Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m. lapkričio 25 d. Nr Vilnius Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr (Žin., 2008, Nr ), 18.2 ir 18.3 punktais: 1. T v i r t i n u VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama). 2. NETEKO GALIOS: įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2013, Nr ) LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS VYTAS NAVICKAS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1341/2008 (OL 2008 L 348, p. 19) (toliau Tarybos reglamentas Nr. 1083/2006), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1 11) (toliau Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1080/2006), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (toliau Komisijos reglamentas Nr. 1828/2006), 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p. 3 47) (toliau Komisijos reglamentas Nr. 800/2008), 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5 10) (toliau Komisijos reglamentas Nr. 1998/2006), 2007 m. balandžio 26 d. Europos Komisijos patvirtinta Lietuvos metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija, 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K (2007)3738 patvirtinta Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr ; 2002, Nr ) nuostatomis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ) nuostatomis, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr ) nuostatomis, Vykdomų pagal Lietuvos metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr (Žin., 2007, Nr ) (toliau Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), nuostatomis, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr (Žin., 2008, Nr ) (toliau Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), nuostatomis, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,

2 2 įgyvendinant Lietuvos metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr (Žin., 2007, Nr ) (toliau Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), nuostatomis, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr ) (toliau Nutarimas Nr. 787), Metodiniais nurodymais vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams vertinimo (toliau Metodiniai nurodymai vertintojams) ir Metodiniais nurodymais dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr , Nr ), Statybos techniniu reglamentu STR :2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 (Žin., 2005, Nr ). 2. Aprašas skirtas pareiškėjams, partneriams, įstaigoms ir institucijoms, kurios atliks administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą. Finansavimas skiriamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose (toliau Priemonė) projektams įgyvendinti. 3. Šios Priemonės projektų atrankos būdas regionų projektų planavimas. 4. Vadovaujantis Konsoliduotos Europos bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 87 straipsnio 1 punkto nuostatomis, turi būti vertinama, ar suteiktas finansavimas vykdant Aprašo punktuose nurodytas veiklas (įskaitant lėšas, suteiktas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar piniginių fondų): 4.1. yra selektyvus (taikomas pasirinktinai), tai yra skirtas kai kurioms paslaugoms teikti arba kai kuriems ūkio subjektams; 4.2. teikia ūkio subjektams išskirtinę naudą, kurios jie negautų įprastomis rinkos sąlygomis; 4.3. iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją ir veikia prekybą tarp Europos Sąjungos (toliau ES) šalių. 5. Jeigu vertinamas projektas neatitinka bent vieno iš valstybės pagalbos kriterijaus, tokiam projektui netaikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, jis kvalifikuojamas kaip viešosios infrastruktūros projektas ir įgyvendinamas vadovaujantis Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 nuostatomis. 6. Kai finansavimas skiriamas kaip valstybės pagalba, vykdant Aprašo punktuose numatytas veiklas, jis gali būti teikiamas tik turizmo veiklai, kaip ją apibrėžia Komisijos reglamentas Nr. 800/ Aprašo 11.4 punkte nurodytai veiklai valstybės pagalba teikiama vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 1998/2006 nuostatomis ir yra suderinama su bendrąja rinka. 8. Teikiamo finansavimo forma yra negrąžintina subsidija (dotacija), teikiama nominaliąja verte. Finansavimas yra skiriamas iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau Ūkio ministerija) programos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Pagal Aprašą numatoma paskirstyti visą Nutarimo Nr. 787 Priemonės aprašymo dalyje Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius nurodytą projektams galimą skirti finansavimo lėšų sumą įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Apraše vartojamos sąvokos: Didelė įmonė tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo. Didelių įmonių kategorijai yra priskiriamos ir valstybės, ir savivaldybės institucijos, valstybės ir savivaldybės įstaigos. Investicija investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės steigimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos diversifikavimu gaminant naujus papildomus produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. Labai maža įmonė taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr ; 2007, Nr ). Maža įmonė taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Rinkodaros priemonė iš anksto suplanuota, vykdymo trukme ir vykdymo biudžetu apibrėžta, į turizmo objektų įvaizdžio formavimą ir gerinimą, informavimą apie turizmo galimybes ar turizmo produktų pardavimo skatinimą tikslinėse rinkose nukreipta veikla, vykdoma naudojant įvairias formas ir būdus, siekiant tenkinti tikslinių vartotojų ar jų grupių reikmes. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė pareiškėjo metinės finansinės atskaitomybės dokumentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymų ar juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka.

3 3 Poveikio aplinkai vertinimas planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, atliekamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pritaikymas turizmui kultūros paveldo objekto, jo dalių ar teritorijos pertvarkymas turizmo paslaugoms teikti (pajamos, gaunamos iš teikiamų paslaugų, turėtų padengti objekto eksploatacijos sąnaudas), užtikrinant objekto viešo lankymo galimybes, suderinant valdytojo ir visuomenės poreikius, atliekant tvarkomuosius statybos darbus. Tvarkomieji statybos darbai statybos darbai, atliekami pritaikant kultūros paveldo objektą turizmui ir taikomųjų tyrimų pagrindu vykdant šio objekto restauravimą ir (arba) jo remontą, rekonstrukciją ar atkūrimą (atstatymą) arba statant ar griaunant statinius šio objekto teritorijoje pagal statybos techninių reglamentų ir (ar) paveldo tvarkybos reglamentų nustatytus reikalavimus. Vidutinė įmonė taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Projektų, kuriems finansavimas skiriamas kaip viešosios infrastruktūros projektams, ilgalaikis materialusis turtas (toliau materialusis turtas) ir nematerialusis turtas Apraše suprantami taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir įtraukimo į finansinę atskaitomybę tvarką. Projektų, kuriems finansavimas skiriamas kaip valstybės pagalba, materialusis ir nematerialusis turtas suprantami taip, kaip apibrėžta Komisijos reglamente Nr. 800/2008. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Komisijos reglamente Nr. 800/2008, Tarybos reglamente Nr. 1083/2006 ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. II. PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE TIKSLAI IR REMIAMOS VEIKLOS 10. Priemonė prisideda prie prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai uždavinio Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas įgyvendinimo. Priemonės tikslas skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą regionuose įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Pagal Aprašą Priemonės lėšomis gali būti finansuojamos visos Priemonės veiklos: viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas (vandens ir dviračių turizmo trasų, pėsčiųjų takų, kempingų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių, regyklų), įskaitant higienos statinių ar įrenginių statybą, rekonstravimą ir remontą; viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui; Aprašo 11.1 ir 11.2 punktuose nurodytos viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas. Projektai, kuriuose numatoma vykdyti tik Aprašo 11.3 punkte nurodyta veiklą (nevykdant Aprašo punktuose nurodytų veiklų), nėra tinkami finansuoti; regiono kultūrinio, verslo, sveikatinimo ir aktyvaus turizmo produktų įvairių rinkodaros priemonių įgyvendinimas (de minimis) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Pagal Aprašą projektų įgyvendinimo sėkmė bus matuojama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais: Priemonės produkto rodikliai: Projektai (rodiklis privalomas Aprašo punktuose nurodytai veiklai); sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai (rodiklis privalomas Aprašo 11.1 ir 11.2 punktuose nurodytai veiklai); įgyvendintos rinkodaros priemonės (rodiklis privalomas Aprašo 11.1, 11.2 ir 11.4 punkte nurodytai veiklai) Priemonės rezultato rodikliai: pritraukta turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo. Projekto vykdytojas, be šio rezultato rodiklio, atsižvelgdamas į vykdomas veiklas, gali pasirinkti bent vieną Aprašo , punktuose nurodytą rodiklį (jei vykdoma Aprašo 11.1 ir (ar) 11.2 punktuose nurodytos veiklos, pasirinkimas privalomas);

4 pritraukta privataus finansavimo lėšų; sukurta naujų darbo vietų (tiesioginių): vyrų ir (arba) moterų. Projekto vykdytojas įsipareigoja rodiklio skaitinę reikšmę pateikti po projekto įgyvendinimo. III. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PARTNERIAMS IR PROJEKTAMS įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Tinkami pareiškėjai yra savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybė ar savivaldybės. 14. Tinkami partneriai yra juridiniai asmenys įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Pareiškėjai paraiškas dėl projekto finansavimo (toliau paraiška) gali teikti individualiai arba kartu su partneriais, kuriems taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Partnerio įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paraiškoje. Jei projektu numatoma vykdyti tik Aprašo 11.4 punkte nurodytą veiklą, projektą privalo pateikti kartu vienoje apskrityje esančios kelios savivaldybės. 16. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar su partneriu. 17. Pareiškėjai ir partneriai turi užtikrinti pakankamus administracinius gebėjimus ir finansinius išteklius (jei taikoma) projektui įgyvendinti. 18. Pareiškėjai ir partneriai turi užtikrinti efektyvų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimą. 19. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių: Visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą Projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau LVPA) teikiamų ataskaitų kopijas Visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į LVPA pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimas galimas tik jeigu jam pritaria LVPA Prieš teikdamas paraišką pagal regionų projektų sąraše nustatytą datą pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų produktų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių pasiskirstymo. 20. Tinkami pareiškėjai ir partneriai turi atitikti Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Aprašo 2 priedas) (toliau 2 priedas) punktuose pareiškėjams ir partneriams išvardytas sąlygas ir reikalavimus. 21. Projektas, tinkamas finansuoti pagal Priemonę: turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje (netaikoma 11.4 punkte nurodytai veiklai); įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) turi būti įgyvendintas ne ilgiau kaip per 24 mėnesius (kai vykdoma tik Aprašo 11.4 punkte nurodyta veikla ne ilgiau kaip per 12 mėnesių) nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios. Šis terminas pagrįstais atvejais gali būti pratęstas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka. Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ir galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d.; įsakymu Nr (nuo )

5 5 (Žin., 2010, Nr ) turi neviršyti Tarybos reglamente Nr. 1083/2006 nustatytos didelės apimties projekto sumos (bendra projekto vertė) 172,64 mln. Lt (šimtas septyniasdešimt dviejų milijonų šešių šimtų keturiasdešimt tūkstančių litų). Didelės apimties projektais laikomi projektai, susidedantys iš darbų, veiklos arba paslaugų, skirtų nedalomam tiksliai nustatyto ekonominio arba techninio pobūdžio uždaviniui, kuriuo siekiama aiškiai nustatytų tikslų, atlikti; turi atitikti visus Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, sudaryto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2007, Nr ; 2008, Nr ), (toliau Stebėsenos komitetas) patvirtintus bendruosius ir specialiuosius atitikties projektų atrankos kriterijus. 2 priede išvardyti projektui taikomi bendrieji ir specialieji atitikties projektų atrankos kriterijai ir vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai, pagal kuriuos nustatoma, ar projektas atitinka šiuos kriterijus, pateikiama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodika; gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau kaip 2007 m. sausio 1 d. (jei projektui netaikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės); projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos. 22. Jeigu projektas įgyvendinamas vadovaujantis viešojo ir privataus sektorių partnerystės principu, privatus partneris turi būti atrinktas viešai ir skaidriai iki paraiškos pateikimo dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą (Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu (Žin., 1996, Nr ; 2003, Nr ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr , Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu (Žin., 1999, Nr ). Kartu su paraiška turi būti pateikti dokumentai, parodantys, kaip buvo atrinktas privatus partneris (investuotojas, operatorius, tiekėjas), ir partnerystės (koncesijos, viešųjų pirkimų ar panašiai) sutartis arba jos projektas. 23. Aprašo 22 punkte nurodytiems partneriams (investuotojams, operatoriams, tiekėjams) netaikomi reikalavimai, kurie taikomi Apraše nurodytiems partneriams, projekte dalyvaujantiems pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Kartu su paraiška turi būti pateiktas detalus ekonomiškai, techniškai ir socialiai paramos poreikį pagrindžiantis investicijų projektas (nėra taikoma, jeigu projekte vykdoma tik Aprašo 11.4 punkte nurodyta veikla; taip pat nėra taikoma visų veiklų atveju, jei projekto bendra vertė neviršija Lt (trijų milijonų keturių šimtų penkiasdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų litų), parengtas pagal Europos Komisijos parengtą dokumentą Nr. 4 Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės (angl. Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, working document No. 4), taikant 15 metų investicijų gyvavimo laikotarpį ir diskonto normą, kuri lygi 5 procentams, kaip nurodyta Europos Komisijos parengtame dokumente Nr. 4 Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės (angl. Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, working document No. 4). Pateikus pagrįstą paaiškinimą, gali būti taikomas ir kitas laikotarpis bei diskonto norma. Investicinis projektas taip pat turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 2 priedo punktuose. Visais atvejais, jei bendra projekto vertė neviršija Lt (trijų milijonų keturių šimtų penkiasdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų litų), projektui netaikomi Aprašo 2 priedo punktuose nurodyti reikalavimai įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Kartu su paraiška turi būti pateiktas patvirtintas techninis projektas (nėra taikoma, jeigu projekte vykdoma tik Aprašo 11.4 punkte nurodyta veikla). 26. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) bei kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus. 27.

6 įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Teikdamas paraišką, pareiškėjas turi nurodyti, kuriai iš šių kategorijų priskiriamas projektas (pareiškėjui teigiamai pažymėjus 3 kategoriją ir jeigu projekto vertė viršija Lt (tris milijonus keturis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius aštuonis šimtus litų), turi būti pateikti svarbiausi sąnaudų ir naudos analizės rezultatai (Projekto pajamų skaičiavimo lentelė, kurios forma yra pateikta Europos Sąjungos (toliau ES) struktūrinės paramos interneto svetainėje (toliau svetainė) iš projekto negaunama pajamų 1 kategorija; gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto 2 kategorija; gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto 3 kategorija; valstybės pagalbos projektas 4 kategorija. IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR PROJEKTO FINANSAVIMO DYDŽIUI I. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS 28. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus. Sudarant projekto biudžetą, rekomenduojama vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Finansų ministerija) parengtomis rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams, kurios paskelbtos svetainėje Partnerių padarytos išlaidos, atitinkančios Aprašo 28 ir punktuose nurodytas sąlygas, projektui įgyvendinti yra tinkamos finansuoti išlaidos, bet jas kompensuoja projekto vykdytojas. Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Finansavimo intensyvumas partneriams yra stebimas ir patikrinamas gavus mokėjimo prašymą. Projekto vykdytojas privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį. Projekto vykdytojas negali naudotis partneriui skirtu finansavimu. 30. Jei projektui netaikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, išlaidos gali būti apmokėtos ne anksčiau kaip 2007 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. 31. Išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki Ūkio ministerijos sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimo, patiriamos pareiškėjo rizika. 32. Pagal Priemonę tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (toliau paraiškos (A) dalis), 8.1 punkte Projektų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, biudžetas nurodytos išlaidų kategorijos: kategorijos Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 3.1 išlaidų eilutėje Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas gali būti numatomos šios tinkamos finansuoti išlaidos: statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimo bei susijusios išlaidos (11.1 punkte nurodytai veiklai); su kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui atliekamų tvarkomųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimu susijusios išlaidos. Rekonstravimo išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jeigu rekonstravimas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir nežaloja paveldo objektų vertingųjų savybių (11.2 punkte nurodytai veiklai); kategorijos Įranga, įrenginiai ir kt. turtas 4.6 išlaidų eilutėje Kita gali būti numatomos tinkamos finansuoti objektų veiklai ir lankytojų aptarnavimui užtikrinti reikalingos įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos (Aprašo punktuose nurodytai veiklai) ( išlaidų eilutėse numatytos išlaidos nėra tinkamos finansuoti) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) kategorijos Paslaugos išlaidos: išlaidų eilutėje Projektavimas gali būti numatomos šios tinkamos finansuoti išlaidos: objektų, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo darbai, projekto ekspertizė (11.3 punkte nurodytai veiklai); išlaidų eilutėje Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos gali būti numatomos šios tinkamos finansuoti išlaidos: statybos, rekonstravimo, remonto, įrengimo ir įrangos montavimo techninės priežiūros darbai; statinio, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo vykdymo priežiūra (Aprašo 11.1 punkte nurodytai veiklai);

7 kultūros paveldo objektų pritaikymo turizmui atliekamų tvarkomųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų, įrenginių įrengimo ir įrangos montavimo bei kitų darbų techninės priežiūros išlaidos; taip pat su pritaikymu turizmui susijusių projektų vykdymo priežiūros išlaidos (Aprašo 11.2 punkte nurodytai veiklai) išlaidų eilutėje Kita numatomos tinkamos finansuoti išlaidos su turizmo paslaugų (produktų) rinkodara susijusių paslaugų įsigijimas (de minimis) (Aprašo 11.4 punkte nurodytai veiklai). Su rinkodara susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos negali viršyti (dvidešimties tūkstančių litų) Lt, kai projekte vykdoma ne tik Aprašo 11.4 punkte nurodyta veikla įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) kategorijos Projekto administravimas ir vykdymas išlaidos: išlaidų eilutėje Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos gali būti numatomos išlaidos projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčiui; išlaidų eilutėje Projekto administravimo paslaugų pirkimas gali būti numatomos projekto administravimo paslaugų teikimo išlaidos, kai projektui ar atskiroms jo veikloms administruoti samdomas išorinis paslaugos teikėjas (-ai). Paslaugos gali būti perkamos tik projekto administravimo funkcijoms, neatliekamoms projektą administruojančių asmenų, kurių darbo užmokesčio išlaidos yra finansuojamos pagal 6.1 biudžeto eilutę, atlikti, tačiau tokios išlaidos negali viršyti (trijų tūkstančių litų) Lt per mėnesį įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) išlaidų eilutėje Viešinimas gali būti numatomos išlaidos informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti, kiek jos tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis; išlaidų eilutėje Auditas gali būti numatomos projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos. Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei tokių paslaugų poreikį nustato LVPA, atlikdama paraiškos vertinimą. Tokios išlaidos gali būti nurodytos paraiškoje. 33. Visas projekte įsigyjamas materialusis turtas turi būti naujas (nenaudotas) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Jeigu turtas, kuriam įsigyti skiriamas finansavimas, yra valdomas ne nuosavybės teise, turi būti pateikti teisę į tiesiogiai su projektu susijusį nekilnojamąjį turtą (disponavimą, valdymą, naudojimą) patvirtinančių dokumentų nuorašai. Turto valdymo sutartis turi užtikrinti turto valdymo teisę ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Kai projekto veiklos planuojamos vykdyti valstybės nuosavybės teise valdomose teritorijose, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad suteikta projekto reikmėms žemė yra valstybinė ir nėra priskirta turtui, į kurį bus atkuriamos nuosavybės teisės, taip pat dokumentai, kuriais užtikrinama pareiškėjo teisė vykdyti projekte numatytas veiklas ir projekto veiklų tęstinumo reikalavimai. 35. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, kurios: apibrėžtos kaip netinkamos Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse; neišvardytos Aprašo 32 punkte. II. PROJEKTO FINANSAVIMO DYDIS IR INTENSYVUMAS įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Pareiškėjas (partneris), atsižvelgdamas į projekto tinkamų išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, turi užtikrinti stabilius ir pakankamus finansų išteklius per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Pareiškėjo (partnerio) įnašas turi atitikti 2 priedo punkte keliamus reikalavimus, turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus ir pakankamas projekto išlaidoms laiku apmokėti. 37. Projekto tinkamų išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei Apraše nustatytus tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus įsakymu Nr (nuo )

8 8 (Žin., 2009, Nr ) Jeigu viešosios infrastruktūros bendra projekto vertė viršija Lt (tris milijonus keturis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius aštuonis šimtus litų) ir jis yra priskirtas pajamas kuriančių projektų kategorijai, kurias įmanoma įvertinti iš anksto, grynųjų pajamų skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/ straipsnio: pajamų duodantys projektai (angl. Guidance note on Article 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects), Europos Komisijos parengtu dokumentu Nr. 4 Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairėmis (angl. Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, working document No. 4) ir Paraiškos specialiosios (B) dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu. Šie dokumentai pateikti svetainėje Jei pareiškėjas (partneris) gaus pajamų, kuriomis tik padengs patirtas išlaidas ir įrodys, kad negaus grynųjų pajamų, finansavimo dydis nebus mažinamas. Projekto išlaidų dalis, kurią padengia iš projekto gaunamos grynosios pajamos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo (partnerio) lėšų. Tuo atveju, jei pajamos nebuvo įvertintos iš anksto, per 5 metus po projekto įgyvendinimo gautos pajamos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Pareiškėjas (partneris) privalo užtikrinti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projekto finansavimas, netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų finansavimą ir kartu su paraiška pateikti tai įrodančius dokumentus. 40. Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip procentinė finansavimo išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumos. 41. Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas pareiškėjui gali siekti 85 procentus tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kai projekto finansavimas yra valstybės pagalba, taikomas V skyriuje nustatytas paramos intensyvumas. 42. Vykdant 11.4 punkte nurodytą veiklą (įvairių turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas), didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas pareiškėjui gali siekti 85 procentus tinkamų finansuoti projekto išlaidų (de minimis). 43. Vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 1998/ straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei per trejus fiskalinius metus, suma turi neviršyti LT (šešių šimtų devyniasdešimt tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt litų). Ši riba taikoma nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės skirta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Bendrijos kilmės ištekliais. Laikotarpis nustatomas remiantis fiskaliniais metais, kuriuos naudoja atitinkamoje valstybėje narėje esanti įmonė. 44. De minimis pagalba nėra sumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms reikalavimus atitinkančioms išlaidoms padengti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo kiekvienu atveju atskirai nustatytas pagalbos intensyvumas viršytų Komisijos reglamente Nr. 1998/2006 arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytą dydį įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2013, Nr ) Mažiausias pagal Aprašą skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra ,00 Lt (devyniasdešimt tūkstančių litų). 46. Dėl projekto vykdytojo kaltės nepasiekus jo įsipareigoto produkto ir rezultato rodiklių, Ūkio ministerija turi teisę pareikalauti iš projekto vykdytojo grąžinti suteiktą finansavimo dalį, proporcingą nepasiektų rodiklių mastui. V. PAPILDOMI REIKALAVIMAI PROJEKTUI, KURIAM FINANSAVIMAS YRA SKIRIAMAS KAIP VALSTYBĖS PAGALBA 47. Priemonės lėšomis valstybės pagalba gali būti skiriama investicijoms (kaip jos apibrėžtos Komisijos Reglamente Nr. 800/2008), kurios pagal Aprašą yra priskiriamos tinkamų išlaidų kategorijai, finansuoti. 48. Aprašo punktuose nurodytoms išlaidoms taikomos Komisijos reglamento Nr. 800/2008 nuostatos. Aprašo punkte nurodytoms išlaidoms taikomos Reglamento Nr. 1998/2006 nuostatos.

9 9 Aprašo 32.3 (išskyrus ) ir 32.4 punktuose nurodytos išlaidos, kai projektui yra teikiama valstybės pagalba, nefinansuojamos. 49. Nematerialusis turtas (kaip jis suprantamas pagal Komisijos reglamentą Nr. 800/2008) laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei jis: naudojamas tik projekto vykdytojo (partnerio) veikloje; laikomas nusidėvinčiu turtu; įsigyjamas iš trečiųjų šalių rinkos sąlygomis; įtraukiamas į projekto vykdytojo (partnerio) turto apskaitą ir priklauso projekto vykdytojui (partneriui) projekto įgyvendinimo metu ir ne mažiau kaip penkerius metus arba trejus metus mažų ir vidutinių įmonių atveju nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. 50. Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 50 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 51. Pareiškėjas iki finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo turės pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr (Žin., 2008, Nr ; 2008, Nr ). 52. Jeigu projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriu, Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją turi pateikti ir partneris. 53. Jeigu pareiškėjas ir (ar) partneris yra priskiriami didelės įmonės kategorijai arba nepriklausomai nuo savo statuso projektą nusprendžia įgyvendinti kaip didelė įmonė, smulkiojo ir vidutinio verslo deklaracija neteikiama. 54. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo dienos iki finansavimo skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos įregistravimo dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. 55. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos. 56. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, pareiškėjas turi pateikti LVPA skatinamojo pagalbos poveikio įrodymus, kad bus laikomasi vieno ar daugiau šių kriterijų: gavus pagalbą, iš esmės padidėja projekto apimtis; gavus pagalbą, iš esmės padidėja projekto mastas; gavus pagalbą, iš esmės padidėja bendra projektui gavėjo išleista suma; gavus pagalbą, iš esmės paspartėja projekto užbaigimas; be pagalbos investicinis projektas nebūtų buvęs įgyvendintas Lietuvoje. 57. Kaip skatinamojo poveikio įrodymas gali būti pateikiamos lyginamosios investicinio projekto įgyvendinimo alternatyvos su gauta pagalba ir be pagalbos. 58. Jeigu nesilaikoma punktuose nustatytų reikalavimų, projektas tampa netinkamu finansuoti ir jam finansavimas neskiriamas. 59. Didelis investicinis projektas tai investicijos į turtą, kai tinkamos finansuoti išlaidos didesnės kaip 172,64 mln. Lt (šimtas septyniasdešimt du milijonai šeši šimtai keturiasdešimt tūkstančių litų), kurios apskaičiuojamos pagalbos suteikimo dienos kainomis ir pagal tos dienos valiutų keitimo kursą. Siekiant, kad dideli investiciniai projektai nebūtų dirbtinai dalijami į mažesnius projektus, didelis investicijų projektas laikomas vienu investicijų projektu, kai investicijas, kurias per trejų metų laikotarpį panaudoja ta pati įmonė ar įmonės, sudaro ekonomiškai nedalomas ilgalaikis turtas. 60. Pagal Aprašą finansavimas negali būti teikiamas tiesiogiai su įmone susijusiam turtui įsigyti, kai įmonė buvo uždaryta arba būtų buvusi uždaryta, jei nebūtų buvusi nupirkta, o turtą įsigyja nepriklausomas investuotojas (nepriklausomas investuotojas Apraše suprantamas kaip pareiškėjas) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 800/ straipsnio 6 dalies c punkto nuostatomis, finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų turinčios įmonės kategorijai. 62. Pareiškėjas projektą pradeda įgyvendinti nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo finansinis įnašas iš nuosavų išteklių arba iš išorės gautų lėšų turi atitikti Komisijos reglamento Nr. 800/ straipsnio 6 dalies nuostatas. 63. Kai projektas yra įgyvendinamas su partneriu (-iais), finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai: procentų juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ar mažos įmonės kategoriją; procentų juridiniam asmeniui, atitinkančiam vidutinės įmonės kategoriją; procentų juridiniam asmeniui, atitinkančiam didelės įmonės kategoriją. 64. Sumavimas iki pagal Komisijos reglamentą Nr. 800/2008 nustatyto maksimalaus finansavimo intensyvumo skaičiuojamas tiek pareiškėjui, tiek partneriui atskirai, nepriklausomai nuo to, ar pagalba

10 10 projektui buvo teikiama iš vietos, regionų, nacionalinių, ar iš Europos Bendrijos šaltinių (informaciją šiam sumavimui pareiškėjas (partneris) turi pateikti VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formoje ir jos pildymo instrukcijoje (Aprašo 3 priedas) (toliau paraiškos (B) dalis) 5 punkte). 65. Pagalba, kuriai pagal Komisijos reglamentą Nr. 800/2008 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su bet kokia kita pagalba, kuriai pagal Komisijos reglamentą Nr. 800/2008 taikoma išimtis, jei tokios pagalbos priemonės susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti. 66. Pagalba, kuriai pagal Komisijos reglamentą Nr. 800/2008 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia kita pagalba, kuriai pagal Komisijos reglamentą Nr. 800/2008 taikoma išimtis, arba de minimis pagalba, atitinkančia Komisijos reglamente Nr. 1998/2006 nustatytas sąlygas, arba su kitu Bendrijos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimu, susijusiu su tomis pačiomis finansuoti tinkamomis išlaidomis (kurios iš dalies arba visiškai sutampa), jei tokio sumavimo rezultatas viršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Komisijos reglamentą Nr. 800/2008 taikoma tokiai pagalbai. VI. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA I. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS 67. Projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Regionų projektai planuojami ir atrenkami vadovaujantis Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr ). Pagal Priemonę turi būti sudaromas ir tvirtinamas regionų projektų sąrašas metų laikotarpiui įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2013, Nr ) Paraiškų pateikimo data LVPA turi būti ne vėlesnė kaip 2013 m. liepos 1 diena įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2009, Nr ) Regiono plėtros tarybai sudarius ir patvirtinus regionų projektų sąrašą metų laikotarpiui, regiono plėtros tarybos sekretoriatas nedelsdamas raštu pateikia jį Vidaus reikalų ministerijai, Ūkio ministerijai ir LVPA. 70. LVPA ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo LVPA dienos Projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką, kurioje nurodo pareiškėjui žinotiną informaciją apie nustatytą dokumentaciją. LVPA ir pareiškėjo bendru sutarimu gali būti nustatomas trumpesnis paraiškų pateikimo terminas. 71. Patvirtintas Projektų sąrašas nėra galutinis sprendimas projektą bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų. Galutinis sprendimas projektą bendrai finansuoti ES fondų lėšomis priimamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka, atlikus projekto vertinimą. 72. Projektų sąrašuose nurodytų paraiškų rengimo priežiūrai užtikrinti regiono plėtros taryba gali įpareigoti pareiškėją sudaryti priežiūros komitetą, į kurį būtų pakviesti atitinkamos regiono plėtros tarybos atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, ekspertai ir kitų institucijų ir (ar) įstaigų atstovai, o stebėtojo teisėmis LVPA atstovas įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Rangos darbų (kai vykdoma Aprašo punktuose nurodyta veikla), projektavimo paslaugų (kai vykdoma Aprašo 11.3 punkte nurodyta veikla), rinkodaros paslaugų (kai vykdoma Aprašo 11.4 punkte nurodyta veikla) viešuosius pirkimus rekomenduojama pradėti iš karto, įtraukus projektus į Projektų sąrašus: projektavimo paslaugų viešieji pirkimai turi būti baigti ir pasirašytos pirkimo sutartys iki paraiškos pateikimo LVPA dienos. LVPA turi būti pateikiamos pasirašytos projektavimo paslaugų pirkimo

11 11 sutartys, laimėtojų pasiūlymai, pirkimo sąlygos, viešųjų pirkimų komisijos protokolai ir kt. Paraiškos gali būti atmestos tuo atveju, jeigu pateiktoje paraiškoje numatyti projektavimo paslaugų viešieji pirkimai nebus baigti ir nebus pasirašytos pirkimo sutartys iki paraiškos pateikimo LVPA dienos. Projektavimo paslaugų viešieji pirkimai turi būti baigti ir pasirašytos pirkimo sutartys iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, todėl pareiškėjas projektą pradeda vykdyti savo rizika; rangos darbų viešieji pirkimai turi būti pradėti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos. LVPA turi būti pateikta pradėtų vykdyti viešųjų pirkimų dokumentacija (konkurso sąlygos, techninė specifikacija, darbų kiekiai, rangos darbų sutarties projektas ir kt.). Jeigu viešieji pirkimai būtų baigti vykdyti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos ir su atrinktu laimėtoju būtų sudaryta sutartis, kol nėra priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo iš ES fondų lėšų, pareiškėjas projektą pradeda vykdyti savo rizika; rinkodaros paslaugų viešuosius pirkimus rekomenduojama pabaigti bei pasirašyti pirkimo sutartis (preliminarias sutartis) iki paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo termino, kuris nustatomas atsižvelgiant į paraiškos pateikimo LVPA datą ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 64 punkto nuostatas, pabaigos. Tokiu atveju LVPA turi būti pateikiamos pasirašytos pirkimo sutartys (preliminarios sutartys), laimėtojų pasiūlymai, pirkimo sąlygos, viešųjų pirkimų komisijos protokolai ir kt. Jeigu viešieji pirkimai būtų baigti vykdyti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos ir su atrinktu laimėtoju būtų sudaryta sutartis, kol nėra priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo iš ES fondų lėšų, pareiškėjas projektą pradeda vykdyti savo rizika. Tuo atveju, jei iki paraiškos tinkamumo vertinimo termino pabaigos rinkodaros paslaugų viešieji pirkimai nebūtų pradėti vykdyti, pareiškėjas turi pateikti LVPA kitus dokumentus, įrodančius projekto rinkodaros priemonių biudžeto pagrįstumą (teikėjų komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje galiojančias kainas ir kt.) įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) Pareiškėjai, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą priskirtini perkančiosioms organizacijoms, vykdydami viešuosius pirkimus, reikalingus pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 1 straipsniu. 74. Paraiška yra priimama ir registruojama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 75. Pareiškėjas pasiūlyme pateikti paraišką nurodytais LVPA telefonais, faksu, elektroniniu paštu gali pateikti klausimų dėl pagal Aprašą įgyvendinamos Priemonės ir finansavimo skyrimo sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu bei kitus su finansavimo skyrimu pagal Aprašą susijusius klausimus. 76. Pareiškėjas, rengdamas paraišką, dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį regioniniams strateginio planavimo dokumentams gali kreiptis į Ūkio ministeriją arba atitinkamą regiono plėtros tarybą. 77. Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas ne daugiau kaip 10 darbo dienų. 78. Atsakymai į klausimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui potencialių pareiškėjų, pateikiami svetainėje ir LVPA interneto svetainėje Paraiška iki Projektų sąraše nustatyto termino pabaigos turi būti atsiųsta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatyta LVPA. Paraiška turi būti atsiųsta ar įteikta LVPA išsiųstame pasiūlyme nurodytais adresais. 80. Pasibaigus Projektų sąraše nurodytam paraiškos pateikimo terminui pateiktos Paraiškos turi būti atmestos. 81. Siunčiant paraiškas registruotu laišku ar per pašto kurjerį, ant voko turi būti užrašytas priemonės pavadinimas, pagal kurį teikiamas projektas, išsiuntimo data, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. 82. Paraišką sudaro paraiškos (A) dalis ir paraiškos (B) dalis), ir kartu pridedami papildomi dokumentai, išvardyti Administracinės atitikties vertinimo metodikoje (Aprašo 1 priedas) (toliau 1 priedas). Paraiškos (A) dalis pildoma vadovaujantis Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formos pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K- 066 (toliau paraiškos (A) dalies pildymo instrukcija). Pildyti parengta paraiškos (A) dalies elektroninė forma ir paraiškos (A) dalies pildymo instrukcija pateikiama svetainėje įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2013, Nr ) Kartu su paraiškos popieriniu variantu pareiškėjas turi pateikti paraiškos elektroninę versiją (įrašytą į elektroninę laikmeną ir atitinkančią popierinį paraiškos variantą). Paraiškos popierinio varianto ir elektroninio varianto turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad elektroninio paraiškos varianto turinys neatitinka popierinio, vadovaujamasi paraiškos popieriniame variante pateikta informacija.

12 įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2013, Nr ) Pareiškėjas turi tiksliai laikytis paraiškos pildymo instrukcijų, tvarkingai užpildyti kiekvieną paraiškos dalį ir pridėti 1 priede išvardytus dokumentus. 85. Pareiškėjas su paraiška ir jos priedais gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant projektą. 86. Paraiška turi būti susegta į lengvai išardomą segtuvą. Paraiškai susegti negali būti naudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus kitų įstaigų išduotus dokumentus, kurių formatas yra kitoks. 87. NETEKO GALIOS: įsakymu Nr (nuo ) (Žin., 2010, Nr ) 88. LVPA informaciją apie registruotas paraiškas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinio paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos Projektų sąraše, paskelbia svetainėje ir LVPA interneto svetainėje nurodo pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą. II. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 89. Paraiškos administracinis ir tinkamumo finansuoti vertinimas yra atliekamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka. 90. Užregistruotą paraišką vertina LVPA bei pildo 1 priedą ir 2 priedą. 91. Pateikęs paraišką pareiškėjas negali pateikti papildomos informacijos, jei jos nereikalauja LVPA. Į kitą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paraiškos vertinimo metu neatsižvelgiama. 92. Pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką. 93. Užregistravus paraišką, LVPA pirmiausia atlieka paraiškos administracinės atitikties vertinimą. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, tai yra ar tinkamai užpildyta, ar pateikti visi Apraše pareiškėjo prašomi pateikti dokumentai. 94. Jeigu vertinant paraišką administracinės atitikties vertinimo lentelėje nors vienas punktas yra įvertinamas ne, pareiškėjui yra siunčiamas raštas (paštu ir faksu), kuriame prašoma pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, ir nustatomas terminas (kuris negali būti trumpesnis kaip 5, bet ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jei LVPA ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip), per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus. 95. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomos informacijos ir (arba) dokumentų nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (arba) informaciją, LVPA turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką. 96. LVPA, priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, per 10 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą ir jame nurodo paraiškos atmetimo priežastis. 97. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus ir Aprašo reikalavimus, ji teikiama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapui. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu yra nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems atitikties atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis ir intensyvumas. 98. Projekto, kuriam taikomos V skyriaus nuostatos, tinkamumo finansuoti vertinimo etape nustatomas finansavimo dydis ir intensyvumas, kuris negali viršyti Aprašo 63 punkte nustatyto intensyvumo. 99. Regionų projektų tinkamumo finansuoti vertinimą LVPA turi organizuoti kaip derybas su pareiškėju, tai yra LVPA pateikus pastabų dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir (ar) specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti Jeigu projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma, kad trūksta informacijos ir pateikti ne visi dokumentai, LVPA pareiškėjui siunčia raštą (paštu ir faksu), kuriame paprašo per jos nustatytą terminą (kuris negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų) pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją Atlikus projekto tinkamumo finansuoti vertinimą parengiama išvada, ar projektas yra tinkamas gauti finansavimą ir kokio maksimalaus dydžio finansavimas gali būti suteiktas, taip pat ar pareiškėjas sutinka su vertinimo metu nustatyta finansavimo suma ir įgyvendins projektą, jeigu buvo perskaičiuotas projekto biudžetas Jeigu, atlikus projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, lieka nors vienas punktas, įvertintas ne, LVPA turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Šakių krašto vietos veiklos grupė (toliau

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė (toliau VVG) Vietos plėtros strategija Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 2023 metų vietos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau