patvirtintos 2012 m. programos(1)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "patvirtintos 2012 m. programos(1)"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO 2012 m. spalio 16 d. Nr. D1-841 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ; 2011, Nr ) 10 straipsnio 11 dalimi ir statybos techninio reglamento STR :2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2007, Nr ; 2012, Nr. 3-77, Nr ), 35 punktu, t v i r t i n u Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E LATIS, E LATIS, E LATIS (pridedama). APLINKOS MINISTRAS GEDIMINAS KAZLAUSKAS

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-841 LIETUVOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA Programos žymuo: E LATIS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau SSDV), ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa. 2. Programos tikslas: patikrinti ir įvertinti profesinį pasirengimą statybos inžinieriaus, pretenduojančio įgyti kvalifikacijos atestatą elektrotechnikos srityje. 3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau SSDV) ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau SSDTPV) (darbo sritis: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas) pareigas. Statinių grupės: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos statinius). II. PROGRAMOS ANOTACIJA 4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, numatytus statybos techninio reglamento STR :2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas IV skyriuje (Žin., 2012, Nr. 3-77). III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA 5. Profesinių žinių vertinimo programa pateikta 1 lentelėje. 1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo programa. Eil. Temos pavadinimas Nr. Vadovai ir specialistai STATINIŲ STATYBOS ORGANIZAVIMAS IR SSDV, SDTPV VALDYMAS: Statybą reglamentuojantys norminiai dokumentai: sudėtis, struktūra, rengimo ir tvirtinimo tvarka; Pagrindiniai dokumentai statinių projektavimui, statybai pradėti, statinių pripažinimui tinkamais naudoti; Statybos darbų organizacinio-techninio lygio nustatymas ir įvertinimas (metodika). 2. STATYBOS ORGANIZAVIMO BŪDAI: Įmonės statybos taisyklių paskirtis ir turinys, jų keitimo tvarka; Statybos darbų technologijos projektas;

3 Paskirtis, sudėtis ir naudojimo tvarka; Kalendorinių grafikų sudarymas; Kompleksiniai statybos grafikai; Išteklių poreikio planavimas ir aprūpinimas; Technologiškai pagrįstos statybos trukmės nustatymas; Statybos etapų, priėmimo dokumentai; Statybos darbų technologinių variantų ekonominis vertinimas; Kokybės valdymas vadovaujantis standartu LST EM ISO 9001:2001; Kokybės samprata, tikslai, principai; Kokybės valdymo esmė ir reikalavimai; Kokybės politikos formavimas ir įgyvendinimas; Statinio statybos kokybės užtikrinimo planas; Statybos vadovo atsakomybės pokyčiai; Produktų kokybės kontrolė ir kokybės kontrolė gamybos proceso metu; Kokybės matavimo prietaisų valdymas; Kokybės duomenų įrašų valdymas, statybos vadovo veikla vadovaujant statinio statybai. 3. STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: Statinio statybos techninės priežiūros paskirtis, uždaviniai, atsakomybė; Bendrosios techninės priežiūros vadovo, atstovaujančio statytojui, pareigos, teisės ir atsakomybė; Statinio statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape leidimo statyti ar griauti išdavimo, jo galiojimo trukmės ir pratęsimo tvarkos laikymasis, dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint gauti leidimą statybai; statiniai, kuriems statyti nereikia leidimo; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape Statinio statybos leidimo atšaukimas ir tvarka; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape komisijos pripažinimas Statinio tinkamu naudoti; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape išaiškėjus, kad Statinio statyba negali būti pradėta be projekto ekspertizės; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape Rangovas pradeda ar vykdo žemės kasimo darbus; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape Statybos darbų technologijos projekto (SDTP) rengimas; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape Statybvietės inžinerinis parengimas; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape Geodeziniai darbai statybos metu; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape Statinių statyba saugotinose zonose; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė darbų etape Rangovas pateikia Dokumentus apie

4 statybinių medžiagų ir gaminių tinkamumą naudoti statinyje; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo Operatyvinė veikla statybos aikštelėje (statybos medžiagų, gaminių priėmimo ir panaudojimo priežiūra, statybos darbų technologiškumo, kokybės, kainos, terminų kontrolė); Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo Statybos darbų etapų išpildymo nuotraukų priežiūra, įvairių bandymų, dokumentų, aktų įforminimo kontrolė; Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo projektinių sprendimų keitimo statybos metu valdymas. 4. APLINKOS APSAUGA STATYBVIETĖJE: Pagrindiniai norminiai dokumentai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą statyboje; Aplinkos apsaugos standartas LST EN ISO 14001:1999 (pagrindiniai reikalavimai); Įmonės aplinkos apsaugos politika; Aplinkos apsaugos aspektai, jų įvertinimas ir poveikio aplinkai mažinimas 5. REIKALAVIMAI STATINIAMS IR STATYBOS GAMINIAMS PAGAL ES TARYBOS DIREKTYVAS BEI LIETUVOS STATYBOS REGLAMENTUS. 6. STATINIŲ SPECIALIŲJŲ DARBŲ ĮRENGIMO PAŽANGI PATIRTIS BEI REIKALAVIMAI: Priešgaisrinės signalizacijos pasyviosios dalies įdiegimas: Priešgaisrinės signalizacijos tipai. Įrengimo technologijos, medžiagos; Perdavimas naudotojams, įrenginio priėmimas eksploatuoti; Priešgaisrinės signalizacijos tinklo patikra, testavimo prietaisai; Įrenginių eksploatavimo instrukcija ir techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas; GSS (gaisro signalizavimo sistemos) tikrinimo darbai ir periodiškumas. Įsibrovimo kontrolės sistemų diegimas: Įsibrovimo kontrolės sistemų samprata, elementai, pagrindinių tinklų struktūros; Patalpų skirstymas pagal apsaugos lygius; Įsibrovimo kontrolės sistemų sudedamosios dalys; Įsibrovimo detekcijos technologijų apžvalga; Žemojo, vidutiniojo ir aukštesniojo lygmens įsibrovimo kontrolės sistemų montavimas, darbų sauga; Įrengimo technologijos, medžiagos; Perdavimas naudotojams, įrenginio priėmimas eksploatuoti; Įsibrovimo kontrolės sistemos funcionavimo patikra, testavimo prietaisai; Įrangos eksploatavimo instrukcija ir techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas; Įsibrovimo kontrolės sistemų patikrinimo rezultatai ir aptarnaujančio personalo ir budėtojų žinių tikrinimas; Centralizuoto objektų stebėjimo pultai ir pranešimų perdavimo priemonės: Centralizuoto objektų stebėjimo pultai;

5 Ryšio organizavimas (objekto apsaugos pultas centrinis stebėjimo pultas); Pranešimų perdavimo ryšio priemonės per komutuojamus ir paketinio ryšio tinklus; Pagrindiniai pranešimų formatai; Pranešimų perdavimo radijo ryšio priemonėmis ypatybės. Vaizdo stebėjimo sistemų įdiegimas: Vaizdo stebėjimo sistemų struktūra, įranga ir techniniai reikalavimai; Pagrindinės sąvokos, matavimo vienetai; Vaizdo stebėjimo sistemų įrangos veikimo principai; Įrengimo technologijos, medžiagos; Specialūs reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemų projektavimui, įrengimui, priežiūrai; Vaizdo stebėjimo sistemų projektavimas, darbų sauga; Vaizdo stebėjimo sistemų įrangos, taikymo, vaizdo perdavimo standartai; Vaizdo kokybę lemiantys veiksniai, pagrindinės sistemų sutrikimo priežastys, sprendimo būdai; Vaizdo stebėjimo sistemų integravimas su kitomis pavojaus signalizavimo, įėjimo kontrolės sistemomis; Vaizdo signalų perdavimo technologijos; Vaizdo stebėjimo sistemų priežiūra ir testavimas; Perdavimas naudotojams. Perimetrinės apsaugos sistemos įdiegimas: Perimetrinių apsaugos sistemų veikimo principai ir įranga; Įrengimo technologijos, medžiagos; Perimetrinių apsaugos sistemų kabelių instaliavimo technologijos; Perimetrinių apsaugos sistemų įrangos instaliavimas, darbų sauga; Kombinuotos perimetro apsaugos variantai; Perimetro apsaugos sistemų patikimumo kriterijai; Perimetrinių apsaugos sistemų testavimo įranga ir testavimas. Patekimo valdymo sistemos įdiegimas: Patekimo valdymo ir apskaitos struktūros ir jų galimybės; Pagrindiniai elementai ir įranga; Įdentifikacijos technologijos ir jų apžvalga; Įrengimo technologijos, medžiagos; Įvairios patekimo valdymo sistemų diegimo technologijos; Naujos tendencijos patekimo valdymo sistemų įdiegime; Dažniausi defektai, jų šalinimo būdai; Patekimo valdymo sistemų testavimas. Technologinių procesų valdymo principai ir sistemos: Informacinių tinklų valdymo tinklas, jo instaliavimas, techniniai reikalavimai; Intelektualaus namo multifunkcinės sistemos, jų struktūra, jungikliai ir valdikliai; Nauja elektros paskirstymo sistema, europinio standarto EIB sistema, instaliavimas; Daugiafunkcių sistemų (apšvietimo, vėdinimo, apsaugos ir t. t.) valdymo patikra. Dažniausi defektai, jų šalinimo būdai. Automatinės gaisro gesinimo sistemos: Gesinimo sistemų vandeniu sąvoka, paskirtis; Standartai ir normatyvai;

6 Gesinimo sistemų skirstymas į rūšis, pagrindiniai elementai ir įranga; Įrengimo technologijos; medžiagos; Sprinklerinės gesinimo sistemos; Drenčerinės gesinimo sistemos; Gesinimo sistemos putokšliu; Įrenginių vamzdynai, vamzdynų hidrauliniai skaičiavimai; Automatinių gesinimo sistemų valdymas ir signalizacija, įžeminimas ir įnulinimas; Gesinimo sistemos ryšys su technologiniais ir elektrotechniniais įrenginiais; Gesinimo sistemų dujomis tipai, rūšys, naudojamos dujos; FM200 dujų gesinimo sistemos; Argonito dujų gesinimo sistemos; Įrenginio eksploatavimas, perdavimas naudotojui, tikrinimo darbai ir periodiškumas. Įrenginių gedimai ir avarijos: Svarbiausios įrenginių gedimų ir avarijų priežastys; Įrenginių priežiūra: Priežiūra garantinio laikotarpio metu; Diagnostika; Profilaktikos priemonės; Gedimų ir avarijų tyrimo tvarka. IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ). 7. LST EN ISO 13943:2011. Gaisrinė sauga. Aiškinamasis žodynas ( 8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2010, Nr ). 9. Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklės (Žin., 2003, Nr ); 10. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2011, Nr ). 11. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr ). 12. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2012, Nr ). 13.Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2012, Nr ). 14. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2010, Nr ). 15. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr ). 16. Taisyklės Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr ). 17. LST EN 60849:2001. Garsinės avarinio signalizavimo sistemos ( 18. LST EN 54-1:2011. Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos. 1 dalis. Įvadas ( 19. LST EN 54-13:2007. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 13 dalis. Sistemos komponentų suderinamumo vertinimas (

7 20. LST CEN/TS 54-14:2004. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijos ( 21. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės (Žin., 2011, Nr ). 22. G. Isoda, Elektros instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas, Švenčionys, Firidas, J. Šatas, Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai. Teorija, projektavimas, pavyzdžiai, KU leidykla, Elektros įrenginių elektrinių parametrų matavimai, Rekona, Vilnius, Skirtuminės srovės jungiklių naudojimo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiuose rekomendacijos, UAB Rekona, Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, Nr ). 27. LST EN ISO 14001: Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2004) ( 28. Statybos inžinieriaus žinynas, VGTU leidykla Technika, V. Kitinas, Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje, Vilnius, Saulės spektras, LST EN :2007/IS2:2010. Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimai ( 31. LST CLC/TS :2010. Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistemos. 7 dalis. Taikymo gairės ( 32. LST CLC/TS 50398:2009. Pavojaus signalizavimo sistemos. Kombinuotos ir integruotos pavojaus signalizavimo sistemos. Bendrieji reikalavimai. ( 33. Alarm systems. Alarm transmission systems and equipment- Part 1: General requirements for alarm transmission systems. EN :2012 ( 34. LST EN :2001. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos prieigų valdymo sistemos. 1 dalis. Sistemos reikalavimai ( 35. LST EN :2001 (LST EN :2001/P:2009). Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos prieigų valdymo sistemos. 7 dalis. Taikymo gairės ( 36. LST EN :2001 (LST EN :2001/A1:2002; LST EN :2001/ A2:2008). Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai. 1-1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliami pavojaus signalų perdavimo sistemoms ( 37. LST CLC/TS :2006. Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai. 7 dalis. Taikymo žinynas ( :2010/AC:2010. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimai ( 39. LST EN :2012. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimo sistemos. 5-2 dalis. Vaizdo perdavimo IP protokolai. ( 40. LST EN :2001. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimo sistemos. 7 dalis. Taikymo žinynas ( 41. Herman Kruegle, CCTV Surveillance, Butterworth-Heinemann, The Professional s Guide to CCTV, Charlie Pierce, LTC Training Center, 2005.

8 43. Closed Circuit Television: CCTV Installation, Maintenance and Operation, Second Edition, Joe Cieszynski, Elsevier, CCTV Surveillance, Second Edition: Video Practices and Technology, Herman Kruegle, Elsevier Butterworth-Heinemann, Closed Circuit Television, Joe Cieszynski, Elsevier, CCTV, Vlado Damjanovski, Elsevier Butterworth-Heinemann, CCTV, Second Edition: Networking and Digital Technology, Vlado Damjanovski, Elsevier Butterworth-Heinemann, The Politics of CCTV in Europe and Beyond, Surveillance & Society, Volume 2, Issue 2/3, 2004( 49. Taisyklės Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr ). 50. LST ISO :2007 Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 11 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga HFC 236fa (tapatus ISO :2005) ( 51. LST EN A1:2007. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Miltelių purškimo sistemos. 2 dalis. Projektavimas, konstravimas ir priežiūra ( 52. LST EN :2005. Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 12 dalis. Pneumatiniams pavojaus signalizavimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai ( 53. LST EN :2004+A1:2008. Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Putų sistemos. 1 dalis. Komponentų reikalavimai ir bandymų metodai ( 54. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (Žin., 2011, Nr ). 55. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas (Žin., 2009, Nr ; 2010, Nr. 2). 56. HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai (Žin., 2004, Nr ). 57. LST EN 15232:2007 Energetinės pastatų charakteristikos. Pastato automatizavimo, įrenginių reguliavimo ir techninio valdymo rezultatai ( 58. LST EN :2005 Reguliuojamojo greičio elektrinių galios pavarų sistemos. 3 dalis. Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai ir specialieji bandymo metodai (IEC :2004) ( V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ 59. Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga (LATIS), Krokuvos g. 13, Vilnius, el. paštas tel. (8 5) LATIS Lietuvos apsaugos technologijų specialistų sąjunga yra specialistų, projektuojančių ir įrengiančių elektronines apsaugos sistemas, stacionarias gaisro gesinimo sistemas, gaisrinės saugos sistemas, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistemas, savanoriška visuomeninė organizacija. VI. EGZAMINŲ PATALPOS IR JŲ APRŪPINIMAS 60. LATIS yra pasirašęs su viešbučiu Šarūnas sutartį, pagal kurią egzaminai vyksta tam skirtoje konferencijų salėje, kuri yra aprūpinta šiai veiklai skirtomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis. VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

9 61. Profesinių žinių vertinimas vyksta raštu, atliekant testą. Komisija turi teisę kviesti specialistą pokalbio, jeigu iš atsakymo raštu sunku spręsti apie jo kvalifikaciją ir negalima priimti objektyvaus vertinimo. Profesinio vertinimo komisija sprendimą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo arba neišdavimo priima atviru balsavimu. Sprendimą komisija gali priimti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas. Specialistui balsavimo rezultatai pranešami iš karto po balsavimo. Profesinio vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami. Su posėdžio protokolais turi teisę susipažinti vertinti specialistai, taip pat tų specialistų įmonių vadovai. Protokolai saugomi LATIS biure. Jeigu pareiškęs norą vertinti savo žinias ir susipažinęs su programa specialistas mano, kad sugebės savarankiškai pasirengti profesinių žinių patikrinimui, jis apie tai pažymi prašyme. Jeigu Profesinio vertinimo komisijos sprendimas dėl specialisto žinių yra neigiamas, specialistas turi teisę gauti išrašą iš komisijos posėdžio protokolo, kuriame išdėstyti neigiamo sprendimo motyvai. Kitame Profesinio vertinimo komisijos posėdyje specialistas gali perlaikyti profesinių žinių vertinimo testą nemokamai. SSDV, SDTPV kvalifikacijai nustatyti testą sudaro 80 klausimų. Leidžiama padaryti iki 12 klaidų. Testo laikymo trukmė 90 min. Testo laikymo metu leidžiama naudotis mokymų metu gauta mokomąja medžiaga. VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA 62. Profesinių žinių vertinimo komisijos nariai turi turėti aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą ir gali būti aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai, specialistai, turintys mokslinį laipsnį arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje, STR :2012 nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Tikrinant užsieniečių profesinį pasirengimą, personalas privalo mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių technines kalbas. IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS 63. Visa informacija apie kvalifikacinių žinių tikrinimą, jų įvertinimą, egzaminų grafikus ir vietą skelbiama interneto puslapyje

10 X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ 64. Dokumentas, įrodantis teigiamą profesinių žinių vertinimą, yra profesinių žinių patikrinimo protokolas. Dokumente nurodoma: pareiškėjo vardas ir pavardė, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų pareigos, statiniai, darbo sritis, dokumento išdavimo data ir numeris, iki kiek galioja profesinių žinių įvertinimo rezultatai, komisijos pirmininko ir posėdžio sekretoriaus vardai, pavardės ir parašai. ĮVERTINO VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2012 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr PARENGĖ Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos prezidentas Rimantas Ilekis

11 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-841 LIETUVOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA Programos žymuo: E LATIS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės profesinių žinių vertinimo egzaminų programa. 2. Programos tikslas: patikrinti ir įvertinti profesinį pasirengimą statybos inžinieriaus, pretenduojančio įgyti kvalifikacijos atestatą projektavimo srityje. 3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau PDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau PDVPV), statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau PDEV) (projekto dalys: apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos) pareigas. Statinių grupės: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos statinius). II. PROGRAMOS ANOTACIJA 4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, numatytus statybos techninio reglamento STR :2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas IV skyriuje (Žin., 2012, Nr. 3-77). III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS SUDĖTIS 5. Profesinių žinių vertinimo programa pateikta 1 lentelėje. 1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo programa Eil. Temos pavadinimas Nr. Vadovai ir specialistai 1. DOKUMENTACIJA Statybą reglamentuojantys norminiai dokumentai: sudėtis, struktūra, rengimo ir tvirtinimo tvarka. Pagrindiniai dokumentai statinių projektavimui, statybai pradėti, statinių pripažinimui tinkamais naudoti. Statybos darbų organizacinio-techninio lygio nustatymas ir įvertinimas (metodika). Statybos organizavimo būdai. Įmonės statybos taisyklių paskirtis ir turinys. Jų keitimo tvarka. 2. STATINIŲ PROJEKTAVIMAS IR VALDYMAS Statybos darbų technologijos projektas. Paskirtis, sudėtis ir PDV, PDVPV, PDEV

12 naudojimo tvarka. Kalendorinių grafikų sudarymas. Kompleksiniai statybos grafikai. Išteklių poreikio planavimas ir aprūpinimas. Technologiškai pagrįstos statybos trukmės nustatymas. Statybos etapų, priėmimo dokumentai. Statybos darbų technologinių variantų ekonominis vertinimas. Kokybės valdymas vadovaujantis standartu LST EM ISO 9001:2001: Kokybės samprata, tikslai, principai. Kokybės valdymo esmė ir reikalavimai. Kokybės politikos formavimas ir įgyvendinimas. Statinio statybos kokybės užtikrinimo planas. Statybos vadovo atsakomybės pokyčiai. Produktų kokybės kontrolė ir kokybės kontrolė gamybos proceso metu. Kokybės matavimo prietaisų valdymas. Kokybės duomenų įrašų valdymas, statybos vadovo veikla vadovaujant statinio statybai. 3. PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA Projekto dalies vykdymo priežiūros paskirtis, uždaviniai, atsakomybė. Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, atstovaujančio projektuotojui, pareigos, teisės ir atsakomybė. Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė. Leidimų statyti ir griauti išdavimo tvarka, jo galiojimo trukmė ir pratęsimas; dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint gauti leidimą statybai; statiniai, kuriems statyti nereikia leidimo. Leidimo statinį statyti atšaukimo atvejai ir tvarka. Statiniai, kurių statyba negali būti pradėta be projekto ekspertizės. Statybos darbų technologijos projektas (SDTP) ir jo rengimo reikalingumas; Statinių projektavimo specifika saugotinose zonose. Dokumentai, kuriuos turi pateikti statybinių medžiagų ir gaminių tiekėjas. Operatyvinė veikla statybos aikštelėje; Dokumentų, aktų įforminimas; Projektinių sprendimų keitimo statybos metu valdymas. 4. PROJEKTO RENGIMAS, DOKUMENTAI, TVIRTINIMAS Ikiprojektinis objekto įvertinimas, techninės užduoties parengimas. Projektinė dokumentacija, projekto valdymas, projekto derinimas. Privalomųjų projekto dokumentų sudėtis. Projekto rengimo tvarka. Projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas, atidavimas statytojui. Projekto tvirtinimo tvarka. Projekto vadovo pareigos ir teisės. Projekto dalies vadovo pareigos ir teisės. Ekspertams papildomai ekspertų teisinis statusas, teisės ir pareigos; Objekto atidavimas eksploatacijai.

13 Reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams pagal ES tarybos direktyvas bei Lietuvos statybos reglamentus. 5. STATINIŲ SPECIALIŲJŲ DARBŲ ĮRENGIMO PAŽANGI PATIRTIS BEI REIKALAVIMAI Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (GAGS) projektavimas: pagrindinės sąvokos, institucijos. Projektavimą ir diegimą reglamentuojantys statybos techniniai reglamentai, taisyklės, standartai ir normatyvai. Degimas. GAGS paskirtis ir sudedamosios dalys. Automatinių gaisro aptikimo sistemų klasifikavimas. Gasirinės signalizacijos centralė ir jos funkcijos. Detektorių klasifikavimas, automatiniai gaisro detektoriai. GAGS projektavimo, aptarnavimo bei tikrinimo pagrindinės taisyklės. Aliarmo paskelbimas, signalizavimo įrenginiai, ĮEGVS tipai. Gaisrinės signalizacijos ryšys su automatikos ir kitomis objekto sistemomis. Gaisrinė matrica; GAGSS priėmimas eksploatacijai. Aptarnavimas ir tikrinimas; Įsibrovimo kontrolės sistemų projektavimas: Įsibrovimo kontrolės sistemų samprata, elementai, pagrindinių tinklų struktūros. Patalpų skirstymas pagal apsaugos lygius. Įsibrovimo kontrolės sistemų sudedamosios dalys. Įsibrovimo detekcijos technologijų apžvalga. Žemojo, vidutiniojo ir aukštesniojo lygmens įsibrovimo kontrolės sistemų projektavimas. Patalpų saugos lygio įvertinimas. Įrengimo technologijos; medžiagos. Perdavimas naudotojams, įrenginio priėmimas eksploatuoti. Įsibrovimo kontrolės sistemos funkcionavimo patikra, testavimo prietaisai. Įrangos eksploatavimo instrukcija ir techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas. Įsibrovimo kontrolės sistemų patikrinimo rezultatai ir aptarnaujančio personalo ir budėtojų žinių tikrinimas. Centralizuoto objektų stebėjimo pultai ir pranešimų perdavimo priemonės: Centralizuoto objektų stebėjimo pultai. Ryšio organizavimas (objekto apsaugos pultas centrinis stebėjimo pultas). Pranešimų perdavimo ryšio priemonės per komutuojamus ir paketinio ryšio tinklus. Pagrindiniai pranešimų formatai. Pranešimų perdavimo radijo ryšio priemonėmis ypatybės. Vaizdo stebėjimo sistemų projektavimas: Vaizdo stebėjimo sistemų struktūra, įranga ir techniniai reikalavimai. Pagrindinės sąvokos, matavimo vienetai. Vaizdo stebėjimo sistemų įrangos veikimo principai. Įrengimo technologijos; medžiagos.

14 Vaizdo stebėjimo sistemų projektavimas, darbų sauga. Vaizdo stebėjimo sistemų įrangos, taikymo, vaizdo perdavimo standartai. Vaizdo kokybę lemiantys veiksniai, pagrindinės sistemų sutrikimo priežastys, sprendimo būdai. Vaizdo stebėjimo sistemų integravimas su kitomis pavojaus signalizavimo, įėjimo kontrolės sistemomis. Vaizdo signalų perdavimo technologijos. Vaizdo stebėjimo sistemų priežiūra ir testavimas. Perdavimas naudotojams. Perimetrinės apsaugos sistemos projektavimas: Reglamentai, standartai, ekonominis ir teisinis pagrindimas. Organizacijos veiklos ir darbo procesų valdymas ir optimizavimas, naudojant perimetrines apsaugos sistemas. Perimetrinių apsaugos sistemų klasifikavimas pagal saugomų objektų svarbą ir paskirtį. Perimetrinių apsaugos sistemų struktūra ir veikimo principai. Perimetrinių apsaugos sistemų patikimumo kriterijai. Pagrindiniai sistemų elementai ir įranga. Sistemų projektavimas, įrengimo technologijos ir medžiagos. Dažniausios planavimo klaidos, sisteminiai defektai, jų šalinimo būdai. Perimetrinių apsaugos sistemų testavimo procedūros. Patekimo valdymo sistemos projektavimas: Reglamentai, standartai, ekonominis ir teisinis pagrindimas. Organizacijos veiklos ir darbo procesų valdymas ir optimizavimas, naudojant patekimo valdymo sistemas. Patekimo valdymo ir darbo laiko apskaitos sistemų struktūra ir galimybės. Pagrindiniai sistemų elementai ir įranga. Asmens identifikacijos technologijų apžvalga. Sistemų projektavimas, veikimo algoritmų sudarymas. Sistemų įrengimo technologijos ir medžiagos. Patekimo valdymo sistemų integravimo su kitomis elektroninėmis saugos sistemomis būdai ir galimybės. Dažniausios planavimo klaidos, sisteminiai defektai, jų šalinimo būdai. Patekimo valdymo sistemų testavimo procedūros. Technologinių procesų valdymo principai ir sistemos: Informacinių tinklų valdymo tinklas, jo instaliavimas, techniniai reikalavimai. Intelektualaus namo multifunkcinės sistemos, jų struktūra, jungikliai ir valdikliai. Nauja elektros paskirstymo sistema, europinio standarto EIB sistema, projektavimas. Daugiafunkcių sistemų (apšvietimo, vėdinimo, apsaugos ir t. t.) valdymo patikra. Dažniausi defektai, jų šalinimo būdai. Šildymovėdinimo automatika, apskaitos duomenų nuskaitymas ir perdavimas. Gaisrinė automatika: dūmų šalinimo ir viršslėgio, ugnies vožtuvų, automatinio vandens gesinimo ir priešgaisrinio vandentiekio, dujinio gesinimo, gaisro matrica.

15 Automatikos sistemų priėmimas eksploatacijai. Aptarnavimas ir tikrinimas; Automatinės gaisro gesinimo sistemos: Gesinimo sistemų vandeniu sąvoka, paskirtis. Standartai ir normatyvai. Gesinimo sistemų skirstymas į rūšis. Pagrindiniai elementai ir įrengimo technologijos bei medžiagos. Sprinklerinės gesinimo sistemos. Drenčerinės gesinimo sistemos. Gesinimo sistemos putokšliu; Įrenginių vamzdynai, vamzdynų hidrauliniai skaičiavimai. Automatinių gesinimo sistemų valdymas ir signalizacija, įžeminimas ir įnulinimas. Gesinimo sistemos ryšys su technologiniais ir elektrotechniniais įrenginiais. Gesinimo sistemų dujomis tipai, rūšys, naudojamos dujos. FM200 dujų gesinimo sistemos. Argonito dujų gesinimo sistemos. Įrenginio eksploatavimas, perdavimas naudotojui, tikrinimo darbai ir periodiškumas. Įrenginių gedimai ir avarijos: Svarbiausios įrenginių gedimų ir avarijų priežastys. Įrenginių priežiūra. Priežiūra garantinio laikotarpio metu. Diagnostika. Profilaktikos priemonės. Gedimų ir avarijų tyrimo tvarka. IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ). 7. LST EN ISO 13943:2011. Gaisrinė sauga. Aiškinamasis žodynas ( 8. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2010, Nr ). 9. Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklės (Žin., 2003, Nr ); 10. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2011, Nr ). 11. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr ). 12. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2012, Nr ). 13. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2012, Nr ). 14. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2010, Nr ). 15. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr ). 16. Taisyklės Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr ). 17. LST EN 60849:2001. Garsinės avarinio signalizavimo sistemos ( 18. LST EN 54-1:2011. Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos. 1 dalis. Įvadas ( 19. LST EN 54-13:2007. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 13 dalis. Sistemos komponentų suderinamumo vertinimas (

16 20. LST CEN/TS 54-14:2004. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijos ( 21. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės (Žin., 2011, Nr ). 22. G. Isoda, Elektros instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas, Švenčionys, Firidas, J. Šatas, Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai. Teorija, projektavimas, pavyzdžiai, KU leidykla, Elektros įrenginių elektrinių parametrų matavimai. UAB Rekona, Vilnius, Skirtuminės srovės jungiklių naudojimo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiuose rekomendacijos, UAB Rekona, Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, Nr ). 27. LST EN ISO 14001: Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2004) ( 28. Statybos inžinieriaus žinynas, VGTU leidykla Technika, V. Kitinas, Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje, Vilnius, Saulės spektras, LST EN :2007/IS2:2010. Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimai ( 31. LST CLC/TS :2010. Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistemos. 7 dalis. Taikymo gairės. ( 32. LST CLC/TS 50398:2009. Pavojaus signalizavimo sistemos. Kombinuotos ir integruotos pavojaus signalizavimo sistemos. Bendrieji reikalavimai. ( 33. Alarm systems. Alarm transmission systems and equipment- Part 1: General requirements for alarm transmission systems. EN :2012 ( 34. LST EN :2001. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos prieigų valdymo sistemos. 1 dalis. Sistemos reikalavimai ( 35. LST EN :2001 (LST EN :2001/P:2009). Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos prieigų valdymo sistemos. 7 dalis. Taikymo gairės ( 36. LST EN :2001 (LST EN :2001/A1:2002; LST EN :2001/ A2:2008). Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai. 1-1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliami pavojaus signalų perdavimo sistemoms ( 37. LST CLC/TS :2006. Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai. 7 dalis. Taikymo žinynas ( :2010/AC:2010. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimai ( 39. LST EN :2012. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimo sistemos. 5-2 dalis. Vaizdo perdavimo IP protokolai. ( 40. LST EN :2001. Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarosios TV stebėjimo sistemos. 7 dalis. Taikymo žinynas ( 41. Herman Kruegle, CCTV Surveillance, Butterworth-Heinemann, The Professional s Guide to CCTV, Charlie Pierce, LTC Training Center, 2005.

17 43. Closed Circuit Television: CCTV Installation, Maintenance and Operation, Second Edition, Joe Cieszynski, Elsevier, CCTV Surveillance, Second Edition: Video Practices and Technology, Herman Kruegle, Elsevier Butterworth-Heinemann, Closed Circuit Television, Joe Cieszynski, Elsevier, CCTV, Vlado Damjanovski, Elsevier Butterworth-Heinemann, CCTV, Second Edition: Networking and Digital Technology, Vlado Damjanovski, Elsevier Butterworth-Heinemann, The Politics of CCTV in Europe and Beyond, Surveillance & Society, Volume 2, Issue 2/3, 2004( 49. Taisyklės Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr ). 50. LST ISO :2007 Dujinės gaisrų gesinimo sistemos. Fizikinės savybės ir sistemų projektavimas. 11 dalis. Gaisrų gesinimo medžiaga HFC 236fa (tapatus ISO :2005) ( 51. LST EN A1:2007. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Miltelių purškimo sistemos. 2 dalis. Projektavimas, konstravimas ir priežiūra ( 52. LST EN :2005. Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemų komponentai. 12 dalis. Pneumatiniams pavojaus signalizavimo įtaisams keliami reikalavimai ir bandymo metodai ( 53. LST EN :2004+A1:2008. Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Putų sistemos. 1 dalis. Komponentų reikalavimai ir bandymų metodai ( 54. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (Žin., 2011, Nr ). 55. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas (Žin., 2009, Nr ; 2010, Nr. 2). 56. HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai (Žin., 2004, Nr ). 57. LST EN 15232:2007 Energetinės pastatų charakteristikos. Pastato automatizavimo, įrenginių reguliavimo ir techninio valdymo rezultatai ( 58. LST EN :2005 Reguliuojamojo greičio elektrinių galios pavarų sistemos. 3 dalis. Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai ir specialieji bandymo metodai (IEC :2004) ( V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ 59. Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga (LATIS), Krokuvos g. 13, Vilnius, el. paštas tel. (8 5) LATIS Lietuvos apsaugos technologijų specialistų sąjunga specialistų, projektuojančių ir įrengiančių elektronines apsaugos sistemas, stacionarias gaisro gesinimo sistemas, gaisrinės saugos sistemas, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistemas, savanoriška visuomeninė organizacija. VI. EGZAMINŲ PATALPOS 60. LATIS yra pasirašęs su viešbučiu Šarūnas sutartį, pagal kurią egzaminai vyksta tam skirtoje konferencijų salėje, kuri yra aprūpinta šiai veiklai skirtomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis. VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

18 61. Profesinių žinių vertinimas vyksta raštu, atliekant testą. Komisija turi teisę kviesti specialistą pokalbio, jeigu iš atsakymo raštu sunku spręsti apie jo kvalifikaciją ir negalima priimti objektyvaus vertinimo. Profesinio vertinimo komisija sprendimą dėl kvalifikacijos atestato išdavimo arba neišdavimo priima atviru balsavimu. Sprendimą komisija gali priimti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas. Specialistui balsavimo rezultatai pranešami iš karto po balsavimo. Profesinio vertinimo komisijos posėdžiai protokoluojami. Su posėdžio protokolais turi teisę susipažinti vertinti specialistai, taip pat tų specialistų įmonių vadovai. Protokolai saugomi LATIS biure. Jeigu pareiškęs norą vertinti savo žinias ir susipažinęs su programa specialistas mano, kad jis sugebės savarankiškai pasirengti profesinių žinių patikrinimui, jis apie tai pažymi prašyme. Jeigu Profesinio vertinimo komisijos sprendimas dėl specialisto žinių yra neigiamas, specialistas turi teisę gauti komisijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame išdėstyti neigiamo sprendimo motyvai. Kitame Profesinio vertinimo komisijos posėdyje specialistas gali perlaikyti profesinių žinių vertinimo testą nemokamai. PDV, PDVPV kvalifikacijai nustatyti testą sudaro 80 klausimų. Leidžiama padaryti iki 12 klaidų. PDEV vadovo testą sudaro 80 klausimų. Leidžiama padaryti iki 4 klaidų. Testo laikymo trukmė 90 min. Testo laikymo metu leidžiama naudotis mokymų metu gauta mokomąja medžiaga. VIII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA 62. Profesinių žinių vertinimo komisijos nariai turi turėti aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą. Nariais gali būti aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai, specialistai, turintys mokslinį laipsnį arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje, nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Tikrinantys užsienio statybos inžinierių profesinį pasirengimą privalo mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių technines kalbas. IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS 63. Visa informacija apie kvalifikacinių žinių tikrinimą, jų įvertinimą, egzaminų grafikus ir vietą skelbiama LATIS interneto puslapyje X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS TEIGIAMĄ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ 64. Dokumentas, įrodantis teigiamą profesinių žinių vertinimą, yra profesinių žinių patikrinimo protokolas. Dokumente nurodoma: pareiškėjo vardas ir pavardė, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų pareigos, statiniai, darbo sritis, dokumento išdavimo data ir numeris, iki kiek galioja profesinių žinių įvertinimo rezultatai, komisijos pirmininko ir posėdžio sekretoriaus vardai, pavardės ir parašai. ĮVERTINO VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2012 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr PARENGĖ Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos prezidentas Rimantas Ilekis

19

20 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-841 LIETUVOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA Programos žymuo: E LATIS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa. 2. Programos tikslas: patikrinti ir įvertinti profesinį pasirengimą statybos inžinieriaus, pretenduojančio įgyti kvalifikacijos atestatą nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) srityje. 3. Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau SSDV) ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau SSDTPV) (darbo sritis: statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas), ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau PDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau PDVPV) ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau PDEV) (projekto dalis: elektroninių ryšių (telekomunikacijų)) pareigas. Statinių grupės: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos statinius). II. PROGRAMOS ANOTACIJA 4. Programa parengta įvertinant tai, kad statybos inžinieriai turi atitikti išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, numatytus statybos techninio reglamento STR :2012 Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas IV skyriuje. III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS SUDĖTIS 5. Profesinių žinių vertinimo programa pateikta 1 lentelėje. 1 lentelė. Profesinių žinių vertinimo programa Eil. Temos pavadinimas Nr. Vadovai ir specialistai 1. STATINIŲ PROJEKTAVIMAS IR PROJEKTO VALDYMAS Statybą reglamentuojantys norminiai dokumentai: sudėtis, struktūra, rengimo ir tvirtinimo tvarka. Pagrindiniai dokumentai statinių projektavimui, statybai pradėti, statinių pripažinimui tinkamais naudoti. Statybos darbų organizacinio-techninio lygio nustatymas ir įvertinimas (metodika). Statybos organizavimo būdai. Įmonės statybos taisyklių paskirtis ir turinys, jų keitimo tvarka. Statybos darbų technologijos projektas: paskirtis, sudėtis ir naudojimo tvarka. Kalendorinių grafikų sudarymas. Kompleksiniai statybos grafikai, išteklių poreikio planavimas ir SSDV, SSDTPV, PDV, PDVPV, PDEV

21 2. 3. aprūpinimas. Technologiškai pagrįstos statybos trukmės nustatymas, statybos etapų, priėmimo dokumentai, statybos darbų technologinių variantų ekonominis vertinimas. Kokybės valdymas vadovaujantis standartu LST EM ISO 9001:2001. Kokybės samprata, tikslai, principai, kokybės valdymo esmė ir reikalavimai, kokybės politikos formavimas ir įgyvendinimas. Statinio statybos kokybės užtikrinimo planas. Statybos vadovo atsakomybės pokyčiai. Produktų kokybės kontrolė ir kokybės kontrolė gamybos proceso metu. Kokybės matavimo prietaisų valdymas. Kokybės duomenų įrašų valdymas. Statybos vadovo veikla vadovaujant statinio statybai. PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA Projekto dalies vykdymo priežiūros paskirtis, uždaviniai, atsakomybė. Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, atstovaujančio projektuotojui, pareigos, teisės ir atsakomybė. Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė. Leidimų statyti ir griauti išdavimo tvarka, jo galiojimo trukmė ir pratęsimas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint gauti leidimą statybai. Statiniai, kuriems statyti nereikia leidimo. Leidimo statinį statyti atšaukimo atvejai ir tvarka. Statiniai, kurių statyba negali būti pradėta be projekto ekspertizės. Statybos darbų technologijos projektas (SDTP) ir jo rengimo reikalingumas. Statinių projektavimo specifika saugotinose zonose. Dokumentai, kuriuos turi pateikti statybinių medžiagų ir gaminių tiekėjas. Operatyvinė veikla statybos aikštelėje. Projektinių sprendimų keitimo statybos metu valdymas. Projekto rengimas, dokumentai, tvirtinimas. Ikiprojektinis objekto įvertinimas, techninės užduoties parengimas. Projektinė dokumentacija, projekto valdymas, projekto derinimas. Privalomųjų projekto dokumentų sudėtis; Projekto rengimo tvarka. Projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas, atidavimas statytojui. Projekto tvirtinimo tvarka. Projekto dalies vadovo pareigos ir teisės. Papildomai: ekspertų teisinis statusas, teisės ir pareigos. Objekto pripažinimas tinkamu naudoti. Reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams pagal ES tarybos direktyvas bei statybos techninius reglamentus. STATINIŲ SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ ĮRENGIMO PAŽANGI PATIRTIS BEI REIKALAVIMAI Įvadinė dalis. Ryšių sistemos raida bei ateities vizijos. Pagrindinės sąvokos ir reikalavimai. Standartai, techniniai reglamentai, normos, kiti susiję dokumentai, jų naudojimas praktikoje. Struktūrinė kabelinė sistema. Statinių vidaus ryšio bei duomenų tinklų topologija, jos tipai, pagrindiniai struktūriniai elementai bei jų parinkimas. Variniai duomenų perdavimo kabeliai. Kabelių kategorijos, pagrindiniai parametrai, jų sandara, lizdų ir kištukų tipai, Optiniai duomenų perdavimo kabeliai. Kabelių tipai, jų sandara, pagrindiniai parametrai. Vienmodžių ( single mode ) ir daugiamodžių ( multimode ) kabelių technologiniai duomenų perdavimo skirtumai. Jungčių tipai ir jų skirtumai. Optinės kabelinės sistemos instaliacijos reikalavimai. Horizontaliosios ir

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

E525USER

E525USER VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJA KVALIFIKACIJA SERTIFIKAVIMO SKYRIAUS ATLIEKAMO ENERGETIKOS SEKTORIAUS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO)

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 2 d. Nr. 426 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL MUZIEJŲ VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 429 Vilnius Įgyvendindamas Muziejų modernizavimo 2007 2015 metų programos,

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty

STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valsty STATYBOS DARBŲ PIRKIMŲ GAIRĖS Rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Viešųjų

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Ar Jūsų baseinai pakankamai saugūs? SwimEye tai technologiškai pažangi skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema, kurią galima naudoti

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau