PARTICIPATION BY THE JRC

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PARTICIPATION BY THE JRC"

Transkriptas

1 VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS (BENDROJI TAISYKLĖ) JUNGTINĖS TAUTOS (SKIRTA NAUDOTI TIK BENDRADARBIAUJANT SU SPECIALIZUOTOMIS JT SISTEMOS AGENTŪROMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, KURIOS PRISIJUNGĖ PRIE 2003 M. BALANDŽIO 29 D. JT IR EB BENDROJO FINANSINIO IR ADMINISTRACINIO SUSITARIMO) KOORDINAVIMO IR PARAMOS VEIKLA (KPV), SKIRTA REMTI VIENINTELIO GAVĖJO MOKSLINIŲ TYRIMŲ VEIKLĄ PROJEKTO PERŽIŪRA PAVĖLUOTAS IŠANKSTINIO FINANSAVIMO MOKĖJIMAS DIDŽIAUSIOS KOMPENSAVIMO TAM TIKRIEMS GAVĖJAMS IR TAM TIKRŲ RŪŠIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ NORMOS GAVĖJAI, KURIŲ PRIDĖTINĖMS IŠLAIDOMS NUSTATYTA MAŽESNĖ NEI 20 % VIENODO DYDŽIO IŠMOKA SU PROJEKTU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PATYRĘ GAVĖJAI, KURIEMS NESKIRIAMAS ES ARBA EURATOMO ĮNAŠAS (PVZ., PAPRASTAI IŠ TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ) SU GAVĖJU SUSIJUSIOS TREČIOSIOS ŠALYS [JUNGTINĖS TYRIMŲ GRUPĖS (UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE, UNITÉS PROPRES DE RECHERCHE IR KT.) EUROPOS EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPĖS IR (ARBA) GRUPĖS IR (ARBA) SUSIJĘ SUBJEKTAI] TAIKOMA ES PRANEŠIMAS KOMISIJAI, TEIKTINAS KETINANT PERDUOTI NUOSAVYBĘ IR (ARBA) SUTEIKTI IŠIMTINĘ LICENCIJĄ a TAIKOMA EURATOMUI PRANEŠIMAS KOMISIJAI, TEIKTINAS KETINANT PERDUOTI NUOSAVYBĘ IR (ARBA) SUTEIKTI LICENCIJĄ PRIEIGOS TEISIŲ SUSIJUSIEMS SUBJEKTAMS NESUTEIKIMAS ETIKOS TAISYKLĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU ŽMOGAUS EMBRIONŲ IR ŽMOGAUS EMBRIONINIŲ KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ NAUDOJIMU ETINIS ĮVERTINIMAS KLINIKINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI (TAIKOMA BIOMEDICININIAMS MOKSLINIAMS TYRIMAMS, KURIUOSE DALYVAUJA ŽMONĖS) KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL KOMPENSAVIMO UŽ PRIEIGĄ PRIE NEMOKAMAI RYŠIO TINKLAIS TEIKIAMŲ MOKSLINIŲ PASLAUGŲ E. INFRASTRUKTŪROS VEIKLA SU INTEGRAVIMO VEIKLA IR (ARBA) INFRASTRUKTŪRA IR PARENGIAMUOJU ETAPU SUSIJUSIŲ NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ RIBOJIMAS PIRMOJO IŠANKSTINIO FINANSAVIMO MOKĖJIMAS (SKIRTA ENERGETIKOS IR TRANSPORTO GENERALINIAM DIREKTORATUI)

2 21. ĮSLAPTINTI DUOMENYS AR INFORMACIJA ARBA PAVOJINGOS MEDŽIAGOS (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) KONFIDENCIALIŲ, ĮSLAPTINTŲ DUOMENŲ AR INFORMACIJOS ARBA PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMAS (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) VEIKLA, KURIA SIEKIAMA KURTI YPAČ PATIKIMUS PAJĖGUMUS, TURINČIUS ĮTAKOS EUROPOS PILIEČIŲ SAUGUMUI (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) SAUGUMO SUMETIMAIS RIBOTA GALUTINIŲ INTELEKTINIŲ IŠTEKLIŲ SKLAIDA UŽ KONSORCIUMO RIBŲ (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) SUBRANGA, KAI DOTACIJOS SKIRIAMOS IŠ ANKSTO NUSTATYTIEMS GAVĖJAMS (SKIRTA SU KOSMOSU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) KONSORCIUMO PLĖTRA (SKIRTA SU KOSMOSU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) SPECIALIAI PROJEKTUI ATIDARYTA BANKO SĄSKAITA (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR JUOS NAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS TIKSLAIS (SKIRTA SU KOSMOSU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) PRIEIGOS PRIE GALUTINIŲ INTELEKTINIŲ IŠTEKLIŲ POLITIKOS TIKSLAIS TEISĖS IR GALUTINIŲ INTELEKTINIŲ IŠTEKLIŲ NUOSAVYBĖS PERDAVIMAS (SKIRTA APLINKOS MOKSLINIAMS TYRIMAMS) JURIDINIO ASMENS DEPARTAMENTAI (INSTITUTAI) IR PAN., KURIE GALI NUSTATYTI SAVO REALIAS NETIESIOGINES IŠLAIDAS, KAI TO PADARYTI NEGALIMA (VISO) JURIDINIO ASMENS LYGMENIU ĮNAŠAS Į GARANTIJŲ FONDĄ SU COST VEIKLA SUSIJUSIOS SPECIALIOSIOS NUOSTATOS KONFIDENCIALŪS, ĮSLAPTINTI DUOMENYS AR INFORMACIJA ARBA PAVOJINGOS MEDŽIAGOS. SUSIJĘ SU II.9 STRAIPSNIU KONFIDENCIALUMAS (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) PROJEKTAS, APIMANTIS KOORDINAVIMĄ SU KITU TREČIOSIOS VALSTYBĖS FINANSUOJAMU PROJEKTU PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS, KOORDINUOJAMĄ SU ŠIA TREČIĄJA VALSTYBE ARBITRAŽINĖ IŠLYGA, TAIKOMA TIK TAIS ATVEJAIS, KAI TO PRAŠO SUBJEKTAI, NEGAUNANTYS SĄJUNGOS ARBA EURATOMO FINANSINIO ĮNAŠO IR ĮSISTEIGĘ 7BP NEDALYVAUJANČIOJE TREČIOJOJE VALSTYBĖJE, KURIEMS PAGAL NACIONALINĘ TEISĘ NEGALI BŪTI TAIKOMA EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO JURISDIKCIJA KOMISIJOS NEPRIEŠTARAVIMAS FINANSAVIMO NEGAUNANČIŲ GAVĖJŲ NUOSAVYBĖS PERDAVIMUI ARBA IŠIMTINIŲ LICENCIJŲ SUTEIKIMUI 16 36B. (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) KOMISIJOS NEPRIEŠTARAVIMAS FINANSAVIMO NEGAUNANČIŲ GAVĖJŲ NUOSAVYBĖS PERDAVIMUI ARBA IŠIMTINIŲ LICENCIJŲ SUTEIKIMUI TEISĖS NAUDOTIS GALUTINIAIS INTELEKTINIAIS IŠTEKLIAIS EURATOMO TIKSLAIS SPECIALUS ATVEJIS, KAI VIDURINIO UGDYMO BEI AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTAIGOS IR VIEŠOSIOS ORGANIZACIJOS ATLIEKA KOORDINATORIAUS VAIDMENĮ, O KOORDINATORIAUS ĮKURTAI, JO KOTROLIUOJAMAI ARBA SU JUO SUSIJUSIAI TREČIAJAI ŠALIAI SUTEIKIAMAS LEIDIMAS VALDYTI ATVIRA PRIEIGA (SKIRTA TEMINĖMS SRITIMS SVEIKATA, ENERGETIKA, APLINKA (ĮSKAITANT KLIMATO KAITĄ), INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (2 IR 4 UŽDAVINIAI) IR SOCIALINIAI, EKONOMINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI, TAIP PAT VEIKLOS SRITIMS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS (E INFRASTRUKTŪROS) IR MOKSLAS VISUOMENĖJE ) GALUTINIŲ INTELEKTINIŲ IŠTEKLIŲ SKLAIDA (KAI TOKIE GALUTINIAI IŠTEKLIAI YRA SUSIJĘ SU TEMA MOKSLAS VISUOMENĖJE, JIE TURĖTŲ BŪTI NAUDOJAMI TIK KOORDINAVIMO IR PARAMOS VEIKSMAMS, JEI TAI NUMATYTA DARBO PROGRAMOJE) PAPILDOMI DOTACIJOS SUSITARIMAI

3 1. JTC DALYVAVIMAS 1. [Sąjunga] [Euratomas] vykdo projekto dalį per savo Jungtinį tyrimų centrą (JTC) atsižvelgdama (-as) į šias sąlygas: a) Šiame dotacijos susitarime JTC laikomas mokslinių tyrimų organizacija. b) Šiame dotacijos susitarime JTC laikomas gavėju. Jis turi tokias pat teises ir tokias pat pareigas kaip ir kiti gavėjai ir yra 1.1 straipsnyje nustatyto konsorciumo narys. c) Komisija laiko JTC skirtą [įrašyti sumą] EUR [įrašyti sumą žodžiais EUR] 6 straipsnyje nurodyto išankstinio finansavimo sumą. JTC sutinka, kad Komisija jo vardu iš jo išankstinio finansavimo sumos pervestų [įrašyti sumą] EUR ([įrašyti sumą žodžiais] EUR) sumą, atitinkančią gavėjų įnašą į II.20 straipsnyje nurodytą Garantijų fondą ir sudarančią [5 %] JTC skirto didžiausio [Sąjungos] [Euratomo] finansinio įnašo, kaip nustatyta I priede, į Garantijų fondą. d) Be II.4 straipsnyje minėtų dokumentų, konsorciumas nurodo Komisijai kiekvieno iš II.6 straipsnio b ir c dalyje nurodytų mokėjimų, kuriuos Komisija turi pervesti JTC, sumą. e) Šis dotacijos susitarimas yra viršesnis už visus Komisijos, atstovaujamos JTC, pasirašytus konsorciumo susitarimus. 2. Santykius Komisijoje tarp [ ] GD ir JTC reglamentuoja dotacijos susitarimo [...] priede pateiktas administracinis susitarimas, nepažeidžiant kitų gavėjų teisių. 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS (bendroji taisyklė) 1. Arbitražas a. Su dotacijos susitarimu susiję Komisijos (toliau šalis) ir tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) (toliau šalis), veikiančios (-ių) kaip gavėjas (-ai) (toliau kartu šiame dotacijos susitarimo straipsnyje šalys), ginčai, kurie negali būti išspręsti taikiai, perduodami arbitražo komitetui vadovaujantis toliau nustatyta tvarka. b. Pranešdama kitai šaliai apie ketinimus kreiptis į arbitražą, pranešančioji šalis taip pat nurodo kitai šaliai savo paskirtą arbitrą. Gavusi rašytinį pranešimą, antroji šalis per mėnesį paskiria savo arbitrą. Abu arbitrai per tris mėnesius nuo antrosios šalies arbitro paskyrimo dienos bendru susitarimu paskiria arbitražo komitetui pirmininkaujantį trečiąjį arbitrą, nebent abi šalys sutartų skirti vienintelį arbitrą. c. Per vieną mėnesį nuo trečiojo arbitro paskyrimo šalys susitaria dėl arbitražo komiteto įgaliojimų, įskaitant jo darbo tvarką. d. Arbitražo procesas vyksta Briuselyje. e. Arbitražo komitetas taiko dotacijos susitarimo nuostatas. Savo sprendime arbitražo komitetas išsamiai nurodo pagrindą, kuriuo remiantis buvo priimtas komiteto sprendimas. f. Arbitražo sprendimas yra galutinis ir privalomas šalims, kurios aiškiai sutinka atsisakyti teikti bet kokios formos apeliacinius skundus ar reikalauti persvarstymo. g. Arbitražo komitetas šalims paskirsto išlaidas, įskaitant visas pagrįstas šalių išlaidas, susijusias su šiame straipsnyje nustatytu arbitražu. 3

4 2. Finansinių ataskaitų ir (arba) metodikos sertifikatai Atsižvelgiant į II.4. straipsnio 4 dalį, tarptautinės organizacijos teiktinus finansinių ataskaitų ir (arba) metodikos sertifikatus gali parengti jos nuolatinis vidaus ar išorės auditorius pagal tos organizacijos vidaus finansines taisykles ir tvarką. 3. Kontrolės priemonės ir auditas Kompetentingos Europos Sąjungos įstaigos visus prašymus dėl kontrolės priemonių ar audito pagal II.22 straipsnio nuostatas siunčia tarptautinės organizacijos generaliniam direktoriui. Kompetentingoms Europos Sąjungos įstaigoms paprašius, tarptautinė organizacija pateikia joms visą svarbią finansinę informaciją, įskaitant su veikla susijusias sąskaitų ataskaitas, kurias parengė tarptautinė organizacija arba subrangovas. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį ir Europos bendrijos finansinį reglamentą kompetentingos Europos Sąjungos įstaigos gali atlikti Europos Sąjungos arba Euratomo finansuojamos veiklos tikrinimą, įskaitant patikras vietoje. Kontrolė ar auditas atliekami laikantis konfidencialumo principo. 4. Taikoma teisė Neatsižvelgiant į papildomai taikomą teisę, minimą 9 straipsnio pirmoje pastraipoje, šiam dotacijos susitarimui subsidiarumo pagrindu taikoma [(įrašyti valstybę narę arba ELPA šalį)] teisė. 5. Privilegijos ir imunitetai Nė viena šio dotacijos susitarimo nuostata neturi būti aiškinama kaip [įrašyti tarptautinės organizacijos pavadinimą] pagal jos steigiamuosius dokumentus ar tarptautinę teisę suteiktų privilegijų ar imunitetų atsisakymas. 3. JUNGTINĖS TAUTOS (skirta naudoti tik bendradarbiaujant su specializuotomis JT sistemos agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios prisijungė prie 2003 m. balandžio 29 d. JT ir EB bendrojo finansinio ir administracinio susitarimo) 1. Ginčų sprendimas Visi ginčai, kylantys tarp Komisijos ir [gavėjo pavadinimas] sprendžiami vadovaujantis Komisijos atstovaujamos Bendrijos ir Jungtinių Tautų 2003 m. balandžio 29 d. sudaryto Bendrojo finansinio ir administracinio susitarimo (toliau FAFA susitarimo), prie kurio [gavėjo pavadinimas] prisijungė [data], 14 straipsniu. 2. Finansinių ataskaitų ir (arba) metodikos sertifikatai, kontrolės priemonės ir auditas [Gavėjo pavadinimas] atžvilgiu prie FAFA susitarimo pridėtas Susitarimas dėl tikrinimo sąlygos taikymo Jungtinių Tautų administruojamai ir Europos bendrijos finansuojamai arba bendrai finansuojamai veiklai yra viršesnis už šį dotacijos susitarimą, visų pirma už jo II.4 straipsnio 4 dalį ir II.22 bei II.23 straipsnius. [3. Taikoma teisė Neatsižvelgiant į subsidiarumo pagrindu taikomą teisę, minimą 9 straipsnio pirmoje pastraipoje, šiam dotacijos susitarimui subsidiarumo pagrindu taikoma [įrašyti valstybės narės arba ELPA šalies teisės aktą] [ir tam tikrais atvejais susijusių tarptautinių organizacijų taisyklės, tarptautinių organizacijų teisei taikomi bendrieji principai ir bendrosios tarptautinės teisės taisyklės].] 4

5 4. Privilegijos ir imunitetai Nė viena šio dotacijos susitarimo nuostata neturi būti aiškinama kaip [įrašyti tarptautinės organizacijos pavadinimą] pagal jos steigiamuosius dokumentus ar tarptautinę teisę suteiktų privilegijų ar imunitetų atsisakymas. 4. KOORDINAVIMO IR PARAMOS VEIKLA (KPV), SKIRTA REMTI VIENINTELIO GAVĖJO MOKSLINIŲ TYRIMŲ VEIKLĄ Visos nuorodos į gavėjus, konsorciumą ar į koordinatorių šiame dotacijos susitarime ir jo prieduose aiškinamos kaip nuorodos į gavėją. 5. PROJEKTO PERŽIŪRA 1. Projekto peržiūra rengiama [laikotarpio viduryje] [ir (arba) projekto pabaigoje]. 2. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki peržiūros datos, Komisija pagal 8 straipsnį praneša konsorciumui apie projekto peržiūros metodus, įskaitant, jei tinkama, susitikimą, kurį ji gali pasiūlyti surengti ir gali paprašyti konsorciumo jį organizuoti. [Komisija prašo kiekvieno gavėjo dalyvauti tokiame susitikime pagal II.3 straipsnio h dalį.] Konsorciumo dėl projekto peržiūros patirtos išlaidos yra finansuotinos kaip veikla, minėta II.16 straipsnio 5 dalyje. 3. Projekto peržiūra atliekama remiantis sėkmingu nustatytų rezultatų pasiekimu ir I priede išvardytų svarbių etapų užbaigimu, taip pat atitinkamo laikotarpio periodinėje ataskaitoje nurodyta pažanga. 6. PAVĖLUOTAS IŠANKSTINIO FINANSAVIMO MOKĖJIMAS Neatsižvelgiant į 6 straipsnio nuostatas, išankstinis finansavimas sumokamas ne anksčiau kaip likus 45 dienoms iki projekto pradžios dienos. 7. DIDŽIAUSIOS KOMPENSAVIMO TAM TIKRIEMS GAVĖJAMS IR TAM TIKRŲ RŪŠIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ NORMOS Neatsižvelgiant į II.16 straipsnį, su [mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veikla], [ir] [demonstravimo veikla], [ir] [kita veikla] susijusių kompensuojamų [gavėjo (-ų) pavadinimas (-ai)] išlaidų suma gali siekti ne daugiau kaip [įrašyti procentinę dalį % (mažiau negu II.16 straipsnyje minėtas dydis)]. 8. GAVĖJAI, KURIŲ PRIDĖTINĖMS IŠLAIDOMS NUSTATYTA MAŽESNĖ NEI 20 % VIENODO DYDŽIO IŠMOKA Neatsižvelgiant į II.15 straipsnio nuostatas, gavėjo [pavadinimas] pridėtinių išlaidų procentinė dalis sudaro [x<20%] visų tiesioginių reikalavimus atitinkančių išlaidų, neįskaitant jo tiesioginių reikalavimus atitinkančių subrangos išlaidų ir trečiųjų šalių pateiktų išteklių, kurie nėra naudojami gavėjo patalpose, išlaidų. 5

6 9. SU PROJEKTU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PATYRĘ GAVĖJAI, KURIEMS NESKIRIAMAS ES AR EURATOMO ĮNAŠAS (pvz., paprastai iš trečiųjų valstybių) 1. Nustatant [Sąjungos] [Euratomo] finansinį įnašą neatsižvelgiama į šio (-ių) gavėjo (-ų) patirtas išlaidas: ---[gavėjo pavadinimas] 2. Ankstesnėje pastraipoje nurodytam (-iems) gavėjui (-ams) netaikoma II priedo B dalis, išskyrus II.23 straipsnį ir II.25 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir bet kokios kitos dotacijos susitarimo finansinės ir mokėjimo nuostatos. Šis (šie) gavėjas (-ai) neturi teikti visų pirma II.4 straipsnio 1 dalies c punkte ir II.4 straipsnio 4 dalyje nurodytų ataskaitų ir jam (jiems) netaikomas II.22 straipsnyje nurodytas finansinis auditas ir kontrolės priemonės. 3. Taikant II.3 straipsnio c ir d dalis šis (šie) gavėjas (-ai), jei jis (jie) teikia paslaugas ar išteklius kitam gavėjui, laikomas (-i) trečiąja (-iosiomis) šalimi (-is). 10. SU GAVĖJU SUSIJUSIOS TREČIOSIOS ŠALYS [Jungtinės tyrimų grupės (Unités Mixtes de Recherche, unités propres de recherche ir kt.), Europos ekonominių interesų grupės ir (arba) grupės ir (arba) susiję subjektai] 1. Su [gavėjo pavadinimas] susijusios šios trečiosios šalys: --[juridinio asmens pavadinimas] ---[juridinio asmens pavadinimas] 2. Šis gavėjas gali prašyti padengti pirmiau minėtų trečiųjų šalių atliekant projektą patirtas išlaidas pagal dotacijos susitarimo nuostatas. Šie įnašai nelaikomi projekto įplaukomis. Trečioji šalis nustato su projektu susijusias išlaidas mutatis mutandis pagal dotacijos susitarimo II priedo B dalies nuostatas. Kiekviena trečioji šalis pateikia jos reikalavimus atitinkančias išlaidas pagal II.14 ir II.15 straipsniuose nustatytus principus. Gavėjas pateikia Komisijai: - atskirą kiekvienos šalies C formoje nustatyto formato finansinę ataskaitą. Šios išlaidos neįtraukiamos į gavėjo C formą; - kiekvienos trečiosios šalies finansinių ataskaitų ir (arba) metodikos sertifikatus pagal atitinkamas šio dotacijos susitarimo nuostatas; - suvestinę finansinę ataskaitą, kurioje pateikiama bendra trečiųjų šalių ir gavėjo patirtų reikalavimus atitinkančių išlaidų suma, apskaičiuota pagal jų atskirose finansinėse ataskaitose nurodytas sumas, ir kuri pridedama prie gavėjo C formos. Teikdamas II.4 straipsnyje nurodytas ataskaitas, konsorciumas nurodo kiekvienos trečiosios šalies atliktą darbą ir panaudotus išteklius ir susieja juos su atitinkamu gavėju. 3. Gavėjo prašomų padengti trečiųjų šalių išlaidų atitikimas reikalavimams tikrinamas taikant trečiųjų šalių kontrolės priemones ir auditą pagal II.22 ir 23 straipsnius. 4. Tik gavėjas atsako [Sąjungai] [Euratomui] ir kitiems gavėjams už su juo susijusias trečiąsias šalis. Gavėjas užtikrina, kad trečiosios šalys laikosi dotacijos susitarimo nuostatų. 6

7 11. Taikoma ES PRANEŠIMAS KOMISIJAI, TEIKTINAS KETINANT PERDUOTI NUOSAVYBĘ IR (ARBA) SUTEIKTI IŠIMTINĘ LICENCIJĄ 1. Gavėjas, ketinantis projekto metu ir per X 1 metų nuo jo pabaigos perduoti galutinių intelektinių išteklių nuosavybę arba suteikti su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusią išimtinę licenciją Septintojoje bendrojoje programoje nedalyvaujančioje trečioje valstybėje įsteigtai trečiajai šaliai, apie tai Komisijai praneša prieš 90 dienų iki numatyto perdavimo ar suteikimo. Pranešimas gali būti susijęs tik su esamais ir konkrečiai apibrėžtais galutiniais intelektiniais ištekliais. Jame turi būti pateikta pakankamai išsamios informacijos apie tokius galutinius intelektinius išteklius, numatytą perėmėją ar licencijos turėtoją ir apie (galimą) galutinių intelektinių išteklių naudojimą bei galimas prieigos prie šių išteklių teises. Be to, būtina pateikti pagrįstą numatyto nuosavybės perdavimo ar licencijos suteikimo vertinimą, atsižvelgiant į tokio perdavimo ar suteikimo poveikį Europos ekonomikos konkurencingumui, jo atitiktį etikos principams ir reikšmę saugumo atžvilgiu. Komisija gali bet kuriuo metu pranešti gavėjui, kad pranešimas neišsamus, arba paprašyti pateikti papildomos informacijos. Nuosavybė neperduodama ir licencija nesuteikiama, kol Komisija gali pateikti prieštaravimą per tolesnėje dalyje nustatytą terminą. 2. Gavusi išsamų pranešimą arba, jei taikoma, gavusi prašytos papildomos informacijos, Komisija gali per 60 dienų pareikšti prieštaravimą tokiam numatytam galutinių intelektinių išteklių nuosavybės perdavimui arba su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusios išimtinės licencijos suteikimui, jeigu mano, kad numatytas nuosavybės perdavimas ar licencijos suteikimas neatitinka Europos ekonomikos konkurencingumo didinimo interesų, etikos principų arba saugumo nuostatų. Tokiais atvejais nuosavybė neperduodama ir licencija nesuteikiama, nebent Komisija įsitikina, kad bus imtasi atitinkamų apsaugos priemonių, ir raštu leidžia perduoti nuosavybės teisę ar suteikti licenciją. [Prireikus taikoma tik dotacijos susitarimams su daugiau kaip vienu gavėju 3. Neatsižvelgdama į II.27 straipsnio 4 dalį, II.32 straipsnio 8 dalį ir šio straipsnio 2 dalį, Komisija neprieštarauja galutinių intelektinių išteklių nuosavybės perdavimui arba su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusios išimtinės licencijos suteikimui, jei tai ketina atlikti Sąjungos finansinio įnašo negaunantys gavėjai ir numatoma perduoti nuosavybė ar licencija yra susijusios su jų sukauptais galutiniais intelektiniais ištekliais. Apie tokį šio straipsnio 1 dalyje minimą numatomą nuosavybės perdavimą ar licencijos suteikimą taip pat nereikia pranešti Komisijai.] 11 a. Taikoma Euratomui PRANEŠIMAS KOMISIJAI, TEIKTINAS KETINANT PERDUOTI NUOSAVYBĘ IR (ARBA) SUTEIKTI LICENCIJĄ 1) Gavėjas, ketinantis projekto metu ir per X 1 metų po jo pabaigos perduoti galutinių intelektinių išteklių nuosavybę arba suteikti su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusią išimtinę licenciją Septintojoje bendrojoje programoje nedalyvaujančioje trečioje valstybėje įsteigtai trečiajai šaliai, apie tai Komisijai praneša prieš 90 dienų iki numatyto perdavimo ar suteikimo. Tačiau šis reikalavimas dėl papildomo pranešimo netaikomas, kai nuosavybę perduoti ar licenciją suteikti ketina Euratomo finansinio įnašo negaunantys gavėjai ir numatoma perduoti nuosavybė ar licencija yra susijusios su jų sukauptais galutiniais intelektiniais ištekliais. Pranešimas gali būti susijęs tik su esamais ir konkrečiai apibrėžtais galutiniais intelektiniais ištekliais. Jame turi būti pateikta pakankamai išsamios informacijos apie tokius galutinius intelektinius išteklius, numatytą perėmėją ar licencijos gavėją ir apie (galimą) galutinių intelektinių išteklių naudojimą bei galimas prieigos prie šių išteklių teises. Be to, būtina pateikti pagrįstą numatyto nuosavybės 1 Nustatoma pagal projekto mokslinių tyrimų sritį, tikslus ir tikėtinus rezultatus. 7

8 perdavimo ar licencijos suteikimo įvertinimą, atsižvelgiant į tokio perdavimo ar suteikimo poveikį Europos ekonomikos konkurencingumui, jo atitiktį etikos principams ir reikšmę valstybių narių gynybos interesams, kaip apibrėžta Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) steigimo sutarties 24 straipsnyje. Komisija gali bet kuriuo metu pranešti gavėjui, kad pranešimas neišsamus, arba paprašyti pateikti papildomos informacijos. Nuosavybė neperduodama ir licencija nesuteikiama, kol Komisija gali pateikti prieštaravimą per tolesnėje dalyje nustatytą terminą. 2) Gavusi išsamų pranešimą arba, jei taikoma, gavusi prašytos papildomos informacijos, Komisija gali per 60 dienų pareikšti prieštaravimą tokiam numatytam galutinių intelektinių išteklių nuosavybės perdavimui arba su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusios licencijos suteikimui, jeigu mano, kad numatytas nuosavybės perdavimas ar licencijos suteikimas neatitinka Europos ekonomikos konkurencingumo didinimo interesų, etikos principų arba valstybių narių gynybos interesų, kaip apibrėžta Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) steigimo sutarties 24 straipsnyje. Tokiais atvejais nuosavybė neperduodama ir licencija nesuteikiama, nebent Komisija įsitikina, kad bus imtasi atitinkamų apsaugos priemonių, ir raštu leidžia perduoti nuosavybės teisę ar suteikti licenciją. 12. PRIEIGOS TEISIŲ SUSIJUSIEMS SUBJEKTAMS NESUTEIKIMAS Šiam dotacijos susitarimui netaikoma II.34 straipsnio 3 dalis dėl susijusių subjektų prieigos teisių. 13. ETIKOS TAISYKLĖS 1. Gavėjai laikosi 7BP etikos principų, visų taikytinų teisės aktų, visų susijusių būsimų teisės aktų ir 7BP konkrečių programų Bendradarbiavimas, Idėjos, Žmonės, Pajėgumai ( m.) ir Euratomas ( m.) 2 nuostatų. 2. Gavėjai įsipareigoja neatlikti mokslinių tyrimų pagal šį projektą, jeigu tokie tyrimai būtų susiję su viena iš šių veiklos rūšių: a) mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama klonuoti žmones reprodukcijos tikslais, b) mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama keisti žmonių genetinį paveldą ir kuri gali tokius pokyčius padaryti paveldimus, ir c) mokslinių tyrimų veikla, kuria siekiama sukurti žmogaus embrionus tik mokslinių tyrimų tikslais arba kamieninių ląstelių gavimo tikslu, įskaitant, kai tai atliekama perkeliant somatinių ląstelių branduolius. 14. MOKSLINIŲ TYRIMŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU ŽMOGAUS EMBRIONŲ IR ŽMOGAUS EMBRIONINIŲ KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ NAUDOJIMU Gavėjai raštu praneša Komisijai apie mokslinių tyrimų veiklą, kuri gali būti susijusi su žmogaus embrionų ar žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių naudojimu, jeigu dotacijos susitarimo I priedo nuostatos dėl tokios veiklos nebuvo konkrečiai patvirtintos. Tokie moksliniai tyrimai negali būti atliekami be išankstinio rašytinio Komisijos sutikimo. Komisijos sutikimui taikomos jos vidaus tvarkos taisyklės. Jeigu tokiems moksliniams tyrimams nepritariama, Komisija nefinansuos tokios veiklos kaip projekto dalies ir gali nutraukti dotacijos susitarimą, jeigu projektas negali būti tęsiamas be tokių mokslinių tyrimų. 2 Tarybos sprendimai dėl konkrečių programų: 2006/971/EB dėl programos Bendradarbiavimas, 2006/972/EB dėl programos Idėjos, 2006/973/EB dėl programos Žmonės, 2006/974/EB dėl programos Pajėgumai ir 2006/976/Euratomas dėl programos Euratomas. 8

9 15. ETINIS ĮVERTINIMAS 1. Gavėjas (-ai) raštu patvirtina Komisijai, kad teigiama (-os) atitinkamo (-ų) valstybės, kurioje bus atliekami moksliniai tyrimai, etikos komiteto (-ų) nuomonė (-ės) ir, jei taikoma, kompetentingos (-ų) nacionalinės (-ių) arba vietos reguliavimo institucijos (-ų) patvirtinimas (-ai) buvo gautas (-i) prieš pradedant Komisijos patvirtintus mokslinius tyrimus, kuriems būtina gauti tokias nuomones ar patvirtinimus. Komisijai taip pat būtina pateikti atitinkamų nacionalinių ar vietos etikos komitetų oficialaus patvirtinimo kopiją. [2. Gavėjas (-ai) užtikrina, kad Komisijai atlikus etikos įvertinimą pagal projektą atliekami moksliniai tyrimai visiškai atitinka šiuos atlikus etikos įvertinimą nustatytus papildomus reikalavimus: Laisvos formos tekstas, kuriame išdėstytos aiškios etikos įvertinimo išvados dėl veiklos.] 16. KLINIKINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI (taikoma biomedicininiams moksliniams tyrimams, kuriuose dalyvauja žmonės) 1. Gavėjas (-ai), prieš pradėdamas (-i) biomedicininius mokslinius tyrimus, kuriuose dalyvauja žmonės, pateikia Komisijai pareiškimą, kuriame patvirtina gavęs (-ę) teigiamą (-as) atitinkamo (-ų) atitinkamos valstybės etikos komiteto (-ų) nuomonę (-es) ir, jei taikoma, kompetentingos (-ų) nacionalinės (-ių) reguliavimo institucijos (-ų) patvirtinimą. 2. (Dėl biomedicininių mokslinių tyrimų, kuriuose dalyvauja žmonės, įskaitant klinikinius ar kitokius tyrimus) Komisija jokiais atvejais nelaikoma klinikinių tyrimų rėmėja, kaip apibrėžta 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo. Tokio (-ių) rėmėjo (-ų) pavadinimas (-ai) nurodomi I priede. Jeigu tyrimams Direktyva 2001/20/EB netaikoma, I priede nurodomas už tyrimo organizavimą, koordinavimą ir stebėseną atsakingo asmens vardas, pavardė ar atsakingos organizacijos pavadinimas. 17. KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL KOMPENSAVIMO UŽ PRIEIGĄ PRIE NEMOKAMAI RYŠIO TINKLAIS TEIKIAMŲ MOKSLINIŲ PASLAUGŲ A. Veiklos įsipareigojimai Be kitų šio dotacijos susitarimo nuostatų, gavėjas, atsakingas už prieigos prie infrastruktūros (-ų) arba įrenginio (-ų) suteikimą, kaip nustatyta I priede, t. y. prieigos teikėjas, taip pat: a) ryšio tinklais nemokamai suteikia prieigą prie I priede aprašytų mokslinių paslaugų; b) pasirūpina, kad išorės valdyba, į kurią, Komisijai raštu pritarus, konsorciumas skiria tarptautinius tos srities ekspertus, periodiškai vertintų mokslo bendruomenei siūlomas paslaugas. B. Finansinės nuostatos [Sąjungos] [Euratomo] finansinė parama prieigos išlaidoms neviršija 20 % veiklos išlaidų, patiriamų projekto metu eksploatuojant prieigą suteikiantį įrenginį, neįskaitant pagrindinių investicijų į infrastruktūrą. 9

10 18. E. INFRASTRUKTŪROS VEIKLA Apibrėžtys Be II.1 straipsnio apibrėžčių dotacijos susitarime taikomos šios apibrėžtys: Jungumas vienos ar kelių grandinių junginys dvikrypčiam bitų srautų perdavimui tarp nustatytų galinių taškų, kaip nustatyta I priede. Jungumo paslaugos visos kitos II.16 straipsnyje numatytos paslaugos jungumui užtikrinti. Finansinės nuostatos Nukrypstant nuo II.16 straipsnio, didžiausia kompensavimo riba nuosekliai teikiant ir gerinant I priede nustatytas būtinas jungumo paslaugas 50 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų. 19. SU INTEGRAVIMO VEIKLA IR (ARBA) INFRASTRUKTŪRA IR PARENGIAMUOJU ETAPU SUSIJUSIŲ NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ RIBOJIMAS Gali būti padengiama su koordinavimo ir paramos veikla susijusių netiesioginių išlaidų, išskyrus su šios veiklos valdymu susijusių išlaidų, suma, neviršijanti 7 % tiesioginių su ta veikla susijusių reikalavimus atitinkančių išlaidų, neįskaitant tiesioginių reikalavimus atitinkančių subrangos išlaidų ir trečiųjų šalių pateiktų išteklių, kurie nėra naudojami gavėjo patalpose, išlaidų. 20. PIRMOJO IŠANKSTINIO FINANSAVIMO MOKĖJIMAS (skirta Energetikos ir transporto generaliniam direktoratui) Neatsižvelgiant į 6 straipsnį, išankstinis finansavimas skiriamas koordinatoriui per 45 dienas nuo tos dienos, kai Komisijai buvo pranešta apie visų 1.1 straipsnyje nustatytų gavėjų prisijungimą prie dotacijos susitarimo. 21. ĮSLAPTINTI DUOMENYS AR INFORMACIJA ARBA PAVOJINGOS MEDŽIAGOS 3 (skirta su saugumu susijusiems projektams) Jeigu įslaptinta informacija naudojama kaip pirminiai intelektiniai ištekliai arba planuojama, kad tokia informacija bus sukurta kaip galutiniai intelektiniai ištekliai, arba tokia įslaptinta informacija yra faktiškai sukurta kaip galutiniai intelektiniai ištekliai, arba pavojingoms medžiagoms ar medžiagoms 4 perduoti būtinos eksporto ar perdavimo licencijos, arba jeigu šiam klausimui taikomi su nacionaliniu ar Europos saugumu susiję konkretūs teisiniai apribojimai, prie šio dotacijos susitarimo kaip neatsiejama I priedo dalis pridedamas raštas saugumo klausimais (RSK). 3 Pavojingos medžiagos tai ypatingo ar pavojingo pobūdžio medžiagos, įskaitant sunkias pasekmes sukeliančias pavojingas medžiagas, kurios viešai paskleistos gali sukelti pavojų žmonių sveikatai, piliečių ar aplinkos saugumui, gali pakenkti atitinkamų valstybių nacionalinio saugumo interesams arba kitaip sukelti pavojų ir, atitinkamai, kurių tvarkymui ir vežimui nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu lygiu taikomos specialios saugumo ir saugos taisyklės (pvz., ypatingo pobūdžio ar pavojingos medžiagos, priskiriamos prie biologinių, cheminių, branduolinių, radioaktyviųjų ar sprogiųjų medžiagų). 4 Medžiagos tai natūraliu pavidalu pasitaikantys ar pramoniniu būdu pagaminti cheminiai elementai ir jų junginiai pagal 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (OL L 262, , p ). 10

11 22. KONFIDENCIALIŲ, ĮSLAPTINTŲ DUOMENŲ AR INFORMACIJOS ARBA PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMAS (skirta su saugumu susijusiems projektams) 1. Kiekvienas gavėjas laikosi visų prie šio dotacijos susitarimo I priedo pridėtame Rašte saugumo klausimais (RSK) nurodytų saugumo reikalavimų. Nevykdant šio įsipareigojimo, Komisija gali nutraukti dotacijos susitarimą arba gavėjo (-ų) dalyvavimą pagal II.38 straipsnį. Toks veiksmas neapriboja galimo paskesnio bylos iškėlimo. 2. Šis RSK galioja visą projekto laikotarpį. 3. Šio dotacijos susitarimo gavėjai per koordinatorių praneša Komisijai apie visus įgyvendinant projektą atsiradusius saugumo reikalavimų pokyčius. Visi tokie pokyčiai įtraukiami į RSK, priimant pataisą pagal I priede pateiktas pataisų priėmimo taisykles. 4. Jeigu gavėjas negali laikytis sugriežtintų saugumo reikalavimų, dotacijos susitarimas nutraukiamas. 5. Gavėjai užtikrina, kad bet kuris subrangovas ar kita trečioji šalis laikytųsi RSK nustatytų saugumo reikalavimų. 23. VEIKLA, KURIA SIEKIAMA KURTI YPAČ PATIKIMUS PAJĖGUMUS, TURINČIUS ĮTAKOS EUROPOS PILIEČIŲ SAUGUMUI (skirta su saugumu susijusiems projektams) Neatsižvelgiant Į II.16 straipsnio 1 dalies nuostatas, Sąjungos finansinis įnašas su saugumu susijusiai mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklai gali siekti ne daugiau kaip 75 % visų gavėjų visų reikalavimus atitinkančių išlaidų, jeigu pajėgumai plėtojami srityse, turinčiose labai ribotą rinkos apimtį, kuriose gali kilti rinkos nepakankamumo pavojus, ir tais atvejais, kai atsakant į naujas grėsmes siekiama sparčiai kurti įrangą. 24. SAUGUMO SUMETIMAIS RIBOTA GALUTINIŲ INTELEKTINIŲ IŠTEKLIŲ SKLAIDA UŽ KONSORCIUMO RIBŲ (skirta su saugumu susijusiems projektams) Įgyvendinant projektą sukaupti galutiniai intelektiniai ištekliai neatskleidžiami jokiam esamam konsorciumui nepriklausančiam juridiniam asmeniui, nebent gavėjai ir Komisija susitartų kitaip. Ši taisyklė taip pat taikoma pavaldžiosioms ar pagrindinėms įmonėms. 25. SUBRANGA, KAI DOTACIJOS SKIRIAMOS IŠ ANKSTO NUSTATYTIEMS GAVĖJAMS 5 (skirta su kosmosu susijusiems projektams) Dotacijos susitarimo II.7 straipsnis pakeičiamas taip: 1. Subrangovas tai trečioji šalis, verslo sąlygomis sudariusi susitarimą su vienu ar keliais gavėjais daliai su projektu susijusių užduočių atlikti. Jeigu gavėjas sudaro subrangos sutartį kai kurioms su projektu susijusių užduočių dalims atlikti, jo pagal dotacijos susitarimą prisiimti įsipareigojimai Komisijai ir kitiems gavėjams lieka galioti, ir tik jis yra atsakingas už projekto įgyvendinimą ir dotacijos susitarimo nuostatų laikymąsi. 5 Taikoma kosmoso moksliniams tyrimams, kai gavėjai paminėti konkrečioje programoje ir (arba) darbo programoje Kosmosas pagal Dalyvavimo taisyklių 14 straipsnį (toliau iš anksto nustatytas gavėjas) ir teikia paraišką dėl dotacijos pagal koordinavimo ir paramos veiklos finansavimo schemą. 11

12 Subrangovams taikomos šio dotacijos susitarimo nuostatos taip pat taikomos finansines ataskaitas ar metodiką tvirtinantiems išorės auditoriams. 2. Jeigu gavėjai tam tikras atliktino darbo dalis turi perduoti subrangovams, būtina atitikti šias sąlygas: - bendra pagal subrangos sutartis perduodama dalis negali sudaryti daugiau kaip 85 % visų reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų; - sprendimas sudaryti subrangos sutartis turi būti tinkamai pagrįstas ir išsamiai aprašytas I priede, atsižvelgiant į projekto pobūdį ir tai, ko reikia jam įgyvendinti; - gavėjo sprendimas sudaryti subrangos sutartis negali pažeisti su pirminiais ir galutiniais intelektiniais ištekliais susijusių gavėjų teisių ir įsipareigojimų; - I priede turi būti nurodytos subrangovams perduodamos užduotys ir apskaičiuotos jų išlaidos. 3. Kiekviena subrangos sutartis, kurios išlaidos bus priskirtos prie reikalavimus atitinkančių išlaidų, turi būti sudaroma vadovaujantis efektyviausio išteklių panaudojimo (geriausio kainos ir kokybės santykio), skaidrumo ir vienodų sąlygų sudarymo principais. Komisija iš anksto tvirtina tokių sutarčių sudarymo procedūras reglamentuojančias taisykles, kurios įtraukiamos į I priedą. Taip pat gali būti patvirtintos subrangos sutartys, kurios sudarytos prieš pradedant projektą gavėjo ir subrangovo pagal įprastus gavėjo valdymo principus sudarytų pagrindinių sutarčių pagrindu. 4. Gavėjai gali naudoti išorės pagalbines paslaugas kaip pagalbą nedidelėms užduotims, kurios per se nėra I priede nustatytos projekto užduotys, atlikti. 5. Komisija ir Audito Rūmai turi teisę pasinaudoti savo įgaliojimais tikrinti visų gavėjų ir Sąjungos lėšų gavusių subrangovų dokumentus ir patalpas. 26. KONSORCIUMO PLĖTRA (skirta su kosmosu susijusiems projektams) Neatsižvelgiant į II.35 straipsnyje minėtus konsorciumų įsipareigojimus, tokius konkursus reglamentuojančioms taisyklėms ir procedūroms reikalingas išankstinis Komisijos pritarimas, ir į Komisiją kreipiamasi likus ne mažiau kaip 90 dienų iki numatomos paskelbimo dienos. 27. SPECIALIAI PROJEKTUI ATIDARYTA BANKO SĄSKAITA (skirta su saugumu susijusiems projektams) 5.3 straipsnyje minėta banko sąskaita skiriama konkrečiai projektui. 28. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR JUOS NAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS TIKSLAIS (skirta su kosmosu susijusiems projektams) Sąjunga naudojasi prieigos prie konkrečiai projektui surinktos informacijos ir galutinių intelektinių išteklių teisėmis su aplinka ir saugumu susijusiai Sąjungos politikai kurti, įgyvendinti ir stebėti. Tokios prieigos teisės suteikiamos netaikant autorinio mokesčio. 12

13 29. PRIEIGOS PRIE GALUTINIŲ INTELEKTINIŲ IŠTEKLIŲ POLITIKOS TIKSLAIS TEISĖS IR GALUTINIŲ INTELEKTINIŲ IŠTEKLIŲ NUOSAVYBĖS PERDAVIMAS (skirta aplinkos moksliniams tyrimams) 1. Projekto protokolai ir duomenų rinkimo bei saugojimo planai turi atitikti Europos Sąjungos duomenų politiką. 2. Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos naudojasi prieigos prie galutinių intelektinių išteklių teisėmis aplinkosaugos politikai kurti, įgyvendinti ir stebėti. Atitinkamas gavėjas tokias prieigos teises suteikia nemokamai. 3. Jeigu gavėjas nebenaudoja ir nebeperduoda galutinių intelektinių išteklių, jis apie tai praneša Komisijai. Tokiu atveju Komisija gali paprašyti, kad tokių galutinių intelektinių išteklių nuosavybė būtų perduota Europos Sąjungai. Toks perdavimas atliekamas nemokamai ir nenustatant jokių naudojimo ir sklaidos apribojimų. 30. JURIDINIO ASMENS DEPARTAMENTAI (INSTITUTAI) IR PAN., KURIE GALI NUSTATYTI SAVO REALIAS NETIESIOGINES IŠLAIDAS, KAI TO PADARYTI NEGALIMA (VISO) JURIDINIO ASMENS LYGMENIU [Departamento (įstaigos) ir pan. pavadinimas], kuris (-i) yra neatskiriama [gavėjo] [specialiojoje sąlygoje Nr. 10 nurodytos trečiosios šalies] [gavėjo (trečiosios šalies) pavadinimas] dalis, turi analitinę apskaitos sistemą, leidžiančią jam (jai) nustatyti jo (jos) faktines netiesiogines išlaidas. Todėl ir neatsižvelgiant į II.15 straipsnio 3 dalies nuostatas [departamento (įstaigos) ir pan. pavadinimas] gali deklaruoti netiesiogines išlaidas 7BP dotacijos susitarimuose remdamasis (-asi) savo faktinėmis netiesioginėmis išlaidomis, nepaisant to, kad [gavėjas] [specialiojoje sąlygoje Nr. 10 nurodyta trečioji šalis] pasirinko alternatyvą, pagal kurią jam mokama vienodo dydžio suma. 31. NAŠAS Į GARANTIJŲ FONDĄ Neatsižvelgiant į 6 straipsnį, jame nurodytas išankstinis finansavimas mokamas koordinatoriui, laikantis tokių sąlygų: - pirmoji išankstinio finansavimo dalis [įrašyti 6.1 straipsnyje numatytą sumą, atėmus gavėjų įnašą į Garantijų fondą] EUR pervedama per 45 dienas nuo šio dotacijos susitarimo įsigaliojimo dienos. - antroji išankstinio finansavimo dalis [gavėjų įnašas į Garantijų fondą, įrašyti 6.2 straipsnyje numatytą sumą] gavėjų vardu turi būti Komisijos pervedama į II.20 straipsnyje nurodytą Garantijų fondą, kai Komisija fondą įsteigs ir bankui-depozitoriui paves jo finansų valdymą. 32. SU COST VEIKLA SUSIJUSIOS SPECIALIOSIOS NUOSTATOS 1. Visos nuorodos į gavėjus, konsorciumą arba į koordinatorių šiame dotacijos susitarime ir jo prieduose aiškinamos kaip nuorodos į gavėją. 2. II.6 straipsnio 2 dalyje numatyta aukščiausia 90 % mokėjimo riba šiam dotacijos susitarimui netaikoma. 3. Jei iš dalies pakeitus šį dotacijos susitarimą numatomas 5.1 straipsnyje nustatyto didžiausio Sąjungos finansinio įnašo padidinimas, suteikiamas papildomas išankstinis finansavimas. Šio išankstinio finansavimo suma nustatoma pataisoje. 6 straipsnis taikomas mutatis mutandis. 13

14 4. Gavėjas užtikrina, kad II.22 straipsnio nuostatos būtų taikomos tų veiksmų galutiniams gavėjams, kuriuos gavėjas finansuoja pagal šį dotacijos susitarimą. 5. Skirdamas dotacijas galutiniams gavėjams gavėjas laikosi tokių sąlygų: a. Visomis galutiniams gavėjams skirtomis dotacijomis prisidedama prie bendro COST tikslo įsteigti ir išlaikyti nacionalinį finansavimą gaunančių mokslo darbuotojų ir mokslinių tyrimų veiklos bendradarbiavimo ir tinklų kūrimo tarpvyriausybinę Europos sistemą. b. Dotacijų skyrimo procedūros yra viešos ir skaidrios. Jos pagrįstos konkurencingumo principu, paprastai laikantis viešo kvietimo teikti paraiškas sistemos, kurioje aiškiai nustatyti tikslai ir biudžetas bei numatytas išorinis to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimas. Galutinius sprendimus dėl dotacijų priima Veiklos vadybos komitetas (angl. Management Committee of the Action) arba Srities komitetas (angl. Domain Committee). Išsamios procedūros nustatytos šio dotacijų susitarimo I priede. c. Dotacijos skiriamos tokioms veiklos rūšims: 1) COST Srities komitetų veiklai; 2) COST veiklai (koordinavimui ir tinklų kūrimui Europos lygmeniu skirtos iniciatyvos iš apačios į viršų, pagrįstos nuolatiniu viešu kvietimu teikti paraiškas); 3) trumpalaikėms mokslinėms komandiruotėms; 4) mokslo darbuotojų mokykloms; 5) mokslinių rezultatų sklaidai ir skelbimui; 6) bet kokiai kitai susijusiai veiklai, dėl kurios susitarė šalys, nustatytai šio dotacijos susitarimo I priede; d. Didžiausia finansinės paramos galutiniams gavėjams suma nustatyta šio dotacijos susitarimo I priede. 33. KONFIDENCIALŪS, ĮSLAPTINTI DUOMENYS AR INFORMACIJA ARBA PAVOJINGOS MEDŽIAGOS. Susiję su II.9 straipsniu Konfidencialumas (skirta su saugumu susijusiems projektams) Dotacijų susitarimo II.9 straipsnis pakeičiamas taip: 1. Gavėjai įsipareigoja išlaikyti visų duomenų, dokumentų ar kitos medžiagos, kuri įgyvendinant projektą laikoma konfidencialia (toliau konfidenciali informacija), konfidencialumą įgyvendinant projektą ir penkerius metus jam pasibaigus arba bet kuriuo konsorciumo susitarime nustatytu laikotarpiu pasibaigus projektui. Komisija įsipareigoja išlaikyti konfidencialios informacijos konfidencialumą penkerius metus po projekto užbaigimo. Gavusi tinkamai pagrįstą gavėjo prašymą, Komisija gali sutikti pratęsti šį laikotarpį konkrečiai konfidencialiai informacijai. Jeigu konfidenciali informacija buvo perduota žodžiu, ją atskleidusi šalis turi raštu patvirtinti jos konfidencialų pobūdį per 15 dienų po atskleidimo dienos dalies nuostatos nebetaikomos, jeigu: - konfidenciali informacija tampa viešai gaunama kitais būdais nei pažeidžiant konfidencialumo įsipareigojimus; - atskleidusioji šalis vėliau praneša galutiniam gavėjui, kad konfidenciali informacija nebėra konfidenciali; - galutiniam gavėjui konfidencialią informaciją vėliau be jokio pasitikėjimo įsipareigojimo perduoda trečioji šalis, kuriai ji teisėtai priklauso ir kuri neturi konfidencialumo įsipareigojimo. 14

15 3. Gavėjai įsipareigoja naudoti tokią konfidencialią informaciją tik projektui vykdyti, jei su ją atskleidžiančia šalimi nesusitariama kitaip. 4. Neatsižvelgiant į pirmesnes dalis, tvarkant duomenis, dokumentus arba kitą informaciją, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neteisėto atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai pagal saugumo klasifikaciją ( įslaptinta informacija ), reikia laikytis atitinkamais šalių, Europos bendrijos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais nustatytų taikytinų taisyklių, įskaitant Komisijos vidaus taisykles dėl įslaptintos informacijos tvarkymo. Įsipareigojimas taip pat taikomas pavojingoms medžiagoms ir visai informacijai arba medžiagoms, kurioms taikomi saugumo apribojimai arba eksporto ar perdavimo kontrolė. Kai gavėjas yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje arba jis yra tarptautinė organizacija, kuri su Sąjunga arba Euratomu yra sudariusi specialų dvišalį susitarimą saugumo srityje, įskaitant pavojingų medžiagų apdorojimą, tvarkymą arba perdavimą, taip pat taikomi visi tokie dvišaliai saugumo susitarimai. Gavėjai užtikrina, kad tarp jų sudarytu konsorciumo susitarimu būtų atsižvelgiama į atitinkamus su saugumu susijusius teisės aktus. 34. PROJEKTAS, APIMANTIS KOORDINAVIMĄ SU KITU TREČIOSIOS VALSTYBĖS FINANSUOJAMU PROJEKTU PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS, KOORDINUOJAMĄ SU ŠIA TREČIĄJA VALSTYBE 1. Projektas koordinuojamas kartu su trečiosios valstybės projektu [įrašyti trečiosios valstybės projekto pavadinimą], kaip apibūdinta I priede (toliau trečiosios valstybės projektas). 2. Koordinavimo susitarimas Laikoma, kad gavėjai yra sudarę koordinavimo susitarimą su trečios valstybės projekto partneriais, kuris turi būti suderintas su šio dotacijos susitarimo ir konsorciumo susitarimo nuostatomis. Koordinavimo susitarimu, be kita ko, reglamentuojama: i. projektų organizavimo vidaus tvarka, įskaitant sprendimų priėmimo procedūras; ii. intelektinės nuosavybės teisių taisyklės (pvz., dėl apsaugos, sklaidos, naudojimosi ir prieigos teisių); iii. vidaus ginčų, įskaitant piktnaudžiavimo valdžia atvejus, sprendimas; iv. partnerių susitarimai dėl atsakomybės, kompensacijų ir konfidencialumo. 3. Denonsavimas Be II.38 straipsnyje nustatytų atvejų Komisija dotacijos susitarimą gali nutraukti: - kai trečiosios valstybės projektas nepradedamas vėliausiai iki I priede nustatytos datos. Šiuo atveju jokių konsorciumo pagal šį projektą patirtų išlaidų negalima patvirtinti ar pripažinti kaip atitinkančių [Sąjungos] [Euratomo] kompensavimo reikalavimus. Visas konsorciumui išmokėtas išankstinio finansavimo sumas ir visas nuo išankstinio finansavimo sumų priskaičiuotas palūkanas būtina grąžinti Komisijai. - kai atitinkamas trečios valstybės projektas nutraukiamas arba kai nevykdomi susiję techniniai ar ekonominiai įsipareigojimai, kaip apibrėžta I priede. Abiem atvejais taikoma II.38 straipsnyje nustatyta procedūra. 15

16 35. ARBITRAŽINĖ IŠLYGA, TAIKOMA TIK TAIS ATVEJAIS, KAI TO PRAŠO SUBJEKTAI, NEGAUNANTYS [SĄJUNGOS] [EURATOMO] FINANSINIO ĮNAŠO IR ĮSISTEIGĘ 7BP NEDALYVAUJANČIOJE TREČIOJE VALSTYBĖJE, KURIEMS PAGAL NACIONALINĘ TEISĘ NEGALI BŪTI TAIKOMA EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO JURISDIKCIJA. 1. Su dotacijos susitarimu susiję [Sąjungos] [Euratomo] ir [gavėjo pavadinimas] (toliau šiame straipsnyje atskirai šalis, kartu šalys) ginčai, kurių negalima išspręsti taikiai, perduodami arbitražui toliau nustatyta tvarka. 2. Šalys gali nurodyti vieną arbitrą, kuris paskiriamas bendru susitarimu. Jei nesusitariama, paskiriamas arbitražo komitetas, kurį sudaro trys arbitrai. Šiuo atveju kiekviena šalis paskiria po vieną arbitrą. Tokiu būdu paskirti du arbitrai išrenka trečiąjį arbitrą, kuris pirmininkaus komitetui. Kiekviena šalis praneša kitai šaliai apie savo ketinimą kreiptis į arbitražą, kartu paskirdama savo arbitrą. Jei kita šalis per vieną mėnesį nuo pirmosios šalies pranešimo apie arbitro paskyrimą gavimo nepraneša pirmajai šaliai apie savo paskirtą arbitrą, pirmoji šalis gali pareikalauti, kad antrąjį arbitrą paskirtų Nuolatinio arbitražo teismo generalinis sekretorius. 3. Per vieną mėnesį nuo arbitrų paskyrimo šalys susitaria dėl arbitražo komiteto įgaliojimų, įskaitant jo darbo tvarką. Jei nesusitariama per šį laikotarpį, taip pat bet kokiais kitais klausimais, kurių neapima šie įgaliojimai, atsižvelgiant į susijusių subjektų pobūdį taikomos Nuolatinio arbitražo teismo Neprivalomosios arbitražo taisyklės, skirtos tarptautinėms organizacijoms ir valstybėms arba tarptautinėms organizacijoms ir privačioms šalims. 4 Arbitražo procesas vyksta Briuselyje. 5. Spręsdamas ginčą arbitras arba arbitražo komitetas remiasi dotacijos susitarimo, su 7BP susijusių [Euratomo] [Europos bendrijos ir Europos Sąjungos] teisės aktų, bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento ir jo įgyvendinimo taisyklių bei kitų [Euratomo ir Europos Sąjungos] [Europos bendrijos ir Europos Sąjungos] teisės aktų nuostatomis ir, subsidiarumo pagrindu, [įgaliojimus suteikiančio pareigūno, atsakingo pagal Europos Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymo vidaus taisykles, šalies] teise. Savo sprendime arbitras arba arbitražo komitetas išsamiai nurodo šio sprendimo pagrindą. 6. Arbitražo sprendimas yra galutinis ir privalomas šalims, kurios aiškiai sutinka atsisakyti teisės teikti bet kokios formos apeliacinius skundus ar reikalauti peržiūrėjimo. 7. Arbitras arba arbitražo komitetas šalims paskirsto išlaidas, įskaitant visas pagrįstas šalių išlaidas, susijusias su šiame straipsnyje nustatytu arbitražu. 8. Arbitražo procesuose vartojama anglų kalba. 36. KOMISIJOS NEPRIEŠTARAVIMAS FINANSAVIMO NEGAUNANČIŲ GAVĖJŲ NUOSAVYBĖS PERDAVIMUI ARBA IŠIMTINIŲ LICENCIJŲ SUTEIKIMUI Neatsižvelgdama į II.27 straipsnio 4 dalį ir II.32 straipsnio 8 dalį, Komisija neprieštarauja galutinių intelektinių išteklių nuosavybės perdavimui arba su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusios išimtinės licencijos suteikimui trečiajai šaliai, įsisteigusiai trečiojoje valstybėje, nedalyvaujančioje Septintojoje bendrojoje programoje, jei tai atlieka [Sąjungos] [Euratomo] finansinio įnašo negaunantys gavėjai ir numatoma perduoti nuosavybė ar licencija yra susijusios su jų sukauptais galutiniais intelektiniais ištekliais. 16

17 36B. (SKIRTA SU SAUGUMU SUSIJUSIEMS PROJEKTAMS) KOMISIJOS NEPRIEŠTARAVIMAS FINANSAVIMO NEGAUNANČIŲ GAVĖJŲ NUOSAVYBĖS PERDAVIMUI ARBA IŠIMTINIŲ LICENCIJŲ SUTEIKIMUI Neatsižvelgdama į II.27 straipsnio 4 dalį ir II.32 straipsnio 8 dalį, Komisija neprieštarauja galutinių intelektinių išteklių nuosavybės perdavimui arba su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusios išimtinės licencijos suteikimui trečiajai šaliai, įsisteigusiai trečiojoje valstybėje, nedalyvaujančioje Septintojoje bendrojoje programoje, jei tai atlieka [Sąjungos] finansinio įnašo negaunantys gavėjai ir numatoma perduoti nuosavybė ar licencija yra susijusios su jų sukauptais galutiniais intelektiniais ištekliais. 37. TEISĖS NAUDOTIS GALUTINIAIS INTELEKTINIAIS IŠTEKLIAIS EURATOMO TIKSLAIS Euratomas nemokamai naudojasi galutiniais intelektiniais ištekliais, sukauptais įgyvendinant projektą, dalyvaudamas derybose dėl tarptautinių mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo susitarimų branduolinės energetikos srityje, sudarydamas tokius susitarimus ir dalyvaudamas juose. Tokios prieigos teisės apima teisę išduoti papildomas licencijas naudotis minėtais galutiniais intelektiniais ištekliais trečiosioms šalims, dalyvaujančioms pagal atitinkamo bendradarbiavimo susitarimo nuostatas. 38. SPECIALUS ATVEJIS, KAI VIDURINIO UGDYMO BEI AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTAIGOS IR VIEŠOSIOS ORGANIZACIJOS ATLIEKA KOORDINATORIAUS VAIDMENĮ, O KOORDINATORIAUS ĮKURTAI, JO KONTROLIUOJAMAI ARBA SU JUO SUSIJUSIAI TREČIAJAI ŠALIAI SUTEIKIAMAS LEIDIMAS VALDYTI 5 straipsnyje minima banko sąskaita yra [įterpti trečiąją šalį, kuriai suteiktas leidimas valdyti] banko sąskaita. [Sąjungos] [Euratomo] finansinis įnašas mokamas [įterpti trečiąją šalį, kuriai suteiktas leidimas valdyti], kuri jį gauna koordinatoriaus vardu, o pastarasis jį gauna konsorciumo vardu. Kadangi šiam subjektui mokamas [Sąjungos] [Euratomo] finansinis įnašas, Komisija atleidžiama nuo įsipareigojimo mokėti. Koordinatorius šiam subjektui gali deleguoti II.2 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose minimas užduotis. Tik koordinatorius yra atsakingas už [Sąjungos] [Euratomo] finansinį įnašą ir už dotacijos susitarimo nuostatų laikymąsi. 39. ATVIRA PRIEIGA (SKIRTA TEMINĖMS SRITIMS SVEIKATA, ENERGETIKA, APLINKA (ĮSKAITANT KLIMATO KAITĄ), INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (2 IR 4 UŽDAVINIAI) IR SOCIALINIAI, EKONOMINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI, TAIP PAT VEIKLOS SRITIMS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS (E. INFRASTRUKTŪROS) IR MOKSLAS VISUOMENĖJE ) Be to, kas numatyta II.30 straipsnio 4 dalyje, leidžiant su galutiniais intelektiniais ištekliais susijusį mokslinį leidinį prieš arba po galutinės ataskaitos paskelbimo, gavėjai pateikia minėto leidinio išleistos versijos arba galutinio leidybai pateikto rankraščio elektroninę kopiją saugoti institucinėje arba teminėje saugykloje. Gavėjai privalo visomis išgalėmis stengtis užtikrinti, kad ši elektroninė kopija, saugoma šioje saugykloje, būtų elektroninėmis priemonėmis visiems laisvai prieinama: - iš karto, jei mokslinis leidinys paskelbiamas kaip laisvos prieigos, t. y. jo elektroninę versiją taip pat galima nemokamai gauti iš leidėjo, arba - per [X 6 ] mėn. nuo leidinio išleidimo. 6 X yra 6 mėnesiai teminėse srityse Sveikata, Energetika, Aplinka (įskaitant klimato kaitą) ir Informacinės ir ryšių technologijos (2 ir 4 uždaviniai) bei veiklos srityje Mokslinių tyrimų infrastruktūros (e. infrastruktūros) ir 12 mėn. teminėje srityje Socialiniai, ekonominiai ir humanitariniai mokslai bei veiklos srityje Mokslas visuomenėje. 17

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau