Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas Briuselis JMC/ab/bm M. KAIMO PLĖTROS PROGRAMŲ KRYPTIES LEADER PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMAS ĮGYVENDINIMO VADOVAS (RD12/10/2006 rev 3) Vadovo paskirtis ir struktūra Iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) m. laikotarpiu bus remiami visose valstybėse narėse vietos veiklos grupių įgyvendinami tarpvalstybiniai ir teritorijų bendradarbiavimo projektai. Pagrindinė šio vadovo paskirtis padėti valstybių narių valdžios institucijoms ir vietos veiklos grupėms įgyvendinti kaimo plėtros programų priemonę Bendradarbiavimas (Reglamento (EB) Nr. 1698/ straipsnio b punktas ir 65 straipsnis. Bendradarbiavimas kelia daugybę praktinių klausimų: kaip susirasti partnerį, kaip partneriams pasidalyti darbą ir atsakomybę. Šiuo vadovu taip pat siekiama pateikti rekomendacijų vietos veiklos grupėms ir kitiems vietos subjektams, dalyvaujantiems rengiant ir įgyvendinant bendradarbiavimo projektus. Jame atsižvelgiama į įgyvendinant Bendrijos iniciatyvas Leader įgytą patirtį, pagrindžiančią prielaidą, kad bendradarbiavimo matmuo didina rezultatų vertę. Šį vadovą reikėtų laikyti orientaciniu informaciniu dokumentu, jame nenustatoma jokių naujų teisinių taisyklių. Reikėtų pažymėti, kad Bendrijos teisės aiškinimas visais atvejais išlieka Europos Teisingumo Teismo prerogatyva. Turinys I skyrius Įvadas. Krypties Leader priemonė Bendradarbiavimas 1

2 II skyrius Įvairūs bendradarbiavimo projektų atrankos būdai - Vietos veiklos grupių vykdoma atranka - Vadovaujančiosios institucijos vykdoma atranka III skyrius Bendrosios visų projektų nuostatos - Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai ir išlaidos - Finansavimo reikalavimus atitinkantys bendradarbiavimo partneriai - Koordinuojančios vietos veiklos grupės vaidmuo - Kiekvieno partnerio vaidmuo - Tinklų kūrimo poveikis IV skyrius Teritorijų bendradarbiavimo projektas - Bendradarbiaujančios įstaigos - Reikalavimus atitinkantys veiksmai V skyrius Tarpvalstybinis bendradarbiavimo projektas - Tarpvalstybinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje - Informacijos apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektų tvirtinimą mainai - Tarpvalstybinis bendradarbiavimas su trečiųjų šalių teritorijomis VI skyrius I priedas II priedas Kodėl naudingas bendradarbiavimo susitarimas Bendradarbiavimo susitarimo pavyzdys Tarpvalstybiniams bendradarbiavimo projektams skirta informacijos mainų forma 2

3 I skyrius. Įvadas. Krypties Leader priemonė Bendradarbiavimas Priemonė Bendradarbiavimas yra viena iš trijų krypties Leader priemonių. Bendradarbiavimas yra daugiau negu tinklų kūrimas. Pagal šią priemonę vietos veiklos grupė yra remiama ir skatinama imtis bendros veiklos su kita Leader grupe arba grupe, kurios veiklos metodai panašūs, kitame regione, kitoje valstybėje narėje ar net trečiojoje šalyje. Komisija tikisi, kad kaimo vietovių bendradarbiavimas duos daug papildomos naudos. Bendradarbiavimas suprantamas kaip vietos plėtros strategijos dalis, o ne kaip papildomas strategijos elementas. Bendradarbiavimas gali praplėsti vietos dalyvių akiratį ir padėti jiems tobulinti savo vietos strategijas. Bendradarbiaujant peržengus nustatytas sienas buvo gauta naujos informacijos ir pasisemta naujų idėjų, pasimokyta iš kitų regionų arba valstybių, skatinamas bei remiamas naujovių diegimas, įgyta įgūdžių ir būdų geresniems rezultatams pasiekti. Todėl bendradarbiavimas laikomas labai svarbiu pažangos veiksniu, nes abipusiai mainai yra naudingi. Svarbiausias laukiamas bendradarbiavimo rezultatas yra mokymasis vienų iš kitų. Nors bendradarbiauti tarpregioniniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ne visada lengva, bendradarbiavimas dažnai yra veiksmingiausias būdas pasiekti rezultatų, susijusių su naujovių diegimu ir pajėgumų didinimu. Daugiau vietos veiklos grupių turėtų mokytis bendradarbiaudamos, įskaitant ir tas vietos veiklos grupes, kurios iki šiol turėjo nedaug (ar neturėjo jokios) bendradarbiavimo patirties. Dėmesys tarpvalstybiniam ir tarpteritoriniam aspektams vietos iniciatyvose taip pat padeda kurti ES tapatybę greta vietos, regioninės ir nacionalinės tapatybės. Bendradarbiavimo veiklos rėmimas ir valdymas užima daugiau laiko, reikia skirti daugiau žmogiškųjų išteklių planavimui ir valdymui. Valstybės narės turi būti pasirengusios šiuo tikslu skirti atitinkamus techninės pagalbos išteklius. Konkretūs bendradarbiavimo projektai turėtų duoti vietovei realios papildomos naudos. Bendradarbiavimo veiksmai gali būti švelnaus poveikio ir (arba) produktyvūs veiksmai. Bendradarbiaudamos Leader grupės gali sustiprinti savo veiklą vietos lygmeniu, bendradarbiavimas gali padėti spręsti tam tikras problemas arba didinti vietos išteklių vertę. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant įmanoma pasiekti kritinę masę, būtiną, kad tam tikras projektas taptų perspektyvus, arba paskatinti papildomus veiksmus, pavyzdžiui, bendrą Leader grupių rinkodarą keliuose regionuose, kurių vietovių specializacija tam tikri produktai (pvz., kaštainiai, vilna ar kt.), arba bendrų turizmo iniciatyvų, grindžiamų bendru kultūros paveldu (keltų, romėnų ar kt.), kūrimą. Bendradarbiavimo projektų rėmimo procedūros gali skirtis įvairiose valstybėse narėse, tačiau svarbu atlikti šias procedūras tokiomis sąlygomis, kuriomis būtų atsižvelgiama į laipsnišką bendradarbiavimo pobūdį. Vietos veiklos grupių bendradarbiavimas yra dviejų etapų procesas: 1) Parengiamieji veiksmai: Šiais veiksmais, atliekamais iki bendradarbiavimo projekto pradžios, palengvinama galimų partnerių paieška (pvz., nacionalinės tinklų kūrimo priemonės) ir padedama planuoti bendrą veiklą (parengiamoji techninė pagalba). Reikia turėti omenyje, kad, atlikus šio pobūdžio veiksmus, ne visada pradedama konkreti bendra veikla (tai lemia įvairios priežastys). 2) Bendros veiklos planavimas ir įgyvendinimas. Reikėtų skatinti bendradarbiavimo partnerystes bendriems produktams kurti. Bendradarbiavimas turi apimti konkretų bendrą projektą, kuriam vadovautų už koordinavimą atsakinga koordinuojanti vietos veiklos grupė. Praktinis bendradarbiavimas gali turėti du, dažnai vienas kitą papildančius, tikslus: pasiekti reikiamą kritinę masę, kad bendras projektas taptų perspektyvus, ir nustatyti vienas kitą papildančius veiksnius. Pagal kryptį Leader galimas dviejų rūšių bendradarbiavimas: Teritorijų bendradarbiavimas tai tos pačios valstybės narės įvairių kaimo vietovių bendradarbiavimas. Taip bendradarbiauti gali Leader grupės, taip pat ir kitos vietos grupės, taikančios panašų dalyvavimą skatinantį metodą (žr. IV skyriaus 1 dalį); 3

4 Tarpvalstybinis bendradarbiavimas tai bendradarbiavimas tarp mažiausiai dviejų valstybių narių Leader grupių arba bendradarbiavimas su trečiųjų šalių grupėmis, taikančiomis panašų veiklos metodą. Pagal kompetenciją valstybių narių vadovaujančiosios institucijos turėtų: remdamosi aiškiomis gairėmis, aiškiai informuoti vietos veiklos grupes apie bendradarbiavimo finansavimo galimybes, užtikrinti kuo paprastesnį ir lankstesnį paraiškų teikimo procesą ir, tinkamais atvejais, atrinkti parengiamosios techninės pagalbos gavėjus ir bendradarbiavimo projektus. Nacionaliniai tinklai turėtų: organizuoti vietos veiklos grupėms skirtus seminarus bendradarbiavimo tema, sukurti gerosios patirties pavyzdžių rinkimo sistemas, suteikti galimybę naudotis partnerių paieškos priemone ir reguliariai skelbti pranešimus tarpvalstybiniams partneriams, teikti techninę pagalbą (individualias konsultacijas) vietos veiklos grupėms, palaikyti nuolatinį ryšį su kitais nacionaliniais tinklais. Europos lygmeniu Komisija: sukurs priemonę, padedančia ieškoti tarpvalstybinio bendradarbiavimo partnerių, organizuos europinius Leader seminarus, kuriuose skatinamas bendradarbiavimas, vietos veiklos grupėms, organizuos keitimąsi informacija apie tvirtinamus tarpvalstybinius bendradarbiavimo projektus, parengs tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skirtą (-us) vadovą (-us), glaudžiai bendradarbiaudama su nacionaliniais tinklais sukurs gerosios patirties rinkimo ir sklaidos sistemą. II SKYRIUS. ĮVAIRŪS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAI Užbaigus oficialią atrankos procedūrą valstybėje narėje, apie jos rezultatus bus pranešama partneriams ir (arba) kitoms vadovaujančiosioms institucijoms. Šie informacijos mainai yra būtini, nes įgyvendinti projektą (pvz., atlikti mokėjimus) galima pradėti tik tada, kai užbaigiamos visos susijusios atrankos procedūros. Pagrindinis skirtumas nuo bendradarbiavimo projektų pagal programą Leader+ yra toks, kad dabar bendradarbiavimą galima įtraukti į vietos plėtros strategijas pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/ straipsnio 4 dalį. Šiuo atveju vietos veiklos grupė praneša apie ketinimą bendradarbiauti savo strategijoje numatytoje (-se) srityje (-se), tačiau neprivalo nurodyti konkrečių partnerių, nes valstybės narės juos patvirtina keliais etapais. Bendradarbiavimo projektus pagal programas, kuriose pasirinkta taikyti šį modelį, atrenka vietos veiklos grupės. Valstybė narė gali rinktis kitą įgyvendinimo modelį, pagal kurį atranką vykdytų vadovaujančioji institucija. Taip pat įmanoma pagal vieną programą vienu metu įgyvendinti abu modelius: jei vietos veiklos grupės yra įtraukusios bendradarbiavimą į savo vietos plėtros strategijas, jos pačios vykdo projektų atranką, tačiau jei 4

5 projektus pasiūlo vietos veiklos grupės, neįtraukusios bendradarbiavimo į savo strategijas, tuomet atranką vykdo administracinės struktūros. Vadovaujančioji institucija arba, kai tinka, vietos veiklos grupė ypač daug dėmesio skirs projektų kokybei, apie kurią galima spręsti iš partnerių dalyvavimo platumo, siūlomų priemonių svarbos įgyvendinant projekto tikslus, metodikos veiksmingumo, biudžeto aiškumo ir siūlomo projekto valdymo. Valstybės narės turėtų patikrinti, ar projektui neteikiama parama pagal kitą Bendrijos programą (pvz., ERPF bendradarbiavimo tikslą). Vietos veiklos grupių vykdoma atranka Pagal šį įgyvendinimo modelį iš apačios į viršų metodas taikomas ir bendradarbiavimui. Bendradarbiavimo veikla įtraukiama į vietos plėtros strategiją kaip vienas iš jos prioritetų. Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/ straipsnio 4 dalį senosiose valstybėse narėse atrenkant vietos veiklos grupes pirmenybė teikiama toms vietos veiklos grupėms, kurios į savo vietos plėtros strategijas įtraukė bendradarbiavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/ straipsnio 4 dalį. Atrinkus vietos plėtros strategijas, jas parengusioms vietos veiklos grupėms skiriami išankstiniai asignavimai pagal priemonę Bendradarbiavimas bendradarbiavimo projektams finansuoti. Šiuo atveju grupei iš anksto paskiriama asignavimų suma (įrašyta arba neįrašyta į jos biudžetą), kurią ji turi skirti planuojamiems projektams. Vietos veiklos grupė pasirenka bendradarbiavimo projektą kaip ir bet kurį kitą projektą vietos plėtros strategijai įgyvendinti; vėliau jį oficialiai patvirtina programos institucijos, atlikusios oficialias teisines patikras (atitikties reikalavimams kontrolę). Vadovaujančiųjų institucijų vykdoma atranka Kai tiesioginę projektų atranką vykdo vadovaujančioji institucija, ji nustatytomis dienomis paskelbia kvietimus teikti paraiškas arba vykdo bet kuriuo metu teikiamų projektų atranką. Bendradarbiavimo projektus ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. kompetentingai institucijai gali teikti vietos veiklos grupės arba, kai kuriose programose, koordinatorius (jei toje pačioje programoje dalyvauja keletas partnerių). Šios paraiškos rengiamos kiekvienoje programoje nustatyta forma. Projektų, kuriuos privalo patvirtinti įvairios nacionalinės ar regioninės administracijos, rengimą reikėtų padaryti sklandesnį atitinkamomis nuostatomis; pvz., dėl laikinojo patvirtinimo laukiant, kol per pagrįstą laikotarpį projektą patvirtins kitos vadovaujančiosios institucijos. III skyrius. Bendrosios visų projektų nuostatos 1) Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai ir išlaidos Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/ straipsnio 3 dalį finansavimo reikalavimus atitinka įvairūs veiksmai: - parengiamoji techninė pagalba, - bendradarbiavimo projekto įgyvendinimas. Finansavimo reikalavimus atitinka tik bendrų veiksmų ir bendrų struktūrų veiklos išlaidos. Veiklos skatinimo (angl. animation) išlaidos gali būti finansuojamos visose bendradarbiaujančiose vietovėse. Parengiamoji techninė pagalba Parengiamieji veiksmai gali būti finansuojami programos lygmeniu, teikiant techninę pagalbą (nacionaliniame tinkle) arba pagal Bendradarbiavimo priemonę (parengiamoji techninė pagalba). Parengiamoji techninė pagalba teikiama parengiamajame projekto etape. Iš įgyvendinant programas Leader II ir Leader+ įgytos patirties matyti, kad projektų neįmanoma įgyvendinti be techninės pagalbos, todėl į daugelį programų įtraukta tokio pobūdžio speciali pagalba teritorijų ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui planavimo etape, skirta palengvinti partnerių paiešką, ryšio su jais užmezgimą ir suteikti techninę pagalbą projekto bylos rengimo klausimais. 5

6 Tais atvejais, kai bendradarbiavimą sunku pradėti, primygtinai rekomenduojama įtraukti parengiamosios techninės pagalbos elementą, taikytiną kaip paramos sistema visu programavimo laikotarpiu, į visas programas. Iš esmės ši techninė pagalba suteikiama anksčiau negu pradedamas bendradarbiavimo projektas ( išankstinės išlaidos). Iš šiai pagalbai skirtų lėšų negalima finansuoti partnerių susitikimų organizavimo išlaidų tada, kai jau sukurta tvirta susitarimu pagrįsta partnerystė. Išlaidos šiems susitikimams įgyvendinimo etapu bus įtraukiamos į projekte numatytas veiklos skatinimo išlaidas. Kai kurioms vietos veiklos grupėms gali neprireikti parengiamosios techninės pagalbos jos gali pasirengti įgyvendinti bendrą veiklą remdamosi praėjusiu programavimo laikotarpiu atliktu parengiamuoju darbu. Išankstinėmis išlaidomis gali būti laikomos su galimų partnerių susitikimais (siekiant dalytis patirtimi) susijusios išlaidos (pvz., kelionės, apgyvendinimo išlaidos, atlyginimai vertėjams žodžiu) ar pasirengimo projektui išlaidos (pvz., projekto galimybių studija, konsultacijos konkrečiais klausimais, vertimo raštu išlaidos, papildomo personalo išlaidos). Siekiant palengvinti bendradarbiavimo pradžią, rekomenduojama taikyti specialią atskirą procedūrą, kuri skirtųsi nuo projektų atrankos procedūros; parengiamoji techninė pagalba įgyvendinama taikant administracinę atrankos procedūrą (dotacija skiriama atrinktoms vietos veiklos grupėms po projektų paraiškų pateikimo) arba vietos veiklos grupių vietoje vykdomą atrankos procedūrą, kuriai jos skiria dalį biudžeto, numatyto jų vietos plėtros strategijoms įgyvendinti. Taikant pirmąjį įgyvendinimo modelį, siekiant procesą padaryti sklandesnį, siūloma leisti pateikti dokumentus bet kuriuo metu po to, kai parengiama paraiška. Valstybės narės gali nustatyti parengiamajai techninei pagalbai skiriamos dotacijos viršutinę ribą kaip didžiausią bendrų projekto išlaidų procentinę dalį. Tačiau tuo atveju, kai bendros projekto išlaidos dar nežinomos, valstybės narės gali nuspręsti, kad tinkamiau nustatyti didžiausią dotacijos sumą kiekvienam partneriui. Bendra veikla Bendradarbiavimo projektas tai konkreti veikla, turinti aiškiai nustatytus rezultatus ir duodanti naudos teritorijoms; su Leader vietove susijusios išlaidos nebūtinai reiškia pačioje vietovėje patirtas išlaidas. Bendra veikla reiškia bendrai įgyvendinamą veiklą. Bendros veiklos turinys gali apimti labai įvairias veiklos sritis, atitinkančias finansavimo reikalavimus pagal kurią nors kryptį (-is), įgyvendinamą (-as) taikant Leader metodą. Tinkamais finansuoti bendrais veiksmais taip pat gali būti siekiama didinti pajėgumus, perduoti vietos plėtros patirtį, pavyzdžiui, leidžiant bendrus leidinius, rengiant mokymo seminarus ir programų vadovų bei personalo mainus, kuria remiantis pradedami taikyti bendri metodai bei darbo būdai arba planuojamas bendras ar koordinuojamas darbas plėtros srityje. Bendros struktūros taikymas Bendros struktūros taikymas yra labiausiai integruota bendradarbiavimo forma. Nauja bendra struktūra galėtų būti bet kokia įstaiga, turinti atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pripažintą teisinį statusą. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo atveju tai gali būti Europos ekonominių interesų grupė (EEIG). Viena iš išankstinių sąlygų, kuriant tokią struktūrą yra tai, kad patys partneriai turi būti teisinę formą turinčios struktūros. 6

7 2) Finansavimo reikalavimus atitinkantys bendradarbiavimo partneriai Bendradarbiavimo veikloje turi dalyvauti bent viena pagal kryptį Leader išrinkta vietos veiklos grupė. Už bendradarbiavimo įgyvendinimą atsako pagal kryptį Leader atrinkta koordinuojanti vietos veiklos grupė (Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/ straipsnio 1 dalis). Bendradarbiauti gali partnerystės, kurioms taikoma Reglamento (EB) Nr. 1698/ straipsnio e punkto nuostata (viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės), ir kitos kaimo vietos grupės, kurių organizacijai būdingi šie požymiai: a) vietos grupė, kuri veikia kaimo plėtros srityje ir kuri geba parengti geografinės teritorijos plėtros strategiją, b) tokios vietos grupės organizacija pagrįsta vietos subjektų partneryste. Reikėtų pažymėti, kad partnerystėms pagal 59 straipsnio e punktą neskiriama specialių lėšų bendradarbiavimui koordinuoti; todėl šiuo tikslu reikėtų pasinaudoti IV krypties priemone Bendradarbiavimas. Reikėtų pažymėti, kad projektą praktiškai įgyvendinti gali ne tik pačios vietos veiklos grupės jį gali įgyvendinti ūkio subjektai (arba projektų rengėjai), kuriuos vietos veiklos grupės nurodo bendradarbiavimo susitarime (žr. III skyriaus 5 dalį). 3) Koordinuojančios vietos veiklos grupės vaidmuo ( veiklos skatinimas ) Projektą koordinuojančiai Leader grupei tenka galutinė atsakomybė už projekto įgyvendinimą; per šią grupę palaikomi ryšiai su nacionalinėmis ir (arba) regioninėmis valdžios institucijomis, ji teikia reikiamą informaciją dėl finansavimo paraiškų ir informaciją apie realią pažangą. Kiekvieno bendradarbiavimo projekto įgyvendinimą prižiūri ir koordinuoja vadovaujanti grupė, paskirta remiantis bendradarbiavimo susitarimu projekte dalyvaujančių grupių. Kad koordinuojanti grupė atliktų tikrą vadovo vaidmenį, jai turi būti skirtos tam tikros būtiniausios funkcijos. Susitarimu jai gali būti suteikta papildomų funkcijų. Koordinuojanti grupė paprastai atlieka šias aktyvaus pritaikymo užduotis: - prižiūri ir koordinuoja projekto rengimą, įskaitant bendradarbiavimo susitarimo, kuriame pristatomas bendradarbiavimo projektas, rengimą (projekto apibūdinimą ir įvairių jame dalyvaujančių vietos veiklos grupių įsipareigojimų apibrėžimą), - atlieka projekto finansinį koordinavimą renka kiekvienos grupės teikiamą informaciją apie jos paraiškas finansavimui gauti (vėliau su šia informacija gali susipažinti kiekviena grupė ir susijusios regioninės arba nacionalinės valdžios institucijos), - siekdama užtikrinti tinkamą bendro projekto įgyvendinimą, prižiūri ir koordinuoja projekto ir užduočių, už kurias atsako kiekvienas partneris, įgyvendinimą, - remia ir stebi bendradarbiavimo projektą (finansinę pažangą patirtas išlaidas ir gautas pajamas; grupių mainų organizavimą; rengiamą įgyvendinimo dokumentaciją), - vadovaujanti Leader grupė tikrina įsipareigojimų, prisiimtų kiekvienos Leader grupės, siekiant tinkamai įgyvendinti bendrą projektą, laikymąsi. Vykdant šias užduotis patirtos išlaidos yra bendradarbiavimo projekto, finansuojamo pagal programos priemonę Bendradarbiavimas, dalis. 4) Kiekvieno partnerio vaidmuo bendradarbiavimo projekte Partneriai turėtų taip pasiskirstyti užduotis ir išlaidas, kad projekto veikloje dalyvautų kiekvienas partneris; pagal bendradarbiavimo susitarimą kiekvienas partneris už savo įsipareigojimų įvykdymą yra atsakingas kitoms grupėms ir vadovaujančiai grupei (žr. I priedą). Kiekvienai grupei tenka administracinė ir finansinė atsakomybė už veiksmus, kuriems ji vadovauja. Taigi grupė atsako už preliminaraus finansavimo plano parengimą ir derybas su dalinio finansavimo teikėjais. Ji 7

8 taip pat atsako už visų apskaitos dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas ir dalinio viešojo finansavimo pobūdį, saugojimą ir pateikimą regioninėms arba nacionalinėms valdžios institucijoms. Kaip minėta, dalis bendradarbiavimo projekto išlaidų gali būti patiriamos per įvairias vietos veiklos grupės struktūras (pvz., vietos veiklos grupės partnerystės narį) ar tos vietos veiklos grupės teritorijos kaimo subjektą. 5) Tinklų kūrimo poveikis Techninė pagalba bendradarbiavimui gali būti skiriama pagal nacionalinio tinklo veiksmų planą kaip techninė pagalba (Reglamento (EB) Nr. 1698/ straipsnis). Tarp priežasčių, dėl kurių kiekvienoje programoje sukuriamas visų vietos veiklos grupių tinklas, yra jų bendradarbiavimo (teritorijų lygmeniu) skatinimas ir palengvinimas. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo atveju Europos kaimo vietovių tinklas padės teikiant parengiamąją techninę pagalbą: kai šis tinklas pradės veikti, jis turėtų skatinti šio pobūdžio bendradarbiavimą. Skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą taip pat bus labai svarbus nacionalinių tinklų vaidmuo. Todėl rekomenduojama nacionalinio tinklo interneto svetainėje paskelbti partnerių paieškos puslapį. Galima skirti daugiau dėmesio tiksliam dalyko, kurį partnerių ieškančios vietos veiklos grupės norėtų vystyti bendradarbiaudamos, apibūdinimui ir jų įgytai patirčiai šioje srityje; Leader Bendrijos iniciatyvų patirtis rodo, kad ne visada lengva rasti tinkamą partnerį, kuris atitiktų lūkesčius ir turėtų reikiamo lygio įgūdžių, žinių ir praktinės patirties. Siekiant atsižvelgti į tarpvalstybinio bendradarbiavimo poreikius, informaciją reikėtų išversti į anglų kalbą. IV SKYRIUS. TERITORIJŲ BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS 1) Bendradarbiaujančios įstaigos Bendradarbiaujant vienos valstybės narėms teritorijoms turi dalyvauti bent viena pagal kryptį Leader atrinkta vietovė. Siekiant skatinti metodo Leader sklaidą, partnerystėje gali dalyvauti ir vietos viešojo bei privačiojo sektorių partnerystės, atrinktos pagal III kryptį (Reglamento (EB) Nr. 1698/ straipsnio e punktas) arba kitos valstybės narės pripažintos kaimo grupės, kurių organizacija panaši į Leader grupių. Apibrėžiant, kas yra kita kaimo vietovė, kurios organizacija panaši į Leader, kartu su valstybių narių oficialaus pripažinimo kriterijais galima atsižvelgti ir į šiuos aspektus: - vietos grupė veikia kaimo plėtros srityje ir geba parengti tam tikros geografinės teritorijos plėtros strategiją; - šios grupės organizacijos pagrindas atvira ir plati partnerystė, kurioje dalyvauti skatinami vietos subjektai. Grupę turėtų sudaryti kelių socialinių ir ekonominių sektorių, įskaitant asociacijas, atstovai. Grupė turėtų parengti savo konkrečią plėtros politiką; - grupė turėtų siekti kurti tinklą kartu su kitomis grupėmis. 2) Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai Be veiksmų pagal labai konkrečią temą, kuriems įgyvendinti reikia didesnės teritorijos negu dalyvaujančių vietos veiklos grupių teritorijos, pagal priemonę Bendradarbiavimas galės būti finansuojami tik tie veiksmai, kurie skirti pagal kryptį Leader atrinktoms teritorijoms. Tačiau finansavimo reikalavimus atitinka visų dalyvaujančių vietovių bendradarbiavimo koordinavimo išlaidos. Manoma, kad projekto koordinavimas apima koordinavimo užduotis, reikalingas projektui įgyvendinti (susitikimas su partneriais; koordinuojančios grupės administracinės ir finansinės su koordinavimu susijusios užduotys; teisinis bendradarbiavimo susitarimo apibrėžimas ir (arba) bendradarbiavimo struktūrai taikoma bendra teisinė sistema). Partneriams rekomenduojama pasidalyti koordinavimo išlaidų finansavimą 8

9 remiantis bendradarbiavimo susitarimu. Tai reiškia, kad projektą įgyvendinti galima pradėti tik tada, kai patvirtinamos visų partnerių dotacijos. V SKYRIUS. TARPVALSTYBINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS Tarpvalstybinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje skiriamas nuo bendradarbiavimo, kuriame dalyvauja ne valstybė narė. 1) Tarpvalstybinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje Tarpvalstybinis bendradarbiavimas apima bent dvi vietos veiklos grupes, įsikūrusias dviejose valstybėse narėse, iš kurių bent viena yra atrinkta pagal kryptį Leader. Kaip ir teritorijų bendradarbiavimo atveju, bendradarbiauti galės grupės, atrinktos pagal kaimo plėtros programų III kryptį (ne Leader viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, minimos Reglamento Nr. 1698/ straipsnio e punkte). Koordinuojančios vietos veiklos grupės, atrinktos pagal kryptį Leader, vykdomas bendras projekto koordinavimas galės būti finansuojamas pagal kryptį Leader. Kitos išlaidos, susijusios su kitų grupių (59 straipsnio e punktas) vietovėmis ar bet kokiomis kitomis kaimo vietovėmis, kurių organizacija panaši į Leader, turėtų būti finansuojamos ne pagal kryptį Leader. Pagal partnerių bendradarbiavimo susitarimą (žr. toliau) už projekto koordinavimą atsako koordinuojanti vietos veiklos grupė. Kiekviena grupė partnerė turėtų būti atsakinga už ryšius su jos priežiūros institucijomis ir prisiimti finansinę atsakomybę už projekto dalies įgyvendinimą savo teritorijoje. 2) Informacijos apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektų tvirtinimą mainai Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/ straipsnio 5 dalį valstybės narės praneša Komisijai apie patvirtintus tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Šio įpareigojimo tikslas padidinti projektų tvirtinimo proceso skaidrumą valstybėse narėse ir pagreitinti tvirtinimo procedūrą. Paskirtosios kompetentingos institucijos turėtų naudoti bendrą tarpvalstybiniam bendradarbiavimo projektui skirtą informacijos mainų formą, pateiktą II priede. Europos kaimo plėtros tinklo vaidmuo bus suteikti pagalbą remiantis kompetentingų institucijų pateikta informacija sukurti tvirtinamų tarpvalstybinių bendradarbiavimo projektų Europos duomenų bazę. Paprastai reikėtų taikyti šią procedūrą: 1 žingsnis. Bendradarbiavimo projekte ketinanti dalyvauti vietos veiklos grupė (VVG) kompetentingai institucijai pateikia paraišką tvirtinti (jei projektą atrenka vietos veiklos grupė) arba atrinkti ir tvirtinti. Kompetentinga institucija gali suteikti vietos veiklos grupei laikinąjį patvirtinimą. Laikinasis patvirtinimas, galiojantis ne ilgiau kaip 6 9 mėnesius, laikomas galutiniu patvirtinimu, jei visi partneriai iš savo institucijų gauna patvirtinimus. 2 žingsnis. Programos kompetentinga institucija (vadovaujančioji institucija arba mokėjimo agentūra) praneša Komisijai apie bet kokio tarpvalstybinio bendradarbiavimo (bendros veiklos) projekto laikinąjį patvirtinimą, užpildydama tarpvalstybiniam projektui skirtą informacijos mainų formą (ji turi būti siunčiama per SFC 2007). Kompetentinga institucija taip pat turėtų paskirti kompetentingos institucijos asmenį ryšiams. 3 žingsnis. Kompetentinga institucija turi galimybę gauti patvirtintų tarpvalstybinių bendradarbiavimo projektų Europos duomenų bazės duomenis, kad galėtų sekti kitų valstybių narių tvirtinimo procedūrų eigą. Kompetentinga institucija savo tvirtinimą galutinai patvirtina gavusi įrodymus apie kitų valstybių narių kompetentingų institucijų suteiktus patvirtinimus. Šis etapas netaikomas tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektui, kuriame dalyvauja tik viena valstybė narė ir kuris taikomas tik vienai trečiosios šalies vietovei. 3) Tarpvalstybinis bendradarbiavimas su trečiųjų šalių vietovėmis Tarpvalstybiniame bendradarbiavime su trečiosios šalies vietove turi dalyvauti bent viena pagal kryptį Leader atrinkta vietovė. Jei pagal kryptį Leader atrinkta vietovė bendradarbiauja su šalies, kuri nėra 9

10 Bendrijos narė, vietove, kurios organizacija pagrįsta Leader metodu, tuomet su Leader vietove susijusios išlaidos (koordinavimo ir bendro projekto dalis, Leader vietovės prisiimama remiantis bendradarbiavimo susitarimu, pvz., Leader vietos veiklos grupės dalyvavimas partnerių susitikimuose; bendro projekto taikymas jos vietovėje) gali būti finansuojamos. Kitaip tariant, su Leader vietove susijusios išlaidos nebūtinai reiškia pačioje vietovėje patirtas išlaidas. Su Leader vietove nesusijusios išlaidos, patiriamos trečiosios šalies vietovėje, neatitinka finansavimo reikalavimų. Bendradarbiavime dalyvaujančios ne Bendrijos vietovės apibrėžtis turėtų atitikti Leader metodą (žr. apibrėžtį IV skyriaus 1 dalyje). VI SKYRIUS. KODĖL NAUDINGAS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS Iš bendradarbiaujant pagal Leader programas įgytos patirties aiškiai matyti, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą valdymą, svarbu pačioje projekto pradžioje iškelti aiškius tikslus, kurių bus siekiama, pasidalyti atsakomybę (už valdymą, koordinavimą, stebėseną ir vertinimą) ir bendradarbiavimo partnerystės finansinius įnašus. Todėl visus šiuos aspektus galima tiksliai nustatyti oficialiu bendradarbiavimo susitarimu, kuris padeda užtikrinti skaidrų valdymą ir aiškius abipusius įsipareigojimus. Bendradarbiavimo susitarimas yra bendras dokumentas, turintis teisinę formą, pripažįstamą vienoje iš dalyvaujančių šalių, ir pasirašytas visų partnerių (įskaitant koordinuojančią vietos veiklos grupę). Šiame dokumente turėtų būti aiškiai išdėstyti projekto tikslai, iniciatyvos, kurios bus įgyvendintos siekiant šių tikslų, kiekvieno partnerio vaidmuo įgyvendinant projektą ir finansinis įnašas. Bendradarbiavimo susitarimu bus nustatomos visos bendros priemonės viso biudžeto dalys. Šiame dalyvaujančių valstybių narių kalbomis parengtame dokumente išdėstomas projekto bendradarbiavimo turinys ir kiekvienos vietos veiklos grupės skiriamas finansinis bei techninis įnašas jam įgyvendinti. Šiame bendradarbiavimo susitarime turėtų būti: rašytinis partnerių pasižadėjimas kartu su koordinuojančios veiklos grupės ir vietos veiklos grupių partnerių ar kitų vietos grupių pavadinimais ir adresais; išsamus bendradarbiavimo projekto aprašymas, kuriame nurodyti: projekto tikslai; priemonės, kuriomis bus siekiama šių tikslų; galimi pagalbos gavėjai; kiekvieno partnerio vaidmuo organizuojant ir įgyvendinant projektą (kai tinka techninių organizacijų, kurioms pavesta atlikti tam tikrus veiksmus, pavadinimai); projekto organizavimo ir stebėjimo susitarimai; numatomi daugiašalio projekto rezultatai; bendras suplanuotas biudžetas ir kiekvieno partnerio finansinis įnašas; preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis; taikomą teisę ir kompetentingus teismus tuo atveju, jei kiltų ginčas tarp projekto šalių, partneriai arba veiklos grupė rinksis savo nuožiūra: tai gali būti kurio nors partnerio ar veiklos grupės buveinės, pagrindinės veiklos vietos arba projekto įgyvendinimo teritorija. Paprastai pirmenybė bus teikiama koordinuojančios veiklos grupės pagrindinei veiklos vietai; partneriams pageidaujant įtraukiamas straipsnis, pagal kurį prie projekto leidžiama prisijungti naujoms vietos veiklos grupėms ar kitoms grupėms; procedūra, kuria leidžiama iš dalies keisti susitarimą. 10

11 Šio vadovo I priede pateiktas bendradarbiavimo susitarimo pavyzdys. Į jį įtrauktas techninis priedas, kuriame reikėtų išsamiai apibūdinti projektą. Pačiame susitarime pateiktos tik bendrosios sutartinės sąlygos. 11

12 . I PRIEDAS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO PAVYZDYS Bendradarbiavimo projekto pavadinimas: Pareiškimas: Toliau nurodyti asmenys, atstovaujantys vietos veiklos grupėms partnerėms, pasižada įgyvendinti apibūdintą bendradarbiavimo projektą ir patvirtina, kad jame pateikta informacija teisinga. Taikoma teisė ir kompetentingas teismas: Šiam susitarimui taikoma.. teisė. 1. BET KOKS ŠALIŲ GINČAS, KILĘS DĖL SUSITARIMO AIŠKINIMO AR TAIKYMO, KURIO NEĮMANOMA IŠSPRĘSTI TAIKIAI, PERDUODAMAS TEISMAMS. 2. STRAIPSNIS, KURIUO LEIDŽIAMA ĮTRAUKTI NAUJUS PARTNERIUS ( NORINČIOS DALYVAUTI LEADER VIETOS VEIKLOS GRUPĖS AR KITOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS GALI BŪTI ĮTRAUKTOS IŠ DALIES PAKEIČIANT ŠĮ SUSITARIMĄ ). 12

13 3. STRAIPSNIS, KURIUO LEIDŽIAMA DARYTI KITUS PAKEITIMUS. 4. PARAŠAI Koordinuojančios Leader vietos veiklos grupės pavadinimas: Atstovo vardas, pavardė: Pareigos: Data: Vieta (adresas, nurodant šalį): Parašas: 13

14 Leader vietos veiklos grupės arba kitos vietos veiklos grupės Nr. 1 pavadinimas: Atstovo vardas, pavardė: Pareigos: Data: Vieta (adresas, nurodant šalį): - Parašas: Leader vietos veiklos grupės arba kitos vietos veiklos grupės Nr. n pavadinimas: Atstovo vardas, pavardė: Pareigos: Data: Vieta (adresas, nurodant šalį): Parašas: 14

15 BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO PRIEDAS PROJEKTO APIBŪDINIMAS Bendradarbiavimo projekto pavadinimas: BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO PARTNERIAI Duomenys ryšiams: Pagal kryptį Leader pasirinktos koordinuojančios vietos veiklos grupės pavadinimas: Pirmininko vardas, pavardė: Šią formą nagrinėjančio asmens ryšiams vardas, pavardė: Už vietos programą atsakinga organizacija: 15

16 Asmens ryšiams adresas: Tel.: Faksas: E. paštas: Kokiomis kalbomis kalba / supranta: Duomenys ryšiams: Leader vietos veiklos grupės arba kitos vietos veiklos grupės Nr. 1 pavadinimas: Pirmininko vardas, pavardė: Šią formą nagrinėjančio asmens ryšiams vardas, pavardė: Už vietos programą atsakinga organizacija: Asmens ryšiams adresas: Tel.: Faksas: E. paštas: Kokiomis kalbomis kalba / supranta: Duomenys ryšiams: 16

17 Leader vietos veiklos grupės arba kitos vietos veiklos grupės Nr. n pavadinimas: Pirmininko vardas, pavardė: Šią formą nagrinėjančio asmens ryšiams vardas, pavardė: Už vietos programą atsakinga organizacija: Asmens ryšiams adresas: Tel.: Faksas: E. paštas: Kokiomis kalbomis kalba / supranta: 17

18 Bendradarbiavimo projekto apibūdinimas Apibūdinkite projekto tikslus, pagrindinę projekto veiklą (įskaitant susijusias vietas ir datas), veiklos pagalbos gavėjus ir projekto įgyvendinimo etapą: Apibūdinkite numatomus rezultatus, kurie turės poveikio šios veiklos pagalbos gavėjams ir susijusioms vietovėms: Projekto, kuriam prašoma finansavimo, įgyvendinimo principai, metodai ir procesas: 18

19 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: Kiekvieno partnerio vaidmuo pagrindinėje projekto veikloje: 19

20 Planuojamas projekto biudžetas Kaimo plėtros programa Koordinuojanti vietos veiklos grupė arba vietos veiklos grupė/kitos grupės Planuojamos veiklos rūšys Išlaidos (EUR) Bendrijos (EŽŪFKP) Finansavimas (EUR) Viešasis Privatus Organizavimo/koordinavimo išlaidos (pasidalijamosios) Kitos (pasidalijamosios) išlaidos (pagrindinė veikla ): Kitos išlaidos (nesidalijamos) IŠ VISO

21 II PRIEDAS INFORMACIJOS APIE TARPTAUTINIUS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUS MAINŲ FORMA 1. Pagrindinė informacija apie projektą 1.1 Bendradarbiavimo projekto pavadinimas: 1.2. Akronimas: 1.3. Pagal bendradarbiavimo projektą numatytų veiksmų trukmė: Pradžios data: Pabaigos data: 21

22 1.4. Visos bendradarbiavimo projekto išlaidos (EUR): Projekto biudžeto paskirstymas pagal finansavimo šaltinius Visas biudžetas: EŽŪFKP lėšos: Viešosios lėšos: Privačios lėšos: Biudžeto paskirstymas pagal partnerius Visą biudžetą koordinuojantis partneris: partneris: partneris: partneris: partneris: partneris: partneris: partneris: 22

23 partneris: 23

24 2. Informacija apie bendradarbiavimo partnerius 2.1. Informacija apie koordinuojantįjį partnerį Oficialus koordinuojančiosios VVG pavadinimas: Pirmininko (-ės) vardas ir pavardė: VVG už bendradarbiavimą atsakingas kontaktinis asmuo Vardas ir pavardė: Kontaktinis adresas: Telefono nr.: Fakso nr.: E. paštas: kontaktinis Kalbos, kuriomis asmuo kalba (arba kurias supranta): Kompetentingos atsakingosios institucijos pavadinimas bei kontaktinio asmens vardas ir pavardė: 24

25 2.1.5 Pranešimo Komisijai data: Patvirtinimą suteikiančios kompetentingos institucijos pavadinimas: Projekto patvirtinimo data: 2.2. Informacija apie 1 VVG Oficialus VVG pavadinimas: Pirmininko (-ės) vardas ir pavardė: VVG už bendradarbiavimą atsakingas kontaktinis asmuo Vardas ir pavardė: Kontaktinis adresas: Telefono nr.: Fakso nr.: E. paštas: Kalbos, kuriomis kontaktinis asmuo kalba (arba kurias supranta): Kompetentingos atsakingosios institucijos pavadinimas bei kontaktinio asmens vardas ir pavardė: 25

26 Pranešimo Komisijai data: Patvirtinimą suteikiančios kompetentingos institucijos pavadinimas: Projekto patvirtinimo data: 26

27 2.3. Informacija apie 2 VVG Oficialus VVG pavadinimas: Pirmininko (-ės) vardas ir pavardė: VVG už bendradarbiavimą atsakingas kontaktinis asmuo Vardas ir pavardė: Kontaktinis adresas: Telefono nr.: Fakso nr.: E. paštas: Kalbos, kuriomis kontaktinis asmuo kalba (arba kurias supranta): Kompetentingos atsakingosios institucijos pavadinimas bei kontaktinio asmens vardas ir pavardė: Pranešimo Komisijai data: Patvirtinimą suteikiančios kompetentingos institucijos pavadinimas: 27

28 Projekto patvirtinimo data: 28

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau