Stampa

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Stampa"

Transkriptas

1 PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija. Allianz grupės bendrovė DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac yra bendrovė priklausanti ALLIANZ Group

2 TEAM DRAUDĖJAS (FIZINIS ARBA JURIDINIS ASMUO 1 ) PRAŠYMAS SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ Šis prašymas turi būti išsiųstas DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac bendrovei. N. 05 PAVARDĖ, VARDAS/JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ASMENS KODAS JURIDINIO ASMENS KODAS M F GIMIMO DATA LYTIS 2 GIMIMO VIETA RAJONAS GIMIMO VIETOS VALSTYBĖ GYVENAMOSIOS VIETOS/BUVEINĖS ADRESAS 3 NR PAŠTO KODAS MIESTAS, KURIAME YRA GYVENAMOJI VIETA/ BUVEINĖ RAJONAS GYVENAMOJI VIETA/BUVEINĖ DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTO NR. DOKUMENTĄ IŠDAVĖ IŠDAVIMO DATA APDRAUSTASIS (jei skiriasi nuo Draudėjo) VARDAS IR PAVARDĖ ASMENS KODAS GIMIMO DATA LYTIS 2 GIMIMO VIETA RAJONAS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS 3 Nr. PAŠTO KODAS GYVENAMOJI VIETA RAJONAS ŠALIS ASMUO TURINTIS PARAŠO TEISĘ1 nr.1 (juridinio asmens atveju arba tuo atveju, jei dalyvauja Draudėjo advokatas/globėjas, rūpintojas/ administratorius) PAVARDĖ, VARDAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTĄ IŠDAVĖ KITI KONTAKTINIAI DUOMENYS (Bendrovės siunčiamiems pranešimams) TELEFONO NUMERIS ASMENS KODAS DOKUMENTO NR. IŠDAVIMO DATA EL. PAŠTO ADRESAS NAUDOS GAVĖJAI Apdraustojo mirties atveju (Brokeris gali įrašyti naudos gavėjus priede) ASMUO TURINTI PARAŠO TEISĘ1 nr.2 (tuo atveju, jei reikalingi kelių kartu veikiančių asmenų parašai) PAVARDĖ, VARDAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTĄ IŠDAVĖ Pasirinkti vieną iš variantų, išsamiau aptartų apraše, ir įrašyti raidę, kuri atitinka Draudėjo pasirinktą variantą 5 : ASMENS KODAS DOKUMENTO NR. IŠDAVIMO DATA *VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * įrašyti atitinkamus duomenis tuo atveju, jei apraše esantys variantai neatitinka Draudėjo poreikių VIENKARTINĖ BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA Įskaitant bet kurią iš šių įmokų: vienkartinė draudimo įmoka ir/ar pirmoji draudimo įmoka pagal pasirinktą reguliarių draudimo įmokų planą (žiūrėti toliau) MOKĖTINA SUMA DRAUDĖJO BANKO REKVIZITAI BANKAS Kopija DARTA bendrovei DABARTINIS SĄSKAITOS SAVININKAS MOKĖJIMO BŪDAS Banko pavedimas: mokėjimas bus atliekamas DARTA Saving Life Assurance dac naudai į atsiskaitomąją sąskaitą atidarytą SEB Bank banke, SWIFT kodas CBVILT2X, IBAN sąskaitos numeris: LT , mokėjimo paskirtyje nurodant šio prašymo sudaryti draudimo sutartį numerį. Valiutos kursas skaičiuojamas pagal tos dienos, kada buvo įskaitytas lėšų pervedimas, kursą. Dėl 1, 2, 3, 4 ir 5 punktų, žiūrėti FORMOS PILDYMO APRAŠĄ kitoje pusėje IBAN Puslapis 1 iš 6

3 N. 05 VIENKARTINĖ BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (jei yra aktyvuojamas CAPITAL pasiūlymas) Pilnai sumokėtos draudimo įmokos dalis, kuri nėra mokama pagal Reguliariųjų Draudimo Įmokų planą VIENKARTINĖ SUMOKĖTA BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (minimali suma EUR 5,000) VIDINIAI INVESTICINIAI FONDAI IR VIENKARTINĖS BRUTO DRAUDIMO ĮMOKOS PASKIRSTYMAS % (gali būti nurodytas vienas ar daugiau investicinių fondų) % IŠANKSTINIO KOMISINIO MOKESČIO PROCENTAS NUO VIENKARTINĖS BRUTO DRAUDIMO ĮMOKOS: 3.00% % REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANAS (jei yra aktyvuojamas PLAN pasiūlymas) BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA SUMOKĖTA KAIP PLANO PASIRINKIMO PATVIRTINIMAS - PIRMA ĮMOKA (EUR) VIDINIAI INVESTICINIAI FONDAI IR REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PASKIRSTYMAS % (gali būti nurodytas vienas ar daugiau investicinių fondų, minimali suma kiekvienam priskirta kiekvienam investiciniam fondui yra EUR 25) % Iš viso: 100% IŠANKSTINIO KOMISINIO MOKESČIO PROCENTAS NUO REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ: 3.00% % Iš viso: 100% DRAUDIMO ĮMOKŲ PAGAL REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANĄ DAŽNUMAS Kas mėnesį (minimali mokėtina suma EUR 50) Kas ketvirtį (minimali mokėtina suma EUR 150) REGULIARI BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (ateinantiems mokėjimams) Kas pusmetį (minimali mokėtina suma EUR 300) Kasmet (minimali mokėtina suma EUR 600) REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANO TRUKMĖ (metais) UŽPILDYTI: 1. SUTARTIES SUDARYMO TIKSLAS Trumpalaikė investicija (mažiau nei 1 metams) Ilgalaikė investicija (ilgiau nei 3 metams) Vidutinės trukmės investicija (1-3 metams) Palikimo planavimas Puslapis 2 iš 6

4 PAREIŠKIMAI Draudėjas: patvirtina, kad gavo, susipažino ir sutiko su Draudimo sutarties sąlygomis ir tvarka bei su Draudėjo pasirinktų investavimo krypčių aprašymais, esančiais Dokumente ; pareiškia, kad išankstinis vienkartinės/pirmos draudimo įmokos sumokėjimas nėra laikomas sutartine prievole Bendrovei; jam yra žinoma, kad tuo atveju, jei prašymas sudaryti draudimo sutartį nebus priimtas, Bendrovė grąžins sumokėtą draudimo įmoką banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą nurodytą skirsnyje BENDRA SUMOKĖTA DRAUDIMO ĮMOKA ; sutinka, kad jam yra priimtinas bendravimo nuotolinio ryšio priemonėmis būdas, kaip alternatyva tradiciniam paštui; yra informuotas, kad Draudėjas turi teisę atšaukti prašymą sudaryti draudimo sutartį iki draudimo sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju Draudikas privalo grąžinti Draudėjui visą sumokėtą draudimo įmokos sumą; yra informuotas, kad Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti gyvybės draudimo sutartį, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, apie tai raštu pranešęs Draudikui per 90 dienų nuo to momento, kai jam buvo pranešta apie sudarytą draudimo sutartį. Tokiu atveju Draudikas privalo grąžinti Draudėjui jo sumokėtą draudimo įmokų sumą, perskaičiuotą pagal investavimo rezultatą (kaip nurodyta Draudimo sutarties dokumentacijoje, gali būti, kad dėl finansų rinkos svyravimų visa sumokėta draudimo įmokų suma nėra grąžinama); supranta, kad pasirašydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį Draudėjas prisiima investicinę riziką, investicijų pajamingumas nėra garantuotas, o sukaupto kapitalo vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti; pareiškia, kad informacija, esanti prašyme sudaryti draudimo sutartį yra teisinga ir tiksli; taip pat pareiškia, kad pildydamas šį prašymą sudaryti draudimo sutartį nenutylėjo, nepraleido ir neiškraipė jokių duomenų ir prisiima pilną atsakomybę šiuo atžvilgiu. Apdraustasis: išreiškia sutikimą apdrausti savo gyvybę draudimo sutarties dokumentuose numatytomis sąlygomis ir tvarka; pareiškia, kad sutinka su Draudėjo nustatytu investicijų paskirstymu; pareiškia, kad yra geros sveikatos; pareiškia, kad jam yra žinoma, jog melagingi ar nutylėti pareiškimai dėl sveikatos būklės gali turėti įtakos teisei reikalauti vykdyti sutartį; pareiškia, kad jam yra žinoma, jog jis gali būti siunčiamas atlikti medicininę apžiūrą, patvirtinančią dabartinę sveikatos būklę, kurios išlaidas apmoka pats Apdraustasis. DRAUDĖJO PARAŠAS APDRAUSTOJO PARAŠAS (jei skiriasi nuo Draudėjo) Draudėjas atskirai pareiškia, kad visiškai sutinka su šiais Draudimo sutarties sąlygų straipsniais: str. 2 Draudimo įmokos ir jų investavimo tvarka ; str. 3 Draudimo sutarties sudarymas ; str. 4 Vidiniai investiciniai fondai ir investicinio vieneto vertė ; str. 5 Prašymo sudaryti draudimo sutartį atšaukimas ir Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis ; str. 7 Išmokų mažinimas Apdraustojo mirties atveju ; str. 9 Sutarties išpirkimas ; str. 10 Draudimo sutarties išlaidos ; str. 14 Draudimo sutarties pakeitimai. DRAUDĖJO PARAŠAS N. 05 SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENU IR YPATINGŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO DRAUDIMO TIKSLAIS Draudėjas ir Apdraustasis, susipažinę su informacija, pateikta Draudimo sutarties dokumentacijoje, Priede Nr. 1, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Airijos 1998 m. ir 2003 m. Duomenų apsaugos aktuose, ir suprantantys, kad asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas draudimo sutarties sudarymo, administravimo ir vykdymo tikslais, sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi nurodytiems tikslams, naudojant tokius būdus ir tokių asmenų, kurie nurodyti anksčiau minėtame Priede Nr. 1. Be to, Draudėjas ir Apdraustasis sutinka, kad asmens duomenys ir ypatingi asmens duomenys būtų teikiami užsienyje esantiems (įskaitant ne Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės valstybes) tretiesiems asmenims, nurodytiems Priede Nr. 1, įskaitant, bet neapsiribojant bendradraudikais ar perdraudikais, išorės konsultantais, išorės paslaugų bendrovėmis ir t.t., ir tvarkomi šių trečiųjų asmenų tikslais, nurodytais Priede Nr. 1. Šis sutikimas yra būtinas draudimo sutarties sudarymui. DRAUDĖJO PARAŠAS APDRAUSTOJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) (jei skiriasi nuo Draudėjo) Draudėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. DRAUDĖJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) Puslapis 3 iš 6

5 N. 05 LAUKELIS SKIRTAS ASMENUI, ATSAKINGAM UŽ DUOMENŲ PATIKRINIMĄ Žemiau pasirašęs asmuo Vadovaudamasis pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, kaip duomenų surinkėjas/asmuo atsakingas už duomenų patikrinimą, patvirtina, kad Draudėjas (ar Draudėjo teisėtas atstovas) pasirašė jo akivaizdoje. Taip pat patvirtina, kad vykdydamas savo pareigas įvykdė visus minėtų teisės aktų nuostatų reikalavimus, ypač, kad patikrino Draudėjo (ar Draudėjo teisėto atstovo) asmens tapatybę pagal galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. ASMENS, ATSAKINGO UŽ DUOMENŲ PATIKRINIMĄ. PARAŠAS INFORMACJOS PATEIKIMO ĮRODYMAS (pavedama saugoti tarpininkui) Žemiau pasirašęs Draudėjas patvirtina, kad gavo iš informaciją, būtiną pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 113 str., o taip pat pagal taikomų teisės aktų, susijusių su nelikvidžiais finansiniais produktais, nuostatas. TIKROJO SAVININKO DEKLARACIJA IR REZIDAVIMO VIETOS MOKESČIŲ TIKSLAIS DEKLARACIJA 6 Šis skirsnis turi būti pildomas tik tuo atveju, jei draudėjas yra fizinis asmuo. Jei Draudėjas nėra fizinis asmuo, duomenys apie tikrąjį savininką/-us turi būti nurodomi tam skirtame skirsnyje ir turi būti užpildoma atitinkama deklaracijos forma. Tikrasis savininkas yra apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kurio vardu yra atliekamos operacijos ar veiksmai. Vadovaujantis 1997 m. Mokesčių Konsolidavimo Akto (su vėlesniais pakeitimais) 891 skyriumi ir su juo susijusiais reglamentais, Darta turi surinkti informaciją apie kiekvieno draudėjo (ir apdraustojo) mokesčių mokėjimo sistemą. Draudėjas (ir apdraustasis) turi deklaruoti savo mokesčių mokėjimo vietą. Kiekviena šalis turi skirtingus įstatymus padedančius nustatyti mokesčių mokėjimo vietą, iškilus klausimams, geriausia yra kreiptis į vietinę mokesčių inspekciją. Draudėjas pareiškia: Kad jis yra vienintelis TIKRASIS investicijos SAVININKAS Kad jis nėra TIKRASIS investicijos SAVININKAS Kad jis nėra VIENINTELIS TIKRASIS investicijos SAVININKAS TTuo atveju, jei būtų vienas ar daugiau tikrųjų savininkų, kurie skirtųsi nuo Draudėjo, prašome nurodyti tikrojo/-ųjų savininko/-ų duomenis. Vardas, pavardė Gimimo data Asmens kodas Gyv. vietos adresas Tikrasis savininkas 1 Tikrasis savininkas 2 Kad yra rezidentas mokesčių tikslais žemiau nurodytose šalyje (-se) su susijusiu mokesčių identifikavimo numeriu (-iais) (TIN); Country: Tin: Country: Tin: Country: Tin: DRAUDĖJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) Kad nėra JAV pilietis ar rezidentas mokesčių tikslais; Kad yra JAV pilietis arba rezidentas mokesčių tikslais su susijusiu JAV mokesčių identifikavimo numeriu (-iais) (TIN); BAIGIAMOJI DEKLARACIJA Pasirašydamas žemiau, Draudėjas, prisiimdamas asmeninę atsakomybę, pareiškia, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli su konkrečiomis nuorodomis į statusą arba kitaip, mokesčių vietos deklaravimas, kaip įrodymas, kad yra EBPO šalis (patvirtinanti CRS statusą) ir pilietybę/rezidavimą JAV mokesčių tikslais (taip pat žinoma kaip FATCA statusas). Jis taip pat pareiškia, kad įsipareigoja nedelsiant informuoti Bendrovę tuo atveju, jei pateikta informacija pasikeistų po prašymo sudaryti sutartį pasirašymo. Jis/Ji sutinka, kad informacija pateikta šioje formoje bus perduota Airijos mokesčių ijnstitucijai, kaip yra reikalaujama pagal reglamentą. Dėl 6 punkto, žiūrėti FORMOS PILDYMO APRAŠĄ kitoje pusėje DRAUDĖJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) Puslapis 4 iš 6

6 SUTARTIES SUDARYMAS IR NUOMONĖS PAKEITIMO NUOSTATA Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas Gavusi prašymo sudaryti draudimo sutartį originalą, pasirašytą Draudėjo ir Apdraustojo, jei tai yra skirtingi asmenys, Bendrovė pradės investavimo veiksmus. Tuo atveju, jei Bendrovė akceptuoja prašymą sudaryti draudimo sutartį, vienkartinė draudimo įmoka ar pirmoji Reguliarių draudimo įmokų plano įmoka, atskaičius išankstinį komisinį mokestį, yra investuojama į vidinius draudimo įmokų investicinius fondus. Draudimo sutartis yra laikoma sudaryta Dubline (Airijoje) nuo to momento, kai Bendrovė investuoja pirmąją draudimo įmoką, t.y. penktą darbo dieną po draudimo įmokos gavimo dienos (nuo to momento, kai ši suma yra įskaitoma į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą) arba penktą darbo dieną po prašymo sudaryti draudimo sutartį originalo gavimo dienos, jei jis gaunamas vėliau, nei yra gaunama draudimo įmoka. Patvirtindama draudimo sutarties sudarymo faktą, bendrovė išsiųs Draudėjui laišką, patvirtinantį draudimo įmokos investavimą ir draudimo liudijimą (polisą). Draudimo sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo investuota pirmoji draudimo įmoka, vidurnakčio. Tuo atveju, jei Bendrovė neakceptuotų prašymo sudaryti draudimo sutartį, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Draudėjui sumokėtą draudimo įmoką per 30 dienų nuo įmokos gavimo dienos banko pavedimu į Draudėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą prašyme sudaryti draudimo sutartį. Prašymo sudaryti draudimo sutartį atšaukimas Draudėjas gali atšaukti prašymą sudaryti draudimo sutartį iki draudimo sutarties sudarymo dienos. Šiuo tikslu, Draudėjas privalo išsiųsti Bendrovei registruotą laišką, adresu Darta Saving Life Assurance dac, Allianz House Elmpark Merrion Road, Dublin 4, IRELAND arba faksu, fakso numeris , nurodydamas šį savo pageidavimą ir savo vardą, pavardę/bendrovės pavadinimą, prašymo sudaryti draudimo sutartį numerį ir savo banko sąskaitos, į kurią bus grąžinama sumokėta draudimo įmoka, rekvizitus (banko sąskaitos numerį IBAN formatu ir SWIFT kodą). Draudėjo ir Bendrovės prievolės laikomos pasibaigusiomis nuo tokio registruoto laiško gavimo dienos. Bendrovė privalo grąžinti Draudėjui sumokėtą draudimo įmoką per 30 dienų nuo prašymo sudaryti draudimo sutartį atšaukimo gavimo dienos. Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis Draudėjas gali atsisakyti draudimo sutarties per 90 dienų po jos sudarymo. Šiuo tikslu, Draudėjas turi išsiųsti Bendrovei registruotą laišką, adresu Darta Saving Life Assurance dac, Allianz House Elmpark Merrion Road, Dublin 4, IRELAND arba faksu, fakso numeris , nurodydamas šį savo pageidavimą ir pridėdamas kitus Bendrovės reikalaujamus dokumentus. Draudėjo ir Bendrovės prievolės laikomos pasibaigusiomis nuo tokio registruoto laiško gavimo dienos. Per 30 dienų nuo prašymo nutraukti draudimo sutartį lengvatinėmis sąlygomis gavimo dienos Bendrovė privalo grąžinti Draudėjui jo sumokėtą draudimo įmokų sumą, perskaičiuotą pagal investavimo rezultatą. Draudėjui išmokama suma yra lygi investicinių vienetų vertei penktą darbo dieną po pranešimo, kuriuo draudimo sutartis nutraukiama lengvatinėmis sąlygomis, gavimo. Ši suma gali būti didesnė arba mažesnė už draudimo įmokų sumą, kuri buvo panaudota perkant investicinius vienetus draudimo sutarties įsigaliojimo dieną. PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ UŽPILDYMO APRAŠAS 1 Tuo atveju, jei draudėjas yra juridinis asmuo arba dalyvauja Draudėjo advokatas/ globėjas, rūpintojas/ administratorius, laukeliuose įrašomi asmens, turinčio parašo teisę, duomenys. Tokiu atveju, prie Prašymo sudaryti draudimo sutartį reikia pridėti dokumentus, liudijančius teisę pasirašyti Prašymą sudaryti draudimo sutartį juridinio asmens (atstovaujamojo) vardu. 2 Lytis: F MOTERIS M VYRAS 3 Reikalavimai susiję su asmens duomenimis: Bendrovė pareiškia, kad ji veikia Lietuvoje pagal paslaugų teikimo laisvės principą ir todėl gali parduoti gyvybės draudimo sutartis tik potencialiems draudėjams, kurie yra Lietuvos rezidentai arba kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Buvimas Lietuvos rezidentu ar nuolatinės gyvenamosios vietos turėjimas Lietuvoje yra esminė draudimo sutarties sąlyga ir sudaro vieną iš sutarties galiojimo sąlygų. Dėl šios priežasties, jei Draudėjas neatitiktų šių reikalavimų draudimo sutarties sudarymo metu, draudimo sutartis bus laikoma niekine, negaliojančia ir nesudarančia jokių teisinių pasekmių ab initio. Jei Draudėjas pateiktų melagingą deklaraciją dėl rezidavimo vietos ar nuolatinės gyvenamosios vietos, jis būtų atsakingas ne tik už tai, kad pateikė melagingą deklaraciją, bet ir už bet kokią žalą, kurią patyrė Bendrovė dėl tokių Draudėjo veiksmų (pavyzdžiui, priežiūros institucijos skiriamos baudos). Aukščiau nurodytu atveju, Bendrovė privalo grąžinti tik akcijų vertei sutarties paskelbimo negaliojančia metu lygią sumą (pagal tą patį metodą, pagal kurį yra apskaičiuojama išperkamoji vertė), kuri bet kokiu atveju negali būti didesnė nei bendra sumokėtų draudimo įmokų suma. Bet kokiu atveju, Bendrovė pasilieka teisę iš grąžintinos sumos išskaičiuoti kompensacijos už patirtus nuostolius dydžio neviršijančią sumą. Tai nepažeidžia Bendrovės teisės imtis kitų veiksmų dėl nuostolių atlyginimo. 4 Asmens tapatybės dokumento pavadinimas: 1 ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ 2 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS 3 PASAS 5 Naudos gavėjai Apdraustojo mirties atveju: A. Draudėjas B. Įpėdiniai pagal įstatymą D. Apdraustojo vaikai lygiomis dalimis E. Apdraustojo tėvai F. Apdraustojo asmens sutuoktinis ar, jam nesant, Apdraustojo vaikai G. Apdraustojo sutuoktinis ar, jam nesant, įpėdiniai pagal įstatymą L. Apdraustojo testamentiniai įpėdiniai ar, jų nesant, įpėdiniai pagal įstatymą 6 DEKLARACIJA FATCA TIKSLAIS Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas (angl. k. the Foreign Account Tax Compliance Act, toliau - FATCA)) yra naujas JAV įstatymas, skirtas kovoti su užsienyje esančių JAV piliečių/rezidentų mokesčių vengimu m. gruodžio 21 d. Airijos valdžios institucijos sudarė tarpvyriausybinį susitarimą (IGA) su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. IGA reikalauja vykdyti kasmetinį automatišką ataskaitų teikimą ir keitimąsi informacija susijusia su sąskaitomis, kurias JAV fiziniai ar juridiniai asmenys (apibrėžiami kaip JAV piliečiai ar JAV rezidentai mokesčių tikslais) yra atidarę Airijos finansų įstaigose. Šios normos yra įtvirtintos Airijos teisinėje sistemoje 1997 m. Mokesčių Konsolidavimo Akto 891E skyriuje. Puslapis 5 iš 6

7 Bendras duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standard - CRS) yra naujas pasaulinis standartas apie nerezidentų finansinių saskaitų informacijos dalijimąsi, šiuo standartu dalyvaujančios šalys ketina kovoti su savo šalių piliečių/gyventojų mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Airija, kartu su daugiau nei 90 jurisdikcijų, įsipareigojo abipusiai keistis informacija pagal CRS direktyvą, patvirtintą Ekonominio koordinavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2014 liepos 15, užtikrinti kasmetinį automatinį ataskaitų pateikimą ir keitimąsi informacija atsižvelgiant į Airijos finansų įstaigose turimas nerezidentų fizinių ir juridinių asmenų sąskaitas. Šios taisyklės nurodytos Airijos įstatymuose esančio 1997 m. Mokesčių konsolidavimo akto 891F ir 891G skyriuose Darta Saving Life Assurance dac (Darta) pagal FATCA ir CRS nuostatas yra laikoma finansų įstaiga. Dėl šios priežasties, vadovaujantis aukščiau minėtais 891E skyriumi, 891F skyriumi ir 891G skyriumi bei atitinkamais poįstatyminiais teisės aktais, Darta privalo rinkti informaciją apie visas, su Darta, draudimo sutartis sudariusias šalis, kad galėtų kiekvieną jų identifikuoti ir klasifikuoti FATCA bei CRS tikslais. Jeigu Bendrovei nepateikiama reikalinga informacija apie FATCA ir CRS tuo metu, kai sudaromas poliso kontraktas, tai gali įtakoti prašymo sudaryti draudimo sutartį patvirtinimo vėlavimą. Be to, jei reikalinga informacija nėra pateikiama per 90 dienų, o draudimo sutartis jau yra sudaryta, Darta būtų įpareigota laikyti sutarties šalį praneština. Tokiu atveju, Darta turės pateikti visą informaciją apie šią sutarties šalį Airijos mokesčių inspekcijai, kuri, savo ruožtu, turės pranešti apie šią sutarties šalį atitinkamoms mokesčių institucijoms. Visos nuostatos yra apibrėžtos Airijos ir JAV tarpvyriausybiniame susitarime dėl tarptautinių mokestinių prievolių nuostatų tobulinimo ir FATCA įgyvendinimo; šio dokumento kopija yra viešai prieinama Airijos mokesčių inspekcijos puslapyje adresu [ arba interneto puslapyje, adresu CRS terminus galite rasti Airijos Mokesčių institucijos (Revenue) svetainėje arba internetiniu adresu arba EBPO CRS įgyvendinimo nuorodoje Jei bet kuri nurodyta informacija, susijusi su rezidavimo vieta mokesčių tikslais ar FATCA ir CRS klasifikacija, ateityje pasikeistų, Draudėjas turi užtikrinti, kad Darta būtų nedelsiant informuota apie tokius pasikeitimus. Draudėjas, turintis bet kokių abejonių dėl skirsnyje TIKROJO SAVININKO DEKLARACIJA IR REZIDAVIMO VIETOS MOKESČIŲ TIKSLAIS DEKLARACIJA esančių nuostatų, yra maloniai prašomas susisiekti su brokeriu, pasiūliusiu sudaryti draudimo sutartį, jūsų mokesčių konsultantu arba kreiptis į atitinkamą Airijos Mokesčių instituciją, arba nurodytą aukščiau EBPO interneto svetainę. Puslapis 6 iš 6

8 Darta Saving Life Assurance dac Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND (AIRIJA) Pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas eurų Mokesčių mokėtojo kodas Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. Gegužė

9 PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija. Allianz grupės bendrovė DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac yra bendrovė priklausanti ALLIANZ Group

10 TEAM DRAUDĖJAS (FIZINIS ARBA JURIDINIS ASMUO 1 ) PRAŠYMAS SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ Šis prašymas turi būti išsiųstas DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac bendrovei. N. 05 PAVARDĖ, VARDAS/JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ASMENS KODAS JURIDINIO ASMENS KODAS M F GIMIMO DATA LYTIS 2 GIMIMO VIETA RAJONAS GIMIMO VIETOS VALSTYBĖ GYVENAMOSIOS VIETOS/BUVEINĖS ADRESAS 3 NR PAŠTO KODAS MIESTAS, KURIAME YRA GYVENAMOJI VIETA/ BUVEINĖ RAJONAS GYVENAMOJI VIETA/BUVEINĖ DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTO NR. DOKUMENTĄ IŠDAVĖ IŠDAVIMO DATA APDRAUSTASIS (jei skiriasi nuo Draudėjo) VARDAS IR PAVARDĖ ASMENS KODAS GIMIMO DATA LYTIS 2 GIMIMO VIETA RAJONAS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS 3 Nr. PAŠTO KODAS GYVENAMOJI VIETA RAJONAS ŠALIS ASMUO TURINTIS PARAŠO TEISĘ1 nr.1 (juridinio asmens atveju arba tuo atveju, jei dalyvauja Draudėjo advokatas/globėjas, rūpintojas/ administratorius) PAVARDĖ, VARDAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTĄ IŠDAVĖ KITI KONTAKTINIAI DUOMENYS (Bendrovės siunčiamiems pranešimams) TELEFONO NUMERIS ASMENS KODAS DOKUMENTO NR. IŠDAVIMO DATA EL. PAŠTO ADRESAS NAUDOS GAVĖJAI Apdraustojo mirties atveju (Brokeris gali įrašyti naudos gavėjus priede) ASMUO TURINTI PARAŠO TEISĘ1 nr.2 (tuo atveju, jei reikalingi kelių kartu veikiančių asmenų parašai) PAVARDĖ, VARDAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTĄ IŠDAVĖ Pasirinkti vieną iš variantų, išsamiau aptartų apraše, ir įrašyti raidę, kuri atitinka Draudėjo pasirinktą variantą 5 : ASMENS KODAS DOKUMENTO NR. IŠDAVIMO DATA *VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * įrašyti atitinkamus duomenis tuo atveju, jei apraše esantys variantai neatitinka Draudėjo poreikių VIENKARTINĖ BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA Įskaitant bet kurią iš šių įmokų: vienkartinė draudimo įmoka ir/ar pirmoji draudimo įmoka pagal pasirinktą reguliarių draudimo įmokų planą (žiūrėti toliau) MOKĖTINA SUMA DRAUDĖJO BANKO REKVIZITAI BANKAS Kopija Draudėjo DABARTINIS SĄSKAITOS SAVININKAS MOKĖJIMO BŪDAS Banko pavedimas: mokėjimas bus atliekamas DARTA Saving Life Assurance dac naudai į atsiskaitomąją sąskaitą atidarytą SEB Bank banke, SWIFT kodas CBVILT2X, IBAN sąskaitos numeris: LT , mokėjimo paskirtyje nurodant šio prašymo sudaryti draudimo sutartį numerį. Valiutos kursas skaičiuojamas pagal tos dienos, kada buvo įskaitytas lėšų pervedimas, kursą. Dėl 1, 2, 3, 4 ir 5 punktų, žiūrėti FORMOS PILDYMO APRAŠĄ kitoje pusėje IBAN Puslapis 1 iš 6

11 N. 05 VIENKARTINĖ BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (jei yra aktyvuojamas CAPITAL pasiūlymas) Pilnai sumokėtos draudimo įmokos dalis, kuri nėra mokama pagal Reguliariųjų Draudimo Įmokų planą VIENKARTINĖ SUMOKĖTA BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (minimali suma EUR 5,000) VIDINIAI INVESTICINIAI FONDAI IR VIENKARTINĖS BRUTO DRAUDIMO ĮMOKOS PASKIRSTYMAS % (gali būti nurodytas vienas ar daugiau investicinių fondų) % IŠANKSTINIO KOMISINIO MOKESČIO PROCENTAS NUO VIENKARTINĖS BRUTO DRAUDIMO ĮMOKOS: 3.00% % REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANAS (jei yra aktyvuojamas PLAN pasiūlymas) BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA SUMOKĖTA KAIP PLANO PASIRINKIMO PATVIRTINIMAS - PIRMA ĮMOKA (EUR) VIDINIAI INVESTICINIAI FONDAI IR REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PASKIRSTYMAS % (gali būti nurodytas vienas ar daugiau investicinių fondų, minimali suma kiekvienam priskirta kiekvienam investiciniam fondui yra EUR 25) % Iš viso: 100% IŠANKSTINIO KOMISINIO MOKESČIO PROCENTAS NUO REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ: 3.00% % Iš viso: 100% DRAUDIMO ĮMOKŲ PAGAL REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANĄ DAŽNUMAS Kas mėnesį (minimali mokėtina suma EUR 50) Kas ketvirtį (minimali mokėtina suma EUR 150) REGULIARI BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (ateinantiems mokėjimams) Kas pusmetį (minimali mokėtina suma EUR 300) Kasmet (minimali mokėtina suma EUR 600) REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANO TRUKMĖ (metais) UŽPILDYTI: 1. SUTARTIES SUDARYMO TIKSLAS Trumpalaikė investicija (mažiau nei 1 metams) Ilgalaikė investicija (ilgiau nei 3 metams) Vidutinės trukmės investicija (1-3 metams) Palikimo planavimas Puslapis 2 iš 6

12 PAREIŠKIMAI Draudėjas: patvirtina, kad gavo, susipažino ir sutiko su Draudimo sutarties sąlygomis ir tvarka bei su Draudėjo pasirinktų investavimo krypčių aprašymais, esančiais Dokumente ; pareiškia, kad išankstinis vienkartinės/pirmos draudimo įmokos sumokėjimas nėra laikomas sutartine prievole Bendrovei; jam yra žinoma, kad tuo atveju, jei prašymas sudaryti draudimo sutartį nebus priimtas, Bendrovė grąžins sumokėtą draudimo įmoką banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą nurodytą skirsnyje BENDRA SUMOKĖTA DRAUDIMO ĮMOKA ; sutinka, kad jam yra priimtinas bendravimo nuotolinio ryšio priemonėmis būdas, kaip alternatyva tradiciniam paštui; yra informuotas, kad Draudėjas turi teisę atšaukti prašymą sudaryti draudimo sutartį iki draudimo sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju Draudikas privalo grąžinti Draudėjui visą sumokėtą draudimo įmokos sumą; yra informuotas, kad Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti gyvybės draudimo sutartį, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, apie tai raštu pranešęs Draudikui per 90 dienų nuo to momento, kai jam buvo pranešta apie sudarytą draudimo sutartį. Tokiu atveju Draudikas privalo grąžinti Draudėjui jo sumokėtą draudimo įmokų sumą, perskaičiuotą pagal investavimo rezultatą (kaip nurodyta Draudimo sutarties dokumentacijoje, gali būti, kad dėl finansų rinkos svyravimų visa sumokėta draudimo įmokų suma nėra grąžinama); supranta, kad pasirašydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį Draudėjas prisiima investicinę riziką, investicijų pajamingumas nėra garantuotas, o sukaupto kapitalo vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti; pareiškia, kad informacija, esanti prašyme sudaryti draudimo sutartį yra teisinga ir tiksli; taip pat pareiškia, kad pildydamas šį prašymą sudaryti draudimo sutartį nenutylėjo, nepraleido ir neiškraipė jokių duomenų ir prisiima pilną atsakomybę šiuo atžvilgiu. Apdraustasis: išreiškia sutikimą apdrausti savo gyvybę draudimo sutarties dokumentuose numatytomis sąlygomis ir tvarka; pareiškia, kad sutinka su Draudėjo nustatytu investicijų paskirstymu; pareiškia, kad yra geros sveikatos; pareiškia, kad jam yra žinoma, jog melagingi ar nutylėti pareiškimai dėl sveikatos būklės gali turėti įtakos teisei reikalauti vykdyti sutartį; pareiškia, kad jam yra žinoma, jog jis gali būti siunčiamas atlikti medicininę apžiūrą, patvirtinančią dabartinę sveikatos būklę, kurios išlaidas apmoka pats Apdraustasis. DRAUDĖJO PARAŠAS APDRAUSTOJO PARAŠAS (jei skiriasi nuo Draudėjo) Draudėjas atskirai pareiškia, kad visiškai sutinka su šiais Draudimo sutarties sąlygų straipsniais: str. 2 Draudimo įmokos ir jų investavimo tvarka ; str. 3 Draudimo sutarties sudarymas ; str. 4 Vidiniai investiciniai fondai ir investicinio vieneto vertė ; str. 5 Prašymo sudaryti draudimo sutartį atšaukimas ir Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis ; str. 7 Išmokų mažinimas Apdraustojo mirties atveju ; str. 9 Sutarties išpirkimas ; str. 10 Draudimo sutarties išlaidos ; str. 14 Draudimo sutarties pakeitimai. DRAUDĖJO PARAŠAS N. 05 SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENU IR YPATINGŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO DRAUDIMO TIKSLAIS Draudėjas ir Apdraustasis, susipažinę su informacija, pateikta Draudimo sutarties dokumentacijoje, Priede Nr. 1, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Airijos 1998 m. ir 2003 m. Duomenų apsaugos aktuose, ir suprantantys, kad asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas draudimo sutarties sudarymo, administravimo ir vykdymo tikslais, sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi nurodytiems tikslams, naudojant tokius būdus ir tokių asmenų, kurie nurodyti anksčiau minėtame Priede Nr. 1. Be to, Draudėjas ir Apdraustasis sutinka, kad asmens duomenys ir ypatingi asmens duomenys būtų teikiami užsienyje esantiems (įskaitant ne Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės valstybes) tretiesiems asmenims, nurodytiems Priede Nr. 1, įskaitant, bet neapsiribojant bendradraudikais ar perdraudikais, išorės konsultantais, išorės paslaugų bendrovėmis ir t.t., ir tvarkomi šių trečiųjų asmenų tikslais, nurodytais Priede Nr. 1. Šis sutikimas yra būtinas draudimo sutarties sudarymui. DRAUDĖJO PARAŠAS APDRAUSTOJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) (jei skiriasi nuo Draudėjo) Draudėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. DRAUDĖJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) Puslapis 3 iš 6

13 N. 05 LAUKELIS SKIRTAS ASMENUI, ATSAKINGAM UŽ DUOMENŲ PATIKRINIMĄ Žemiau pasirašęs asmuo Vadovaudamasis pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, kaip duomenų surinkėjas/asmuo atsakingas už duomenų patikrinimą, patvirtina, kad Draudėjas (ar Draudėjo teisėtas atstovas) pasirašė jo akivaizdoje. Taip pat patvirtina, kad vykdydamas savo pareigas įvykdė visus minėtų teisės aktų nuostatų reikalavimus, ypač, kad patikrino Draudėjo (ar Draudėjo teisėto atstovo) asmens tapatybę pagal galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka. ASMENS, ATSAKINGO UŽ DUOMENŲ PATIKRINIMĄ. PARAŠAS INFORMACJOS PATEIKIMO ĮRODYMAS (pavedama saugoti tarpininkui) Žemiau pasirašęs Draudėjas patvirtina, kad gavo iš informaciją, būtiną pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 113 str., o taip pat pagal taikomų teisės aktų, susijusių su nelikvidžiais finansiniais produktais, nuostatas. TIKROJO SAVININKO DEKLARACIJA IR REZIDAVIMO VIETOS MOKESČIŲ TIKSLAIS DEKLARACIJA 6 Šis skirsnis turi būti pildomas tik tuo atveju, jei draudėjas yra fizinis asmuo. Jei Draudėjas nėra fizinis asmuo, duomenys apie tikrąjį savininką/-us turi būti nurodomi tam skirtame skirsnyje ir turi būti užpildoma atitinkama deklaracijos forma. Tikrasis savininkas yra apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kurio vardu yra atliekamos operacijos ar veiksmai. Vadovaujantis 1997 m. Mokesčių Konsolidavimo Akto (su vėlesniais pakeitimais) 891 skyriumi ir su juo susijusiais reglamentais, Darta turi surinkti informaciją apie kiekvieno draudėjo (ir apdraustojo) mokesčių mokėjimo sistemą. Draudėjas (ir apdraustasis) turi deklaruoti savo mokesčių mokėjimo vietą. Kiekviena šalis turi skirtingus įstatymus padedančius nustatyti mokesčių mokėjimo vietą, iškilus klausimams, geriausia yra kreiptis į vietinę mokesčių inspekciją. Draudėjas pareiškia: Kad jis yra vienintelis TIKRASIS investicijos SAVININKAS Kad jis nėra TIKRASIS investicijos SAVININKAS Kad jis nėra VIENINTELIS TIKRASIS investicijos SAVININKAS TTuo atveju, jei būtų vienas ar daugiau tikrųjų savininkų, kurie skirtųsi nuo Draudėjo, prašome nurodyti tikrojo/-ųjų savininko/-ų duomenis. Vardas, pavardė Gimimo data Asmens kodas Gyv. vietos adresas Tikrasis savininkas 1 Tikrasis savininkas 2 Kad yra rezidentas mokesčių tikslais žemiau nurodytose šalyje (-se) su susijusiu mokesčių identifikavimo numeriu (-iais) (TIN); Country: Tin: Country: Tin: Country: Tin: DRAUDĖJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) Kad nėra JAV pilietis ar rezidentas mokesčių tikslais; Kad yra JAV pilietis arba rezidentas mokesčių tikslais su susijusiu JAV mokesčių identifikavimo numeriu (-iais) (TIN); BAIGIAMOJI DEKLARACIJA Pasirašydamas žemiau, Draudėjas, prisiimdamas asmeninę atsakomybę, pareiškia, kad pateikta informacija yra teisinga ir tiksli su konkrečiomis nuorodomis į statusą arba kitaip, mokesčių vietos deklaravimas, kaip įrodymas, kad yra EBPO šalis (patvirtinanti CRS statusą) ir pilietybę/rezidavimą JAV mokesčių tikslais (taip pat žinoma kaip FATCA statusas). Jis taip pat pareiškia, kad įsipareigoja nedelsiant informuoti Bendrovę tuo atveju, jei pateikta informacija pasikeistų po prašymo sudaryti sutartį pasirašymo. Jis/Ji sutinka, kad informacija pateikta šioje formoje bus perduota Airijos mokesčių ijnstitucijai, kaip yra reikalaujama pagal reglamentą. Dėl 6 punkto, žiūrėti FORMOS PILDYMO APRAŠĄ kitoje pusėje DRAUDĖJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) Puslapis 4 iš 6

14 SUTARTIES SUDARYMAS IR NUOMONĖS PAKEITIMO NUOSTATA Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas Gavusi prašymo sudaryti draudimo sutartį originalą, pasirašytą Draudėjo ir Apdraustojo, jei tai yra skirtingi asmenys, Bendrovė pradės investavimo veiksmus. Tuo atveju, jei Bendrovė akceptuoja prašymą sudaryti draudimo sutartį, vienkartinė draudimo įmoka ar pirmoji Reguliarių draudimo įmokų plano įmoka, atskaičius išankstinį komisinį mokestį, yra investuojama į vidinius draudimo įmokų investicinius fondus. Draudimo sutartis yra laikoma sudaryta Dubline (Airijoje) nuo to momento, kai Bendrovė investuoja pirmąją draudimo įmoką, t.y. penktą darbo dieną po draudimo įmokos gavimo dienos (nuo to momento, kai ši suma yra įskaitoma į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą) arba penktą darbo dieną po prašymo sudaryti draudimo sutartį originalo gavimo dienos, jei jis gaunamas vėliau, nei yra gaunama draudimo įmoka. Patvirtindama draudimo sutarties sudarymo faktą, bendrovė išsiųs Draudėjui laišką, patvirtinantį draudimo įmokos investavimą ir draudimo liudijimą (polisą). Draudimo sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo investuota pirmoji draudimo įmoka, vidurnakčio. Tuo atveju, jei Bendrovė neakceptuotų prašymo sudaryti draudimo sutartį, Bendrovė įsipareigoja grąžinti Draudėjui sumokėtą draudimo įmoką per 30 dienų nuo įmokos gavimo dienos banko pavedimu į Draudėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą prašyme sudaryti draudimo sutartį. Prašymo sudaryti draudimo sutartį atšaukimas Draudėjas gali atšaukti prašymą sudaryti draudimo sutartį iki draudimo sutarties sudarymo dienos. Šiuo tikslu, Draudėjas privalo išsiųsti Bendrovei registruotą laišką, adresu Darta Saving Life Assurance dac, Allianz House Elmpark Merrion Road, Dublin 4, IRELAND arba faksu, fakso numeris , nurodydamas šį savo pageidavimą ir savo vardą, pavardę/bendrovės pavadinimą, prašymo sudaryti draudimo sutartį numerį ir savo banko sąskaitos, į kurią bus grąžinama sumokėta draudimo įmoka, rekvizitus (banko sąskaitos numerį IBAN formatu ir SWIFT kodą). Draudėjo ir Bendrovės prievolės laikomos pasibaigusiomis nuo tokio registruoto laiško gavimo dienos. Bendrovė privalo grąžinti Draudėjui sumokėtą draudimo įmoką per 30 dienų nuo prašymo sudaryti draudimo sutartį atšaukimo gavimo dienos. Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis Draudėjas gali atsisakyti draudimo sutarties per 90 dienų po jos sudarymo. Šiuo tikslu, Draudėjas turi išsiųsti Bendrovei registruotą laišką, adresu Darta Saving Life Assurance dac, Allianz House Elmpark Merrion Road, Dublin 4, IRELAND arba faksu, fakso numeris , nurodydamas šį savo pageidavimą ir pridėdamas kitus Bendrovės reikalaujamus dokumentus. Draudėjo ir Bendrovės prievolės laikomos pasibaigusiomis nuo tokio registruoto laiško gavimo dienos. Per 30 dienų nuo prašymo nutraukti draudimo sutartį lengvatinėmis sąlygomis gavimo dienos Bendrovė privalo grąžinti Draudėjui jo sumokėtą draudimo įmokų sumą, perskaičiuotą pagal investavimo rezultatą. Draudėjui išmokama suma yra lygi investicinių vienetų vertei penktą darbo dieną po pranešimo, kuriuo draudimo sutartis nutraukiama lengvatinėmis sąlygomis, gavimo. Ši suma gali būti didesnė arba mažesnė už draudimo įmokų sumą, kuri buvo panaudota perkant investicinius vienetus draudimo sutarties įsigaliojimo dieną. PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ UŽPILDYMO APRAŠAS 1 Tuo atveju, jei draudėjas yra juridinis asmuo arba dalyvauja Draudėjo advokatas/ globėjas, rūpintojas/ administratorius, laukeliuose įrašomi asmens, turinčio parašo teisę, duomenys. Tokiu atveju, prie Prašymo sudaryti draudimo sutartį reikia pridėti dokumentus, liudijančius teisę pasirašyti Prašymą sudaryti draudimo sutartį juridinio asmens (atstovaujamojo) vardu. 2 Lytis: F MOTERIS M VYRAS 3 Reikalavimai susiję su asmens duomenimis: Bendrovė pareiškia, kad ji veikia Lietuvoje pagal paslaugų teikimo laisvės principą ir todėl gali parduoti gyvybės draudimo sutartis tik potencialiems draudėjams, kurie yra Lietuvos rezidentai arba kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Buvimas Lietuvos rezidentu ar nuolatinės gyvenamosios vietos turėjimas Lietuvoje yra esminė draudimo sutarties sąlyga ir sudaro vieną iš sutarties galiojimo sąlygų. Dėl šios priežasties, jei Draudėjas neatitiktų šių reikalavimų draudimo sutarties sudarymo metu, draudimo sutartis bus laikoma niekine, negaliojančia ir nesudarančia jokių teisinių pasekmių ab initio. Jei Draudėjas pateiktų melagingą deklaraciją dėl rezidavimo vietos ar nuolatinės gyvenamosios vietos, jis būtų atsakingas ne tik už tai, kad pateikė melagingą deklaraciją, bet ir už bet kokią žalą, kurią patyrė Bendrovė dėl tokių Draudėjo veiksmų (pavyzdžiui, priežiūros institucijos skiriamos baudos). Aukščiau nurodytu atveju, Bendrovė privalo grąžinti tik akcijų vertei sutarties paskelbimo negaliojančia metu lygią sumą (pagal tą patį metodą, pagal kurį yra apskaičiuojama išperkamoji vertė), kuri bet kokiu atveju negali būti didesnė nei bendra sumokėtų draudimo įmokų suma. Bet kokiu atveju, Bendrovė pasilieka teisę iš grąžintinos sumos išskaičiuoti kompensacijos už patirtus nuostolius dydžio neviršijančią sumą. Tai nepažeidžia Bendrovės teisės imtis kitų veiksmų dėl nuostolių atlyginimo. 4 Asmens tapatybės dokumento pavadinimas: 1 ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ 2 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS 3 PASAS 5 Naudos gavėjai Apdraustojo mirties atveju: A. Draudėjas B. Įpėdiniai pagal įstatymą D. Apdraustojo vaikai lygiomis dalimis E. Apdraustojo tėvai F. Apdraustojo asmens sutuoktinis ar, jam nesant, Apdraustojo vaikai G. Apdraustojo sutuoktinis ar, jam nesant, įpėdiniai pagal įstatymą L. Apdraustojo testamentiniai įpėdiniai ar, jų nesant, įpėdiniai pagal įstatymą 6 DEKLARACIJA FATCA TIKSLAIS Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas (angl. k. the Foreign Account Tax Compliance Act, toliau - FATCA)) yra naujas JAV įstatymas, skirtas kovoti su užsienyje esančių JAV piliečių/rezidentų mokesčių vengimu m. gruodžio 21 d. Airijos valdžios institucijos sudarė tarpvyriausybinį susitarimą (IGA) su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. IGA reikalauja vykdyti kasmetinį automatišką ataskaitų teikimą ir keitimąsi informacija susijusia su sąskaitomis, kurias JAV fiziniai ar juridiniai asmenys (apibrėžiami kaip JAV piliečiai ar JAV rezidentai mokesčių tikslais) yra atidarę Airijos finansų įstaigose. Šios normos yra įtvirtintos Airijos teisinėje sistemoje 1997 m. Mokesčių Konsolidavimo Akto 891E skyriuje. Puslapis 5 iš 6

15 Bendras duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standard - CRS) yra naujas pasaulinis standartas apie nerezidentų finansinių saskaitų informacijos dalijimąsi, šiuo standartu dalyvaujančios šalys ketina kovoti su savo šalių piliečių/gyventojų mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Airija, kartu su daugiau nei 90 jurisdikcijų, įsipareigojo abipusiai keistis informacija pagal CRS direktyvą, patvirtintą Ekonominio koordinavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2014 liepos 15, užtikrinti kasmetinį automatinį ataskaitų pateikimą ir keitimąsi informacija atsižvelgiant į Airijos finansų įstaigose turimas nerezidentų fizinių ir juridinių asmenų sąskaitas. Šios taisyklės nurodytos Airijos įstatymuose esančio 1997 m. Mokesčių konsolidavimo akto 891F ir 891G skyriuose Darta Saving Life Assurance dac (Darta) pagal FATCA ir CRS nuostatas yra laikoma finansų įstaiga. Dėl šios priežasties, vadovaujantis aukščiau minėtais 891E skyriumi, 891F skyriumi ir 891G skyriumi bei atitinkamais poįstatyminiais teisės aktais, Darta privalo rinkti informaciją apie visas, su Darta, draudimo sutartis sudariusias šalis, kad galėtų kiekvieną jų identifikuoti ir klasifikuoti FATCA bei CRS tikslais. Jeigu Bendrovei nepateikiama reikalinga informacija apie FATCA ir CRS tuo metu, kai sudaromas poliso kontraktas, tai gali įtakoti prašymo sudaryti draudimo sutartį patvirtinimo vėlavimą. Be to, jei reikalinga informacija nėra pateikiama per 90 dienų, o draudimo sutartis jau yra sudaryta, Darta būtų įpareigota laikyti sutarties šalį praneština. Tokiu atveju, Darta turės pateikti visą informaciją apie šią sutarties šalį Airijos mokesčių inspekcijai, kuri, savo ruožtu, turės pranešti apie šią sutarties šalį atitinkamoms mokesčių institucijoms. Visos nuostatos yra apibrėžtos Airijos ir JAV tarpvyriausybiniame susitarime dėl tarptautinių mokestinių prievolių nuostatų tobulinimo ir FATCA įgyvendinimo; šio dokumento kopija yra viešai prieinama Airijos mokesčių inspekcijos puslapyje adresu [ arba interneto puslapyje, adresu CRS terminus galite rasti Airijos Mokesčių institucijos (Revenue) svetainėje arba internetiniu adresu arba EBPO CRS įgyvendinimo nuorodoje Jei bet kuri nurodyta informacija, susijusi su rezidavimo vieta mokesčių tikslais ar FATCA ir CRS klasifikacija, ateityje pasikeistų, Draudėjas turi užtikrinti, kad Darta būtų nedelsiant informuota apie tokius pasikeitimus. Draudėjas, turintis bet kokių abejonių dėl skirsnyje TIKROJO SAVININKO DEKLARACIJA IR REZIDAVIMO VIETOS MOKESČIŲ TIKSLAIS DEKLARACIJA esančių nuostatų, yra maloniai prašomas susisiekti su brokeriu, pasiūliusiu sudaryti draudimo sutartį, jūsų mokesčių konsultantu arba kreiptis į atitinkamą Airijos Mokesčių instituciją, arba nurodytą aukščiau EBPO interneto svetainę. Puslapis 6 iš 6

16 Darta Saving Life Assurance dac Allianz House, Elmpark Merrion Road Dublin 4, IRELAND (AIRIJA) Pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas eurų Mokesčių mokėtojo kodas Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. Gegužė

17 PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija. Allianz grupės bendrovė DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac yra bendrovė priklausanti ALLIANZ Group

18 TEAM DRAUDĖJAS (FIZINIS ARBA JURIDINIS ASMUO 1 ) PRAŠYMAS SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ Šis prašymas turi būti išsiųstas DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac bendrovei. N. 05 PAVARDĖ, VARDAS/JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ASMENS KODAS JURIDINIO ASMENS KODAS M F GIMIMO DATA LYTIS 2 GIMIMO VIETA RAJONAS GIMIMO VIETOS VALSTYBĖ GYVENAMOSIOS VIETOS/BUVEINĖS ADRESAS 3 NR PAŠTO KODAS MIESTAS, KURIAME YRA GYVENAMOJI VIETA/ BUVEINĖ RAJONAS GYVENAMOJI VIETA/BUVEINĖ DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTO NR. DOKUMENTĄ IŠDAVĖ IŠDAVIMO DATA APDRAUSTASIS (jei skiriasi nuo Draudėjo) VARDAS IR PAVARDĖ ASMENS KODAS GIMIMO DATA LYTIS 2 GIMIMO VIETA RAJONAS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS 3 Nr. PAŠTO KODAS GYVENAMOJI VIETA RAJONAS ŠALIS ASMUO TURINTIS PARAŠO TEISĘ1 nr.1 (juridinio asmens atveju arba tuo atveju, jei dalyvauja Draudėjo advokatas/globėjas, rūpintojas/ administratorius) PAVARDĖ, VARDAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTĄ IŠDAVĖ KITI KONTAKTINIAI DUOMENYS (Bendrovės siunčiamiems pranešimams) TELEFONO NUMERIS ASMENS KODAS DOKUMENTO NR. IŠDAVIMO DATA EL. PAŠTO ADRESAS NAUDOS GAVĖJAI Apdraustojo mirties atveju (Brokeris gali įrašyti naudos gavėjus priede) ASMUO TURINTI PARAŠO TEISĘ1 nr.2 (tuo atveju, jei reikalingi kelių kartu veikiančių asmenų parašai) PAVARDĖ, VARDAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 4 DOKUMENTĄ IŠDAVĖ Pasirinkti vieną iš variantų, išsamiau aptartų apraše, ir įrašyti raidę, kuri atitinka Draudėjo pasirinktą variantą 5 : ASMENS KODAS DOKUMENTO NR. IŠDAVIMO DATA *VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * VARDAS, PAVARDĖ ir % GIMIMO * įrašyti atitinkamus duomenis tuo atveju, jei apraše esantys variantai neatitinka Draudėjo poreikių VIENKARTINĖ BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA Įskaitant bet kurią iš šių įmokų: vienkartinė draudimo įmoka ir/ar pirmoji draudimo įmoka pagal pasirinktą reguliarių draudimo įmokų planą (žiūrėti toliau) MOKĖTINA SUMA DRAUDĖJO BANKO REKVIZITAI BANKAS Kopija Broker DABARTINIS SĄSKAITOS SAVININKAS MOKĖJIMO BŪDAS Banko pavedimas: mokėjimas bus atliekamas DARTA Saving Life Assurance dac naudai į atsiskaitomąją sąskaitą atidarytą SEB Bank banke, SWIFT kodas CBVILT2X, IBAN sąskaitos numeris: LT , mokėjimo paskirtyje nurodant šio prašymo sudaryti draudimo sutartį numerį. Valiutos kursas skaičiuojamas pagal tos dienos, kada buvo įskaitytas lėšų pervedimas, kursą. Dėl 1, 2, 3, 4 ir 5 punktų, žiūrėti FORMOS PILDYMO APRAŠĄ kitoje pusėje IBAN Puslapis 1 iš 6

19 N. 05 VIENKARTINĖ BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (jei yra aktyvuojamas CAPITAL pasiūlymas) Pilnai sumokėtos draudimo įmokos dalis, kuri nėra mokama pagal Reguliariųjų Draudimo Įmokų planą VIENKARTINĖ SUMOKĖTA BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (minimali suma EUR 5,000) VIDINIAI INVESTICINIAI FONDAI IR VIENKARTINĖS BRUTO DRAUDIMO ĮMOKOS PASKIRSTYMAS % (gali būti nurodytas vienas ar daugiau investicinių fondų) % IŠANKSTINIO KOMISINIO MOKESČIO PROCENTAS NUO VIENKARTINĖS BRUTO DRAUDIMO ĮMOKOS: 3.00% % REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANAS (jei yra aktyvuojamas PLAN pasiūlymas) BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA SUMOKĖTA KAIP PLANO PASIRINKIMO PATVIRTINIMAS - PIRMA ĮMOKA (EUR) VIDINIAI INVESTICINIAI FONDAI IR REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PASKIRSTYMAS % (gali būti nurodytas vienas ar daugiau investicinių fondų, minimali suma kiekvienam priskirta kiekvienam investiciniam fondui yra EUR 25) % Iš viso: 100% IŠANKSTINIO KOMISINIO MOKESČIO PROCENTAS NUO REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ: 3.00% % Iš viso: 100% DRAUDIMO ĮMOKŲ PAGAL REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANĄ DAŽNUMAS Kas mėnesį (minimali mokėtina suma EUR 50) Kas ketvirtį (minimali mokėtina suma EUR 150) REGULIARI BRUTO DRAUDIMO ĮMOKA (ateinantiems mokėjimams) Kas pusmetį (minimali mokėtina suma EUR 300) Kasmet (minimali mokėtina suma EUR 600) REGULIARIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ PLANO TRUKMĖ (metais) UŽPILDYTI: 1. SUTARTIES SUDARYMO TIKSLAS Trumpalaikė investicija (mažiau nei 1 metams) Ilgalaikė investicija (ilgiau nei 3 metams) Vidutinės trukmės investicija (1-3 metams) Palikimo planavimas Puslapis 2 iš 6

20 PAREIŠKIMAI Draudėjas: patvirtina, kad gavo, susipažino ir sutiko su Draudimo sutarties sąlygomis ir tvarka bei su Draudėjo pasirinktų investavimo krypčių aprašymais, esančiais Dokumente ; pareiškia, kad išankstinis vienkartinės/pirmos draudimo įmokos sumokėjimas nėra laikomas sutartine prievole Bendrovei; jam yra žinoma, kad tuo atveju, jei prašymas sudaryti draudimo sutartį nebus priimtas, Bendrovė grąžins sumokėtą draudimo įmoką banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą nurodytą skirsnyje BENDRA SUMOKĖTA DRAUDIMO ĮMOKA ; sutinka, kad jam yra priimtinas bendravimo nuotolinio ryšio priemonėmis būdas, kaip alternatyva tradiciniam paštui; yra informuotas, kad Draudėjas turi teisę atšaukti prašymą sudaryti draudimo sutartį iki draudimo sutarties sudarymo dienos. Tokiu atveju Draudikas privalo grąžinti Draudėjui visą sumokėtą draudimo įmokos sumą; yra informuotas, kad Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti gyvybės draudimo sutartį, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, apie tai raštu pranešęs Draudikui per 90 dienų nuo to momento, kai jam buvo pranešta apie sudarytą draudimo sutartį. Tokiu atveju Draudikas privalo grąžinti Draudėjui jo sumokėtą draudimo įmokų sumą, perskaičiuotą pagal investavimo rezultatą (kaip nurodyta Draudimo sutarties dokumentacijoje, gali būti, kad dėl finansų rinkos svyravimų visa sumokėta draudimo įmokų suma nėra grąžinama); supranta, kad pasirašydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį Draudėjas prisiima investicinę riziką, investicijų pajamingumas nėra garantuotas, o sukaupto kapitalo vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti; pareiškia, kad informacija, esanti prašyme sudaryti draudimo sutartį yra teisinga ir tiksli; taip pat pareiškia, kad pildydamas šį prašymą sudaryti draudimo sutartį nenutylėjo, nepraleido ir neiškraipė jokių duomenų ir prisiima pilną atsakomybę šiuo atžvilgiu. Apdraustasis: išreiškia sutikimą apdrausti savo gyvybę draudimo sutarties dokumentuose numatytomis sąlygomis ir tvarka; pareiškia, kad sutinka su Draudėjo nustatytu investicijų paskirstymu; pareiškia, kad yra geros sveikatos; pareiškia, kad jam yra žinoma, jog melagingi ar nutylėti pareiškimai dėl sveikatos būklės gali turėti įtakos teisei reikalauti vykdyti sutartį; pareiškia, kad jam yra žinoma, jog jis gali būti siunčiamas atlikti medicininę apžiūrą, patvirtinančią dabartinę sveikatos būklę, kurios išlaidas apmoka pats Apdraustasis. DRAUDĖJO PARAŠAS APDRAUSTOJO PARAŠAS (jei skiriasi nuo Draudėjo) Draudėjas atskirai pareiškia, kad visiškai sutinka su šiais Draudimo sutarties sąlygų straipsniais: str. 2 Draudimo įmokos ir jų investavimo tvarka ; str. 3 Draudimo sutarties sudarymas ; str. 4 Vidiniai investiciniai fondai ir investicinio vieneto vertė ; str. 5 Prašymo sudaryti draudimo sutartį atšaukimas ir Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis ; str. 7 Išmokų mažinimas Apdraustojo mirties atveju ; str. 9 Sutarties išpirkimas ; str. 10 Draudimo sutarties išlaidos ; str. 14 Draudimo sutarties pakeitimai. DRAUDĖJO PARAŠAS N. 05 SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENU IR YPATINGŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO DRAUDIMO TIKSLAIS Draudėjas ir Apdraustasis, susipažinę su informacija, pateikta Draudimo sutarties dokumentacijoje, Priede Nr. 1, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Airijos 1998 m. ir 2003 m. Duomenų apsaugos aktuose, ir suprantantys, kad asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas draudimo sutarties sudarymo, administravimo ir vykdymo tikslais, sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi nurodytiems tikslams, naudojant tokius būdus ir tokių asmenų, kurie nurodyti anksčiau minėtame Priede Nr. 1. Be to, Draudėjas ir Apdraustasis sutinka, kad asmens duomenys ir ypatingi asmens duomenys būtų teikiami užsienyje esantiems (įskaitant ne Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės valstybes) tretiesiems asmenims, nurodytiems Priede Nr. 1, įskaitant, bet neapsiribojant bendradraudikais ar perdraudikais, išorės konsultantais, išorės paslaugų bendrovėmis ir t.t., ir tvarkomi šių trečiųjų asmenų tikslais, nurodytais Priede Nr. 1. Šis sutikimas yra būtinas draudimo sutarties sudarymui. DRAUDĖJO PARAŠAS APDRAUSTOJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) (jei skiriasi nuo Draudėjo) Draudėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. DRAUDĖJO PARAŠAS (arba teisėto atstovo parašas, jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu) Puslapis 3 iš 6

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau