Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish"

Transkriptas

1 Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija Serving the Lithuanian Community and the residents of Marquette Park since 1927 A member of the Marquette Park Catholic Campus October 27, 2019 Spalio 27, 2019 Thirtieth Sunday in Ordinary Time XXX Eilinis Sekmadienis Komunijos priegiesmis: Mus tavo pergalės džiugins. Vėliavas kelsim, duodami Dievui garbę. Lithuanian Lietuviškai - Šv. Mišios kasdien: 8:30 v.r. 4:00 p.m. Šeštadienį (Sekmadienio Vigilija) SUNDAYS SEKMADIENIAIS: English: 9:30 am & Lietuviškai: 11:00 v. r. HOLY DAYS Švenčių Dienomis: 11:00 a.m. Lt/Eng Parish Office: 6812 South Washtenaw Ave. Chicago, IL Phone: Fax: Website: chicagonativitybvm.org Facebook : Nativity BVM Youtube.com/draugolaikrastis (tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu) PARISH STAFF: Rev. Jaunius Kelpšas, Pastor Rev. Gediminas Keršys, Lithuanian Ministry Audra Zakarauskas, Secretary Ričardas Sokas, Organist Giedrė Sokas, Organist Atliepiamoji psalmė: Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo. Skaitiniai Psl. 943 OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės darbo valandos: Monday Friday nuo pirmadieno iki penktadienio 9:00 a.m. 4:00 p.m. Novena to Our Lady of Šiluva/Novena Šiluvos Marijai The 13th of every Month 6:00p.m. Kiekvieną mėnesį 13 dieną 6:00 v.v Baptism-contact the priest; Krikštas susitarti su kunigu; Sacrament of Reconciliation Susitaikymo sakramentas: Saturdays Šeštadieniais 3:00 3:45 p.m. Anointing of the sick: Contact the Rectory to speak to a priest. Ligonių Sakramentas: Skambinti į parapijos raštinę ir susitarti su kunigu. Marriage: Contact the Rectory for an appointment with a pastor. For Marriages You must contact the parish 6 months before date of Marriage. Santuokos Sakramentas: Skambinti į parapijos raštinę ir susitarti su klebonu. Patartina susisiekti ne vėliau kaip 6 mėnesius prieš santuokos datą. NEW PARISHIONERS Register in parish rectory. Nauji parapijiečiai registruojami parapijos raštinėje.

2 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Oct. 27, XXX Eilinis Sekmadienis Spalio 27d. Page 2 Vigil Mass Saturday October 26, Šeštadienis 4:00pm-Šiluvos Novena-už parapijiečius Krikščiūnų ir Šmulkščių šeimų mirusius Aldonia Žutautas (30d. meldž. dukra) Nikodemas J. Kulys, prisimenant gimtadienio proga Captain Peter Pohl, Sr. (30 d.) Sunday Sekmadienis October 27,- Spalio 27d. 9:30 am-(engl.) - for parishioners Sr. Genevieve Kripas, SSC (req. SSC Auxiliary) 11:00am (Lith)-už parapijiečius Juozas ir Juzė Sakevičiai Liusė Maldūnienė (meldž. Tauragės klubas) Kornelija Buožytė Gražina Sakevičius Valerija Pleirys (req. R. Rupinskas) Laima Jakubauskienė (5met.) Sigita Damašius (30d.) Antanina Paškauskienė Jolanta Bužinauskytė (2 met.) Aldona Račienė, prieš savaitę mirė Lietuvoje Mary Pawluk-Esposito ir Shelley (1 mėn.) Monday - Pirmadienis Oct. 28, spalio 28d. 8:30am Tony Novitsky Tuesday Antradienis October 29, - spalio 29d. 8:30am Anna Yucius (42 met.) Wednesday Trečiadienis Oct. 30, spalio 30d. 8:30am Joann Vilutis Thursday-Ketvirtadienis October 31,- spalio 31d. 8:30am Joann Vilutis Friday Penktadienis November 1, lapkričio 1d. All Saints Day Visi Šventi 11:00am Speciali aukotojo Intencija Liusė Maldūnienė (meldž. Petras Jadviršis) Helen Norkus// Antanas Dapkevičius Magdė Krivickienė ir šeimos mirusius Vitalijus Križenauskas ir šeimos mirusius Kęstutis ir Klemas Steponaičiai Vanda, Algis ir Antanas Barbutkai Marytė ir Vytautas Laukiai ir jų mirusius vaikus 7:00pm-Šv. Mišios už mirusius Stanislovas Lukas// Antanas Lukas Kazimieras Jucius// Antanas ir Ona Kenzgailai Giedrius Lisničenka// Vladas Zaicovas Emilija ir Povilas Kantai// Alvina Jurkienė Vitalija Bražiunienė// Zuzana Brenčienė Janina Juknevičienė// Emilija Pakštas Aleksandras ir Jadvyga Užondeniai Marytė ir Mykolas Zakarauskai Deividas Baranauskas// Ieva, Antanas Šerpenskai Birutė Steponas Vyšniauskai// Irena Genienė Dalytė ir Andrius Kuliai// Ramūnas Vanagas Artūras Fiodorovas// Rūta Aleliūjienė Eugenijus, Vytenis, Gražina Šarapajevai Valentina ir Antanas Kavaliauskai// Rose Mary Regina Vaškienė // Augustinas Jurevičius Weekly amount needed for budget: $ 4450 Amount under budget: (2119) COLLECTIONS RINKLIAVOS October 19/20 4:00pm $ 267 9:30am $ :00am $ 1495 Received at Rectory $ 234 Total $ 2331 World Mission collection $ 444 DEBT REDUCTION: $ 10 PARISH IMPROVEMENT: $ 170 $ 100 V. & V. Šauliai $ 50 A. Lietuvninkas; $ 20 R. Klimavičius Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas. Thank you for your generosity. God bless you all! Visą lapkričio mėnesį ryto mišiose melsimės Mirusiųjų Dienos Intencija ant vokelių surašykite mirusiųjų vardus ir su auka sugrąžinkite iki lapkričio 1d. Vokus All Souls Day galite paimti bažnyčioje, ar tiesiog surašyti ant paprasto voko. Visų Šventųjų Dieną lapkričio 1 d., penktadienį Šv. Mišios bus aukojamos 11:00 val. ryte ir 7:00 val. vakare uždegsime žvakutes už savo brangius artimuosius iškeliavusius amžinybėn. Žvakučių šviesoje klausysimės poezijos, giesmių, bei vargonų muzikos ir 7:30 v. val. Šv. Mišios už mirusius. Lapkričio 2d., Vėlinių dieną šeštadienį Šv. Mišios 4:00 v. v. All Saints Day- November 1st, Masses 11:00 am & 7:00pm All Souls Day-November 2nd 4:00pm(Lith.) Saturday Šeštadienis - Nov. 2, - lapkričio 2d. All Souls Day-Vėlinės 4:00pm už parapijiečius Apolinaras ir Zosė Petkiniai Sunday-Sekmadienis November 3, - lapkričio 3d. 9:30am (Engl.)- for parishioners Sr. Genevieve Kripas, SSC (req. SSC Auxiliary) Dorothy Dubickas (req. SSC Auxiliary) 11:00am (Lith.) - už parapijiečius Juozas Vilcha// Vitalijus Križenauskas Antanas Juška// Jonas Jogminas Julija ir Juozas Kalkauskai Liūsė Maldūnienė // Monika Sajonienė Kornelija Buožytė ir senelius Janiną ir Vytautą Petruškevičių šeimos mirusius Aleksas Zakarauskas ir už šeimos artimuosius Anatolijus Pankovas (20met.) Saulius Puškevičius (6met.) Rūta Pankova (23met.)

3 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Oct. 27, "God, be merciful to me a sinner!" How can we know if our prayer is pleasing to God or not? The prophet Hosea, who spoke in God's name, said: "I desire steadfast love and not sacrifice" (Hosea 6:6). The prayers and sacrifices we make to God mean nothing to him if they do not spring from a heart of love for God and for one's neighbor. How can we expect God to hear our prayers if we do not approach him with humility and with a contrite heart that seeks mercy and forgiveness? We stand in constant need of God's grace and help. That is why Scripture tells us that "God opposes the proud, but gives grace to the humble" (James 4:6). Jesus' parable speaks about the nature of prayer and our relationship with God. It does this by contrasting two very different attitudes towards prayer. The Pharisee, who represented those who take pride in their religious practices, exalted himself at the expense of others. Absorbed with his own sense of selfsatisfaction and self-congratulation, his boastful prayer was centered on his good religious practices rather than on God's goodness, grace, and pardon. Rather than humbling himself before God and asking for God's mercy and help, this man praised himself while despising those he thought less worthy. The Pharisee tried to justify himself before God and before those he despised; but only God can justify us. The tax collector, who represented those despised by religious-minded people, humbled himself before God and begged for mercy. His prayer was heard by God because he had true sorrow for his sins. He sought God with humility rather than with pride. This parable presents both an opportunity and a warning. Pride leads to self-deception and spiritual blindness. True humility helps us to see ourselves as we really are in God's eyes and it inclines us to seek God's help and mercy. God dwells with the humble of heart who recognize their own sinfulness and who acknowledge God's mercy and saving grace. "Lord Jesus, may your love and truth transform my life - my inner thoughts, intentions, and attitudes, and my outward behavior, speech, and actions. Where I lack charity, kindness, and forbearance, help me to embrace your merciful love and to seek the good of my neighbor, even those who cause me ill-favor or offense. Responsorial Psalm: The Lord hears the cry of the poor. All Souls Remembrance & Mass for Beatification of Venerable Maria Kaupas, foundress of the Sisters of St. Casimir, will be held on Saturday, November 2nd, at 9:30 am in the St. Casimir Center chapel. The celebrant will be the Rev. James Baraniak. Reading of names of deceased will begin at 8:45 am. Names need to be submitted by Wednesday, October 30th to the attention of Daina Cyvas. All are invited. Let us pray for all the sick of our parish Melskimės už parapijos sergančius Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis, Nora Wideikis, Regina Jautokaitė, Marija Linas, Sigitas Balsys, Ethel Radžius, Ona Žukauskienė, Angelė Katelytė-Lawler, Julija Smilgienė, Vytautas Beleška, Sr. Milda Blinstrubas, Genovaitė Ankus, Birutė Saldukaitė, Bronė Barakauskas, Antanas Vyčas, Mary Lally XXX Eilinis Sekmadienis Spalio 27, page 3 Dieve, būk gailestingas man nusidėjeliui! Ką tik girdėto Jėzaus palyginimo pirmieji žodžiai verčia suklusti. Į šventyklą ateina fariziejus ir muitininkas. Ano meto žydas vargiai galėtų įsivaizduoti tokį kontrastingą sugretinimą. Fariziejus tai žmogus, turintis visuomenėje gerą vardą, ypač uoliai atliekantis savo religines pareigas, reiklus sau, o dar reiklesnis kitiems. O muitininkas? Anuo metu žydų akyse tai parsidavėlis, plėšiantis iš savo tautos vaikų mokesčius pavergėjams. Šių dviejų žmonių sugretinimas šventykloje intriguojantis. Žmonės susidomėjo, ką apie šiuos žmones pasakys naujasis Mokytojas. Pirmi fariziejaus žodžiai rodytų, kad jis meldžiasi, dėkoja Dievui. Bet paanalizuokime fariziejaus žodžius, ar tai malda? Pirmiausia joje nėra dialogo pagrindinio maldos požymio. Malda tai bendravimas, tai pokalbis. Fariziejus kalba pats vienas. Jis jaučiasi toks teisus, kad jam nerūpi, kaip jis atrodo Dievo akyse. Jis savimi gėrisi, pats sau stato garbės paminklą. Svarbiausias jo maldos žodis aš, kurį kartoja ne vieną kartą: aš ne toks, kaip kiti, aš pasninkauju, aš atiduodu dešimtinę Čia ryškiai trūksta dialogo ir bendravimo. Šitaip besimelsdamas fariziejus čia pat ir nusikalsta artimui blogai galvodamas apie muitininką. Jam net į galvą neateina, kad muitininkas Dievo akyse gali būti jau nuteisintas. O muitininkas meldiasi nuolankiai: Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai, išvargintas sielas pagydo. Kiek kartų mes girdėjome karaliaus Dovydo atgailos psalmes. Jis tikrai turėjo kuo pasididžiuoti, galėjo pasigirti ir savo išaukštinimu, ir savo pasisekimais. Bet štai jis meldžiasi: Jei nedorybes minėsi, Viešpatie, kas galės atsilaikyti? (psl. 129) Nusižeminęs žmogus teikia Dievui jam priklausančią dievišką garbę ir pripažįsta savo absoliučią priklausomybę nuo Dievo. Tai yra vienintelė tikra laikysena Dievo atžvilgiu. Pažvelkime į didžiuosius šventuosius. Antai labiausiai iš visų išaukštinta Dievo Motina kukliai ištaria: Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Šv. Jonas Krikštytojas, skelbdamas Mesiją, ištaria: Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Šv. Petras, išvydęs Viešpaties stebuklą, puolė Jėzui į kojas, sakydamas: Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis Šiandien, prisiminę muitininką, turime gerą progą susimąstyti apie atgailą, kuri yra mūsų dvasinio gyvenimo pamatas. Be tikros atgailos neįmanoma žengti į priekį. Be atgailos mes pradedame gyventi tik dienos aktualijomis, prarasdami amžinųjų vertybių perspektyvą. Patys to nepastebėdami, tampame fariziejais, besigėrinčiais savo tobulumu, tačiau nematančiais nei svetimų ašarų, nei svetimo vargo. Toronto Lithuanian Folk Ensemble Gintaras to perform at the Lithuanian Youth Center (5620 S. Claremont) on November 16th in the main hall. Tickets for dinner and show $40.00/Tickets for concert only $ For further information, contact Victorija (312) Toronto, Kanados, tautinių šokių ansamblis Gintaras atliks koncertą Astuonytis Jaunimo Centro didžiojoje saleje, lapkričio 16d. 6v.v. Vakarienei ruošiami įvairūs regioniniai patiekalai. Po koncerto ir vakarienės bus šokiai. Kviečiame rezervuoti vietas, skambinant Viktorijai tel Bilietai po $40 su vakariene/$20 be vakarienės.

4 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Oct. 27, XXX Eilinis Sekmadienis Spalio 27d. page 4 Šiluvos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, pašventinas 2007 metais Čikagos kardinolo Francis George. Keliauja iš šeimos į šeimą. Norintys parsinešti šį paveikslą į savo namus maldai, prašome kreiptis į parapijos raštinę. The Legion of Mary will meet this Thursday at 5:30 p.m. in the school. For more information contact Mark (312) Marijos Legionas renkasi ketvirtadieniais 5:30val. p.p. Dėl daugiau informacijos skambinkite Marytei Smilgaitei (773) ). KVIEČIAME TAPTI MŪSŲ PARAPIJOS NARIAIS Klebonas, kun. Jaunius, maloniai kviečia naujus narius įsijungti į mūsų parapijos gretas. Registruotis galima parapijos rašinėje. Parapijai priklausantiems siunčiami rinkliavos vokeliai. Metų pradžioje galite pasiimti iš parapijos raštinės ataskaitą ir nurašyti nuo taksų. Laukiame jūsų! New Parishioners We welcome new parishioners. If you have an interest in Nativity BVM Church, please stop by the parish rectory (6812 S. Washtenaw) and fill out a registration form. Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į parapijos raštinę tel ar rašyti elektroniniu paštu sekretorei Audrai Zakarauskas Lapkričio 24d., sekmadienį, 1:00 val. p.p. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijoje kviečia į atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-čio paminėjimą. Renginyje svečiuosis Artūras Jakubonis antras pasaulyje lietuvis oficialiai įveikęs Appalačian kelią (3542km.) pėsčiomis. Apie kelionės įspūdžius ir patirtį išgirsite atvykę į renginį šaulių namuose. Adresas: 2417 W. 43rd St, Chicago, IL Renginio metu veiks virtuvė ir baras. Daugiau informacijos paskambinus tel Renginys nemokamas. Our Lady of Siluva Parish Painting Our parish circulates a devotional portrait of our Lady of Siluva to parishioners willing to take the picture into their homes for a week for prayer. For details, contact the parish.

5 CHURCH NAME OF ADDRESS Nativity BVM Church # S. Washtenaw Avenue Chicago, IL TELEPHONE CONTACT PERSON Rev. Jaunius Kelpsas, Audra Zakarauskas SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Acrobat 9.0 Windows 7 PRINTER HP psc 2410 Photosmart SUNDAY DATE NUMBER OF PAGES SENT 1 through 4 SPECIAL INSTRUCTIONS