VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRAEITIES TARŠOS ŠALTINIŲ (UŽDARYTŲ SĄVARTYNŲ) MONITORINGAS 2020 METŲ ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRAEITIES TARŠOS ŠALTINIŲ (UŽDARYTŲ SĄVARTYNŲ) MONITORINGAS 2020 METŲ ATASKAITA"

Transkriptas

1 UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment Smlens g. 3, Vilnius T03202; Tel.: Įm..: , PVM.: T El. p.: VNAUS MEST SAVVADYBĖS PRAETES TARŠS ŠATNŲ (UŽDARYTŲ SĄVARTYNŲ) MNTRNGAS 2020 METŲ ATASKATA Sutrtis Nr. R2032 Užsvs: SĮ Vilnius plns Vilnius, 2020

2 UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment Smlens g. 3, Vilnius T03202; Tel.: Įm..: , PVM.: T El. p.: VNAUS MEST SAVVADYBĖS PRAETES TARŠS ŠATNŲ (UŽDARYTŲ SĄVARTYNŲ) MNTRNGAS 2020 METŲ ATASKATA UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment Diretrius Gedimins Čyžius Prjet vdvs idrgelgs Myls Kminss Vilnius, 2020

3 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 1 TURNYS 1. ĮVADAS TYRM VETS, ATSKRŲ BJEKTŲ BENDRA CHARAKTERSTKA ATKTŲ TYRMŲ METDKA R APMTYS TRAT R PŽEMN VANDENS TYRM REZUTATA bijnišių sąvrtyns entvri sąvrtyns Plc sąvrtyns SAVARTYN DUJŲ TYRM REZUTATA APBENDRNMA R ŠVADS TERATŪRA R NRMATYVNA DKUMENTA Psl. TEKSTNA PREDA 1 prieds metų mnitring vndens lrtrinių tyrimų reultti. 2prieds. rtrijs leidim tliti tyrimus pij. UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

4 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 2 1. ĮVADAS Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitring vydyms tlits pgl 2020 m. rugsėj 03 d. sutrtį Nr. R2032 trp SĮ Vilnius plns ir UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment. Aplins būlės mnitrings vydms pgl Vilnius miest svivldybės plins mnitring m. prgrmą, uri buv ptvirtint Vilnius miest svivldybės trys 2017 m. rugpjūči 16 d. sprendimu Nr [1]. Pgrindinii plins mnitring, urim prilus ir svivldybių preities tršs šltinių, pžemini vndens mnitrings, vydymą reglmentujntys įsttymi yr ietuvs Respublis žemės gelmių įsttyms (Žin., 1995, Nr ; 2001 su vėlesniis ppildymis), ietuvs Respublis plins psugs įsttyms (Žin., 1992, Nr. 575 su vėlesniis ppildymis), ietuvs Respublis plins mnitring įsttyms (Žin., 1997, Nr su vėlesniis ppildymis) [24]. ietuvs Respublis plins mnitring įsttyms (Žin., 1997, Nr su vėlesniis ppildymis) nustt mnitring rgnicinę strutūrą, uris vien dlis yr svivldybių plins mnitrings, t.y., svivldybių lygiu jms prisirtse teritrijse vydmi plins būlės stebėjimi. Svivldybių mnitring vydym tvrą reglmentuj Bendrieji svivldybių plins mnitring nustti, ptvirtinti ietuvs Respublis Aplins ministr 2004 m. rugpjūči 16 d. įsymu Nr. D1436 (Žin., 2004, Nr su vėlesniis ppildymis [5]. Svivldybių mnitring tliim principus reglmentuj Svivldybių dirvžemi ir pžemini vndens mnitring remendcijs, uris ptvirtints ietuvs gelgijs trnys prie Aplins ministerijs diretrius 2010 m. grudži 31 d. įsymu Nr.1259 (Žin., 2011, Nr. 3114) [6]. Pstrusiuse dviejuse dumentuse nusttyt svivldybių plins mnitring vydym, mnitring prgrmų rengim ir derinim, dumenų upim, sugjim ir teiim tvr, tip pt pteits girės, ip surinti išsmią infrmciją pie dirvžemi ir pžemini vndens būlę bei ją pnudti rengint teritrijų plnvim dumentus, plnujnt ir reglmentujnt ūinę veilą ir sveits psugą. Pgrindinis Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitring tisls stebėti, vertinti ir prgnuti pžemini vndens ir sąvrtyn dujų ceminės būlės rdilių pyčius. Guts infrmcijs pgrindu svivldybė gli nliuti ir vertinti turimus ūi subjetų plins mnitring dumenis, vertinti ir prgnuti gmtinės plins pyčius ir glims psemes, teisės tų nusttyt tvr teiti infrmciją visumenei ir vlstybės institucijms. Remintis Pslugų pirim tecnine specificij 2020 metis tyrimi tliti tip vdinmuse bijnišių, entvri ir Plc uždrytuse sąvrtynuse. Detli idrdinminių, idrceminių ir itų dumenų nliė turi būti pteit glutinėje metų tsitje. Drbus vydė UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment specilisti idrgelgi: Gedimins Čyžius, Myls Kminss, Mrius Miilevičius bei gelgs Žilvins Stnevičius. Už prjetą tsings prjetų vdvs Myls Kminss. UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

5 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 3 2. TYRM VETS, ATSKRŲ BJEKTŲ BENDRA CHARAKTERSTKA Vilnius uždrytuse sąvrtynuse tyrimų viets titin Vilnius miest svivldybės plins mnitring m. prgrmje nurdyts [1]. Šije 2020 m. tsitje pteiim ti trump uždrytų sąvrtynų bendr crteristi. Gelginės ir idrgelginės šių bjetų sąlygs detlii pršyts nstesnėse tsitse. bijnišių sąvrtyns yr šiurinėje Vilnius miest dlyje, bijnišių seniūnijs teritrijje. bjet rdintės KS94 sistemje: šiurė = , ryti = Pietuse ir pietvriuse sąvrtyns rijsi su bijnišių gyvenmuju mirrjnu, šiurėje šiurės vruse su Bjrų gyvenviete. Pietinėje dlyje prie sąvrtyn yr Vilnius gyvūnų snitrinė trnyb (UAB Grind ). bijnišių sąvrtyne tlies prdėts upti 1962 metis išespltutme smėli žvyr rjere, jis uždryts ir dlini reultivuts 1987 metis. Buv turt bevei ntūrli buvusi reljef frm (20 25 m ušči lv). Sąvrts ilgis pie 700 m, ir pltis m, plts pie 15, perimetrs 1470 m. Sąvrtyne buv upims buitinės ir prmninės tlies: ppierius, rtns, plietilens, mist tlies, metls, gelžbetni ir medži nulužs ir t. Užfisuts gręžiniis msimlus buitinių tlieų stris siei 17,7 m, vidutinis pie 12,0 m. entvri sąvrtyns yr Vilnius miest Pnerių seniūnijje, prie plent VilniusTri, pie vieną ilmetrą į pietryčius nu entvri. bjet rdintės KS94 sistemje: šiurė = , ryti = Sąvrtyns buv įrengts dirbmų luų ir gnylų plinje. Šiu metu j pietinis prštys prisišliej prie miš, rytinėje ir šiurės rytinėje dlyje urisi individulių gyvenmųjų nmų vrtls. Sąvrtyns buv espltujms metis. Jme upts buitinės, testilės, plstmsės, mediens ir itis prmnės rūšių tlies. Menms tlieų sąvrts plts pie 10, tlieų slusni stris siei 9,0 m metis sąvrtyns buv reultivuts užpilnt nedidelį dngs slusnį (vidutiniši pie 0,3 m), uris psleists lbi netlygii. Plc sąvrtyns yr rytinėje miest dlyje, šli S. Btr g. (nsčiu buv vdinm Plc g.), Nujsis Vilnis seniūnijs teritrijje. bjet rdintės KS94 sistemje: šiurė = , ryti = Plc sąvrtyns yr Pvilnių reginini pr teritrijje ir pgl Vilnius miest bendrąjį plną pten į esistemų psugs mišų ną. Gret sąvrtyn, į pietvrius nu j, yr Belmnt mišs, į rytus Pvilnių reginini pr ir Pučrių rštvidži drustini teritrijs. Didelėje sąvrtyn dlyje (pie 2,2 plte) įurt metlinių gržų ištelė. Sąvrtyns įurts žvyr išespltutme rjere netruus p psulini r, uždryts pie 1979 metus. Či pie 11 plte buv upims nerūšiuts buitinės ir sttybinės, nfts prdutų ir t. tlies metis sąvrtyns dlini reultivuts, tčiu i urie sąvrtyn šliti li nesutvryti. UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

6 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 4 3. ATKTŲ TYRMŲ METDKA R APMTYS Vilnius miest uždrytų sąvrtynų būlės plins mnitringą 2020 metis sudrė: 1. gruntini vndens lygi mtvimi; 2. pžemini vndens ybės tyrimi; 3. sąvrtynų dujų tyrimi; 4. mnitring dumenų sisteminims, nliė ir metinių reulttų bei išvdų prengims; 2020 metis stebint uždrytų sąvrtynų būlės pyčius, pžemini vndens mėginii buv immi iš stebimųjų gręžinių, nudjnt pnrdinmą giluminį siurblį Grundfs, mitinmą nu nešijm eletrs genertrius, r siurblį Gignt, mitinmą nu umulitrius. Prie gręžini rb pviršini vndens pst buv mtujmi itūs fiiinii ceminii rdilii: tempertūr, ištirpęs degunis, vndens sntyinis eletrs lidums, ph. švrdintų rdilių nusttymui buv nudti HANNA instruments prti. Dujų mnitrings buv vydms tm numtytse vietse. Metns (CH4), nglies disids (C2), degunis (2) ir siers vndenilis (H2S) buv mtuti Dreger firms nlitriumi «X m 7000». Atmsfers r slėgis mtuts brmetru, dujų slėgis gręžiniuse Test firms jutriu sitmeniniu mnmetru «Test 510». Visse vietse tip pt buv mtut dujų ir r tempertūr. Grunt ir pžemini vndens mėginii buv immi lintis metdinių plins mnitring remendcijų reilvimų bei stndrtų: 1. ST EN S 56673:2013 Vndens ybė. Mėginių ėmims. 3 dlis. Vndens mėginių nservvims ir tvryms 2. ST S :2009. Vndens ybė. Mėginių ėmims. 11 dlis. Nurdymi, ip imti pžemini vndens mėginius ; Dujų ir pžemini vndens tyrimų viets prdyts 13 pveisluse, 2020 metis tlitų stebėjimų pimtys pteits 1 lentelėje. rtrijs, urise buv tlits vndens tyrim nliės ir tyrim metdi pteiti 2 lentelėje. Mnitring vietų scemse ir visse lentelėse gręžinių numerii pteiti tie, ie jie yr užfisuti vlstybinime registre (3 lentelė). 1 lentelė. Sąvrtyn dujų ir idrceminių stebėjimų pimtys 2020 metis. Eil. Nr. Anliės rūšis Mėginių (tyrimų) ieis 1 Sąvrtyn dujų sudėtis (metns, nglies dvideginis, degunis, siers vndenilis) 7 2 Bendrieji vndens rdilii (espres tyrimi) 12 3 Vndens bendr ceminė sudėtis 12 4 Mirelementi vndenyje 8 UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

7 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 5 2 lentelė. Pžemini ir pviršini vndens mėginių lrtrinių tyrimų metdi bei nlies tliusių lrtrijų sąršs Eil. Nr. Prmetrs Tyrim metds rtrij 1. ph Ptencimetrinis UAB Vndens tyrimi 2. Permngnt indess Titrimetrinis UAB Vndens tyrimi 3. štirpęs degunis Titrimetrinis UAB Vndens tyrimi 4. Klcis ( Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 5. Mgnis (Mg) Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 6. Ntris (N) Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 7. Klis (K) Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 8. Hidrrnti (HC3) Ptencimetrinis titrvims UAB Vndens tyrimi 9. Sulfti (S4) Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 10. Clridi (Cl) Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 11. Bendrs ietums Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 12. C2 Titrimetrinis UAB Vndens tyrimi 13. NH4 Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 14. Nitriti (N2) Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 15. Nitrti (N3) Jnų crmtgrfijs UAB Vndens tyrimi 16. Bendr geležis (e) tmetrinis UAB Vndens tyrimi 17. Bendr minerlicij Apsičiujm UAB Vndens tyrimi 18. rgninis ts Spetrftmetrij UAB Vndens tyrimi 19. Bendrs ts Spetrftmetrij UAB Vndens tyrimi 20. Bendrs fsfrs Spetrftmetrij UAB Vndens tyrimi 21. enli sičius Spetrftmetrij UAB Vndens tyrimi 22. Sunieji metli Atminis bsrbcinis UAB Vndens tyrimi 3 lentelė. Sąvrtynų idrgelgini ir dujų mnitring viets 2020 metis [1]. Gręžini Nr. KS94 Preities tršs šltinis Viets psirtis (viets (sąvrtyns) ryti šiurė (psts) pvdinims) bijnišių idrceminims tyrimms bijnišių idrceminims tyrimms bijnišių idrceminims tyrimms bijnišių idrceminims tyrimms bijnišių suniints 2017 m. pvsrį bijnišių dujų ir idrceminims tyrimms bijnišių 27p idrceminims tyrimms bijnišių 2d dujų tyrimms bijnišių 3d dujų tyrimms bijnišių 4d dujų tyrimms entvri idrceminims tyrimms entvri idrceminims tyrimms entvri idrceminims tyrimms entvri dujų ir idrceminims tyrimms entvri idrceminims tyrimms Plc dujų ir idrceminims tyrimms Plc 2Pp idrceminims tyrimms Plc 2Pd dujų tyrimms Visi tyrimi buv tliti lrtrijse, turinčise Aplins psugs gentūrs leidimą vydyti tyrimus nurdytiems bjetms ir prmetrms. Pžemini ir pviršini vndens mnitring ir dujų tyrimų 2020 metų lrtrinių tyrimų reultti pibendrinti lentelėse. Pteitse lentelėse pžemini ir pviršini vndens tyrimų reultti lyginmi su Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimis, ptvirtintis ietuvs UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

8 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 6 Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsymu Nr. D1230. (Žin., 2008, Nr su vėlesniis ptisymis) [7]. Kdngi bevei visuse sąvrtynuse frmujsi filtrts, urį glim prilyginti nutems, tdėl pžemini vndens tyrimų reultti gli būti plyginmi su plinsuginiis reilvimis, pteitis Nuteų tvrym reglmente, ptvirtintme ietuvs Respublis Aplins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsymu Nr. D1236. (Žin., 2006, Nr su vėlesniis ptisymis) [11]. Šli elių sąvrtynų rb jų pylinėse įrengti šulinii ir individulūs gręžinii, tdėl pžemini vndens tyrimų reulttų lentelėse plyginimui pteiims didžiusis leistins ncentrcijs (DK) pgl ietuvs igiens nrmą HN 24:2017 Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsymu Nr. V455 (Žin., 2003, Nr su vėlesniis ptisymis) [9]. Suprntm, sąvrtynų plins vndenį, ju lbiu filtrtą, su gerim vndens nrmtyvis tiesigii lyginti neretiš. Reiėtų pbrėžti, d remintis HN 24:2017, šis igiens nrms reilvimi tiesigii netimi gerimjm vndeniui, uriu psirūpinm individulii. Remintis tu HN 24:2017, Svivldybių institucijs užtirin, d gyventji, psirūpinntys gerimuju vndeniu individulii, būtų infrmujmi, d jų vrtjmm vndeniui Higiens nrms reilvimi netimi ir ių veismų glim imtis žmnių sveiti nu neigim pveii, susijusi su bet iu gerimj vndens užterštumu, psugti. Tis tvejis, i išu, d gerimj vndens ybė gli elti ptencilų pvjų žmnių sveiti, jį vrtjntiems gyventjms nedelsint dudmi reiimi ptrimi. 1 pv. bijnišių sąvrtyn mnitring viets UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

9 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 7 2 pv. entvri sąvrtyn mnitring viets 3 pv. Plc sąvrtyn mnitring viets UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

10 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 8 4. TRAT R PŽEMN VANDENS TYRM REZUTATA 4.1. bijnišių sąvrtyns. Hidrceminii tyrimi buv numtyti 7 vietse (1 pv.), uris nurdyts Vilnius miest svivldybės plins mnitring m. prgrmje [1], tčiu gręžinys Nr suniints 2016 m. pbigje 2017 m. prdžije vyusių sttys drbų metu. bijnišių sąvrtyn filtrt ir pžemini vndens lygi mtvim dumenys pteiti 4 lentelėje. iltrt lygis (gręžinys Nr ) bijnišių sąvrtyne 2020 metis buv 0,76 m uščiu nei nsčiu stebėts vidutinis, šli j įrengtuse gręžiniuse pžemini vndens lygis buv 0,150,37 m giliu nei nsčiu stebėts vidutinis vndens lygis. bijnišių sąvrtyne filtrts yr pie 36,0 m uščiu nei gruntinis r trpslusninis vndu, tdėl idruliši nesusijęs su ju, t.y. lyg pbints virš gruntini vndens lygi. 4 lentelė. Pžemini vndens lygi sttistinii rdilii. Pst Nr./vndens lygis (m bs..) Vndens lygis m. bijnišių sąvrtyns Dt entvri sąvrtyns Plc sąvrtyns uščiusis 157,16 157,44 156,85 193,36 148,76 148,44 149,36 164,53 174,78 vidutinis 156,62 156,82 156,24 192,32 148,18 147,85 148,59 164,09 173,94 žemiusis 155,72 154,61 155,26 189,28 147,48 147,13 146,56 162,68 171, ,25 156,67 155,95 193,08 147,56 147,40 148,11 164,39 173,96 Pžemini vndens ir filtrt ceminių tyrimų 2020 metų reultti pteiti 5 ir 6 lentelėse. bijnišių sąvrtyn filtrte, psemtme gręžinyje Nr , bendrji minerlicij 2020 m. buv 15,8 g/l. Tiu tveju bendrji minerlicij buv pie 1,3 rt didesnė nei perni. Ti bendrji minerlicij filtrte susidr dėl jme rndm dideli iei clrid, idrrnt, ntri ir li. Atsitiniu litrpiu clrid ncentrcij filtrte pie 3,5 rt viršij Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Tip pt šius reilvimus ii 1,84,3 rtų titinmi viršij nielis su crmu (6 lentelė). 5 lentelė. Bendrieji pžemini vndens rdilii ( ). Sntyinis Tempertūr degunis štirpęs eletrs Sąvrtyns Psts lidums ph E Bendrs ietums Bendr minerlicij C mg2/l μs/cm mgev/l mg/l bijnišių ,1 3, , , bijnišių ,8 2, , , bijnišių ,0 3, , , bijnišių ,1 3, , , bijnišių 27p 0,2 5, , , bijnišių ,2 1, , , Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmtinę pliną) 6,58, HN24:2017*** ,59,5 UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

11 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 9 5 lentelės tęsinys. Pžemini vndens bendrji ceminė sudėtis, mg/l ( ). Sąvrtyns Psts Cl S4 HC3 C3 N2 N3 N K C Mg NH4 bijnišių ,4 30, ,55 <0,05 20,7 9,0 1,1 82,8 21,7 <0,05 bijnišių ,44 0,92 19, ,2 99,4 bijnišių ,1 63, ,17 4,5 74,8 70,0 11, ,4 10,9 bijnišių , ,4 <0,05 <0,10 40,9 2, ,2 0,09 bijnišių 27p , ,75 <0, ,6 0,95 bijnišių , ,1 <0,05 <0, ,1 77, Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmtinę pliną) , ,43 HN24:2017*** , ,5 Psts: *D1230 Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsymu Nr. D1230. **D1236 Nuteų tvrym reglments, ptvirtints ietuvs Respublis plins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsymu Nr. D1236. *** HN24:2017 ietuvs igiens nrm HN 24:2003. Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsymu Nr. V455. bijnišių sąvrtyn filtrtui išlie būdings didelis rgnis ieis, urį rd permngnt sičius (PS) ir ceminis degunies suvrtjims (CDS), tip pt didelė mni ncentrcij, uri pie 334 rtus viršij Nuteų tvrym reglment reilvimus (6 lentelė). Psičivus cemini degunies suvrtjim ir permngnt sičius sntyi (CDS/PS) vertę gunme 6,9. Kdngi ši sntyi vertė >4, tumet reiši, d trš rgnine medžig 2020 metis bndinių ėmim metu sąvrtje buv sutyvėjusi, t.y., pnmi švieži. 6 lentelė. sfr, fenlių ieis ir rgninės medžigs rdilii, bei sunieji metli ( ). Sąvrtyns Psts N_b N_min PS CDS S Kdmis Crms Nielis Švins N mg/l mg/l 2 mg/l µg/l bijnišių 2437 <0,5 <4,0 bijnišių , , ,03 <0,3 7,5 57 <1 bijnišių ,52 17,0 <0,3 1,0 4,7 1,1 bijnišių ,77 16,3 bijnišių 27p , ,05 <0, <1 bijnišių ,4 0, Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmt. plin.) 30 0, HN24:2017*** Žymėjimi: N_b bendrs ts; N_min minerlinis ts; PS permngnt sičius; CDS ceminis degunies suvrtjims (bicrmt sičius); S fenli sičius. Psts: *D1230 Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsymu Nr. D1230. **D1236 Nuteų tvrym reglments, ptvirtints ietuvs Respublis plins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsymu Nr. D1236. *** HN24:2017 ietuvs igiens nrm HN 24:2003. Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsymu Nr. V455. iltrtu dugiusii užteršts pžeminis vndu 2020 metis buv rsts bndiniuse, urie buv pimti gręžiniuse Nr ir 20168, esnčiuse rčiusii bijnišių sąvrtyn. Šiuse gręžiniuse bendrji minerlicij sieė 1,32,7 g/l. Šių gręžinių vndenyje dug li, idrrntų, clridų, sulftų, ntri, mni ir rgninės medžigs (pgl permngnt sičių ir CDS). Pstrusiuse gręžiniuse tsitiniu litrpiu išli didelė clrid ncentrcij, tčiu ji neviršij DK pgl Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Vertinnt pgl Nuteų tvrym reglment UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

12 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 10 reilvimus, ir gręžiniuse plinsuginii reilvimi pgl nitritą ir mni ieį viršijmi nu 1,7 ii 15,5 rtų. Trš nu sąvrtyn slind netli gręžini Nr vndu ir 2020 metis išli sntyini švrus. Gilesni slusnii tiesigii p sąvrtynu tip pt išlie neužteršti gręžini Nr vndu tsitiniu litrpiu tip pt išli švrus j vndens ybė titin visus gerim vndens nrmtyv reilvimus, jei vertinti net pgl ietuvs igiens nrmą HN 24:2017 (žr. 5 ir 6 lenteles). bijnišių sąvrtyn šiurės rytini pršči ppėdėje nedidelėje blutėje (viet 27p) upisi systis sv cemine sudėtimi pnšus į filtrtą, bet 2020 metis buv pie 8,3 rt mžesnės minerlicijs (5 lentelė). Či tip pt didelė nitrt ncentrcij, uri pie 7,6 rt viršij Nuteų tvrym reglment ir Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Či tip pt plinsuginius reilvimus viršij bendrj t ieis (6 lentelė). Vertinnt pgl CDS ir PS sntyį, uris šije vietje yr pie 7,0, trš rgnine medžig 2020 metis buv sutyvėjusi, t.y., pnmi švieži entvri sąvrtyns. Hidrceminii tyrimi 2020 metis buv tliti 4 pstuse (žr. 2 pv.). entvri sąvrtyne idrceminims tyrimms numtyts gręžinys Nr , urime upisi sąvrtyn estrts, t.y., prsifiltrvęs pr sąvrtą ritulių vndu. Pžemini vndens bndinii pimti iš sąvrtyn ppėdėje įrengtų trijų gręžinių, urių numerii 35344, ir š vien šulini, uris turi gręžini numerį 37424, tsitiniu litrpiu pimti vndens bndinį nepvy dėl tecninių liūčių. Sąvrts estrt ir pžemini vndens lygi mtvim dumenys pteiti 4 lentelėje. Estrt lygis gręžinyje Nr , uris įrengts entvri sąvrtje, tsitiniu litrpiu buv 0,3 m uščiu nei vidutinis nsčiu stebėts. Vndens lygis sąvrtje vis dr išlie pie 16,0 m pibęs virš gruntini vndens lygi. Šli sąvrtyn vruse esnčime gręžinyje Nr buv 0,62 m giliu nei nsčiu stebėts vidutinis, ituse gręžiniuse vidutiniši 0,5 m giliu. Pžemini vndens ir sąvrtyn estrt ceminių tyrimų reultti pteiti 7 ir 8 lentelėse. entvri sąvrtyn estrte, t.y., bndinyje, psemtme gręžinyje Nr , bendrji minerlicij 2020 metis bndinių ėmim metu buv pie 8,5 g/l, ji yr 1,1 rt didesnė nei nusttyt perni. Sąvrtyn estrte tip pt rndm lbi dug clrid, idrrnt, ntri, li ir i urių t junginių bei suniųjų metlų, tčiu ti clrid ncentrcij pie 2,6 rtus viršij Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus (7 lentelė). Vertinnt pgl Nuteų tvrym reglment reilvimus, DK į gmtinę pliną pie 1,3 rt tip pt viršij clrids. entvri sąvrtyn estrtui tip pt būdings didelis rgninės medžigs ieis, urį rd permngnt sičius (PS) ir ceminis degunies suvrtjims (CDS), tip pt didelė UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

13 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 11 mni ncentrcij, urią, vertinnt pgl Nuteų reglment reilvimus, nrmtyvs viršijms pie 99,4 rtus. 7 lentelė. Bendrieji pžemini vndens rdilii ( ). Sntyinis Tempertūr degunis štirpęs eletrs Sąvrtyns Psts lidums ph E Bendrs ietums Bendr minerlicij C mg2/l μs/cm mgev/l mg/l entvri ,8 3, , , entvri ,8 3, , , entvri ,3 3, , , entvri ,0 1, , , Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmtinę pliną) 6,58, HN24:2017*** ,59,5 7 lentelės tęsinys. Pžemini vndens bendrji ceminė sudėtis, mg/l ( ). Sąvrtyns Psts Cl S4 HC3 C3 N2 N3 N K C Mg NH4 entvri ,6 48, ,26 1,97 37, , ,7 6,25 entvri , ,44 <0,05 12, ,5 73,7 54,2 90 entvri ,7 10, ,37 0,62 2,39 8,3 6,5 43,6 36,7 0,84 entvri , ,6 <0,05 <0, Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmtinę pliną) , ,5 HN24:2017*** , ,5 Psts: *D1230 Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsymu Nr. D1230. **D1236 Nuteų tvrym reglments, ptvirtints ietuvs Respublis plins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsymu Nr. D1236. *** HN24:2017 ietuvs igiens nrm HN 24:2003. Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsymu Nr. V lentelė. sfr, fenlių ieis ir rgninės medžigs rdilii, bei sunieji metli ( ). Sąvrtyns Psts N_b N_min PS CHDS S Kdmis Crms Nielis Švins N mg/l mg/l 2 mg/l µg/l entvri ,5 13,8 3,9 35,5 0,02 <0,3 1,4 20 <1 entvri ,8 72,6 19,4 161 <0,02 <0,3 3,6 54 <1 entvri ,89 6,6 entvri , ,02 <0, ,8 Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmt. plin.) 30 0, HN24:2017*** Žymėjimi: P_b bendrs fsfrs; PS permngnt sičius; CHDS ceminis degunies suvrtjims (bicrmt sičius); S fenli sičius. Psts: *D1230 Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsymu Nr. D1230. **D1236 Nuteų tvrym reglments, ptvirtints ietuvs Respublis plins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsymu Nr. D1236. *** HN24:2017 ietuvs igiens nrm HN 24:2003. Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsymu Nr. V455. entvri sąvrtyn pveiį pžeminis vndu dugiusi ptiri šli sąvrts, ur yr įrengti gręžinii Nr ir š šių gręžinių 2020 metis pimtuse vndens bndiniuse vis dr pnmi dug rndm mni, ntri, clrid, li, tip pt didelis rgninės medžigs ieis, vertinnt pgl permngnt sičių ir CDS (žr. 7 ir 8 lenteles). š gręžini Nr , uris yr rytinime entvri sąvrtyn prštyje, 2020 metis pimtme vndens bndinyje clrid ncentrcij buv pnmi didelė, tčiu neviršij DK pgl UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

14 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 12 Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Šime gręžinyje tip pt lbi dug rgninės medžigs (pgl permngnt sičių ir CDS), tip pt mni (pgl Nuteų reglment reilvimus, nrmtyvs viršijms pie 13,8 rtus), s reiši, jg sąvrtyns šli sąvrtyn vis dr pnmi tyvii terši gruntinį vndenį. Vertinnt pgl dugumą tirtų ceminės sudėties prmetrų, švriusis vndu išli gręžinyje Nr , uris yr pietinime entvri sąvrtyn prštyje Plc sąvrtyns. Plc sąvrtyne 2020 metis idrceminii tyrimi buv tliti dviejuse pstuse (žr. 3 pv.). Hidrceminims tyrimms numtyts gręžinys Nr , urime semims sąvrtyn filtrts, ir pviršini vndens (psts 2Pp), uris yr Vilnelės slėnyje. Gręžinyje upisi pr sąvrtą prsisunęs ritulių vndu, tdėl jį tip pt reiėtų vertinti ip sąvrtyn estrtą. Vndens lygis gręžinyje Nr (žr. 4 lentelę) reiši estrt lygį, susiupusį gręžini nusėdų vmdyje, uris pdryts specilii ilgesnis. Gręžinyje Nr tsitiniu litrpiu pmtuts tirpl lygis buv pnšime uštyje ip dugimetis vidutinis. Vndens bndinyje, 2020 m. tyrimų metu psemtme iš gręžini Nr , bendrji minerlicij buv pie 2,8 g/l, t.y., pnši į nstesniis metis nusttytą. Vertinnt pgl dugumą tirtų ceminių mpnentų, šime gręžinyje esntis vndu, jei jį tip pt lyginti su itų Vilnius uždrytų sąvrtynų filtrtu, yr sntyini švrus jme rndm, plyginti, dug ti idrrnt, i urių t junginių ir rgninės medžigs pgl permngnt sičių ir CDS (9 ir 10 lentelės). š visų ceminių mpnentų ti mnis pie 23,4 rtus viršij DK į gmtinę pliną, jeigu vertinti pgl Nuteų tvrym reglmentą. Pviršini vndens pste 2Pp tyrimi rd, d 2020 m. imtme vndens bndinyje rst ti dug rgninės medžigs (pgl permngnt sičių ir CDS). Didelė permngnt sičius ir CDS rdilių vertė glimi yr susijusi su ntūrliu rgninės medžigs ieiu. Vertinnt pgl itus ceminius mpnentus, šime pste idrceminė situcij ir 2020 metis išli sntyini ger. 9 lentelė. Bendrieji pžemini vndens rdilii ( ). Sntyinis Tempertūr degunis štirpęs eletrs Sąvrtyns Psts lidums ph E Bendrs ietums Bendr minerlicij C mg2/l μs/cm mgev/l mg/l Plc 2Pp 2,1 6, , , Plc ,0 2, , , Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmtinę pliną) 6,58, HN24:2017*** ,59,5 UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

15 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 13 9 lentelės tęsinys. Pžemini vndens bendrji ceminė sudėtis, mg/l ( ). Sąvrtyns Psts Cl S4 HC3 C3 N2 N3 N K C Mg NH4 Plc 2Pp 2,9 <1, ,12 <0,05 <0,10 2,0 5,1 62,5 10,4 0,46 Plc ,2 5, ,72 <0,05 <0,10 43,7 89, Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmtinę pliną) , ,5 HN24:2017*** , ,5 Psts: *D1230 Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsymu Nr. D1230. **D1236 Nuteų tvrym reglments, ptvirtints ietuvs Respublis plins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsymu Nr. D1236. *** HN24:2017 ietuvs igiens nrm HN 24:2003. Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsymu Nr. V lentelė. sfr, fenlių ieis ir rgninės medžigs rdilii, bei sunieji metli ( ). Sąvrtyns Psts N_b N_min PS CHDS S Kdmis Crms Nielis Švins N mg/l mg/l 2 mg/l µg/l Plc 2Pp 13,2 29,6 Plc , ,02 <0,3 7,4 43 1,9 Vertinim riteriji D1230* D1236** (DK į gmt. plin.) 30 0, HN24:2017*** Žymėjimi: P_b bendrs fsfrs; PS permngnt sičius; CHDS ceminis degunies suvrtjims (bicrmt sičius); S fenli sičius. Psts: Žr. 9 lentelę 5. SĄVARTYN DUJŲ TYRM REZUTATA bijnišių sąvrtyne dujų tyrimms buv įrengts specilus gręžinys Nr , uri ilg filtrinė dlis yr uščiu filtrt lygi. Gręžinys sndrii uždrms dngteliu, urime įtisyt slendė tm, d ptiimi mtuti slėgį ir dujų siurbim metu į gręžini vidų neptetų tmsfers rs. Tip pt titinmi yr įrengts dujų mtvim psts, urim suteits pvdinims 4d. Dujų tyrimi tip pt buv mtuti pste 2d, uris prints pžeminime grže, ir 3d gyvenmj nm. Girs g. 108 rūsyje. Visi bijnišių dujų mnitring psti prdyti 1 pveisle, tyrim dumenys 11 lentelėje metų lpriči 4 d. tliti mtvimi prdė, d bijnišių sąvrtje išlie pnmi didelė metn dujų ncentrcij, uri sudrė 70,3 %. Diferencinis sąvrtyn dujų slėgis mtvimų metu buv neigims (0,01 mbr), tdėl dėl ti slėgi sąvrtyn dujs mtvimų metu neišsisyrė į tmsferą. Esnčių prie sąvrtyn gržų (viet 2d) ir gyvenmj nm rūsyje (viet 3d) sąvrtyn dujų nerst. Sąvrtyn prštyje (gręžinys 4d) metn ncentrcij buv 0,24 %, sąvrtyn dujs či tip pt neišsisyrė į tmsferą, nes jų slėgis buv 0,01 mbr. UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

16 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis lentelė. Sąvrtyn dujų sudėties, tempertūrs ir slėgi tyrim reultti ( ). Sąvrtyns Viet CH4, % C2, % 2, % H2S, ppm Dujų tempertūr, C r tempertūr, C Dujų slėgis, mbr r slėgis, P bijnišių ,3 22,2 0,7 0 12,5 8,7 0,01 100,1 bijnišių 2d 0,0 0 20,9 0 8,9 100,2 bijnišių 3d 0,0 0 20,9 0 8,8 100,2 bijnišių 4d 0,24 1,1 9,8 0 8,50 8,8 0,01 100,1 entvri ,8 23,2 0,9 0 10,4 8,8 0,02 100,1 Plc ,8 16,9 1,6 0 10,1 8,0 0,01 100,0 Plc 2Pd 0,0 0 20,9 0 8,0 100,0 entvri sąvrtyne dujų tyrimms įrengts specilus gręžinys Nr , uri tip pt ilg filtrinė dlis. entvri sąvrtyn dujų mnitring pst viet prdyt 2 pveisle, tyrim dumenys pteiti 11 lentelėje metų lpriči 4 d. entvri sąvrtyne tip pt buv rst pnmi didelė metn dujų ncentrcij, uri buv 29,8 %, diferencinis slėgis tip pt buv neigims 0,02 mbr. Dėl ti neigim slėgi sąvrtyn dujs tyrimų metu neišsisyrė į tmsferą. Plc sąvrtyne sąvrtyn dujų tyrimms įrengts specilus gręžinys Nr , uri filtrinė dlis yr ilg. Pgl mnitring prgrmą numtyts dr vien viet Nr. 2Pd, urime dujs mtujms sąvrtyn pviršiuje psttytme metlinime grže. Plc sąvrtyn dujų mnitring viets prdyts 3 pveisle, tyrim dumenys pteiti 11 lentelėje. Plc sąvrtyne 2020 metų lpriči 4 d. pmtut tip pt pnmi didelė metn dujų ncentrcij, uri buv 23,8 %. Plc sąvrtyn dujų diferencinis slėgis džniusii būn neutrlus, 2020 metis mtvimų metu buv neigims ir sieė 0,01 mbr. Dėl ti neigim slėgi dujs tyrimų metu neišsisyrė į tmsferą. Uždrme metlinime grže (psts Nr. 2Pd) metn dujų nerst. UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

17 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis APBENDRNMA R ŠVADS 1. Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings vydms pgl Vilnius miest svivldybės plins mnitring m. prgrmą, uri buv ptvirtint Vilnius miest svivldybės trys 2017 m. rugpjūči 16 d. sprendimu Nr Remintis Pslugų pirim tecnine specificij 2020 metis tyrimi tliti bijnišių, entvri ir Plc uždrytuse sąvrtynuse. 2. Visi tirti sąvrtyni yr pžemini vndens mitys srityse, ur vyruj vertilii slūgsnti filtrcij. bijnišių, entvri ir Plc sąvrtynuse filtrts r sąvrtynų estrts yr uščiu nei gruntinis vndu, tdėl idruliši nesusijęs su ju, t.y. lyg pbints virš gruntini vndens lygi. 3. iltrt lygis (gręžinys Nr ) bijnišių sąvrtyne 2020 metis buv 0,76 m uščiu nei nsčiu stebėts vidutinis, šli j įrengtuse gręžiniuse pžemini vndens lygis buv 0,15 0,37 m giliu nei nsčiu stebėts vidutinis vndens lygis. entvri sąvrtje ir js plinje buv 0,30,6 giliu nei nsčiu stebėts vidutinis. Plc sąvrtje filtrts buv pnšime uštyje ip dugimetis vidutinis. 4. Pžemini vndens tyrimų reultti lyginmi su Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimis, ptvirtintis ietuvs Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsymu Nr. D1230 su vėlesniis ptisymis. Kdngi bevei visuse sąvrtynuse frmujsi filtrts, urį glim prilyginti nutems, tdėl pžemini vndens tyrimų reultti gli būti plyginmi ir su plinsuginiis reilvimis, pteitis Nuteų tvrym reglmente, ptvirtintme ietuvs Respublis Aplins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsymu Nr. D1236 su vėlesniis ptisymis. Plyginimui pteiims didžiusis leistins ncentrcijs (DK) pgl ietuvs igiens nrmą HN 24:2017 Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi, ptvirtinti ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsymu Nr. V455 su vėlesniis ptisymis. Šis igiens nrms reilvimi tiesigii netimi gerimjm vndeniui, uriu psirūpinm individulii. 5. bijnišių sąvrtyn filtrte, psemtme gręžinyje Nr , bendrji minerlicij 2020 m. buv 15,8 g/l. Tiu tveju bendrji minerlicij buv pie 1,3 rt didesnė nei perni. Ti bendrji minerlicij filtrte susidr dėl jme rndm dideli iei clrid, idrrnt, ntri ir li. Atsitiniu litrpiu clrid ncentrcij filtrte pie 3,5 rt viršij Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Tip pt šius reilvimus ii 1,84,3 rtų titinmi viršij nielis su crmu. 6. Trš nu sąvrtyn slind netli gręžini Nr , esnči už 210 m, vndu ir 2020 metis išli sntyini švrus. Gilesni slusnii tiesigii p sąvrtynu tip pt išlie neužteršti gręžini Nr. 2437, esnči p sąvrtynu, vndu tsitiniu litrpiu tip pt išli švrus j vndens ybė titin visus gerim vndens nrmtyv reilvimus, jei vertinti net pgl ietuvs igiens nrmą HN 24: bijnišių sąvrtyn šiurės rytini pršči ppėdėje nedidelėje blutėje (viet 27p) upisi systis sv cemine sudėtimi pnšus į filtrtą, bet pie 8,3 rt mžesnės minerlicijs. Či tip pt didelė nitrt ncentrcij, uri pie 7,6 rt viršij Nuteų tvrym reglment ir Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Či tip pt plinsuginius reilvimus viršij bendrj t ieis. Vertinnt pgl CDS ir PS sntyį, uris šije vietje yr pie 7,0, trš rgnine medžig 2020 metis buv sutyvėjusi, t.y., pnmi švieži. 8. entvri sąvrtyn estrte, t.y., bndinyje, psemtme gręžinyje Nr , bendrji minerlicij tsitiniu litrpiu buv 8,5 g/l, ji yr 1,1 rt didesnė nei nusttyt perni. UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

18 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 16 Sąvrtyn estrte tip pt rndm lbi dug clrid, idrrnt, ntri, li ir i urių t junginių bei suniųjų metlų, tčiu ti clrid ncentrcij pie 2,6 rtus viršij Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Vertinnt pgl Nuteų tvrym reglment reilvimus, DK į gmtinę pliną pie 1,3 rt tip pt viršij clrids. entvri sąvrtyn estrtui tip pt būdings didelis rgninės medžigs ieis, urį rd permngnt sičius (PS) ir ceminis degunies suvrtjims (CDS), tip pt didelė mni ncentrcij, urią, vertinnt pgl Nuteų reglment reilvimus, nrmtyvs viršijms pie 99,4 rtus. 9. entvri sąvrtyn pveiį pžeminis vndu dugiusi ptiri šli sąvrts, ur yr įrengti gręžinii Nr ir š šių gręžinių imtuse vndens bndiniuse rndm pnmi dug mni, ntri, clridų, li, tip pt didelis rgninės medžigs ieis, vertinnt pgl permngnt sičių ir CDS. Gruntinime vndenyje šli entvri sąvrts nerst tių ceminių mpnentų, urie viršytų DK pgl Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimus. Trš nu ši sąvrtyn tli neslind vertinnt pgl dugumą tirtų ceminės sudėties prmetrų, švriusis vndu išli pietinime entvri sąvrtyn prštyje. 10. Vndens bndinyje, 2020 m. tyrimų metu psemtme Plc sąvrtyne iš gręžini Nr , bendrji minerlicij buv pie 2,8 g/l, t.y., pnši į nstesniis metis nusttytą. Vertinnt pgl dugumą tirtų ceminių mpnentų, šime gręžinyje esntis vndu, jei jį tip pt lyginti su itų Vilnius uždrytų sąvrtynų filtrtu, yr sntyini švrus jme rndm, plyginti, dug ti idrrnt, i urių t junginių ir rgninės medžigs pgl permngnt sičių ir CDS. š visų ceminių mpnentų ti mnis pie 23,4 rtus viršij DK į gmtinę pliną, jeigu vertinti pgl Nuteų tvrym reglmentą. Pviršini vndens (psts 2Pp) tyrimi rd, d 2020 m. imtme vndens bndinyje rst ti dug rgninės medžigs (pgl permngnt sičių ir CDS). Didelė permngnt sičius ir CDS rdilių vertė glimi yr susijusi su ntūrliu rgninės medžigs ieiu. 11. bijnišių, entvri ir Plc sąvrtynų tlieų upuse vis dr gminsi metn dujs, urių ncentrcij 2020 metis sieė 23,8 70,3 %. Mtvimų metu visų uždrytų sąvrtynų dujs neišsisyrė į tmsferą sąvrtų upe buvs neigims slėgis, uris sieė ii 0,02 mbr. 12. Prie bijnišių sąvrts pietrytinime prštyje esnčiuse gržuse (viet 2d) ir gyvenmj nm rūsyje (viet 3d) sąvrtyn dujų nerst. bijnišių sąvrtyn prštyje (gręžinys 4d) metn ncentrcij buv 0,24 %, sąvrtyn dujs či tip pt neišsisyrė į tmsferą, nes jų slėgis buv 0,01 mbr. 13. Vilnius miest uždrytų sąvrtynų pžemini vndens mnitring tinle stebim pžemini vndens lygi ir idrceminės sudėties it l s esminii neįtj Vilnius miest vndenviečių vndens ybės. 14. Detli idrdinminių ir idrceminių dumenų nliė turi būti pteit glutinėje metų tsitje. UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

19 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis TERATŪRA R NRMATYVNA DKUMENTA 1. Vilnius miest svivldybės plins mnitring m. prgrm, ptvirtint Vilnius miest svivldybės trys 2017 m. rugpjūči 16 d. sprendimu Nr ietuvs Respublis žemės gelmių įsttyms. (Žin., 1995, Nr su vėlesniis peitimis). 3. ietuvs Respublis plins psugs įsttyms. (Žin., 1992, Nr. 575 su vėlesniis ppildymis) 4. ietuvs Respublis plins mnitring įsttyms. (Žin., 1997, Nr su vėlesniis peitimis). 5. Bendrieji svivldybių plins mnitring nustti. ietuvs Respublis Aplins ministr 2004 m. rugpjūči 16 d. įsyms Nr. D1436 (Žin., 2004, Nr su vėlesniis peitimis). 6. Svivldybių dirvžemi ir pžemini vndens mnitring remendcijs. ietuvs gelgijs trnys prie Aplins ministerijs diretrius 2010 m. grudži 31 d. įsyms Nr (Žin., 2011, Nr. 3114). 7. Ceminėmis medžigmis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimi. ietuvs Respublis Aplins ministr 2008 m. blndži 30 d. įsyms Nr. D1230. (Žin., 2008, Nr su vėlesniis peitimis). 8. Nfts prdutis užterštų teritrijų tvrym plins psugs reilvimi (AND ). ietuvs Respublis plins ministr 2009 m. lpriči 17 d. įsyms Nr. D1 694 (Žin., 2009, Nr ). 9. ietuvs igiens nrm HN 24:2017. Gerim vndens sugs ir ybės reilvimi. ietuvs Respublis sveits psugs ministr 2003 m. lieps mėn. 23 d. įsyms Nr. V455 (Žin., 2003, Nr ; su vėlesniis peitimis). 10. Vndenų tršs pvjingmis medžigmis mžinim prgrm, ptvirtint ietuvs Respublis Aplins ministr 2004 m. vsri 13 d. įsymu Nr. D171 (Žin., 2004, Nr ; Žin., 2008, Nr ). 11. Nuteų tvrym reglments. ietuvs Respublis Aplins ministr 2006 m. gegužės 17 d. įsyms Nr. D1236. (Žin., 2006, Nr ; 2007, Nr ; Žin., 2009, Nr ; Žin., 2009, Nr ). 12. Pvjingų medžigų išleidim į pžeminį vndenį inventrivim ir infrmcijs rinim tvr. ietuvs gelgijs trnys prie Aplins ministerijs diretrius 2003 m. vsri 3 d. įsyms Nr.106 (Žin., 2003, Nr ). 13. Egelginių tyrimų reglments. ietuvs gelgijs trnys prie Aplins ministerijs diretrius 2008 m. birželi 17 d. įsyms Nr.1104 (Žin., 2008, Nr ). 14. Dmševičius A., Giedritienė J., Gregrusienė V. ir t. Pžemini vndens mnitrings. (Metdinės remendcijs). ietuvs gelgijs trnyb. Vilnius, UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

20 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 18 PREDA UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

21 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 19 1 prieds METŲ MNTRNG VANDENS ABRATRNŲ TYRMŲ REZUTATA UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

22 Zirmun g. 106, Vilnius e 86) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" biets GreZinys (pults) Pemim dt biinisi rr04 Tyrim reultti Vndens bendrji ccmin6 nlib Anlit6 mg/l mgev./l ev.% Anlids metds Aniini Clrids. Cl ST EN S Sulfts, S STENS H idrrnts, ilc: 9855 ), ST S Krnts, C: 'i Asidiuim Nitrits. NC <0.05 ST EN S Nitrts, N: <C 10 ST EN S Kti.ini Ntris, N* ST EN S Klis, K* ST EN S 49 1 Klcis. C2* s 157 ST EN S 149 Mgnis, Mg2* ST EN S 491 Amnis, NH+* ST EN S 149 Kits nlit6s Reultti ir mtvim vieneti ph 8.28 (ph vieneti) ST EN is P gjtnn gnt i n dess. 496 ms,ll ST EN S 8467 CDS 3400 nre /l S S.,, i.tsi s eletrs id i s ps/cm 20C ST EN enli' indess 0.40 irrsil EN S 6439 Ats bendrs ]\,l ST EN Ats minerlinis 1673 N Asidiuim Anijn:213 Ktijn:214 Blnss:1.044 B. ieturns :9.70 Krb. iet. :9.10 lrlerb. iet. : tirpusi min. rnedz. sum: mg/l C2 (pusiusvyrinis) : 94.2 mgll Sus.lien 180C : (mgev./l) (mgev./l) mg/l Tyrim prtl4 prenge *.t"pi Cemienlitie Virginij Jubusiene Reultti susijg ti su tinis bjei:1.is, tiytini tim eminiui, s buv guts. Tyrim prtl4 dlimis duginti leidzim ti su UAB,,Vndens tyrirni" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru5ts ( )

23 Zirmun g. 106, Vilnius E 8(5) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: i D UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" bicts GreZinys (punts) Pemim dt biinisi /)1 :J 2020tr04 Tyrim reultti,\ Vndens bendrji cemind inli Anlitd ms/l mgev./l ev.% Anlids metds Aniini Clrids. Cl ST EN S Sulfts, S ST EN S Hidrrnts, HCr 2s ST S 9963 Krnts, C: Apsidiuim N irits. N <0.05 ST EN S Nitrts, N: s ST EN S Ktijni Ntris, N* r ST EN S Klis, K* ST EN S Klcis, C2* ST EN S 149 Mgnis, Mg* STENS Amnis, NH+* <0.05 ST EN S Kits nlites Reultti ir mtvim vieneti ph 8.12 (ph vieneti) ST EN S 0523 Permngnt indess <0.5 mg /l ST EN S 8467 CDS <4.0.5\ ms /l rs Svitsis eletrs lidis 550 p,s/cnr 20'C ST EN Anijn :6.34 Ktijn :6.34 Blnss: (mgev./l) B. ieturns :5.92 i(rb. iet. :4.26 Nerb. iet. : 1.66 (mgev./l) 5tirpusi min. medz. sum: 449 m'gli C2 (pusiusvyrinis) :3.57 mgll Sus lien 180'C :319 ngll Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, Zymim (<...). Tyrim prtl4 prenge ienlitie Virginij Jubusiene,*rV"tt,d""t. \ tyrim/r Reultti sus',ie ti su tifi:ris cietis, tiytini tim eminiui, s buv guts. Tyriml prtl4 dlimis Cuginti leidzim ti su lrb,,vndens tyrirni" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru5ts ( )

24 irmun4 g. l06,vilnius 2 8(5) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" Tyrim reultti Vndens bendrji cemin6 nl:b Anlit6 mp/l meev./l ev.% Anlids metds Aniini Clrids, Cl ST EN S Sulfts, S ST EN S Hidrrnts, HC: ST S Krnts, C: Apsidiuim Nitrits, N ST EN S Nitrts, N: ? ST EN S 34 Ktiini Ntris, N* ST EN S 1491 Klis, K* 22s ST EN S Klcrs (,'' ic ST EN S Mgnis. Ms2* ST EN S Amnis, NH+* 99.4 s ST EN S Kits nlitds Reultti ir mtvim vieneti ph 7.29 bhvieneti) ST EN S Permngnt indess 25.0 ms,fl ST EN S 8467 CDS 199 ms /l rs Svitsis eletrs lidis 3370 ps/cm 20"C ST EN enli indess 0.03 ms/l EN S 6439 Ats bendrs 89.6 N me/l ST EN Als minerlinis 82.0 N me/l Apsidiuim Anijn :37.1 Ktijn '35.0 B. ietums : 1.5 Krb. iet. : 11.5 Blnss : Nerb. iet. :0.00 (rngev./l) (mgev./l) 5tirpusi rnin. rnedz. sum: 2'130 ngll C2 (pusiusvyrinis) : 131 rng/l Sus lien 180'C :2027 mgll Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, fmim (<...). Tl,rim prtt4 Virginij Jubusiene Reultti susijg ti su titis bjetis, tiytini t.ir,r erniniui, s buv guts. Tyrim prtlcl4 dlimis duginti leidzim ti su UAB,,Vndens tyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru 5ts (2.02A D29)

25 Vtcjerrs tyrimi Ziimun g. 106, Vilnius e 86) Tyrim prtls Nr DGf 48 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bitic Sil nd Envirnment" biets GreZinvs (unts) Pemim dt biinisiu 20t rt04 Tyrim reultti Vndens bendrji cemind nlib Anlitd mg/l.lt ev.% Anlids metds Aniini Clrids, C1 98. l ST EN S Sulfts, S ST EN S 34 Hidrrnts, HC: ST S Krnts, C: Apsidiuim Nitrits. N ST EN S Nitrts, N: ST E,N SC Ktiini Ntlis. N* ST EN S Klis. K ST EN S Klcis. C* ST EN S 49 ffi ST EN S 49 Amnis, NH+* ) 17 ST EN S 491 Kits nlit6s Reultti ir mtvim vieneti ph 7.11 (ph vieneti) STEN S Permngnt indess 3.52 mell ST EN S 8467 CDS 17.0 me /l S Svitsis eletrs lidis 1522 uslcm20"c ST EN Anijn: Ktijn: 19.1 Blnss:0.304 (nrgev./l) B. ietums :15.2 Krb. iet. : 13.4 'lerb. iet. : 1.75 (rngev./l) 5tirpnsi min. rnedz. surn: 1352 ngfl C2 (pusiusvyrinis): 115 rng/l Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, Zymim (<...). Tyrim prtl4 prenge Sus lien 180'C :942 mgll,',v"d".t., tyrim,t Reultti susijg ti su tifiis bjetis, tiytini tim eminiui, s buv guts. Tyrim prti4 dlimis duginii leidzim ti su UAB,,Vndens tyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtl<ls prusts ( )

26 Zirmirn g. l6,vilnius A 8(5) Tyrim prtls Nr. 2012C8tJGi48 Emini gvim dt: id UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" biets GreZinys (punts) Pemim dt biinisiu Tyrim reultti VTdens bendrji cemin6 nb Anlitd mgn mgev.ll ev.% Anli6s metds Aniini Clrids. Cl { s.8 ST EN S Sulfts, S+2 1'7.? ST EN S Hidrrnts, HC: ST S Krnts, Cr Apsidiuim Nitrits, N <0.05 ST EN S 34 Nitrts. Nr <0.1 0 ST EN S Ktiini Ntris. N.g i t.s r8.0 lsr EN S l49l Klis. K* ; ST EN S Klc rs, ' ST EN S Mgnis, Mg2* ))/ t.s ST EN S 4911 Amnis, NH+* ST EN S Kits nlit6s ' Reultti ir mtvim vieneti ph 7.82 (ph vieneti) ST EN S Permngnt indess 3.7i mell ST EN S 8467 CDS 16.3 me /l S 1570s Svitsis eletrs lidis 900 us/cm 20"C ST EN Anijn : 10.3 Ktijn : 9.91 Blnss : (mgev./l) B. ietums: 8.07 Krb. iet. :6.25 Nerb. iet. : ].82 (mgev./l) 5tirpusi min. medz. sum: 712 ngll C2 (pusiusvyrinis) : 10.4 mg/l Sus liel<n 1B0C : 521 mgll Reultts, mzesnis uz rrusttyrilc i:ib4,,iymim (<...). Tyrim prtl4 emienlitie Virginij Jubusiene Reultti susijg ti su tirtis bjetis, tiytini tim dminiui, s brv guts. Tyrim prtl4 dlimis duginti leidzim ti su UAB,,Vndens tyrirni" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru5ts ( )

27 Zirmun g. 106, Vilnius e 86) Tyrirn prtls Nr DG148 tr,ini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bitic Sil nd Errvirnment" biinisi Pemim dt Tyrim retltti Vndens bendrji cemin nb Anlit6 me/l mgev./l ev.% Anlids metds Aniini Cirids, Cl ST EN S Sulfts, S ST EN S Hidrrnts, HC: ST S Krnts, C: Apsidiuim Nitrits, N <0.05 ST EN S Nitrts, N: ST EN S Ktiini Ntris. N* ST EN S Klis, K* ST EN S Klcis, C2* i ST EN S 149 Mgnis. Mg2* 12.6 <? 181 ST E,N S 49 Amnis, NH+* i51 ST EN S Kits niitds Reultti ir mtvim vieneti 921 {Ptv1eu914D l ST EN S Permngnt indess 46.i mgall ST EN S 8467 CDS ' 325 n,gll rs Svitsis eletrs lidrs 3120 ps/cni 20'C ST EN enli indess 0.05 me/l EN S 6439 Ats bendrs 279 N me/l ST EN Ats minerlinis 173 N mg/l Apsidiuim Anijn :32.2 Ktijn : 33.0 Blnss : (ngev./l) B. ietums : 13.1 Krb. iet.. :9.71 Nerb. iet. : 3.99 (mgev./l) 5tirpugi min. rnedz. sum : 1909 mgll C2 (pusiusvyrinis): 5.76 mg/l Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, Zymim (<...)..,Seus lien B0"C : 1613 mgll Tyrim prtl4 Cemienlitie Virginij Jubusiene den.1,.,.iml Reultti susijg ti su tirtis bjetis, tiytini tim eminiui, s buv guts. Tyrim prtl4 dlimis duginti leidzirn ti su UAB,,Vndens tyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru5ts ( )

28 irmun4g. 106, Vilnius e 86) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim Cl: D lzsvs: UAB "DGE Dltic Sil nd Envirnrnent" Anlitd ms.n mev.fl ev.y Anli6s metds Aniini Clrids. Cl r98 ST EN S Sulfts, S ST EN S Hidrrnts, HC ST S 9963 Krnts. C: Apsidiuim Nitrits, N <0.05 ST EN S Nitrts, N: <0.1 0 ST EN S Ktiini Ntris. N* ST EN S 149 Klis, K* ST EN S 49 1 Klcis, C2* ST EN S Mgnis, Mg 116 r+.s 39.6 ST EN S 49 1 Amnis, NH+* ls s.+s 23 1 ST EN S Kits nlit6s biets GrZinys (punts) Pemim dt Plc tl04 Tyrim reultti Vndens bendrji cemin6 nlib Reultti ir mtvirn vieneti ph 8.Q (ph vieneti) ST EN S PermuEnt indess 38.2'r:9. li ST EN S 8467 CDS, 2C9 rng /l S Svitsis eletrs lidrs 3Cl0 us/crn 20'C ST EN enli indess 0.A2 ms,ll EN rs 6439 Ats bendrs 131 N me/l ST EN Ats minerlinis l8 N ms/l Apsidiuim Anijn :37.4 Ktijn :36.6 B. ietums :24.0 Krb. iet. :24.0 Blnss : Nerb. iet. :0.00 (mgev./l) (rngev./l) 5tirpusi min. medz. sum : 2871 mgll C2 (pusirrsvyrinis): :8.5 mg/l Sus lien 180'C : 1758 rng/l Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, i4mtm (<...). Tyrim prtl4 prenge Cemienlitie Virginij Jubusiene tyrim,i Reultti susijg ti su tifiis bjetis, tiytinr tim eminiui, s buv guts. Tyrim prtl4 dlimis duginti leidzim ti su UAE,,Vndens tyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru5ts ( )

29 Zi.mun g. 106, Vilnius e S) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd irvirt.riime nt" ge. lt Tyrim reultti Vndens bendrji cemin6 nlid Anlit6 mg/l mgev./l ev.y Anli6s metds Aniini Clrids. Cl ST EN S Sulfts, S+2 <1.0 ST EN S Hidrrnts. HCr ',7.8 ST S 9963 Krnts, C: Apsidiuim Nitrits, N <0.05 ST EN S Nitrts, N: <0.i0 ST EN S Ktiini Ntris. N* ST EN S Klis. K* 5.1, ST EN S 49 Klcis. C2* ST EN S 1491 Msnis. Me2* ST EN S Amnis, NH+* ST EN S 1491 Kits nlitds Reultti ir mtvim vieneti p 1,48 (ph vieneti) ST EN S Permngnt indess 13.2 mll ST EN S 8467 CDS 29.6 :mell rs Svitsis eletrs lidis ]_149c;r20"c ST EN Anijn:4.03 B. ietums = 3.98 Ktijn:4.22 Blnss :0.194 (rngev./l) Krb. iet. : 3.94 Nerb. iet. :0.04 (mgev./l) 5tirpusi rnin. medz. sum: 323 mgll C2 (pusiusvyrinis) :14.4 mgll Sr"rs lien 1B.C :203 mgll Reultts, mzesnis uz nusttym Tyrim prtl? prenge Cemienlitie Virginij Jubusiene ndens. tyrim,i' Reultti susijg ti su tirtis bjctis, ti;,1i111 tirn eminiui, s buv guts. Tyrim prtl4 dlimis duginti leidzim ti su UAB,.Vridens iyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru5ts ( )

30 Zirmun g. l06,vilnius e S) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" biets GreZinv," (unts) Pemim dt entvri t104 Tyrim revltti Vndens bendrji cemine nliib Anlit6 mg/l mgev./l ev.% Anlids metds Aniini Clrids, Cl ) ).) ST EN S Sulfts, S ST EN S Hidrrnts, HC.r ST S Krnts, C: l Apsidiuim N trits. N <0.05 ST EN S 34 Nitrts, N: ST EN S Ktiini Ntris. N* ST EN S Klis, K* 7i ST EN S Klcis. C2* 73.',l ST EN S Mgnis, Mg2* r 6.0 ST EN S Amnis, NH+* 90.0 s ST EN S Kits nlitds Reultti ir mtvim vieneti ph 7.38 (ph vieneti) ST EN S Permngnt indess 19.4 ms.ll ST EN S 8467 CDS 161 me /l S Svitsis eletrs lidis 2650 pslcm20"c ST EN enli indess <0.02 nrg/l EN S 6439 Ats bendrs 88.8ll rne/l ST EN Ats minerlinis 2.6 trt me/l Apsidiuim Anijn :29.2 Ktijn :27.9 B. ietums:8.14 Krb. iet.:8.14 Blnss : Nerb. iet. :0.00 (mgev./l) (mgev./l) 5tirpusi min. medz. sum: 2091 mgllr C2 (pusiusvyrinis): 86.4 mg/l Sus lien 1 80'C : 519 rng/l n ('. ). Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, ymtm (t. Tyrim prtl4 prenge enlitie Virginij Jubusiene,rVndensl tyrimi,, Reultti susijg ti su tirtis bjetis, tiytini tim eminiui, s buv guts. Tyrirn prtl4 dlimis duginti leidzim ti su UAB,,Vnderrs tyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru Sts ( )

31 Zirmtnl4 g. l06,vilnius e 86) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" Tyrim reultti Vndens bendrji cemin6 nli6 Anijn: 5.83 biets GreZinys (punts) Pemim dt entvri 3s Anlitd mg/l msev./l ev.% Anli6s metds Aniini Clrids. Cl r ST EN S Sulfts, S ST EN S Hidrrnts, HCg ST S 9963 Krnts, C: Apsidiuim Nitrits, N 0.62 c ST EN S Nitrts, N: ST EN S Ktijni Ntris, N* lsr sn rs t+t Klis, K* ss Ktijn:5.11 B. ietums :5.20 Krb. iet. : 5.20 Blnss: Nerb. iet. :0.00 ST EN S 149 Klcis. C2* ST EN S Msnis. Ms2* ST EN S Amnis, NH+* ST EN S 49 Kits nlitds Reultti ir mtvim vieneti ph 7.85 (ph vieneti) ST EN S Permngnt indess 0.89 me /l ST EN S 8467 CDS 6.6 mell S Svitsis eletrs lidis 490 p"slcr,20"c ST EN (rngev./l) (mgev./l) 5tirpusi rnin. medz. surn: 442 mgli C2 (pusiusvyrinis) :8.44 :nrrgll Sus lien 180'C :277 mgll Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, ymim (<...). Tyrim prtl4 prenge ienlitie Virginij Jubusiene tyril j?. " Reultti susije ti su tifiis cjetis, tiytini tim eminiui, s buv guts. Tyrirn prtl4 dlimis duginti leidzim ti su nb,,vndens ti'rirni" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls pru5ts ( )

32 Zirmuru4g. 106, Vilnius e 86) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" biets GreZinvs (punts) Pemim dt entvri Tyrim reultti Vndens bendrji cennin6 nlid Anlitd meil mev./l ev.y Anlids metds Aniini Clrids. Cl s.92 ST EN S Sulfts, S ST EN S Hidrrnts. HC: ST S Krnts, C: Apsidiuim N trits, N ST EN S N trts, Nr ?. ST EN S Ktijni Ntris. N* ST EN S Klis, K* ST EN S 1491 Klcis. C2* 1, r ST EN S Mgnis, Mg2* 42.'.] ST EN S Amnis, NH* 6.2s ST EN S Kits nlitds Reultti ir mtvim vieneti ph 7.29 (ph vieneti) ST EN S 0523 Permngnt indess 3.90 me /l ST EN S 8467 CDS 35.5 me /l rs 1s705 Svitsis eletrs lidis 1300 us/cm 20"C ST EN enli indess 0.02 mefl EN S 6439 Ats bendrs 17.5 N me/l ST EN Ats minerlinis 13.8 N me/l Apsidiuim Anijn:16.5 Ktijn 161 B. ietums: 11.5 Krb. iet. : i 1.5 Blnss :0.144 (mgev./l) Nerb.iet.:0.00 (mgev./l) 5tirpusi min. rnedz. sum: 1263 ngll C2 (pusiusvyrinis) :78.6 mgll Sus lien 180'C : 840 rng/l Reultts, mzesnis uz nusttym rib4, fmrm (<...). Tyrim prtl4 prenge ienlitie Virginij Jubusiene,rYndens tyrim i,, Reultti susijg ti su tiftis bjetis, tiytini tim eminiui, lls buv guts. Tyrim prtl4 dlimis duginti leidzim ti su UAB,,Vndens tyrimi" sutiinru. Tyrims bigts ir prtls prusts QA21229)

33 { Vndens tyrimiri Zinntrlrrr4g. 106, Vilnius e S) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt: D UZsvs: UAB "DGE Bltie Sil nd Envirnment" Tyrim retiltti Vndens bendrji cemind nlib,ts biets GreZinvs (punts) Pemim dt entvri Anlitd mg/l mgev.fl ev.% Anlids metds Ani.ini Clrids, Cl ST EN S Sulfts. S ST EN S Hidrrnts, HC: ST S Krnts. C: Apsidiuim Nitrits, N <0.05 ST EN S Nitrts, N: <0.1 0 ST EN S Ktiini Ntris. N* sr ST EN S 1491 Klis. K* ST EN S 149 Kicis, C2' ST EN S Msnis. Mg2* ST EN S Amnis, NH+* 646 :s. 3r.8 ST EN S Kits nlit6s 'Reultti ir mtvim vieneti ph 8.17 (ph vieneti) ST EN S Permngnt indess 95.1 me /l ST EN S 8467 CDS 692 ms,ll rs Svitsis eletrs lidis ps/cm 20"C ST EN enli indess 0.02 ms,ll EN S 6439 Ats bendrs 675 N me/l ST EN Ats minerlinis 502 N mgll Apsidiuim Anijn : l7 Kiijnu: 113 B. ietums :19.3 Krb. iet. :19.3 Blnss : Nerb. iet. :0.00 (rirgev./l) (mgev./l) 5tirpusi min. medz. sum: 8+57 ngll C2 (pusiusvyririis): 60.3 mg/l Sus lien 180'C : 5993 ngll Reultts, mzesnis uz nusttym rib, ymrm (<...). Tyrim prtl4 prenge,rvndens tyrimi Reultti susijg ti su tirtis bjetis, tiytini tim eminiui, s buv guts. Tyrim prtl<l4 dlimis duginti leidtim ti su UAB,,Vndens tyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtls prusts ( )

34 Zirmung. 105, Vilnius 2 8(5) Tyrim prtls Nr DG148 Emini gvim dt UZsvs: UAB "DGE Bltic Sil nd Envirnment" Sunij metl nlie s vndenyj e r eultti Dt bjets Punts D Cd Cr Ni Pb biinisiu bi nis u l <0,3 7,5 57 <1 2tJ r04 bi nis rl <0,3 t , b nis r.i 27p < < Plc <0.3 7,4 43 t entvri s597 <0.3 3,6 54 <l entvri 3s <0.3 1,4 20 < entvri < ,8 Reultts, mzesnis uz nusttym rib4 Zymims (<...). Anlies metds: ST EN S 15586:2004 Vndens l<ybe. Mirelement nusttyms tminds bsrbcijs spetrmetrij, nudjnt grfitin rsn[ (ls 155E6:2003). ps,ll Tyrim misnlitis Rimnts Astins Reultti susij ti su tiftis b.letis, til<ytini tim eminiui, s buv guts. Tyrimprtl4 dlimis duginti leidzim ti su UAB,,Vndens tyrimi" sutiimu. Tyrims bigts ir prtl<ls pru5ts (2020\214)

35 Vilnius miest svivldybės preities tršs šltinių (uždrytų sąvrtynų) mnitrings 2020 metis 20 2 prieds. ABRATRJS EDM ATKT TYRMUS KPJA UAB DGE Bltic Sil nd Envirnment

36 #T APNKS APSAUGS AGENTURA EDMAS ATKTT rnss S.lrrNr r5vrnrvr AprNx4 rnnsau rr rnns.tr, ApNKs EEMENTUsE MATAVMUS R TvRTMUS (glij ti rtu su priedu ir ti priede nurdytiems nusttmiems prmetrms tyrim bjetuse) 2012m. spli 29 d. Nr UAB,,Vndens Erimi" iffinn] g. 106, l09121 Vilntus, tel fs (lrtrij s pvdinims, pvldums, dress, telefns, fss) UAB,,Vndens tyrimi" ter5l ir ter5l plins el ptvirtint ietuvs bplins ministr t (in.,2005,nr.4, Nr ; 2012,Nr. 4 mtvimus ir twi ytus leidim priede. Sltinii5metm i plin im tvrs pr5, d. isymu Nr. Dlir gli tliti 4ssu r.4 'rl \ tx ')/

37 ) \ (\ N (\ 3 r rl.2.= v4 ^rl.n' <+r ','l ':r A l * l 6 e rt,t ) P l c.ll tr + t. N t N l { ^ t V A ". d l t r d c.) 0) lj; 9r E>\ ^ > N v >\ c.). (n c.) > > t rn.= b tr 6 0 tig x ^.v N > \./ v '^2 Z r>. = >. Q >\y u = (c > c = v ( g N C ( 0 V 6 H"(g6i Z E irl. ': ^ $ t]cr; G P tr) g: c\ NJ <. v >'; J X v 9,v 0) (, E A X 5 ; ct v ':.l C,(d r ( ) '= t N E N.d s C > Y N ( \.* c.l':: c.t E * 6 '6 '6c = V) 4 ) Y.= 0) ' cl >.= ;ts ; i? 6 Tv 50'.=.9s '.0r' u? tr E\ >r >t ':.:= '.' J) ( l'r v 9, = :Jd 6r' 7 ; d E S N * x :. ' = $.E =, tr Z c,,; vf /n '.1 \i \ll t f Y1 ; tri d (* r 0) lr P..g n.e V.E 0) li (n J l.1. ) tr' * ) : \ c N A v c Ul c rf c. = r..l > 6 3 ^ i v c (i:. 2,9 >{Y d l i 6 ' = ^ 6il \ = v 6 =. 'tr >,= E v,{ 2 E.,: cl ) H * ^ ll X (t: c{ v t. A + d\j i=7) : d v * ;i A s.? E ; E : tr;; v E 3, 1, v) x P) X i 'tr rre A E >':.r 9 ;i > e H ; >: CJ e3 9 A c'l.. 6 7) l ) A i d \.) >c.l.* c?u cl Cn >r bl ( ) E trl v v c.l cs tr ^ = ; & r5 U E >.4 \ \ r? \ (s 6 (.) cn U) ) U) ) )N (.),9 e v) V) rrl tr 14.Y Ḻ v) ;3 H CJ E 0 t< ) t r ci > ) N N f (.) c.) 4v) H. v d. ) tr r rn tt) c.). = A 6.).:.. E2.l v tr

38 (.) U ) = $ v. =.lj ; 9 i ^ > N H r c(, 3 ) Y. v (i:. +Y ' =. E6l = = # x. 'i >= b 2 E.60 t'i..: ) ^ ui l 9 = AlC.l (\ v l. A * d v ;=v) )] (Cv * 0xi ^ s? c? ) g > 9 * t t v v ).ci l l v p l = 6l _ l ^" >J A = l = l 6..i lr..: AJ t r). / c d Y>' ( \.. CE i9 r C ) 'E H 0 ) v l El.l vl.1 > f c.l.ci >) (.).l cl t c..l r V) frl tr 'l cl t 00 f ( t< ".i >'.d d.. (n ( t< '..v >l c't 2 =l v l N rl xie l c U). c.) c/) v). v.,)4 i.) e ) v) > tri >.= : 9 (lt.(v m ':..: P * l ^ i l {.,l = d v l > 1 u,^ l =.l cl.l r.: X E Y y, v l 5 ; T.^l lc.l = l = $ ctrvl ll Ntr 'tr ;=7ll v = l v l ){ (vl (t) \> \> $'il v) \ $l * ;l A R > ts7 U) A v c l Z v c l rrl D (l 2 A tr.l l '=1 ;EXl c H, r '..c.)l ts 'i: ir'j s r li ill 1:l 9;l t 1i l 'll vl 6lQ EA = l = t J > > l r.] >l i.1 tr tl; v Y Cg (, 3 r Y.s ry 6 ' = 6r 3 X 6 = T.i '= >,= 6 9rJ 0.) rr,,, E '. >E # E [.= ( g J : Y e (;.: t ^ >:.Y ' = 6 cil t J V,9 =,PQ) A A gr E# X N >r= uc.v \ E = v H l ^ l.cg m '.: ) \.d + =. d : N e $ c \/ ;=7) ;.i (gv * ;i A \? t r ;E>J ;si; f i x l y; v1. t ; = ^ v 6 cd. >r? = w <s; 3'E x ' 9 > H.CJ >,Y J C '= r 's#cl X.gi+ ; ir iy ') C * * t. A c (d\j \;(, ^ ; i v ; d2 H E. } ; p * = = l t r t< e c.) (A d >N r r'i. >' '5 tt) { d \n:= \ r r = ^ = \. N + 7).i = t tr E, >N (.d v C ) x s v > ^ = \,., ci 5 * cl >' * l r A,, ^ r v A \ w \,7) X''rf r A.. EP >.r \rj; 9\. "r< (tl,:( A 6 356c E.EE(, * * l ) d> p A ^ ^ = \=\6.. bu...: * C N l. * l t ci cc v v ^ e,se E ^ ^ 7).1 E) 7 '5 H,= r l fi' fi tr cn =1irE E 1 ( l >( s ;= e ) v) ) (n )4 >6.) p > tr ;= t (.) 0.) rr.g P.\4 v) 'tr Erl E.= > tr c li Q Q c.l Q 6 v )ur rr (A >N 0) >N (.) i d H,fr2 c..l.l $ tr) \ r. t c.1 c.l c.l c\

39 e J E E X > N >). $, Pr 0 >.d >' s.. c c ] c.) A rr'l (n t v t (.) r rl 0).) >.d v.cg A >d \ <f +(n.y; 9 frcr c 2 t : v AE ^ ^ N. v b < > N *. >.\ \.r' v ' 2= + A s 6 i.1 >. = : v '. Q.tr >'i u ( ) C ) d >tr = v R l N C *>\ ^ c g s(/) A E = c d Z A lrl r* + t/) g A 3 ^ + +. b ur i \l v 2= + A c g 6 l> rn,i '.= ' 6 0.tr }T.4 d A (.) (g > c = t V c c i ( 0 S (, 6 E (/) '. x cs 5i Z Q * trl r* = A >... f Y l Ec vv c/) 54 v 9 :. tr E't e > 5 7 ). E. >. _v(g d >: ( ) >.Y >< ) c \ ^.. Y c N t : d \E r v Q ' (n > ( ) rr) Jrr l+ A Crl J Jrtc.l + r A, 14E ^(n + _ N V b r) > n \ \l v.) + A Z l>. ltt.. c >.Y v ( J v + A c g > r = v ( g N C *;\ ts ri ^ 'C 6 Z Q * irl, ) A ^ +. N V > H ' r >, \./ v.0) 2= + c t 6 ;.E > (,.; K t.tr >v U(.j 6 d )(g > c v = C g.l c ( S v u ) t+ A v l v J A ^ ^v) A r : d N e\ \.r' \l. 2= + ( g d Z ;"8 i> c.11, t. Q >,ts v ) J + A d > i = v ( U >: ( \f, u) ^ ^ 6 E (nj. X c66 ' Z Q :l r* cd Ei Z A l rj + Q^ * A A e ( 6 3 vd:. ly ' =. Eii 2 ^ 6 = > A ^.'i >= E = 9 ^ tix CE A..: ) * ^ ==:. vi s; c.l v l. A <l. cdv i= x (v * ;.i ^ v E C E, ; E : > 9 * E.c.),& ) H V 6 '= >1 t' g tr' t',li \ j 6 x v = > \ Q \ij e r '.3 f 'ri { = H f r J (/)E * ) ( (, v (i: ij Gi ti ' =. 6il 4 X ^ =.5.i'i >= E 2 A + H A N > H _ ^ vi sx c\ v t. A.+ d\j ;= x cdv xi A V E c r g > E ; i t v = E = cn t $ t u2 E e ti ).) cn cl t $ c rrl r l cl c c.l rn ltj. (t) 0) ' n c N rrl 'l 0.) ) ( 0) ii tr i >' c(x) ( )= rr X \.i ^. ('). = +tr ^l.e c # i ( >N (n. ct) C,) c.1 # trt Zrrl t4 'l c 0) li rj 0.) ti t< b) tj r' E l ;= li tr P tr ;= rr t E (J li ( P tr.l 0.) )., > tr J J * e E (/) ) (t) AA s cl ] ci r, c.l c cj c.l c c.l c s c.)

40 J * c.) E r n J..lJ ; \l> > N H >' r $ c.). t N t< > 'c.) 0) )= c'9 :16 v c (r(d r < f J ' ti r) >t r) (J c.) tr) <i (. N > cl 5 \ >c j t*. c frl ti >Q 0 >N 0.) ct) V).d r _9 Y C E :.) : E ' >tr = 9 E J >. b0 rsk '13 0 ) v +tl..: > = ri,v* 'v \ > l.= rr) > r dc Q t :f g i? 9 4 <; '92 >.* A: (..l P.; X i'r'= A ( g 3 Y. >:{Y ' = Edr = > E i.d'= >= E.1 t = 9 ^ N T (g m '.: ) ^ uil.s; (.1 v t r A + (\, ;=c cd ;i ^ Q i ; E ; H t'ii 9 ; E = r1 C r t N d (r e G tr 9 v ;i n x > \ \ r c ) c.t c'.l ^(s # b0 (,^ # tr) rrl v) \ 6 r.) U) e.ri \.) rrl v) N E ^.l ir r N Xr Y c.l.:^.2a : ' (g \ ; 3 7 vv. 6 9 E.(s> >E N c g c{x Gi A n ; ^ 5> c= cg >) +J A i^ ( v.^ 5 ; 6. t v.j >{Y v 2 f:,' > c.t x = c = 2,E =>. H P 3 c 0) 0.) V) c.) ti rl ti ), ti (t i P l '= r:.:'.e.g 10 >r: v >,95 >6,' b0 ;= d '=rr' g.9s >r: v =,gb K 5 H lr t b0 >N 4) >.(.) v) ':.rl vl trl ((g : t.t 0) C g N N b0 l A 6 '=l.=l K;: b6 ^ g7) tr tr.=l H n K'; '='= ' t : t s = c. v ; i e El $ s d;.^+ Yl = E '^.v c.i r.i <d tr E 5 JJ. N\J rf. A Y N c ). r\ (.) 0) 7 V *l 0)l =t l'l rn ( t = t 1e*EpEEs rhl d :Y r. = l.=l x 9 9 S A f i.=l E;=0;+96= Eii56*E=E: ^6]E=fiE E H EEE s= ' g?.t p : : = E.:l. l U A 6 l.r sl:=.6, X E;. X'l r&l f l H t l,fr2 rc c $ $ (.1 =f, $ + s v $

41 C (.) s c.) ) c, J. lj ;. E > ^, N Pr s {'= <.= Q +.=, g '=9 > E := J J gil E A * = H T X 5R.: cd :.'.E l \4 Q* '5E = (' X Y v r.te H :.i ) ':< > d Zr E J:4 Q r 6 Y, & 'E.e c >, ct >r l >.v# sf,9.r n l ";'x b \ ; ile c ye 2 c n : E C g * ie : it 't ;:'= = E '9 tr tr c i 6 r> id..y i > = X : (.)(r) Q(n t l * l 4(t. >r t; v7 r,) 0).n l c.l 6 = tr ; * 6 i n:= g 6 7 rrl i r*.9 A R > ) t d rt.l >6 00 t. \ t \ t 4 6 r< v).d) c g tr c >.i ;i :Z l J A > l = 9 y c.l n\ Y tr} rr l * 4 A.< >'; v:a A Y rw (,.i lr b tr* c. '': cd = c.t tr);i = A : = g6 rrl ;.,V ) n ) lr (.) r.) li r,) cl (J t t) 'P '9 ' tr c d ; E# > 6 tra 3c E>< e :l C.l \ tr) tr) ( >'; vx. sbi c.t N c= r.r ; g 6 = i,r Y A E tg A A c d r> ':i _\ + j d r^ > \ X n e Y cl n\ Y (r) rl l * * v }E E C 4 A,t. b t c = rn ;: A:= V g6 i,r ).,V ) ( ) r ) U) (.) '9 ' tr) Y d A l?> E; > v y (..l ll \ Y tr) rn *. >'; vx 0).n Cif 'v 6t t & = (.): A : = v 26 Z A rrl i r,v tdg * ). _ tr = * c 0 tr > = V.:Z > i E>< e y ('l tr) \ r * '6) v >'; v=' C] ' cl bt. = n ;: 36 Z i,r A Y r.v (,g A 6 cn (t > >, U) ri r (, rl rl r ') >N (t) c.l : E l l c g l 6 ; : l r EE gg El., E Eg e 9e ir cbr 3 EK='i.:l=l 'el =r.^ tr xxs.g? 3 E g3.gq5n =ltl ;l n E." E E H.('trE;"t l Pciilc Hl Yl 6 tr E 9? '(d'i'60bc \?/ vyv N ils] E g E E g H T' fi E E E E B =lbde 9.1 : = ; e * Al H2 t i ff ;; fi fi 3 8 d fi E > A) e, ) u) (J ti r) N x r).:.: n 2 $ c.j cn s t

42 U) 0.) E J ' i ij> Q. E>\ > N r.if U) '9c c ) cs c fr >.:U > 9 ; : E = 9. 9 rr) tr) l. >.; J1 X A c r.i c'l = (r);: *t' A : = 9 6 H r.v 71 9 > ) 6 '9c (gr E> su ( > ; x :c\ (J r l.} l t *. >. v:i (/).n 'l sri N 6 = tr);: * { A ::i g b r.v tp ) '9 ( d r> = w i:u > E:< 9 y (.l jg (j r tn.l+ > ; vx >tl c.l 6 = = + { A : = v g 6 H r.v tp A cr) tn (J ' C0 9 H J c0 cn b> (A >(t t= v Y c.l Y (r) t) r*. >'; vx A Y b { N ;i V1 ; * f A : = V g 6 > C rrl r, Y A A v) (.) U) d ( t c Y ^ (U 6 > >r trj 3 C.) E:< x \) vr * :4. >.; vx ^.\v Y cir (, Ci.. b{ l = r ; ; *i ^:= V g 6 i,rr Y r*, A Y A A c.l. (.) 'P tr) cd vl bi s# v) > ; : v y cn : f) tr) l * c.n. >'; vx (.) ' b{ N = t n A : = 36 rr) f r,g Q A Y A l< '9 tr) <d s) bt d t J 9 6 >t E:< dx Y \r) ) J. >'; v=' A Y sj< CJ. b ( c. = tr): V 3 b rr),g A Y A A ct) li c\r A H Ct3 ut b* 9 > E:: 9 :l c.1 jg r, (r) l t * J.. > ; v, 7 A Y Q p 0).n N ' 6 = {n;: A : = g 6 rrl )' r*,v C,R A A ' d^.x c.l X *.l \. (dc > tr(/1 :; * >,. tr l. >' J g X u2(d 'E : C ) > 9 C.{E $ r? cr 'i c.r x * i A v),,9 7. > H'9 C t) r< ct) '9 ' tr ^ s,yt (c i'* ;r J P A > = = X \ i c] r (r) l r *.n; <tr' >. t; _vx ^ Y vv cn 0)t).n c{ ' = (r = A : = 3 6 rr) ;' r*,v 7r9 A 6 (n.0) :Y (t) Q : Y N rn g r., j,. >.= vx (.).n t. b $ : N = rri: 2 6 H N.v tr ) U) (.). u) e y C..l (.)tr) lr) v.t >,= y, 7. 0).i d.l H 6 = rn ;i V g 6 rrl ; ^ ) )' >. r. t l f r U' 6. d Q.': i = V y N d5 tr) tr. i v >'; v:a A Y. 'w = tn;: * { A : = (n N. ^ irl ) fr V v)r ) (.) c (t (n (n v) ( v) (n U) ) ri r rl l ) r tri r] (.).i 0) *r >N b0 c.) (n 0 (.) >.>. lt (n r r) 0 ).>. 6 tr r) 'r' 7 l v f c'.l c v

43 e s. E > 6>N r v l l l t l 6 l s l. Y ie P E Q = EX : rn r/.) s 4 A. 'A J A 6.n b {.y l \be * = N i. d V g 6 Z rrl ) frl Y l ^ l t > t l6 X c l c d 9 ile d 0 ) c ).=g >\9 ) = U J 1. tr> E * = c ) 6 g + Q A 6 <) N. c'l = A l A x l /) (rl > l l l l t l l lg. E >: ; x e H N l) rn l : * : 4 A. >.; v ; ( ). w bt c..t 6 = lr)= * f A : = V g 6 tri c \ =l rrl )' t1 A J * ) R l t l l ^, d d E = 9i( \ Jg (r) r) *,t >r; vx ^ y CJ 0).1 b [ c'.t ' = (r)= * 6i A : = 2E ^ rrl Y H fi )< irp l.(.) '= r >.\ : 6 X Y (.) r) tn H * v <.. >r; v A A Y (.}.n = tr); A : g 6 ryl ) r.v 71R J ) (t) E = x :.\ jg rn (.l * c >.; v7 ^ y 0)r ). T W b 0 = rn;: * f A : = x rr\ : e fij cnr >1 A. >r e ; x iiv.\ Y rn lrl t*,, 'Y >,li vx Y 5 ( ).n 'v,2 6 = {r):: rr) A : = v l g6l \ l i,r Y r,vl r*.v i, 9l0 x l l l.r' (,) t.0) c't ' c.t ' c..l ' N i = y (..l \ J rn rn :+ \3 \J 4 A. >r; \4 X Qts.r r w b [ c = r.l * f ^:= g 6 rrl A ' 6. * >) E ^ = 9 y cl Y Qj r lr'l H x 2. >r; v, 7 ^) \.54 i. P b 0 c.l ' = tr) *t', ry) ; 14]/ Q Y, 1 A t<.c.) e t = Y N j \N lr) l:* v v),, >'; vx A Y A Q P CD ' cl ' c = (n ;: n:5 v t < CN R, 7 ' i,\ vt r,vlt<j D Rl(,R l l t v. * ' l t l t 6 l l. Y ( :' = 9 Y N Y 00 \n \n 4 A. >r; vx Q, ).i sbir'w c.l 0 = lr): i A:= 3 6 rr) ; l 6. e CA >< y c..l x\,: lr) rn *.Y >.; vx Q r. 6l ' = tr) * 5 i 3 6 >, ilr y fr 1 Q N Y r ) c.1 cn v). >) 5 d >N n P 't c.t A v tsj l l l tv).t) l try t * t t 9 l6 C. ti P r r cx '.. rrr'tr S U re i 0) ' t & i,1 >. V) tr) c.i r..: >t c.) >l 'ir * E c'r x A ' = &' A J ce : N l i > A 9 E Q. lj i ; )N 2 =. ( + c ri rl U) rr r1 V) rr lt r'1 r) r ri r'1 ( (n l Q (.) c.) 0) r< r 7 fr E l brl l c.l N (J b0 >' l 4) l ft1 > N l (na r N v c l r<r (n >u) P l l.>. l t > b{ v. ti E.. E >N }Y C ) 3 + w N 7 g Z

44 t 0.) (.) r:>, E > ^,N P: r v l l E l t tl H 7 (.) i P li t<? tr)= v, (g T > v C ) l 0l l H.v l l 'l l l t' b E 3.; r\.9 u) A \..'/ >\ c d 5{. > > ^ ; x. Y *.. C.tr ct l r/).t:l =l <'l t l^ t c.r l se 4 ^ ^ l Q D EJ 7) r, i (r (.) r i"x C N : V A,i. y REE<l l \ >J t r rl.9 5 (.) '=P '= d t c ),)? H t.:' c.t N l P N x l * 6 1 xl cx (..t i: trl= x 461 ^\ 9l H <l l'5 t l (t> d l i Q ) *, = E C ) 0 ) Q 6 Q >9 H ( i ( g (.) v ( ) v,' ( ( ) ) l r c ) v.:6 =? u) tr. A '.: B (.) tr C,} * t t< ri c c.l * t : l ^ l d (, J rt X = ) l= = tr ) c l * l>:300,a '= \ tr s cd+ > > Q 5 (g =\/ * s,? Y > \ j ^='= c c s y c ) i. ^2< +4 (n l''e 5 f E H v. x.;ev >r 9' R.y, )^ 6 _vtr1 : J U 't3 E:5 :8.8 d : > N Y v: 'l ) 'l= 1 < 'r A. 5 i E l t9 ls E E K m ';.er tr _ >A) '.g;".:\r ) )* c d. u ) : V'd'= : E Q.* c t H ;T 4.6 6' E ',H# E, (J 5 re A :Y. * n 5E5l l ts> X 6 t il 9 6 d l 9, g b : 5 E r c 0 ) r = :'N :tr ^ Y..Y > d > 0; H D>. i : N iu) ^ E.l H >,ci v ^ ; 8 :(,.9 J ^ n Y. X : x Y. t E 1 m l E K m 'i.er tr lc 6c.g;". * s ) W = A = vv d. = ) 9 i'd'= i? d : E A 5E J 63 j'= c i E _ >N ) 90tr J 6 SuTl E P.g e.d E 9'r J J V Z '(,l & v l :E3l H 4 =.t,v 9l l ^ tv =; l H 6 x l'i.e R l> l ;. i V ) * W = A = : v \ J d ' = r v V'd'= fr Q E.v (d j'= d ( ) 5 :'N.) 9 0 t r. Y > =."i " v :s$,frg 'xxl X gey ne. i: l } c n /{ tr.i H ^ >\51 tr. b.= : Y H sesl =' : c'. E E c.] i.' A (ll N J H.. * l N = ;:l \V.l t\ rrl [\ rrl [ n / ) tr x tr.)i$ v.l $ v.l$ v. +,l * l c.i 6 * l # l' ^ r. :11r 0l\J 'i ^ l H l.:l t' 6 \J.i X.Yl \J..Y A 7l >l.= l l il ' til <l vl rrl?.: (,l.va X ) J vl?= 0)l rrs Q ii gl?* l.] C l i t r l 1 tr l >' c.) t< r t n t fr) ^ ( 4 Y ; b x b x E m ri '< \,A 1 vl.g;". * s ) {.) g d. ( n = J v i'd'= =fr Q 5E P t i E,:< cd.i 'A'E c ( ) 5 ll >N ':ltr.. Y > X M,: Y ;T r6.1 7, ' : r e v,., * l ^ cdl x v '91 : > g6 : H = 8 6 C ) x.y E E X c.r '= c d.*= '5 srtr ( gr ( ) H ' ' > _ E.=pl 9?xi v + = 'xx i =E.=. E m l ^ tr.i J Y rr > cl A Y ' = c ) x u H l v Y l ; 6 r 'l. * l A l cx \/.i.5l N T l c.r 6i vl i=91.l tr 0)l c.) v) 6 rl r c.l l.. 1 l rl v l >l < l H l c.) l' ;= U) r. r] ll i Q ri. rl r. r1 rl r. t r) lr c.t r. N tf CA ui rt) r l r) N 0 r) t 6 >' ( r),; AA tl 00 cl c $ rl c'r c..l