VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS"

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL BENDRŲJŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2022 m. vasario d. Nr. Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo : 1. T v i r t i n u Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama). 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr /21 Dėl Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo. 3. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių paslaugų sritį, kontroliuoti, kaip laikomasi 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų. Administracijos direktorė Lina Koriznienė

2 PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20 m. d. įsakymu Nr. BENDRŲJŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų (toliau kartu socialinių paslaugų) poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų (toliau kartu socialinės paslaugos) poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio įvertinimo ir skyrimo procedūrą, socialinių paslaugų pervertinimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygas, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką. 2. Tvarkos aprašas taikomas nustatant individualų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau ir Savivaldybė) arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. 3. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant: 3.1. bendrąsias socialines paslaugas; 3.2. apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose; 3.3. apgyvendinimą apsaugotame būste; 3.4. intensyvią krizių įveikimo pagalbą; 3.5. apgyvendinimą nakvynės namuose; 3.6. laikiną apnakvindinimą; 3.7. psichosocialinę pagalbą; 3.8. laikiną atokvėpį; 3.9. socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą. 4. Tvarkos aprašas netaikomas paslaugoms, kurias apmoka pats asmuo. Tokios paslaugos organizuojamos ir teikiamos socialinių paslaugų gavėjo ir teikėjo susitarimu. 5. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo, ir Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka šiame punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 6. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius (toliau Socialinių paslaugų skyrius) ir socialinių paslaugų įstaigos, kurių teikiamos socialinės paslaugos finansuojamos Savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšomis.

3 2 II SKYRIUS BENDRŲJŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO SUBJEKTAI 7. Socialinių paslaugų poreikį, išskyrus šio Tvarkos aprašo 8 ir 9 punktuose įvardintas socialines paslaugas, nustato biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės paramos centro (toliau Socialinės paramos centras) socialiniai darbuotojai. 8. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų poreikį nustato biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai. 9. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikį nustato biudžetinės įstaigos Vilniaus Vilko pėdos namų direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai. 10. Bendrųjų socialinių paslaugų poreikis, išskyrus transporto organizavimo paslaugas, nenustatomas. 11. Laikino apnakvindinimo paslaugos pradedamos teikti pagal jas teikiančių socialinių paslaugų įstaigų nustatytą paslaugų gavėjų registravimo tvarką. 12. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima. 13. Sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo priima: transporto paslaugų Socialinės paramos centro direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas; apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino atokvėpio, apgyvendinimo apsaugotame būste ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo Socialinės priežiūros skyrimo komisija; apgyvendinimo krizių centruose ir psichosocialinės pagalbos Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija; apgyvendinimo nakvynės namuose Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo nakvynės namuose komisija. III SKYRIUS BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪRA 14. Maitinimo, asmens higienos ir priežiūros, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugos teikiamos nepasiturintiems asmenims arba nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems asmenims nevyriausybinių organizacijų, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto. 15. Sociokultūrinės paslaugas vyresnio amžiaus asmenims teikia Socialinės paramos centro dienos centrai ir nevyriausybinės organizacijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto. 16. Transporto paslaugos teikiamos savo namuose gyvenantiems asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) arba kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.

4 3 17. Transporto paslaugos yra: vienkartinio pobūdžio transporto paslaugos (toliau vienkartinės transporto paslaugos); periodinės transporto paslaugos, teikiamos pagal patvirtintą grafiką ir maršrutą (toliau periodinės transporto paslaugos). 18. Vienkartines transporto paslaugas teikia Socialinės paramos centras ir (arba) nevyriausybinė organizacija (-os), kuriai (-ioms) teisės aktų nustatyta tvarka skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos šioms paslaugoms teikti (toliau NVO). 19. Periodines transporto paslaugas teikia transporto paslaugų konkursą laimėjusi organizacija (toliau Organizacija), pagal Organizacijos vadovo patvirtintus grafikus ir maršrutus. 20. Dėl transporto paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus: užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo (toliau Prašymas); asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Socialinės paramos centrą, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis; asmenys, besikreipiantys dėl periodinių transporto paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo, pateikia medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, transporto paslaugų poreikis nenustatomas ir paslaugos neskiriamos. 21. Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu. 22. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos apsilanko asmens gyvenamojoje vietoje ir įvertina asmens transporto paslaugų poreikį, užpildydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir Socialinės paramos centras direktoriaus įsakymu patvirtintą asmens (šeimos) transporto paslaugų poreikio vertinimo anketą. 23. Transporto paslaugų poreikio nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, Socialinės paramos centro įgaliotiems socialiniams darbuotojams pateikus Socialinės paramos centro direktoriui ar jo įgaliotam darbuotojui, priimančiam sprendimus dėl transporto paslaugų skyrimo, informaciją, kurioje nurodoma asmens, kurio transporto paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data ir priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti.

5 4 24. Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio įvertinimo priima Socialinės paramos centro direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas, užpildydamas ir pasirašydamas sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo formą. Tais atvejais, kai asmeniui kyla grėsmės jo fiziniam saugumui, sprendimas skirti paslaugas priimamas nenustačius transporto paslaugų poreikio. Tokiu atveju transporto paslaugų poreikis turi būti nustatytas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pradėjus teikti (arba jau suteikus) transporto paslaugas. 25. Sprendimą ar sprendimo elektroninį nuorašą dėl periodinių transporto paslaugų skyrimo Socialinės paramos centras perduoda Organizacijai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo. 26. Sprendimą ar sprendimo elektroninį nuorašą dėl vienkartinių transporto paslaugų Socialinės paramos centras perduoda NVO ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo. 27. Priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo, su asmeniu transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartis pasirašo vienas iš šių subjektų: Socialinės paramos centras (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo formą tvirtina Socialinės paramos centro direktorius); Organizacija (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo formą tvirtina Organizacijos vadovas); NVO (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo formą tvirtina NVO vadovas). 28. Organizacija ir NVO Socialinės paramos centrui apie teikiamas transporto paslaugas teikia šią informaciją: apie suteiktas transporto paslaugas pasibaigus kiekvienam mėnesiui iki kito mėnesio 5 d.; apie dėl tam tikrų objektyvių priežasčių neteikiamas periodines transporto paslaugas kartu su siūlymu nutraukti paslaugų teikimą (asmeniui išvykus iš Savivaldybės, pasibaigus transporto paslaugų poreikiui, mirus ir kita) nedelsdamos, paaiškėjus aplinkybėms. 29. Vienkartinės transporto paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinės paramos centro direktoriaus patvirtintu paslaugų teikimo tvarkos aprašu. IV SKYRIUS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪRA 30. Senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos vienišiems senyvo amžiaus asmenims, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose. 31. Suaugusių asmenų su negalia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugos gali būti skiriamos negalią turintiems asmenims, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose. 32. Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo ar psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus: Prašymą; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne

6 5 anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame bute paslaugų poreikis nenustatomas ir jos neskiriamos. 33. Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu. 34. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos nustato asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo poreikį ir užpildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 35. Vilniaus mieste deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo, kurį rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, su šios įstaigos socialinio darbuotojo pagalba surenka reikiamus dokumentus, užpildo Prašymą ir ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš minėtų įstaigų kreipiasi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų gavimo į Socialinės paramos centrą, kurio įgalioti darbuotojai Socialinių paslaugų skyriui pateikia asmens Prašymą ir užpildytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 36. Socialinės paramos centras, įvertinęs asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio paslaugų ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo poreikį, Socialinių paslaugų skyriui perduoda Tvarkos aprašo 32 punkte išvardintus dokumentus ir papildomai pateikia šiuos dokumentus: pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu NDNT duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą; pažymą apie asmens trijų pastarųjų mėnesių iki kreipimosi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugų nustatymo ir skyrimo pajamas (netaikoma teikiant dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimo); asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas vertinimą (netaikoma teikiant dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimo); pažymą apie asmens nekilnojamąjį turtą (netaikoma teikiant dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei laikino atokvėpio paslaugų skyrimo). 37. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, Socialinės paramos centrui pateikus Socialinių paslaugų skyriui rašytinę informaciją, kurioje nurodoma asmens, kurio apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste, laikino atokvėpio ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data ir priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti. 38. Socialinių paslaugų skyrius, gavęs visus reikiamus dokumentus dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugų teikimo, pateikia juos Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai, kuri per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl paslaugų skyrimo.

7 6 39. Jei savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų Prašymo pateikimo datą. 40. Atsiradus laisvai vietai savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste, asmeniui yra išduodamas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pasirašytas siuntimas apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste (toliau siuntimas). Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos jį išsiunčia asmeniui jo Prašyme skirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste nurodytu adresu. 41. Jeigu laikinai nėra galimybės (laikino atokvėpio paslaugų teikėjai neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ar nėra sudarytos sutarties su akredituotas laikino atokvėpio paslaugas teikiančiomis socialinių paslaugų įstaigomis), asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti laikino atokvėpio paslaugas eilę pagal sprendimo skirti laikino atokvėpio paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų pagal asmens Prašymo datą. 42. Atsiradus galimybei teikti laikino atokvėpio paslaugas, asmeniui yra išduodamas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pasirašytas siuntimas gauti laikino atokvėpio paslaugas. 43. Siuntimo kopiją ir asmens bylą Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teiksiančiai apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas, kuri su paslaugų gavėju (arba jo globėju, rūpintoju ar jam atstovaujančius asmenius pagal įgaliojimą), pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį. 44. Tuo atveju, jeigu asmuo eilėje gauti paslaugas laukė ilgiau negu mėnesį nuo sprendimo skirti socialines paslaugas priėmimo dienos, asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas vertinimą prieš pasirašant mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį atlieka paslaugas teiksianti biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga arba Socialinių paslaugų skyrius kitų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas teiksiančių socialinių paslaugų įstaigų prašymu. 45. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo (jos) fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų skyrimo priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo pradžios dienos. 46. Socialinių paslaugų skyrius, gavęs visus reikiamus dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, pateikia juos Socialinės priežiūros skyrimo komisijai, kuri per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl paslaugų skyrimo. 47. Sprendimo skirti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo sprendimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teiksiančiai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas. 48. Jeigu laikinai nėra galimybės (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikėjai neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ar nėra sudarytos sutarties su akredituotas socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas teikiančiomis socialinių paslaugų įstaigomis), asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas eilę pagal sprendimo skirti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų pagal asmens Prašymo datą). 49. Krizinėje situacijoje esantys asmenys (šeimos) dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų Prašymą dėl apgyvendinimo krizių centre pateikia Vilniaus miesto krizių centrui.

8 7 50. Vilniaus miesto krizių centro įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos įvertina intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai pateikia dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 32 punkte. 51. Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija sprendimą dėl krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo priima artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo asmens bylos gavimo. 52. Asmenims, kurie Prašymą pateikia Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos posėdžio dieną, Vilniaus miesto krizių centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai asmens socialinių paslaugų poreikį nustato tuoj pat. 53. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ir (ar) kyla grėsmė asmens (šeimos) fiziniam, emociniam ar socialiniam saugumui, sprendimas dėl krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju krizių įveikimo pagalbos paslaugų poreikis turi būti nustatytas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas pradėjus teikti (arba jau suteikus) socialines paslaugas. 54. Jeigu Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija priėmė sprendimą asmeniui (šeimai) skirti krizių įveikimo pagalbos paslaugas įstaigoje, su kuria Savivaldybė yra sudariusi paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas sutartį, asmens byla persiunčiama socialinių paslaugų įstaigai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 55. Krizių įveikimo pagalbos paslaugos pradedamos teikti gavus Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir pasirašius su asmeniu socialinės priežiūros teikimo ir mokėjimo už paslaugas sutartį. 56. Dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus: Prašymą; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 57. Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu. 58. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos nustato psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikį ir užpildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 59. Vilniaus miesto savivaldybėje deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo, kurį rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, su šios įstaigos socialinio darbuotojo pagalba surenka reikiamus dokumentus, užpildo Prašymą ir ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš minėtų įstaigų kreipiasi dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų gavimo į Socialinės paramos centrą, kurio įgalioti darbuotojai Socialinių paslaugų skyriui pateikia asmens Prašymą ir užpildytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 60. Psichosocialinių paslaugų poreikis nevertinamas ir paslaugos neskiriamos, jeigu asmeniui nustatytos ir teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, vaikų dienos socialinės priežiūros ar palydėjimo jaunuoliams paslaugos.

9 8 61. Socialinės paramos centras, įvertinęs psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikį, Socialinių paslaugų skyriui perduoda Tvarkos aprašo 56 punkte išvardintus dokumentus ir papildomai pateikia šiuos dokumentus: pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu NDNT duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą. 62. Psichosocialinės pagalbos paslaugų nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, Socialinės paramos centrui pateikus Vilniaus miesto krizių centrui rašytinę informaciją, kurioje nurodoma asmens, kurio psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data ir priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti. 63. Vilniaus miesto krizių centras, gavęs visus reikiamus dokumentus dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų teikimo, pateikia juos Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai, kuri per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl paslaugų skyrimo. 64. Sprendimo kopiją ir asmens bylą Vilniaus miesto krizių centras per 3 darbo dienas nuo spendimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teiksiančiai psichosocialinės pagalbos paslaugas, kuri su paslaugų gavėju (arba jo globėju, rūpintoju ar jam atstovaujančius asmenius pagal įgaliojimą), pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį. 65. Jeigu laikinai nėra galimybės (psichosocialinės pagalbos paslaugų teikėjas (-ai) neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ar nėra sudarytos sutarties su akredituotą psichosocialinę pagalbą teikiančiomis socialinių paslaugų įstaigomis), asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti psichosocialinės pagalbos paslaugas eilę pagal sprendimo skirti psichosocialinės pagalbos paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų pagal asmens Prašymo datą). 66. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikis nustatomas suaugusiems asmenims, kurie įtraukti į asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos apskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, neturintys nuosavybės teise gyvenamojo būsto arba įpareigoti laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos už smurtą artimoje aplinkoje. 67. Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo kreipiasi į Vilniaus Vilko pėdos namus tiesiogiai, paštu, elektoriniu paštu ar elektroniniu būdu ir pateikia dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 32 punkte. 68. Vilniaus Vilko pėdos namų direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai iki artimiausio Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo nakvynės namų komisijos posėdžio, nustato apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikį, užpildydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 69. Vilniaus miesto savivaldybėje deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo, kurį rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, su šios įstaigos socialinio darbuotojo pagalba surenka reikiamus dokumentus, užpildo Prašymą ir kreipiasi dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų skyrimo į Vilniaus Vilko pėdos namus, kurių direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai įvertina apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikį, užpildydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš minėtų įstaigų. 70. Sprendimas dėl apgyvendinimo nakvynės namuose priimamas asmeniui atvykus į Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo nakvynės namuose komisijos posėdį. 71. Sprendimo kopiją ir asmens bylą per 3 darbo dienas nuo spendimo pasirašymo dienos Vilniaus Vilko pėdos namai perduoda įstaigai, teiksiančiai apgyvendinimo nakvynės namuose

10 9 paslaugas, kuri su paslaugų gavėju (arba jo globėju, rūpintoju ar jam atstovaujančius asmenius pagal įgaliojimą), pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį. V SKYRIUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) PERVERTINIMO, SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 72. Asmens, jau gaunančio pagal šį Tvarkos aprašą paskirtas socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, gavus jo prašymą ar pasikeitus asmens socialinėms aplinkybėms, sveikatos būklei, nustato socialinių paslaugų įstaigų, kuriose asmeniui teikiamos socialinės paslaugos, vadovų įgalioti socialiniai darbuotojai, kurie išvadas pateikia komisijai, kurios spendimu socialinės paslaugos buvo skirtos. Transporto paslaugų teikimo atveju, išvados pateikiamos Socialinės paramos centro direktoriui arba jo įgaliotam darbuotojui. 73. Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) nutraukimo paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas, atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą), kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą, kurioje asmeniui teikiamos paslaugos, pateikdamas laisvos formos rašytinį prašymą, kuriame nurodomos prašymo priežastys. Komisija, kurios sprendimu buvo skirtos socialinės paslaugos, atsižvelgdama į socialinių paslaugų įstaigos įgalioto socialinio darbuotojo išvadą, kuri pateikiama užpildant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, priima sprendimą dėl socialinių paslaugų nutraukimo. Jeigu socialinio darbuotojo išvadoje nurodoma, kad socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) reikalingos, užpildyta asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma ir dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 32 punkte perduodami komisijai, priimančiai sprendimus dėl asmens poreikius atitinkančių paslaugų skyrimo. Kai kreipiamasi dėl transporto paslaugų nutraukimo, sprendimą dėl transporto paslaugų nutraukimo priima Socialinės paramos centro direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas. 74. Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) sustabdymo paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas, atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą), kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą, kurioje asmeniui teikiamos paslaugos, pateikdamas laisvos formos rašytinį prašymą, kuriame nurodomos prašymo sustabdyti paslaugų teikimą priežastys ir sustabdymo laikotarpis. Komisija, kurios sprendimu buvo skirtos socialinės paslaugos, priima sprendimą dėl paslaugų sustabdymo, sprendime nurodydama socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) sustabdymo laikotarpį. Sprendimą dėl transporto paslaugų sustabdymo priima Socialinės paramos centro direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas. 75. Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo. 76. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas: gavus informaciją, kad asmuo, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas; asmeniui nesilaikant socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties nuostatų; pasikeitus asmens socialinėms aplinkybėms ar sveikatos būklei, kai nustatomos ir skiriamos socialinės paslaugos, atitinkančios asmens savarankiškumą ir gebėjimą pasirūpinti savimi, arba prarandama teisė gauti socialines paslaugas; pačiam asmeniui prašant.

11 10 VI SKYRIUS ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS 77. Asmuo (šeima), gaunantis (-i) socialines paslaugas, turi šias teises: į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą; būti supažindintas su asmens socialinių paslaugų poreikio įvertinimo išvadomis ir asmens bylos dokumentais; ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka. 78. Asmuo (šeima), gaunantis (-i) socialines paslaugas, turi šias pareigas: teikti socialiniam darbuotojui teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su asmens (šeimos) poreikio socialinėms paslaugoms ir finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimu; pranešti paslaugas teikiančiai įstaigai apie pokyčius, kurie susiję su paslaugų poreikio nustatymu ir finansinėmis galimybėmis mokėti už socialines paslaugas; laikytis socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties nuostatų bei socialinių paslaugų įstaigos, kuri teikia paslaugas, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių; vykdyti teisėtus socialinių paslaugų įstaigų vadovų nurodymus. VII SKYRIUS INFORMACIJOS SAUGOJIMAS 79. Duomenis apie asmeniui (šeimai) skirtas, teikiamas, nutrauktas, sustabdytas ir neskirtas paslaugas, nurodant jų neskyrimo priežastis, atsakingi darbuotojai įveda į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS: Socialinės paramos centras duomenis apie transporto paslaugas; Socialinių paslaugų skyrius duomenis apie apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste, laikino atokvėpio, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas; Vilniaus miesto krizių centras duomenis apie intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir psichosocialinės pagalbos paslaugas; Vilniaus Vilko pėdos namai duomenis apie laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas. 80. Informacija apie transporto paslaugas ir socialinės priežiūros paslaugas kaupiama Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS. 81. Asmens (šeimos) asmens bylos dokumentų kopijos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. VIII SKYRIUS SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS 82. Socialinių darbuotojų išvadas dėl transporto paslaugų ir socialinės priežiūros poreikio nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui. 83. Apskundus išvadas dėl transporto paslaugų ir socialinės priežiūros poreikio nustatymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 20 darbo dienų sudaroma komisija, kuri kartotinai nustato socialinių paslaugų poreikį.

12 Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą socialinio darbuotojo įstaigos vadovui. IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 85. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už Tvarkos aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 86. Aprašo nuostatų vykdymo metu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

13 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) DETALŪS METADUOMENYS Dokumento registracijos data ir numeris Nr /22 Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Vilniaus miesto savivaldybė , Konstitucijos pr. 3, LT , Vilnius DĖL BENDRŲJŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO ADOC-V1.0 Pasirašymas Lina Koriznienė, Administracijos direktorė, Administracijos direktorius LINA KORIZNIENĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT :56:21 (GMT+02:00) XAdES-T :56:26 (GMT+02:00) ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Sertifikato galiojimo laikas :40: :40:28 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1 Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k LT", sertifikatas galioja nuo :38:49 iki :38:49 Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( :11:30) Nuorašą suformavo :11:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidinių procedūrų valdymo skyriui, Vasario

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Socialinių paslaugų priežiūros departamento

Socialinių paslaugų priežiūros departamento PATVIRTINTA Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-438 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau