KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. lapkričio 28 d. - kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veik

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. lapkričio 28 d. - kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veik"

Transkriptas

1 L 304/10 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/ m. lapkričio 28 d. kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurių veiklai Sąjungoje taikomi apribojimai, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 (Tekstas svarbus EEE) EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį ( 1 ), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį, kadangi: (1) Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 ( 2 ) sudarytas oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašas; (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 ( 3 ) 4 straipsnio 3 dalį kai kurios valstybės narės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (toliau EASA) pateikė Komisijai tam sąrašui atnaujinti reikalingos informacijos. Aktualios informacijos pateikė ir trečiosios šalys bei tarptautinės organizacijos. Remiantis ta informacija, sąrašą reikėtų atnaujinti; (3) Komisija visiems atitinkamiems oro vežėjams tiesiogiai arba per institucijas, atsakingas už teisės aktais nustatytą jų priežiūrą, pranešė apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis bus priimtas sprendimas uždrausti jiems vykdyti veiklą Sąjungoje arba pakeisti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A ir B prieduose pateiktus sąrašus įrašytam oro vežėjui nustatyto veiklos draudimo sąlygas; (4) susijusiems oro vežėjams Komisija suteikė galimybę susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais ir pateikti Komisijai ir komitetui, įsteigtam Reglamentu (EB) Nr. 2111/2005 (toliau Skrydžių saugos komitetas), pastabas raštu bei informaciją žodžiu; (5) Komisija informavo Skrydžių saugos komitetą apie bendras konsultacijas, pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 473/2006 ( 4 ) vykdomas su Angolos, Baltarusijos, Benino, Gambijos, Indonezijos, Mauritanijos, Meksikos, Moldovos, Nepalo, Rusijos, Tailando, Venesuelos ir Zambijos kompetentingomis institucijomis ir oro vežėjais. Komisija taip pat informavo Skrydžių saugos komitetą apie aviacijos saugą Afganistane, Gabone, Kazachstane, Libijoje ir Mozambike; (6) be to, EASA informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie patikrinimų perone, atliktų pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 965/2012 ( 5 ), laikantis Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo (toliau SAFA) programos, analizės rezultatus; ( 1 ) OL L 344, , p. 15. ( 2 ) 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (OL L 84, , p. 14). ( 3 ) 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 (OL L 344, , p. 15). ( 4 ) 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles (OL L 84, , p. 8). ( 5 ) 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, , p. 1).

2 L 304/11 (7) EASA taip pat informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie techninės pagalbos projektus, įgyvendintus trečiosiose šalyse, kurių oro vežėjams pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 474/2006 taikomas draudimas vykdyti veiklą. EASA pateikė informacijos apie planus ir prašymus toliau teikti techninę pagalbą ir bendradarbiauti siekiant padidinti trečiųjų šalių civilinės aviacijos administracijų administracinį bei techninį pajėgumą ir taip padėti joms pašalinti neatitikimus taikytiniems tarptautiniams civilinės aviacijos saugos standartams. Valstybės narės paragintos į tokius prašymus atsakyti dvišaliu pagrindu, atsakymą suderinus su Komisija ir EASA. Šiuo klausimu Komisija pakartojo, kad tarptautinei aviacijos bendruomenei naudinga teikti informaciją (ypač naudojant Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) saugos srities bendradarbiavimo pagalbos tinklo duomenų bazę) apie Sąjungos ir jos valstybių narių trečiosioms šalims teikiamą techninę pagalbą siekiant padidinti aviacijos saugą pasaulyje; (8) Eurokontrolė pateikė Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui naujausios informacijos apie SAFA įspėjimo funkcijos ir įspėjimo apie trečiųjų šalių vežėjus funkcijos taikymą, taip pat naujausių statistinių duomenų apie įspėjimo pranešimus, susijusius su oro vežėjais, kuriems taikomas draudimas; Sąjungos oro vežėjai (9) remdamosi EASA atlikta informacijos, kuri surinkta per Sąjungos oro vežėjų orlaivių patikrinimus perone ir EASA standartizacijos patikrinimus, taip pat nacionalinių aviacijos administracijų atliktus specialius patikrinimus ir auditą, analize, kelios valstybės narės ėmėsi tam tikrų priemonių reikalavimų vykdymui užtikrinti ir apie jas informavo Komisiją bei Skrydžių saugos komitetą. Bulgarija ir Malta informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie veiksmus, kurių jos ėmėsi dėl atitinkamai Bulgarijoje ir Maltoje išduotus pažymėjimus turinčių oro vežėjų; (10) valstybės narės pakartojo, kad yra pasirengusios imtis reikiamų veiksmų, jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, jog dėl to, kad Sąjungos oro vežėjai nesilaiko atitinkamų saugos standartų, kyla neišvengiama grėsmė saugai; Angolos oro vežėjai (11) 2018 m. balandžio 30 d. raštu Komisija paprašė Angolos kompetentingos institucijos Instituto Nacional da Aviação Civil (toliau INAVIC) pateikti dokumentų ir atliktinų veiksmų sąrašą; (12) visus prašomus dokumentus INAVIC pateikė laiku. EASA išnagrinėjo INAVIC pateiktus dokumentus ir padarė išvadą, kad informacija pateikta aiškiai ir yra tinkamos struktūros. Be to, INAVIC pateiktų oro vežėjo pažymėjimų (toliau OVP) kopijos ir veiklos specifikacijos atitiko ICAO formatą. INAVIC deramai apžvelgė veiksmus, kurių imtasi siekiant pašalinti pažeidimus, nustatytus vykdant su skrydžiais (OPS) ir tinkamumu skraidyti (AIR) susijusią Angolos oro vežėjų saugos priežiūrą; (13) per laikotarpį nuo 2015 m. INAVIC procedūros ir nuostatai atnaujinti, visų pirma AIR, OPS ir aviacijos medicinos srityse. Be to, pagal atitinkamus tarptautinius saugos standartus INAVIC reguliariai siųsdavo ICAO naujausias taisomųjų veiksmų plano pataisas; (14) kad gautų išsamesnės ir įrodymais pagrįstos informacijos apie Angoloje vykdomą priežiūros veiklą, Komisija paprašė INAVIC pateikti OVP pratęsimo patikrinimų ar audito ataskaitas, įskaitant išsamų oro vežėjų Sonair, Air JET ir Heli Malongo padarytų pažeidimų ir taikytų tolesnių priemonių aprašymą; (15) tas ataskaitas gavusi EASA padarė išvadą, kad ataskaitose pateikti duomenys yra aktualūs ir geros kokybės. Iš šių ataskaitų taip pat matyti, kad atitinkami oro vežėjai, atsižvelgdami į INAVIC nustatytus pažeidimus, ėmėsi tinkamų taisomųjų veiksmų; (16) INAVIC pranešė Komisijai išdavusi pažymėjimus dviem naujiems oro vežėjams Bestflya Aircraft Management ir SJL. INAVIC taip pat pranešė Komisijai, kad septynių oro vežėjų Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo ir Mavewa OVP galiojimas baigėsi;

3 L 304/12 (17) remdamasi turima informacija Komisija daro išvadą, kad INAVIC padarė tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo pažangą. Tačiau prieš priimant sprendimą panaikinti Angolos oro vežėjams taikomą draudimą tą pažangą būtina įvertinti per Sąjungos vertinimo vietoje vizitą INAVIC ir atrinktų Angolos oro vežėjų patalpose; (18) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu reikėtų iš dalies pakeisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą ir į jį įrašyti naujus oro vežėjus Bestflya Aircraft Management ir SJL. Oro vežėjus Air Nave, Air26, Angola Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo ir Mavewa reikėtų išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo, nes jie nebeturi galiojančio OVP; Baltarusijos oro vežėjai (19) po to, kai EASA, taikydama trečiosios šalies oro vežėjo leidimų išdavimo tvarką, nustatė saugos trūkumų, 2018 m. rugsėjo 17 d. Komisija pagal Reglamento Nr. 473/ straipsnio 2 dalį pradėjo konsultacijas su Baltarusijos aviacijos departamentu (toliau AD-BLR); (20) 2018 m. lapkričio 8 d. Komisija, EASA ir AD-BLR atstovai surengė techninį posėdį. Per tą posėdį Komisija pabrėžė tinkamo ir reguliaraus Komisijos informavimo apie vykdomą saugos priežiūros veiklą svarbą. AD-BLR pristatė taisomąsias priemones, kurių imtasi siekiant pašalinti saugos trūkumus, kuriuos EASA nustatė taikydama trečiosios šalies oro vežėjo leidimų išdavimo tvarką ir vykdydama stebėseną. Nors informacijos apie priežiūros veiklos planavimą ir rezultatus paprašyta dar tik pradėjus konsultacijas, AD-BLR tokios informacijos pakankamai nepateikė. Atsižvelgdama į sunkumus (daugiausia susijusius su saugos trūkumais), su kuriais tam tikri pareiškėjai, kuriems pažymėjimas išduotas Baltarusijoje, susiduria, kai jie yra tikrinami pagal trečiosios šalies oro vežėjo leidimų išdavimo tvarką, Komisija pakartojo, kad svarbu, jog AD-BLR, vykdydamas su saugos užtikrinimu susijusias funkcijas, laikytųsi atitinkamų tarptautinių saugos standartų; (21) atsižvelgusi į esamus saugos trūkumus, Komisija paprašė AD-BLR dalyvauti klausyme pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/ straipsnį; jis surengtas 2018 m. lapkričio 13 d. Per tą klausymą AD-BLR Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pateikė bendrosios informacijos apie Baltarusijos aviacijos sektorių, priežiūros veiklą vykdančius darbuotojus ir Baltarusijoje taikomus avarijų tyrimo metodus. AD-BLR taip pat pateikė su atitinkamais ICAO svarbiausiais elementais susijusios informacijos apie saugos priežiūros Baltarusijoje būklę. AD-BLR pakartojo, kad glaudus bendradarbiavimas su ES yra būtinas, ir informavo apie tai, kad pradėti įgyvendinti kai kurie ES reglamentai, visų pirma susiję su tinkamumu skraidyti ir skrydžių vykdymu. AD-BLR įsitikinęs, kad jo veikla visiškai atitinka tarptautinius saugos standartus, todėl paprašė ES surengti vertinimo vizitą, per kurį būtų galima geriau susipažinti su Baltarusijos saugos priežiūros sistema; (22) Komisija mano, kad dėl dokumentais pagrįstos informacijos trūkumo ir nuo oficialių konsultacijų pradžios sunkiai vykstančių informacijos mainų sunku įvertinti, kaip AD-BLR vykdo savo įsipareigojimus. Todėl Komisija mano, kad iki kito Skrydžių saugos komiteto posėdžio reikia surengti Sąjungos vertinimo vietoje vizitą; (23) be to, Komisija mano, kad, kaip matyti iš oro vežėjo BELAVIA (vienintelio Baltarusijoje išduotą pažymėjimą turinčio vežėjo, kuris vykdo reguliariuosius keleivinius skrydžius) SAFA patikrinimų perone rezultatų, šiuo etapu nenustatyta jokių ypatingų su šiuo oro vežėju susijusių saugos problemų. EASA jau ėmėsi vykdymo užtikrinimo priemonių dėl krovinių vežimo operacijas vykdančių oro vežėjų JSC Aircompany Grodno ir TransaviaExport Airlines; (24) nors akivaizdu, kad įvairius nustatytus trūkumus reikės pašalinti, dėl jų pobūdžio Baltarusijos oro vežėjų dar nebūtina įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą; (25) todėl remdamasi šiuo metu turima informacija ir Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Baltarusijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; (26) valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar Baltarusija iš tiesų laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Baltarusijoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012;

4 L 304/13 (27) jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005; Benino oro vežėjai (28) 2017 m. gegužės mėn. Komisija išbraukė visus Benino valdžios institucijoms pavaldžius oro vežėjus iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 ( 1 ) A priedo; (29) 2018 m. rugsėjo 14 d. raštu Komisija paprašė, kad Agence Nationale de l'aviation Civile du Bénin (toliau Benino ANAC) pateiktų dokumentų, susijusių su jos struktūra, priežiūros sistema ir veikla, įskaitant OVP turėtojų ir registruotų orlaivių sąrašą, taip pat taikomų vykdymo užtikrinimo priemonių sąrašą; (30) 2018 m. spalio 15 d. Benino ANAC pateikė prašomą informaciją, įskaitant išsamią informaciją apie savo vidaus organizacinę struktūrą, darbuotojų kvalifikaciją, mokymo politiką, priežiūros tvarką, pranešimo apie įvykius sistemą ir licencijų išdavimo ir patvirtinimo tvarką; (31) be to, pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad Benino ANAC yra išdavusi pažymėjimus dviem oro vežėjams: Air Taxi Bénin ir ASAB; (32) Komisija ragina Benino ANAC reguliariai informuoti apie nuolatinę tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo pažangą, taip pat teikti visą naują susijusią informaciją, visų pirma apie naujų oro vežėjų sertifikavimą; (33) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Benino oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; Gambijos oro vežėjai (34) Gambijos oro vežėjai niekada nebuvo įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą m. rugpjūčio 24 d. raštu Komisija paprašė Gambijos civilinės aviacijos administracijos (toliau CAAG) pateikti dokumentų, susijusių su tos administracijos struktūra, priežiūros sistema ir priežiūros veikla, įskaitant OVP turėtojų ir registruotų orlaivių sąrašą, ir taikomomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis m. rugsėjo 28 d. CAAG prašomą informaciją pateikė; (35) CAAG informavo Komisiją, kad tuo metu OVP turėtojų šalyje nebuvo ir kad į orlaivių registrą buvo įtraukta 18 orlaivių. Kai kurie iš tų orlaivių yra saugojami, o kiti nebeeksploatuojami; (36) dėl oro vežėjo Sonnig International Private Jets Gambia SIPJ(G) CAAG patvirtino, kad jis galiojančio Gambijos OVP neturi nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.; (37) tame pačiame rašte CAAG taip pat pranešė, kad 2018 m. liepos d. ICAO pagal ICAO USOAP-CMA programą atliko ICAO saugos priežiūros auditą vietoje. CAAG įsipareigojo pateikti Komisijai audito ataskaitą, kai tik ji bus parengta. Ankstesnio audito, atlikto 2005 m., rezultatai rodo, kad bendras įgyvendinimo veiksmingumo rodiklis yra 78,46 %; (38) remdamasi ta informacija Komisija mano, kad šiuo metu nėra jokių požymių, kad CAAG negalėtų vykdyti su saugos priežiūra susijusių savo tarptautinių įsipareigojimų; (39) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Gambijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; ( 1 ) 2017 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/830, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, OL L 124, , p. 3, su Beninu susijusios konstatuojamosios dalys.

5 L 304/14 Indonezijos oro vežėjai (40) 2018 m. birželio mėn. visi Indonezijos oro vežėjai buvo išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedo ( 1 ). Kad galėtų toliau stebėti saugos priežiūrą Indonezijoje, Komisija ir Indonezijos civilinės aviacijos generalinis direktoratas (toliau Indonezijos DGCA) tęsė konsultacijas pagal Reglamento (EB) Nr. 473/ straipsnio 2 dalį. Komisija stebi Indonezijos DGCA pažangą Indonezijos aviacijos saugos priežiūros sistemos derinimo su tarptautiniais saugos standartais srityje. Tuo tikslu 2018 m. rugsėjo 26 d. raštu Indonezijos DGCA pateikė Komisijai papildomos informacijos ir naujų duomenų apie Indonezijos aviaciją, saugos priežiūros veiklą nuo 2018 m. gegužės mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. ir suderintą taisomųjų veiksmų planą; (41) ši informacija apėmė oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Indonezijoje, registruotų orlaivių ir saugos priežiūros veiklos rūšių sąrašą, Indonezijos DGCA taikomų vykdymo užtikrinimo priemonių sąrašą, naujausią informaciją apie taisomųjų veiksmų planų įgyvendinimo pažangą po 2018 m. kovo mėn. surengto Sąjungos vertinimo vietoje vizito, taip pat naujausią informaciją apie nustatytų charakteristikų navigacijos (PBN) veiksmų plano įgyvendinimą ir techninę pagalbą, suteiktą Indonezijos DGCA; (42) dėl oro vežėjų, orlaivių ir priežiūros veiklos rūšių sąrašo pažymėtina, kad tuo laikotarpiu Indonezijos DGCA išdavė vieną naują OVP pagal 121 dalį ir du naujus OVP pagal 135 dalį; (43) kiek tai susiję su taikomomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis, Indonezijos DGCA sustabdė dviejų OVP galiojimą (vieną pažymėjimą, kuris išduotas pagal 121 dalį, ir vieną pažymėjimą, išduotą pagal 135 dalį), atšaukė vieną patvirtinimo pažymėjimą ir ėmėsi vienos administracinės sankcijos, susijusios su OVP, kuris išduotas pagal 135 dalį, turėtoju. Be to, Indonezijos DGCA, reaguodama į problemas, nustatytas per 2018 m. kovo mėn. surengtą ES vertinimo vizitą, ėmėsi pirmųjų veiksmų, kad sustiprintų su sveikata susijusių licencijavimo reikalavimų laikymosi priežiūrą, t. y. sustabdė dviejų akredituotųjų aviacijos medicinos gydytojo licencijos turėtojų veiklą; (44) taip pat atsižvelgta į rekomendaciją dėl PBN įgyvendinimo. Iki 2018 m. pabaigos Indonezija tikisi pirmumo tvarka PBN procedūras įgyvendinti 23 iš 25 tarptautinių oro uostų. PBN procedūros vidaus ir atokiuose oro uostuose įgyvendinamos, nors ir ne tokiu pat greičiu; (45) Indonezijos DGCA taip pat informavo Komisiją apie taisomųjų veiksmų įgyvendinimo pažangą po 2017 m. surengto ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizito m. liepos 25 d. ICAO peržiūrėjo tinkamumo skraidyti srities taisomųjų veiksmų planą. ICAO visiškai arba iš dalies priėmė visus taisomuosius veiksmus; (46) po to, kai 2018 m. spalio 29 d. oro vežėjui Lion Air priklausantis orlaivis, vykdydamas skrydį JT610, patyrė avariją, per kurią žuvo žmonių, Indonezijos DGCA per 24 valandas susisiekė su Komisija ir tebeteikia jai informaciją, įskaitant informaciją apie prevencinius veiksmus, kurių po avarijos imtasi dėl oro vežėjų, kurių orlaivių parke yra to paties tipo orlaivių (vieną orlaivį naudoja oro vežėjas Garuda, o 10 orlaivių naudoja oro vežėjas Lion Air); (47) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Indonezijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; (48) valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar Indonezija tikrai laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Indonezijoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012; (49) jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005; Mauritanijos oro vežėjai (50) 2012 m. gruodžio mėn. Komisija nusprendė iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 ( 2 ) A priedo išbraukti visus Mauritanijos valdžios institucijoms pavaldžius oro vežėjus; ( 1 ) 2018 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/871, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, OL L 152, , p. 5, su Indonezija susijusios konstatuojamosios dalys. ( 2 ) 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1146/2012, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, OL L 333, , p. 7, su Mauritanija susijusios konstatuojamosios dalys.

6 L 304/15 (51) 2018 m. rugpjūčio 30 d. raštu Komisija paprašė Mauritanijos kompetentingos institucijos Agence Nationale de l'aviation Civile (toliau Mauritanijos ANAC) pateikti dokumentų, susijusių su jos struktūra, priežiūros sistema ir veikla, įskaitant OVP turėtojų ir registruotų orlaivių sąrašą, taip pat taikomomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis; (52) 2018 m. spalio 10 d. Mauritanijos ANAC pateikė prašomą informaciją, įskaitant informaciją apie organizacinę struktūrą ir darbuotojus, OVP turėtojus ir veiklos specifikacijas, Mauritanijoje užregistruotus orlaivius, taip pat saugos priežiūros veiklos rezultatus, vykdymo užtikrinimo veiksmus ir incidentų bei avarijų, įvykusių nuo 2016 m., sąrašą; (53) Mauritanijos ANAC pranešė Komisijai, kad tuo metu Mauritanijoje išduotus pažymėjimus turėjo du oro vežėjai, t. y. Nuakšote įsisteigęs oro vežėjas Mauritania Airlines, kuris yra nacionalinis oro vežėjas, ir oro taksi paslaugas teikiantis oro vežėjas Class Aviation; (54) Komisija ragina Mauritanijos ANAC reguliariai teikti informaciją apie nuolatinį tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo tobulinimą; (55) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Mauritanijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; Meksikos oro vežėjai (56) Meksikos oro vežėjai niekada nebuvo įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą. Po to, kai Meksikos oro vežėjui Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) priklausantis orlaivis 2018 m. gegužės 18 d. Kuboje patyrė avariją, Komisija susisiekė su Meksikos Dirección General de Aeronáutica Civil (toliau Meksikos DGAC) ir paprašė pateikti išsamios informacijos.meksikos DGAC teigė, kad oro vežėjo Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) OVP galiojimas buvo sustabdytas ir kad sustabdymo galiojimas atšauktas 2018 d. rugpjūčio 29 d. po Meksikos DGAC atliktų patikrinimų. Pati avarija ir trumpas laikotarpis nuo OVP galiojimo sustabdymo iki to sustabdymo atšaukimo sukėlė tam tikro nerimo dėl Meksikos DGAC vykdomos saugos priežiūros metodų. Be tos avarijos, dar buvo įvairių ženklų, rodančių, kad Meksikos aviacijos saugos lygis galėjo sumažėti, nes 2018 m. padaugėjo avarijų ir pavojingų incidentų; (57) 2018 m. spalio 16 d. Komisija, EASA ir Meksikos DGAC atstovai surengė techninį posėdį. Per tą posėdį Meksikos DGAC pateikė atitinkamos informacijos apie savo struktūrą, licencijavimo, sertifikavimo ir priežiūros veiklą, už saugos priežiūrą atsakingus darbuotojus ir apie priežiūros procedūras bei teisinę sistemą. Meksikos DGAC taip pat paaiškino, dėl kokių priežasčių taip greitai atšauktas oro vežėjo Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) OVP galiojimo sustabdymas; (58) Komisija atkreipė dėmesį į spartų oro transporto sektoriaus, visų pirma registruotų orlaivių, oro vežėjų ir maršrutų skaičiaus, augimą Meksikoje 2017 m. ir išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl Meksikos DGAC gebėjimo vykdyti tinkamą saugos priežiūrą. Meksikos DGAC atsakė, kad, jos manymu, ji turi reikalingus pajėgumus, ir atkreipė dėmesį į tai, kad stambus oro vežėjas (Mexicana de Aviación) paskelbė bankrotą, o nauji oro vežėjai (pvz. Volaris, Aerojet) naudoja tų pačių modelių orlaivius. Todėl, pasak Meksikos DGAC, registruotų orlaivių skaičiaus padidėjimas neturi didelio poveikio Meksikos DGAC priežiūros pajėgumams; (59) dėl oro vežėjo Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) Meksikos DGAC paaiškino, kad oro vežėjas Global Air teismui pateikė apeliacinį skundą dėl sprendimo sustabdyti jo OVP galiojimą ir Meksikos DGAC taikytos specialiosios patikrinimų tvarkos. Teismo proceso pabaigoje oro vežėjas Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) paprašė panaikinti jo orlaivių registraciją ir OVP. Patenkinus tą prašymą, oro vežėjo Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) orlaiviais vykdyti skrydžių Meksikoje neleidžiama; (60) po to posėdžio Meksikos DGAC, paprašyta Komisijos, taip pat pateikė informacijos apie pastarųjų 5 metų avarijas ir pavojingus incidentus, taip pat apie 2017 ir 2018 m. pritaikytų galiojimo sustabdymo, atšaukimo ir kitų vykdymo užtikrinimo priemonių skaičių. Meksikos DGAC taip pat nusiuntė Komisijai informaciją apie pažeidimus, nustatytus per papildomus oro vežėjo Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) patikrinimus po avarijos Kuboje, ir po tų patikrinimų parengtus taisomųjų veiksmų planus, taip pat informaciją apie kitų trijų Meksikos oro vežėjų padarytus pažeidimus ir taisomųjų veiksmų planus;

7 L 304/16 (61) remdamasi surengtų konsultacijų rezultatais ir pateikta informacija, Komisija mano, kad šiuo metu Meksikos DGAC vykdoma saugos priežiūra yra pakankamai nuosekli (pvz., pažymėjimai atnaujinami kas dvejus metus). Panašu, kad Meksikos aviacijos teisinė sistema yra išsami ir atitinka susijusius tarptautinius saugos standartus. Iš SAFA patikrinimų perone, per kuriuos patikrinti Meksikos oro vežėjų orlaiviai, rezultatų matyti, kad šiuo etapu jokių ypatingų saugos problemų nėra; (62) remdamasi šiuo metu turima informacija, įskaitant informaciją, pateiktą per 2018 m. spalio 16 d. techninių konsultacijų posėdį ir po jo, Komisija mano, kad šiuo etapu Meksikos DGAC turi saugos problemoms išspręsti būtinų gebėjimų ir yra nusiteikusi tą daryti; (63) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo ir į jį įrašyti Meksikos oro vežėjus; (64) jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005; Moldovos oro vežėjai (65) 2018 m. rugsėjo 27 d. raštu Komisija informavo Moldovos civilinės aviacijos administraciją (toliau CAAM) apie tam tikras saugos problemas, susijusias su oro vežėjais, kuriems pažymėjimus yra išdavusi CAAM. Tuo pat metu Komisija pranešė CAAM apie konsultacijų pagal Reglamento (EB) Nr. 473/ straipsnio 2 dalį pradžią; (66) 2018 m. spalio 12 d. CAAM informavo Komisiją apie oro vežėjų, kuriems pažymėjimai Moldovoje išduoti per pastaruosius trejus metus, ir oro vežėjo Air Moldova priežiūrą; (67) remdamasi šiuo metu turima informacija, įskaitant EASA atliktą trečiosios šalies oro vežėjų leidimų vertinimą, valstybių narių atliktus patikrinimus perone pagal SAFA programą ir CAAM pateiktą informaciją, Komisija mano, kad CAAM turėtų toliau stiprinti savo pajėgumus tikrinti oro vežėjus, už kurių sertifikavimą ir priežiūrą ji yra atsakinga; (68) 2018 m. spalio 29 d. Komisija, EASA, CAAM ir oro vežėjo Air Moldova atstovai surengė techninį posėdį. Per tą posėdį CAAM pateikė informacijos apie savo priežiūros veiklą, įskaitant savo planus, susijusius su techninių darbuotojų samda ir mokymu, taip pat priežiūros pajėgumų didinimo strategiją. Oro vežėjas Air Moldova pateikė informacijos apie tai, kaip sprendžia problemas, nustatytas atsižvelgiant į tam tikrus pažeidimus, aptiktus per SAFA patikrinimus, ir rodančias galimą deramos saugos kultūros nebuvimą bendrovėje; (69) atsižvelgdama į nustatytus saugos trūkumus, Komisija pakvietė CAAM ir oro vežėjus Air Moldova ir Aerotranscargo į klausymą Skrydžių saugos komitete pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/ straipsnį; Tas klausymas surengtas 2018 m. lapkričio 13 d. CAAM pristatė savo organizacinę struktūrą, pateikė išsamios informacijos apie savo darbuotojus ir informavo apie Moldovos civilinės aviacijos teisinę sistemą ir jos būsimus pokyčius, įskaitant Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ( 1 ) įgyvendinimą. Remiantis CAAM pateikta informacija, 2018 m. į Moldovos nacionalinę teisę perkelta keturiolika ES teisės aktų ir dar septyniolika jų planuojama perkelti 2019 m.; (70) per klausymą CAAM įsipareigojo nuolatos informuoti Komisiją apie savo priežiūros veiklą ir veiksmus, kurių imamasi siekiant pagerinti civilinės aviacijos saugą Moldovoje. CAAM patvirtino, kad palankiai vertintų ir remtų Sąjungos vertinimo vietoje vizitą Moldovoje; (71) per klausymą oro vežėjas Air Moldova pristatė savo kokybės valdymo sistemos ir saugos valdymo sistemos struktūrą ir veikimą. Jis taip pat informavo Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą apie taikomas procedūras skrydžių saugai užtikrinti, įskaitant pavojų nustatymą, skrydžio duomenų stebėseną ir rizikos vertinimą bei švelninimą. Oro vežėjas Air Moldova pateikė paaiškinimų dėl rimto incidento, kurį vienas iš jo orlaivių patyrė 2017 m. leisdamasis Romos Fjumičino oro uoste, ir dėl saugos priemonių, kurių jis ėmėsi iš karto po to incidento; ( 1 ) OL L 292, , p. 3.

8 L 304/17 (72) per klausymą oro vežėjas Aerotranscargo pateikė informacijos apie savo saugos valdymo sistemą, skrydžio duomenų analizės procesą ir saugos veiksmingumo rodiklius. Visų pirma jis pateikė konkrečių duomenų apie savo saugos veiksmingumą ir saugos užtikrinimą; (73) Komisija, padedama EASA ir remiama valstybių narių, ketina surengti Sąjungos vertinimo vietoje vizitą Moldovoje, kad patikrintų, ar CAAM vykdomas oro vežėjų sertifikavimas ir priežiūra atitinka susijusius tarptautinius saugos standartus. Per šį vertinimo vietoje vizitą daugiausia dėmesio bus skiriama CAAM ir atrinktiems Moldovos oro vežėjams; (74) nors akivaizdu, kad įvairius nustatytus trūkumus reikės pašalinti, dėl jų pobūdžio Moldovos oro vežėjų dar nebūtina įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedą; (75) todėl remdamasi šiuo metu turima informacija ir Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo ir į jį įrašyti Moldovos oro vežėjus; (76) valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar Moldova tikrai laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Moldovoje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012; (77) jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005; Nepalo oro vežėjai (78) 2018 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nepalo civilinės aviacijos administracija (toliau CAAN) Komisijai pranešė apie tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo pažangą. Remiantis pateikta informacija, CAAN padarė nedidelę tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo pažangą. Tačiau pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima padaryti išvadą dėl tikrosios saugos padėties Nepale; (79) remiantis turima faktine informacija, nuo 2018 m. pradžios Nepale įvyko bent keturios civilinės aviacijos avarijos. Paskutinė avarija įvyko 2018 m. rugsėjo 1 d. Tribuvano tarptautiniame oro uoste (Katmandu, Nepalas); ją patyrė oro vežėjo Yeti Airlines naudojamas orlaivis. Komisija ragina CAAN imtis priemonių, kad būtų įgyvendintos oficialiose avarijų tyrimo ataskaitose pateiktos rekomendacijos, parengti pagrindinių priežasčių analizę ir imtis veiksmų joms pašalinti; (80) atsakydami į CAAN prašymą atlikti Sąjungos vertinimo vietoje vizitą Komisija ir Skrydžių saugos komitetas mano, kad rengti tokį vizitą yra per anksti, nes avarijų skaičius Nepale išlieka nepriimtinai didelis. Todėl Nepalas pirmiausia turėtų siekti sumažinti avarijų skaičių ir pateikti patenkinamų tokio sumažinimo įrodymų, kurie apimtų bent 2 metus; (81) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Nepalo oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; Rusijos oro vežėjai (82) pastaruoju metu Komisija, EASA ir valstybių narių kompetentingos institucijos toliau įdėmiai stebėjo oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje ir kurie vykdo veiklą Sąjungoje, saugos rodiklius ir, be kita ko, vykdė prioritetinius kai kurių Rusijos oro vežėjų orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012; (83) 2018 m. spalio 5 d. Komisijos, EASA ir vienos valstybės narės atstovai susitiko su Rusijos federalinės oro transporto agentūros (toliau FATA) atstovais, kad peržiūrėtų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, saugos rodiklius, remdamiesi patikrinimų perone (atliktų nuo 2017 m. rugsėjo 19 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d.) ataskaitomis, ir nustatytų atvejus, kuriais FATA priežiūros veiklą reikėtų stiprinti;

9 L 304/18 (84) per tą susitikimą Komisija išsamiau peržiūrėjo keturių oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, SAFA patikrinimų perone rezultatus. Nors saugos problemų nenustatyta, FATA informavo Komisiją, kad dėl to, jog kai kurių oro vežėjų patikrinimų atlikta nedaug, per kitą ketvirtį du iš tų oro vežėjų bus patikrinti papildomai; (85) remdamasi šiuo metu turima informacija, įskaitant informaciją, kurią FATA pateikė per 2018 m. spalio 5 d. posėdį, Komisija mano, kad šiuo etapu FATA turi saugos problemoms išspręsti būtinų gebėjimų ir yra nusiteikusi tą daryti. Dėl tų priežasčių Komisija taip pat padarė išvadą, kad nebūtina išklausyti Rusijos aviacijos institucijų ar oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijoje, Skrydžių saugos komitete; (86) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą ir į jį įrašyti Rusijos oro vežėjus; (87) valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar Rusijos oro vežėjai iš tiesų laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012; (88) jei iš tų patikrinimų paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti tam tikriems Rusijos oro vežėjams taikyti draudimą vykdyti veiklą ir įrašyti juos į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A arba B priedą; Tailando oro vežėjai (89) 2018 m. rugsėjo 17 d. raštu Komisija paprašė Tailando civilinės aviacijos administracijos (toliau CAAT) pateikti CAAT sertifikavimo ir priežiūros veiklos pažangos ataskaitą; (90) 2018 m. spalio 24 d. CAAT pateikė pažangos ataskaitą, kurioje aptariama Tailando civilinės aviacijos būklė, CAAT organizacinė struktūra, taikoma priežiūros sistema ir pritaikytos vykdymo užtikrinimo priemonės; (91) toje pažangos ataskaitoje pateikta išsamios informacijos apie tai, kaip įgyvendinamas CAAT tvarumo planas, kuriame apžvelgiama organizacinė struktūra, nustatyti būtini patobulinimai, planuojamos teisės aktų ir reglamentų peržiūros, taip pat su ekonominiu tvarumu ir biudžetu susiję poreikiai; (92) CAAT dar nebaigė pakartotinio OVP turėtojų sertifikavimo: nuo 2018 m. rugsėjo mėn. pakartotinai sertifikuoti 22 oro vežėjai, dviem vežėjams taikoma įrodymų pateikimo ir patikrinimų procedūra, o dar dviem vežėjams dokumentų vertinimo procedūra. Pakartotinai sertifikuoti visi oro vežėjai, kuriems leidžiama vykdyti tarptautinius skrydžius; (93) todėl remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Tailando oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; (94) valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar Tailandas tikrai laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Tailande, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012; (95) jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisijai gali tekti imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005; Venesuelos oro vežėjai (96) 2017 m. kovo 6 d. oro vežėjas Avior Airlines, kuriam pažymėjimas išduotas Venesueloje, pateikė EASA prašymą išduoti trečiosios šalies oro vežėjo leidimą. EASA įvertino tą prašymą ir 2017 m. spalio 4 d. trečiosios šalies oro vežėjo leidimą išduoti atsisakė dėl saugos priežasčių, nes oro vežėjas Avior Airlines neatitiko taikytinų Reglamento (ES) Nr. 452/2014 reikalavimų;

10 L 304/19 (97) 2017 m. lapkričio 14 d. Komisija ir Skrydžių saugos komitetas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 išklausė Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (toliau INAC) ir oro vežėjo Avior Airlines atstovus. Po to klausymo 2017 m. lapkričio mėn. Komisija iš dalies pakeitė oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašą oro vežėją Avior Airlines įrašė į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 ( 1 ) A priedą; (98) Komisija tęsė konsultacijas su INAC pagal Reglamento (EB) Nr. 473/ straipsnio 2 dalį m. rugpjūčio 29 d. Komisija, EASA ir INAC surengė techninį posėdį, per kurį Komisija išreiškė susirūpinimą dėl INAC gebėjimo vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su jos oro vežėjų saugos priežiūra; (99) tame techniniame posėdyje INAC pateikė bendrą aviacijos priežiūros proceso ir valstybės saugos programos apžvalgą, taip pat kelis taikomų vykdymo užtikrinimo priemonių pavyzdžius kartu su informacija apie aviacijos padėtį Venesueloje. Po to posėdžio INAC pateikė daugiau techninių dokumentų. Ji taip pat paaiškino, kad po 2017 m. lapkričio mėn. įvykusio Skrydžių saugos komiteto posėdžio INAC kreipėsi į oro vežėjus, kuriuos patikrinus per SAFA patikrinimus perone nustatyta pažeidimų, prašydama imtis priemonių tiems pažeidimams pašalinti. Remiantis tikrinančių valstybių narių pateikta informacija, kai kurie Venesuelos oro vežėjai pradėjo šalinti nustatytus pažeidimus, tačiau šis procesas ne visuomet yra nuoseklus. Pavyzdžiui, tiems patiems arba panašiems pažeidimams šalinti pasiūlyti skirtingi taisomieji veiksmai, o atlikus kai kuriuos taisomuosius veiksmus pažeidimus pavyko pašalinti tik iš dalies; (100) EASA, valstybės narės ir Komisija išnagrinėjo pateiktus dokumentus, EASA atlikto trečiosios šalies oro vežėjų vertinimo rezultatus, taip pat per SAFA patikrinimus nustatytus pažeidimus ir jiems pašalinti skirtas priemones. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad nors tam tikri priežiūros sistemos elementai buvo įgyvendinti ir atrodo tinkami atsižvelgiant į struktūrą, priežiūros darbuotojų skaičių, dokumentais įformintas procedūras ir patikrinimų planavimą, išanalizavus turimą informaciją matyti, kad esama tam tikrų galimų neatitikimų. Kai kuriose patikrinimo ataskaitose aprašyti dideli pažeidimai, kurių nebūtų atsiradę, jei INAC oro vežėjams būtų taikiusi tinkamą nuolatinę priežiūrą. Priemonės, kurių ėmėsi oro vežėjai, siekdami pašalinti INAC patikrinimo ataskaitose nurodytus pažeidimus, rodo, kad nėra deramai analizuojamos pagrindinės priežastys ir trūksta tinkamai parengtų taisomųjų veiksmų planų, kurie padėtų užtikrinti, kad tie patys ar panašūs neatitikties atvejai nepasikartotų. Panašu, kad ta problema nenustatyta ir nėra sprendžiama priemonėmis, kurių imamasi po pačios INAC atliktų patikrinimų; (101) atsižvelgdama į tai, Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/ straipsnį pakvietė INAC dalyvauti klausyme Skrydžių saugos komitete. Per 2018 m. lapkričio 14 d. klausymą INAC Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pateikė apibendrinamosios informacijos apie Venesuelos aviacijos teisinę sistemą, INAC struktūrą, su darbuotojais ir aviacijos sektoriumi susijusių duomenų, taip pat pateikė išsamesnės informacijos apie 2017 ir 2018 m. vykdytą priežiūrą, atliktus ir planuojamus patikrinimus, vykdymo užtikrinimo priemones, valstybės saugos programos įgyvendinimą ir rizika grindžiamą priežiūros metodą, taip pat kitą susijusią techninę informaciją. INAC dar kartą patvirtino, kad yra pasiryžusi vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su aviacijos sauga, ir pageidauja sukurti bendradarbiavimo su EASA sistemą; (102) per klausymą valstybės narės uždavė klausimų siekdamos išsiaiškinti, ar Venesueloje priežiūros sistema veikia veiksmingai. Ne visi INAC pateikti atsakymai buvo pakankamai išsamūs; (103) Komisija pažymi, kad Venesuelos įgyvendinimo veiksmingumo rodiklis pagal ICAO USOAP programą yra 93,51 % m. pagal ICAO USOAP-CMA programą atliktas auditas, o paskutinis ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizitas įvyko 2013 m.; (104) Komisija taip pat pažymi, kad aštuoni Venesuelos oro vežėjai pateikė EASA oficialų prašymą išduoti trečiosios šalies oro vežėjo leidimus. Trečiosios šalies oro vežėjo leidimo nėra gavęs dar nė vienas Venesuelos oro vežėjas. Oro vežėjo Avior Airlines prašymą EASA atmetė dėl saugos priežasčių, o kitus septynis prašymus EASA atmetė dėl administracinių priežasčių, arba juos atsiėmė oro vežėjai; (105) Komisija pripažįsta, kad Venesuela yra pasiryžusi bendradarbiauti su Komisija ir nuolatos teikti naujausią informaciją apie tai, kaip ji laikosi savo priežiūros įsipareigojimų. Komisija taip pat pažymi, kad INAC yra pasirengusi prireikus susitikti su Komisija, EASA ir valstybėmis narėmis; ( 1 ) 2017 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2215, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, OL L 318, , p. 1, su Venesuela susijusios konstatuojamosios dalys.

11 L 304/20 (106) nors akivaizdu, kad įvairius nustatytus trūkumus reikės pašalinti, dėl jų pobūdžio Venesuelos oro vežėjų dar nebūtina įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A arba B priedą; (107) todėl remdamasi turima informacija ir Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo ir į jį įrašyti Venesuelos oro vežėjus; (108) valstybės narės turėtų ir toliau tikrinti, ar Venesuela iš tiesų laikosi atitinkamų tarptautinių saugos standartų: vykdyti prioritetinius oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Venesueloje, orlaivių patikrinimus perone pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012; (109) jei iš aktualios saugos informacijos paaiškėtų, kad dėl tarptautinių saugos standartų nesilaikymo kyla neišvengiama grėsmė saugai, Komisija gali imtis tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005; Zambijos oro vežėjai (110) 2016 m. birželio mėn. Komisija nusprendė iš Reglamento (EB) Nr. 474/2006 ( 1 ) A priedo išbraukti visus Zambijos valdžios institucijoms pavaldžius oro vežėjus. (111) 2018 m. gegužės 3 d. raštu Komisija paprašė Zambijos civilinės aviacijos administracijos (toliau ZCAA) pateikti dokumentų, susijusių su jos struktūra, priežiūros sistema, veikla, įskaitant OVP turėtojų ir registruotų orlaivių sąrašą, taip pat vykdymo užtikrinimo priemonių sąrašą; (112) 2018 m. birželio 1 d. ZCAA pateikė prašomą informaciją, įskaitant informaciją apie organizacinę struktūrą ir darbuotojus, OVP turėtojus ir veiklos specifikacijas, Zambijoje užregistruotus orlaivius, taip pat saugos priežiūros veiklos rezultatus, vykdymo užtikrinimo veiksmus ir incidentų bei avarijų, įvykusių nuo 2016 m., sąrašą. Be to, ZCAA pateikė informacijos apie pažangą, padarytą įgyvendinant rekomendacijas, pateiktas 2016 m. kovo mėn. surengto ICAO koordinavimo ir patvirtinimo vizito galutinėje ataskaitoje; (113) Komisija ragina ZCAA reguliariai teikti informaciją apie nuolatinį tarptautinių saugos standartų įgyvendinimo tobulinimą; (114) remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 priede išdėstytais bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo etapu dėl Zambijos oro vežėjų nėra pagrindo iš dalies keisti oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo; (115) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę; (116) todėl Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip: 1) A priedas pakeičiamas šio reglamento I priede išdėstytu tekstu; 2) B priedas pakeičiamas šio reglamento II priede išdėstytu tekstu. 2 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. ( 1 ) 2016 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/963, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Sąjungoje, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, OL L 160, , p. 50, su Zambija susijusios konstatuojamosios dalys.

12 L 304/21 Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 28 d. Komisijos vardu Pirmininko pavedimu Violeta BULC Komisijos narė

13 L 304/22 I PRIEDAS Reglamento (EB) Nr. 474/2006 A priedas pakeičiamas taip: A PRIEDAS ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLĄ SĄJUNGOJE, SĄRAŠAS SU IŠIMTIMIS ( 1 ) Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi) Oro vežėjo pažymėjimo numeris arba licencijos vykdyti oro susisiekimą numeris Triraidis oro vežėjo ICAO paskyrimo kodas Oro vežėjo valstybė AVIOR AIRLINES ROI-RNR-011 ROI Venesuela BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Surinamas IRAN ASEMAN AIRLINES FS-102 IRC Irano Islamo IRAQI AIRWAYS 001 IAW Irakas MED-VIEW AIRLINE MVA/AOC/10 12/05 MEV Nigerija AIR ZIMBABWE (PVT) D 177/04 AZW Zimbabvė Afganistano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Afganistano Islamo ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Afganistano Islamo KAM AIR AOC 001 KMF Afganistano Islamo Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytą oro vežėją TAAG Angola Airlines, kuriems pažymėjimus išdavė Angolos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Angolos AEROJET AO-008/11 07/17 TEJ TEJ Angolos GUICANGO AO-009/11 06/17 YYY Nežinomas Angolos AIR JET AO-006/11 08/18 MBC MBC Angolos BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT AO-015/15 06/17YYY Nežinomas Angolos HELIANG AO 007/11 08/18 YYY Nežinomas Angolos HELI-MALONGO AO-005/11 09/18YYY Nežinomas Angolos SJL AO-014/13 08/18YYY Nežinomas Angolos SONAIR AO-002/11 08/17 SOR SOR Angolos ( 1 ) A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.

14 L 304/23 Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi) Oro vežėjo pažymėjimo numeris arba licencijos vykdyti oro susisiekimą numeris Triraidis oro vežėjo ICAO paskyrimo kodas Oro vežėjo valstybė Kongo Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Kongo AERO SERVICE RAC RSR Kongo CANADIAN AIRWAYS CONGO RAC Nežinomas Kongo EMERAUDE RAC Nežinomas Kongo EQUAFLIGHT SERVICES RAC EKA Kongo EQUAJET RAC EKJ Kongo EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. RAC Nežinomas Kongo MISTRAL AVIATION RAC Nežinomas Kongo TRANS AIR CONGO RAC TSG Kongo Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Kongo Demokratinė (KDR) AIR FAST CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) BLUE AIRLINES 106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL Kongo Demokratinė (KDR) BLUE SKY 409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) 409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) CONGO AIRWAYS 019/CAB/MIN/TVC/2015 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) DAKOTA SPRL 409/CAB/MIN/TVC/071/2011 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) DOREN AIR CONGO 102/CAB/MIN/TVC/2012 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR)

15 L 304/24 Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi) Oro vežėjo pažymėjimo numeris arba licencijos vykdyti oro susisiekimą numeris Triraidis oro vežėjo ICAO paskyrimo kodas Oro vežėjo valstybė GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/011/2010 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 KGO Kongo Demokratinė (KDR) MALU AVIATION 098/CAB/MIN/TVC/2012 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) MANGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/009/2011 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) SERVE AIR 004/CAB/MIN/TVC/2015 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) SERVICES AIR 103/CAB/MIN/TVC/2012 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) TRANSAIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/073/2011 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) WILL AIRLIFT 409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 Nežinomas Kongo Demokratinė (KDR) Džibučio institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Džibutis DAALLO AIRLINES Nežinomas DAO Džibutis Pusiaujo Gvinėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Pusiaujo Gvinėja CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS CEL Pusiaujo Gvinėja Cronos AIRLINES 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS Nežinomas Pusiaujo Gvinėja Eritrėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Eritrėja ERITREAN AIRLINES AOC No 004 ERT Eritrėja NASAIR ERITREA AOC No 005 NAS Eritrėja Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytus oro vežėjus Afrijet ir SN2AG, kuriems pažymėjimus išdavė Gabono Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant Gabono AFRIC AVIATION 010/MTAC/ANAC-G/DSA EKG Gabono

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF

Sertifikavimo įstaiga UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIF UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VERSLO ALJANSAS ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS ĮRENGIANČIŲ IR (AR) EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO (ATESTAVIMO) TVARKOS APRAŠAS Suderinta: 2019 m. vasario 18 d. Nr.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau