LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT Vilnius, tel.: (8 5) / , faks. (8 5) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nr. DĖL PATIKSLINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO PATEIKIMO Vidaus reikalų ministerija (toliau VRM) teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 116 Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektą (toliau Projektas), į kurį siekiant įgyvendinti teisėkūros ekonomiškumo principą inkorporuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą pakeitimo projekto nuostatos (nutarimų projektai, kurie buvo pateikti 2018 m. kovo 2 d. raštu Nr. 1D-1193, sujungti juos konsoliduojant). Projektas patikslintas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2018 m. kovo 8 d. išvadoje Nr. NV-608 pateiktas pastabas ir suderintas darbo tvarka elektroninių ryšių priemonėmis. Projektu siekiama įgyvendinti nauja redakcija išdėstytą Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-537 ir 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (toliau Reglamentas) atitinkamas nuostatas. Projekte siūloma įgalioti Policijos departamentą prie VRM ne tik išduoti licencijas ir vykdyti asmens bei turto apsaugos priežiūrą, bet kartu atlikti su Reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas (būti nacionaliniu kontaktiniu centru, priimti sprendimus taikyti laikinas saugumo priemones, uždrausti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams vykdyti grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikoje, jei jie pažeidė Reglamento nuostatas, taip pat priimti sprendimus dėl asmens ir turto apsaugos veiklos, jeigu ji keltų grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, draudimo). Projektu taip pat siūloma, kad policijos generaliniam komisarui būtų pavesta nustatyti su asmens ir turto apsaugos veiklos licencijavimu susijusias detalesnes taisykles, kuriomis būtų patvirtinta režimo užtikrinimo masinių renginių metu planų rengimo ir derinimo tvarka, reikalavimai, taikomi apsaugos darbuotojo ir tarptautiniams inkasatoriaus pažymėjimams, šių pažymėjimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarka ir kt. Atsižvelgus į tai, kad esminės ūkinės veiklos sąlygos (taip pat ir licencijos turėtojų teisės ir pareigos), ribojimai ir draudimai, susiję su asmens ir turto apsaugos veikla, nustatyti įstatymo lygmeniu, nauja redakcija dėstomose Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos

2 2 licencijavimo taisyklėse siūloma atsisakyti licencijų išdavimo sąlygų, atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo pagrindų ir įtvirtinti tik atitinkamų reikalavimų įgyvendinimo tvarką (reikalingus pateikti dokumentus, taikomas procedūras). Siekiant gauti licenciją nebereikėtų pateikti duomenų, kuriuos gali gauti licenciją išduodanti institucija, o prašymus dėl licencijos išdavimo ir prie jų pridedamus dokumentus galima būtų teikti elektroninėmis priemonėmis. Projekto numatomo teisinio reguliavimo tikslai, pasekmės nurodyti pridedamoje numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymoje. Projektas atitinka Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, tačiau tiesiogiai šios programos nuostatų neįgyvendina. Projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų. Projekte naujų sąvokų neapibrėžiama. Projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta. Projektą parengė VRM Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (direktorius Klaidas Kuchalskis, tel ) Visuomenės saugumo skyriaus (vedėjas Darius Vasaris, tel ) vyriausioji specialistė Jurgita Laskevičiūtė (tel , el. p. PRIDEDAMA: 1. Projektas, 8 lapai. 2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai. 3. Atitikties lentelė, 19 lapų. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Jurgita Laskevičiūtė, tel. (8 5) , el. p.

3 Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. VASARIO 2 D. NUTARIMO NR. 116 DĖL GINKLUOTOS IR NEGINKLUOTOS ASMENS IR TURTO SAUGOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO Nr. Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 116 Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir jį išdėstyti nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS IR TURTO APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 8 straipsnio 2 ir 7 dalimis, 14 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 8 punktais ir 2 dalies 1 punktu, 15 straipsnio 2 ir 3 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 3 dalimi, 21 straipsnio 2, 4 ir 5 dalimis, 22 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsniu ir įgyvendindama 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (OL 2011 L 316, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 1. Patvirtinti Asmens ir turto apsaugos licencijavimo taisykles (pridedama). 2. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 2.1. atlikti nacionalinio kontaktinio centro informacijai iš įmonių, ketinančių vykdyti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, priimti ir 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (toliau Reglamentas) 6 straipsnio 5 ir 6 dalies nuostatoms įgyvendinti funkcijas; 2.2. pranešti Europos Komisijai (toliau EK) šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodyto nacionalinio kontaktinio centro adresą ir kitus kontaktinius duomenis, taip pat teikti EK ir kitoms valstybėms narėms informaciją, numatytą Reglamento 11 straipsnyje, 12 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 6 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje; 2.3. organizuoti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo kelių transportu licencijos blanko gamybą pagal Reglamento I priede nustatytą pavyzdį; 2.4. atlikti Asmens ir turto apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas licencijas išduodančios institucijos funkcijas;

4 laikantis Reglamento 23 straipsnyje numatytų sąlygų, priimti sprendimus taikyti laikinas saugumo priemones, griežtesnes, nei numatyta Reglamente, jei staiga kiltų problemų, darančių reikšmingą įtaką grynųjų pinigų vežimo operacijų saugumui; 2.6. uždrausti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams vykdyti grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikoje, jei jie pažeidė Reglamento 8, 9 ir 13 straipsnių nuostatas; 2.7. nustatyti vykdytos asmens ir turto apaugos ataskaitos formą; 2.8. atlikti įgaliotos institucijos, kuriai teikiama Asmens ir turto apsaugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3, 5, 6, 8 punktuose, 2 dalies 1 punkte ir 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, funkcijas; 2.9. uždrausti vykdyti Asmens ir turto apsaugos įstatymo 15 straipsnyje nurodytą asmens ir turto apsaugą, jeigu ji keltų grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai; atlikti mokymo įstaigų, vykdančių Asmens ir turto apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus mokymus, veiklos patikrinimus; Reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka atlikti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos turėtojo patikrinimus; atlikti asmens ir turto apsaugos priežiūrą. 3. Pavesti policijos generaliniam komisarui: 3.1. nustatyti informacijos apie priimtą į darbą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją, iki jiems pradedant vykdyti asmens ir turto apsaugos funkcijas, taip pat apie atleistą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją ir priimtą ar atleistą apsaugos vadovą pateikimo asmens ir turto apsaugos priežiūrą atliekančiai institucijai tvarką; 3.2. nustatyti režimo užtikrinimo masinių renginių metu planų rengimo ir derinimo tvarką; 3.3. nustatyti inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo ir naudojimo tvarką ir inkasavimo automobiliams taikomus reikalavimus; 3.4. nustatyti užsienio valstybėse ar Lietuvos Respublikoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką; 3.5. patvirtinti Apsaugos darbuotojų mokymo ir Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo mokymo programas; 3.6. nustatyti reikalavimus, taikomus mokymo įstaigoms, vykdančioms Asmens ir turto apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus mokymus; 3.7. nustatyti reikalavimus, taikomus apsaugos darbuotojo ir tarptautiniams inkasatoriaus pažymėjimams, šių pažymėjimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarką; 3.8. laikantis Reglamento 13 straipsnyje numatytų sąlygų, nustatyti reikalavimus, taikomus tarpvalstybiniam grynųjų pinigų vežimui kelių transportu Lietuvos Respublikoje, ir informuoti EK apie Lietuvos Respublikoje tarpvalstybiniam grynųjų pinigų vežimui kelių transportu taikomus reikalavimus; 3.9. nustatyti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų ginklų naudojimo profesinių mokymų, baigtų kitoje valstybėje narėje, pripažinimo tvarką. 2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikti prašymai dėl licencijų ginkluotai asmens ir turto saugai, neginkluotai asmens ir turto saugai išdavimo, jų patikslinimo ar dublikatų išdavimo nagrinėjami iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d.

5 3 nutarimu Nr. 116 Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo, nustatyta tvarka. 3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą. 4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d. Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų ministras

6 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. redakcija) ASMENS IR TURTO APSAUGOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens ir turto apsaugos licencijavimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato licencijų vykdyti asmens ir turto apsaugą, teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas, taip pat tarpvalstybinio grynų pinigų vežimo licencijų išdavimo, licencijų pakeitimo, atsisakymo išduoti licencijas, licencijų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi, licencijų patikslinimo (papildymo) tvarką. 2. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, norintys gauti licenciją (toliau pareiškėjai), licencijų turėtojai, jų įgalioti asmenys Taisyklėse nurodytą informaciją, dokumentus ir (ar) sprendimus gali pateikti ir gauti tiesiogiai kreipdamiesi į licenciją išduodančią instituciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau PEPS) arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau kontaktinis centras). Šiame punkte išvardyti Taisyklėse nurodytos informacijos ir (ar) dokumentų teikimo būdai taikytini ir licencijas išduodančiai institucijai. II SKYRIUS LICENCIJOS REKVIZITAI, INFORMACIJOS APIE LICENCIJOS IŠDAVIMĄ, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMĄ, GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LICENCIJOS PATIKSLINIMĄ (PAPILDYMĄ) FIKSAVIMAS IR SKELBIMAS 3. Licencijoje nurodoma: 3.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas; 3.2. licencijos numeris; 3.3. licencijos turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinė, o jeigu licencijos turėtojas yra fizinis asmuo fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta); 3.4. licencijos rūšis; 3.5. licencijos išdavimo ar patikslinimo (papildymo) data; 3.6. licencijos galiojimo data (jeigu licencija išduodama terminuotam laikotarpiui); 3.7. licenciją išdavusios institucijos pareigūno pareigos, vardas, pavardė. 4. Licenciją išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti licenciją priėmimo dienos per Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą išduoda licenciją ir Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje fiksuoja Taisyklių 3 punkte išvardytus duomenis. Bendras terminas, skirtas sprendimui išduoti licenciją priimti ir licencijai išduoti, negali viršyti Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino. 5. Informaciją apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir licencijos patikslinimą (papildymą) licenciją išduodanti institucija licencijos išdavimo, jos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijos patikslinimo (papildymo) dieną paskelbia savo interneto svetainėje ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr.

7 2 937 Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo pateikia šią informaciją Licencijų informacinei sistemai. III SKYRIUS DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ LICENCIJAI IŠDUOTI, PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR LICENCIJŲ PATIKSLINIMAS (PAPILDYMAS) 6. Pareiškėjai, norintys gauti licenciją, pateikia licenciją išduodančiai institucijai prašymą, kuriame nurodomi šie duomenys: 6.1. prašymo pateikimo data; 6.2. fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta arba juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinė; 6.3. pareiškėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, gimimo data; 6.4. kiti kontaktiniai duomenys, telefono ir (ar) fakso numeriai, ir (ar) elektroninio pašto adresas; 6.5. licencijuojamos veiklos, kuria užsiimti prašoma išduoti licenciją, pavadinimas; 6.6. juridinių asmenų, kurie yra juridinio asmens kontroliuojantys asmenys, pavadinimai, kodai, buveinės ir fizinių asmenų, kurie yra juridinio asmens kontroliuojantys asmenys, vardai, pavardės, gimimo datos; 6.7. informacijos gavimo būdas (atsižvelgiant į nurodytuosius Taisyklių 2 punkte); 6.8. ar pareiškėjas pageidauja gauti dokumentą, patvirtinantį licencijos išdavimą, ir kokiu būdu. 7. Kartu su Taisyklių 6 punkte nurodytu prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai (kreipiantis tiesiogiai arba per atstumą atitinkamai pateikiami dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamose Dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka, o per PEPS arba kontaktinį centrą besikreipiantys pareiškėjai pateikia skaitmeninius, elektroninius dokumentus ir originalių dokumentų skaitmenines kopijas): 7.1. juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio steigimo dokumentai (jeigu šie dokumentai nėra kaupiami Juridinių asmenų registre); 7.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo); 7.3. medicininio patikrinimo išvada, patvirtinanti, kad fizinis asmuo atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus sveikatos reikalavimus ir jis neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ir nėra sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo (jeigu dėl licencijos išdavimo kreipiasi fizinis asmuo); 7.4. dokumentai, įrodantys, kad įvykdytos Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos (jeigu kreipiamasi dėl tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos išdavimo). 8. Licenciją išduodančios institucijos vadovo įgaliotas pareigūnas, gavęs Taisyklių 6 punkte nurodytą prašymą, jį užregistruoja Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje. Licenciją išduodančios institucijos vadovo įgaliotas pareigūnas, padaręs Taisyklių 7 punkte nurodytų originalių dokumentų skaitmenines kopijas, jas taip pat įkelia į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą, o pateiktus dokumentus grąžina pareiškėjui. 9. Pareiškėjai neprivalo licenciją išduodančiai institucijai pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos jie jau yra pateikę licenciją išduodančiai institucijai, taip pat kuriuos gali gauti pati licenciją išduodanti institucija, išskyrus tuos atvejus, kai juridinio asmens licenciją išduodančiai institucijai pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia. 10. Licenciją išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinimą, kad visi tinkamai įforminti dokumentai, reikalingi licencijai išduoti, gauti, ir nurodo terminą licencijai išduoti bei sprendimo atsisakyti išduoti licenciją apskundimo tvarką ir terminus.

8 3 11. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi, kad pateiktas prašymas neišsamus (jame pateikti ne visi Taisyklių 6 punkte nurodyti duomenys) arba pateikti ne visi ar netinkamai įforminti Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo ir dokumentų gavimo dienos praneša pareiškėjui apie būtinybę per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos ištaisyti trūkumus ir apie tai, kad terminas licencijai išduoti skaičiuojamas nuo visų licencijai gauti reikalingų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo licenciją išduodančiai institucijai dienos. 12. Gavusi visus Taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytus tinkamai įformintus dokumentus, licenciją išduodanti institucija privalo patikrinti, ar fizinis asmuo (jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi fizinis asmuo) atitinka Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir (ar) jam netaikomi Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai, ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio kontroliuojančiam (-iems) asmeniui (-ims) netaikomi Įstatymo 4 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatyti apribojimai. 13. Licenciją išduodanti institucija informuoja pareiškėją apie išduotą licenciją arba atsisakymą išduoti licenciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti licenciją arba atsisakyti išduoti licenciją priėmimo dienos. Licencijos išdavimo atveju licenciją išduodanti institucija per šiame punkte nurodytą terminą privalo pareiškėjo prašyme nurodytu būdu pateikti pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui dokumentą, patvirtinantį licencijos išdavimą. 14. Pasikeitus bent vienam licencijos turėtojo rekvizitui, licenciją išduodanti institucija privalo patikslinti (papildyti) licenciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), gavimo dienos. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti (papildyti), per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos praneša licencijos turėtojui apie būtinybę per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos ištaisyti trūkumus ir apie tai, kad licencijos patikslinimo (papildymo) terminas skaičiuojamas nuo visų licencijai patikslinti (papildyti) reikalingų dokumentų gavimo (patikslinimo) dienos. IV SKYRIUS INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMĄ IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMĄ 15. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi, kad licencijos turėtojas nevykdo ar netinkamai vykdo Įstatymo 14 straipsnyje nustatytas pareigas (išskyrus Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose numatytus atvejus, kai licencijos galiojimas sustabdomas nedelsiant), per 3 darbo dienas nuo pažeidimų nustatymo dienos pateikia licencijos turėtojui pranešimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą. 16. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi, kad yra Įstatymo 12 straipsnyje numatytų licencijos galiojimo sustabdymo arba Įstatymo 13 straipsnyje numatytų licencijos galiojimo panaikinimo pagrindų, per 3 darbo dienas nuo šių pagrindų nustatymo dienos priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą ir apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo dienos, informuoja licencijos turėtoją ir apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kurio veiklos teritorijoje yra licencijos turėtojo buveinė ar gyvenamoji vieta. 17. Licencijos turėtojas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos sustabdymą arba kuriam licencijos galiojimas sustabdytas, per licenciją išduodančios institucijos nustatytą ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pašalinęs licencijuojamos veiklos pažeidimus, apie tai raštu praneša licenciją išduodančiai institucijai, o ši ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio licencijos turėtojo pranešimo gavimo dienos patikrina, ar pažeidimai pašalinti. Jeigu pažeidimai pašalinti, licenciją išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo licencijos

9 4 galiojimo sustabdymo panaikinimo dienos, informuoja licencijos turėtoją ir apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kurio veiklos teritorijoje yra licencijos turėtojo buveinė ar gyvenamoji vieta. Jeigu pažeidimai nepašalinti ir Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje arba 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas 2 mėnesių terminas dar nepasibaigęs, licenciją išduodanti institucija apie tai praneša licencijos turėtojui ir papildomai nurodo pažeidimus pašalinti iki šio termino pabaigos. V SKYRIUS INFORMACIJOS APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ APSAUGOS TARNYBŲ, KITŲ SUBJEKTŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ, TURINČIŲ LICENCIJAS UŽSIIMTI ASMENS IR TURTO APSAUGA KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖSE NARĖSE, KETINAMĄ VYKDYTI ASMENS IR TURTO APSAUGĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATEIKIMAS 18. Užsienio valstybių apsaugos tarnybos, kiti subjektai ar fiziniai asmenys, turintys licencijas užsiimti asmens ir turto apsauga Europos Sąjungos (toliau ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) valstybėse narėse (toliau užsienio apsaugos tarnyba ar kitas subjektas) ir siekiantys Lietuvos Respublikoje vykdyti asmens ir turto apsaugą, trunkančią ne ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius metus (toliau trumpalaikė asmens ir turto apsauga), privalo pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodyta ši informacija: fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, licencijos užsiimti asmens ir turto apsauga rekvizitai, telefono numeris, taip pat, jeigu asmuo turi, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas arba apsaugos tarnybos ar kito subjekto pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, licencijos užsiimti asmens ir turto apsauga rekvizitai, telefono numeris, taip pat, jeigu asmuo turi, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas; konkretus siekiamos vykdyti trumpalaikės asmens ir turto apsaugos tikslas, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną lydimi saugomi asmenys ir (ar) turtas; siekiamos vykdyti trumpalaikės asmens ir turto apsaugos trukmė; apsaugos darbuotojų, vykdysiančių trumpalaikę asmens ir turto apsaugą, skaičius, vardai, pavardės, gimimo datos, apsaugos darbuotojų pažymėjimų ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę dirbti apsaugos darbuotojais, numeriai, galiojimo datos ir išdavusios institucijos duomenys; vykdytinos trumpalaikės asmens ir turto apsaugos pobūdis, t. y. ar siekiama vykdyti ginkluotą ar neginkluotą asmens ir turto apsaugą, ginklai ir (ar) specialiosios priemonės, kurie bus išduoti į Lietuvos Respubliką atvyksiantiems apsaugos darbuotojams; 19. Kartu su Taisyklių 18 punkte nurodytu pranešimu pateikiama užsienio valstybės kompetentingos institucijos, išduodančios licencijas užsiimti asmens ir turto apsauga, pažyma, kuria patvirtinama, kad užsienio apsaugos tarnyba ar kitas subjektas turi galiojančią licenciją užsiimti asmens ir turto apsauga kitose ES ar EEE valstybėse narėse ir tokiai veiklai netaikomi apribojimai. Tokia pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pranešimo apie ketinamą vykdyti trumpalaikę asmens ir turto apsaugą pateikimo. 20. Taisyklių 18 punkte nurodytas pranešimas ir Taisyklių 19 punkte nurodyta pažyma turi būti pateikta iš anksto, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki ketinamos vykdyti trumpalaikės asmens ir turto apsaugos pradžios. 21. Licenciją išduodanti institucija, siekdama įsitikinti, ar ketinanti vykdyti trumpalaikę asmens ir turto apsaugą užsienio apsaugos tarnyba ar kitas subjektas nesukels grėsmės valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, kreipiasi į Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas. 22. Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos, gavusios licenciją išduodančios institucijos paklausimą, ar užsienio apsaugos tarnybos ar kito subjekto vykdoma trumpalaikė asmens ir turto sauga nesukels grėsmės valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, informaciją privalo pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

10 5 23. Licenciją išduodanti institucija, gavusi Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų informaciją apie galimą grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, įvertina poreikį priimti Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą. Priėmusi minėtą sprendimą licenciją išduodanti institucija sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša užsienio apsaugos tarnybai ar kitam subjektui, pateikusiam Taisyklių 18 punkte nurodytą pranešimą. VI SKYRIUS INFORMACIJOS APIE KETINAMĄ VYKDYTI TARPVALSTYBINĮ GRYNŲJŲ PINIGŲ VEŽIMĄ KELIŲ TRANSPORTU PATEIKIMAS 24. Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos turėtojas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamos vykdyti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo operacijos apie ketinamą vykdyti tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą (toliau grynųjų pinigų vežimas) Lietuvos Respublikoje licenciją išduodančiai institucijai privalo pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodyta: grynųjų pinigų vežimo Lietuvos Respublikoje data; grynųjų pinigų vežimo transporto priemonės rūšis; grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų vardai, pavardės, išduotų profesinių licencijų ar profesinių leidimų nešiotis ginklą galiojimo datos ir išdavusios institucijos pavadinimas; su savimi turimų ginklų rūšys, modeliai, kalibrai ir atpažinties duomenys. 25. Licenciją išduodanti institucija, Reglamento 22 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais ir sąlygomis sustabdžiusi grynųjų pinigų vežimo įmonės teisę atlikti grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša grynųjų pinigų vežimo įmonei. VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 26. Sprendimas dėl atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, įspėjimas apie licencijos galiojimo sustabdymą, taip pat sprendimas uždrausti vykdyti Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmens ir turto apsaugą ar atlikti grynųjų pinigų vežimo operacijas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 27. Už licencijų išdavimą ir patikslinimą (papildymą) imama valstybės rinkliava. 28. Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo pareigūnai, kurie nepriima sprendimų dėl licencijų išdavimo ar trumpalaikės asmens ir turto apsaugos vykdymo uždraudimo.

11 NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO PAŽYMA Projekto pavadinimas Projekto rengėjas Projekto tikslas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 116 Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektas (toliau Nutarimo projektas). Vidaus reikalų ministerija (toliau VRM). Nutarimo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-537 (toliau Įstatymas) ir 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (toliau Reglamentas) straipsnių atitinkamas nuostatas. Nutarimo projekte siūloma, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliotų Policijos departamentą prie VRM ne tik atlikti licencijas išduodančios institucijos funkcijas ir vykdyti asmens bei turto apsaugos priežiūrą, bet kartu atlikti su Reglamento įgyvendinimu susijusias nacionalinio kontaktinio centro funkcijas, priimti sprendimus taikyti laikinas saugumo priemones, griežtesnes, nei numatyta Reglamente, jei staiga kiltų problemų, darančių reikšmingą įtaką grynųjų pinigų vežimo operacijų saugumui, uždrausti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams vykdyti grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikoje, jei jie pažeidė Reglamento nuostatas, taip pat priimti sprendimus dėl asmens ir turto apsaugos veiklos, jeigu ji keltų grėsmę valstybės, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai, draudimo. Nutarimo projekte taip pat siūloma, kad Vyriausybė pavestų policijos generaliniam komisarui nustatyti su asmens ir turto apsaugos veiklos licencijavimu susijusias detalesnes taisykles, kuriomis būtų patvirtinta režimo užtikrinimo masinių renginių metu planų rengimo ir derinimo tvarka, reikalavimai, taikomi apsaugos darbuotojo ir tarptautiniams inkasatoriaus pažymėjimams, šių pažymėjimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarka, užsienio valstybėse ar Lietuvos Respublikoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos, taip pat grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų ginklų naudojimo profesinių mokymų, baigtų kitoje valstybėje narėje, pripažinimo tvarka ir kt. Atsižvelgus į tai, kad esminės ūkinės veiklos sąlygos (taip pat ir licencijos turėtojų teisės ir pareigos), ribojimai ir draudimai, susiję asmens ir turto apsaugos veikla, nustatyti įstatymo lygmeniu, Nutarimo projektu keičiamose (nauja redakcija dėstomose) Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklėse (toliau Licencijavimo taisyklės) siūloma atsisakyti licencijų išdavimo sąlygų, atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo pagrindų ir įtvirtinti tik atitinkamų reikalavimų įgyvendinimo tvarką (reikalingus pateikti dokumentus, taikomas procedūras). Siekiant gauti licenciją nebereikėtų pateikti duomenų, kuriuos gali gauti licenciją išduodanti institucija. Prašymus dėl licencijos išdavimo ir prie jų pridedamus dokumentus galima būtų teikti elektroninėmis priemonėmis. Būtų panaikinti aktualumą praradę reikalavimai Lietuvos Respublikos

12 2 dienraštyje skelbti apie licencijos praradimą, leidinio Valstybės žinios priede Informaciniai pranešimai informaciją apie išduotas licencijas, licencijų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą. Siūlomo projekto poveikio įvertinimas (teigiamos ir (ar) neigiamos pasekmės) Poveikis teisinei sistemai Poveikis valstybės finansams Poveikis administracinei naštai Kita svarbi informacija Priėmus Nutarimo projektą būtų iš esmės patikslintos Licencijavimo taisyklės suderinus jų nuostatas su Įstatymo nuostatomis, nustatyti atitinkami įgaliojimai, susiję su Įstatymo ir Reglamento įgyvendinimu. Neigiamų pasekmių nenumatoma. Projektui įgyvendinti nereikės papildomų valstybės biudžeto lėšų. Priėmus Nutarimo projektą sumažėtų administracinė našta asmenims, siekiantiems užsiimti arba užsiimantiems licencijuojama asmens ir turto apsaugos veikla, nes būtų atsisakyta perteklinės informacijos ar duomenų pateikimo, prašymus dėl licencijos išdavimo ir prie jų pridedamus dokumentus galima būtų teikti elektroninių ryšių priemonėmis. Nepriėmus Nutarimo projekto nebūtų įgyvendintos Įstatymo ir Reglamento nuostatos, todėl Lietuvai iškiltų Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros grėsmė. Informacija apie asmenį ir instituciją, atsakingą už poveikio vertinimą Vardas ir pavardė Pareigos Institucija (padalinys) Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Jurgita Laskevičiūtė Vyriausioji specialistė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyrius Tel. (8 5) , el. p.

13 REGLAMENTO (ES) NR. 1214/2011 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. VASARIO 2 D. NUTARIMO NR. 116 DĖL GINKLUOTOS IR NEGINKLUOTOS ASMENS IR TURTO SAUGOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ ES teisės akto pavadinimas ir numeris 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą 1 straipsnis Terminų apibrėžtys Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys: d) licencijas išduodanti institucija kilmės valstybės narės institucija, atsakinga už tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijų išdavimą; Lietuvos Respublikos nacionalinio teisės akto (teisės akto projekto) pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. Nr. 116 Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektas (toliau Nutarimo projektas) Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-537 (toliau Įstatymas Nr. XIII-537) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (galiojanti suvestinė redakcija nuo iki ) Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-619 Dėl Apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo ) (toliau Įsakymas Nr. V-619) Nutarimo projektas 2. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 2.4. atlikti Asmens ir turto apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas licencijas išduodančios institucijos funkcijas; Įstatymas Nr. XIII straipsnis. Bendrosios asmens ir turto apsaugos licencijavimo nuostatos Reglamento įgyvendinimo lygis

14 4 straipsnis Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija 1. Įmonė, pageidaujanti užsiimti tarpvalstybiniu grynųjų eurų vežimu kelių transportu, kilmės valstybės narės licencijas išduodančiai institucijai teikia prašymą išduoti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licenciją. 2. Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licenciją nacionalinė licencijas išduodanti institucija suteikia penkeriems metams, jei prašymą teikianti įmonė įvykdo šias sąlygas: a) ji yra patvirtinta vykdyti grynųjų pinigų vežimą jos kilmės valstybėje narėje arba, jei valstybė narė neturi specialios grynųjų pinigų vežimo įmonių patvirtinimo procedūros (kitos nei bendrosios saugumo arba transporto sektoriaus taisyklės), ji turi galėti įrodyti, kaip ji nuolat vykdė grynųjų pinigų vežimą kilmės valstybėje narėje bent 24 mėnesius iki prašymo pateikimo ir nebuvimo padariusi tokią veiklą reglamentuojančios tos valstybės narės teisės pažeidimų; b) jos vadovai ir jos valdybos nariai neturi susijusio įrašo teistumo (neteistumo) pažymoje, ir yra 2 1. Licencijų rūšys: 1) licencija vykdyti asmens ir turto apsaugą; 2) licencija teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas; 3) tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija. Taisyklės 2. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, norintys gauti licenciją (toliau pareiškėjai), licencijų turėtojai, jų įgalioti asmenys Taisyklėse nurodytą informaciją, dokumentus ir (ar) sprendimus gali pateikti ir gauti tiesiogiai kreipdamiesi į licenciją išduodančią instituciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau PEPS) arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau kontaktinis centras). Šiame punkte išvardyti Taisyklėse nurodytos informacijos ir (ar) dokumentų teikimo būdai taikytini ir licencijas išduodančiai institucijai. 6. Pareiškėjai, norintys gauti licenciją, pateikia licenciją išduodančiai institucijai prašymą. Taisyklės 7. Kartu su Taisyklių 6 punkte nurodytu prašymu išduoti licenciją pateikiami šie dokumentai : 7.4. dokumentai, įrodantys, kad įvykdytos Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos (jeigu kreipiamasi dėl tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos išdavimo). Įstatymas Nr. XIII straipsnis. Bendrosios asmens ir turto apsaugos licencijavimo nuostatos 1. Licencijų rūšys: 3) tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija.

15 sąžiningi bei geros reputacijos, sprendžiant iš, pvz., atitinkamų policijos įrašų; c) ji turi galiojantį civilinės atsakomybės draudimą, padengiantį bent žalą, padaromą trečiųjų šalių gyvybei ir turtui, neatsižvelgiant į tai, ar vežamieji pinigai juo apdrausti; d) tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo tikslais prašymą teikianti įmonė, jos grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai, naudojamos transporto priemonės ir įmonės įgyvendintos saugumo procedūros atitinka šį reglamentą arba aiškiai šiame reglamente nurodytais atvejais nacionalinę teisę, konkrečiai susijusią su grynųjų pinigų vežimu. 3. Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija parengiama pagal I priede nustatytą pavyzdį ir fizines savybes. Profesionaliam tarpvalstybiniam grynųjų eurų vežimui kelių transportu vykdyti naudojamuose grynųjų pinigų vežimo transporto priemonėse grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai visuomet turi galėti kontrolės institucijoms parodyti galiojančios tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos originalą arba patvirtintą kopiją. 5 straipsnis Grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai 1. Visi grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai atitinka šiuos reikalavimus: a) jie, sprendžiant iš pvz., atitinkamų teistumo (neteistumo) pažymų, neturi susijusio įrašo teistumo (neteistumo) pažymoje, ir yra sąžiningi bei geros reputacijos, sprendžiant iš, pvz., atitinkamų policijos įrašų; 3 9 straipsnis. Bendrosios licencijų išdavimo nuostatos 8. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos licencijos išduodamos neterminuotam laikui. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta licencija išduodama 5 metų laikotarpiui. Nutarimo projektas 2. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 2.3. organizuoti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo kelių transportu licencijos blanko gamybą pagal Reglamento I priede nustatytą pavyzdį; Įstatymas Nr. XIII straipsnis. Apsaugininko ir apsaugos darbuotojo dokumentai 2. Apsaugos darbuotojas, vykdantis tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą, privalo turėti tarptautinį inkasatoriaus pažymėjimą. Vykdant tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą, privaloma šį pažymėjimą turėti su savimi. Įstatymas Nr. XIII straipsnis. Reikalavimai ir apribojimai asmeniui, siekiančiam tapti apsaugininku, apsaugos vadovu, apsaugos darbuotoju ar apsaugos darbuotoju stažuotoju 2. Apsaugininku, apsaugos vadovu ir apsaugos darbuotoju negali būti asmuo: 1) įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl

16 4 b) jie turi gydytojo pažymą, kurioje patvirtinama, kad jų fizinė ir psichinė sveikata tinkama vykdytinai užduočiai; c) jie sėkmingai baigė bent 200 valandų ad hoc pradinio mokymo kursą, neįskaitant šaunamųjų ginklų naudojimo mokymo. alkoholizmo, narkomanijos ar sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo; 2) teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu tam tikroje srityje; 3) per pastaruosius 3 metus teismo sprendimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tyčinius smurtinius nusikaltimus pagal laidavimą ar dėl to, kad susitaikė su nukentėjusiu asmeniu; 4) per vienus metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią pasibaigė administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės vykdymas, pakartotinai padaręs administracinį nusižengimą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 5) turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 6) kuriam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai; 7) buvęs apsaugininku ar apsaugos darbuotoju, kurio pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas už šio įstatymo ar kitų su asmens ir turto apsauga susijusių teisės aktų pažeidimus, jeigu nuo pažymėjimo galiojimo panaikinimo nėra praėję 3 metai; 8) apie kurį policija turi duomenų, kad jis ar jo veikla kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai, visuomenės ar Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui. 6. Apsaugininkams ir apsaugos darbuotojams, vykdantiems ginkluotą asmens ir turto apsaugą, papildomai taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Įsakymas Nr. V Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti apsaugos darbuotojo

17 c punkte nurodyto ad hoc pradinio mokymo būtiniausi reikalavimai nustatyti VI priede. Grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai turi baigti tolesnius mokymus VI priedo 3 punkte nustatytose srityse bent kas trejus metus. 5 pažymėjimą (priedas), pagal gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai arba per policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau PEPS) pateikia: 4.2. sveikatos priežiūros įstaigos pažymas, kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, taip pat, kad asmuo nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo; 4.3. privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), kurioje nurodyta, kad asmens profesija apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), kurioje nurodyta, kad asmuo dirba apsaugos darbuotoju, arba medicininio patikrinimo išvadą (forma Nr. 049/a); Įstatymas Nr. XIII straipsnis. Apsaugininkų ir apsaugos darbuotojų, apsaugos vadovų mokymai ir kvalifikacija 3. Tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą kelių transportu gali vykdyti apsaugos darbuotojai, baigę mokymus pagal Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo mokymo programą. Nutarimo projektas 3. Pavesti policijos generaliniam komisarui: 3.6. nustatyti reikalavimus, taikomus mokymo įstaigoms, vykdančioms Asmens ir turto apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus mokymus; Dalinis Visiškai bus perkelta priėmus Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymą, kuriuo bus patvirtinti reikalavimai, taikomi mokymo įstaigoms, vykdančioms mokymus pagal Apsaugos darbuotojų mokymo, Inkasatorių mokymo ir Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo mokymo programas, ir šių mokymo

18 6 6 straipsnis Ginklų nešiojimas 4. Ginkluoti ar keliaujantys grynųjų pinigų vežimo transporto priemonėje, kurioje yra ginklų, grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai turi turėti tranzito valstybės narės ir (arba) priimančiosios valstybės narės nacionalinių institucijų išduotą profesinę licenciją ar profesinį leidimą nešiotis ginklą, jei tose valstybėse narėse grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams leidžiama būti ginkluotiems, ir atitikti visus nacionalinius reikalavimus dėl tos profesinės licencijos ar profesinio leidimo nešiotis ginklą. Tuo tikslu valstybės narės gali pripažinti kitos valstybės narės išduotą profesinę licenciją ar profesinį leidimą nešiotis ginklą. 5. Valstybės narės įsteigia vieną centrinį nacionalinį kontaktinį punktą, kuriam kitose valstybėse narėse įsisteigusios grynųjų pinigų vežimo įmonės gali teikti prašymus jų grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams išduoti profesinę licenciją ar profesinį leidimą nešiotis ginklą. Federacinės valstybės narės kontaktinius punktus gali įsteigti federacinių teritorinių vienetų lygmeniu. Valstybės narės prašymo pateikėją informuoja apie prašymo nagrinėjimo baigtį per 3 mėnesius nuo išsamių prašymo dokumentų pateikimo. Įstatymas Nr. XIII straipsnis. Tarpvalstybinis grynųjų pinigų vežimas kelių transportu 2. Užsienio valstybių, kurios yra Europos Sąjungos valstybės narės ir kurių valiuta yra euras, grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams išduotos profesinės licencijos ar profesiniai leidimai nešiotis ginklą pripažįstami Lietuvos Respublikoje. Pastaba: Lietuvoje grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai neprivalo turėti Lietuvos Respublikos institucijų išduotos profesinės licencijos ar profesinio leidimo nešiotis ginklą, nes Lietuvoje automatiškai pripažįstami užsienio valstybių, kurios yra ES narės ir kurių valiuta yra euras, grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams išduotos profesinės licencijos ar profesiniai leidimai nešiotis ginklą. Nutarimo projektas 2. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 2.1. atlikti nacionalinio kontaktinio centro informacijai iš įmonių, ketinančių vykdyti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, priimti ir 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (toliau Reglamentas) 6 straipsnio 5 ir 6 dalies nuostatoms įgyvendinti funkcijas; įstaigų registravimo ir jų tikrinimo tvarka. Preliminari priėmimo data: iki 2018 m. spalio 31 d.

19 6. Kad kitoje valstybėje narėje įsisteigusioje įmonėje dirbantys grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojai galėtų lengviau įvykdyti nacionalinius reikalavimus profesinei licencijai ar profesiniam leidimui nešiotis ginklą gauti, valstybės narės numato ginklų naudojimo lygiaverčių profesinių mokymų, baigtų valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs prašymo pateikėjo darbdavys, patvirtinimą. Jeigu tai neįmanoma, valstybės narės užtikrina, kad reikalingi ginklų naudojimo profesiniai mokymai būtų surengti jų teritorijoje ES oficialiąja kalba, kuri yra valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs prašymo pateikėjo darbdavys, oficialioji kalba. 8 straipsnis Nacionalinių policijos pajėgų vaidmuo Šis reglamentas nedaro poveikio taikymui nacionalinių taisyklių, pagal kurias reikalaujama, kad: a) policijai būtų iš anksto pranešama apie grynųjų pinigų vežimo operacijas; 7 Nutarimo projektas dėl įgaliojimų suteikimo 3. Pavesti policijos generaliniam komisarui: 3.9. nustatyti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų ginklų naudojimo profesinių mokymų, baigtų kitoje valstybėje narėje, pripažinimo tvarką. Nutarimo projektas 2. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 2.2. pranešti Europos Komisijai (toliau EK) šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodyto nacionalinio kontaktinio centro adresą ir kitus kontaktinius duomenis, taip pat teikti EK ir kitoms valstybėms narėms informaciją, numatytą Reglamento 11 straipsnyje, 12 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 6 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje; Taisyklės 24. Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos turėtojas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamos vykdyti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo operacijos apie ketinamą vykdyti tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą (toliau grynųjų pinigų vežimas) Lietuvos Respublikoje licenciją išduodančiai institucijai privalo pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodyta: grynųjų pinigų vežimo Lietuvos Respublikoje data; Dalinis Visiškai bus perkelta priėmus Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymą, kuriuo bus patvirtinta grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų ginklų naudojimo profesinių mokymų, baigtų kitoje valstybėje narėje, pripažinimo tvarka. Preliminari priėmimo data: iki 2018 m. spalio 31 d.

20 11 straipsnis Abipusis informavimas 1. Valstybės narės Komisijai pateikia 8 ir 9 straipsniuose nurodytas taisykles ir informaciją, kuria remdamosi jos patvirtino pažangiąsias banknotų neutralizavimo sistemas, ir nedelsdamos informuoja Komisiją apie bet kokius tų taisyklių ir patvirtinimų pakeitimus. Komisija užtikrina, kad tos taisyklės ir patvirtintų pažangiųjų banknotų neutralizavimo sistemų sąrašas tinkamais kanalais būtų paskelbti visomis ES oficialiosiomis kalbomis, kurios yra atitinkamų dalyvaujančiųjų valstybių narių oficialiosios kalbos, kad visi tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo veiklos dalyviai būtų nedelsiant informuoti. 2. Valstybės narės sudaro visų įmonių, kurioms išduota tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija, registrą ir informuoja Komisiją apie jo turinį. Jos atnaujina registrą, be kita ko, priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą arba panaikinti licenciją pagal 22 straipsnį, ir nedelsdamos informuoja Komisiją apie tokius pakeitimus. Siekiant palengvinti dalijimąsi informacija, Komisija sukuria saugią centrinę duomenų bazę, kurioje yra duomenys apie išduotus, sustabdytus arba panaikintus leidimus, kuri prieinama visoms grynųjų pinigų vežimo transporto priemonės rūšis; grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojų vardai, pavardės, išduotų profesinių licencijų ar profesinių leidimų nešiotis ginklą galiojimo datos ir išdavusios institucijos pavadinimas; su savimi turimų ginklų rūšys, modeliai, kalibrai ir atpažinties duomenys. 25. Licenciją išduodanti institucija, Reglamento 22 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais ir sąlygomis sustabdžiusi grynųjų pinigų vežimo įmonės teisę atlikti grynųjų pinigų vežimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, sprendimo priėmimo dieną apie tai praneša grynųjų pinigų vežimo įmonei. Reglamento nuostatos pilna apimtimi perkelti nereikia, nes pažangiųjų banknotų neutralizavimo sistemų naudojimas valstybėse narėse yra pasirenkamojo, o ne imperatyvaus pobūdžio, ir Lietuvos Respublika nėra pasirinkusi naudoti nurodytų sistemų. Taip pat nėra patvirtintų specialių nacionalinių taisyklių, nurodytų Reglamento 8 ir 9 straipsniuose (išskyrus 8 straipsnio a punktą), susijusių su policijos pajėgų funkcija ir grynųjų pinigų pristatymo ar paėmimo punktų saugumo užtikrinimu. Dėl Reglamento 8 straipsnio a punkto perkėlimo žr. nacionalines nuostatas prie atitinkamos Reglamento nuostatos. Nutarimo projektas 2. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: Reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka atlikti tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos turėtojo patikrinimus; atlikti asmens ir turto apsaugos priežiūrą. Dalinis Visiškai bus įgyvendinta išsiuntus pranešimą Europos Komisijai apie informacinėje sistemoje registruojamų duomenų turinį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau