigi budėkite,

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 644,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com PALAIMINTOJO

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis: Tel.: Atvy

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis:  Tel.: Atvy Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911-127th St., Lemont, IL 60439 Tinklapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613 Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus. Nr. 205 2011

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com ATEIK, SEK

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com DIEVO KARALYSTĖ

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 643,

Detaliau

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 649,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Jiems bežiūrint,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com JĖZUS KALBĖJO:

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Mylėk Viešpatį,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Aš atėjau

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų le

Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų le Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys 2017 m. balandžio mėn. Nr. 62 Išklausę ilgą

Detaliau

Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų le

Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų le Mielieji, Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys Gegužė užtikrintas pavasaris. Viskas žydi ir

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com SRIUBOS PIETŪS

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com MISIJOS KALĖDINIS

Detaliau

Ei dian otsikkoa

Ei dian otsikkoa Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nacionalinis Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija Rasa Žutautaitė, 6c kl. I vieta; Gabija Viktorija Rumeikaitė, 6c kl. I vieta. Marija Šaltmerienė,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis: El. paštas: matulaitism

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis:  El. paštas: matulaitism Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911-127th St., Lemont, IL 60439 Tinklapis: www.matulaitismission.com El. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net Nr. 117 (873) 2009 kovo 29 d.

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com MISIJOS SRIUBOS

Detaliau

1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 0

1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 0 1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 06-10 veiklos kokybės įsivertinimas pedagogai IT mokytoja

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

Renginys Mastas Vieta Renginyje dalyvavę mokiniai 1. Olympis Respublikinis I vieta - Kazimieras Černajus (5a kl.) anglų kalbos medalis Dominykas Bartk

Renginys Mastas Vieta Renginyje dalyvavę mokiniai 1. Olympis Respublikinis I vieta - Kazimieras Černajus (5a kl.) anglų kalbos medalis Dominykas Bartk Renginys Mastas Vieta Renginyje dalyvavę mokiniai 1. Olympis Respublikinis I vieta - Kazimieras Černajus (5a anglų kalbos medalis Dominykas Bartkevičius (5b Rokas Didrikas (5b Aleksandra Neveraitė (5b

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 554,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com KVIEČIAME

Detaliau

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį prašymą) Viešpaties malda Dieve Tėve ir Motina mūsų,

Detaliau

Sveiki atvykę į Karljohansvern darželį!

Sveiki atvykę į Karljohansvern darželį! Sveiki atvykę į Karljohansvern darželį! Turinys: 1. Sveiki! 1.1 Adresas, telefonas, el. paštas 1.2 Vieta 1.3 Grupės 1.4 Darbo valandos 1.5 Personalas 1.6 Planavimo dienos 2. Bendradarbiavimas su tėvais

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis: Tel.: Grūd

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis:  Tel.: Grūd Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911-127th St., Lemont, IL 60439 Tinklapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613 Grūdai nukrito į gerą žemę ir išaugę davė derlių. Nr. 230,

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Garbė tam,

Detaliau

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Euras Swedbank ekonominis projektas (1) Euras Swedbank ekonominis projektas

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija E. 127th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Ir nė vieno

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklalapis: Tel.: ; e

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklalapis:  Tel.: ; e Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911-127th St., Lemont, IL 60439 Tinklalapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@gmail.com Nr. 417, 2015

Detaliau

Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys 201

Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys 201 Po Bazilikos skliautais Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys 2016 m. lapkričio mėn. Nr. 57 Mielieji, Gražus sutapimas,

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes

MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes MARIJA, MARIJA Marija, Marija, Skaisčiausia lelija! Tu švieti aukštai danguje. Palengvink vergiją, Pagelbėk žmonijai, Išgelbėk nuo priešo baisaus! Mes klystantys žmonės Maldaujam malonės, Marija, maldų

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

sil_zinia0805.indd

sil_zinia0805.indd Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus Marijos vaidmuo Lietuvos gyvenime milžiniškas Marija, Malonės Pilnoji, Tu visų malonių Tarpininke, sakyki mums, ko trokšta iš mūsų numylėtas Sūnus, mes norime

Detaliau

\ MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU ZNOČKAI BAČKIŠKIAI ANTUPIAI SERDOKAI M. BŪDEŽERIAI VILKAVIŠKIS, I REISO SĄRAŠAS E

\ MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU ZNOČKAI BAČKIŠKIAI ANTUPIAI SERDOKAI M. BŪDEŽERIAI VILKAVIŠKIS, I REISO SĄRAŠAS E \ MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU ZNOČKAI BAČKIŠKIAI ANTUPIAI SERDOKAI M. BŪDEŽERIAI VILKAVIŠKIS, I REISO SĄRAŠAS Nr. Pavardė, vardas Klasė Gyvenamoji vieta Išvykimo

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

IV kursas VII sem. Birželio mėn. Paskaitų laikas SIEK-16 SIVA - 16 SILOG - 16 Ekonomika 3 st Vadyba 3 st Logistika 3 st 03 d. 1 8,20-9,50 Pirmadienis

IV kursas VII sem. Birželio mėn. Paskaitų laikas SIEK-16 SIVA - 16 SILOG - 16 Ekonomika 3 st Vadyba 3 st Logistika 3 st 03 d. 1 8,20-9,50 Pirmadienis Ekonomika 3 st Vadyba 3 st Logistika 3 st 03 d. 1 8,20-9,50 Pirmadienis 2 10,00-11,30 Apskaita Apskaita Apskaita Apskaita Apskaita Apskaita Apskaita Apskaita Apskaita 211 a. Doc. D.Kiyak 211 a. Doc. D.Kiyak

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kulturos festivalio programa ROMOJE 2018_LT.docx

Microsoft Word - Lietuvos kulturos festivalio programa ROMOJE 2018_LT.docx Flux. Lietuvos meno festivalį globoja LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ ir ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS SERGIO MATTARELLA FLUX LIETUVOS MENŲ FESTIVALIO ROMOJE 2018 M. GEGUŽĖS 4-15

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būna viena aukščiausia viršukalnė, taip ir žmonių būryje

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

TVIRTINU KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 1 d.

TVIRTINU KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 1 d. TVIRTINU KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 1 d. P 8.55-9.45 Ugdymas karjerai. Profesionalai pataria.

Detaliau

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01 Autobusų išvykimo iš VILKAVIŠKIO autobusų stoties T V A R K A R A Š T I S ( 2011-03-01) I Š V Y K S T A į I Š V Y K I M O L A I K A S ( valandos. minutės ) 1 M A R I J A M P O L Ė S kryptis ALYTŲ per Marijampolę

Detaliau

Ekologiški produktai Vilkaviškio Salomėjos Neries Pagrindinė mokykla

Ekologiški produktai Vilkaviškio Salomėjos Neries Pagrindinė mokykla Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla 2013 Ekologiški produktai: privalumai ir trūkumai Darbą atliko : 1.Viktorija Lazauskaitė 2. Justė Zinkevičiūtė 3. Akvilė Zaveckaitė Mokytoja : Birutė Miliauskienė

Detaliau

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI Šioje brošiūroje yra ištraukos iš Pranešimų esančių Tiesos Knygoje (nuo 2010 metų 2015) suteiktų per Dieviškojo Gailestingumo

Detaliau

2015 m. gruodžio mėn. Nr. 47 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidiny

2015 m. gruodžio mėn. Nr. 47 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidiny 2015 m. gruodžio mėn. Nr. 47 Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Boromiejaus ir Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijų leidinys Mielieji, nors adventas kviečia išlaukti, tačiau

Detaliau

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5)

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5) L i e t u v o s s k y r i u s KAS MOKSLEIVIUS SKATINA ELGTIS SĄŽININGAI? PRAKTINIS VADOVAS VILNIUS, 2019 Transparency International Lietuvos skyrius yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija,

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti]

Microsoft PowerPoint - Siaulys_Tomas.ppt [Tik skaityti] VILNIAUS LICĖJUS Tomas Šiaulys Second Life taikymas švietime Tarptautinė konferencija Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos VILNIUS 2010 2 Apie Second Life Nemokamai

Detaliau

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis: Tel.: Nr.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija th St., Lemont, IL Tinklapis:  Tel.: Nr. Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija 14911-127th St., Lemont, IL 60439 Tinklapis: www.matulaitismission.com Tel.: 630-257-5613 Nr. 331, 2013, birželio 02 ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

Detaliau