Galatams 1:1 i Galatams 1:12

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Galatams 1:1 i Galatams 1:12"

Transkriptas

1 Galatams 1:1 i Galatams 1:12 Laiškas galatams 1 Paulius, apaštalas ne nuo žmonių, ir *ne žmogaus įgaliojimu, bet įgaliojimu Jėzaus Kristaus ir Dievo Tėvo, kuris prikėlė jį iš numirusiųjų, 2 ir visi su manimi esantys broliai Galatijos bažnyčioms. 3 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, 4 kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad mus išgelbėtų iš dabartinio blogo amžiaus pagal valią mūsų Dievo ir Tėvo, 6 Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitos rūšies evangelijos, 7 kuri nėra tos pačios rūšies, bet tik yra kai kurie jus sutrikdantys žmonės, kurie norėtų iškreipti Kristaus Evangeliją. 8 Bet jeigu net mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu tą Evangeliją, kurią jums paskelbėme, tebūna prakeiktas! 11 Bet aš duodu jums žinoti, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra pagal žmoniją, 12 nes nei iš žmogaus ją gavau, nei žmogaus jos buvau išmokytas, bet Jėzaus Kristaus apreiškimu. * 1:1 ne žmogaus įgaliojimu, bet įgaliojimu Jėzauas Kristaus ir Dievo Tėvo T. ne per žmogų, bet per Jėzų Kristų ir Dievą Tėvą. 1:8 jums skelbtų kitokią evangeliją, negu tą Evangeliją, kurią jums paskelbėme Gr. tekstas yra aiškus, bet sunkiai verčiamas tiesiogiai į lietuvių kalbą; arba jus evangelizuotų perduodamas kitokią Evangeliją negu tą, kurią mes jums evangelizuodami perdavėme.

2 Galatams 2:7 ii Galatams 2:17 2 Paulius, Barnabas ir Titas po 14 metų bendrauja su tikinčiaisiais Jeruzalėje 7 bet priešingai, pamatę, kad man buvo patikėta Evangelija *neapipjaustytiesiems, kaip Petrui apipjaustytiesiems Paulius prietarauja Kefui (Petrui) Bet kai pamačiau, kad jie nevaikščioja tiesiai pagal tą Evangelijos tiesą, tariau Petrui visų akivaizdoje: Jei tu, būdamas žydas, gyveni kitatautiškai, o ne žydiškai, kodėl verti kitataučius gyventi taip, kaip žydai? Išteisinimas tikėjimu Kristumi 15 Mes, kurie prigimtimi žydai ir ne kitataučių kilmės nusidėjėliai, 16 žinodami, jog žmogus neišteisinamas įstatymo darbais, bet per tikėjimą Jėzumi Kristumi ir mes pasitikėjome Kristumi Jėzumi, kad būtume išteisinti tikėjimu Kristumi, o ne įstatymo darbais; nes įstatymo darbais nebus išteisintas *nė vienas žmogus. 17 O jeigu siekdami būti išteisinti per Kristų, ir mes patys esame rasti esant * 2:7 neapipjaustytiesiems, apipjaustytiesiems T. neapipjaustymui, apipjaustymui (gr. kalboje grupės bruožas čia naudojamas kaip kuopinis vns. grupės pavadinimas). 2:14 tą Gr. žymimasis artikelis. 2:16 išteisinti Arba pripažinti teisingą juridinę padėtį užimančiais. 2:16 išteisintas Arba pripažintas teisingą juridinę padėtį užimančiu. * 2:16 nė vienas žmogus T. joks kūnas. 2:17 išteisinti t. y., paskelbti nekaltintiną, t. y., teisią, padėtį užimančiais. 2:17 per Kristų Arba Kristuje.

3 Galatams 2:20 iii Galatams 3:9 nusidėjėliais, ar dėl to Kristus yra nuodėmės tarnas? Anaiptol! Ne! 20 Buvau nukryžiuotas su Kristumi, tačiau gyvenu nors nebe aš, bet gyvena manyje Kristus. Ir dabar, tą gyvenimą, kurį gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu Dievo Sūnumi, kuris mylėjo mane ir atidavė save už mane. 3 Kurie tiki, tie Abraomo vaikai 6 Lygiai taip pat ABRAOMAS PASITIKĖJO DIEVU, IR TAI JAM BUVO ĮSKAITYTA KAIP TEISUMAS. 7 Todėl žinokite, kad tie, kurie yra *iš tikėjimo, tie yra Abraomo vaikai. 8 Ir šventraštis, numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisina kitataučius, iš anksto paskelbė Abraomui Evangeliją: Tavyje bus palaimintos visos tautos. 9 Taigi tie, kurie yra *iš tikėjimo, * 3:7 iš tikėjimo NT'e dažnai vartojama sandara iš (εκ ). Tokia sandara rodo į bendras savybes, pasižymėjimą kuo nors, ir pan.; be kitų atvejų Laiške galatams, kuriuos perteikiant graikų kalbos elementus žodžių lygmeniu būtų galima išversti iš tikėjimo (3:9), iš įstatymo darbų (3:10), iš tikėjimo (3:12), iš įstatymo, iš pažado (3:18), plg. šių eilučių gr. tekstą: Jn 17:14 ( iš pasaulio ), Rom 4:12 ( iš apipjaustymo ), I Jn 2:19 ( iš mūsų ), I Jn 2:21 ( iš tiesos ), I Tes 5:8 ( iš dienos ). Šioje eilutėje (Gal 3:7) reikšmė yra pasižymi tikėjimu (kaip priemone, kuria įgyjamas išgelbėjimas), t. y. turi tokią savybę, kad tiki (ir taip mano gausią galutinį išgelbėjimą) arba panašiai. 3:8 išteisina Arba pripažįsta teisingą juridinę padėtį užimančiais. 3:8 kitataučius Arba tautas. 3:8 Tavyje [ ] Prd 12:3. * 3:9 iš tikėjimo Žr. Ga 3:7 išnašą.

4 Galatams 3:11 iv Galatams 3:19 yra palaiminami su tikinčiuoju Abraomu. 11 Bet kad Dievo akyse niekas neišteisinamas įstatymu, yra aišku, nes teisusis tikėjimu gyvens. 12 Bet įstatymas nesiremia tikėjimu; priešingai, JUOS VYKDANTIS ŽMOGUS GYVENS JAIS. 13 Kristus mus išpirko iš įstatymo prakeikimo, už mus *tapdamas prakeikimu, nes yra parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio, 16 Ir pažadai buvo duoti Abraomui ir jo sėklai. Jis nesako ir sėkloms, kaip daugeliui; bet kaip vienai ir tavo sėklai, kuri yra Kristus. 18 Nes jeigu paveldėjimas įgyjamas įstatymu, tai jau nebe pažadu. Bet Dievas dovanojo jį Abraomui pažadu. 19 Tai kam reikalingas įstatymas? Jis, įsakytas per angelus tarpininko ranka, buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis *Sėkla, kuriai 3:11 teisusis tikėjimu gyvens Hab 2:4. Plg. Rom 1:17, Hbr 10:38. 3:12 nesiremia tikėjimu Gr. οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως (ouk estin ek pisteos), nėra iš tikėjimo. Gr. frazė vartojama 9 k. Laiške romiečiams, taip pat 9 k. šiame laiške, Laiške galatams, ir dažniausiai verčiama tikėjimu, iš tikėjimo ; žr. Gal 3:7 išnašą. 3:12 juos T. y. įstatymo reikalavimus. Žr. Kun 18:5; Neh 9:29; Eze 20:11, 13. * 3:13 tapdamas Arba būdamas padarytas. 3:16 duoti Arba pasakyti, pasakyti autoritetingai. 3:18 įgyjamas įstatymu Gr. frazė ἐκ νόμου (ek nomou) vartojama dar Rom 4:14; Gal 3:21, Flp 3:9. 3:19 dėl nusižengimų Žr. Rom 5:20; įstatymas įsiterpė tam, kad žmonės labiau suvoktų savo nuodėmingumą. Dėl žodžio nusižengimas apibrėžimo, žr. Rom 4:15b, I Jn 3:4. * 3:19 Sėkla T. y. Mesijas; plg. Prd 3:15, 9:9, 22:18, 26:4 28:14 ir kt.

5 Galatams 3:20 v Galatams 3:23 buvo duotas pažadas. 20 Tarpininkas gi nėra reikalingas, kai yra tik viena šalis, bet Dievas tėra vienas. 21 Ar tad įstatymas priešingas Dievo pažadams? Anaiptol! Ne! Nes jei būtų buvę duotas įstatymas, galintis teikti gyvybę, tai teisumas tikrai būtų įgyjamas įstatymu. 22 Bet šventraštis visus uždarė *nuodėmingume, kad tikėjimu Jėzumi Kristumi tai, kas pažadėta, būtų duotas tiems, kurie tiki. 23 Bet prieš ateinant tikėjimui, mes buvome saugomi įstatymo valdžioje, uždaryti tikėjimui, kuris po to turėjo būti apreikštas. 3:20 Tarpininkas [ ] Tarpininkas gi nėra (iš) vieno, bet Dievas yra vienas. Tvirtinama, kad Dievo sandora su Abraomu yra pranašešnė todėl, kad ji buvo vienašalė sandora, patvirtinta be tarpininko. Sandora su Mozė buvo mažesnės svarbos, kaip tvirtina angelų tarpininkavimas. 3:21 įgyjamas įstatymu Gr. frazė ἐκ νόμου (ek nomou) vartojama dar Rom 4:14; Ga 3:18, Flp 3:9. Plg. Rom 9:30, kurioje yra gr. žodis καταλαμβάνω (katalambano), kuris išverstas įgijo kalbant apie teisumą. 3:22 visus T. visa, visybę arba visumą, t. y. visus daiktus ir žmones. Kalbama ne tik apie žmones, bet taip pat apie jų kūnus, sugebėjimus, mintis, darbus, veiklas ir t.t. Viskas be išimties, kas susijęs su žmonėmis, yra nuodėmės suteršta. * 3:22 nuodėmingume Arba nuodėmėje. 3:22 tai, kas pažadėta T. pažadas, retorinė figūra. 3:23 prieš ateinant tikėjimui (2 k. šioje eilutėje ir dar 25 eilutėje) Palyginant su Gal 3:19 ( kol ateis Sėkla ) bei Gal 3:24 ( iki Kristaus ) ir turint omeny galimą retorinę figūrą (plg. Hbr 6:12, 15; 11:13 ir kt., kur tiesogiai išvertus būtų pažadas, bet akivaizdžiai nurodo tai, kas buvo pažadėta ), greičiausiai prieš ateinant tikėjimui reiškia prieš ateinant Tam (Mesijui), kuriuo tikima. 3:23 saugomi Gal sulaikyti.

6 Galatams 3:24 vi Galatams 4:6 24 Tad įstatymas buvo lydintis mūsų auklėtojas iki Kristaus, kad būtume *išteisinti tikėjimu. 25 O tikėjimui atėjus, nebesame auklėtojo valdžioje. 26 Nes jūs visi esate Dievo vaikai per tikėjimą Kristumi Jėzumi. 27 Nes jūs visi, kurie buvote pakrikštyti į Kristų, apsivilkote Kristumi. 28 Nėra nei žydo, nei graiko, nėra nei vergo, nei laisvojo, nėra nei vyriškos lyties žmogaus, nei moteriškos lyties žmogaus, nes jūs visi esate viena Kristuje Jėzuje. 29 O jeigu jūs esate Kristaus, tai esate Abraomo sėkla ir paveldėtojai pagal pažadą. 4 1 Dabar sakau, kad, kol paveldėtojas yra nepilnametis, jis niekuo nesiskiria nuo tarno, nors yra visa ko šeimininkas, 2 bet yra globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvo nustatyto laiko. 3 Taip ir mes, kai buvome nepilnamečiai, buvome *laikomi priverstiniam tarnavimui pasaulio pradmenims. 4 Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, gimusį įstatymo valdžioje, 5 kad išpirktų esančius įstatymo valdžioje, kad įgytume įsūnijimą. 6 Ir kadangi esate sūnūs, Dievas atsiuntė į jūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, * 3:24 išteisinti Arba pripažinti teisingą juridinę padėtį užimančiais. 3:25 tikėjimui atėjus Žr. Gal 3:23 išnašą. 3:26 vaikai Arba sūnūs. 3:28 žydo Arba kitataučio. * 4:3 laikomi priverstiniam tarnavimui Arba pavergti. 4:4 gimusį Arba pasidarusį. 4:4 gimusį Arba pasidarusį.

7 Galatams 4:7 vii Galatams 5:19 šaukiančią: Aba, Tėve! 7 Taigi tu jau nebesi priverstinis tarnas, bet sūnus; o jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Kristų. 5 1 Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kuria Kristus mus išlaisvino, ir nebūkite vėl *įsipainioję į vergystės jungą. 4 Jūs, kurie siekiate būti išteisinti įstatymu, esate be poveikio nuo Kristaus jūs esate išpuolę iš malonės. 5 Tačiau mes laukiame teisumo, kurio užtikrintai vilimės, tikėjimo pagrindu *Dvasios pagalba. 6 Nes Kristuje Jėzuje nieko neįstengia padaryti nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, verčiau tikėjimas, darantis poveikį per meilę. 13 Nes jūs, broliai, buvote pašaukti į laisvę; tik nenaudokite laisvės kaip progos kūnui, bet meile tarnaukite vienas kitam. 16 Tad sakau: vaikščiokite Dvasia, ir nevykdysite kūno geidulių. 19 Aiškūs gi yra kūno darbai, kurie yra svetimavimas, paleistuvavimas, netyrumas, * 5:1 įsipainioję į vergystės jungą Arba sugauti į vergystės jungą kaip į spąstus. 5:1 vergystės Arba nelaisvės. 5:4 išteisinti T. y., paskelbti nekaltintiną, t. y., teisią padėtį užimančiais. 5:4 esate išpuolę Plg. II Pt 3:17, neišpultumėte iš savo pačių tvirtumo. * 5:5 Dvasios pagalba Arba Dvasia (įnagininkas). 5:6 nieko neįstengia padaryti Arba jokios galios neturi, nieko nepajėgia, visai negalioja. 5:13 meile Arba per meilę. 5:16 nevykdysite Gr. vienodai rašosi ir šio žodžio tiesioginė ir liepiamoji nuosakos, todėl gali būti nevykdykite.

8 Galatams 5:20 viii Galatams 5:24 *palaidumas, 20 stabgarbystė, užbūrimas narkotikais, priešiškumai, *nesantaika, pavydūs rungtyniavimai, pykčio proveržiai, priešiškas noras pirmauti, maištavimai, *atskalos, 21 pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai, apie kuriuos aš sakau iš anksto, kaip ir anksčiau sakiau, kad tie, kurie atlikinėja tokius dalykus, nepaveldės Dievo karalystės. 22 Bet Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, didi kantrybė, švelnumas, geradarystė, ištikimybė, 23 romumas, susivaldymas prieš tokius nėra įstatymo. 24 Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo * 5:19 palaidumas T. y. gyvenimas bet kaip, be susilaikymo, be ribų, be taisyklių; rodo į gašlių, ištvirkusį elgesį. 5:20 stabgarbystė Trad. stabmeldystė. 5:20 užbūrimas narkotikais Gr. φαρμακεία farmakeia (iš jo kilęs žodis farmacija ). Žodis gali būti verčiamas ir raganavimas, burtininkavimas, žyniavimas, turint omeny, kad gr. žodžio esmėje slypi svaigių medžiagų vartojimas tokiems kerams sukelti. Arba apžavai narkotikais, kerai narkotikais. 5:20 priešiškumai Arba neapkentimai. * 5:20 nesantaika Gr. dgs. 5:20 pavydūs rungtyniavimai Arba pavyduliavimai, uolūs pirmenybės siekimai, pavydaus uolumo atvejai. 5:20 priešiškas noras pirmauti Gr. dgs.; Arba vaidai, garbės troškimai. 5:20 maištavimai Arba atsisakymas likti vienybėje su tiesa, susiskaldymai. * 5:20 atskalos Arba erezijos, sektos ; t. y. grupės žmonių, kurie pasirinko atmesti nustatytą mokymą. 5:22 švelnumas Gr. žodis gali būti įvairiai išverstas: maloningumas, mielumas, naudingumas dorybės atžvilgiu (dorybės įvykdymas), charakterio / būdo pranašumas, gerumas. 5:22 geradarystė Arba dorovingumas, gerumas.

9 Galatams 5:25 ix Galatams 6:8 kūno viršenybę kartu su jos potraukiais ir geismais. 25 Jei gyvename Dvasia, tai ir padoriai vaikščiokime Dvasia. 26 *Nebesiekime šlovės už tuštybes, erzindami vieni kitiems, pavydėdami vieni kitiems. 6 1 Broliai, jei žmogus ir būtų pagautas nusižengime, jūs, kurie esate dvasiški, pataisykite tokį su romia dvasia, kiekvienas žiūrėdamas savęs, kad ir tu nebūtum sugundytas. 2 Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdykite Kristaus įstatymą. 6 Tas, *kuris lavinamas žodžiu, tegul dalijasi visomis savo gėrybėmis su tuo, kuris lavina. 7 Nesiduokite suklaidinami! Dievas nesiduoda išjuokiamas! Nes ką tik žmogus sėja, tą ir pjaus. 8 Nes 5:24 kūno viršenybę Arba kūną, kaip valdantį principą. Gr. žodis σάρχ ( sarks ), tai būsena arba padėtis, kurioje žmogų valdo kūno reikalai (kas pajuntama tik per fizinį kūną) vietoj to, kad Dievo Dvasia valdytų žmogų per žmogaus dvasią. * 5:26 Nebesiekime šlovės už tuštybes Arba Nebūkime tokie, kurie ieško tuščios šlovės. Gr. žodžio γίνομαι (ginomai) forma γινώμεθα (ginōmetha) vartojama dar II Kor 5:21 ir III Jn 8. * 6:6 kuris lavinamas žodžiu, lavina Arba į kurį įskiepijamas žodžis, įskiepija ; mokomas žodžio, moko. Iš gr. žodžio κατηχέω (katecheo) yra kilę žodžiai katekizmas, katekizuoti. 6:7 Nesiduokite suklaidinami Arba Neklyskite. 6:7 nesiduoda išjuokiamas T. y. niekas sėkmingai neprieštaraus Dievui, niekas galutinai neišvengs atsakomybės Jam.

10 Galatams 6:9 x Galatams 6:16 kas sėja savo kūniškajam aš, iš kūniškojo aš pjaus sugedimą, bet kas sėja Dvasiai, iš Dvasios pjaus amžiną gyvenimą. 9 Tad nenuvarkime darydami gera, nes atėjus metui pjausime, jei nenuilsime. 10 *Išvada tokia: kada tik turime progą, darykime gera visiems, ypač tikėjimo namiškiams. 14 Bet anaiptol nesigiriu nieku kitu, kaip tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo pasaulis man nukryžiuotas ir aš pasauliui. 15 Nes Kristuje Jėzuje nieko neįstengia padaryti nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet tik naujas kūrinys. 16 Ir visi, kurie padoriai vaikščioja pagal šią taisyklę, 6:8 sėja savo kūniškajam aš T. y. elgiasi pagal norus, kurie susiję su fiziniais (kūno) jausmais ir potraukiais, kai tas kūnas nepaduotas Dievo Dvasiai, nepasiduoda Jam (Dievui Dvasiai); plg. Ro 8:7; Ro 7:5. * 6:10 Išvada tokia: Arba Taigi išvada:. 6:15 nieko neįstengia padaryti Arba jokios galios neturi, nieko nepajėgia, visai negalioja. 6:15 kūrinys Arba sukūrimas. 6:16 vaikščioja T. vaikščios.

11 Galatams 6:17 xi Galatams 6:18 tebūna jiems ramybė ir gailestingumas, *ir Dievo Izraeliui. 17 Nuo šiol tegul niekas nebevargina manęs, nes savo kūne nešioju Viešpaties Jėzaus žymes. 18 Broliai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia. Amen. * 6:16 ir Arba taip pat, tai yra. Vertimas ir yra nevienareikšmis, nes žodis ir gali paprastai sujungti skirtingus žodžius sąraše (pvz., dangus ir žemė ), bet irgi gali reikšti tai yra arba kaip tik. Jeigu būtų nuspręsta išversti žodžiais taip pat, būtų pasirinkta interpretacija, kad kalbama apie dvi grupes: pirma grupė yra atgimę nežydai (tie, kurie vaikščioja pagal šią taisyklę ) ir antra grupė yra atgimę žydai ( Dievo Izraelis ). Jeigu būtų nuspręsta išversti žodžiais tai yra, būtų pasirinkta interpretacija, kad tie, kurie vaikščioja pagal šią taisyklę yra tie patys, kurie yra apibūdinti kaip Dievo Izraelis, o ne fizinis Izraelis (plg. Rom 9:6 ir I Kor 10:18 apie fizinę Izraelio tautą (Jokūbo palikuonius), taip pat Jn 8:39; Gal 3:7,29; Rom 4:11-12 apie Abraomą ir tuos, kurie dėl tikėjimo ir tikėjimo sukeltų darbų yra laikomi Abraomo palikuoniais, bet ne būtinai yra fizinės Izraelio (Jokūbo) tautos žmonės).

12 xii Tikinčiųjų paveldo vertimas The Holy Bible in Lithuanian, Believers' Heritage Translation Copyright 2022 Believers' Bible Society, Inc. Language: lietuvių (Lithuanian) Lietuviškai (Lithuanian): Parengtinis Tikinčiųjų paveldo vertimas Kol kas čia pateikiamas tekstas tėra Šventojo Rašto vertimo parengtinė versija. Tekstas yra dažnai koreguojamas ir laukia išsamaus redagavimo. Trūkstamos eilutės bus pateiktos tada, kai jos bus išverstos. Pasiūlymus dėl patobulinimų bei pastabas apie rašybos ir kitas klaidas galima siųsti adresu LTBiblijaetaprotonmail.com. Autorystės teisės Bet kas gali cituoti šio vertimo tekstą, bet prašome rodyti sutrumpinimą TPV po citatos (galite įtraukti ir leidimo metus). Pavyzdžiai: Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kur is juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. (Jono 3:16 TPV) Jono 3:16 Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. (TPV2022) Dėl pavadinimo ir jo sutrumpinimo naudojimo. Maloniai prašome, kad jeigu bet kokius pakeitimus darysite šiam darbui, kad išleistumėte savo versiją su kitu pavadinimu ir nenaudotumėte nei pavadinimo Tikinčiųjų paveldo vertimas nei sutrumpinimo TPV. Dėkojame. Licencija Šis objektas [kūrinys] licencijuojamas pagal Creative Commons Priskyrimas - Analogiškas platinimas 4.0 Tarptautinė licencijos sąlygas. Norėdami peržiūrėti šią licenciją, apsilankykite creativecommons.org/ licenses/ by-sa/ 4.0/ arba siųskite laišką adresu Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, JAV. Papildomos žinios iš ebible.org Vaizdinės priemonės pateiktos kartu su Šventuoju Raštu ir kitais šioje interneto svetainėje skelbiamais dokumentais yra licencijuojamos vien tik naudojimui su čia skelbiamais Šventuoju Raštu ir dokumentais. Norint naudoti kitiems tikslams, susisiekite su atitinkamais autorystės teisių savininkais.

13 xiii Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad be anksčiau pateiktų taisyklių, kas užsiima Dievo Žodžio [vertimų] pakeitimais ir pritaikymais turi didžiulę atsakomybę būti ištikimam Dievo Žodžiui. Žr. Apreiškimo kn. 22: English (angliškai): Preliminary Believers Heritage Translation For the time being, the text presented here is merely a preliminary version of the translation of the Scriptures. The text is modified frequently and is awaiting thorough editing. Missing verses will be added when they are translated. You are invited to send recommendations for improvements and reports of typographical or other errors to LTBiblijaatprotonmail.com. Copyright Anyone may quote this translation, but we ask that you display the abbreviation TPV after the cited text (you may also include the year you accessed the text on the internet). Examples: Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. (Jono 3:16 TPV) Jono 3:16 Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. (TPV2022) Use of translation title and abbreviation. We respectfully request that if you make changes to this work, that you would publish your edition with a different title and would not use the title Tikinčiųjų paveldo vertimas nor the abbreviation TPV. Thank you. License This work is licensed under the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Additional information from ebible.org Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed only for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners. Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:

14 xiv PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Nov 2022 from source files dated 18 Nov 2022 b15e8d f1da5eff2ca

Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE

Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE Darius Kundrotas IZRAELIS IR PAGONYS DIEVO PLANE . TURINYS Trys Dievo bendravimo su žmonija laikotarpiai 5 Praeities laikotarpis 6 Dabartinis laikotarpis ir pagrindiniai jo bruožai 13 Ateities laikotarpis

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

Darius Kundrotas

Darius Kundrotas Darius Kundrotas Krikštas Jei užduotume žmonėms klausimą Ar esi pakrikštytas?, beveik visi pagalvotų, kad turime omeny vandens krikštą. Jei to paties paklaustume tikinčiųjų, dauguma irgi manytų, kad kalbame

Detaliau

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos

Detaliau

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas ir melstis kuomet tik galite. /19.08.2012, 22:56/ Perspejimas.lt

Detaliau

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį prašymą) Viešpaties malda Dieve Tėve ir Motina mūsų,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switze

NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switze NEHEMIJAS Tekstas: Dailininkas: Vertė Roy Harrison Tim Shirey Lina Andronovienė Tekstas publikuotas:: European CEF Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switzerland www.cefeurope.com DĖMESIO! Daugelyje CEF biurų

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

Langas 1 (3), Pavasaris 2013 Langas Langas 1 (3), Pavasaris 2013 vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo

Langas 1 (3), Pavasaris 2013 Langas Langas 1 (3), Pavasaris 2013 vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo Langas vedamasis Luko 5 skyriuje, yra trumpa istorija apie Jėzaus susitikimą su Petru ir jo pašaukimą. Istorija prasideda neasmeniškai didelės minios žmonių, kurios veržiasi klausytis Dievo žodžio, kone

Detaliau

JËZUS KRISTUS IR ÐABAS

JËZUS KRISTUS IR ÐABAS Ir pridūrė: Sabatas padarytas žmogui, o ne žmogus sabatui; taigi Žmogaus Sūnus yra sabato Viešpats (Mk 2,27-28). Kaip į sabatą žiūrėjo Jėzus Kristus? Dauguma mato jo požiūrį į septintą dieną taip, kaip

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

2017 kovo 27 ISSN Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g Kaunas, Lietuva Telefona

2017 kovo 27 ISSN Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g Kaunas, Lietuva Telefona 2017 kovo 27 ISSN 1392-6098 Nr. 3 / 441 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Papilio g. 5 44275 Kaunas, Lietuva Telefonai: (37) 32 38 53, 32 27 58 El. paštas lkbic@lcn.lt

Detaliau

Microsoft Word Mano Atpirkėjas gyvas.doc

Microsoft Word Mano Atpirkėjas gyvas.doc MANO ATPIRKĖJAS GYVAS 1 Velykiniai sveikinimai jums visiems šitą rytą. Labai džiaugiuosi būdamas šiandien čia, maldykloje, šią didį, įsimintiną Velykų laiką. Viešpats davė mums nuostabią dieną šiam garbinimui.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

„Bažnyčios žinios“, Nr. 1 (313) 2009 sausio 15

„Bažnyčios žinios“, Nr. 1 (313) 2009 sausio 15 2009 sausio 15 ISSN 1392-6098 Nr. 1 / 313 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Benediktas XVI 2008 m. Kalėdų žinia 2 Homilija per šv. Mišias 2008 m. Kalėdų naktį 3 Kreipimasis

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Gauta Tomas Akvinietis SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88

Gauta Tomas Akvinietis SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88 Gauta 2014 01 16 SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA. 88 91 SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88 91 LXXXVIII SKYRIUS KAD SUKURTOS ATSKIRTOSIOS SUBSTANCIJOS NEGALI BŪTI

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Paᅤᄀaukimas

Paᅤᄀaukimas Pašaukimas Vienas iš daugelio krikščionių Pašaukimas 2011 Gerimantas Gaigalas Visos teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo šios knygos negalima perspausdinti ar kaip kitaip dauginti ir kopijuoti. Pirmas

Detaliau

LITHUANIAN -After Skype Edit.indd

LITHUANIAN -After Skype Edit.indd Pamąstymai apie viltį VADOVĖS KNYGA Pamąstymai apie viltį, Vadovės knyga 2009, 2011 Nardine Productions. Visos teisės saugomos. Turinys iš filmo Magdalena : Jos akimis 2006-2011 Inspirational Films, Inc.

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanachu. Pirmos penkios judėjų šventraščio knygos taip pat vadinamos Tora (žydams šio

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsa

02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsa 02/2016/LT Laimėti su Kristumi: Dievobaimingumas ir pasitikėjimas Pamaldos Brazilijoje: Išpažinti tikėjimą Iš Katekizmo: Sakramentai Klausimai ir atsakymai: Gyvenimas po mirties New Apostolic Church International

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasiškai augu ir tobulėju. Tai duoda man vidinės jėgos savyje

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Microsoft Word Bet pradžioje taip nebuvo.doc

Microsoft Word Bet pradžioje taip nebuvo.doc BET PRADŽIOJE TAIP NEBUVO 1 Labas vakaras, draugai. Labai džiaugiuosi vėl sugrįžęs šiandien vakare į tarnavimą Viešpačiui Dievui. Ir tikiu Jo palaiminimais šiandieniniuose tarnavimuose. 2 Džiaugiuosi matydamas

Detaliau

Title

Title Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas Vita Juknė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų skyrius Išsakyta nuomonė yra asmeninė ir negali būti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

DRĄSA

DRĄSA DRĄSOS DORYBĖ Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią (2 Tim 17). Ar ne geriau būti dėl Kristaus ištremtu, surakintu, negu pačiam laisvu noru lindėti savo rankomis

Detaliau

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI

ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI ĮSPĖJIMAS SĄŽINĖS APŠVIETIMAS PASIRUOŠIMAS ANTRAJAM JĖZAUS KRISTAUS ATĖJIMUI Šioje brošiūroje yra ištraukos iš Pranešimų esančių Tiesos Knygoje (nuo 2010 metų 2015) suteiktų per Dieviškojo Gailestingumo

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Microsoft Word Jėzaus Kristaus Apreiškimas.doc

Microsoft Word Jėzaus Kristaus Apreiškimas.doc JĖZAUS KRISTAUS APREIŠKIMAS VILJAMAS MARIJONAS BRANHAMAS Serija pamokslų iš Jėzaus Kristaus Apreiškimo Knygos (The Revelation of Jesus Christ Series) Šiuos penkiolika pamokslų brolis Viljamas Marijonas

Detaliau

Bažnyčios žinios vasario 20, Nr. 2

Bažnyčios žinios vasario 20, Nr. 2 2012 vasario 20 ISSN 1392-6098 Nr. 2 / 380 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežius Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus (Žyd 10, 24) Žinia 2012 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Microsoft Word Tikėjimu Mozė.doc

Microsoft Word Tikėjimu Mozė.doc TIKĖJIMU MOZĖ 1 Dėkoju, broli Nevilai. Labas rytas, draugai. Malonu vėl būti šiandien čia šventykloje. Ir aš pagalvojau, kad, galbūt, jeigu man pavyks paprašyti brolį Nevilą kalbėti šiandien ryte, tai

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Vaikyste be smurto

Vaikyste be smurto Vaikyste be smurto ŠILTA IR SAULĖTA DIENA BALTIJOS PAJŪRYJE Kaip ji atsirado? Ši mėlynė. Niekai. Bet ji išties didelė! Tu turi prisiminti. Kas? Mano mama ir tėtis kartais užvožia. Ką?! Kodėl? Jie sako,

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Sugrąžinimo pamatas. Mokytojo vadovėlis

Sugrąžinimo pamatas. Mokytojo vadovėlis Sugrąžinimo pamatas. Mokytojo vadovėlis Religija 225 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valstija Viršelio iliustracija: Melchizedeko kunigystės sugrąžinimas,

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.)

LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.) LAUDETUR PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS! Nr. 2 (2012 m.) Brangūs Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos nariai! Šiais metais siūlau susirinkimuose kiekvieną mėnesį apmąstyti Šventojo

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

1 KELIAS Į ŠVIESĄ Man apsireiškė Kristus, ir Jis nori, kad liudyčiau Jį visam pasauliui, - Mantas AREIMA atvirai apie savo dvasinį atgimimą metų

1 KELIAS Į ŠVIESĄ Man apsireiškė Kristus, ir Jis nori, kad liudyčiau Jį visam pasauliui, - Mantas AREIMA atvirai apie savo dvasinį atgimimą metų 1 KELIAS Į ŠVIESĄ Man apsireiškė Kristus, ir Jis nori, kad liudyčiau Jį visam pasauliui, - Mantas AREIMA atvirai apie savo dvasinį atgimimą. 2014 metų vasario 10 d., antrą valandą nakties turėjau regėjimą.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Die

II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Die II ŠŪKIS Dievui, Tėvynei ir Artimui! PASISVEIKINIMAS Budėk! Vis budžiu! SKAUČIŲ ĮSTATAI 1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio. 2. Skautė ištikima Dievui ir Tėvynei. 3. Skautė naudinga ir padeda artimiesiems.

Detaliau

PAvadinimas

PAvadinimas STIGMATIZUOTOS MIESTO ERDVĖS KUR IEŠKOTI NAMINĖS DEGTINĖS IR KVAIŠALŲ KLAIPĖDOJE? Liutauras Kraniauskas Sociologijos katedra, Klaipėdos universietas Tyrimą remia Lietuvos mokslo taryba MIP-085/2014 Naminės

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ 37 Vytautas Kasniūnas LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 40 Red. ATSIVERTIMAS ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS 41 Tomas Weinandy,

151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ 37 Vytautas Kasniūnas LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 40 Red. ATSIVERTIMAS ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS 41 Tomas Weinandy, 151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ 37 Vytautas Kasniūnas LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 40 Red. ATSIVERTIMAS ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS 41 Tomas Weinandy, OFM TĖVIŠKĖ 45 Fr. Hoelderlinas KAS YRA SEKTOS 46

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

2017 spalio 30 ISSN Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTA

2017 spalio 30 ISSN Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTA 2017 spalio 30 ISSN 1392-6098 Nr. 10 / 448 Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro leidinys Popiežiaus katechezės Popiežius Pranciškus KRIKŠTAS VILTIES VARTAI 2 NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS ŽADINA VILTĮ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word Gyvatės sėkla.doc

Microsoft Word Gyvatės sėkla.doc GYVATĖS SĖKLA 1 Dievui, didžiam ir galingam Dievui, Kuris viską sukūrė Savo Dvasios jėga ir atidavė Jėzų Kristų, Savo viengimį Sūnų, Kuris laisva valia mirė už mus, nusidėjėlius, Teisusis už neteisiuosius,

Detaliau

MOKSLO METUS PRADEDANT 253 Juozas Masilionis ŠVENTOJI DVASIA BAŽNYČIOJE 257 ses. A. Andzevičiūtė BAIMĖS AR MEILĖS DIEVAS 263 Algirdas Paliokas SJ GYVE

MOKSLO METUS PRADEDANT 253 Juozas Masilionis ŠVENTOJI DVASIA BAŽNYČIOJE 257 ses. A. Andzevičiūtė BAIMĖS AR MEILĖS DIEVAS 263 Algirdas Paliokas SJ GYVE MOKSLO METUS PRADEDANT 253 Juozas Masilionis ŠVENTOJI DVASIA BAŽNYČIOJE 257 ses. A. Andzevičiūtė BAIMĖS AR MEILĖS DIEVAS 263 Algirdas Paliokas SJ GYVENIMO PAVYZDYS 265 Kostas Paulius GYVENTI - REIŠKIA

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau