Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO METAIS KONKURSO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo metais konkurso (toliau Konkursas) nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus programų turiniui, teikėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimą Konkursui, programų vertinimą, finansavimą, vykdymą ir kontrolę. 2. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Dėl Nacionalinės jaunimo politikos metų plėtros programos patvirtinimo, 21 punktą. 3. Informacija apie Konkursą skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Ministerija) ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Departamentas) interneto svetainėse ( ir 4. Teikiant ir vykdant Konkursui teikiamas programas turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 5. Konkurso tikslas stiprinti regionines jaunimo organizacijų tarybas, kad gerėtų jų veiklos kokybė bei plėtra. 6. Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma ,00 litų. 7. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 7.1. paraiška Konkurso dalyvio pagal Nuostatų 1 priede patvirtintą formą užpildytas, pasirašytas ir antspauduotas (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta organizacijos steigimo dokumentuose ar įstatymuose) dokumentas, kartu su visais papildomais dokumentais teikiamas Departamentui, kad būtų gautas finansavimas programai įgyvendinti; 7.2. programa organizacijos veiklų visuma, apimanti veiklas, skirtas organizacijos strateginiams dokumentams įgyvendinti bei organizacijos veikloms administruoti; 7.3. programos dalyviai asmenys, kuriems yra skirta programa ir kurie tiesiogiai joje dalyvauja (pvz., renginių dalyviai ir pan.);

2 programos partneris juridinis asmuo, su kuriuo Teikėjas kartu vykdo programą (gali turėti bendradarbiavimo sutartį). Programos partneriai nėra asmenys, prisidedantys prie programos įgyvendinimo finansiškai ir (ar) ūkine veikla (pvz., rėmėjai); 7.5. programos teikėjas (toliau Teikėjas) juridinis asmuo, teikiantis Konkursui paraišką; 7.6. programos vykdytojai asmenys, tiesiogiai atsakingi už programos ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytojai nėra asmenys, laikinai prisidedantys prie programos įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektoriai, meno kolektyvai ir pan.); 7.7. savanoriška veikla savanorio neatlyginamai vykdoma visuomenei naudinga veikla; 7.8. strategija (strateginis veiklos planas) ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės galiojantis veiklos planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant į aplinkos analizės išvadas yra pateikiama suformuluota misija, strateginiai tikslai, uždaviniai bei įvardijami strateginių tikslų ir uždavinių pasiekimo rodikliai; 7.9. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. II. REIKALAVIMAI PROGRAMŲ TURINIUI 8. Konkurso būdu finansuotinos veiklos: 8.1. dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietiniu lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms ir įstaigoms; 8.2. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas; 8.3. naujų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų steigimosi ir įtraukimo į regioninės jaunimo organizacijų tarybos veiklą skatinimas; 8.4. konstruktyvaus bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas; 8.5. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas. 9. Konkursui teikiamos programos turinys privalo atitikti visas šias sąlygas: 9.1. veiklos suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai ir yra skirtos Teikėjo strategijai įgyvendinti;

3 veiklos suplanuotos atsižvelgiant į 2013 metų veiklų analizę (įsivertinimą); 9.3. Teikėjas privalo užtikrinti, kad 2014 m. ir 2015 m. (kasmet) organizacijai stiprinti ir (arba) palaikyti iš savivaldybės ir kitų šaltinių gaus ne mažiau kaip 30 proc. visos programai įgyvendinti per vienerius ataskaitinius metus reikalingos sumos. 10. Prioritetas teikiamas organizacijoms, kurios metais: skatindamos socialinę įtrauktį ir siekdamos atstovauti kuo įvairiapusiškesnių socialinių grupių jaunimo interesams, vykdys visapusišką jaunimo ir jaunimo organizacijų regione informavimą apie socialinės įtraukties, ypač nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo, galimybes; remdamosi savivaldybėje atliktais jaunimo problematikos tyrimais, jaunimo politikos vertinimais ir kita turima informacija, savivaldybės tarybai pateiks siūlymus dėl regione aktualių jaunimo problemų sprendimo ir jaunimo situacijos gerinimo; organizuos informacinius renginius, skirtus savanoriškos ir jaunimo organizacijų veiklos žinomumui regione didinti, skatinančius jaunus žmones įsitraukti į jaunimo organizacijas ir savanorišką veiklą; inicijuos ir įgyvendins veiklas, skatinančias regioninių jaunimo organizacijų tarybų partnerystę, bendradarbiaus su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis. 11. Finansavimą gavęs Teikėjas 2014 metais įsipareigoja: į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 100 jaunų žmonių, iš jų 75 įtraukti ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 30 dienos; atstovaudamas regiono jaunimo interesams savivaldybės jaunimo reikalų taryboje, savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui pateikti ne mažiau kaip 2 siūlymus, susijusius su jaunimo politikos plėtra, jaunimui aktualių klausimų sprendimu ir įgyvendinimu savivaldybėje, iš kurių bent 1 turi būti pateiktas iki 2014 m. rugsėjo 30 dienos; įgyvendinti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas organizacijos nariams stiprinti, iš kurių bent 1 turi būti įgyvendinta iki 2014 m. rugsėjo 30 d.; pritraukti ne mažiau kaip 30 proc. visos vieneriems metams programai įgyvendinti reikalingos sumos papildomo finansavimo. 12. Pratęsus finansavimą 2015 metams, Teikėjas įsipareigoja per 2015 metus: į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 100 jaunų žmonių; atstovaudamas regiono jaunimo interesams savivaldybės jaunimo reikalų taryboje, savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui pateikti ne mažiau kaip 2 siūlymus, susijusius su jaunimo politikos plėtra, jaunimui aktualių klausimų sprendimu ir įgyvendinimu savivaldybėje; įgyvendinti ne mažiau kaip 2 veiklas, skirtas organizacijos nariams stiprinti;

4 pritraukti ne mažiau kaip 30 proc. visos vieneriems metams programai įgyvendinti per vienerius metus reikalingos sumos papildomo finansavimo. 13. Vykdant Konkursui teikiamas programas, teoriniai mokymo seminarai, sporto varžybos, kultūros ir meno, politiniai ir religiniai renginiai bei renginiai, skirti akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, gali būti tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas. 14. Konkursui įgyvendinti negali būti teikiamos programos, kurios: tikslingai skirtos atostogoms ir turizmui; siekia pelno; kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai; bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ar simboliams; bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos ir psichotropinių medžiagų populiarinimą; bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus. III. PAPILDOMAS (KITŲ ŠALTINIŲ) PROGRAMOS FINANSAVIMAS 15. Papildomas (kitų šaltinių) finansavimas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visos programai įgyvendinti per vienerius ataskaitinius metus reikalingos sumos. 16. Papildomą programos finansavimą gali sudaryti iš savivaldybės gautos lėšos, taip pat privačiojo sektoriaus, Teikėjo skirtos lėšos, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama, savanoriškos veiklos valandos, kiti teisėti finansavimo šaltiniai. 17. Teikėjas, teikdamas paraišką, pateikia papildomą finansavimą įrodančius dokumentus (sutarčių, pavedimų kopijos, banko sąskaitos išrašai, kt.). Jeigu paraiškos teikimo metu papildomas finansavimas dar nėra gautas, turi būti pateikti numatomą papildomą finansavimą patvirtinantys garantiniai raštai. 18. Savanoriška veikla gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. papildomo finansavimo. 19. Savanoriškos veiklos valandinio atlygio vertė yra lygi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo patvirtintam minimaliojo valandinio atlygio dydžiui. Teikėjas privalo su savanoriu sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, tvarkingai vesti savanoriškos veiklos apskaitos žurnalą, kuriame būtų nurodyti savanorio vardas ir pavardė, informacija apie atliktos veiklos pobūdį ir

5 5 rezultatą, veiklos trukmė bei kita aktuali informacija. Savanoriškos veiklos įvykdymas turi būti įforminamas priėmimo perdavimo aktu. IV. REIKALAVIMAI TEIKĖJAMS, VYKDYTOJAMS IR DALYVIAMS 20. Konkursui paraiškas gali teikti Teikėjai, atitinkantys visas toliau išvardytas sąlygas: yra registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, vienija jaunimo organizacijas, veikiančias Lietuvos Respublikos savivaldybėje ir joms atstovauja; turi ne mažiau kaip 3 narius juridinius asmenis ir (arba) juridinių asmenų struktūrinius padalinius, veikiančius šios savivaldybės teritorijoje; turi demokratiškai renkamus kolegialius valdymo organus, į kurių sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių. 21. Konkursui teikiamų programų vykdytojams keliama sąlyga ne mažiau kaip 2/3 programos vykdytojų yra jauni žmonės. 22. Konkursui teikiamų programų dalyviams keliama sąlyga ne mažiau kaip 2/3 programos dalyvių yra jauni žmonės. 23. Teikėjas 2013 m. turi būti pateikęs savivaldybės tarybai ne mažiau kaip du siūlymus, susijusius su jaunimo politikos plėtra ir įgyvendinimu savivaldybėje. Jeigu Teikėjas veikia ne ilgiau kaip 1 metus, turi būti pateiktas bent vienas pasiūlymas. V. PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI 24. Vienas Teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką. 25. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti programai, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose programų finansavimo konkursuose. 26. Konkursui teikiama programa turi būti aprašoma užpildant Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo metais Konkurso paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas). 27. Būtina pateikti šiuos dokumentus: po 1 (vieną) originalų, išspausdintą, Teikėjo vadovo, programos vadovo ir asmens, atsakingo už finansinę veiklą, pasirašytą ir Teikėjo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta Teikėjo steigimo dokumentuose ar įstatymuose) patvirtintą paraiškos, programos įgyvendinimo 2014 m. sąmatos (Nuostatų 2A priedas), programos įgyvendinimo 2015 m. sąmatos

6 6 (Nuostatų 2B priedas), 2014 m. veiklų plano (Nuostatų 3A priedas), 2015 m. veiklų plano (Nuostatų 3B priedas) egzempliorių bei šių dokumentų elektronines versijas DOC formatu; užpildytą ir pasirašytą Teikėjo deklaraciją (Nuostatų 4 priedas); Teikėjo įstatų kopiją (pateikiama, jeigu Teikėjas pirmą kartą Departamentui teikia paraišką arba jei šis dokumentas per pastaruosius metus pasikeitė); dokumentus, įrodančius programos papildomą (kitų šaltinių) finansavimą arba numatomą papildomą finansavimą patvirtinančius garantinius raštus; bendradarbiavimo sutarčių kopijas (jei yra); dokumentų, įrodančių, kad Teikėjas per pastaruosius vienerius ar dvejus metus sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos kokybę ir siekė gerinti veiklos kokybę, pvz., pagal Nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką, kopijas (jei yra); savanoriškos veiklos sutarčių kopijas (jei yra); programos vadovo ir vykdytojų gyvenimo aprašymus, patvirtintus jų parašu, kuriuose būtų pateikta informacija apie išsilavinimą, aktualią papildomo mokymo(si), kvalifikacijos tobulinimo(si) ar profesinio ir darbo su jaunimu patirtį; visų papunkčiuose išvardytų dokumentų skenuotą kopiją vienoje byloje PDF formatu. 28. Visi 27 punkte išvardyti dokumentai turi būti išspausdinti, lapai turi būti sunumeruoti ir susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti Teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei paraišką sudarančių lapų skaičius. Visi teikiami dokumentai sudėti į vieną voką, ant kurio užrašytas Teikėjo ir Konkurso pavadinimas. Vokas turi būti antspauduotas Teikėjo antspaudu, jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta Teikėjo steigimo dokumentuose ar įstatymuose. 29. Paraiška ar prašymas pratęsti finansavimą kartu su 27 punkte išvardytais dokumentais ir jų elektronine versija elektroninėje laikmenoje Departamentui turi būti pateikti iki nustatytos pateikimo dienos. 30. Visos 27 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo, reikalavimų. 31. Paraiška turi būti pateikta adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sodų g. 15, LT Vilnius ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas po Nuostatų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre arba gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas po Nuostatų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

7 7 32. Paraiška, atnešta po 31 punkte nurodyto termino, nebus priimta. Vokas, gautas registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta po 31 punkte nurodyto termino, nebus registruojama ir bus grąžinta Teikėjui. 33. Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Departamento paskirtas už konkurso organizavimą atsakingas specialistas. VI. PROGRAMŲ VERTINIMAS 34. Departamentas, patikrinęs paraišką su visais papildomais dokumentais, gali pareikalauti Teikėjo pateikti papildomų dokumentų, patvirtinančių arba patikslinančių paraiškoje pateiktą informaciją. 35. Teikėjo ir jo paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Departamento darbuotojas, užpildydamas formaliųjų kriterijų vertinimo formą (Nuostatų 5 priedas). 36. Programų turinį ir lėšų planavimą vertina Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija: komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 komisijos nariai; komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant pirmininko įgaliotas kitas komisijos narys; komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių; komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kai komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi komisijos pirmininko, o jo nesant komisijos pirmininko įgalioto kito komisijos nario balsas; komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Komisijos narys turi teisę pareikšti savo atskirą nuomonę, kuri pridedama prie sprendimo protokolo; komisijos posėdžius protokoluoja komisijos sekretorius Pradėdami darbą, komisijos nariai privalo pasirašyti: konfidencialumo pasižadėjimą dėl konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir neplatinimo; nešališkumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto vengimo Komisijos nariai už konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo deklaracijoje nustatytų elgesio normų pažeidimus traukiami tarnybinėn arba drausminėn atsakomybėn.

8 8 37. Komisijos nariai vertinimus pateikia užpildydami programos turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas). 38. Komisijos darbas reglamentuojamas komisijos darbo reglamentu, kurį tvirtina Departamento direktorius. 39. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Departamento direktorius, remdamasis komisijos siūlymu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymo gavimo. 40. Programos vertinimas susideda iš šių dalių: formaliųjų kriterijų; programos turinio; lėšų planavimo. 41. Vertinant formaliuosius kriterijus, papildomi balai skiriami, jei: Teikėjas per pastaruosius vienerius ar dvejus metus sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę (pvz., pagal Nacionalinę jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodiką) bei pateikė tai įrodančius dokumentus (pvz., ataskaitos, protokolai); Teikėjas yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau LiJOT) tikrasis narys arba narys stebėtojas; m. Departamento skirtas finansavimas sudarė ne daugiau kaip 50 proc. bendro organizacijos biudžeto; Teikėjas turi bendradarbiavimo partnerių; Teikėjas į programos įgyvendinimą (ne mažiau kaip 3 mėnesiams ir ne mažiau kaip 20 val. per mėnesį) įtraukė jaunų savanorių (būtina su paraiška pateikti jų savanorišką veiklą įrodančius dokumentus, t. y. savanoriškos veiklos sutarčių kopijas); per 2013 metus Teikėjas pritraukė naujų narių, t. y. padidino savivaldybėje veikiančių atstovaujamų organizacijų skaičių. 42. Iki paraiškų vertinimo termino pabaigos Teikėjas privalo suorganizuoti keturšalį susitikimą su savivaldybės, Departamento ir LiJOT atstovais, siekiant susitarti dėl keturšalio bendradarbiavimo įgyvendinant regioninę jaunimo politiką. Susitikimas turi būti įformintas visų keturių dalyvaujančių šalių pasirašomu bendradarbiavimo protokolu. 43. Nesant pasirašyto bendradarbiavimo protokolo, Teikėjo paraiška nebus finansuota. 44. Jei Teikėjo pateikta paraiška neatitinka Nuostatuose keliamų reikalavimų, paraiška nevertinama. 45. Jei Teikėjas nesilaikė įsipareigojimų pagal su Departamentu ir (arba) Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau SPPD) bei

9 9 (arba) Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra sudarytas sutartis, jo paraiška ar prašymas pratęsti finansavimą nevertinami. 46. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje ( ir Departamento interneto svetainėje ( VII. FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ 47. Departamentas, skelbdamas laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą. Pastariesiems finansavimas skiriamas, jeigu Teikėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau Sutartis) per 64 punkte nurodytą terminą arba finansavimas nutraukiamas Teikėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutarties nuostatas. 48. Sutartis su finansavimą gavusiu Teikėju sudaroma 2014 metams. Teikėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi Teikėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės bei atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD. 49. Tinkamai įgyvendinus programą 2014 metais, Sutartis gali būti pratęsta 2015 metams. 50. Siekdamas pratęsti Sutartį, Teikėjas iki 2014 m. lapkričio 15 d. Departamentui 31 punkte nurodytu adresu pateikia 1 (vieną) originalų, išspausdintą, Teikėjo vadovo pasirašytą ir Teikėjo antspaudu (jeigu pareiga turėti antspaudą yra nustatyta Teikėjo steigimo dokumentuose ar įstatymuose) patvirtintą prašymo pratęsti finansavimą (laisva forma) egzempliorių, papildomą (kitų šaltinių) finansavimą 2015 m. patvirtinančius dokumentus ar garantinius raštus, pasikeitusių programos vadovų ar vykdytojų gyvenimo aprašymus. Esant poreikiui, Departamentas gali paprašyti pateikti papildomų dokumentų. 51. Programos įgyvendinimo 2015 m. sąmata negali viršyti 2014 m. programai įgyvendinti skirtos sumos. 52. Departamento direktorius priima sprendimą pratęsti finansavimą 2015 metams atsižvelgdamas į SPPD pateiktą informaciją apie programos įgyvendinimą (Nuostatų 11 punktas) ir Sutarties su SPPD vykdymą 2014 metų I III ketvirčiais. 53. Pratęstos Sutartys vykdomos ir kontroliuojamos Nuostatų nustatyta tvarka. 54. Lėšos 2014 metams gali būti naudojamos nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2014 m. gruodžio 31 d. 55. Tinkamai suplanuotos ir su Departamentu suderintos, 2014 m. pradėtos veiklos gali būti tęsiamos 2015 metais. Teikėjui su SPPD pasirašius susitarimą dėl Sutarties pratęsimo 2015 metams, lėšos gali būti naudojamos pagal su Departamentu ir SPPD suderintą 2015 m. sąmatą ir

10 m. veiklų planą, bet ne anksčiau kaip nuo 2015 m. sausio 1 dienos. Jeigu susitarimas dėl Sutarties pratęsimo nepasirašomas, vykdant veiklas Teikėjo patirtos išlaidos nėra kompensuojamos. 56. Departamento direktoriui priėmus sprendimą pratęsti finansavimą, Teikėjas suderina 2015 m. sąmatą ir 2015 m. veiklų planą su SPPD. Pakeitimams, kuriais būtų keičiami programos laukiami rezultatai (kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai), Teikėjas privalo gauti Departamento sutikimą. 57. Departamento direktorius gali iš naujo peržiūrėti sprendimą skirti finansavimą, atsižvelgdamas į pasikeitusį atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir susijusius teisės aktus, pagal kuriuos skiriami valstybės biudžeto asignavimai, bei asignavimų valdytojo sprendimą sumažinti ar panaikinti valstybės biudžeto asignavimus šiai veiklai vykdyti, atsižvelgdamas į Teikėjo pateiktą veiklų planą. 58. Skyrus papildomų lėšų Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programoms finansuoti, Departamentas Nuostatų nustatyta tvarka skelbia konkursą ir organizuoja projektų atrankos konkursą, kuriame turi teisę dalyvauti tik tie pareiškėjai, kurie nėra gavę finansavimo organizuojant pirminį 2014 m. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo konkursą. Su laimėjusiais pareiškėjais sudarytos sutartys galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 59. Vykdant Konkursui teikiamas programas, išlaidos gali būti: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo; ryšio paslaugų (pvz., pašto, fakso, telefono, interneto); transportui išlaikyti (pvz., degalai, nuoma); kitų prekių (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės); veiklos nuomai (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma); komunalinių paslaugų; kitų paslaugų, iš jų: paslaugų, susijusių su darbo pobūdžiu, autorinėmis sutartimis, pvz., sumokėti lektorių, mokymų vadovų darbo užmokestį (ne daugiau kaip 50 Lt už 1 val.); maitinimo paslaugų (ne daugiau kaip 26 Lt 1 asm. per dieną); apgyvendinimo paslaugų (ne daugiau kaip 50 Lt 1 asm. per parą); viešinimo (pvz., lankstinukų pagaminimo paslaugų pirkimas); transporto paslaugų (pvz., kelionės bilietai); kitų paslaugų. 60. Išlaidoms, išvardytoms viename iš 59 punkto papunkčių, negali būti skirta daugiau kaip 50 proc. visos prašomos sumos.

11 Programos finansuojamos iš tikslinių valstybės biudžeto lėšų. Negali būti finansuojamos šios programos išlaidos: ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuris nenusidėvi per vienerius metus, o jo vieno vieneto vertė yra didesnė kaip 1000 Lt, įsigyti; patalpų remonto, rekonstrukcijos ir statybos; programos parengiamojo etapo išlaidos, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki pasirašant Sutartį, pvz., paraiškos rašymas, narių sąrašų sudarymas ir pan.; Teikėjo įsiskolinimams padengti. 62. Jei Teikėjui buvo skirtas dalinis finansavimas, t. y. skirta suma yra mažesnė negu Teikėjas prašė paraiškoje: Teikėjas turi teisę keisti savo programos veiklos apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų; įvykdyti Nuostatų 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus privaloma neatsižvelgiant į skirtą dalinį finansavimą; prieš pasirašydamas Sutartį su SPPD, turi elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo suderinti su Departamentu veiklas bei sąmatą. 63. Laiškas, kuriame patvirtinama, kad veiklos ir sąmata yra suderintos, pridedamas prie Teikėjo pateiktos paraiškos. 64. Teikėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, per 30 kalendorinių dienų nuo finansuojamų organizacijų sąrašo perdavimo SPPD dienos nepasirašius Sutarties, Departamento direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo šiam Teikėjui netenka galios. 65. Teikėjas privalo: kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, teikti SPPD ketvirtines biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo, ketvirčio veiklos ir finansinę ataskaitas pagal SPPD pateiktas formas; iki 2015 m. ir 2016 m. sausio 5 d. pateikti SPPD metinę veiklos ir finansinę ataskaitas pagal SPPD pateiktas formas; teikti kitą Sutarties vykdymui reikalingą informaciją. 66. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas, nutrauktas ir išieškotos skirtos lėšos, kai: nesilaikoma Nuostatų reikalavimų ir Sutarties su SPPD įsipareigojimų; nustatoma, kad skirtos lėšos naudojamos ne pagal paskirtį; paaiškėja, kad buvo pateikta klaidinga informacija ketvirčių ir (ar) metinėse veiklos ir (ar) finansinėse ataskaitose. Departamentas ir SPPD gali tikrinti finansuotų programų įgyvendinimą, ar laikomasi Sutartyje numatytų įsipareigojimų, ir atlikti skirtų lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

12 Programai įgyvendinti nepanaudotas lėšas Teikėjas privalo grąžinti į SPPD nurodytą sąskaitą iki kitų metų sausio 5 dienos m. nepanaudotos lėšos į 2015 m. neperkeliamos. 68. Ne pagal paskirtį ar neteisėtai panaudotos lėšos, nustačius neteisėto panaudojimo atvejį, nedelsiant turi būti grąžinamos į SPPD nurodytą banko sąskaitą. 69. Valstybės biudžeto lėšos turi būti laikomos specialiai šioms lėšoms atidarytoje banko sąskaitoje, įvertinant valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius. Gautos palūkanos iki kitų metų sausio 5 d. turi būti pervestos į SPPD nurodytą banko sąskaitą. 70. Teikėjas, gavęs finansavimą, privalo dalyvauti visose Departamento organizuojamose su Konkursu susijusiose veiklose. 71. Teikėjas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 72. Jei Teikėjas, gavęs finansavimą programai įgyvendinti, sudaro darbo sutartis, darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo. 73. Teikėjas, gavęs finansavimą programai įgyvendinti, įgyvendindamas programą įsipareigoja jokiais būdais, metodais ar veiklomis nepažeisti Nuostatų 14 punkto, taip pat savo veikloje nevartoti dviprasmiškų žodžių, posakių, kurie galėtų pažeisti žmogaus garbę ir orumą. VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 74. Departamentas neprisiima atsakomybės, jei dėl Teikėjo paraiškoje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, el. pašto adreso ir kt.) Teikėjo nepasiekia laiškai arba su Teikėju negalima susisiekti telefonu. 75. Teikėjui el. paštu Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais. 76. Teikdamas paraišką Konkursui, Teikėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje medžiagoje. 77. Gavęs finansavimą, Teikėjas įsipareigoja viešinti vykdomą programą, prieš tai suderinęs su Departamentu, naudodamas Ministerijos bei Departamento logotipus visuose su veikla susijusiuose dokumentuose ir leidiniuose, taip pat renginių metu bei nurodydamas finansavimo šaltinį Departamentą. Visoje medžiagoje, neatsižvelgiant į jos formą ir pateikimo būdą, turi būti

13 13 nurodoma, kad už ją atsakingas tik autorius ir kad Ministerija bei Departamentas neatsako už toje medžiagoje pateiktos informacijos panaudojimą.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau