Energinis-techninis auditas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Energinis-techninis auditas"

Transkriptas

1 Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k , adresas Vaižganto g. 8-1, Vilnius, el. pašto adresas telefono Nr DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų ežerų g. 11 (Vilnius) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: EKONOMINĖ NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2019 m. sausio 8 d. Vilnius Investicijų plano rengimo vadovas: Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, išduotas (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) Rengėjai: Tomas Staškevičius, atestato Nr Užsakovas: VšĮ "Atnaujinkime miestą"... (juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data) Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (jei užsakovas kitas asmuo):... Suderinta: VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra... (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

2 I. AŠKINAMASIS RAŠTAS Šio investicijų plano esmė pagal pastato fizinės būklės duomenis įvertinti pastato esamos būklė energinių naudingumą, numatyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, apskaičiuoti jų suminį energinį efektyvumą, numatyti preliminarią šių daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina, pateikti investicijų ekonominį įvertinimą ir projekto finansavimo planą. Investicijų planas atliekamas daugiabučiam gyvenamajam namui adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius. Pastato išorinės atitvaros nešiltintos, šildymo ir karšto vandens sistemos dalinai susidėvėję, veikia neefektyviai, dalis langų seni, mediniai rėmais, nesandarūs, todėl pastato atnaujinimas yra būtinas. Investicijų plane siūlomos pastato atnaujinimo priemonės suteiks galimybę energiją pastate vartoti efektyviai ir taupiai. Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus: Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas; Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės; STR :2016 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas ; Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos; Įvairių gamintojų rekomendacijos; Kiti dokumentai. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau Investicijų planas) užsakovas yra VšĮ Atnaujinkime miestą. Investicijų planas atliekamas pagal 2018 m. birželio 18 d. sutartį Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano ir pastatų energinio naudingumo sertifikato parengimo paslaugos. Rengiamas investicijų planas atitinka Vilniaus miesto bendrąjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr , ir kitus teritorijų planavimo dokumentus. Investicijų plano rengimo vadovas Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0424, adresas: Vaižganto g. 8-1, Vilnius, tel , el. pastas: rengėjas Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, adresas: Vaižganto g. 8-1, Vilnius, tel , el. paštas: Atkreiptinas dėmesys, kad investicijų plane atsipirkimo skaičiavimų rezultatai gali skirtis nuo realių, nes energijos išteklių kainos gali kisti, priklausomai nuo valstybės, savivaldybės politikos ar kitų faktorių. II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibūdinimas 1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas): Mūrinis; 1.2. aukštų skaičius: 8; 1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra): 1984; 1.4. namo energinio naudingumo klasė: klasė E, sert. nr. KG ; 1.5. užstatytas plotas ( m 2 ): -; 1.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m 2 ): - ; 1.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis): -. Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 2

3 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 1 lentelė Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos bendrieji rodikliai butų skaičius vnt butų naudingasis plotas m2 3474, namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* vnt namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas m2 0, namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas ( ) m2 3474, Sienos mūrinės išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius m2 5700, išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1, cokolio plotas m2 566, cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1, stogas plokščias stogo dangos plotas m2 1004, Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0, butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys langų skaičius, iš jų: vnt langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius vnt langų plotas, iš jų: m2 443, Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas m2 426, balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų: vnt balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris,skaičius vnt balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2 178, balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys: m2 174, langų skaičius, iš jų vnt langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius vnt langų plotas, iš jų: m2 83, langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas m2 0, lauko durų skaičius vnt lauko durų plotas m2 13, rūsys rūsio perdangos plotas m2 830, rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,71 *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. vnt. Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 3

4 3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas Eil. Nr. Vertinimo objektas Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) 3.1. sienos (fasadinės) 2 Išorinės sienos mūrinės, nešiltintos. Matomi išorinių sienų paviršiaus patamsėjimai dėl drėgmės skverbimosi į atitvarą. Kai kurios plytos aptrupėję pamatai ir nuogrindos 2 Pamatai - betono, nešiltinti. Nuogrinda - iš betono, vietomis išsikraipiusi, atitrūkusi nuo pamato, kai kur jos nėra stogas 2 Stogas - plokščias. Danga atnaujinta, bet be šiltinimo. Parapetų apskardinimai vietomis pažeisti korozijos langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose 3.5. balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos 3 Dauguma butų langų ir balkonų durų plastikiniai, dviejų stiklų, kiti - seni, mediniais rėmais. 3 Laikančios konstrukcijos stambiaplokštės konstrukcijos. Kraštai vietomis aptrupėję rūsio perdanga 3 Rūsio perdanga gelžbetonio plokštė, nešiltinta. Vietomis tinkas aptrupėjęs langai ir lauko durys laiptinėse ir 2 Laiptinės ir rūsio langai - mediniai, seni, dviejų stiklų, nesandarūs. Laiptinės durys - metalinės, kitose bendrojo su šilumos izoliacija. Kitos lauko bei naudojimo tambūrinės durys - senos, medinės. patalpose 3.8. šildymo inžinerinės sistemos 3.9. karšto vandens inžinerinės sistemos vandentiekio inžinerinės sistemos nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos vėdinimo inžinerinės sistemos elektros bendrosios inžinerinės sistemos 2 Pastato šilumos mazgas - nepriklausomas, automatizuotas, su moduliais šildymui ir karšto vandens ruošimui. Pastato šildymo sistema - vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Magistralinių vamzdynų izoliacija - sena, asbestinė, būklė nepatenkinama, vietomis - susidėvėjusi. Sistema nesubalansuota. Radiatoriai - seni, termostatinių ventilių nėra. Atsijungusių nuo pastato šildymo sistemos butų nėra. Pastato laiptinės - nešildomos, dalis koridorių aukštuose taip pat nešildoma. 2 Visi butai karštą vandenį gauna iš pastato šilumos mazgo. Magistralinių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, stovai - neizoliuoti. Balansinių ventilių nėra. 2 Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto vandentiekio tinklo. Magistraliniai vamzdynai dalinai susidėvėję. 3 Buitinių nuotekų sistema centrinė, nuotekos šalinamos į miesto nuotekų tinklą. Dalis sistemos elementų susidėvėję. Lietaus nuotekų sistema vidinė, dalinai susidėvėjusi. 3 Vėdinimo sistema pastate natūrali. Virtuvėje bei sanmazguose oras šalinamas kanalais. Kambariai vėdinami orlaidėmis arba atidarant langus. Oro apykaita patalpose pakankama. 3 Elektros instaliacijos pastate būklė patenkinama. Dalis elementų atnaujinta. 2 lentelė Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) liftai (jei yra) 1 Liftas neveikia kita nėra - * Įvertinimo skalė: 4 geras; 3 patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 4

5 4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas 4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį. 3 lentelė Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis kwh/metus kwh/m 2 /metus ,31 263,76 Pagal energinio naudingumo sertifikatą Namo energinio naudingumo klasė Klasė E Tas pats Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui kwh/metus kwh/m 2 /metus dienolaipsnis kwh/dienolaipsniui n/d n/d n/d Pastaba: n/d nėra duomenų apie faktines pastato šilumos energijos sąnaudas Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: pastato išorinės atitvaros (sienos, stogas, cokolis) yra ypač laidžios šilumai, dalis langų ir lauko durų yra seni, mediniais rėmais, nesandarūs, laidūs šilumai, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pasenę, dalinai susidėvėję, neefektyvios, nėra individualių šilumos atidavimo reguliavimo priemonių. 5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Investicijų plane pateikiami du atnaujinimo priemonių paketai. Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 5

6 Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai 4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I gyventojų suformuotas paketas) Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Esama vienvamzdė šildymo sistema atnaujinama: -magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga, -šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimoreguliavimo vožtuvai su pavaromis. Šilumos punkte montuojamas valdiklis, skirtas reguliuoti grįžtamą stovų temperatūrą. Valdiklis sujungtas su ant stovų sumontuotais temperatūros davikliais ir pavaromis ant balansinių vožtuvų; -prie radiatorių įrengiami didelio pralaidumo dvieigiai ventiliai su termostatiniais reguliatoriais (užpildas - dujinis) bei apvado susiaurinimu, -įrengiama daliklinė šilumos apskaitos sistema su nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo įranga, -visi radiatoriai keičiami naujais, laiptinėse bei aukštų koridoriuose įrengiama po radiatorių, -cirrkuliacinio siurblys keičiamas nauju, išmaniuoju, taupiuoju. Buitinio karšto vandens sitema atnaujinama: -karšto vandens stovų vamzdynų keitimas naujais, izoliuotais; -karšto vandens magistralių vamzdynų keitimas naujais, izoliuotais; -karšto vandens sistemoje įrengiami termobalansiniai vožtuvai su dezinfekcijos moduliu ir termometru, -esami rutuliniai ventiliai keičiami naujais. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Investicijos priemonės įgyvendinimui Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai su izoliacija, Eur -šildymo sistemos automatinių balansavimo-reguliavimo vožtuvų pavaros su atjungimo ventiliais, valdikliu bei temperatūros davikliais, Eur -šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su reguliatoriais, Eur daliklinė šllumos apskaitos sistema, Eur -radiatoriai, Eur -cirkuliacinis siurblys, 1500 Eur -karšto vandens stovų vamzdynai su izoliacija,19800 Eur -karšto vandens magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 9900 Eur -karšto vandens balansiniai vožtuvai su rutulinėmis Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m2K) ir/ar kiti rodikliai - Darbų kiekis (m2, m, vnt.) šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 608 m., 25 Eur/m., šildymo sistemos automatinių balansavimo-reguliavimo vožtuvų pavaros su atjungimo ventiliais, valdikliu bei temperatūros davikliais, 42 kompl., 500 Eur/kompl., šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su reguliatoriais, 209 kompl., 70 Eur/kompl., daliklinė šllumos apskaitos sistema, 209 dalikl., 155 Eur/dalikl., radiatoriai, 209 kompl., 110 Eur/kompl., cirkuliacinis siurblys, 1 kompl., 1500 Eur/kompl., karšto vandens stovų vamzdynai su izoliacija,360 m.55 Eur/m. karšto vandens magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 300 kompl.33 Eur/kompl. karšto vandens balansiniai vožtuvai su rutulinėmis sklendėmis12 vnt.200 Eur/vnt. Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 6

7 sklendėmis2400 Eur Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas) Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas, Eur - patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas, 89 but., 115 Eur/but., Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas... (ventiliuojamas fasadas2) Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą (...), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (dalis langų ir Atliekamas išorinių sienų šiltinamas iš išorinės pusės išorine vėdinama termoizoliacine sistema. Apdaila - akmens masės plytelės. Defektų šalinimas. Šiltinimo įgilinimas 1,20 m. žemiau nuogrindos. Atnaujinama nuogrinda. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. Įrengimas bei savybės turi atitikti ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Atliekamas plokščio stogo atnaujinimas, keičiant esamą dangą nauja bei įrengiant apšiltinimą. Žaibosaugos sistemos, ventiliacijos sistemos kaminėlių bei lietaus nuvedimo sistemos įlajų atnaujinimas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Vadovautis galiojančiais teisės aktais. Seni butų langai bei balkonų durys keičiami naujais, PVC profilio. Vadovautis STR :2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -sienos ir angokraščiai, Eur -cokolis, iki nuogrindos, Eur -cokolis, žemiau nuogrindos, Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -stogo danga, Eur Investicijų suma ,5 Eur, iš to skaičiaus: -butų langai, 3139,5 Eur -butų balkonų durys, 780 Eur <0,20 (įvertinus tvirtiklius) <0,16 (įvertinus tvirtiklius) <1,30 sienos ir angokraščiai, 5700 m2, 120 Eur/m2, cokolis, iki nuogrindos, 309 m2, 120 Eur/m2, cokolis, žemiau nuogrindos, 257 m2, 120 Eur/m2, stogo danga, 1004 m2, 100 Eur/m2, butų langai, 16,1 m2, 7 vnt., 195 Eur/m2, butų balkonų durys, 4 m2, 2 vnt., 195 Eur/m2, Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 7

8 balkonų durų) Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Bendro naudojimo patalpų langų keitimas naujais, PVC profilio. Pagrindiniam įėjimui į pastatą įrengiamos tambūrinės durys. Įėjimo į pastatą sutvarkymas, laiptų atnaujinimas, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, įrengiant pandusą. Priešgaisrinės laiptinės durys keičiamos naujomis. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2001 Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, kitais teisės aktais. Atliekamas dalies butų balkonų įstiklinimas PVC profiliu nuo turėklinės sienekės. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -langai, Eur -pandusas, 200 Eur -tambūrinės durys, 990 Eur -priešgaisrinės durys, 4800 Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -butų balkonų įstiklinimas, Eur Langų U<1,30 Durų U<1,60 - langai, 83 m2, 193 Eur/m2, 37 vnt., pandusas, 2 m2, 100 Eur/m2, 5 vnt., tambūrinės durys, 3 m2, 330 Eur/m2, 1 vnt., priešgaisrinės durys, 12 m2, 400 Eur/m2, 5 vnt., butų balkonų įstiklinimas, 208,4 m2, 165 Eur/m2, Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, 5600 Eur -horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, Eur - vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, 16 laiptinių aukštų, 350 Eur/laiptinių aukštų, horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, 830 m2 rūsio patalpų, 15 Eur/m2 rūsio patalpų, Liftų atnaujinimas (modernizavimas) jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 5.2 Kitos priemonės Lifto pakeitimas nauju, energiniu požiųriu efektyvesniu, įskaitant, bet neapsiribojant lifto šachtos koregavimu, elektros įvado pritaikymu, valdymo tinklų įrengimu. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, techninį reglamentą "Liftai", kitus teisės aktus. Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -liftai, Eur - liftai, 1 vnt., Eur/vnt., Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 8

9 5.2.1 Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) Pastato šalto vandens tiekimo sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas. Numatyti stovų uždarymo armatūrą. Pagal STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai., STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Investicijų suma Eur - vamzdynai, 550 m., 50 Eur/m., Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas. Pagal STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai., STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Investicijų suma Eur - vamzdynai, 550 m., 55 Eur/m., Lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas Lietaus nuotekų sistemos vertikalių bei horizontalių vamzdynų keitimas. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Investicijų suma Eur - vamzdynai, 300 m., 40 Eur/m., Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas) Vidaus sienų tinko atstatymas, senų dažų pašalinimas, paviršių gruntavimas, glaistymas, dažymas. Investicijų suma Eur - sienos, 800 m2, 15 Eur/m2, Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 9

10 Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Esama vienvamzdė šildymo sistema atnaujinama: -magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga, -šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo-reguliavimo vožtuvai su pavaromis. Šilumos punkte montuojamas valdiklis, skirtas reguliuoti grįžtamą stovų temperatūrą. Valdiklis sujungtas su ant stovų sumontuotais temperatūros davikliais ir pavaromis ant balansinių vožtuvų; -prie radiatorių įrengiami didelio pralaidumo dvieigiai ventiliai su termostatiniais reguliatoriais (užpildas - dujinis) bei apvado susiaurinimu, -įrengiama daliklinė šilumos apskaitos sistema su nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo įranga, -visi radiatoriai keičiami naujais, laiptinėse bei aukštų koridoriuose įrengiama po radiatorių, -cirrkuliacinio siurblys keičiamas nauju, išmaniuoju, taupiuoju. Buitinio karšto vandens sitema atnaujinama: -karšto vandens stovų vamzdynų keitimas naujais, izoliuotais; -karšto vandens magistralių vamzdynų keitimas naujais, izoliuotais; -karšto vandens sistemoje įrengiami termobalansiniai vožtuvai su dezinfekcijos moduliu ir termometru, -esami rutuliniai ventiliai keičiami naujais. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. 4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II alternatyvus paketas) Investicijos priemonės įgyvendinimui Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai su izoliacija, Eur -šildymo sistemos automatinių balansavimo-reguliavimo vožtuvų pavaros su atjungimo ventiliais, valdikliu bei temperatūros davikliais, Eur -šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su reguliatoriais, Eur daliklinė šllumos apskaitos sistema, Eur -radiatoriai, Eur -cirkuliacinis siurblys, 1500 Eur -karšto vandens stovų vamzdynai su izoliacija,19800 Eur -karšto vandens magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 9900 Eur -karšto vandens balansiniai vožtuvai su rutulinėmis sklendėmis2400 Eur Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m2K) ir/ar kiti rodikliai - Darbų kiekis (m2, m, vnt.) šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 608 m., 25 Eur/m., šildymo sistemos automatinių balansavimoreguliavimo vožtuvų pavaros su atjungimo ventiliais, valdikliu bei temperatūros davikliais, 42 kompl., 500 Eur/kompl., šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su reguliatoriais, 209 kompl., 70 Eur/kompl., daliklinė šllumos apskaitos sistema, 209 dalikl., 155 Eur/dalikl., radiatoriai, 209 kompl., 110 Eur/kompl., cirkuliacinis siurblys, 1 kompl., 1500 Eur/kompl., karšto vandens stovų vamzdynai su izoliacija,360 m.55 Eur/m. karšto vandens magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 300 kompl.33 Eur/kompl. karšto vandens balansiniai vožtuvai su rutulinėmis sklendėmis12 vnt.200 Eur/vnt. Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 10

11 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas+rekuperacija) Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas... (ventiliuojamas fasadas2) Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą (...), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas. Kiekvienam butui numatoma decentralizuota vėdinimo sistema su minirekuperatoriais bei valdymu. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką. Atliekamas išorinių sienų šiltinamas iš išorinės pusės išorine vėdinama termoizoliacine sistema. Apdaila - akmens masės plytelės. Defektų šalinimas. Šiltinimo įgilinimas 1,20 m. žemiau nuogrindos. Atnaujinama nuogrinda. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. Įrengimas bei savybės turi atitikti ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Atliekamas plokščio stogo atnaujinimas, keičiant esamą dangą nauja bei įrengiant apšiltinimą. Žaibosaugos sistemos, ventiliacijos sistemos kaminėlių bei lietaus nuvedimo sistemos įlajų atnaujinimas. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Vadovautis galiojančiais teisės aktais. Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas, Eur -decentralizuotos vėdinimo sistemos minirekuperatorių sistema, Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -sienos ir angokraščiai, Eur -cokolis, iki nuogrindos, Eur -cokolis, žemiau nuogrindos, Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -stogo danga, Eur - <0,20 (įvertinus tvirtiklius) <0,16 (įvertinus tvirtiklius) patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas, 89 but., 115 Eur/but., decentralizuotos vėdinimo sistemos minirekuperatorių sistema, 89 sist., sienos ir angokraščiai, 5700 m2, 120 Eur/m2, cokolis, iki nuogrindos, 309 m2, 120 Eur/m2, cokolis, žemiau nuogrindos, 257 m2, 120 Eur/m2, stogo danga, 1004 m2, 100 Eur/m2, Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 11

12 Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (dalis langų ir balkonų durų) Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Rūsio perdangos šiltinimas Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) Seni butų langai bei balkonų durys keičiami naujais, PVC profilio. Vadovautis STR :2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Bendro naudojimo patalpų langų keitimas naujais, PVC profilio. Pagrindiniam įėjimui į pastatą įrengiamos tambūrinės durys. Įėjimo į pastatą sutvarkymas, laiptų atnaujinimas, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, įrengiant pandusą. Priešgaisrinės laiptinės durys keičiamos naujomis. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2004 Gyvenamieji pastatai, STR :2001 Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, kitais teisės aktais. Atliekamas dalies butų balkonų įstiklinimas PVC profiliu nuo turėklinės sienekės. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, STR :2006 Langai ir išorinės įėjimo durys, kitais teisės aktais. Perdangos tarp butų ir nešildomo rūsio šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis iš rūsio pusės. Vadovautis teisės aktais bei gerąja praktika. Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Investicijų suma ,5 Eur, iš to skaičiaus: -butų langai, 3139,5 Eur -butų balkonų durys, 780 Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -langai, Eur -pandusas, 200 Eur -tambūrinės durys, 990 Eur -priešgaisrinės durys, 4800 Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -butų balkonų įstiklinimas, Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -rūsio perdanga, Eur Investicijų suma Eur, iš to skaičiaus: -vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, 5600 Eur -horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, Eur <1,30 Langų U<1,30 Durų U<1, <0,25 butų langai, 16,1 m2, 7 vnt., 195 Eur/m2, butų balkonų durys, 4 m2, 2 vnt., 195 Eur/m2, langai, 83 m2, 193 Eur/m2, 37 vnt., pandusas, 2 m2, 100 Eur/m2, 5 vnt., tambūrinės durys, 3 m2, 330 Eur/m2, 1 vnt., priešgaisrinės durys, 12 m2, 400 Eur/m2, 5 vnt., butų balkonų įstiklinimas, 208,4 m2, 165 Eur/m2, rūsio perdanga, 830 m2, 40 Eur/m2, vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, 16 laiptinių aukštų, 350 Eur/laiptinių aukštų, horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas, 830 m2 rūsio patalpų, 15 Eur/m2 rūsio patalpų, Liftų atnaujinimas Lifto pakeitimas nauju, energiniu požiųriu efektyvesniu, Investicijų suma Eur, iš to - liftai, 1 vnt., Eur/vnt., Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 12

13 (modernizavimas) jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 5.2 Kitos priemonės Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) Lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas įskaitant, bet neapsiribojant lifto šachtos koregavimu, elektros įvado pritaikymu, valdymo tinklų įrengimu. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, techninį reglamentą "Liftai", kitus teisės aktus. Pastato šalto vandens tiekimo sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas. Numatyti stovų uždarymo armatūrą. Pagal STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai., STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas. Pagal STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai., STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. Lietaus nuotekų sistemos vertikalių bei horizontalių vamzdynų keitimas. Pagal STR :2004 Gyvenamieji pastatai, kitus teisės aktus. skaičiaus: -liftai, Eur Investicijų suma Eur - vamzdynai, 550 m., 50 Eur/m., Investicijų suma Eur - vamzdynai, 550 m., 55 Eur/m., Investicijų suma Eur - vamzdynai, 300 m., 40 Eur/m., Pastaba: 4.1 ir 4.2 lentelėse pateikiami atnaujinimo darbų bei medžiagų kiekiai yra preliminarūs ir jokiais būdais ne baigtiniai. Šie kiekiai pildomi projektavimo metu. Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 13

14 6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padėtis Kiekis Planuojama: paketas I 5 lentelė Planuojama: paketas II PROJEKTO RODIKLIAI 6.1. Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E C B Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų pagal energiją taupančias priemones: Šilumos nuostoliai per pastato sienas kwh/metus , , ,75 kwh/m2/metus 263,76 70,55 65,55 kwh/m2/metus 126,40 9,68 8, Šilumos nuostoliai per pastato stogą kwh/m2/metus 18,28 5,52 5, Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su gruntu: kwh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 kwh/m2/metus per grindis ant grunto kwh/m2/metus 0,00 0,00 0, per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto - per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto - per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu - per grindis virš vėdinamų pogrindžių, - per grindis virš nešildomų vėdinamų pogrindžių, Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kwh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 kwh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 kwh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 kwh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 kwh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 kwh/m2/metus 0,00 0,00 0,00 kwh/m2/metus 32,79 18,48 18,48 kwh/m2/metus 0,27 0,27 0,27 kwh/m2/metus 42,98 3,84 3,65 kwh/m2/metus 24,04 17,04 17,04 kwh/m2/metus 25,25 0,00 0,00 kwh/m2/metus 21,46 21,46 21,46 Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 14

15 Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos prietekėjimai ir išorės ir vidiniai šilumos pritekėjimai Suminės elektros energijos sąnaudos pastate Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio sumažėjimas kwh/m2/metus 14,12 14,12 14,12 kwh/m2/metus 34,62 34,62 34,62 kwh/m2/metus 21,00 21,00 21,00 kwh/m2/metus kwh/m2/metus 21,05 21,05 21,05 kwh/m2/metus 263,76 70,55 65,55 kwh/m2/metus - 0,00 0,00 procentais 73% 75% tonų/metus 143,18 146, PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI* Pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo klasė priemones 6.6. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones procentais 7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina Skaičiuojamoji kaina 6 lentelė Eil. Nr. Priemonės pavadinimas tūkst. Eur I paketas Eur/m2 naudingojo (bendrojo) ploto tūkst. Eur II paketas Eur/m2 naudingojo (bendrojo) ploto Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso: iš jų: Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) 1115, , , ,79 18, ,19 18, ,19 Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 15

16 7.1.2 Liftų atnaujinimas (modernizavimas) jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 35, ,07 35, , Rūsio perdangos šiltinimas 0, ,00 33, , Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (dalis langų ir balkonų durų) 3, ,13 3, , Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas... (ventiliuojamas fasadas2) Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą (...), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas+rekuperacija) Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas) Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas Kitos priemonės, iš viso: iš jų: 22, ,33 22, ,33 34, ,90 34, ,90 751, ,41 751, ,41 100, ,90 100, ,90 0, ,00 268, ,26 10, ,95 0, ,00 139, ,24 139, ,24 81, ,53 69, , Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų 12, ,45 0, ,00 atnaujinimas ir dažymas) Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) 27, ,91 27, , Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) 30, ,71 30, , Lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas 12, ,45 12, ,45 Iš viso: 1197, , , , Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais 6,8% 4,7% 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, tūkst. Eur 7 lentelė Santykinė kaina, Eur/m2 I paketas II paketas I paketas II paketas Statybos darbai, iš viso: 1197, , ,45 419, Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1115, , ,92 399,79 Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 16

17 8.2. Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) 59, , ,23 21, Statybos techninė priežiūra 23, , ,89 8, Projekto administravimas 11, , ,85 2,85 Galutinė suma: 1293, , ,42 452,46 Pastaba: Projekto parengimo kaina 5% nuo statybos darbų kainos. Statybos techninės priežiūros kaina 2% nuo statybos darbų kainos. Projekto administravimas 2,85 Eur/m 2 + PVM. 9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 8 lentelė Eil.nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė I paketas II paketas Pastabos Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas pagal suvestinę kainą metais 41,5 49, atėmus valstybės paramą metais 30,5 36, Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas pagal suminę kainą metais 35,8 44, atėmus valstybės paramą metais 24,8 30,6 10. Projekto įgyvendinimo planas Eil. Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas Darbų pradžia (metai, mėnuo) Darbų pabaiga (metai, mėnuo) Šildymo sistemos atnaujinimas lentelė Pastabos 10.2 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas+rekuperacija) Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas (Ventiliuojamas fasadas) Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas. Naujos dangos įrengimas Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas (dalis langų ir balkonų durų) Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas Balkonų ar lodžijų įstiklinimas Rūsio perdangos šiltinimas Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) Liftų atnaujinimas Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 17

18 10.11 Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas (magistralės ir stovai) Projekto finansavimo planas Planuojamos lėšos Planuojamos lėšos (I paketas) (II paketas) Eil. Nr. Lėšų šaltiniai procentinė procentinė suma, tūkst. dalis nuo suma, tūkst. dalis nuo Pastabas Eur visos sumos, Eur visos sumos, % % Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0, ,00% 0, ,00% Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: projekto parengimo išlaidų kompensavimas statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms: valstybės parama kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant 1197, ,59% 1476, ,75% 95, ,41% 115, ,25% 0,00 0,00% 0,00 0,000% 1293, % 1592, % 10 lentelė Kreditą sudaro lėšos rangos darbams 59, % 73, % 100 proc. parama 23, % 29, % 100 proc. parama 11, % 11, % 100 proc. parama 334, % 422, % 8, % 8, % 10 proc. parama šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimui bei radiatorių keitimui Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 18

19 stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos Valstybės parama iš viso: 439, % 546, % Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 19

20 12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams Atnaujinimo priemonių paketas I 11.1 lentelė Eil. Nr. Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis Patalpų naudingas (bendrasis) plotas, m2 Investicijų suma, Eur:Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms Bendrosios investicijos Investicijų suma, Eur: Individualios investicijos Kitos priemonės iš viso Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur Investicijų suma (rangos darbams), atėmus valstybės paramą, Eur Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m2 (skaičiuojama pagal investicijų sumą rangos darbams (atėmus valstybės paramą), nevertinant palūkanų) Butas Nr. 1 49, ,65 0, , , , ,20 0, Butas Nr. 2 34, ,23 594, , , , ,83 1, Butas Nr. 3 33, ,21 594, , , , ,06 1, Butas Nr. 4 36, ,42 0, , , , ,19 0, Butas Nr. 5 36, ,41 0, , , , ,02 0, Butas Nr. 6 35, ,38 0, , , , ,68 0, Butas Nr. 7 71, ,79 0, , , , ,09 0, Butas Nr. 8 68, ,46 0, , , , ,81 0, Butas Nr. 9 35, ,38 0, , , , ,76 0, Butas Nr , , , , , , ,86 1, Butas Nr , ,41 0, , , , ,22 0, Butas Nr , ,40 0, , , , ,78 0, Butas Nr , ,58 0, , , , ,85 0, Butas Nr , ,63 0, , , , ,07 0,991 Pastabos Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 20

21 Butas Nr , ,21 594, , , , ,54 1, Butas Nr , , , , , , ,67 1, Butas Nr , ,39 0, , , , ,09 0, Butas Nr , ,42 0, , , , ,35 0, Butas Nr , ,38 0, , , , ,12 0, Butas Nr , ,38 0, , , , ,20 0, Butas Nr , ,49 0, , , , ,75 0, Butas Nr , ,41 0, , , , ,58 0, Butas Nr , , , , , , ,34 1, Butas Nr , ,37 0, , , , ,59 0, Butas Nr , ,41 0, , , , ,94 0, Butas Nr , ,57 0, , , , ,96 0, Butas Nr. 27A 24, ,29 448,50 739, , , ,17 1, Butas Nr , , ,00 750, , , ,01 1, Butas Nr , ,22 594, , , , ,39 1, Butas Nr , ,23 594, , , , ,83 1, Butas Nr , , , , , , ,33 1, Butas Nr , , , , , , ,02 1, Butas Nr , , , , , , ,08 1, Butas Nr , , , , , , ,53 1, Butas Nr , ,20 0, , , , ,93 0, Butas Nr , ,40 0, , , , ,42 0, Butas Nr , ,44 0, , , , ,29 0, Butas Nr , ,38 0, , , , ,48 0, Butas Nr , ,42 0, , , , ,63 0, Butas Nr , , , , , , ,54 1, Butas Nr , , , , , , ,54 1, Butas Nr , ,38 0, , , , ,68 0, Butas Nr , ,22 594, , , , ,59 1,044 Daugiabučio namo adresu Žaliųjų ežerų g. 11, Vilnius, investicijų planas Puslapis 21

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr PE-16-0011-IP Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, tel. nr. 8 677 457 54, el. paštas info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2017 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais su PVM Pirkimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

Įkvėpkite palėpei gyvybės

Įkvėpkite palėpei gyvybės Įkvėpkite palėpei gyvybės 2 Daugumą palėpių galima paversti patrauklia gyvenamąja erdve. Skaitykite ir pasisemkite įkvėpimo. Papildoma erdvė paprasčiau nei manote Ar Jūsų namas tapo per mažas Jūsų šeimai?

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

INFORMACIJA APIE POREIKĮ UGDYMO APLINKAI MODERNIZUOTI Eil. Nr. Švietimo įstaigos pavadinimas 1. Lopšelis-darželis Pušynėlis Mokymo priemonė

INFORMACIJA APIE POREIKĮ UGDYMO APLINKAI MODERNIZUOTI Eil. Nr. Švietimo įstaigos pavadinimas 1. Lopšelis-darželis Pušynėlis Mokymo priemonė INFORMACIJA APIE POREIKĮ UGDYMO APLINKAI MODERNIZUOTI 06.08.04 Eil. Nr. Švietimo įstaigos pavadinimas. Lopšelis-darželis Pušynėlis Mokymo priemonės (mokymo priemonės pavadinimas) Mokykliniai baldai (mokylinių

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau