EUROPOS PARLAMENTAS ***I PRANEŠIMAS. Plenarinio posėdžio dokumentas GALUTINIS A6-0212/

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS PARLAMENTAS ***I PRANEŠIMAS. Plenarinio posėdžio dokumentas GALUTINIS A6-0212/"

Transkriptas

1 EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 GALUTINIS A6-0212/ ***I PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo (KOM(2004)0477 C6-0087/ /0156(COD)) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas Pranešėja: Etelka Barsi Pataky RR\ doc PE v02-00

2 PR_COD_1am Procedūrų sutartiniai ženklai * Konsultavimosi procedūra balsavusių narių balsų dauguma **I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas) balsavusių narių balsų dauguma **II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas) balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma bendroji pozicija *** Pritarimo procedūra visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje numatytus atvejus ***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) balsavusių narių balsų dauguma ***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas) balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma bendroji pozicija ***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas) balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui (Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.) Teisės akto pakeitimai Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas. PE v /37 RR\ doc

3 RR\ doc 3/37 PE v02-00

4 TURINYS Puslapis EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS...6 EXPLANATORY STATEMENT...19 BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ...22 TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ...27 PROCEDŪRA...36 PE v /37 RR\ doc

5 RR\ doc 5/37 PE v02-00

6 EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo (KOM(2004)0477 C6-0087/ /0156(COD)) (Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas) Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0477) 1, atsižvelgdamas į EB sutarties 251 ir 156 dalį straipsnius, kuriais remdamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0087/2004), atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A /2005), 1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 2. ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu; 3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. Komisijos pasiūlytas tekstas Parlamento pakeitimai Pakeitimas 1-1 konstatuojamoji dalis (nauja) (-1) Šiuo metu Europos palydovinės radijo navigacijos politika įgyvendinama Galileo ir Egnos programomis. Presently Galileo and EGNOS form the European GNSS satellite radio-navigation structure. The two systems will be independent and complementary, building up a system with the highest level of reliability and accuracy, that enables the offering of services requiring full continuity. 1 OL C Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. PE v /37 RR\ doc

7 Pakeitimas 2 1a konstatuojamoji dalis (nauja) (1a) Šios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros kūrimas aiškiai peržengia bet kurios savarankiškai veikiančios valstybės narės technines ir finansines galimybes. Galileo ir Egnos programos visiškai atitinka subsidiarumo principo reikalavimus, nes veikti Bendrijos lygmeniu palankiausia; tai yra pridėtinės vertės, kurią Europa gali sukurti aiškiai apibrėžusi savo tikslus ir išteklius, pavyzdys. This amendment lays down the legal justification for a community action that fulfils the subsidiarity principle. Pakeitimas 3 1b konstatuojamoji dalis (nauja) (1b) Egnos yra programa, kuria siekiama sustiprinti amerikietiško GPS ir rusiško Glonass signalus, kad plačiose geografinėse zonose jie būtų patikimesni. Ji yra nepriklausoma nuo Galileo programos ir ją papildo. EGNOS is a recognised tool for the market success of Galileo services. The EGNOS integration provides cost efficiency, proper marketing and financial advantages for the Galileo programme. See Amendment 1 as well. Pakeitimas 4 5 konstatuojamoji dalis (5) Galileo programą sudaro apibrėžimo, kūrimo, parengimo darbui ir veikimo etapai. (5) Galileo programą sudaro apibrėžimo, kūrimo, parengimo darbui ir veikimo etapai. Kūrimo etapas turėtų prasidėti 2006 m. ir sutapdamas su veikimo etapo dvejų metų pereinamuoju laikotarpiu, turėtų baigtis 2010 metais. Veikimo RR\ doc 7/37 PE v02-00

8 etapas turėtų prasidėti 2008 m., o sistema turėtų veikti 2010 metais. In order to avoid any further delays that could jeopardise the success of the programme, it is important to lay down the time frame of the phases concerned. Pakeitimas 5 8a konstatuojamoji dalis (nauja) (8a) 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų struktūrų sukūrimo įsteigiama Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos ( angl. GNSS) priežiūros institucija (toliau priežiūros institucija). The institutional framework by setting up the European GNSS Supervisory Authority as a Community agency was established by the said Council Regulation in order to guarantee the public supervision of the deployment and commercial operating phases of the European GNSS programmes. The Supervisory Authority, among others, arranges regulatory duties and safeguard the public co-financing. Pakeitimas 6 10 konstatuojamoji dalis (10) Atsižvelgiant į Tarybos pareikštą norą trečdaliu apriboti parengimo darbui etapo ir dabartiniuose finansiniuose planuose jau numatyto finansavimo dalis, finansavimo suma, skirta parengimo darbui etapui ir remiama iš Bendrijos biudžeto, naujuose finansiniuose planuose turėtų padidėti iki [500] milijonų eurų. (10) Atsižvelgiant į Tarybos pareikštą norą trečdaliu apriboti parengimo darbui etapo ir dabartiniuose finansiniuose planuose jau numatyto finansavimo dalis, finansavimo suma, skirta parengimo darbui etapui ir remiama iš Bendrijos biudžeto, naujuose finansiniuose planuose turėtų padidėti iki [500] milijonų eurų 2004 m. kainomis. This amendment seeks to clarify that the community contributions shall be in constant prices. PE v /37 RR\ doc

9 Pakeitimas 7 11 konstatuojamoji dalis (11) Atsižvelgiant į palydovinės radijo navigacijos programos rinkos savitumą ir į jos paslaugų rinkodarą bei šių paslaugų prieinamumo viešojo sektoriaus poreikiams garantavimą, pirmaisiais veikimo etapo metais reikės skirti išimtinę viešojo finansavimo dalį. Kita vertus, 2002 m. kovo 25 ir 26 d. ir 2004 m. kovo 8 ir 9 d. vykusiuose susirinkimuose priimtose išvadose Taryba aiškiai numatė Bendrijos įnašą į veikimo etapo finansavimą. Tiksli Bendrijos įnašo suma yra [500] milijonų eurų. (11) Atsižvelgiant į palydovinės radijo navigacijos programos rinkos savitumą ir į jos paslaugų rinkodarą bei šių paslaugų prieinamumo viešojo sektoriaus poreikiams garantavimą, pirmaisiais veikimo etapo metais reikės skirti išimtinę viešojo finansavimo dalį. Kita vertus, 2002 m. kovo 25 ir 26 d. ir 2004 m. kovo 8 ir 9 d. vykusiuose susirinkimuose priimtose išvadose Taryba aiškiai numatė Bendrijos įnašą į veikimo etapo finansavimą. Tiksli Bendrijos įnašo suma yra [500] milijonų eurų 2004 m. kainomis. See justification for Amendment to Recital 10. Pakeitimas 8 12 konstatuojamoji dalis (12) Taigi Bendrijos biudžete reikia numatyti [vieno milijardo] eurų sumą GALILEO programos parengimo darbui ir veikimo etapų finansavimui m. (12) Taigi Bendrijos biudžete reikia numatyti [vieno milijardo] eurų sumą 2004 m. kainomis programų parengimo darbui ir veikimo etapų finansavimui m. ir į Bendrijos biudžetą įtraukti atskirą biudžeto eilutę, kuri įgalintų biudžetą valdančią instituciją finansuojant atskirus programos etapus laikytis galutinio termino. As it is already foreseen in the draft Financial Perspectives, a specific budget line has been granted to the Galileo programme at the TEN chapter. Therefore the annual budgetary procedure will enable the Parliament to oversee the keeping of the deadlines. After the integration of EGNOS, the financing of the operation phase will not be separated any more. See also Amendment 3 and 7. Pakeitimas 9 12a konstatuojamoji dalis (nauja) (12a) Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai RR\ doc 9/37 PE v02-00

10 arba netiesiogiai turi prisiimti aukščiau minėtus biudžeto asignavimus viršijančias finansavimo garantijas, Parlamentas ir Taryba turėtų juos patvirtinti pagal galiojančias biudžeto taisykles. Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake financial guarantees, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities. Pakeitimas 10 12b konstatuojamoji dalis (nauja) (12b) Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai arba netiesiogiai turi prisiimti aukščiau minėtus biudžeto asignavimus viršijančius atsakomybės įsipareigojimus, Parlamentas ir Taryba turėtų juos patvirtinti pagal galiojančias biudžeto taisykles. Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake liability commitments, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities. Pakeitimas 11 13a konstatuojamoji dalis (nauja) (13a) Turi būti sukurtas pelno pasidalijimo mechanizmas, kad būtų galima atgauti Bendrijos paramą, skiriamą parengimo darbui ir veikimo etapams. As it is anticipated that the programme will be highly profitable, it is important to make sure that PE v /37 RR\ doc

11 arrangements are in place so that the Community contribution is definitely repaid. Pakeitimas 12 13b konstatuojamoji dalis (nauja) (13b) Koncesininkas turi turėti teisę gauti pajamas, atsirandančias panaudojant su sistemų komponentais susijusios licenzijos ir intelektinės nuosavybės teises, kurios turi priklausyti priežiūros institucijai. It is fundamental to state that the ownership of the Intellectual Property Rights and licences stays with the Supervisory Authority, but the revenues, generated from the exploitation of these rights can form the income of the concession holder. Since the concession contract is for a limited period, after the termination of the contract the Supervisory Authority can continue the exploitation of the IPR rights by itself or by entering into a contract with a new concession holder. Pakeitimas konstatuojamoji dalis (14) Tarp priežiūros institucijos uždavinių yra visuomeninių fondų, skirtų Europos palydovinei radijo navigacijos programai, valdymas ir šios programos finansinio valdymo stebėjimas siekiant padidinti naudojimąsi visuomeniniais fondais. Priežiūros institucija taip pat vykdo biudžetines užduotis, kurias Komisija jai patikės pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Bendrijos biudžetui taikomo finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas. (14) Tarp priežiūros institucijos uždavinių yra fondų, skirtų Europos palydovinėms radijo navigacijos programoms, valdymas ir šių programų bendro finansinio valdymo priežiūra siekiant padidinti naudojimąsi visuomeniniais fondais. Priežiūros institucija taip pat vykdo biudžeto įvykdymo užduotis, kurias Komisija jai paskyrė pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas. Kadangi programos yra išskirtinės, Europos Parlamentas turi atlikti priežiūros institucijos direktorių valdybos vaidmenį, kad galėtų atlikti savo su biudžetu susijusias užduotis. RR\ doc 11/37 PE v02-00

12 According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 Article 2 1. (b) the Supervisory Authority has been entrusted with managing the funds specifically allocated to it and monitoring the overall financial management of the programmes. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles. Pakeitimas 14 14a konstatuojamoji dalis (nauja) (14a) Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo pagrindų programos ( m.) remiama Europos GNSS palydovinės navigacijos sistema. It is a missing reference to the 7 th FP which specifically takes account of the needs of research and development linked to the Galileo programme. Pakeitimas 15 14b konstatuojamoji dalis (nauja) (14b) Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl konkurencingumo ir inovacijos pagrindų programos ( m.) remiamas Europos MVĮ vystymasis, taip pat finansuojant Bendrijai, o tai skatina Europos GNSS palydovinės navigacijos sistemos vystymąsi. This amendment seeks to fill a missing gap in the development of the competitiveness and innovation framework programme that would enable industrial applications linked to the European GNSS satellite navigation system to be developed by European SMEs. PE v /37 RR\ doc

13 Pakeitimas konstatuojamoji dalis (16) Šis reglamentas programos parengimo darbui ir veikimo etapams nustato finansinį paketą, kurio biudžeto institucija turi laikytis, kaip numatyta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo 33 punkte. (16) Šis reglamentas programų parengimo darbui ir veikimo etapams nustato finansinį paketą, kurio biudžeto institucija turi laikytis, kaip numatyta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstituciniame susitarime dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo 33 punkte. This amendment seeks to clarify the present situation, namely that the European GNSS programme is implemented through the Galileo and EGNOS programmes. See also Amendment 1. Pakeitimas 17 1 straipsnis Šis reglamentas nustato Bendrijos finansinės įmokos Europos palydovinės radijo navigacijos programos Galileo (toliau programa) parengimo darbui ir veikimo etapų pritaikymui formas. Šiame reglamente nustatytos Bendrijos finansinės įmokos Europos palydovinės radijo navigacijos programų Galileo ir Egnos (toliau programų) parengimo darbui ( m.) ir veikimo etapų (nuo 2008 m.) pritaikymui formos. In order to avoid any further delays that could jeopardise the success of the programme, it is important to lay down the time frame of the phases concerned. This amendment also seeks to clarify the present situation, namely that the European GNSS programme is implemented through the Galileo and EGNOS programmes. See also Amendment 1 and 4. Pakeitimas 18 2 straipsnis Pagal šį reglamentą programai paskirtas Bendrijos įnašas yra skiriamas siekiant bendrai finansuoti: a) veiklą, susijusią su parengimo darbui etapu, kuriame yra konstruojami ir paleidžiami palydovai, taip pat visiškai Pagal šį reglamentą programoms paskirtas Bendrijos įnašas yra skiriamas siekiant bendrai finansuoti: a) veiklą, susijusią su parengimo darbui etapu, kuriame yra konstruojami ir paleidžiami palydovai, taip pat visiškai RR\ doc 13/37 PE v02-00

14 įrengiama antžeminė infrastruktūros dalis; b) pirmąją dalį veiklos, susijusios su veikimo etapo, kuris apima infrastruktūrą, sudarytą iš su jos funkcionavimu susijusių palydovų ir antžeminių stočių, taip pat šios sistemos nuolatinę priežiūrą ir tobulinimą, pradžia. įrengiama antžeminė infrastruktūros dalis; b) jei būtina, pirmąją dalį veiklos, susijusios su veikimo etapo, kuris apima infrastruktūrą, sudarytą iš su jos funkcionavimu susijusių palydovų ir antžeminių stočių, taip pat šios sistemos nuolatinę priežiūrą ir tobulinimą, pradžia. This amendment seeks to clarify the present situation, namely that the European GNSS programme is implemented through the Galileo and EGNOS programmes. However, as it is stated in (11) of the draft regulation, the funding of the commercial operating phase by Community contribution means an exceptional funding, and will only be realised if it is needed. Pakeitimas 19 3 straipsnio 1 dalis Finansinė suma, būtina 2 straipsnyje numatytos veiklos įgyvendinimui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., yra [1 milijardas eurų]. Normatyvinis finansinis pagrindas, būtinas 2 straipsnyje numatytai veiklai įgyvendinti septynerių metų laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. yra [1 milijardas eurų] (2004 m. kainomis). The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned. This amendment seeks to clarify that the community contributions shall be in constant prices. Pakeitimas 20 3a straipsnis (naujas) 3a straipsnis Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai arba netiesiogiai turi prisiimti ankščiau minėtus biudžeto asignavimus viršijančias finansavimo garantijas, Parlamentas ir PE v /37 RR\ doc

15 Taryba turėtų juos patvirtinti pagal galiojančias biudžeto taisykles. Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake financial guarantees, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities. Pakeitimas 21 3b straipsnis (naujas) 3b straipsnis Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai arba netiesiogiai turi prisiimti ankščiau minėtus biudžeto asignavimus viršijančius atsakomybės įsipareigojimus, Parlamentas ir Taryba turėtų juos patvirtinti pagal galiojančias biudžeto taisykles. Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake liability commitments, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities. Pakeitimas 22 3c straipsnis (naujas) 3c straipsnis Sukuriamas pelno pasidalijimo mechanizmas, kad būtų galima atgauti Bendrijos paramą, skiriamą parengimo darbui ir veikimo etapams. As it is anticipated that the programme will be highly profitable, it is important to make sure that arrangements are in place so that the Community contribution is definitely repaid. RR\ doc 15/37 PE v02-00

16 Pakeitimas 23 3d straipsnis (naujas) 3d straipsnis Koncesininkas turi turėti teisę gauti pajamas, gaunamas panaudojant su sistemų komponentais susijusios licenzijos ir intelektinės nuosavybės teises, kurios turi priklausyti priežiūros institucijai. It is fundamental to state that the ownership of the Intellectual Property Rights and licences stays with the Supervisory Authority, but the revenues, generated from the exploitation of these rights can form the income of the concession holder. Since the concession contract is for a limited period, after the termination of the contract the Supervisory Authority can continue the exploitation of the IPR rights by itself or by entering into a contract with a new concession holder. Pakeitimas 24 4 straipsnio 1 dalis Galileo programos priežiūros institucija pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies b punktą ir Reglamento (EB) Nr..../2004 nuostatas užtikrina Europos palydovinės radijo navigacijos programai skirtų Bendrijos fondų naudojimo valdymą ir kontrolę. Europos Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos priežiūros institucija pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies b punktą ir 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1321/2004 nuostatas užtikrina Europos palydovinės radijo navigacijos programai skirtų Bendrijos fondų naudojimo valdymą ir kontrolę. According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 an European GNSS Supervisory Authority was established, and not a Galileo Supervisory Authority. The adequate wording must be reflected in the subsequent regulations. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles. PE v /37 RR\ doc

17 Pakeitimas 25 4 straipsnio 1a dalis Kadangi programos yra išskirtinės, Europos Parlamentas turi atlikti priežiūros institucijos direktorių valdybos vaidmenį, kad galėtų atlikti savo su biudžetu susijusias užduotis. According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 an European GNSS Supervisory Authority was established, and not a Galileo Supervisory Authority. The adequate wording must be reflected in the subsequent regulations. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles. Pakeitimas 26 4 straipsnio 2 dalis Asignavimai veiklai, būtini šiam Bendrijos įnašui finansuoti, Galileo programos priežiūros institucijai suteikiami remiantis susitarimu pagal Reglamento (EB) Nr../ straipsnio e punkto nuostatas. Asignavimai veiklai, būtini šiam Bendrijos įnašui finansuoti, priežiūros institucijai suteikiami remiantis susitarimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/ straipsnio 1 pastraipos g punkto nuostatas. Biudžeto valdymo institucijai bus pranešta apie susitarimo projektą prieš jį priimant. According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 an European GNSS Supervisory Authority was established, and not a Galileo Supervisory Authority. The adequate wording must be reflected in the subsequent regulations. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles. Pakeitimas 27 4 straipsnio 3 dalis Kiekvieno kasmetinio susitarimo dėl asignavimų perdavimo suma yra Kiekvieno kasmetinio susitarimo dėl asignavimų perdavimo suma yra RR\ doc 17/37 PE v02-00

18 nustatoma remiantis priežiūros institucijos darbo programa, kurią jos direktorių valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr../ straipsnyje nustatyta tvarka. patvirtinama pagal ES biudžeto sudarymo procedūrą atsižvelgiant į priežiūros institucijos darbo programą, kurią jos direktorių valdyba patvirtina reglamento (EB) Nr. 1321/ straipsnyje nustatyta tvarka ir neviršijant Finansinėje perspektyvoje nustatytų ribų. It should be made very clear that the annual amount is being allocated not on the basis of "work programme" of the Supervisory Authority but on the basis of the procedure foreseen in the Treaties, i.e. the annual Community budgetary procedure. Pakeitimas 28 6 straipsnis Komisija užtikrina šio reglamento taikymą ir reguliariai teikia ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Kasmet, kai pristatomas preliminarus biudžeto projektas, Komisija pateikia ataskaitas apie šio projekto įgyvendinimą Europos Parlamentui ir Tarybai m. atliekama peržiūra įpusėjus įgyvendinimo laikotarpiui, kad Taryba ir Parlamentas būtų informuoti apie įvykusius pasiekimus. In order that the Parliament could follow the implementation of the programme, and to establish a solid basis for the annual budgetary decisions of the Parliament, it is vital to have the necessary information through specific reports. PE v /37 RR\ doc

19 EXPLANATORY STATEMENT The Galileo programme Galileo is a new European infrastructure thus Galileo is a strategically important programme for Europe. Galileo is the first satellite positioning and navigation system specifically for civil purposes world wide. The independent satellite-radio navigation and positioning capability offers enhanced services for the public sector and the commercial sector in several fields, such as transport, agriculture, environmental policy, boarder control. It affects the everyday life of the citizens by offering better services in navigation, telecommunication, banking services, and security questions. The Galileo programme fits perfectly into the Lisbon strategy, by creating a significant number of jobs in Europe, enhancing the competitiveness of Europe by the developed technology and know-how. It is also important to stress that the Galileo programme grants an added community value, no single Member State having wished to develop such a project alone. Galileo services will be a primary component in future high-tech industries comprising exciting new markets and opportunities. The Galileo programme forms the so far first and biggest European Public-Private- Partnership, having the European Community involved. The European Parliament has given its full support to the programme. Its last report adopted on 31 March, 2004 the Parliament supported the Commission proposal to establish the legal basis of the structures for an efficient and reliable management of the European satellite-radio navigation programme. The subject of this report is the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radionavigation. The Commission proposal The Galileo programme has now reached an advanced stage of maturity and goes well beyond the framework of a simple research project. It is necessary to place it on a specific legal tool, better able to satisfy its needs and respond to the requirement for good financial management. As a result, a Community Regulation is necessary to enable the implementation of the deployment and the commercial operating phases of the programme. The financing of the deployment and the commercial operating phases must be secured in order to ensure the contribution to the programme. The programme has taken a dimension which goes beyond the sectoral policies, therefore a clear budgetary framework is necessary. The following four matters had to be settled prior: 1) The structures for the management of the system are established. Council Regulation (EC) RR\ doc 19/37 PE v02-00

20 1321/2004 on the structures for the management and Joint Action 2004/552/CFSP on aspects of the operation affecting the security of the European Union both dated 12 July ) The agreement with the United States was signed on 26 June 2004 which expressly provides a total interoperability of the European and American system. 3) The definition of the services offered has been already laid down. 4) According to the contribution from the private sector the Galileo Joint Undertaking will select one of the candidates for the concession. The concession contract has to be signed at the end of 2005 in close liaison with the Supervisory Authority as a licensing authority. Integration of the EGNOS - European GNSS Satellite System The EGNOS early-integration is favoured by all players in the programmes, namely the EU Commission, the Galileo Joint Undertaking and the concession bidders as well. The earlyintegration would quarantined cost-savings for the operator, and by giving the two systems (EGNOS and Galileo) to the same hands, the two programmes will not be competitors, but complementary, offering constant services that relay on two systems. The Community funding The cost of the deployment phase is estimated at EUR 2.1 billion. Since each of the short listed consortiums has undertaken to bear two-thirds of this cost, EUR 700 million will be needed from the Community budget in order to fund the phase. The operational phase will be funded by the private sector but it will be necessary to provide some exceptional public funding during the first years of the operational phase. In order to ensure funding from the Community budget, the proposal provides for a financial contribution of EUR 1 billion for the period from 1 January 2007 to 31 December EUR 500 million are assigned to the funding of the deployment phase, which should also receive EUR 200 million under the current financial perspective for 2006, and EUR 500 million are earmarked for the funding of the first years of the operational phase. Income from third countries Several third countries are particularly keen to participate in the Galileo programme, including financially. Cooperation agreements were signed with China on 30 October 2003 and with Israel on 13 July The third countries associated with the Galileo programme represent a good market development opportunity. The rapporteur's proposals Financing of the programme As it has been stated earlier, the programme will be realised through a Public-Private- Partnership with a private concession holder, which form is basically new for the Community. The PPP form means a share of costs, responsibly, liabilities and market risk, and has a solid PE v /37 RR\ doc

21 guarantee commitment result, but it is important to stress that the Supervisory Authority shall be the owner of all tangible and intangible assets, Intellectual Property Rights and licences. This is the first time when the Community undertakes such financial commitments and runs a project with these financial obligations. So it is therefore important for the Parliament, as one of the EU institutions responsible for the community budget to be fully informed about the financial background of the programme and all the commitments to be undertaken in relation. Your rapporteur suggests, that taking into account the specific nature of a Public-Private- Partnership, it is important to regulate the following questions in the community legislation: - 1 billion euros at 2004 prices shall be necessary for the implementation of the actions foreseen in the legislative act. - It is very likely that the Community will have to undertake (either directly, or indirectly through the Supervisory Authority) financial guarantee commitments. The Parliament and the Council, as Budgetary Authorities will have to be informed about these commitments adequately, and the commitments will have to pass the necessary approval procedure from the Community institutions. - It is also very likely that the Community will have to undertake liability commitments as well. The same is applicable to these commitments as to the guarantee commitments. - A profit-sharing mechanism will have to be established, because according to a best case scenario it is likely that the programme will be as beneficial that the Community demand for repayment may be justified. - It is fundamental to state that the ownership of the Intellectual Property Rights stays with the Supervisory Authority, but the revenues, generated from the exploitation of these rights can form the income of the concession holder. Since the concession contract is for a limited period, after the termination of the contract the Supervisory Authority can continue the exploitation of the IPR rights by itself or by entering into a contract with a new concession holder. - An observer status, to be granted to the Parliament at the Administrative Board of the Supervisory Authority could ensure that the Parliament gets all the necessary information to fulfil its budgetary responsibilities. The strategic importance of the timing of the programme Your rapporteur emphasises that it is very important to define the timing of the phases in the regulation to avoid any further delay. The realistic time schedule is the following: - The deployment phase start sin 2006 and finish in 2010, when all the 30 satellites and the complete ground segment must be operational. - The commercial operating phase start sin 2008, with offering partial services. In 2010, when all the components will be in duty, the full operation phase can start. This schedule secures the commercial advantage of an early-entering to the market of Galileo, in competition with the new generation of the US GPS. Even to enhance this market structure, the early integration of the EGNOS programme will have significant positive effects on the Galileo market entry. Through the EGNOS services, the future Galileo service providers and users can get to know the services that help the wider usage. It is therefore important to mention the EGNOS as the second pillar of the European satellite radio navigation policy. RR\ doc 21/37 PE v02-00

22 BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo (KOM(2004)0477 C6-0087/ /0156(COD)) Nuomonės referentas: Janusz Lewandowski SHORT JUSTIFICATION At its meeting of May 2005, the Committee on Budgets examined the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radionavigation for an amount of EUR 1 billion between 1st January 2007 to 31 December As to the compatibility of the proposal with the next Financial Perspectives (Rule 36, paragraph 2 of Parliament's Rules of Procedure), the committee on Budgets reminds that the Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union in its Report from 13 May 2005 stresses under point 54: "...in anticipation of the entry into force of the relevant provisions of the Constitutional Treaty, where the Space Programme has its own legal base (Art. III-254), this should be treated as a separate policy area with its own clearly defined legal basis and be endowed with adequate financial resources and appropriate financial instruments to support space related research activities as well as the development and operation of infrastructures of Galileo and GMES, and EU access to space; believes that particular rules shall be introduced into the Framework Programme to enable the implementation of these specific activities." As to the content of the proposal, the committee on Budgets notes that the Galileo project will be realized through a Public-Private-Partnership (PPP) with a private concessionaire as beneficiary, working under the control of a new Supervisory Authority. This Public-Private- Partnership means a share of enormous costs but also of considerable market risks. As the Commission points out in its Green Paper COM(2004)0327 on "Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions", a characterizing element of a PPP is normally "the distribution of risks between the public partner and the PE v /37 RR\ doc

23 private partner, to whom the risks generally borne by the public sector are transferred. However, a PPP does not necessarily mean that the private partner assumes all the risks..." (point of the Green Paper). However, in the case of Galileo it seems to be the other way round: as the contributions constitute subsidies, the European Communities are burdening the risk whereas possible economic benefits in the case of a market success of Galileo will be only for the private partner. An alternative financial mechanism could therefore have been foreseen to reimburse the public funding or under the 7th Framework Programme or under the proposed regulation in the case of an economic success (benefits for the concessionaire). PAKEITIMAI Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 1 1a. Pabrėžia, kad asignavimai, numatyti teisėkūros pasiūlymu laikotarpiui po 2006 m., priklauso nuo sprendimo dėl kitos daugiametės finansinės perspektyvos; 1b. ragina Komisiją, priėmus kitą daugiametę finansinę perspektyvą, pateikti, jei tinkama, pasiūlymą dėl orientacinės sumos, skirtos programai finansuoti, derinimo. Justification The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned. Pasiūlymas dėl reglamento Komisijos pasiūlytas tekstas Parlamento pakeitimai Pakeitimas 2 3 straipsnio 1 dalis Finansinė suma, būtina 2 straipsnyje numatytos veiklos įgyvendinimui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., yra [1 milijardas eurų]. Orientaciniai finansiniai rėmai, numatyti šiam instrumentui įgyvendinti 7 metų laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. yra [1 milijardas eurų]. Justification RR\ doc 23/37 PE v02-00

24 The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned (see amendment to the legislative resolution). Pakeitimas 3 4 straipsnio 2 dalis Asignavimai veiklai, būtini šiam Bendrijos įnašui finansuoti, Galileo programos priežiūros institucijai suteikiami remiantis susitarimu pagal Reglamento (EB) Nr../ straipsnio e punkto nuostatas. Asignavimai veiklai, būtini šiam Bendrijos įnašui finansuoti, Galileo programos priežiūros institucijai suteikiami remiantis susitarimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/ straipsnio e punkto nuostatas. Biudžeto valdymo institucijai bus pranešta apie susitarimo projektą prieš jį priimant. Justification It is normal that the budgetary authority is being informed at an early stage on an agreement on a grant having a budgetary implication of this quantity. Pakeitimas 4 4 straipsnio 3 dalis Kiekvieno kasmetinio susitarimo dėl asignavimų perdavimo suma yra nustatoma remiantis priežiūros institucijos darbo programa, kurią jos direktorių valdyba patvirtina Reglamento (EB) Nr../ straipsnyje nustatyta tvarka. Kiekvieno kasmetinio susitarimo dėl asignavimų perdavimo suma yra aptariama pagal ES biudžeto sudarymo procedūrą atsižvelgiant į priežiūros institucijos darbo programą, patvirtintą jos direktorių valdybos, ir neviršijant Finansinėje perspektyvoje nustatytų ribų. Justification It should be made very clear that the annual amount is being allocated not on the basis of a "work programme" of the Supervisory Authority but on the basis of the procedure foreseen in the Treaties, i.e. the annual Community budgetary procedure. Pakeitimas 5 6 straipsnis PE v /37 RR\ doc

25 Komisija užtikrina šio reglamento taikymą ir reguliariai teikia ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Kasmet, kai pristatomas preliminarus biudžeto projektas, Komisija pateikia ataskaitą apie programos įgyvendinimą Europos Parlamentui ir Tarybai. Justification Clarification concerning the annuality of the reporting requirement. RR\ doc 25/37 PE v02-00

26 PROCEDŪRA Pavadinimas Nuorodos Atsakingas komitetas Nuomonę teikiantis komitetas Paskelbimo plenariniame posėdyje data Glaudesnis bendradarbiavimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo KOM(2004)0477 C6-0087/ /0156(COD) ITRE BUDG Nėra Nuomonės referentas Paskyrimo data Janusz Lewandowski Svarstymas komitete Pakeitimų priėmimo data Galutinio balsavimo rezultatai Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis) už: 13 prieš: susilaikė: Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel PE v /37 RR\ doc

27 TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo (COM(2004) C6-0087/ /0156(COD)) Nuomonės referentas: Patrick Louis Pasiūlymo santrauka TRUMPAS PAGRINDIMAS Palydovinės radijo navigacijos paslaugų ir su jomis susijusių produktų rinka kasmet padidėja 25 proc. pasaulyje ir 2010 m. gali pasiekti 100 mlrd. eurų bei sukurti kvalifikuotų darbo vietų Europoje. GALILEO programa siekiama Europoje sukurti pirmąją pasaulinės padėties nustatymo palydovinę radijo navigacijos sistemą, dėl kurios Europa taptų nepriklausoma nuo amerikiečių GPS (angl. Global Poisioning System) sistemos. Šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama pagreitinti projekto eigą. Pabaigus projekto apibrėžimo etapą, šiuo metu vykdomas jo antrasis plėtojimo ir patvirtinimo etapas ( m.). Jis apima sistemos palydovų ir antžeminių komponentų sukūrimą ir suderinimą.. Po to m. vyks parengimo darbui etapas: palydovų konstravimas ir paleidimas, antžeminės infrastruktūros dalies įrengimas, o nuo 2008 m. ji turėtų pradėti veikti: būti valdoma, priežiūrima ir tobulinama sistema. Šie du pastarieji etapai bus finansuojami iš privataus sektoriaus. Pradėta konkurso procedūra, pagal kurią bus paskirtas koncesininkas, o sutartis bus pasirašyta 2005 m. Šiuo metu konkurse dalyvauja tik Inafsat (EADS, Thales) ir Euresa (Alcatel, Finmeccanica). Pirmuosius du etapus Bendrija finansavo iš transeuropinių tinklų biudžeto. Palydovų tinklo konstravimas ir parengimas darbui kainuos 2,1 mlrd. eurų ir nemažiau negu du trečdaliai šios sumos bus finansuojami iš privataus sektoriaus. Todėl be jau numatytų 200 mln. eurų, papildomos Bendrijos išlaidos neviršys 500 mln. eurų. Veikimo etapas taip pat turi būti finansuojamas iš privataus sektoriaus. Atsižvelgiant į palydovinės radijo navigacijos rinkos savitumus, Bendrijos biudžete taip pat buvo numatyta finansinė parama (500 mln. eurų). RR\ doc 27/37 PE v02-00

28 Tikslus paramos dydis bus žinomas tik sudarius koncesijos sutartį. Šiais pasiūlymais Komisija siekia nustatyti Bendrijos finansinės paramos sąlygas parengimo darbui ir veikimo etapams metais. Tuo tikslu prieš tai nurodyti 1 mlrd. eurų apibrėžiami kaip būtina parama. Kita vertus, pasiūlyme aiškiai nurodoma, kad priežiūros institucija bus atsakinga už GALILEO programai skirtų išteklių administravimą ir kontrolę, jame taip pat išdėstyta šių išteklių naudojimo procedūra. Komisija užtikrins, kad bus apsaugoti Bendrijos interesai. II. Pranešėjo pastabos GALILEO yra pagrindinė programa, į kurią dedamos investicijos duos daug pelno valstybėms narėms ir Europos Sąjungai. Strateginė nauda bus didelė: didesnė politinė nepriklausomybė nuo amerikiečių GPS monopolijos, paslaugų garantija, didesnis patikimumas, nuoseklus ir vientisas strateginis tinklas su ESA (angl. European Space Agency). Šis sektorius skatina kurti naujas technologijas ir tiesiogines darbo vietas. Tačiau daugiausiai naudos bus gaunama iš veiklos, kuri nėra susijusi su kosmoso industrija. Etikos požiūriu, dvi konkuruojančios sistemos gali duoti daugiau negu pati konkurencija. Šiam technologijos valdymui reikės aukštesnio darbuotojų etikos lygio, didesnės asmens duomenų apsaugos ir duomenų patikimumo. Šiame projekte atsižvelgiama į valstybių nepriklausomumą bei griežtą subsidiarumo principo laikymąsi, kuris yra esminis Europos Sąjungoje visų prima todėl, kad atskira valstybė arba įmonių konsorciumas negali teikti tokias paslaugas, kokias gali teikia GALILEO programa. Antra, kai tik bus sukurtos paslaugos, privati įmonė perims Europos Sąjungos vaidmenį. Tik valstybėms narėms atstovaujanti priežiūros institucija nuspręs dėl projekto ateities. Šiame tarptautinime projekte partnerių arba vartotojų statusu dalyvauja kitos valstybės. Viena iš penkių paslaugų, kurias siūlo viešoji institucija, sudaro sąlygas valstybėms narėms siekti autonomijos ir vienytis. Tačiau kai kurie klausimai liko neišspręsti. Todėl pranešėjas norėtų panagrinėti kai kuriuos netiesiogiai Komisijos pasiūlyme paminėtus bendrus GALILEO programos aspektus. Kalbant apie koncesijas, pasakytina, kad užuot tęsiant kandidatams taikomus terminus ir formalumus, būtina pagreitinti procedūrą, kadangi dėl to patiriama išlaidų ir rizikuojama, kad potencialūs kainos siūlytojai galiausiai gali būti priversti atsitraukti. Finansavimo atžvilgiu siekiant, kad investicijos būtų skaidresnės ir geriau atsekamos, tiktų palaipsniui į projektą įtraukti atskirą biudžeto eilutę m. laikotarpio planavimas turi būti aiškesnis. Manome, kad informaciją turėtų teikti Transporto komitetas, ypač todėl, kad ją gerai valdant PE v /37 RR\ doc

29 galima ekonomiškai valdyti arba pagerinti žmonių ir prekių srautus. Kalbant apie koncesijos sutarčių sąlygas ir turint mintyje, kad jose numatytas tam tikras terminas, reikėtų numatyti priemonę, užtikrinančią, kad baigiantis sutartyje numatytam terminui, investicijų, kurios reikalingos tam, kad būtų atnaujinama technologija, užtektų ir tam, kad būtų tęsiamos paslaugos ir atitinkamomis sąlygomis skelbiamas naujas konkursas. Dėl tų pačių priežasčių kyla klausimas, kaip pasibaigus sutarties terminui elgtis su intelektine nuosavybe, kurią Europos Sąjunga perkėlė į bendrą įmonę. Pranešėjas siūlo kelis koncesijos sutarties, kurioje turi būti numatytos priemonės tam tikrais atvejais grąžinti Bendrijos įnašą, teksto pakeitimus. Siekiant užtikrinti koncesininko ekonominę veiklą, sutartyje taip reikia numatyti tai, kad jis gaus pajamų iš licencijų ir intelektinės nuosavybės teisių. Siūlomi pakeitimai skirti parodyti, kad Europos palydovinės radijo navigacijos politika įgyvendinama GALILEO ir EGNOS programomis, kaip nurodyta 2004 m. liepos 12 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1321/2004 dėl radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sudarymo. Svarbu aiškiai parodyti, kad palydovinės radijo navigacijos politika nėra vykdoma tik GALILEO programa. PAKEITIMAI Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energijos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai Pakeitimas 1 1 konstatuojamoji dalis (nauja) (-1) Šiuo metu Europos palydovinės radijo navigacijos politika vykdoma įgyvendinant GALILEO ir EGNOS programas. Reikėtų nurodyti ne tik GALILEO, bet ir kitas Europos palydovinės radijo navigacijos programas. Pasiūlyme dėl reglamento nurodomos visos priemonės, kurių ėmėsi Europos Sąjunga radijo navigacijos srityje ir kurios šiuo metų yra įgyvendinamos vykdant GALILEO ir EGNOS programas. Pakeitimas 2 1a konstatuojamoji dalis (nauja) (1a) Šios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros kūrimas aiškiai peržengia RR\ doc 29/37 PE v02-00

30 bet kurios savarankiškai veikiančios valstybės narės technines ir finansines galimybes. GALILEO programa visiškai atitinka subsidiarumo principo reikalavimus, nes veikti Bendrijos lygmeniu palankiausia; tai yra pridėtinės vertės, kurią Europa gali sukurti aiškiai apibrėžusi savo tikslus ir išteklius, pavyzdys. Reikėtų nurodyti ne tik GALILEO, bet ir kitas Europos palydovinės radijo navigacijos programas. Pasiūlyme dėl reglamento nurodomos visos priemonės, kurių ėmėsi Europos Sąjunga radijo navigacijos srityje, kurios šiuo metų yra įgyvendinamos GALILEO ir EGNOS programomis. Pakeitimas 3 1b konstatuojamoji dalis (nauja) (1b) EGNOS yra programa, kuria siekiama sustiprinti amerikietiško GPS ir rusiško Glonass signalus, kad plačiose geografinėse zonose jie būtų patikimesni. Ji yra nepriklausoma nuo GALILEO programos ir ją papildo. Reikėtų nurodyti ne tik GALILEO, bet ir kitas Europos palydovinės radijo navigacijos programas. Pasiūlyme dėl reglamento nurodomos visos priemonės, kurių ėmėsi Europos Sąjunga radijo navigacijos srityje, kurios šiuo metų yra įgyvendinamos GALILEO ir EGNOS programomis. Pakeitimas 4 8a konstatuojamoji dalis (nauja) (8a) 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų struktūrų sukūrimo įsteigiama Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos ( angl. GNSS) priežiūros institucija (toliau priežiūros PE v /37 RR\ doc

31 institucija). OL L 246, , p. 1. Reglamente (EB) Nr. 1321/2004 nenurodytos GALILEO ir EGNOS programos. Svarbu aiškiai nurodyti, kad Bendrijos institucija vadinama Europos GNSS ( angl. Global Navigation Satellite System) priežiūros institucija. Jos užduotis yra valdyti viešuosius interesus, susijusius su Europos GNSS programomis ir jos veikla neapsiriboja tik GALILEO programa. Pakeitimas 5 12 konstatuojamoji dalis (12) Taigi Bendrijos biudžete reikia numatyti 1 mlrd. eurų sumą GALILEO programos parengiamajam darbui ir veikimo etapams finansuoti m. (12) Taigi Bendrijos biudžete reikia numatyti 1 mlrd. eurų sumą Europos radijo navigacijos programų parengiamajam darbui ir veikimo etapams finansuoti m. Reikėtų nurodyti ne tik GALILEO, bet ir kitas Europos palydovinės radijo navigacijos programas. Pasiūlyme dėl reglamento nurodomos visos priemonės, kurių ėmėsi Europos Sąjunga radijo navigacijos srityje, kurios šiuo metų yra įgyvendinamos GALILEO ir EGNOS programomis. Pakeitimas 6 12a konstatuojamoji dalis (nauja) (12a) Viešojo sektoriaus konkrečiam laikotarpiui skiriamas įnašas neatleidžia privataus sektoriaus nuo įsipareigojimo parengimo darbui ir veikimo etapams finansuoti. Pakeitimas 7 12b konstatuojamoji dalis (nauja) (12b) Koncesijos sutartyje numatoma priemonė, pagal kurią Bendrijai grąžinamas įnašas, kurį ji skyrė parengimo darbui ir veikimo etapams tuo atveju, jeigu koncesininko gaunamos pajamos viršija RR\ doc 31/37 PE v02-00