Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai"

Transkriptas

1 UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus UAB GROTA direktorius Antanas Marcinonis Gamtos tyrimų centro direktorius habil.dr. Mečislovas Žalakevičius Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir studijoms dr. (hb.) Sigitas Podėnas Monitoringo vadovas dr. Arūnas Jurevičius Vilnius,

2 TURINYS 1. BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POŽEMINIAM IR PAVIRŠINIAM VANDENIUI) MONITORINGAS Monitoringo tinklas ir vykdymo metodika Požeminio ir paviršinio vandens fizikinių ir cheminių tyrimų rezultatai Duomenų analizė ir išvados apie sąvartyno poveikį požeminiam ir paviršiniam vandeniui SĄVARTYNO DUJŲ MONITORINGAS Dujų monitoringo tinklas, vykdymo tvarka ir skaičiavimų metodika Dujų tyrimo rezultatai Išvados apie dujų monitoringą Psl. PRIEDAI priedas. Vandens cheminių analizių rezultatų protokolai lapų 2 priedas. Hidrodinaminių ir fizikiniųcheminių rodiklių matavimo protokolai... 8 lapai 3 priedas. Sąvartynų dujų matavimo protokolai... 2 lapai 4 priedas. analizatoriaus Xam 7000 atitikties deklaracija... 1 lapas 5 priedas. Dujų analizatoriaus Xam 7000 patikros sertifikatai ( ), ( )... 1 lapas 6 priedas. LGT leidimas Gamtos tyrimų centrui tirti Žemės gelmes (atlikti ekogeologinius tyrimus), 147, lapas 7 priedas. LGT leidimas UAB GROTA tirti Žemės gelmes, 13, lapas 8 priedas. Aplinkos apsaugos agentūros leidimas UAB GROTA analitinei laboratorijai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, 1AT289, lapai 2

3 1. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas:všį Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų g. 3 19, Kaunas LT ). Babėnų buitinių atliekų sąvartynas ( adresas: Kėdainių miestas). 2. Kalendoriniai metai, už kuriuos pateikiama ataskaita: 2012 metai. 3. LGT leidimai išduoti tirti žemės gelmes: GTC (Gamtos tyrimo centrui) 147, ; UAB GROTA 13, Babėnų sąvartyno aplinkos monitoringas pradėtas vykdyti 2010 m. spalio mėnesį. Monitoringas vykdomas pagal UAB Krašto projektai ir partneriai parengtą ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente suderintą sąvartyno rekultivavimo techninį projektą, kuriame numatyti poveikio aplinkos kokybei tyrimai: a) požeminio vandens, b) dujų, sąvartyne išsiskiriančių virš uždengtų atliekų kaupų. Monitoringą vykdo UAB GROTA ir Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Hidrogeologijos sektorius jungtinės veiklos pagrindu pagal programą, parengtą UAB FUGRO BALTIC metams. Lauko tyrimus 2012 metais atliko ir ataskaitą paruošė Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Hidrogeologijos sektoriaus specialistai A. Slavinskas, G. Slavinskienė, D.Karvelienė, dr. J. Diliūnas, dr. A. Jurevičius. Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB GROTOS hidrocheminėje laboratorijoje, pagal standartizuotas metodikas. Sąvartynas ir jo aplinka. Babėnų buitinių atliekų sąvartynas yra Kėdainių miesto šiaurės rytiniame pakraštyje, dešinėje kelio Kėdainiai Krekenava pusėje (žr. 1 pav.). Centro koordinatės LKS 94 sistemoje: X ; Y Sąvartynas dislokuotas buvusiame žvyro karjere, atliekos pradėtos kaupti apie 1960 metus iki 2001 m. antrosios pusės. Sąvartynui skirtas 17,2 ha sklypas, uždengtos atliekos užima apie 6 ha, sukaupta apie 300 tūkst.m 3 atliekų, jų sluoksnio storis 2 5 m. Žemės paviršiaus altitudės sąvartyno teritorijoje m. Bendras reljefo nuolydis link Nevėžio upės slėnio. Pietinėje karjero dalyje įrengti tvenkiniai, šiaurinė apaugusi mišku ir užpelkėjusi. Sąvartynas užima tik šiaurinę karjero dalį, rytinėje sąvartyno teritorija ribojasi su Nevėžio upės slėniu, pietinė ir vakarinė dalys su Babėnų mišku, šiaurinė su krūmynais apaugusia užpelkėjusia teritorija. Į sąvartyno sanitarinės apsaugos zoną (SAZ), kuri yra nustatyta 500 m, patenka 4 pavienės sodybos ir 7 Babėnų kvartalo namai. Sąvartyne, esančiame naftos produktų surinkimo baseine, būna plaukiojančių naftos produktų taip pat užteršto grunto bei dumblo. Šiaurės rytų pusėje yra biologinis tvenkinys, kurio atviro vandens paviršiaus plotas apie 0,31 ha, o apie 0,65 ha plotas apaugęs nendrėmis, švendrais. Bendras tvenkinio tūris apie 6550 m 3, jis maitinamas filtratu, susidarančiu sąvartos kūne. Artimiausias paviršinio vandens telkinys melioracijos kanalas, esantis 150 m į šiaurės vakarus nuo sąvartyno teritorijos, už 1,0 km susisiekia su Nevėžio upe. Nevėžio upė prateka 700 m atstumu į rytus nuo sąvartyno. Hidrogeologinių sąlygų bruožai. Babėnų sąvartyno teritorija yra Nevėžio lygumos rajone, kuriame vyrauja pamatinės morenos lygumų reljefas. Rytinėje dalyje teritorija ribojasi su Nevėžio upės slėniu. Sąvartyno aplinkinėje teritorijoje, viršutinėje nuosėdinės dangos dalyje, išplitę kvartero geologinio amžiaus kontinentinių ledynų dariniai vyrauja moreninis priesmėlis, priemolis su sporadiškai išplitusiais įvairaus storio smėlio, žvyro lęšiais. Kvartero darinių storis siekia 60,0 m. Čia aptinkami pavieniai tarpmoreniniai vandeningieji sluoksniai, naudojami smulkiam vandens tiekimui. Didesnėje teritorijos dalyje po atliekomis sutinkami žvyringi 0,3 0,7 m storio (vietomis iki 3,0 m ) fliuvioglacialiniai dariniai. Kvartero nuogulų storymės viršuje aptinkamas supiltas gruntas (iki 1,2 m storio) ir smulkus smėlis (0,5 0,7 m storio), žemiau, priesmėlis su žvirgždo ir gargždo priemaišomis, o 1,5 > 5,0 m intervale, smulkus smėlis. Gruntinis vanduo aptinkamas 1,5 2,0 ir 5,8 6,0 m gylyje po žemės paviršiumi. Gruntinio vandeningo sluoksnio storis: kinta 4,4 iki 7,8 m ribose. Sąvartyno teritorijoje gruntinio vandens tėkmė pasiskirsto į skirtingas kryptis: šiaurvakarių šiaurės ir rytų. 3

4 4

5 2. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POŽEMINIAM IR PAVIRŠINIAM VANDENIUI) MONITORINGAS 2.1. Monitoringo tinklas ir vykdymo metodika Babėnų sąvartyno aplinkos monitoringo sistemoje yra 4 stebėjimo gręžiniai ir 3 paviršinio vandens matavimo postai (žr. 1 pav., 1 lent.). 1 lentelė. Bendroji stebėjimo gręžinių charakteristika ir vandens gylio matavimų rezultatai Gręžinio Koordinatės (LKS 94 sistemoje) Rytai (Y) Šiaurė (X) Pradinis gręžinio gylis nuo ž. pav., m Gręžinio žiočių altitudė, m Gręžinio filtras nuo ž. pav. (nuoiki), m 1/ ,94 1,02,5 2/ ,92 1,2,7 3/ ,39 1,53,0 4/ ,88 0,62,1 Data Gręžinio gylis nuo ž. pav., m Vandens gylis nuo ž. pav., m Vandens stulpo aukštis, m Pastabos ,64 1,53 0,11 Gręžinyje per mažai vandens, ,65 hidrocheminei analizei atlikti ,80 0,24 1, ,81 0,61 1, ,04 2,93 0,11 Gręžinyje per mažai vandens, ,05 3,01 0,04 hidrocheminei analizei atlikti ,32 0,84 1, ,33 1,66 0,67 Pastabos: ž. pav. žemės paviršius Paviršinio vandens kokybės kitimo stebėjimams ir jo priežasčių nustatymui paskirtos 3 bandinių ėmimo artimiausiuose paviršinio vandens telkiniuose P.1 (koordinatės Y ; X ), P.2 (koordinatės Y ; X ) ir P.3 (koordinatės Y ; X ). Prieš imant vandens bandinius gręžiniuose buvo matuojamas vandens lygis, vandens bandiniai semti panardinamu mažų gabaritų siurbliu arba specialia semtuve. Vandens išsiurbimo metu matuota temperatūra, specifinis elektros laidumas vandenyje (SEL), ph rodiklis, deguonis ir kiti fizikiniai komponentai. Vandens bandiniai imti į laboratorijoje parengtus indus. Vandens lygio ir kitų greitai kintančių parametrų nustatymas lauko sąlygomis bei mėginių transportavimas buvo vykdomas prisilaikant atitinkamų aplinkosauginių nurodymų (LST EN :2001). Hidrocheminių tyrimų duomenys lyginti pagal didžiausias leistinas koncentracijas (DLK) ir leistinus lygius, limituojamus Lietuvos aplinkosaugos ir higienos normatyvais. Hidrodinaminių ir hidrocheminių tyrimų rezultatai sukaupti kompiuterinėje duomenų bazėje. Hidrocheminių tyrimų 2012 metų rezultatai pateikti 2 lentelėje. Dėl mažo vandens kiekio, hidrocheminė analizė požeminiam vandeniui iš gręžinių ir neatlikta. 5

6 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) 2.2. Požeminio ir paviršinio vandens fizikinių bei cheminių tyrimų rezultatai 2 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (požeminiam ir paviršiniam vandeniui) monitoringo duomenys Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas (2) Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI (2) Eh** mv ,6 ph metras HI (2) Temperatūra C 30 (2) ,5 Oksimetras Oxi 315i (2) Deguonis mg/l ,08 Oksimetras Oxi 315i (2) Cl mg/l 500 (1) ,82 LST EN ISO : (2) SO 4 mg/l 1000 (1) LST EN ISO : (2) NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : (2) NO 3 mg/l 100 (2) <0,5 LST EN ISO : (2) + NH 4 mg/l 13,0 (3) <0,05 LST EN ISO14911 : (2) ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,24 Potenciometrija (2) CHDS mgo/l 125 (2) ISO : (2) Geležis bendra mg/l 0,2 (5) ,4 LST ISO (2) Cianido jonai mg/l 0,1 (1) <0,02 LST ISO 67031: (2) Fenolio skaičius mg/l 2,0 (1) <0,05 LST ISO 6439 : (2) Azotas bendras mg/l 30 (2) ,08 LAND 59 : (2) Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND (2) Benzenas µg/l 50 (1) <2,00 ISO : (2) Toluenas µg/l 1000 (1) <2,00 ISO : (2) Etilbenzenas µg/l 300 (1) <2,00 ISO : (2) m ir p ksilenai µg/l <2,00 ISO : (2) o ksilenas µg/l 500 (1) <2,00 ISO : (2) TMB suma µg/l <2,00 ISO : (2) Aromatinių angl.suma µg/l <2,00 ISO : (2) BEA (C 6 C 10 suma) mg/l 2 (4) <0,02 US EPA 8015B: (2) DEA (C 10 C 28 suma) mg/l <0,05 US EPA 8015B: (2) Zn mg/l 1,0 (1) ,096 LST EN ISO : (2) Cr mg/l 0,1 (1) LST EN ISO : (2) Pb mg/l 0,075 (1) ,047 LST EN ISO : (2) Cd mg/l 6 (1) <03 LST EN ISO : (2) Mn mg/l 0,05 (5) ,446 LST EN ISO : (2) Cu mg/l 2,0 (1) ,034 LST EN ISO : (2) Co mg/l 0,1 (1) LST EN ISO : (2) Hg mg/l 1 (1) LST EN ISO : (4) Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI (4) Eh** mv ,4 ph metras HI 9025 Laboratorija,, data Matuota prie gręžinio UAB GROTA analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas Matuota prie gręžinio 6

7 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas (4) Temperatūra C 30 (2) ,1 Oksimetras Oxi 315i (4) Deguonis mg/l ,14 Oksimetras Oxi 315i (4) Cl mg/l 500 (1) LST EN ISO : (4) SO 4 mg/l 1000 (1) LST EN ISO : (4) NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : (4) NO 3 mg/l 100 (2) <0,5 LST EN ISO : (4) + NH 4 mg/l 13,0 (3) ,583 LST EN ISO14911 : (4) ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,15 Potenciometrija (4) CHDS mgo/l 125 (2) ISO : (4) Geležis bendra mg/l 0,2 (5) ,05 LST ISO (4) Cianido jonai mg/l 0,1 (1) <0,02 LST ISO 67031: (4) Fenolio skaičius mg/l 2,0 (1) <0,05 LST ISO 6439 : (4) Azotas bendras mg/l 30 (2) LAND 59 : (4) Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND (4) Benzenas µg/l 50 (1) <2,00 ISO : (4) Toluenas µg/l 1000 (1) <2,00 ISO : (4) Etilbenzenas µg/l 300 (1) <2,00 ISO : (4) m ir p ksilenai µg/l <2,00 ISO : (4) o ksilenas µg/l 500 (1) <2,00 ISO : (4) TMB suma µg/l <2,00 ISO : (4) Aromatinių angl.suma µg/l <2,00 ISO : (4) BEA (C 6 C 10 suma) mg/l 2 (4) <0,02 US EPA 8015B: (4) DEA (C 10 C 28 suma) mg/l <0,05 US EPA 8015B: (4) Zn mg/l 1,0 (1) ,036 LST EN ISO : (4) Cr mg/l 0,1 (1) ,011 LST EN ISO : (4) Pb mg/l 0,075 (1) LST EN ISO : (4) Cd mg/l 6 (1) <03 LST EN ISO : (4) Mn mg/l 0,05 (5) ,642 LST EN ISO : (4) Cu mg/l 2,0 (1) ,014 LST EN ISO : (4) Co mg/l 0,1 (1) LST EN ISO : (4) Hg mg/l 1 (1) LST EN ISO : P1 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI Laboratorija,, data UAB GROTA analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas P1 Eh** mv ,8 ph metras HI P1 Temperatūra C 30 (2) ,6 Oksimetras Oxi 315i Matuota prie posto 70 P1 Deguonis mg/l ,38 Oksimetras Oxi 315i 71 P1 Cl mg/l 500 (1) LST EN ISO :2009 UAB GROTA 72 P1 SO 4 73 P1 HCO 3 74 P1 CO 3 mg/l 1000 (1) LST EN ISO :2009 mg/l LST EN ISO :2009 mg/l ,221 Apskaičiuojama analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas 7

8 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas Laboratorija,, data 75 P1 NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : P1 NO 3 mg/l 100 (2) ,482 LST EN ISO : P1 Na + mg/l 200 (5) ,02 LST EN ISO : P1 K + mg/l ,08 LST EN ISO : P1 Ca 2+ mg/l LST EN ISO : P1 Mg 2+ mg/l ,93 LST EN ISO : P1 + NH 4 mg/l 13,0 (3) <0,05 LST EN ISO14911 : P1 Bendras kietumas mgekv/l ,33 Apskaičiuojama 83 P1 Karbonatinis kietumas mgekv/l ,36 Apskaičiuojama 84 P1 Nekarbonatinis kietumas mgekv/l ,97 Apskaičiuojama 85 P1 Ištirpusių mineralinių medžiagų suma mg/l 2000 (2) Apskaičiuojama 86 P1 CO 2 pusiausvyrinis mg/l ,31 Apskaičiuojama 87 P1 ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,8 Potenciometrija 88 P1 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm25oc 2500 (5) LST EN : P1 Permanganato skaičius mgo2/l 5,0 (5) ,3 LST EN ISO 8467 : P1 CHDS mgo/l 125 (2) ISO : P1 BDS 7 mgo/l 29 (2) LAND 471 : P1 Skendinčios medžiagos mg/l LAND P1 Azotas bendras mg/l 30 (2) ,2 LAND 59 : P1 Fosforas bendras mg/l 4 (2) ,086 LAND 58 : P1 Fosfato jonai mg/l ,071 LAND 58 : P1 Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND P2 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI P2 Eh** mv ,2 ph metras HI P2 Temperatūra C 30 (2) ,7 Oksimetras Oxi 315i 100 P2 Deguonis mg/l ,41 Oksimetras Oxi 315i 101 P2 Cl mg/l 500 (1) LST EN ISO : P2 SO 4 mg/l 1000 (1) LST EN ISO : P2 HCO3 mg/l LST EN ISO : P2 CO 3 mg/l ,235 Apskaičiuojama 105 P2 NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : P2 NO 3 mg/l 100 (2) ,08 LST EN ISO : P2 Na + mg/l 200 (5) ,97 LST EN ISO : P2 K + mg/l ,52 LST EN ISO : P2 Ca 2+ mg/l LST EN ISO : P2 Mg 2+ mg/l ,74 LST EN ISO : P2 + NH 4 mg/l 13,0 (3) <0,05 LST EN ISO14911 : P2 Bendras kietumas mgekv/l ,5 Apskaičiuojama 113 P2 Karbonatinis kietumas mgekv/l ,84 Apskaičiuojama Matuota prie posto UAB GROTA analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas

9 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas 114 P2 Nekarbonatinis kietumas mgekv/l ,67 Apskaičiuojama 115 P2 Ištirpusių mineralinių medžiagų suma mg/l 2000 (2) Apskaičiuojama 116 P2 CO 2 pusiausvyrinis mg/l ,49 Apskaičiuojama 117 P2 ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,86 Potenciometrija 118 P2 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm25oc 2500 (5) LST EN : P2 Permanganato skaičius mgo2/l 5,0 (5) ,9 LST EN ISO 8467 : P2 CHDS mgo/l 125 (2) ISO : P2 BDS 7 mgo/l 29 (2) LAND 471 : P2 Skendinčios medžiagos mg/l LAND P2 Azotas bendras mg/l 30 (2) ,1 LAND 59 : P2 Fosforas bendras mg/l 4 (2) ,07 LAND 58 : P2 Fosfato jonai mg/l ,058 LAND 58 : P2 Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND P3 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI P3 Eh** mv ,7 ph metras HI P3 Temperatūra C 30 (2) ,7 Oksimetras Oxi 315i 130 P3 Deguonis mg/l ,04 Oksimetras Oxi 315i 131 P3 Cl mg/l 500 (1) ,87 LST EN ISO : P3 SO 4 mg/l 1000 (1) LST EN ISO : P3 HCO3 mg/l LST EN ISO : P3 CO 3 mg/l ,079 Apskaičiuojama 135 P3 NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : P3 NO 3 mg/l 100 (2) <0,5 LST EN ISO : P3 Na + mg/l 200 (5) ,38 LST EN ISO : P3 K + mg/l ,85 LST EN ISO : P3 Ca 2+ mg/l ,4 LST EN ISO : P3 Mg 2+ mg/l LST EN ISO : P3 + NH 4 mg/l 13,0 (3) <0,05 LST EN ISO14911 : P3 Bendras kietumas mgekv/l ,75 Apskaičiuojama 143 P3 Karbonatinis kietumas mgekv/l ,64 Apskaičiuojama 144 P3 Nekarbonatinis kietumas mgekv/l ,11 Apskaičiuojama 145 P3 Ištirpusių mineralinių medžiagų suma mg/l 2000 (2) Apskaičiuojama 146 P3 CO 2 pusiausvyrinis mg/l ,88 Apskaičiuojama 147 P3 ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,91 Potenciometrija 148 P3 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm25oc 2500 (5) LST EN : P3 Permanganato skaičius mgo2/l 5,0 (5) ,56 LST EN ISO 8467 : P3 CHDS mgo/l 125 (2) ISO : P3 BDS 7 mgo/l 29 (2) LAND 471 : P3 Skendinčios medžiagos mg/l LAND Laboratorija,, data Matuota prie posto UAB GROTA analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas

10 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas 153 P3 Azotas bendras mg/l 30 (2) ,15 LAND 59 : P3 Fosforas bendras mg/l 4 (2) ,034 LAND 58 : P3 Fosfato jonai mg/l ,028 LAND 58 : P3 Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND (2) Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI (2) Eh** mv ,5 ph metras HI (2) Temperatūra C 30 (2) ,9 Oksimetras Oxi 315i (2) Deguonis mg/l ,99 Oksimetras Oxi 315i (2) Cl mg/l 500 (1) ,09 LST EN ISO : (2) SO 4 mg/l 1000 (1) ,03 LST EN ISO : (2) NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : (2) NO 3 mg/l 100 (2) <0,5 LST EN ISO : (2) + NH 4 mg/l 13,0 (3) LST EN ISO14911 : (2) ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,3 Potenciometrija (2) CHDS mgo/l 125 (2) ISO : (2) Geležis bendra mg/l 0,2 (5) ,14 LST ISO (2) Cianido jonai mg/l 0,1 (1) <0,02 LST ISO 67031: (2) Fenolio skaičius mg/l 2,0 (1) <0,05 LST ISO 6439 : (2) Azotas bendras mg/l 30 (2) ,4 LAND 59 : (2) Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND (2) Benzenas µg/l 50 (1) <2,0 ISO : (2) Toluenas µg/l 1000 (1) <2,0 ISO : (2) Etilbenzenas µg/l 300 (1) <2,0 ISO : (2) m ir p ksilenai µg/l <2,0 ISO : (2) o ksilenas µg/l 500 (1) <2,0 ISO : (2) TMB suma µg/l <2,0 ISO : (2) Aromatinių angl.suma µg/l <2,0 ISO : (2) BEA (C 6 C 10 suma) mg/l 2 (4) <0,02 US EPA 8015B: (2) DEA (C 10 C 28 suma) mg/l <0,05 US EPA 8015B: (2) Zn mg/l 1,0 (1) ,054 LST EN ISO : (2) Cr mg/l 0,1 (1) LST EN ISO : (2) Pb mg/l 0,075 (1) ,02 LST EN ISO : (2) Cd mg/l 6 (1) <03 LST EN ISO : (2) Mn mg/l 0,05 (5) ,276 LST EN ISO : (2) Cu mg/l 2,0 (1) LST EN ISO : (2) Co mg/l 0,1 (1) LST EN ISO : (2) Hg mg/l 1 (1) LST EN ISO : (4) Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI (4) Eh** mv ,1 ph metras HI 9025 Laboratorija,, data Matuota prie gręžinio UAB GROTA analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas Matuota prie gręžinio 10

11 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas (4) Temperatūra C 30 (2) ,4 Oksimetras Oxi 315i (4) Deguonis mg/l ,53 Oksimetras Oxi 315i (4) Cl mg/l 500 (1) LST EN ISO : (4) SO 4 mg/l 1000 (1) LST EN ISO : (4) NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : (4) NO 3 mg/l 100 (2) <0,5 LST EN ISO : (4) + NH 4 mg/l 13,0 (3) ,681 LST EN ISO14911 : (4) ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,47 Potenciometrija (4) CHDS mgo/l 125 (2) ISO : (4) Geležis bendra mg/l 0,2 (5) ,925 LST ISO (4) Cianido jonai mg/l 0,1 (1) <0,02 LST ISO 67031: (4) Fenolio skaičius mg/l 2,0 (1) ,17 LST ISO 6439 : (4) Azotas bendras mg/l 30 (2) LAND 59 : (4) Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) LAND (4) Benzenas µg/l 50 (1) <2,0 ISO : (4) Toluenas µg/l 1000 (1) <2,0 ISO : (4) Etilbenzenas µg/l 300 (1) <2,0 ISO : (4) m ir p ksilenai µg/l <2,0 ISO : (4) o ksilenas µg/l 500 (1) <2,0 ISO : (4) TMB suma µg/l <2,0 ISO : (4) Aromatinių angl.suma µg/l <2,0 ISO : (4) BEA (C 6 C 10 suma) mg/l 2 (4) <0,02 US EPA 8015B: (4) DEA (C 10 C 28 suma) mg/l <0,05 US EPA 8015B: (4) Zn mg/l 1,0 (1) ,039 LST EN ISO : (4) Cr mg/l 0,1 (1) LST EN ISO : (4) Pb mg/l 0,075 (1) ,034 LST EN ISO : (4) Cd mg/l 6 (1) <03 LST EN ISO : (4) Mn mg/l 0,05 (5) ,433 LST EN ISO : (4) Cu mg/l 2,0 (1) LST EN ISO : (4) Co mg/l 0,1 (1) LST EN ISO : (4) Hg mg/l 1 (1) LST EN ISO : P1 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI Laboratorija,, data UAB GROTA analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas P1 Eh** mv ph metras HI P1 Temperatūra C 30 (2) ,1 Oksimetras Oxi 315i Matuota prie posto 226 P1 Deguonis mg/l ,03 Oksimetras Oxi 315i 227 P1 Cl mg/l 500 (1) LST EN ISO :2009 UAB GROTA 228 P1 SO 4 mg/l 1000 (1) LST EN ISO : P1 HCO3 mg/l LST EN ISO : P1 CO 3 mg/l ,121 Apskaičiuojama analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas 11

12 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas Laboratorija,, data 231 P1 NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : P1 NO 3 mg/l 100 (2) <0,5 LST EN ISO : P1 Na + mg/l 200 (5) LST EN ISO : P1 K + mg/l ,59 LST EN ISO : P1 Ca 2+ mg/l ,36 LST EN ISO : P1 Mg 2+ mg/l ,76 LST EN ISO : P1 + NH 4 mg/l 13,0 (3) <0,05 LST EN ISO14911 : P1 Bendras kietumas mgekv/l ,03 Apskaičiuojama 239 P1 Karbonatinis kietumas mgekv/l ,05 Apskaičiuojama 240 P1 Nekarbonatinis kietumas mgekv/l ,98 Apskaičiuojama 241 P1 Ištirpusių mineralinių medžiagų suma mg/l 2000 (2) Apskaičiuojama 242 P1 CO 2 pusiausvyrinis mg/l ,11 Apskaičiuojama 243 P1 ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,65 Potenciometrija 244 P1 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm25oc 2500 (5) LST EN : P1 Permanganato skaičius mgo2/l 5,0 (5) ,92 LST EN ISO 8467 : P1 CHDS mgo/l 125 (2) ISO : P1 BDS 7 mgo/l 29 (2) LAND 471 : P1 Skendinčios medžiagos mg/l LAND P1 Azotas bendras mg/l 30 (2) ,46 LAND 59 : P1 Fosforas bendras mg/l 4 (2) ,109 LAND 58 : P1 Fosfato jonai mg/l ,103 LAND 58 : P1 Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND P1 Zn mg/l 1,0 (1) ,026 LST EN ISO 15586: P1 Cr mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P1 Ni mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P1 Pb mg/l 0,075 (1) LST EN ISO 15586: P1 Cd mg/l 6 (1) <03 LST EN ISO 15586: P1 Mn mg/l 0,05 (5) ,352 LST EN ISO 15586: P1 Cu mg/l 2,0 (1) LST EN ISO 15586: P1 Co mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P1 Hg mg/l 1 (1) Veiklos procedūra FI P2 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI P2 Eh** mv ,4 ph metras HI P2 Temperatūra C 30 (2) ,5 Oksimetras Oxi 315i Matuota prie posto 265 P2 Deguonis mg/l ,33 Oksimetras Oxi 315i 266 P2 Cl mg/l 500 (1) LST EN ISO :2009 UAB GROTA 267 P2 SO 4 mg/l 1000 (1) ,76 LST EN ISO : P2 HCO3 mg/l LST EN ISO : P2 CO 3 mg/l ,242 Apskaičiuojama analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas 12

13 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas Laboratorija,, data 270 P2 NO 2 mg/l 1,5 (2) <0,05 LST EN ISO : P2 NO 3 mg/l 100 (2) ,209 LST EN ISO : P2 Na + mg/l 200 (5) ,2 LST EN ISO : P2 K + mg/l ,1 LST EN ISO : P2 Ca 2+ mg/l LST EN ISO : P2 Mg 2+ mg/l ,3 LST EN ISO : P2 + NH 4 mg/l 13,0 (3) <0,05 LST EN ISO14911 : P2 Bendras kietumas mgekv/l ,84 Apskaičiuojama 278 P2 Karbonatinis kietumas mgekv/l ,07 Apskaičiuojama 279 P2 Nekarbonatinis kietumas mgekv/l ,77 Apskaičiuojama 280 P2 Ištirpusių mineralinių medžiagų suma mg/l 2000 (2) Apskaičiuojama 281 P2 CO 2 pusiausvyrinis mg/l ,82 Apskaičiuojama 282 P2 ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,13 Potenciometrija 283 P2 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm25oc 2500 (5) LST EN : P2 Permanganato skaičius mgo2/l 5,0 (5) ,38 LST EN ISO 8467 : P2 CHDS mgo/l 125 (2) ISO : P2 BDS 7 mgo/l 29 (2) LAND 471 : P2 Skendinčios medžiagos mg/l LAND P2 Azotas bendras mg/l 30 (2) ,15 LAND 59 : P2 Fosforas bendras mg/l 4 (2) ,114 LAND 58 : P2 Fosfato jonai mg/l ,097 LAND 58 : P2 Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND P2 Zn mg/l 1,0 (1) ,114 LST EN ISO 15586: P2 Cr mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P2 Ni mg/l 0,1 (1) ,023 LST EN ISO 15586: P2 Pb mg/l 0,075 (1) ,014 LST EN ISO 15586: P2 Cd mg/l 6 (1) <03 LST EN ISO 15586: P2 Mn mg/l 0,05 (5) ,726 LST EN ISO 15586: P2 Cu mg/l 2,0 (1) LST EN ISO 15586: P2 Co mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P2 Hg mg/l 1 (1) Veiklos procedūra FI P3 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm 2500 (5) Port.laid.matuokl. HI P3 Eh** mv ,7 ph metras HI P3 Temperatūra C 30 (2) ,8 Oksimetras Oxi 315i Matuota prie posto 304 P3 Deguonis mg/l ,13 Oksimetras Oxi 315i 305 P3 Cl mg/l 500 (1) ,66 LST EN ISO :2009 UAB GROTA 306 P3 SO 4 mg/l 1000 (1) LST EN ISO : P3 HCO3 mg/l LST EN ISO : P3 CO 3 mg/l ,077 Apskaičiuojama analitinė laboratorija. Leidimas 1AT 289. Išduotas 13

14 (Gręž nr., Pav. Vand. Postas) Nustatomas parametras vienetai Vertinimo kriterijus rezultatas metodas Laboratorija,, data 309 P3 NO 2 mg/l 1,5 (2) ,756 LST EN ISO : P3 NO 3 mg/l 100 (2) <0,5 LST EN ISO : P3 Na + mg/l 200 (5) ,4 LST EN ISO : P3 K + mg/l ,16 LST EN ISO : P3 Ca 2+ mg/l ,4 LST EN ISO : P3 Mg 2+ mg/l ,89 LST EN ISO : P3 + NH 4 mg/l 13,0 (3) ,76 LST EN ISO14911 : P3 Bendras kietumas mgekv/l ,42 Apskaičiuojama 317 P3 Karbonatinis kietumas mgekv/l ,57 Apskaičiuojama 318 P3 Nekarbonatinis kietumas mgekv/l ,85 Apskaičiuojama 319 P3 Ištirpusių mineralinių medžiagų suma mg/l 2000 (2) Apskaičiuojama 320 P3 CO 2 pusiausvyrinis mg/l ,63 Apskaičiuojama 321 P3 ph ph vienetai 6,58,5 (2) ,69 Potenciometrija 322 P3 Savitasis elektros laidis (SEL) µs/cm25oc 2500 (5) LST EN : P3 Permanganato skaičius mgo2/l 5,0 (5) ,23 LST EN ISO 8467 : P3 CHDS mgo/l 125 (2) ISO : P3 BDS 7 mgo/l 29 (2) LAND 471 : P3 Skendinčios medžiagos mg/l LAND P3 Azotas bendras mg/l 30 (2) ,358 LAND 59 : P3 Fosforas bendras mg/l 4 (2) ,11 LAND 58 : P3 Fosfato jonai mg/l ,101 LAND 58 : P3 Naftos angliavandenilių indeksas (C 10 C 40 ) mg/l 10 (4) <0,1 LAND P3 Zn mg/l 1,0 (1) ,038 LST EN ISO 15586: P3 Cr mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P3 Ni mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P3 Pb mg/l 0,075 (1) LST EN ISO 15586: P3 Cd mg/l 6 (1) <03 LST EN ISO 15586: P3 Mn mg/l 0,05 (5) ,183 LST EN ISO 15586: P3 Cu mg/l 2,0 (1) ,028 LST EN ISO 15586: P3 Co mg/l 0,1 (1) LST EN ISO 15586: P3 Hg mg/l 1 (1) Veiklos procedūra FI004 Žymėjimai: *Galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo (1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo m. balandžio 30d. D1230. (2) Nuotekų tvarkymo reglamentas. LR aplinkos ministro įsakymas , D1515 (VŽ , ) didžiausia leistina koncentracija į gamtinę aplinką; (3) Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka. Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas , 106 (VŽ , 17770) didžiausia leistina koncentracija gėrimo ir buities reikmėms nenaudojamame požeminiame vandenyje; (4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl normatyvinio dokumento LAND Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai patvirtinimo lapkričio 17d. D1694. (5) Lietuvos higienos norma HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai m. liepos 23 d. įsakymu V 455..:**Eh prietaisu išmatuotas oksidacijosredukcijos potencialas +200 mv. 14

15 2.3. Duomenų analizė ir išvados apie sąvartyno poveikį požeminiam ir paviršiniam vandeniui Gruntinio vandens lygis 2012 metų pavasario laikotarpiu Babėnų sąvartyno teritorijoje siekė 0,242,93 m (altitudė 46,6842,46 m.) ir buvo apie 0,1 m aukštesnis nei ankstesniais metais tuo pačiu laikotarpiu. Rudens laikotarpiu gruntinio vandens lygis siekė 0,613,01 m nuo žemės paviršiaus (altitudė 46,31 42,38 m) ir buvo praktiškai lygus ankstesnių metų matavimų rezultatui. (žr. 1 lent.) Požeminis vanduo. Uždengus sąvartyną, stebimas drenažinio poveikio suaktyvėjimas, kuris nulėmė gruntinio vandens mineralizacijos ir metalų koncentracijos mažėjimą. Gruntinio vandens tarša nežymi, daugumos anijonų ir katijonų koncentracijos neviršija aplinkosauginių normatyvų. Intensyvesnė tarša stebima gruntiniame vandenyje iš gręžinio, kur chloridų koncentracija ataskaitiniu laikotarpiu aplinkosauginį normatyvą viršijo apie 1,3 1,7 kartų, taip pat buvo padidintos azoto junginių, organinių medžiagų koncentracijos amonio koncentracija rudens laikotarpiu leistiną normatyvą viršijo apie 3 kartus. Bendras ištirpusių druskų kiekis, 2012 metais, pagal savitąjį elektros laidumą (SEL) gruntiniame vandenyje sąvartyno teritorijoje siekė 0,452,68 ms/cm, ph kito nuo 7,24 iki 7,47 ph vnt., deguonies koncentracija svyravo nuo 1,08 iki 4,53 mg/l, oksidacijosredukcijos potencialas Eh siekė 224,5 342,4 mv. gręžiniuose nustatyti dideli mangano (0,2760,642 mg/l) ir geležies (5,4025,93 mg/l) kiekiai. Tai rodo egzistuojantį specifinį gruntinio vandens teršimą iš atliekų. Požeminiam vandeniui Lietuvoje yra būdingas mangano ir geležies padidėjimas, bet šiuo atveju jo koncentracijos žymiai aukštesnės nei gamtinis fonas. Kitais metalais ir aromatiniais angliavandeniliais gruntinio vandens taršos nebuvo. Ataskaitiniu laikotarpiu nustatytos hidrocheminių rodiklių reikšmės išliko artimos ankstesnių tyrimų, atliktų tuo pačiu laikotarpiu, rezultatams (žr. 2 lent.). Paviršinio vandens mineralizacija sąvartyno aplinkoje šiek tiek mažesnė nei gruntinio vandens (0,31,3 ms/cm), nuotekos nuo sąvartyno kaupų yra užterštos, nors daugelyje drenažinių imtuvų neviršija aplinkosauginių normatyvų. Paviršiniame vandenyje deguonies koncentracija ataskaitiniu laikotarpiu kito 5,137,38 mg/l ribose, oksidacijosredukcijos potencialas 304,7336,7 mv, ph 7,89,65 ph vnt. Rudens laikotarpiu stebimas paviršinio vandens šarmingumo žymus padidėjimas. Pavasario ir rudens laikotarpiais, paviršinio vandens taškuose P1, P2 ir P3, anijonų ir katijonų koncentracijos aplinkosauginių normatyvų neviršijo. Nustatyti tik padidinti organinių medžiagų kiekiai: BDS 7 reikšmės P1 ir P3 taškuose aplinkosauginį normatyvą viršijo iki 2 kartų, P3 poste rudens laikotarpiu amonio koncentracija leistiną normatyvą viršijo apie 4 kartus, nitritų koncentracija apie 16 kartų. Tačiau tokios azoto junginių koncentracijos P3 paviršinio vandens poste nebūdingos, ankstesniais metais tiek amonio, tiek nitritų koncentracijos buvo <0,05 mg/l (žr. 2 lent.). Tai rodo suaktyvėjusią taršą azoto junginiais. Didžiausias ir aktyviausias požeminio ir paviršinio vandens teršimas vyksta šiaurės rytinėje sąvartyno dalyje, biologinio tvenkinio aplinkoje (gręž 47032, paviršinio vandens postai P1, P3), kuris atlieka drenažinį poveikį, surinkdamas žymią dalį sąvartyne susiformavusio požeminio ir paviršinio vandens. Jeigu ateityje didės teršiančių komponentų koncentracijos, gali būti reikalingos papildomos hidrotechninės priemonės aplinkos kokybės gerinimui. 15

16 3. SĄVARTYNO DUJŲ MONITORINGAS 3.1. Dujų monitoringo tinklas, vykdymo tvarka ir skaičiavimų metodika Babėnų buitinių atliekų sąvartyne dujų monitoringas buvo vykdomas programoje numatytuose taškuose DM1, DM2, DM3, DM4, DM5, DM6, DM7 (žr. 1 pav.). Buvo matuojama metano (CH 4 ), anglies dioksido (CO 2 ), sieros vandenilio (H 2 S) dujų ir deguonies (O 2 ) kiekiai, oro temperatūra ir atmosferos (barometrinis) slėgis. Punktuose, kuriuose aptikta dujų emisija iš sąvartos paviršiaus, buvo skaičiuojamas dujų srauto tankumas bei emisijos debitas. Dujų matavimams naudotas daugiakanalis Dräger firmos analizatorius X am 7000, atitinkantis pagal Europos Sąjungos direktyvą 94/9/EC biodujų matavimo prietaisams (deklaracija, žr. 4 priedą). Prietaisas patikrintas Lietuvos Valstybinės metrologijos tarnybos Vilniaus metrologijos centre (patikros sertifikatai ir ) (žr. 5 priedą). Iš sąvartos paviršiaus išsiskiriančių dujų koncentracijų matavimai buvo vykdomi srauto dėžėje (flux box). Srauto dėžė pagaminta iš nerūdijančio plieno, jos plotis 19,2 cm, ilgis 39,8 cm, aukštis 9,0 cm, pagrindo plotas 764 cm 2, tūris 6877 cm 3. Srauto dėžės pagrindas atviras. Dėžė dedama ant sąvartyno paviršiaus, užsandarinami jos kraštai, kad tyrimo metu nepatektų atmosferos oras. Viršutinėje srauto dėžės sienelėje įrengtos dvi angos. Prie vienos angos prijungiamas dujų analizatorius, kita anga naudojama slėgio išlyginimui. Tiriamų dujų CH 4, CO 2, H 2 S, O 2 koncentracijos matuojamos trumpais laiko intervalais pradžioje kas sekundžių, vėliau kas 2 5 minutės, kol nusistovi stabilios reikšmės. Bendra matavimų trukmė iki 3060 min. CH 4, CO 2 ir O 2 dujų koncentracijos išmatuojamos tūrio procentais, t.y., šimtosiomis tūrio dalimis; H 2 S milijoninėmis tūrio dalimis (ppm). Žemiau išdėstomas CH 4, CO 2 ir H 2 S dujų išmatuotų koncentracijų perskaičiavimas. Pradžioje perskaičiuojama į tūrio, po to į svorio vienetus. Skaičiavimo patogumui dujų tūrio vienetą priimame m 3 (analogiškai galima priimti bet kurį tūrio vienetą: mm 3, cm 3, ltr ir kt.). Tūrio procentais išmatuotų CH 4 ir CO 2 dujų koncentracijų C CH4 [%] ir C CO2 [%] perskaičiavimas į koncentracijas C CH4 [mg/m 3 ] ir C CO2 [mg/m 3 ]. CH 4 ir CO 2 dujų koncentracijų skaičiavimui jų žymėjimą supaprastinsime atitinkamai C CH4 arba CO2 [%] ir C CH4 arba CO2 [mg/m 3 ]. Prietaisu išmatuojamos CH 4 arba CO 2 dujų tūrio procentinės reikšmės C CH4 arba CO2 [%] šimtoji dalis yra lygi matuojamų dujų tūriui aplinkos oro tūrio vienete: C CH4 arba CO2 [m 3 ] aplinkos oro 1 m 3 = C CH4 arba CO2 [%] / 100 (1) Matuojamų dujų tūrio išraišką iš m 3 pakeitus į cm 3 : C CH4 arba CO2 [cm 3 /m 3 ] = C CH4 arba CO2 [m 3 /m 3 ] = C CH4 arba CO2 [%] (2) Matuojamų dujų svoris aplinkos tūrio vienete apskaičiuojamas matuojamų dujų tūrį padauginus iš jų tankio ρ: C CH4 arba CO2 [mg/m 3 ] = C CH4 arba CO2 [cm 3 /m 3 ] ρ CH4 arba CO2 = C CH4 arba CO2 [%] ρ CH4 arba CO2 (3) Milijoninėmis tūrio dalimis išmatuotų H 2 S dujų koncentracijos C H2S [ppm] perskaičiavimas į koncentraciją C H2S [mg/m 3 ]. Prietaisu išmatuojamos H 2 S dujų tūrio reikšmės C H2S [ppm] milijoninė dalis lygi matuojamų dujų tūriui aplinkos oro tūrio vienete, t.y., C H2S [ppm] atitinka C H2S [cm 3 /m 3 ]. Matuojamų dujų svoris aplinkos tūrio vienete apskaičiuojamas matuojamų dujų tūrį padauginus iš jų tankio ρ H2S : 16

17 C H2S [mg/m 3 ] = C H2S [cm 3 /m 3 ] ρ H2S = C H2S [ppm] ρ H2S (4) Dujų koncentracijų skaičiavimuose naudojami dujų tankiai ρ [kg/m 3 ] arba [mg/cm 3 ]: CH 4 0,717; CO 2 1,977; H 2 S 1, Dujų tyrimo rezultatai Prieš pradedat dujų matavimus, buvo atlikta Babėnų sąvartyno apžiūrą (rekognoskuotė). Sąvartyno apžiūros metu tyrinėta sąvartyno danga, ar nėra įtrūkimų, sutrikusios augalų vegetacijos požymių. Apžiūros metu sąvartynas buvo tvarkingas. Sąvartyno dujų monitoringo duomenys 3 lentelėje. 3 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (sąvartyno dujų) monitoringo duomenys. Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus* vietos koordinatės rezultatai** % ppm mg/m 3 mg/s metodas* 1 DM1 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 2 DM1 CO t/metus [15855 mg/s] (1) analizatorius Xam 7000, 3 DM1 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X DM1 O 2 20,9% (3) Y :39 20,9 5 DM1 Oro temperatūra 14,1 C ph metras HI DM1 Oro slėgis 1010,8 hpa Vista HCx 7 DM2 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 8 DM2 CO t/metus [15855 mg/s] (1) analizatorius Xam 7000, 9 DM2 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X , DM2 O 2 20,9% (3) Y :31 20,9 11 DM2 Oro temperatūra 14,6 C ph metras HI DM2 Oro slėgis 1010,8 hpa Vista HCx 13 DM3 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 14 DM3 CO t/metus [15855 mg/s] (1) analizatorius Xam 7000, 15 DM3 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X , DM3 O 2 20,9% (3) Y :23 20,9 17 DM3 Oro temperatūra 14,5 C ph metras HI DM3 Oro slėgis 1010,9 hpa Vista HCx 19 DM4 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 20 DM4 CO t/metus [15855 mg/s] (1) X , analizatorius Xam 7000, 21 DM4 H 2 S 8 mg/m 3 (2) Y :15 22 DM4 O 2 20,9% (3) 20,9 Institucija,, data Matavimai vykdyti tiesiogiai (in situ) lauko sąlygomis. Gamtos tyrių centro Geologijos ir geografijos instituto specialistų. LGT leidimas atlikti ekogeologinius tyrimus 147, Matavimai vykdyti tiesiogiai (in situ) 17

18 . Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus* vietos koordinatės rezultatai** % ppm mg/m 3 mg/s metodas* Institucija,, data 23 DM4 Oro temperatūra 14,4 C ph metras HI9025 lauko sąlygomis. 24 DM4 Oro slėgis 1010,9 hpa Vista HCx Gamtos tyrių centro 25 DM5 CH t/metus [3171 mg/s] (1) Geologijos ir 26 DM5 CO t/metus [15855 mg/s] (1) geografijos instituto analizatorius Xam 7000, 27 DM5 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X , specialistų. 28 DM5 O 2 20,9% (3) Y :00 20,9 LGT leidimas atlikti 29 DM5 Oro temperatūra 14,3 C ph metras HI9025 ekogeologinius 30 DM5 Oro slėgis 1010,9 hpa Vista HCx tyrimus 147, 31 DM6 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 32 DM6 CO t/metus [15855 mg/s] (1) X analizatorius Xam 7000, 33 DM6 H 2 S 8 mg/m 3 (2) ,Y 34 DM6 O 2 20,9% (3) 12:07 20, DM6 Oro temperatūra 14,4 C ph metras HI DM6 Oro slėgis 1011,0 hpa Vista HCx 37 DM7 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 38 DM7 CO t/metus [15855 mg/s] (1) analizatorius Xam 7000, 39 DM7 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X , DM7 O 2 20,9% (3) Y :51 20,9 41 DM7 Oro temperatūra 13,9 C ph metras HI DM7 Oro slėgis 1010,9 hpa Vista HCx. Nr. Stebėjim o Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus vietos koordinatės rezultatai** % ppm mg/m 3 mg/s metodas* 1 DM1 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 2 DM1 CO t/metus [15855 mg/s] (1) analizatorius Xam 7000, 3 4 DM1 DM1 H 2 S O 2 8 mg/m 3 20,9% (3) (2) X Y :56 20,9 5 DM1 Oro temperatūra 4,5 C ph metras HI DM1 Oro slėgis 1027,9 hpa Vista HCx 7 DM2 CH t/metus [3171 mg/s] (1) X t/metus [15855 mg/s] , Y analizatorius Xam 7000, 8 DM2 CO 2 14:17 (1) Institucija, matavimus, leidimo, data Matavimai vykdyti tiesiogiai (in situ) lauko sąlygomis. Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto specialistų. LGT leidimas atlikti ekogeologinius 18

19 . Nr. Stebėjim o Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus vietos koordinatės rezultatai** % ppm mg/m 3 mg/s metodas* Institucija, matavimus, leidimo, data 9 DM2 H 2 S 8 mg/m 3 (2) tyrimus 147, 10 DM2 O 2 20,9% (3) 20, DM2 Oro temperatūra 4,5 C ph metras HI DM2 Oro slėgis 1027,9 hpa Vista HCx 13 DM3 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 500 t/metus [15855 mg/s] 14 DM3 CO 2 (1) analizatorius Xam 7000, X 15 DM3 H 2 S 8 mg/m 3 (2) , Y 16 DM3 O 2 20,9% (3) 14:32 20, Oro 17 DM3 4,5 C ph metras HI9025 temperatūra 18 DM3 Oro slėgis 1027,9 hpa Vista HCx 19 DM4 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 20 DM4 CO t/metus [15855 mg/s] (1) analizatorius Xam 7000, 21 DM4 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X , DM4 O 2 20,9% (3) Y :47 20,9 23 DM4 Oro temperatūra 4,4 C ph metras HI DM4 Oro slėgis 1027,9 hpa Vista HCx 25 DM5 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 26 DM5 CO t/metus [15855 mg/s] (1) analizatorius Xam 7000, 27 DM5 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X , DM5 O 2 20,9% (3) Y :07 20,9 29 DM5 Oro temperatūra 4,4 C ph metras HI DM5 Oro slėgis 1028,0 hpa Vista HCx 31 DM6 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 500 t/metus [15855 mg/s] 32 DM6 CO 2 (1) analizatorius Xam 7000, X 33 DM6 H 2 S 8 mg/m 3 (2) ,Y 34 DM6 O 2 20,9% (3) 15:34 20, Oro Matavimai vykdyti 35 DM6 4,3 C ph metras HI9025 temperatūra tiesiogiai (in situ) 36 DM6 Oro slėgis 1028,0 hpa Vista HCx lauko sąlygomis. 19

20 . Nr. Stebėjim o Nustatomi parametrai Vertinimo kriterijus vietos koordinatės rezultatai** % ppm mg/m 3 mg/s metodas* 37 DM7 CH t/metus [3171 mg/s] (1) 500 t/metus [15855 mg/s] 38 DM7 CO 2 (1) analizatorius Xam 7000, 39 DM7 H 2 S 8 mg/m 3 (2) X 40 DM7 O 2 20,9% (3) , Y 20,9 Oro 15:58 41 DM ,3 C ph metras HI9025 temperatūra 42 DM7 Oro slėgis 1028,0 hpa Vista HCx Institucija, matavimus, leidimo, data Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto specialistų. LGT leidimas atlikti ekogeologinius tyrimus 147, Žymėjimai: *Vertinimo kriterijus: (1) Europos komisijos gairės dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro įgyvendinimo, (2) Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus: sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, 2007.(3) norminė (natūrali) vertė. ** pirma ir antra skiltys išmatuotos reikšmės, trečia ir ketvirta skiltys apskaičiuotos reikšmės. 3.3 Išvados apie dujų monitoringą 2012 metais dujų išeigų matavimai Babėnų sąvartyne atlikti pavasario ir rudens metu. Visoje sąvartyno teritorijoje metano ir anglies dvideginio dujų išeigų į atmosferą, kaip ir metais nerasta. Matomai šiame sąvartyne dujos gaminasi labai mažais kiekiais, mažesniais nei naudojamų matavimo prietaisų jautrumas. Ataskaitą parengė GTC Geologijos ir geografijos instituto vyr. inž. Gintarė Slavinskienė (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) A.V. 20

21 PRIEDAI 1 priedas. Vandens cheminių analizių rezultatų protokolai lapų 2 priedas. Hidrodinaminių ir fizikiniųcheminių rodiklių matavimo protokolai... 8 lapai 3 priedas. Sąvartynų dujų matavimo protokolai... 2 lapai 4 priedas. analizatoriaus Xam 7000 atitikties deklaracija... 1 lapas 5 priedas. Dujų analizatoriaus Xam 7000 patikros sertifikatai ( ), ( )... 1 lapas 6 priedas. LGT leidimas Gamtos tyrimų centrui tirti Žemės gelmes (atlikti ekogeologinius tyrimus), 147, lapas 7 priedas. LGT leidimas UAB GROTA tirti Žemės gelmes, 13, lapas 8 priedas. Aplinkos apsaugos agentūros leidimas UAB GROTA analitinei laboratorijai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, 1AT289, lapai 21

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 214 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. T-29, KOREGAVIMAS K-RJ-19-18-559 STADIJA: SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliau

Įvadas

Įvadas GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS GEOAPLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA GEOCHEMIJOS SEKTORIUS Tvirtinu: Geologijos ir geografijos instituto vadovas Dr. Miglė Stančikaitė Vilniaus miesto

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL

LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KL LIETUVOS ŽEMĖTVARKOS IR HIDROTECHNIKOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ KLAUSIMAI Programos žymuo: E-026-16-LŽHIS Programos pavadinimas:

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon 2016-2018 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: +370 611 38749 El.paštas: egle.alonderiene@vanduo.lt 2016 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0288/178 Pakeitimas 178 Michel Dantin PPE frakcijos vardu Pranešimas Michel Dantin Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018 Pasiūlymas

Detaliau

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M

DERINIMO PAŽYMA „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M DERIIO PAŽYA DĖL VALSTYBIĖS AIŲ IR EERGETIOS OTROLĖS OISIJOS 2011. LIEPOS 29 D. UTARIO R. O3-217 DĖL UOTEŲ VALYO AIOS UŽ PADIDĖJUSIĄ IR SPECIFIĘ TARŠĄ SAIČIAVIO TVAROS APRAŠO PATVIRTIIO PAEITIO r. Pastabas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...2 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI...4 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI LIELUPöS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...3 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI LIELUPöS UBR BŪKLEI PASIEKTI...6 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s 2018 12 31 L 334/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2066 2018 m. gruodžio 19 d. dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Microsoft Word _Obeliu_valymo_ireng_PAV atranka

Microsoft Word _Obeliu_valymo_ireng_PAV atranka AB Vilniaus degtinė AB VILNIAUS DEGTINĖ OBELIŲ SPIRITO VARYKLOS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO IR VEIKLOS J. VIENOŽINSKIO G. 3, AUDRONIŲ K., OBELIŲ SEN., ROKIŠKIO R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls Lapas iš Informacija atnaujinta 0-0-0 UAB,,Aukštaitijos UAB,,Rokiškio UAB,,Trakų UAB,,Šilalės UAB,,Palangos UAB,,Eišiškių komunalinis ūkis UAB,,Tauragės UAB,,Nemėžio komunalininkas UAB,,Raseinių 0-0- OE-

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 217 M. IR TENDENCIJOS 199-217 M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija Eksploatacinių savybių deklaracija Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą Disboxid 920 PHS-Grund N 1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ir ZA.1g EN 13813:

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Buinevicius LIŠTIA

Buinevicius LIŠTIA TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas Enerstena Mokslinių tyrimų centras Žemės paviršius spinduliuoja

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Pasiliu_PAV ataskaita_2014

Pasiliu_PAV ataskaita_2014 Ataskaitos rengėjų sąrašas: Eilės Nr. 1. 2. 3. 4. Vardas, pavardė Telefono Nr. Programos dalis Rengėjo parašas Direktorius, inžinierius geologas - hidrogeologas Bronius Pinkevičius (B. Pinkevičiaus IĮ)

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK UAB GJ MAGMA Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel./ faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82 OBJEKTAS: Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3920/0005:5710,

Detaliau

Nr SPALIS LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS

Nr SPALIS LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS Nr. 45 2014 SPALIS LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS Wilo - intelektualūs ir efektyvūs sprendimai, kuriais Jūs galit pasitikėti Wilo produktai vandentvarkai tai daugiau nei inovatyvios

Detaliau

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ IR BENZINO NAUDOJIMO KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLYJE

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau