Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr"

Transkriptas

1 Patvirtinta Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1. Sutartyje bei šalių pranešimuose ar kituose susijusiuose dokumentuose vartojamos iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi žemiau apibrėžtą reikšmę bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip ar nenurodyta kitaip: Apdraustasis Sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio Draudimo rizika yra draudžiama ir kurio gyvenime atsitikus Draudžiamajam įvykiui Draudikas įsipareigoja mokėti Draudimo išmoką. Specialios sąlygos ar reikalavimai Apdraustajam gali būti numatyti Specialiosiose sąlygose Bendrosios draudimo sąlygos Draudimo taisyklių bendroji dalis, nustatanti pagrindinius teisinių santykių tarp Draudiko ir Kliento principus, bendras sąlygas visoms Draudiko sudaromoms draudimo sutartims bei taikytina visoms Draudiko siūlomoms draudimo rūšims, jei atskirose Draudimo taisyklėse ar sutartyse nenumatyta kitaip. Bendrosios draudimo sąlygos taikomos Sutartims, sudarytoms nuo jų įsigaliojimo dienos bei visiems Draudiko Klientams, norintiems sudaryti draudimo sutartį su Draudiku, jei nenumatyta kitaip. Sutartyje numatytais atvejais Bendrosios draudimo sąlygos gali būti taikomos ir iki jų įsigaliojimo sudarytoms Sutartims Draudėjas fizinis arba juridinis asmuo, kuris sudaro Sutartį su Draudiku savo ar kito asmens naudai. Specialūs reikalavimai ar sąlygos Draudėjui gali būti numatyti Specialiosiose sąlygose Draudikas Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialą, ar jos teisių ar pareigų įgijėjas ar perėmėjas (jei taikoma) Draudimo apsauga Draudiko įsipareigojimas sumokėti Naudos gavėjui Draudimo išmoką Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka įvykus Draudžiamajam įvykiui. Konkreti Draudimo apsauga įsigalioja Draudimo laikotarpio pirmąją dieną 0.00 valandą, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po pirmos ar visos Draudimo įmokos sumokėjimo, bei galioja iki paskutinės Draudimo laikotarpio dienos arba Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo kitais pagrindais dienos valandos. Specialios sąlygos ar reikalavimai Draudimo apsaugai gali būti numatyti Specialiosiose sąlygose Draudimo išmoka įvykus Draudžiamajam įvykiui Draudiko pagal Sutartį mokama pinigų suma, kurios dydis apskaičiuojamas ir išmokamas vadovaujantis Draudimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis ir/arba kita su Sutartimi susijusi išmoka Draudimo įmoka Draudėjo Draudikui pagal Sutartį mokėtina pinigų suma, kurios dydis ir mokėjimo terminai nurodyti Draudimo liudijime (polise). Draudikas turi teisę nustatyti minimalias Draudimo įmokas Draudimo laikotarpis konkrečiu terminu apibrėžtas bei Sutartyje numatytas laikotarpis, kuriuo galioja Draudimo apsauga. Specialios sąlygos ar reikalavimai Draudimo laikotarpiui gali būti numatyti Specialiosiose sąlygose Draudimo liudijimas (polisas) dokumentas, patvirtinantis Sutarties sudarymą ir jos sąlygas, bei išduodamas Draudiko nustatyta tvarka ir terminais sudarant Sutartį ir/arba keičiant jos sąlygas. Išdavus naują ar vėlesnį Draudimo liudijimą (polisą), prieš tai išduoti tos pačios Sutarties Draudimo liudijimai (polisai) tampa negaliojančiais Draudimo rizika tikimybė Draudžiamajam įvykiui įvykti ir/arba šio įvykio galimų nuostolių ar žalos dydis Draudimo suma Draudimo liudijime (polise) nurodyta maksimali pinigų suma, kuria draudžiami turtiniai interesai ir kurią Draudikas įsipareigoja išmokėti įvykus Draudžiamajam įvykiui. Kaupiamuosiuose produktuose Draudimo suma susideda iš Fiksuotos draudimo sumos ir/arba Sukauptos sumos, priklausomai nuo pasirinkto Draudimo sumos varianto (variantas A arba variantas B). Sąlygos ar reikalavimai Draudimo sumai, Draudimo sumos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka numatomi Specialiosiose sąlygose. Draudikas turi teisę nustatyti minimalias ir maksimalias Draudimo sumas Draudimo taisyklės Bendrosios draudimo sąlygos ir/arba Specialiosios sąlygos ir/arba Kainynas Draudžiamasis įvykis Specialiosiose sąlygose ir/arba Draudimo liudijime (polise) numatytas įvykis, kuriam įvykus Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis Draudikas įsipareigoja sumokėti Draudimo išmoką, tačiau bet kuriuo atveju Draudžiamuoju įvykiu gali būti pripažintas tik toks įvykis, kuris įvyko po Sutarties įsigaliojimo ir Draudimo apsaugos galiojimo metu, bei kuris nėra Nedraudžiamasis įvykis pagal Sutartį. Draudžiamasis įvykis privalo būti pagrįstas tinkamais įrodymais ir Draudikui priimtinos formos ir turinio dokumentais E-life elektroninė sistema, kurios naudojimo tvarką ir sąlygas nustatyto Draudikas bei kuri skirta apsikeitimui dokumentais, informacija ir/ar pranešimais (tame tarpe ataskaitomis, prašymais ar kita valios išraiškos forma) tarp Draudiko ir Draudėjo Fiksuota draudimo suma Draudimo sumos dalis, kuri Draudėjo pasirinkimu nustatoma Kaupiamuosiuose produktuose kaip konkreti piniginė suma. Fiksuota draudimo suma naudojama apskaičiuojant Draudimo išmokos Apdraustojo mirties atveju dydį priklausomai nuo pasirinkto Draudimo sumos varianto (variantas A arba variantas B). 1/12

2 Investicinio draudimo sutartis Kaupiamasis produktas, kurio kapitalo kaupimas siejamas su Draudėjo prisiimama investicine rizika, o Sukauptos sumos skaičiavimai priklauso nuo Draudėjo pasirinktų Investavimo krypčių veiklos rezultatų ir kintančios su jomis siejamų Investicinių vienetų kainos Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka Draudiko nustatyta Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka Išperkamoji suma Sukauptos sumos dalis, kuri išmokama Sutarties nutraukimo ar dalinio pinigų atsiėmimo atveju ar kitais Sutartyje ar taikytinoje teisėje numatytais atvejais Kainynas bendras Draudiko nustatytų Mokesčių, kitų privalomų mokėjimų ar Draudiko teikiamoms paslaugoms taikytinų finansinių sąlygų sąvadas ar jo dalis Karas ir nepaprastoji padėtis karas ar pagal pobūdį karui artimi veiksmai, nepriklausomai nuo jų formos ir nuo to, ar karas oficialiai paskelbtas ar ne, o taip pat karinių pajėgų įsiveržimas ar panašūs kariniai veiksmai, karinės valdžios įvedimas, maištas, masinės riaušės, pilietiniai neramumai, karinių ginklų panaudojimas, okupacija, revoliucija, pilietiniai karai, sukilimai, valstybiniai perversmai, apsiaustis, karinės padėties ar ypatingosios padėties paskelbimas ar bet kokie kiti įvykiai ar aplinkybės, sąlygojantys nepaprastąją padėtį Karo tarnyba Apdraustojo dalyvavimas tarptautinėse ar kitokiose karinėse ar gynybos operacijose, pratybose, misijose Kaupiamasis produktas gyvybės draudimo sutartis, sudaroma pagal Specialiąsias sąlygas, kurių draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su kapitalo kaupimu Kaupimo laikotarpis Sutartyje nurodytas laikotarpis, kurio metu Draudėjas moka Draudimo įmokas tikslu kaupti ir/ar investuoti lėšas Klientas fizinis ar juridinis asmuo ar jų atstovas, įskaitant Draudėją, Apdraustąjį, Naudos gavėją, kurie naudojasi, naudojosi Draudiko paslaugomis ar išreiškė atitinkamą susidomėjimą ar ketinimą Mokesčiai su Sutarties sudarymu, vykdymu ar nutraukimu susiję Draudiko nustatyti bei Sutartyje ir/arba Kainyne nurodyti mokesčiai ir/arba atlygis, kuriuos Draudėjas įsipareigoja sumokėti Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Mokesčiai gali būti išskaičiuojami iš Sukauptos sumos arba sumokami kaip Draudimo įmoka ar jos dalis. Mokesčių rūšys: rizikos, administravimo, papildomų paslaugų Mokesčiai Naudos gavėjas Sutartyje nurodytas arba Draudėjo, o Sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo, paskirtas fizinis arba juridinis asmuo, kuris įgyja teisę į Draudimo išmoką arba jos dalį įvykus Draudžiamajam įvykiui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Specialūs reikalavimai ar sąlygos Naudos gavėjui gali būti numatyti atskirose Specialiosiose sąlygose Neatšaukiamas naudos gavėjas Naudos gavėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties Naudos gavėjo, o Sutartyje nustatytais atvejais ir Apdraustojo, sutikimo, Draudėjo atšauktas ar pakeistas Nedraudžiamasis įvykis Specialiosiose sąlygose ir/arba Draudimo liudijime (polise) numatytas įvykis ar aplinkybės, kuriems įvykus Draudikas nemoka Draudimo išmokos Papildomas draudimas susitarimas dėl papildomų Draudimo apsaugų, kuris galioja tik kartu su pagrindine gyvybės draudimo sutartimi ir kurio sąlygas nustato atitinkamos Specialiosios sąlygos Pasiūlymas sąlygos, kuriomis Draudikas sutinka sudaryti Sutartį Pavojingi užsiėmimai vienkartinis ar nuolatinio pobūdžio, individualus ar kolektyvinis dalyvavimas rizikinguose ar padidintos rizikos sporto ar laisvalaikio renginiuose ir/ar užsiėmimuose ir/ar varžybose. Tokiais pripažįstami, tačiau sąrašas nėra baigtinis: šuoliai su guma; kovinės sporto šakos; kalnų slidinėjimas; alpinizmas; skraidymas parasparniais, skraidyklėmis, oro balionais ar nelicencijuotomis oro transporto priemonėmis; parašiutizmas; šokinėjimas nuo uolų, pastatų, įvairių konstrukcijų į vandenį/ant žemės; speleologija; raftingas; plaukimas kalnų upėmis baidarėmis, kanojomis, kajakais; plaukimas banglente, vandenlente; giluminis nardymas; buriavimas; jėgos aitvarai; BMX bei kalnų dviračių sportas; važiavimas plaukiančiomis, važiuojančiomis, ledu slystančiomis konstrukcijomis, traukiamomis aitvarų ar burių, vandens motociklais; važiavimas motorinėmis transporto priemonėmis varžyboms, lenktynėms ar ekstremalaus vairavimo treniruotėms specialiai įrengtomis ir/arba pritaikytomis trasomis, bekelėmis ar dalyvavimas varžybose, lenktynėse ar ekstremalaus vairavimo treniruotėse ir pan Prašymas Draudėjo ir Apdraustojo tinkamai užpildytas bei pasirašytas Draudiko nustatytos formos ir turinio prašymas sudaryti ir/ar pakeisti Sutarties sąlygas bei kartu su juo pateikiami dokumentai Profesionalus sportas individualus ar kolektyvinis dalyvavimas bet kokios sporto šakos profesionalaus pobūdžio atitinkamos sporto sąjungos organizuotose šalies ar tarptautinėse rungtynėse, žaidynėse, turnyruose, treniruotėse ar pan., o taip pat tie atvejai, kai Apdraustasis gauna tam tikrą atlygį už užsiėmimą sportu (pvz. atlygis pagal darbo ar civilinę sutartį, stipendija, dienpinigiai ir t.t.) Radiacija radioaktyvus spinduliavimas, užterštumas arba apnuodijimas (intoksikacija), branduolinės reakcijos ar branduolinės energijos poveikis, tame tarpe dėl neteisėto branduolinio ginklo panaudojimo Rizikinis produktas gyvybės draudimo sutartis, sudaroma pagal Specialiąsias sąlygas, kurių draudimo objektas yra susijęs su Apdraustojo gyvybe ir/arba sveikata, bet nesusijęs su kapitalo kaupimu (išskyrus Papildomus draudimus). 2/12

3 Specialiosios sąlygos sudėtinė Sutarties dalis, nustatanti tam tikros Draudiko siūlomos draudimo rūšies ir/arba produkto ir/ar Papildomo draudimo taisykles, sąlygas ir reikalavimus Sukaupta suma Sutarties piniginė vertė Kaupiamojo produkto atveju, kuri tam tikru momentu apskaičiuojama pagal Sutarties sąlygas ir atitinkamas aktuarines taisykles Sutartis draudimo sutartis, sudaryta tarp Draudiko ir Draudėjo, pagal kurią Draudikas įsipareigoja už Sutartyje numatytą atlygį bei joje nustatyta tvarka sumokėti Draudėjui arba Naudos gavėjui Draudimo išmoką, įvykus Draudžiamajam įvykiui. Sutartis susideda iš neatskiriamų jos dalių: Draudimo liudijimo (poliso), Specialiųjų sąlygų, Bendrųjų draudimo sąlygų, Draudiko akceptuoto Prašymo, Pasiūlymo (jei jis pateiktas rašytine forma), Kainyno, Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarkos, sąlygų ar reikalavimų, išdėstytų kituose su draudimo sutartimi susijusiuose ar šalių atskirai sudarytuose dokumentuose (pvz. apklausų anketose, individualiose sąlygose), su visais jų priedais, pakeitimais, papildymais, įskaitant ir naują redakciją Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, jei kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip Sutartyje antraštės ir paantraštės yra naudojamos tik patogumo tikslais ir neturi įtakos aiškinant ją Nuorodos Sutartyje į bet kokį dokumentą reiškia nuorodas ir į jo pakeitimus, papildymus ar naują redakciją. 2. BENDROSIOS NUOSTATOS 2.1. Draudimo objektas Draudimo objektas yra turtinis interesas, nurodytas Specialiosiose sąlygose ir susijęs su Apdraustojo gyvybe ir/arba sveikata, ir/arba kapitalo kaupimu Sutarties sąlygos Bendrosios draudimo sąlygos nustato bendrąsias Sutarties sąlygas. Sutarties sąlygos, kurios priklauso nuo draudimo rūšies, produkto ypatumų, yra numatytos atitinkamose Specialiosiose sąlygose. Draudimo liudijime (polise) detalizuotos ir patvirtinamos tarp šalių suderėtos Sutarties sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant, Mokesčiais ar jų dalimi, Draudimo apsauga, papildomomis ar individualiai nustatytomis sąlygomis Bendrosios draudimo sąlygos, Specialiosios sąlygos, Kainynas, Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka yra skelbiami viešai Draudiko internetiniame puslapyje bei su jais galima susipažinti Draudiko Klientų aptarnavimo padaliniuose Draudimo apsauga pagal Sutartį galioja Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, jei Sutartyje nenumatyta kitaip Sutarties galiojimas, aiškinimas ir taikymas Sutartis įsigalioja Draudimo laikotarpio pirmąją dieną, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po pirmos ar visos Draudimo įmokos sumokėjimo Sutartis pasibaigia: pasibaigus Sutartyje numatytam Draudimo laikotarpiui; jei Draudimo laikotarpiu miršta Apdraustasis, kurio gyvybė draudžiama; išmokėjus visas Draudimo išmokas; mirus Draudėjui fiziniam asmeniui ar pasibaigus Draudėjui juridiniam asmeniui, jei nėra jų teisių ir pareigų perėmėjo; Sutartyje ar taikytinoje teisėje numatytais atvejais ir tvarka nutraukus Sutartį; jei yra kiti taikytinos teisės nustatyti prievolių pasibaigimo pagrindai Tais atvejais, kai Sutartyje yra neatitikimų ir/ar prieštaravimų tarp atskirų jos dalių, Sutarties sąlygos ir reikalavimai nustatomi ir aiškinami vadovaujantis taisykle, pagal kurią pirmenybę turi pirmesniame dokumente išdėstytos sąlygos ir reikalavimai prieš numatytuosius paskesniame dokumente tokia eilės tvarka: Draudimo liudijimas (polisas), Pasiūlymas (jei jis pateiktas rašytine forma), Prašymas, Kainynas, Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka, Specialiosios sąlygos, Bendrosios draudimo sąlygos. 3. KLIENTO IDENTIFIKAVIMAS 3.1. Klientas ir/ar jo atstovas privalo pateikti Draudiko reikalaujamus, pastarajam priimtinos formos ir turinio bei taikytinos teisės reikalavimus atitinkančius: duomenis bei dokumentus, patvirtinančius Kliento: fizinio asmens tapatybę; juridinio asmens registravimo duomenis, teisę sudaryti atitinkamus sandorius su Draudiku; fizinio ar juridinio asmens atstovo įgaliojimus, tapatybę; kitus Draudiko ar taikytinos teisės nustatytus dokumentus ar duomenis, susijusius su Sutarties sudarymu, vykdymu ar nutraukimu bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ar mokesčių teisės reikalavimų įgyvendinimu Draudiko ir/ar Sutarties nustatytais atvejais Klientas gali būti identifikuojamas Draudikui priimtinais saugiais elektroniniais kanalais, E-life ar kita Draudikui priimtina priemone. 3/12

4 3.3. Draudikas turi teisę reikalauti, kad fizinis asmuo (tame tarpe Draudėjas ir Apdraustasis) sudarytų ir/ar pasirašytų Sutartį, su ja susijusį bet kokį dokumentą ar sandorį asmeniškai Draudikas turi teisę nepriimti atstovavimo dokumento, kuriame nėra aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta atstovavimo teisė ar įgaliojimai dėl atitinkamų sandorių sudarymo, vykdymo ar veiksmų atlikimo ir pan Klientas įsipareigoja informuoti Draudiką apie jam pateiktų bet kokių identifikavimo ir/ar atstovavimo dokumentų, duomenų pasikeitimus, negaliojimą ar jų pasibaigimą kitais pagrindais per protingą terminą. Priešingu atveju, Draudikas turi teisę remtis dokumentais ir duomenimis vėliausiai pateiktais jam tokiu tikslu. 4. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS 4.1. Sutartis sudaroma Draudikui akceptuojant Draudėjo Prašymą, pateiktą Draudikui, arba Draudėjui akceptuojant Draudiko Pasiūlymą sudaryti Sutartį jame nurodytomis sąlygomis Prašymo pateikimas neįpareigoja Draudiko sudaryti Sutartį. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį nenurodydamas to priežasčių Prašymas galioja 30 (trisdešimt) dienų nuo jo surašymo dienos Draudiko Pasiūlymas galioja 30 (trisdešimt) dienų nuo jo išleidimo dienos, jei Pasiūlyme nenurodyta kitaip Prieš sudarant Sutartį ir/arba Sutarties galiojimo metu Draudikas turi teisę prašyti pateikti informaciją apie Apdraustojo sveikatos būklę, Kliento finansinę padėtį ar kitus duomenis, svarbius įvertinant Draudimo riziką, Kliento poreikius, reikalavimus, galimybes vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba reikalaujamus pagal taikytiną teisę. Klientas privalo suteikti išsamią, teisingą ir visą Draudiko reikalaujamą informaciją Įvertinęs pateiktą Prašymą kartu su susijusiais dokumentais, sveikatos tikrinimo rezultatus (jei toks buvo atliktas) bei kitą informaciją, Draudikas atlieka Draudimo rizikos vertinimą bei patenkina Prašymą arba pateikia Pasiūlymą išdėstydamas sąlygas, kuriomis jis sutinka prisiimti Draudimo riziką ir sudaryti Sutartį. Draudikas, įvertinęs visą gautą informaciją, gali siūlyti Draudėjui sudaryti Sutartį kitomis nei Prašyme nurodyta sąlygomis Sutartis laikoma sudaryta bei visos jos sąlygos šalių sulygtos ir patvirtintos nuo pirmos ar visos Draudimo įmokos gavimo ir priskyrimo Sutarčiai dienos Po Sutarties įsigaliojimo Draudikas išduoda Draudėjui Draudimo liudijimą (polisą) Draudėjas privalo informuoti Apdraustąjį ir Naudos gavėją apie sudarytą ir/ar pakeistą Sutartį bei tinkamai supažindinti su jos sąlygomis, o taip pat užtikrinti, kad Apdraustasis ar Naudos gavėjas tinkamai ir laiku vykdytų visas Sutarties sąlygas ir reikalavimus. 5. SVEIKATOS TIKRINIMAS 5.1. Sudarant ar keičiant Sutartį ar susitarimą dėl Papildomo draudimo; tiriant galimai Draudžiamąjį įvykį; kilus pagrįstoms abejonėms dėl Kliento pateiktos informacijos tikrumo, pagrįstumo, teisingumo ar pilnumo; paaiškėjus naujoms aplinkybėms ar faktams, susijusiems su Apdraustojo sveikata; ar kitais atvejais, kai Draudikui reikalinga papildoma informacija, Draudikas turi teisę reikalauti Apdraustojo sveikatos patikrinimo Draudikui priimtinoje ir jo nurodytoje medicinos įstaigoje ir/ar atitinkamo medicinos eksperto išvados. Draudikas apmoka Apdraustojo sveikatos tikrinimo išlaidas, jei tokio tikrinimo Draudikas reikalauja prieš sudarant Sutartį bei jei kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose Esant reikalui Draudikas turi teisę patikrinti Apdraustojo sveikatos būklę ar sveikatos istoriją teikdamas atitinkamus paklausimus medicinos įstaigoms prieš sudarant Sutartį bei visu jos galiojimo laikotarpiu, pvz. tiriant Draudžiamąjį įvykį, keičiant Sutarties sąlygas ir pan. Jei Draudikas negauna aukščiau nurodytos informacijos, Draudėjas arba Apdraustasis privalo patys pateikti Draudikui atitinkamus duomenis ir/ar dokumentus. 6. DRAUDIMO ĮMOKOS 6.1. Draudimo įmoka nustatoma Draudėjo ir Draudiko susitarimu, jei kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose. Draudimo įmoka nustatoma atsižvelgiant į pageidaujamą sukaupti sumą (Kaupiamųjų produktų atveju) bei pasirinktą Draudimo sumą. Draudimo įmoka taip pat priklauso nuo Mokesčių, Draudimo rizikos vertinimo, pasirinktų Draudimo apsaugų, Draudimo laikotarpio ir kitų Sutarties sąlygų Draudimo įmoka pagal susitarimą su Draudiku gali būti mokama kaip vienkartinė įmoka arba periodinė: kartą metuose, kartą per pusę metų, kartą per ketvirtį, kas mėnesį Rizikinių draudimo produktų atveju Draudimo įmokos privalo būti mokamos Draudimo liudijime (polise) nurodyta tvarka ir terminais. Kaupiamųjų produktų atveju mokėdamas didesnes ar mažesnes nei Draudimo liudijime (polise) nurodytas Draudimo įmokas bei kitais nei nustatyta terminais, Draudėjas gali sukaupti didesnę arba mažesnę Sukauptą sumą. Bet kuriuo atveju Draudėjui tenka pareiga rūpintis, kad mokamų Draudimo įmokų būtų pakankamai išskaičiuoti taikytiniems Mokesčiams, kad Draudimo apsauga nebūtų sustabdyta Sutartyje numatyta tvarka Sudarydamas Sutartį, Draudėjas gali pasirinkti pradinę Draudimo įmoką, kuri mokama tik vieną kartą kartu su pirmąją periodine Draudimo įmoka Draudimo įmoka mokama Draudikui mokėjimo pavedimu ar kitu Draudikui priimtinu būdu negrynaisiais pinigais Sutarties valiuta. Jei Draudimo įmoka sumokėta kita nei Sutarties valiuta, Draudikas turi teisę nepriimti jos arba iš jos išskaityti valiutų konvertavimo ir susijusius kaštus. 4/12

5 6.6. Mokant Draudimo įmoką būtina nurodyti Sutarties numerį, o pirmos Draudimo įmokos atveju - Pasiūlymo numerį ar kitus Draudiko reikalaujamus duomenis Draudimo įmokai tinkamai identifikuoti ir priskirti Sutarčiai. Draudėjas yra atsakingas už Draudimo įmokų mokėjimą vadovaujantis Sutarties sąlygomis. Jei Draudikas negali nustatyti už kurią Sutartį Draudimo įmoka sumokėta, tai ji yra laikoma nesumokėta iki tol, kol Draudikas nenustatė pagal kurią Sutartį Draudimo įmoka buvo sumokėta ir nepriskyrė jos atitinkamai Sutarčiai Draudimo įmokos sumokėjimo data laikoma: tinkamai identifikuotos Draudimo įmokos įskaitymo į Draudiko banko sąskaitą diena; diena kai Draudikas nustatė pagal kurią Sutartį netinkamai identifikuota Draudimo įmoka buvo sumokėta ir priskyrė ją prie atitinkamos Sutarties Kaupiamųjų produktų atveju Draudėjas turi teisę laisvai keisti Draudimo įmokų dydį ir jų mokėjimo periodiškumą, jei metinė Draudimo įmokų suma didėja ne daugiau kaip 5 (penkis) kartus, palyginus su Draudimo liudijime (polise) numatyta Draudimo įmokų suma. Kitais atvejais tokiam pakeitimui ar papildomai Draudimo įmokai reikalingas išankstinis Draudiko sutikimas ir Draudikas turi teisę nepriimti Draudimo įmokos, neatitinkančios šiame punkte numatytų sąlygų. Draudiko sutikimas gali būti suteikiamas rašytine forma arba Draudimo įmokos priskyrimu Sutarčiai. Draudiko sutikimas reikalingas dėl kiekvieno atskiro atitinkamo pakeitimo ar papildomos Draudimo įmokos, t.y. kartą suteiktas Draudiko sutikimas nereiškia, kad visais atvejais Draudikas sutiks priimti didesnę nei Sutartyje numatyta Draudimo įmoką Draudimo įmokas už Draudėją gali mokėti kiti asmenys, neįgydami jokių teisių į Sutartį ar sumokėtas Draudimo įmokas Jei pirma Draudimo įmoka gaunama po Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, Draudikas turi teisę vienašališkai atitinkamai pakeisti Draudimo apsaugos termino pradžią, rizikos Mokesčių dydį, Draudimo įmokos dydį ir/ar prognozuojamą Sukauptos sumos dydį (Kaupiamųjų produktų atveju) ir/ar kitas su pavėluotu Draudimo įmokos gavimu susijusias Sutarties sąlygas informuodamas apie tokius pakeitimus Draudėją ir, jei reikia, reikalauti pateikti naujus duomenis apie Apdraustojo sveikatą ar kitus dokumentus, atlikti naują Apdraustojo sveikatos tikrinimą, vykdyti naują Draudimo rizikos vertinimą. Jei dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pasikeistų Draudimo įmokos dydis ir Draudėjas turėtų sumokėti papildomą Draudiko nurodytą Draudimo įmoką, Sutartis laikoma sudaryta nuo tokios papildomos Draudimo įmokos gavimo dienos. Jei Draudėjas nesumoka papildomos Draudimo įmokos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Draudiko pranešimo išsiuntimo dienos, pradinė sumokėta Draudimo įmoka grąžinama Draudėjui, o Sutartis laikoma nesudaryta. 7. DRAUDIMO RIZIKA 7.1. Draudikas, vertindamas Draudimo riziką, turi teisę atsižvelgti į Apdraustojo amžių, sveikatos būklę, profesinę veiklą, darbo pobūdį, pomėgius, laisvalaikį ir kitas Draudimo rizikai turinčias reikšmės aplinkybes Draudėjas ir Apdraustasis privalo nedelsiant informuoti Draudiką apie aplinkybes ar faktus, galinčius turėti įtakos Draudimo rizikos padidėjimui. Visos aplinkybės, kurios gali padidinti Draudžiamojo įvykio tikimybę ar galimos žalos dydį, laikytinos aplinkybėmis ar faktais, didinančiais Draudimo riziką, išskyrus amžiaus ar sveikatos būklės pasikeitimus. Tokiomis aplinkybėmis ir faktais be kita ko laikytinas profesijos, veiklos srities, pavojingų užsiėmimų, darbo pobūdžio, sportinio aktyvumo pakeitimas, kitos aplinkybės ir faktai, apie kuriuos Draudikas reikalavo pateikti informaciją prieš sudarant ir/ar keičiant Sutartį ir/ar nustatant jos sąlygas ir pan Padidėjus Draudimo rizikai Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties sąlygas ir/arba padidinti rizikos Mokesčius. Jei Draudėjas per 2 (du) kalendorinius mėnesius neatsako į pateiktą Draudiko pasiūlymą arba nesutinka su siūlomu Sutarties sąlygų pakeitimu ir/ar rizikos Mokesčių padidinimu, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti Sutartį Draudėjui netinkamai vykdant ar nevykdant 7.2. punkte numatytų pareigų, Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti Sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos Draudimo įmokos. 8. NAUDOS GAVĖJAS 8.1. Sutartis laikoma sudaryta Apdraustojo naudai, jei Sutartyje nenurodytas kitas Naudos gavėjas Sudarydamas Sutartį arba vėliau, tačiau bet kuriuo atveju prieš įvykstant Draudžiamajam įvykiui, Draudėjas atitinkamai raštu informuodamas Draudiką gali paskirti vieną ar kelis Naudos gavėjus, suteikdamas jiems teises į Draudimo išmoką ar jos dalį įvykus Sutartyje nurodytam Draudžiamajam įvykiui Naudos gavėjas skiriamas, keičiamas ar atšaukiamas laikantis taikytinos teisės nustatytos tvarkos, sąlygų ir reikalavimų Jeigu Naudos gavėjas paskirtas, pakeistas ar atšauktas nesilaikant Sutartyje ar taikytinoje teisėje nustatytų sąlygų ir reikalavimų, Naudos gavėjo paskyrimas, pakeitimas ar atšaukimas negalioja Naudos gavėjas negali būti pakeistas kitu asmeniu, jei jis pareiškė reikalavimą Draudikui išmokėti Draudimo išmoką ar yra kiti taikytinoje teisėje numatyti pagrindai. 9. PRANEŠIMAS APIE DRAUDŽIAMAJĮ ĮVYKĮ 9.1. Draudėjas, Apdraustasis ir/arba Naudos gavėjas ir/arba jų teisių ir pareigų perėmėjai privalo raštu pranešti Draudikui apie Draudžiamąjį įvykį nedelsiant sužinojus apie jį, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 5/12

6 9.2. Jei pranešimas apie Draudžiamąjį įvykį pateikiamas pavėluotai, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti Draudimo išmoką arba ją sumažinti, atsižvelgdamas į tai ar atitinkamai Draudėjas ar Naudos gavėjas ir/arba jų teisių ir pareigų perėmėjai savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie Draudžiamąjį įvykį Draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie Draudžiamąjį įvykį neturi įtakos Draudiko pareigai išmokėti Draudimo išmoką. 10. DRAUDŽIAMOJO ĮVYKIO TYRIMAS Gavus pranešimą apie galimai Draudžiamąjį įvykį Draudikas atlieką tyrimą įvykio faktui, priežastims, aplinkybėms, pasekmėms ir Draudimo išmokos dydžiui nustatyti Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas privalo bendradarbiauti su Draudiku tiriant įvykio, kuris gali būti pripažintas Draudžiamuoju įvykiu, aplinkybes ir užtikrinti, kad Draudikas galėtų teisėtai susipažinti su visa informacija, susijusia su įvykiu Asmuo, pretenduojantis į Draudimo išmoką, privalo pateikti Draudikui pastarajam priimtinos formos ir turinio dokumentus, patvirtinančius galimai Draudžiamąjį įvykį, jo aplinkybes, priežastis bei pasekmes ir nurodytus Specialiosiose sąlygose ar atskirai Draudiko pareikalautus, o taip pat visus kitus susijusius dokumentus ir informaciją, turinčius įtakos įvykio vertinimui ar Draudimo išmokos dydžio nustatymui Jei pagal Sutartį pateiktini dokumentai yra išduoti užsienio valstybėje ir/ar užsienio kalba, Draudikas turi teisę pareikalauti kartu pateikti pagal taikytinus reikalavimus legalizuotus dokumentus ir/ar jų oficialius vertimus Išlaidas, susijusias su patvirtinamųjų dokumentų gavimu, tvirtinimu, vertimu ir pateikimu apmoka asmuo pretenduojantis į Draudimo išmoką Tyrimo metu Draudikas gali prašyti pateikti informaciją, paaiškinimus, dokumentus ir pan. iš kitų fizinių ir juridinių asmenų, kompetentingų institucijų ar įstaigų Gavęs visą būtiną informaciją, duomenis, dokumentus ar kitus įrodymus, Draudikas įvertina įvykio aplinkybes, jų atitikimą Sutarties reikalavimams ir priima sprendimą dėl įvykio kvalifikavimo, žalos dydžio ir pobūdžio nustatymo ir/arba Draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo, jos dydžio apskaičiavimo Jei, tiriant galimai Draudžiamąjį įvykį ar siekiant pagrįsti Draudiko sprendimą, Draudikui prireikia specialių žinių ar ekspertinės nuomonės dėl bet kokių aplinkybių, faktų ar jų vertinimo, jis turi teisę kreiptis į atitinkamos srities specialistus, ekspertus konsultacijų, išvadų ar nuomonės. Su tuo susijusios išlaidos tenka Draudikui Jei dėl Draudiko vertinimo ar sprendimo kyla nesutarimai tarp Sutarties šalių, Draudikas ir Draudėjas gali susitarti, kad Draudžiamojo įvykio aplinkybių tyrimą ar vertinimą iš naujo atliktų nepriklausomas ekspertas (ekspertai). Šiuo atveju ekspertais negali būti asmenys, kurių dalyvavimas galėtų sukelti interesų konfliktą. Kiekviena šalis turi raštu supažindinti nepriklausomą ekspertą (ekspertus) su visais faktais, duomenimis ir dokumentais, kurie gali turėti įtakos teisingai ir objektyviai įvertinant Apdraustojo sveikatos būklę ir/arba įvykio aplinkybes ir/ar žalos dydį. Nepriklausomi ekspertai savo išvadas turi pateikti abejoms šalims vienu metu. Šalis turi teisę nesutikti su nepriklausomų ekspertų išvada ir kreiptis į kompetentingas institucijas ir/ar teismą dėl ginčo sprendimo taikytinos teisės nustatyta tvarka. 11. DRAUDIMO IŠMOKA Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka teisę reikalauti, kad būtų išmokėta Draudimo išmoka, turi Draudėjas, Apdraustasis, Naudos gavėjas, jų įpėdiniai ar teisių ir pareigų perėmėjai Draudimo išmoka yra mokama pagal paskutinį Draudikui žinomą Naudos gavėjo paskyrimą. Jei informacija apie Naudos gavėjo paskyrimą, pakeitimą ar atšaukimą Draudiką pasiekia po Draudimo išmokos išmokėjimo, jokios papildomos Draudimo išmokos nėra mokamos Įvykį pripažinus Draudžiamuoju įvykiu, Draudikas išmoka Draudimo išmoką: Naudos gavėjui ar Naudos gavėjams Sutartyje nurodytomis dalimis arba proporcingai; Jei Apdraustasis ir vienintelis paskirtas Naudos gavėjas mirė tą pačią dieną arba vienintelis paskirtas Naudos gavėjas mirė anksčiau už Apdraustąjį ir nebuvo paskirtas naujas Naudos gavėjas, Draudimo išmoka mokama Apdraustojo įpėdiniams. Jei Apdraustasis ir vienas iš kelių paskirtų Naudos gavėjų mirė tą pačią dieną arba vienas iš kelių paskirtų Naudos gavėjų mirė anksčiau už Apdraustąjį ir vietoj jo nebuvo paskirtas naujas Naudos gavėjas, Draudimo išmoka paskirstoma likusiems Naudos gavėjams proporcingai padidinant jiems tenkančias Draudimo išmokos dalis; Jei po Draudžiamojo įvykio Naudos gavėjas fizinis asmuo mirė negavęs jam priklausančios Draudimo išmokos, Draudimo išmoka mokama Naudos gavėjo įpėdiniams; Jei po Draudžiamojo įvykio Naudos gavėjas juridinis asmuo yra pasibaigęs (pvz. likviduotas) ir negavęs jam priklausančios Draudimo išmokos, bei nėra jo teisių ir pareigų perėmėjo, Draudimo išmoka mokama Apdraustojo įpėdiniams; Jei Naudos gavėjas nepaskirtas, Apdraustojo mirties atveju mokėtina Draudimo išmoka mokama Apdraustojo įpėdiniams, o Apdraustojo išgyvenimo atveju Draudimo laikotarpio pabaigoje mokėtina Draudimo išmoka mokama Apdraustajam Draudimo išmoka sumokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa Draudiko reikalaujama, jam priimtinos formos ir turinio informacija ir/ar dokumentai, reikšmingi nustatant Draudžiamojo įvykio faktą ir jo aplinkybes, pasekmes ir Draudimo išmokos dydį. 6/12

7 11.5. Jeigu įvykis pripažįstamas Nedraudžiamuoju įvykiu, Draudikas informuoja apie tokį sprendimą ir/ar atsisakymą mokėti Draudimo išmoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes Kaupiamųjų produktų atveju, kai Draudimo išmoka turėtų būti mokama suėjus Sutartyje nustatytam terminui, t.y. pasibaigus Draudimo laikotarpiui, Draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo visų atitinkamose Specialiosiose Sąlygose nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Tuo atveju, jei atitinkami dokumentai, tame tarpe prašymas Draudimo išmokai gauti, pateikiami nesuėjus Sutartyje nustatytam terminui, Draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutartyje nustatyto termino pabaigos Kaupiamųjų produktų atveju Išperkamoji suma išmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo arba nuo to momento, kai Draudėjas kreipėsi dėl dalinio Sukauptos sumos atsiėmimo ir pateikė visus Draudiko reikalaujamus jam priimtinos formos ir turinio dokumentus Jei įvykis yra Draudžiamasis įvykis, o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl Draudimo išmokos dydžio, Draudėjo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamam Draudimo išmokos dydžiui, jei tikslaus Draudimo išmokos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius Šalių susitarimu Draudimo išmoka gali būti išmokėta dalimis ar pagal atskirą rašytinį susitarimą Visos Draudimo išmokos apmokestinamos taikytinos teisės nustatyta tvarka. Draudikas turi teisę reikalauti papildomos informacijos, kad būtų tinkamai įgyvendinti tokie reikalavimai Draudimo išmokos gavėjas privalo nedelsiant grąžinti Draudikui jo reikalaujamas nepagrįstai išmokėtas Draudimo išmokas Draudimo išmoka nemokama dėl Nedraudžiamųjų įvykių, kurie numatyti Specialiosiose sąlygose Draudikas turi teisę sumažinti Draudimo išmoką ar atsisakyti išmokėti ją žemiau nurodytais atvejais: Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas pažeidė ar netinkamai įvykdė Sutartyje ar taikytinoje teisėje numatytus įpareigojimus, susijusius su pranešimu apie Draudžiamąjį įvykį, neteisingos ar nepakankamos informacijos ar dokumentų pateikimą Draudžiamojo įvykio tyrimui; pagal asmens, pretenduojančio į Draudimo išmoką, pateiktus duomenis ar dokumentus negalima nustatyti Draudžiamojo įvykio datos, aplinkybių ir/ar padarinių arba toks asmuo neleidžia ar trukdo atlikti Draudžiamojo įvykio tyrimą ir gauti reikalingą informaciją; Draudėjas ir/ar Apdraustasis pateikė melagingą, klaidingą ar žinomai neteisingą ar nepilną informaciją ar dokumentus arba nuslėpė kitą svarbią informaciją, kuri galėjo turėti įtakos Sutarties sąlygoms, Draudiko sprendimui sudaryti ar keisti Draudimo sutartį, Draudimo rizikos įvertinimui; Dėl Draudėjo ar Apdraustojo neatsargumo Draudikui buvo neatskleista ar atskleista nepilna ar netiksli informacija, svarbi Draudimo rizikos įvertinimui ir/ar Draudžiamojo įvykio tikimybei; Sutartimi naudotasi neteisėtais tikslais, tame tarpe siekiant pasipelnyti ar sukčiauti gaunant Draudimo išmoką; kitais Sutartyje ir/ar taikytinoje teisėje nustatytais atvejais ir tvarka Draudikas turi teisę pareikalauti, kad į Draudimo išmoką pretenduojantis asmuo savo vardu atsidarytų banko sąskaitą Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje, į kurią galėtų būti pervesta Draudimo išmoka Draudikas turi teisę iš mokamos Draudimo išmokos išskaityti mokėjimo nurodymo įvykdymo kaštus (pvz. valiutų konvertavimo išlaidas, mokėjimo nurodymo pateikimo ar įvykdymo mokesčius ir pan.). 12. KITOS SĄLYGOS Draudėjas įsipareigoja: bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu nedelsiant, per protingą terminą, nuo atitinkamų aplinkybių ar faktų įvykimo ar paaiškėjimo, informuoti Draudiką apie pasikeitimus tų duomenų, faktų ar aplinkybių, kurie buvo pateikti Draudikui sudarant ir/ar keičiant Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant: identifikavimo duomenimis (asmens tapatybės duomenys, mokesčių mokėtojo duomenys, juridinio asmens registravimo ar teisinio statuso duomenys, informacija apie atstovą ir jo įgaliojimus ir pan.) bei kontaktiniais duomenimis (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas); Sutartyje nustatyta tvarka mokėti Draudimo įmokas; jei nepateiktas Draudėjo sutikimas dėl pranešimų siuntimo/gavimo el. paštu, raštu nurodyti Draudikui asmenį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje ir tinkamai įgaliotą gauti Draudėjui skirtus pranešimus iš Draudiko, jei Draudėjas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams išvyksta į užsienį; tinkamai ir laiku vykdyti visas kitas Sutartyje ar taikytinoje teisėje numatytas pareigas, sąlygas ir reikalavimus Draudikas įsipareigoja: išduoti Draudėjui jo prašomų dokumentų nuorašus, jeigu po Sutarties sudarymo Draudėjas kreipiasi į Draudiką su prašymu išduoti Sutarties ar su ja susijusių dokumentų nuorašus bei sumoka Kainyne nustatytus taikytinus Mokesčius; 7/12

8 įvykus Draudžiamajam įvykiui, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais mokėti Draudimo išmokas; tinkamai ir laiku vykdyti visas kitas Sutartyje ar taikytinoje teisėje numatytas pareigas, sąlygas ir reikalavimus Draudikas turi teisę Specialiosiose sąlygose, Kainyne, Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarkoje ir/ar atskiru Draudiko sprendimu nustatyti minimalią Draudimo įmoką, minimalią ir/ar maksimalią Draudimo sumas, ilgiausią ir trumpiausią Draudimo laikotarpį. 13. DRAUDIMO SUTARTIES KEITIMAS Bendrosios nuostatos Sutarties sąlygos gali būti pakeistos ar papildytos tik atskiru rašytiniu Draudėjo ir Draudiko susitarimu, jeigu kituose Sutarties punktuose ar taikytinoje teisėje nenumatyta kitaip Prieš pakeičiant Sutarties sąlygas, Draudikas turi teisę reikalauti papildomos informacijos apie Klientą, Apdraustojo sveikatos patikrinimo ir pan Sutarties pakeitimai Draudėjo iniciatyva Draudėjas apie pageidaujamą Sutarties sąlygų pakeitimą turi raštu informuoti Draudiką ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki norimo pakeitimo įsigaliojimo dienos Jei kitaip nenumatyta Sutartyje, Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos po prašymo pakeisti Sutarties sąlygas gavimo ir akceptavimo, išskyrus atvejus kai pagal pobūdį toks pakeitimas įsigalioja nuo jo gavimo dienos arba šalys susitaria kitaip Keičiant Sutartį Draudėjo iniciatyva Draudikas turi teisę taikyti Kainyne numatytus Mokesčius Sutarties pakeitimai Draudiko iniciatyva Draudiko teisė keisti Sutarties sąlygas numatyta Sutartyje ir taikytinoje teisėje Draudikas turi teisę vienašališkai keisti ir/arba pildyti Bendrąsias draudimo sąlygas ir/ar Specialiąsias sąlygas, ir/arba Kainyną, ir/arba Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarką. Tokie pakeitimai ir/ar papildymai Draudiko sprendimu galioja ir jų pagrindu sudarytų draudimo sutarčių atžvilgiu, jeigu: Draudėjo, Apdraustojo, Naudos gavėjo interesai dėl to nepažeidžiami ir nepablogėja jų padėtis; arba jie atliekami dėl teisinio reguliavimo ir/ar priežiūros ar kitos kompetentingos institucijos ar organo nustatytų reikalavimų ar rekomendacijų; arba jie būtini dėl objektyvių nuo Draudiko valios nepriklausančių finansų rinkos ir/ar kitų ekonominių priežasčių (pvz. hiperinfliacija, kitos ekstraordinarinės priežastys); arba jie atliekami dėl naujų Draudiko produktų įvedimo Draudikas apie būsimus Draudimo taisyklių, Kainyno ir/arba Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarkos pakeitimus ir/ar papildymus informuoja viešai (savo internetiniame puslapyje, Draudiko Klientų aptarnavimo padaliniuose, Draudiko pasirinkimu masinėse visuomenės informavimo priemonėse) ir/arba išsiųsdamas atitinkamą pranešimą Draudėjui raštu ir/arba per E-life sistemą šiose Bendrosiose draudimo sąlygose numatyta pranešimų įteikimo ir gavimo tvarka Aukščiau numatyti pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja praėjus atitinkame pranešime nurodytam terminui, kuris bet kuriuo atveju negali būti trumpesnis nei 1 (vienas) kalendorinis mėnuo nuo pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo dienos Tais atvejais, kai Draudimo taisyklių, Kainyno ir/arba Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarkos pakeitimai ar papildymai atliekami dėl naujų Draudiko produktų įvedimo arba dėl jų Draudėjo padėtis pagerėja, šių Bendrųjų draudimo sąlygų punkte numatyti įspėjimo terminai netaikomi ir atitinkami pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo viešai dienos, jei nenurodyta vėlesnė jų įsigaliojimo data Tuo atveju, jei Draudimo taisyklių, Kainyno ir/arba Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarkos pakeitimai ar papildymai yra Draudėjui nepriimtini, Draudėjas turi teisę prieštarauti jiems pateikdamas atitinkamą rašytinį pranešimą ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki numatomų pakeitimų ar papildymų įsigaliojimo dienos bei nurodydamas pagrįstas savo prieštaravimo priežastis. Jei nurodytais terminais Draudikas negauna Draudėjo prieštaravimų dėl aukščiau nurodytų pakeitimų ar papildymų, laikoma, kad Draudėjas sutiko ir neprieštarauja atitinkamiems pakeitimams ar papildymams Draudėjui pareiškus prieštaravimus dėl būsimų Draudimo taisyklių, Kainyno ir/arba Investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarkos pakeitimų ar papildymų, Draudikas įsipareigoja svarstyti juos ir spręsti kilusį ginčą geranoriškai. Šalims nepasiekus susitarimo, Draudėjas turi teisę nutraukti Sutartį pateikdamas Draudikui atitinkamą rašytinį prašymą iki atitinkamų pakeitimų ar papildymų įsigaliojimo dienos. Šiuo atveju Draudėjui išmokama Išperkamoji suma. Jei Draudėjas nepasinaudoja jam suteikta teise nutraukti Sutartį, laikoma, kad Draudėjas sutiko ir neprieštarauja atitinkamiems pakeitimams ar papildymams. 14. DRAUDIMO APSAUGOS SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS Bendrosios nuostatos Draudimo apsauga pagal Sutartį gali būti sustabdyta Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis Jeigu Draudžiamasis įvykis įvyksta Draudimo apsaugos sustabdymo metu, Draudikas nemoka Draudimo išmokos. 8/12

9 Jei Draudimo apsaugos sustabdymas dėl Draudimo įmokos nemokėjimo tęsiasi ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu informuodamas Draudėją apie nutrauktą Sutartį Draudimo apsaugos sustabdymas Kaupiamųjų produktų atveju Kaupiamųjų produktų atveju kai pagal Sutartį Sukaupta suma tampa mažesnė nei Mokesčių suma, kuri turėtų būti išskaičiuota iš Sukauptos sumos per ateinančius 2 (du) mėnesius, Draudikas siunčia pranešimą Draudėjui reikalaudamas padengti įsiskolinimą. Draudimo įmokų suma, kurią Draudėjas turi sumokėti, nustatoma kiekvienu atveju individualiai ir priklauso nuo Sutartyje pasirinktų Draudimo apsaugų bei kitų Sutarties sąlygų, todėl turi būti suderinta su Draudiku atskirai. Bet kuriuo atveju Draudėjas turi sumokėti ne mažiau kaip 2 (dvi) mėnesines Draudimo įmokas arba ne mažiau kaip 1 (vieną) pilną Draudimo įmoką, jei Sutartyje numatytas kitoks Draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas. Draudėjas turi sumokėti visas Sutartyje numatytas, bet nesumokėtas Draudimo įmokas, jei Sutartis galioja pirmus kalendorinius metus Jei Draudėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo nesuderina ir nesumoka Bendrųjų draudimo sąlygų punkte numatytų Draudimo įmokų ar sumoka tik dalį jų, Draudimo apsauga yra sustabdoma ir atnaujinama tik sumokėjus visas aukščiau nurodytas Draudimo įmokas Draudimo apsaugos sustabdymo metu iš Sukauptos sumos išskaičiuojami visi pagal Sutartį priklausantys Mokesčiai, išskyrus rizikos Mokesčius Draudimo apsaugos sustabdymas Rizikinių produktų atveju Rizikinių produktų atveju Draudėjui nesumokėjus bet kokios Draudimo įmokos ar jos dalies Sutartyje nustatytu laiku, Draudikas apie tai praneša Draudėjui raštu ar kita pranešimų įteikimo tvarka, nurodydamas, kad per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo Draudėjui nesumokėjus Draudimo įmokos ar jos dalies Draudimo apsauga pagal Sutartį bus sustabdyta ir atnaujinta tik Draudėjui sumokėjus visas pagal Sutartį priklausančias sumokėti Draudimo įmokas. 15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS Sutarties nutraukimo tvarka Sutartis gali būti nutraukta atskiru rašytiniu šalių susitarimu, rašytiniu Draudėjo prašymu, teismo sprendimu arba Draudiko pranešimu Sutartyje ir/ar taikytinoje teisėje nustatytais atvejais ir tvarka Nutraukiant Sutartį Draudikas turi teisę taikyti Kainyne numatytus Mokesčius Apie Sutarties nutraukimą Draudikas turi teisę informuoti Neatšaukiamą naudos gavėją, jei toks paskirtas Sutarties nutraukimas Draudėjo iniciatyva Draudėjas fizinis asmuo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai, raštu pranešęs apie tai Draudikui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo to momento, kada jam buvo pranešta apie sudarytą Sutartį (Sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis). Šiuo atveju Draudėjui grąžinama sumokėta Draudimo įmoka Bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu Draudėjas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai pranešdamas Draudikui raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo datos. Draudikas nutraukia Sutartį ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo Draudėjo prašymo gavimo dienos Kai Sutartis nutraukiama Draudėjo reikalavimu Draudikui (nustačius jo kaltę) iš esmės pažeidus Sutarties sąlygas, Draudėjui grąžinamos sumokėtos Draudimo įmokos, sumokamos pagal Sutartį priklausančios Draudimo išmokos, išskyrus Specialiosiose sąlygose numatytas išimtis Jei Sutartis nutraukiama Draudėjo iniciatyva, nesant Draudiko kaltės, Kaupiamojo produkto atveju Draudėjui išmokama Išperkamoji suma, o Rizikinio produkto atveju išmokamos atitinkamose Specialiose sąlygose numatytos išmokos Sutarties nutraukimas Draudiko iniciatyva Draudikas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, atitinkamu rašytiniu pranešimu, pateikiamu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo datos, nutraukti Sutartį esant žemiau nurodytiems esminiams Sutarties pažeidimams: Sutarties sudarymo ar galiojimo metu Draudėjas ir/ar Apdraustasis pažeidė ar netinkamai įvykdė taikytinos teisės nustatytą pareigą atkleisti visą, pilną, teisingą ir išsamią informaciją apie aplinkybes, turinčias įtakos Draudimo rizikos įvertinimui, Draudžiamojo įvykio tikimybei ar galimiems jo padariniams, Sutarties sąlygoms; Draudėjas atsisakė pateikti informaciją ar dokumentus ar nevykdo kitų teisėtų ir pagrįstų reikalavimų, reikalingų įgyvendinant Draudikui taikytinos teisės nustatytas pareigas, tame tarpe dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vykdymo; Draudėjas ir/ar Apdraustasis nevykdo ar netinkamai vykdo kitus Sutartyje numatytus į(si)pareigojimus ir Draudikui pareikalavus neištaiso padėties per Draudiko nustatytą protingą terminą, kuris bet kuriuo atveju negali būti trumpesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų; yra kiti Sutartyje ar taikytinoje teisėse numatyti Sutarties nutraukimo pagrindai Draudikas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nedelsiant įsigaliojančiu rašytiniu pranešimu (jei tokiame pranešime nenurodyti kiti įsigaliojimo terminai) nutraukti Sutartį esant žemiau nurodytiems esminiams Sutarties pažeidimams: 9/12

10 Bendrųjų draudimo sąlygų punkte numatytais pagrindais ir tvarka; taikytinoje teisėje ar Sutartyje nustatyta tvarka Draudėjas neatsako į pateiktą pasiūlymą pakeisti Sutarties sąlygas ar atsisako tai padaryti; esant pagrįstam Draudiko įtarimui dėl Kliento sąsajų su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu; yra kiti Sutartyje ar taikytinoje teisėse numatyti Sutarties nutraukimo pagrindai Kai Sutartis nutraukiama Draudiko reikalavimu Draudėjui (nustačius jo kaltę) pažeidus Sutarties sąlygas, Kaupiamojo produkto atveju Draudėjui išmokama Išperkamoji suma, o Rizikinio produkto atveju išmokamos atitinkamose Specialiose sąlygose numatytos išmokos Sutarties nutraukimas šalių susitarimu Draudikas ir Draudėjas atskiru rašytiniu susitarimu gali susitarti dėl kitų Sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos. 16. TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL SUTARTĮ PER- LEIDIMAS Draudiko teisių ir pareigų pagal Sutartį perleidimas Draudikas turi teisę perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį kitam draudikui ar draudikams gavęs kompetentingos priežiūros institucijos leidimą taikytinos teisės numatytais atvejais ir tvarka Taikytinoje teisėje nustatytais atvejais apie ketinimą perleisti teises ir pareigas pagal Sutartį Draudikas įsipareigoja paskelbti mažiausiai 2 (dviejuose) nacionaliniuose laikraščiuose ir suteikti Draudėjui ne trumpesnį nei 2 (dviejų) mėnesių terminą, per kurį jis turėtų teisę pareikšti Draudikui savo prieštaravimus dėl atitinkamų ketinimų Draudėjas turi teisę pareikšti Draudikui prieštaravimą raštu dėl numatomo Draudiko teisių ir pareigų perleidimo pagal jo Sutartį atitinkamame skelbime nurodytais terminais Jeigu Draudėjas nesutinka su teisių ir pareigų pagal Sutartį perleidimu ir draudiko pasikeitimu, jis turi teisę nutraukti Sutartį Bendrųjų draudimo sąlygų ir punktuose numatyta tvarka ir sąlygomis per 1 (vieną) mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos Draudėjo teisių ir pareigų pagal Sutartį perleidimas Draudėjas turi teisę išankstiniu rašytiniu pranešimu informuodamas Draudiką taikytinos teisės nustatyta tvarka perleisti savo teises ir/ar pareigas pagal Sutartį kitiems asmenims, gavęs Neatšaukiamo naudos gavėjo sutikimą (jei taikoma) Draudėjui perleidus iš Sutarties atsirandančias teises, Naudos gavėjo (išskyrus Neatšaukiamą naudos gavėją) paskyrimas netenka galios Teisių ir pareigų pagal Sutartį perėmėjas privalo susipažinti su Sutarties sąlygomis ir pateikti ir/ar pasirašyti Draudiko reikalaujamus dokumentus Draudėjo mirties (jei tai fizinis asmuo) arba likvidavimo (jei tai juridinis asmuo) atveju, su Sutartimi susijusios teisės ir pareigos perduodamos atitinkamam šių asmenų teisių ir pareigų perėmėjui, įpėdiniui. Nesant įpėdinio, teisių ir pareigų perėmėjo arba jei atitinkami asmenys atsisakė perimti teises ir pareigas pagal Sutartį, jos gali būti perduotos Apdraustajam, jei jis ar jo teisėtas atstovas pareiškė atitinkamą pageidavimą. 17. TURTINIŲ TEISIŲ, KYLANČIŲ IŠ SUTARTIES, ĮKEITIMAS Kaupiamojo produkto atveju Draudėjas gali savo prievolės įvykdymui užtikrinti įkeisti iš Sutarties atsirandančias šias turtines teises: teisę į Draudimo išmoką ir teisę į Išperkamąją sumą. Draudėjas gali įkeisti teisę į Išperkamąją sumą tik išankstiniu rašytiniu Neatšaukiamo naudos gavėjo sutikimu Naudos gavėjas teisę į Draudimo išmoką gali įkeisti tik įvykus Draudžiamajam įvykiui Apie turtinių teisių kylančių iš Sutarties įkeitimą Draudikui turi būti iš anksto pranešta raštu Įkaito turėtojo reikalavimas gali būti patenkintas iš Draudimo išmokos tik įvykus Draudžiamajam įvykiui. Draudikas privalo patenkinti įkaito turėtojo reikalavimą iš Draudimo išmokos tik pasibaigus Sutartyje numatytam Draudimo išmokos išmokėjimo terminui Įkaito turėtojas turi pirmenybės prieš Naudos gavėją (išskyrus Neatšaukiamą naudos gavėją) teisę į savo reikalavimo patenkinimą. Jei Neatšaukiamas naudos gavėjas paskirtas po turtinių teisių kylančių iš Sutarties įkeitimo, įkaito turėtojas prieš Neatšaukiamą naudos gavėją turi pirmenybės teisę į savo reikalavimo patenkinimą Draudikui patenkinus įkaito turėtojo reikalavimą, Išperkamoji suma ar Draudimo išmoka sumažinama patenkintų reikalavimų dalimi. 18. PRANEŠIMAI Visi pranešimai, prašymai ar bet kokia kita valios išraiška tarp Draudiko ir Kliento privalo būti rašytinės, jai prilygintos ar šalių sutartos formos ir yra įteikiami pasirašytinai asmeniškai, siunčiami paštu, SMS žinute, E-life sistema ar elektroniniu paštu atitinkamais kontaktiniais duomenimis, kurie yra nurodyti Sutartyje arba kurie yra vėliausiai pateikti kitai šaliai tokiam tikslui Kliento pranešimai Draudikui siunčiami jo kontaktiniais duomenimis ir laikomi gautais faktiškai juos gavus. Draudiko tarpininkai nėra įgalioti priimti pranešimų Draudiko vardu. Draudikas turi teisę nustatyti tapatybės nustatymo tvarką pranešimų pateikimui ir gavimui priklausomai nuo jų pobūdžio. 10/12

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Stampa

Stampa PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau