Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose"

Transkriptas

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Kalbotyra ISSN KALBOTYRA (3) Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose Loreta Vaicekauskienė, Reda Šmitaitė Skandinavistikos centras Vilniaus universitetas Universiteto g. 3 LT Vilnius, Lietuva Tel.: El. paštas: Anotacija Straipsnyje keliama Lietuvoje iki šiol labai mažai tirta kalbos domenų praradimo problema ir analizuojami anglų ir lietuvių kalbų santykiai televizijos reklamoje. Tyrimo tikslas nustatyti anglų kalbos vartojimo apimtis ir plitimą, angliškų elementų funkcijas bei kodų kaitos pobūdį. Medžiaga rinkta 2003 m. ir 2009 m., vieną savaitę įrašinėjant Lietuvos tel e vizi jų transliuo jamų žiūrimiausių lai dų reklamas. Tyrimo medžiagą iš viso sudarė per 1200 reklamų. Dviejų laikotarpių palyginimas parodė, kad televizijos reklama Lietuvoje nėra prarandamas kalbos domenas ir situacija praktiškai nesikeičia. Vien anglų kalba transliuojamų reklamų beveik nepasitaikė, o didžiąją dalį korpuso sudarančiose mišriose reklamose vyravo angliški prekės pavadinimai. Pastebėta, kad daugiau informacijos anglų kalba pateikiama rašytine nei garsine forma, taip pat, kad reklamose panaudojama anglų kalbos simbolinė vertė ir prestižas. Raktažodžiai: anglų kalba, kodų kaita, kalbos prestižas, reklama, televizija, globalizacija 1 Įvadas Tarptautinės anglų kalbos naudai besikeičianti nacionalinių kalbų situacija, anglų kalbos įsivyravimas kai kuriose kalbos vartojimo srityse, arba domenuose, jau porą dešimtmečių yra gana ryškus sociolingvistinių tyrimų objektas ir kalbos politikos strategijų aktualija. Galima teigti, kad greta didžiąją praėjusio šimtmečio dalį vyravusių skolinių tyrimų šiandien turime susiformavusį atskirą globaliosios dvikalbystės ir anglų kalbos prestižo tyrimų lauką. 108

2 Šios srities literatūroje, greta anglų kalbos veikiamų švietimo ir mokslo (ypač gamtos mokslų), interneto, technologijų, verslo, pramogų srities domenų, dažnai aptariama ir rinkodara spaudos, interneto, televizijos reklama, viešieji užrašai. Tyrėjų išvados dažniausiai būna tokios pačios kodų kaitos su anglų kalba atskirose reklamose arba vien tik angliškų reklamų skaičius yra nemažas ir nemažėja. Pavyzdžiui, paskutinio dešimtmečio televizijos reklamų tyrimų duomenimis, anglų kalba ar angliški intarpai buvo vartojami proc. skirtingais metodais skirtingose šalyse tirtų reklamų (apie Vokietiją žr. Piller 2000 ir Piller 2001, apie Prancūziją žr. Hilgendorf, Martin 2001 ir Martin 2002, apie Rusiją žr. Ustinova, Bhatia 2005, apie Korėją žr. Lee 2006). Tyrimai taip pat rodo, kad reklama su anglų kalbos elementais dažniau skiriama jauniems, gerai besiverčiantiems, aktyviems žmonėms nei vyresnio amžiaus ar mažiau išsilavinusiems (plg. Takashi 1990, Hjarvard 2004, Lee 2006). Priimta manyti, kad kalbinių kodų mišimą skatina globalizacijos ir tautinės tapatybės kolizija, neatsiejama nuo anglų kalbos šiuolaikiškumo, tarptautiškumo įvaizdžio (žr. Zakaris et al. 2005, Lee 2006; daugiau apie domenų praradimą žr. Haberland 2005). Lietuvoje anglų kalbos poveikio tema iki šiol daugiau plėtota su kalbos planavimu ir kalbos ideologijomis susijusiuose diskursuose, kur anglų kalbos plitimas neretai a priori vertinamas kaip grėsmė lietuvių kalbos vartojimo domenams (pastebėtina, kad tai būdinga ne tik mūsų kalbos politikai). Sistemingesnių tyrimų rezultatų apie anglų kalbos įtaką reklamos domenui kol kas turime labai nedaug. Šiek tiek tirti viešieji užrašai (žr. Kniūkšta 2006), remiantis postmoderniuoju kritiniu požiūriu apžvelgta nacionalinių kalbų ir anglų kalbos konkurencija reklamoje (žr. Vaicekauskienė 2009), rengiama spaudai metais Vilniaus universiteto sociolingvistikos seminarų metu sukaupta medžiaga apie anglų ir lietuvių kalbų vartojimą gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų, pramogų srities (muzikos, kino) reklamoje, viešuosiuose užrašuose (Vaicekauskienė, rengiama spaudai). Šiek tiek daugiau turime netiesioginių duomenų, leidžiančių paaiškinti tai, kas vyksta rinkodaros srityje: makrosociolingvistiniai lietuvių kalbos vartotojų nuostatų tyrimai rodo, kad Lietuvoje anglų kalbos prestižas yra ne mažesnis nei kitur. Reprezentatyvios 2009 m. apklausos duomenimis, net 47 proc. Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų anglų kalba atrodo tinkama verslui (be jaunimo, šią nuomonę itin palaikė ir darbo rinkoje aktyviausių m. amžiaus respondentų grupė), o statistiškai palankiau anglų kalbą vertinantiems metų jaunuoliams atrodo visiškai priimtina matyti anglų kalbą vartojamą miesto peizaže viešuosiuose užrašuose (daugiau žr. Vaicekauskienė 2010). Kiekybinės Švietimo ministerijos apklausos duomenimis, anglų kalbos vartojimui viešiesiems užrašams taip pat pritaria mokiniai ir studentai (žr. Švietimo ministerijos tyrimai 2006). Simbolinę anglų kalbos vertę reklamai dar akivaizdžiau atskleidžia netiesioginiai eksperimentai: pavyzdžiui, parduotuvės su angliškomis vitrinomis, 109

3 angliškai pavadinti sporto klubai įvertinami kaip šiuolaikiškesni, geresni, kokybiškesni, patikimesni, prabangesni (daugiau žr. Vaicekauskienė, rengiama spaudai). Nors ir negausūs, turimi duomenys nerodo, kad Lietuvoje vyktų reklamos domeno praradimo procesas: lietuvių kalba vis dėlto vyrauja. Tačiau reklama šiandien yra tapusi viena iš tų sričių, kur kodų kaita ir maišymas laikoma norma, priimtina globaliajam verslo ir pramogų pasauliui. Matyti, kad Lietuvoje, kaip ir kitur, anglų kalbos kodas atsiranda tada, kai rinkodarai reikia pabrėžti prestižą, kokybę, šiuolaikišką gyvenimo stilių ir jo simbolius. Tokių reklamų adresatas turėtų būti aktyvus, turintis statusą ar jo siekiantis, dažniausiai jaunas žmogus, kurio kultūrinės ir kalbinės tapatybės dalis yra neatsiejama nuo globaliosios kultūros ir nuo anglų kalbos. Pastebėtina, kad kodų maišymo normos ir anglų kalbos prestižo spaudimas yra toks didelis, kad kartais nepaisoma netgi griežtų lietuvių kalbos vartoseną reguliuojančių įstatymų. Šiame straipsnyje analizuojami anglų ir lietuvių kalbų santykiai iki šiol šiuo požiūriu netirtoje televizijos reklamoje vienoje iš viešiausių, didžiausią adresatų skaičių turinčių ir paveikiausių reklamos rūšių. Tyrimo tikslas nustatyti anglų kalbos vartojimo apimtis ir pobūdį, aptarti reklamų teksto pritaikymo lietuviškai rinkai būdus, palyginti, kaip situacija keičiasi metams bėgant. Nors lietuvių kalbos politikos dokumentuose (žr. visų pirma VKPG 2003, VKPG 2008) pabrėžiama, kad kalbos norminamąjį darbą reikėtų glaudžiau sieti su fundamentinių ir sociolingvistinių tyrimų rezultatais, sistemingai domenų praradimas Lietuvoje, kaip minėta, tirtas labai mažai. Kalbos planavimui aktualūs klausimai, kaip lietuvių kalbos vartosenos sritis veikia anglų kalba, koks yra lietuvių ir anglų kalbų santykis viešojoje vartosenoje, tebėra atviri. Kaip tik su jais siejasi šiame straipsnyje nagrinėjama problema, ar neretai ištisai angliškos per Lietuvos televizijas transliuojamos reklamos galėtų reikšti, kad televizijos reklama yra prarandamas lietuvių kalbos domenas? 2 Tyrimo metodas ir medžiagos imtis Atsižvelgiant į sistemingų kalbamosios srities tyrimų trūkumą Lietuvoje, šiame tyrime daug dėmesio skirta metodiniam parengimui. Medžiaga rinkta 2003 m. ir 2009 m. lapkritį visas vienos savaitės dienas įrašinėjant pagrindinių Lietuvos televizijų transliuojamų laidų reklamas: 2003 m. LTV, LNK, TV3 ir TV4 (iš viso įrašytos 37 laidos), 2009 m. LTV, LNK, TV3, BTV (iš viso 32 laidos) 1. Tokiu lyginamuoju metodu norėta palyginti, kaip situacija keitėsi per penkerius metus. Siekiant kuo didesnio reprezentatyvumo, metų medžiaga rinkta VU magistro darbui (Šmitaitė 2005); šiame tyrime naudojamasi sukauptais duomenimis, tačiau jie klasifikuojami ir analizuojami kitaip. 110

4 laidos atrinktos pagal auditorijos gausumą, socialinių sluoksnių ir amžiaus įvairovę, transliavimo dažnumą ir transliacijos laiko įvairovę 2. Laidų grupės pasirinktos remiantis TNS Gallup duomenimis apie žiūrimiausias skirtingu metu (ryte bei vakare) rodomų laidų grupes. Imtį sudarė pagrindinės informacinės ir publicistinės laidos, pokalbių ir gyvenimo būdo, vaikams skirtos ir pramoginės laidos (televizijos žaidimai, humoro laidos, filmai). Abejais metais stengtasi išlaikyti panašų skirtingų laidų rūšių skaičių m. iš viso surinktos 634 reklamos, o Reklamų skaičius apima visą jų transliaciją, taip pat ir kartojimus (pastebėtina, kad kartojamų reklamų tekstas kartais skirdavosi). Išskirti atskiras reklamas nebuvo tikslinga, kadangi klausimui apie kalbų vartojimą ir ypač anglų ir lietuvių kalbų santykį televizijos reklamos domene yra svarbu visa transliacijos imtis. Iš bendro skaičiaus galima tirti, kuri transliacijos dalis yra lietuviška, o kuri angliška. Visa transliacijos imtis aktuali ir kalbant apie reklamų poveikį adresatui, nes vienus adresatus tos pačios reklamos pasiekia per vienas, o kitus per kitas laidas ir kanalus. 3 Tyrimo rezultatai 3.1 Vienakalbių ir mišrių Lietuvos televizijų reklamų kiekybinis santykis Atliekant kiekybinę analizę, reklamos suskirstytos į vienakalbes ir mišrias. Laikytasi tokio apibrėžimo: vienakalbė reklama grynai lietuviška (reklama lietuvių kalba) ir grynai angliška (reklama anglų kalba) reklama. Prie vienakalbių lietuviškų reklamų priskirtos ir tos reklamos, kuriose vartojami lietuvių kalboje įsigalėję skoliniai ar žinomi tarptautiniai žodžiai; mišri reklama reklama su nelietuvių kalbos elementais, įvairiais intarpais ir kodų kaitos atvejais. Kodų kaita šiame straipsnyje su išlygomis laikomi bet kokie svetimi lietuviško reklamos teksto elementai, kurie nėra lietuvių kalboje įsitvirtinę skoliniai ar naujieji svetimžodžiai (pavyzdžiui, reklamos šūkiai, informacija apie prekę, foninės dainos). Nors reklamos tyrimuose vartoti kodų kaitos terminą jau yra tapę įprasta, reklamų kodų kaita, suprantama, nelygintina su dvikalbiams kalbėtojams būdingais perėjimais nuo vieno kalbinio kodo prie kito. Kita vertus, toliau bus parodyta, kad panašumo, bent jau komunikacinių tikslų požiūriu, esama. 2 Panašiems tyrimams naudojami ir kitokie medžiagos atrankos metodai. Pavyzdžiui, medžiaga įrašinėjama ilgiau (kelis mėnesius), tačiau tik savaitgaliais ir tik vienos laidų grupės (pavyzdžiui, pramoginių laidų) metu (plg. Lee 2006). Gali būti atsižvelgiama į auditorijos gausumą, bet nesiekiama labiau diferencijuoti amžiaus ir socialinių sluoksnių. 111

5 Suklasifikavus įrašytas reklamas pagal vartojamą kalbą, pasirodė, kad 2003 m. Lietuvos televizijos transliavo tik arba grynai lietuviškas, arba mišrias reklamas, o 2009 m. medžiagoje pasitaikė ir keletas vienakalbių reklamų, kuriose vartojama vien anglų kalba. Žinant, kad anglų kalbos įtaka reklamai darosi vis didesnė, gali būti linkstama šį faktą interpretuoti kaip įrodymą, kad ir Lietuvos televizijų reklamos tampa labiau angliškos, tačiau tai būtų gal kiek skubota išvada. Išskyrus vieną, visi užfiksuoti atvejai tebuvo laidos pabaigoje parodoma lietuviškai niekaip nepaaiškinta informacija apie rėmėjus arba jų prekės ženklai, pvz., talk.lt/ Aroma/Gold ir pan. Grynai angliška reklama buvo airiško viskio reklama, kurioje, be prekės pavadinimo, pateikiamas neverstas reklamos šūkis ir informacija apie gaminį: JAMESON/Easy going Irish. Established since Distilled (R) 3. Pastebėtina, kad kitose šalyse, kur anglų kalbos įtaka dėl istorinių ir ekonominių aplinkybių pasireiškė anksčiau ir stipriau, nacionalinių kalbų konkurencija su anglų kalba yra ryškesnė. Pavyzdžiui, 2004 m. buvo atliktas panašus Danijos televizijų reklamų tyrimas. Jis parodė, kad, be daniškų ir mišrių reklamų, Danijos televizijos transliavo ir 4 proc. vien angliškų (Naujokaitytė 2004). Internete, kaip laisvesnėje vartosenos terpėje, anglų kalbos vartojimo atvejų pastebėta dar daugiau (Naujokaitytė 2006). Vienakalbių lietuviškų reklamų ir mišrių reklamų santykis Lietuvos televizijose per penketą metų išliko nepasikeitęs: ir viename, ir kitame medžiagos korpuse jų užfiksuota tiek pat. Vienakalbės lietuviškos reklamos sudaro apie ketvirtadalį, mišrios apie 75 proc., taigi didžiąją dalį visų reklamų transliacijos. Grafinis reklamų skaičiaus santykis pagal jose vartojamas kalbas ir mišrių reklamų intarpų pobūdis parodytas 1 ir 2 diagramoje. 1 diagrama. Lietuvos televizijų transliuojamos reklamos pagal jose vartojamas kalbas 2003 ir 2009 m. 3 Čia ir toliau cituojant reklamų tekstą pasvirasis brūkšnys vartojamas parodyti, kad juo atskiriami žodžiai reklamoje buvo užrašyti skirtingu šriftu arba ne vienoje eilutėje, kaip atskiri vienetai. R skliaustuose nurodo, kad cituojamas intarpas buvo parašytas, S pasakytas, o D dainuojamas. Reklama trumpinama r. 112

6 2 diagrama. Angliškų elementų dalis mišriose reklamose 2003 ir 2009 m. Kaip matyti, mišriose reklamose esama itin daug anglų kalbos intarpų. Per penkerius metus jų dalis nepasikeitė ir 2003 m., ir 2009 m. jų buvo beveik pusė iš visų nelietuviškų intarpų. Likusiose mišriose reklamose, greta lietuvių kalbos, vartojama įvairių sutrumpinimų, simbolinių pavadinimų, kurių dažnas turi panašų į klasikinių kalbų pagrindą, taip pat vienas kitas vokiečių, pran cū zų, ita lų kalbų kilmės pavadinimas, pvz.: Actiregularis, Capuccino la festa, Danone actimel, ERGO, Neo Angin N, Rama créme bonjour, Schoko-bananen, Wella FORTE ir kt. 3.2 Nelietuviški elementai ir kodų kaita mišriose Lietuvos televizijų reklamose Nelietuviški elementai Lietuvos televizijų reklamose gali būti: 1. Informacija apie reklamuojamą prekę ar paslaugą (prekės pavadinimas (prekės ženklas, prekės rūšies pavadinimas 4 ), kita informacija apie reklamuojamą objektą); 2. Reklamos šūkis ar frazė; 3. Garsinio fono daina. Kiekybinis šių elementų santykis abiejuose medžiagos korpusuose yra labai panašus: pagrindinę tyrimo laikotarpiais Lietuvos televizijų transliuotų reklamų svetimkalbių elementų dalį mišriose reklamose sudarė informacija apie reklamuojamas prekes ar 4 Tyrime šios dvi sąvokos vartojamos tokia reikšme: prekės ženklas kalbinis žymuo, leidžiantis atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų; prekės rūšies pavadinimas greta prekės ženklo einantys vienas ar keli žodžiai, leidžiantys atskirti vieną tos pačios prekės rūšį nuo kitos. 113

7 paslaugas (apie 90 proc.). Tai visų pirma prekės pavadinimai, gamintojo ar paslaugos teikėjo vardai, kurių, kaip minėta, maždaug pusė yra angliški. Šiuo požiūriu Lietuvos duomenys sutampa su kitur atliktų tyrimų, kur taip pat pažymima, kad dažniau nei kiti struktūriniai reklamos elementai angliški būna gamintojo ir prekės bei prekės rūšies pavadinimai (žr. Steeby 2004, 4; Ustinova, Bhatia 2005, 496). Nedidelė, tačiau daugiau pasitaikanti 2009 m. medžiagoje informacinė svetimkalbė reklamų dalis buvo kita papildoma rašytinė informacija (interneto svetainių nuorodos, gamintojo ar paslaugos teikėjo priklausomybės nuorodos, pavyzdžiui, founded by MTV; Omnitel/Part of TeliaSonera Group; Matured in French limousine oak casks; BILD Baltic Institute For Leadership Development). Angliškų reklamos šūkių ir 2003 m., ir 2009 m. rasta apie 5 proc., o nelietuviškų garsinio fono dainų atitinkamai 3 proc. ir 5 proc. Daugelį svetimkalbių reklamų intarpų, nors ir salygiškai, galima laikyti kodų kaitos atvejais. Pavyzdžiui, reklamuojamų nelietuviškų gaminių pavadinimai. Jie nebūna įvardijami kitaip nei pagal originalų pavadinimą prekės ženklą, tačiau garsinėje reklamoje pavadinimai gali būti arba ištariami kaip originalo kalba, arba adaptuojami fonetiškai, o kartais ir morfologiškai. Pirmuoju atveju tokie pavadinimai formaliai panašūs į kodų kaitą, ypač jei greta eina vienas ar keli pavadinimą sudarantys reikšminiai žodžiai prekės rūšies pavadinimai, pvz.: Alpine Milk; Colgate TOTAL Advanced Sensitive; Coldrex Hot Rem. Honey and Lemon. Antruoju atveju šie tikriniai žodžiai vartojami panašiai kaip skoliniai, pvz.: Aktivija, Espumizanas, Kalgonas, Tailenolis, Verdinas, nors užrašomi orginalo rašyba (taip pat gali būti elgiamasi ir su svetimais asmenvardžiais, pvz., Dr. Theiss garsinėje reklamoje virsta daktaru Taisu, o Jamie Oliver Džeimiu Oliveriu). Reikšminis žodis gali būti išverčiamas, plg. New Fairy ir Naujasis Feiri. Kai junginio dalis išverčiama, prekės ženklas garsinėje reklamoje visada adaptuojamas bent fonetiškai. Apskritai kalbant apie dažniausius svetimos kalbos elementus reklamuojamos prekės įvardijimus, tarp prekės ženklo ir prekės rūšies pavadinimo reikėtų daryti skirtumą. Kalbiniai prekės ženklai labai dažnai būna simboliniai žodžiai, jie yra saugomi autorinių teisių ir reklamos įstatymo ir daugių daugiausia gali būti adaptuojami fonetiškai ir morfologiškai garsinėje reklamoje. O štai prekės rūšis įvardijama bendriniais žodžiais ir tokių pavadinimų vartojimas reklamoje gali būti laikomas kodų kaita: jei paliekami neišversti, tokie žodžiai paprastai tariami taip, kaip skolinančioje kalboje. Mažiausiai į kodų kaitos atvejus panašios reklamų garsinio fono dainos, kurių, taikant reklamą prie lietuviškos auditorijos, adaptuotojai paprastai nekeičia, kaip nekeičia ir reklamos dizaino. Kitaip sakant, foninė daina nėra suvokiama kaip dalis lokalizuojamo kitakalbio reklamos teksto, kurį galima būtų daugiau ar mažiau pritaikyti lietuviškai rinkai, bet veikiau kaip tam tikras nejudinamas reklamos elementas. Tačiau kai kurios 114

8 iš foninių dainų turi tam tikrą semantinį krūvį, nes yra sukuriamos arba parenkamos dėl dainos teksto (taip pat žinomai melodijai pritaikomas naujas tekstas), stengiantis jį sieti su bendrąja reklamos idėja. Pavyzdžiui, dezodoranto Fa teikiama vėsa iliustruojama reklaminės dainos žodžiais What makes a man, oh, makes a man [...] it s cold inside, o ryškių spalvų suteikiantis mobilusis telefonas Samsung reklamuojamas dainuojant Just like a silver screen you walk into my life, You tought the stars to light up what was dark, Now it s all in technicolor with you. Dauguma tyrimo metu užfiksuotų mišrių reklaminių dainų buvo angliškos, nors pasitaikė ir viena kita kitos kalbos, pavyzdžiui, saulėtas margarinas Delma buvo reklamuojamas itališka daina O sole mio. Kodų kaitai prilygintinos Lietuvoje sukurtų, vien lietuvišką tekstą turinčių reklamų nelietuviškos foninės dainos, kurių turinys aiškiai papildo reklamos semantiką, plg. Audimo sportinių drabužių reklamos foninę dainą: Splay your wings and fly away, fly away far away. Kodų kaita laikytinos ir iš dainų perimtos ar atskirai sukurtos trumpesnės muzikinės frazės. Jų tekstas visiškai priderinamas prie likusio reklamos turinio, pavyzdžiui, Nori naujojo iphone 3Gs? (S), I know you want me, want me, you know I want cha, want cha, I know you want me (D). Tokios išdainuojamos frazės funkciškai labai panašios į neabejotinai kodų kaitai priskirtinus reklamos šūkius ar reklamines frazes. Nors ir vienų, ir kitų originalo formos (neverstų) paliekama labai nedaug, angliškos frazės ar šūkiai laikytini didžiausiu lietuvių kalbos konkurentu reklamos srityje. Štai keletas tokių reklamos elementų pavyzdžių: Taffel the original snacks (bulvių traškučių r), Monton access all areas (drabužių parduotuvių tinklo r), LG Digitally Yours (vaizdo, ryšio ir buitinės technikos r), Gorenje good thinking (buitinės technikos r). Pastebėtina, kad kai kurie žodžių junginio pavidalą turintys prekės rūšies pavadinimai taip pat gali būti panašūs į reklamos šūkius ar frazes, plg. prekės ženklus ir rūšies pavadinimus Mynthon Extra Strong 3 effect active herbs (R) (dantų pastos r), Stimorol Kiss Cool (R, S) (kramtomosios gumos r) ir reklamines frazes Ultra Cool door (R) (Gorenje buitinės technikos r), Personal comfort control (R) (skutimosi peiliukų r). Jie panašūs ir pagal galimybę pritaikyti šalies, kurioje transliuojama reklama, rinkai. Apie pritaikymo, arba lokalizavimo, būdus kalbama tolesniame poskyryje. 3.3 Reklamų lokalizavimo strategijos Svetimų kalbų vartojimas televizijos reklamoje Lietuvoje iš esmės reguliuojamas tų pačių kalbos politikos dokumentų, kurie apibrėžia viešosios lietuvių kalbos normas ir vartosenos sritis. Tai visų pirma Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintos Viešosios garsinės informacijos ir viešųjų užrašų laikinosios taisyklės, taip pat Reklamos ir Visuomenės informavimo įstatymai, pakartojantys bendrąsias lietuvių kalbos politikos nuostatas kiek įmanoma riboti kitų kalbų vartojimą viešojoje 115

9 erdvėje, užtikrinti vartotojo teisę gauti informaciją valstybine kalba. Jokių konkretesnių nurodymų nėra priimta, taigi viskas priklauso nuo atskirų reklamos agentūrų ir kalbos redaktorių. Kita vertus, minėtos nuostatos ir Kalbos inspekcijos kontrolė neabejotinai turėtų veikti kiekvieną konkretų sprendimą. Elementariausias būdas pritaikyti reklamos tekstą vietos rinkai yra teksto vertimas arba aiškinamasis papildymas. Sistemingesnis žvilgsnis į Lietuvos televizijų transliuojamas nelietuviškas reklamas parodė, kad lokalizuojant reklamą Lietuvoje kaip tam tikra strategija naudojamasi garsine ir rašytine teksto raiškos formomis. Veikiausiai tokios dvejopos raiškos būna reklamų originalai, tačiau panašu, kad Lietuvoje dažniau parašoma originalo forma, o pasakoma aplietuvintoji arba išversta į lietuvių kalbą (1 4). Taip pat elgiamasi ir su angliškų pavadinimų lietuviškomis prekėmis, pvz., Lithuanian VODKA/ Product of Lithuania. Gold (R), Originali lietuviška auksinė degtinė (S); taip pat plg. (5) ir (12) toliau. Pvz.: 5 (1) Colgate 2 in 1 (R) Colgate du viename (S) (3) SANYO the best from Japan (R) SANYO geriausia iš Japonijos (S) (5) Alita Brandy (R) brendis Alita (S) (2) Lady Speed Stick Aloe (R) Lady Speed Stick su alavijais (S) (4) 111 years Schwarzkopf/Professional HairCare for you (R) Schwarzkopf šimtas vienuolika metų profesionali plaukų priežiūra (S) Verčiama tiksliai, pažodiškai (1 5) arba laisvai: pavyzdžiui, parašytas Fairy plus garsinėje reklamoje virsta tirštu Feiri; parašytas Palmolive Thermal SPA massage skaitomas Naujoji Palmoliv termal spa lyg šaltinio masažas. Tokių reklamų, kuriose nelietuviškas rašytinės ir garsinės raiškos tekstas visiškai sutaptų, tyrimo įrašuose buvo nedaug, bet kiek daugiau 2009 m. medžiagoje, pvz., IBM Think Pad (S, R); Campina Fruttis Light (S, R), L Oreal Roll on True Match (S, R), Blendamed complete 7 expert (S, R), Bridgestone Blizzak Nordic (S, R), Coldrex Hot Rem/ Honey and Lemon (S, R). Tokiais atvejais reklamose taip pat stengiamasi pateikti netiesioginį lietuvišką paaiškinimą, plg.: Colgate TOTAL Advanced Sensitive (R, S) ir Pirmoji Colgate dantų pasta visapusiškai apsaugo dantis 12 valandų ir sumažina jautrumą. Rekomenduoju! (S). Tik 5 Lietuvinant garsinėje reklamoje prekės ženklas, kaip minėta, gali būti netgi pritaikomas prie lietuvių kalbos fonetikos, o retais atvejais ir morfologijos. Fonetinis tokių pavadinimas adaptavimas tyrime sistemingai neanalizuotas, todėl garsinės raiškos pavyzdžiuose pateikiama orginalo forma. 116

10 labai retai garsinėse reklamose pateikiant lietuvišką paaiškinimą paliekamas neišverstas ar neperfrazuotas prekės rūšies pavadinimas ar kita informacija, pvz.: Perwol Black Magic/ Re-new black effect (R) ir Naujasis Perwol Black Magic. Vienintelis su re-new black efektu (S); Pristatome naująjį Sony Ericsson Aino, turintį MediaGo funkciją (S). Daugiau rasta atvejų, kai neverstą prekės pavadinimą garsinėje reklamoje toje pačioje frazėje ar atskirai papildo informacija lietuvių kalba (6 12), taigi tokiais atvejais lietuviškas tekstas reklamoje žodžių skaičiumi nusveria angliškąjį. Angliško teksto semantika ne vienu atveju leidžia manyti, kad tai buvusio garsinio reklamos šūkio vertimas (plg. ypač 7, 8, 11). Kaip matyti, lietuvinant angliškas pavadinimas neretai sutrumpinamas (vietoj prekės ženklo su rūšies pavadinimu paliekamas tik prekės ženklas) (10, 11, 12). Visa tai rodo, kad garsinę per Lietuvos televizijas transliuojamų reklamų raišką stengiamasi lietuvinti. Pvz.: (6) Pampers Baby Wipes (R) Pampers Baby Wipes dar niekada keisti sauskelnes nebuvo taip malonu (S) (8) Persil Power Perls (R) Naujieji Persil Power Perls dabar tikri tokių dėmių nugalėtojai (S) (10) Dosia automat lemon (R) Naujoji Dosia ilgai išliekantis gaivumas (S) (7) Vanish oxi action (R) Naujasis Vanish oxi action švarus atradimas (S) (9) Stimorol Kiss Cool (R) Stimorol Kiss Cool atgaivina ligam (S) (11) New Automat Ariel (R) Ariel švaru ir nė šešėlio abejonės (S) (12) BOOM. Flavoured sparkling vodka (R) Karštą vakarėlį dovanoja gazuota vakarėlio degtinė BOOM (S) 2003 m. tyrimo medžiagoje tarp garsinės raiškos elementų nepasitaikė nelietuviškų reklamos šūkių, 2009 m. tik vienas. Tai gerai žinoma dainuojama frazė Gillette The Best a Man Can Wish (D, R), kurios yra buvęs transliuojamas ne visai sėkmingas vertimas Geriau vyrai nesuras. Visi tyrimo laikotarpiais užfiksuoti reklamos šūkiai buvo parašyti, tik ne visų pateikti pasakyti ar parašyti vertimai. Anksčiau minėta, kad Lietuvoje tarsi nesama jokios TV reklamos reguliavimo strategijos, tačiau tyrimo rezultatai rodo aiškų polinkį viešojoje erdvėje riboti garsinių nelietuviškų elementų vartojimą. Gali būti, kad taip taikomasi prie pagrindinės lietuvių kalbos planavimo nuostatos neleisti anglų kalbai užimti lietuvių kalbos vietos. Veikiausiai rašytinis nelietuviškas reklamos elementas atrodo mažiau ryškus nei garsinis, nes jis neretai parodomas tik dalį sekundės, o garsiniai 117

11 reklamos komponentai pasiekia adresatą net ir tada, kai jo žvilgsnis nukrypsta kitur, ir apskritai apima didesnę adresato buvimo erdvę. Tyrimo medžiaga rodo, kad dažniausias nelietuviškas garsinis reklamos elementas būna prekės ženklas, rečiau greta jo einantis prekės rūšies pavadinimas ir tik labai retai kokia kita papildoma informacija. Ji arba išverčiama, arba lieka tik parašyta, plg.: Gold/Super crispy/no sugar added (R) ir Mis Saldumas konkursą nugali panelė, kuriai nereikia dabintis pigiais cukriniais papuošalais, nes ji kupina pačios saulės dovanoto saldumo (S). Tačiau kartu pastebėta, kad rašytine raiškos forma pasinaudojama įterpti daugiau įvairios papildomos informacijos apie reklamuojamą prekę nelietuvių (dažniausiai, anglų) kalba. Be reklamos šūkių, kurie, kaip minėta, praktiškai visada tik parašomi, rašytinėse reklamose pasitaiko įvairių parašytų pavienių reklaminių frazių ar žodžių, pvz., LIVE/BORDERLESS/TV (R) (buitinės technikos LG r); Processing. Complete (R) (skustuvų Gillette r), Sony Ericsson/make.believe/sonyericsson.com/hopperinvasion (R) (mobiliųjų telefonų r). Apie šių ir kitų angliškų elementų funkcijas kalbama tolesniame straipsnio poskyryje. 3.4 Svetimos kalbos elementų funkcijos reklamoje Kodų kaita, anksčiau buvusi privačios srities dalykas, kartu su kitais neformalaus kalbėjimo bruožais ima rastis viešojoje sakytinėje vartosenoje radijo ir televizijos laidų veikėjų, humoro laidų personažų kalboje. Dažnai ji gali būti sąmoningai panaudojama kaip stilistinės raiškos priemonė. Tokia vartosena būtų susijusi su poetine kalbos funkcija. Straipsnyje aptariamoje televizijos reklamoje pasitaikanti kodų kaita yra kitokios prigimties ji nėra spontaniškos ar imituojamos natūralios kalbėsenos faktas, neatspindi įprastos kasdienės komunikacijos, bet yra specifinių, suplanuotų ir reguliuojamų, dviejų kalbų kontaktų rezultatas, galutine savo forma panašus į natūralią kodų kaitą. Vietos gamintojų sukurtose reklamose svetimos kilmės intarpai gali tarnauti kaip kalbos žaismas ir atlikti poetinę funkciją. Lietuvoje tokių reklamų taip pat jau galima pamatyti: plg. Rimi parduotuvių tinklo 2008 m. reklamų seriją Ar žinai, ką reiškia fine sale? Jiems labai patinka pirkti! Chocking sale kai perkant norisi šokti; Sale boxes boksuotis dėl prekių; Žemaitijos pieno vaikams skirtų sūrių pavadinimus Cheerafa (su nupiešta žirafa), Cheese lis (rimuojamas su vaikų džiaugsmelis ); taip pat lietuvišką maisto papildą Hema2genas. Šio tyrimo televizijos reklamų medžiagos korpusuose tokia galima laikyti nebent nelietuviškų sausainių TUC reklamą, kurioje derinamas svetimo prekės ženklo ir lietuviškų žodžių sąskambis, plg.: TUC. Jeigu alkis beldžia tuk tuk (S, R). 118

12 Tiriamosiose reklamose svetimi kalbos elementai atlieka konatyvinę, emotyvinę ir referentinę komunikacines funkcijas 6. Jas atskirti konkrečiais atvejais įmanoma dažnai tik sąlygiškai, todėl toliau tekste pateikiami tipiškiausi atvejai. Gerai žinoma, kad ypač svarbų vaidmenį reklamos žanre vaidina konatyvinė funkcija, atskleidžianti adresanto santykį su adresatu ir, be kitų, norą jį paveikti įtikinti pirkti reklamuojamą prekę. Ši funkcija ryškiausiai matyti iš reklamos šūkių ar frazių turinio, pvz.: LG LED/Life s Good; Gorenje good thinking; Taffel the original snacks; Monton access all areas. Žinoma, kai toks konatyvinis turinys pateikiamas svetima kalba, reikia manyti, kad adresatas arba turi mokėti tą kalbą, arba kaip buvo užsiminta teorinės literatūros apžvalgoje anglų kalba turėtų atlikti papildomų, simbolinių funkcijų. Emotyvinė funkcija, leidžianti išreikšti jausmus, gana ryškiai matyti iš reklamų foninių dainų. Ar sukurtos specialiai konkrečiai reklamai, ar pritaikytos gerai žinomos (plg. Louis Armstrongo ir kt. džiazo klasiką Sampo banko reklamoje [...] And I think to myself what a wonderful life), reklamų dainos yra skirtos ne tik suteikti reklamos turiniui papildomos referentinės informacijos, bet veikiau tam tikrai nuotaikai sukurti. Referentinę, arba turinio, funkciją daugiausia atlieka reklamuojamos prekės ženklai ir ypač rūšies pavadinimai. Kaip sudedamasis televizijos reklamos elementas, jie visų pirma turi informuoti apie siūlomą prekę, tačiau kai kurie prekės rūšies įvardijimai neretai atlieka ir netiesioginę konatyvinę funkciją. Sukurti pagal visus reklamos žanro kalbinio žaismo ir paveikumo reikalavimus, jie funkciškai ir tipologiškai gali būti lyginami su trumpais reklamos šūkiais. Ir vieniems, ir kitiems, kaip minėta, gali būti taikoma ta pati lokalizavimo strategija vertimas. Iš tiesų nė viena iš komunikacinių reklamos elementų funkcijų nepriklauso nuo kalbinio kodo tokias pačias funkcijas gali atlikti tiek lietuviški, tiek angliški ar bet kuria kita kalba pateikiami reklamos elementai. Tai, kad reklamose paliekama neadaptuotų, neverstų angliškų intarpų, turėtų būti susiję su tam tikra papildoma nauda. Vien dėl to, kad tokie prekės pavadinimai yra angliški, jie gali atlikti dar ir simbolinę funkciją. Kaip ir kitur, anglų kalbos simbolinė vertė Lietuvoje turėtų būti panaudojama siekiant sudaryti reklamuojamo gaminio kokybės, pažangos, jo vartotojo šiuolaikiškumo įspūdį. Šiam tyrimui sukauptose reklamose neužteko medžiagos nuodugniau ištirti angliškų reklamų orientacijos į adresatą, tačiau tam tikrų dėsningumų išryškėjo. Neverstos informacijos ir angliškų reklamos šūkių buvo rasta kaip tik brangesnių prekių 6 Čia remiamasi Romano Jakobsono kalbinės komunikacijos funkcijų klasifikacija, kurios terminų lietuviški atitikmenys perimti iš: Jakobson, Roman, 2004: Lingvistika ir poetika, iš anglų kalbos vertė Birutė Abraitienė, Dalia Kaladinskienė, peržiūrėjo Kęstutis Nastopka, in: Baltos lankos 18/19,

13 (prestižiškesnės buitinės technikos, automobilių, tarptautinių drabužių parduotuvių tinklų, brangesnių alkoholinių gėrimų (pvz., viskio) ir jaunimo pramogų, tipiškų jaunimo kultūros simbolių (bulvių traškučių, gaiviųjų pastilių, tam tikrų alkoholinių gėrimų, pavyzdžiui, Martini ) reklamose, plg., be jau minėtų, KIA Motors/The Power to Surprise (R); JAMESON Easy going Irish. Established since Distilled (R); Martini/The world s most beautiful drink/the Ball & Bar logo and the MARTINI bottle design and labels are trademarks and/or registered trademarks (R); There s new music on power hit radio (S). Pastaroji jaunimo radijo stoties reklama yra gana retas atvejis su garsiniu informaciniu intarpu, neturinčiu nei parašyto, nei pasakyto verstinio atitikmens. Kad tokių kaip minėtos reklamų adresatas galėtų būti jaunas, gerai besiverčiantis, sėkmingo gyvenimo įvaizdį sudarantis arba jo siekiantis žmogus, netiesiogiai galima spręsti ir iš vaizdinės, vaidybinės reklamos stilistikos. Kartais reklamuojamoji prekė tėra šampūnas ar skustuvas, bet ji gali būti pateikiama tokiame kontekste, kad neliktų abejonės, jog jos vartotojas tikras šiuolaikinio gyvenimo lyderis, plg.: Schwarzkopf/ got2b/attitude for hair (R); Gillette Blue 3/Improve lubrastrip (R). Tyrimo medžiaga leidžia manyti, jog tikimybė, kad tokio tipo kodų kaitos pasitaikys kaip tik minėtam adresatui skirtose reklamose, yra didesnė. Gali būti, kad tokių reklamų adresatas laikomas mokančiu anglų kalbą arba galinčiu priimti kodų kaitą kaip įprastą dalyką. Tą patvirtina tarptautinio marketingo praktika jaunimo vartotojų grupei skirtas reklamas dažniau palikti standartizuotas, nepritaikytas vietos rinkai (plg. Mooij 1994, 88), taip pat straipsnio įvade minėti lietuviški kitų reklamos domenų tyrimai. Lietuvoje atliktų makrosocialingvistinių daugiakalbystės tyrimų statistiniai duomenys taip pat rodo, kad pas mus anglų kalbą daugiausia ir geriausiai mokančių esama tarp jaunimo iki 29 metų, o nuo 40 metų kalbos mokėjimo lygis ima smarkiai kristi. Be to, žinoma, kad jauni žmonės yra palankiausiai nusiteikę anglų kalbos atžvilgiu ir kad kaip tik jaunimas naudoja anglų kalbą ir kodų kaitą kaip papildomą kalbinės raiškos šaltinį bei tapatybės kūrimo priemonę (žr. Vaicekauskienė 2006, Vaicekauskienė 2010). Atidžiau pastudijavus reklamų įrašus pastebėta, kad angliškų intarpų jose pateikiama daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio ir kad kai kurie iš jų nebūtinai būna skirti skaityti ir suprasti, bet veikiau dėmesiui patraukti ar tam tikram įspūdžiui sukelti. Tai lyg koks dvidešimt penktasis kadras praktiškai nepastebimi, labai smulkiomis raidėmis parašyti arba labai trumpai parodomi užrašai; juos vos įmanoma įskaityti, pvz.: main concept (R) (astrologinių paslaugų r); Omnitel/Part of TeliaSonera Group/Founded by MTV (mobiliojo telefono kortelės r). Dažnai tokie užrašai parodomi ne visi iš karto, bet labai trumpai pavieniui ir tuoj keičiami kitais, pvz., Razor Upgrade/Transform /Improve lubrastrip/processing. Complete/New. Gillette Blue 3. Improved (R) (penki skirtingu 120

14 metu parodomi skustuvų r užrašai). Atrodytų, tokie angliški reklamos intarpai skirti tik šmėkštelti prieš akis, o ne suteikti kokią informaciją, nes pagrindinė informacija būna pasakoma ar užrašoma lietuviškai. Gali būti, kad anglų kalbos funkcija čia taip pat yra simbolinė ir ja užrašyti reklamos elementai turi sukelti įspūdį, kad reklamuojama prekė yra tikrai vertinga ar šiuolaikiška. 4 Apibendrinimas ir išvados Televizijos reklama Lietuvoje nėra prarandamas ar labai pažeistas kalbos domenas: vienakalbių reklamų, kuriose būtų vartojama vien užsienio (anglų) kalba, tyrimo medžiagoje praktiškai nepasitaikė. Situacija šiuo požiūriu iš esmės nesikeičia m. Lietuvos televizijos transliavo tik arba grynai lietuviškas, arba mišrias reklamas, o 2009 m. medžiagoje buvo tik kelios vienakalbės reklamos anglų kalba. Kita vertus, pastebėtas, nors ir nežymus, bet didesnis anglų kalbos poveikis 2009 m. reklamoms. Televizijos reklamoms būdinga kalbų maišymas, kalbinių kodų kaita. Abejais tyrimo metais mišrių reklamų palyginti su lietuviškomis buvo gerokai daugiau, apie 75 procentai. Maždaug pusė iš jų turėjo anglų kalbos elementų; likusiose mišriose reklamose, be įvairių simbolinių pavadinimų, vartojamas vienas kitas vokiečių, prancūzų, ita lų kalbų intarpas. Dažniausias tyrimo laikotarpiais Lietuvos televizijų transliuotų reklamų svetimkalbis elementas, kaip ir kitur, buvo prekės pavadinimas. Nors kalbų maišymas tokiais atvejais atrodo neišvengiamas ir sociolingvistiškai žiūrint labai sąlygiškas, tarp prekės pavadinimą sudarančio ženklo ir prekės rūšies pavadinimo darytinas skirtumas. Prekės rūšis įvardijama bendriniais žodžiais, neretai panašiai kaip reklamos šūkiai ar frazės. Tokių pavadinimų vartojimas reklamoje gali būti laikomas kodų kaita: jei paliekami neišversti, tokie žodžiai paprastai tariami taip, kaip skolinančioje kalboje. Ryškiausias angliškas reklamos domeno elementas reklamos šūkiai sudaro vos dvidešimtąją angliškų elementų dalį mišriose Lietuvos televizijų transliuojamose reklamose. Angliškų reklamos šūkių ir 2003 m., ir 2009 m. rasta nedaug, apie 5 proc. Tyrimo duomenimis, jie pateikiami iš esmės tik parašyti, taigi nėra paties didžiausio paveikumo. Pastebėtina, kad tiriamaisiais metais Lietuvos televizijos transliavo ne tik parašytų, bet ir garsinių angliškų šūkių, net savose reklamose, pvz., Get ready! (skutimosi peiliukų r); Daily service. For your daily office life (raštinės prekių r.); Labas SMS unlimited (mobiliųjų telefonų r.) ir kt., tačiau tokių tiriamojoje medžiagoje nepasitaikė. Medžiagos surinkimo metodas rėmėsi reprezentatyvumo principu, todėl pakankamai patikima teigti, kad garsinių angliškų reklamos šūkių Lietuvos televizijose pasitaiko nedažnai. 121

15 Tyrimas parodė, kad dažniausias nelietuviškas garsinis reklamos elementas būna prekės ženklas, rečiau greta jo einantis prekės rūšies pavadinimas ir tik labai retai (dažniau 2009 m.) kokia kita papildoma informacija. Garsinė per Lietuvos televizijas tyrimo laikotarpiais transliuotų reklamų raiška buvo lietuviškesnė už rašytinę. Tai leidžia teigti, kad Lietuvoje esama tam tikros (nerašytos) reklamų lokalizavimo strategijos: garsines per Lietuvos televizijas transliuojamas reklamų dalis stengiamasi lietuvinti išversti arba pateikti papildomos paaiškinamosios informacijos lietuvių kalba. Reklamų, kuriose tokia strategija nepasinaudota ir nelietuviškas rašytinės ir garsinės raiškos tekstas visiškai sutampa, tyrimo įrašuose buvo nedaug, bet kiek daugiau 2009 m. medžiagoje. Kita vertus, reklamų lietuvinimas ne visada reiškia lietuvių kalbos laimėjimą reklamose pasitaiko ir pažodinio, sintaksės ar žodyno normas pažeidžiančio vertimo. Tokio netiesioginio anglų kalbos poveikio tyrimai turėtų būti ne mažiau aktualūs lietuvių kalbos politikai nei šiame straipsnyje nagrinėjamas domenų praradimas. Kartu pastebėta, kad rašytinėje reklamoje pateikiama daugiau įvairios papildomos informacijos apie reklamuojamą prekę anglų kalba, ypač 2009 m. laikotarpiu. Be to, dalis parašytos angliškos informacijos paliekama neversta nei žodžiu, nei raštu. Taip pat rašytine forma kai kuriose reklamose pateikiama įvairių smulkiu šriftu parašytų užrašų, parodomų vos dalį sekundės ir veikiausiai turinčių sukelti įspūdį, kad reklamuojama prekė yra vertinga ar šiuolaikiška. Tiriamosiose reklamose anglų kalbos elementai atlieka konatyvinę, emotyvinę ir referentinę komunikacines funkcijas, kurios nepriklauso nuo kalbinio kodo. Tokias pačias funkcijas gali atlikti ir lietuviškas jų vertimas, todėl manytina, kad neišverstų reklamų adresatas laikomas mokančiu anglų kalbą arba galinčiu priimti kodų kaitą kaip įprastą dalyką. Taip pat gali būti, kad anglų kalba čia atlieka ir simbolinę šiuolaikiškumo raiškos funkciją. Anglų kalbos kai kuriais atvejais veikiau simbolinis nei informavimo vaidmuo leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvoje taip pat randasi visuotinai pastebimas polinkis panaudoti anglų kalbos prestižą reklamai. Panašu, kad jis ypač išryškėja visuomenėje gerai įsitvirtinusiam ar statuso siekiančiam adresatui ir jaunimo grupei skirtose reklamose, tačiau pastarajam pastebėjimui patvirtinti reikėtų papildomų tyrimų. Literatūros sąrašas Haberland, H Domains and domain loss. The Consequences of Mobility. B. Preisler, A. Fabricius et al. (eds.). Roskilde: Roskilde University, Department of Language and Culture

16 Zakaris, Hansen S. et al Udredning om sprogpolitiske initiativer og domænetab i færøsk. LHM1/udredningsrapport.doc, žiūrėta Hilgendorf, S. & E. Martin English in advertising: update for France and Germany. The three circles of English. E. Thumboo (ed.). Singapore: Singapore University Press Hjarvard, S The Globalization of Language. How the Media Contribute to the Spread of English and the Emergence of Medialects. Nordicom Review 1 2, Kniūkšta, P Viešieji užrašai. Po dokumentus ir Vilniaus gatves pasižvalgius. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Lee, J. Sh Linguistic constructions of modernity: English mixing in Korean television commercials. Language in Society 35, Martin, E Cultural images and different varieties of English in French television commercials. English Today 18 (4), Mooij, de M Advertising worldwide: concepts, theories and practice of international, multinational and global advertising. New York, Prentice Hall. Naujokaitytė, A Danų kalbos domeno praradimas Danijos televizijų reklamose. Vilniaus universitetas, Skandinavistikos katedra. (Bakalauro darbas). Naujokaitytė, A Sprogligt domænetab eller enkelte lån i danske internetreklamer? [Danijos interneto reklamos: kalbinio domeno praradimas ar pavieniai skoliniai?]. Vilniaus universitetas, Skandinavistikos katedra. (Magistro darbas). Piller, I Multilingualism and the modes of TV advertising. English media texts past and present: language and textual structure. F. Ungerer (ed.). Amsterdam: Benjamins Piller, I Identity constructions in multilingual advertising. Language in Society 30, Steeby, N Between Authority and Authenticity: English Use in Spanish-Language Commercials in the United States. Colorado Research in Linguistics 17 (1), Švietimo ministerijos tyrimai 2006 Lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės) ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimo ataskaita Švietimo ir mokslo ministerijai, Vilnius, lietuviu_klb_ugdymo_org.pdf, žiūrėta ; Lietuvių kalbos vartojimas aukštosiose mokyklose. Tyrimo ataskaita Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Universitetinių studijų skyriui, docs/tyrimai/ataskaita_liet_aukst.pdf, žiūrėta Šmitaitė, R Anglų kalbos poveikis televizijos reklamos kalbai. Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbotyros (taikomosios) studijų kryptis (magistro darbas). 123

17 Takashi, K A sociolinguistic analysis of English borrowings in Japanese advertising texts. World Englishes 9 (3), Ustinova, I. P. & T. K. Bhatia Convergence of English in Russian TV commercials. World Englishes 24 (4), Vaicekauskienė, L Anglų kalbos svetimžodžiai ir socialinis identitetas Lietuvoje. Darbai ir dienos 46, Vaicekauskienė, L Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai: kalbos politika ir vartosena. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. Vaicekauskienė, L Postmodernioji dvikalbystė. Tautinės kalbos ir anglų kalba reklamoje. Kalbos kultūra 82, Vaicekauskienė, L Globalioji daugiakalbystės perspektyva: anglų kalbos vieta ir vaidmuo Lietuvos miestų erdvėje. Miestai ir kalbos. M. Ramonienė (red.). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. [įteikta spaudai] Vaicekauskienė, L. English in Lithuania(n). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, Vilniaus universitetas. [rengiama spaudai] VKPG Valstybinės kalbos politikos m. gairės. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. IX Valstybės žinios 57. VKPG Valstybinės kalbos politikos m. gairių projektas. Prieiga per internetą: žiūrėta Use of English and code-mixing in TV commercials in Lithuania Loreta Vaicekauskienė, Reda Šmitaitė Summary The paper focuses on the problem of language domain loss and sets out to examine the relationship between Lithuanian and English in TV commercials in Lithuania. The aim of the research is to determine the spread of English, together with the functions of English elements in the commercials and code-mixing. The data consists of a corpus of TV commercials recorded in 2003 and in 2009; in total, more than 1200 commercials, broadcasted during the most popular TV programs in one week each year. The analysis has shown that TV advertising as a domain of Lithuanian language use is not being lost and the situation hasn t changed over the years. There are almost no only English commercials. Most of the commercials are a mix of Lithuanian and English codes, while English is mostly used in the product names. There are few English slogans and not much other information in English in the corpus. It turned out that there might be a special strategy for the localization of commercials in Lithuania. The oral form of the commercials is more Lithuanized than the written form. The slogans and the product 124

18 names are presented in translation or explained in Lithuanian. At the same time, the written part of the commercials can have more information in English. Some English insertions most likely have a symbolic function to make an impression that the product advertised is valuable or modern. The use of English in commercials may have the purpose of communicating prestige and especially targeting at an audience with a high social status or young people. Įteikta 2010 m. liepos 26 d. 125

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB KAVAMEDIA LICENCIJOS NR. LP410 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-146 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LTOK Lyciu lygybe sporte

LTOK Lyciu lygybe sporte Komunikacijos analizė Lyčių lygybė sporte Analizės apžvalga Tikslas Įvertinti internete publikuotos informacijos apie Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatus turinį atsižvelgiant į sportininkų lytį. Taip

Detaliau

LR švietimo ir mokslo ministerijai

LR švietimo ir mokslo ministerijai LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ SKYRIUI Tyrimo ataskaita LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMAS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE Vilnius, 2006 TURINYS ĮVADAS... 3 Problema... 3 Tyrimo

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

Title slide Three line presentation title Using property

Title slide Three line presentation title Using property Reklamos monitoringas, 2015 sausis-gruodis TNS LT reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2015-ųjų ir 2014- ųjų metų sausio-gruodžio

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technologiją atsitiktinai atrinktuose namų ūkiuose yra įrengti TV metrų aparatai, fiksuojantys kiekvieno

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Reklamos apimčių apžvalga

Reklamos apimčių apžvalga Reklamos apimčių apžvalga Reklamos monitoringas 2017 sausis-gruodis Reklamos apimčių apžvalga Kantar TNS reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Microsoft Word - 86.doc

Microsoft Word - 86.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. K115 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. liepos 20 d. Nr. KS-86 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1 Vaizdinės ir tekstinės informacijos šaltiniai, jų patikimumas 8 2 Kalbos kilmė 9

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc Vertimo studijų katedros MAGISTRO DARBŲ reikalavimai Magistro darbas yra kvalifikacinis darbas, savarankiška studija, kurioje atskleidžiami studento (-ės) mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai. Darbe pateikiami

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Tango

Tango Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija Darbą parengė: Gitana Grudytė, IVa Darbo vadovė: Loreta Černeckienė Klaipėda 2014 Turinys Tikslas...3 Sąvoka...4 Kilmė...5 Istorija...6-10 Tango stiliai...11-15 Tango muzika...16-17

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

brosiura A5 lt.indd

brosiura A5 lt.indd Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Leidinys

Detaliau