Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc"

Transkriptas

1 A Projekto pavadinimas: UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: Buvein s adresas: Telefono Nr , El. paštas: PROJEKTINIAI PASIŪYMAI iešbučio renkontravimo į viešbučio (7.) su administracin mis, gyvenamosiomis, sporto, maitinimo patalpomis pastatą (ypatingasis statinys), kitos paskirties (techninių patalpų) pastato (7., neypatingasis statinys) statybos projektas : Užsakovas (statytojas): Objekto Nr. Direktor Projekto vadov Architekt Minijos g. 9, Klaip da UAB Baltijos parkai A-9-0/K- A.Paulauskien A.Paulauskien I.Miliuk m.

2 iešbučio renkontravimo į viešbučio (7.) su administracin mis, gyvenamosiomis, (techninių patalpų) pastato (7., neypatingasis statinys) statybos projektas UAB Baltijos parkai. DOKUMENTO SUDöTIES ŽINIARAŠTIS ŽYMöJIMAS PAADINIMAS PASTABOS A-9-0/K--DSŽ Dokumento sud ties žiniaraštis lapas A-9-0/K--AR Aiškinamasis raštas lapas A-9-0/K--BŽ Br žinių žiniaraštis lapas A UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: Atestato Nr. Pareigos Pavard Parašas Data Dokumento pavadinimas P A.Paulauskien Projekto pavadinimas: iešbučio renkontravimo į viešbučio (7.) su administracin mis, gyvenamosiomis, sporto, maitinimo patalpomis pastatą (ypatingasis statinys), kitos paskirties (techninių patalpų) pastato (7., neypatingasis statinys) statybos projektas Dokumento sud ties žiniaraštis 0 Etapas Užsakovas (Statytojas): Dokumento šifras UAB Baltijos parkai A-9-0/K--DSŽ aida

3 iešbučio renkontravimo į viešbučio (7.) su administracin mis, gyvenamosiomis, (techninių patalpų) pastato (7., neypatingasis statinys) statybos projektas UAB Baltijos parkai. AIŠKINAMASIS RAŠTAS Projektiniai pasiūlymai rengiami siekiant rekonstruoti viešbučio į viešbučio pastatą su administracin mis, gyvenamosiomis, sporto, maitinimo patalpomis ir kitos paskirties pastatas, skirtas rekonstruojamo pastato technin ms patalpoms (vent.kamerai, vandens įvadui, šilumos punktui ir pan.). Projektuojamas sklypas yra Minijos g. 9, Klaip doje, sklypo kad. Nr. 0/0006:03. Projektuojami pastatai:. iešbučio pastatas Statybos rūšis: Rekonstravimas Statinio kategorija: Ypatingasis Statinio pagrindin naudojimo paskirtis (pagal STR.0.03:07): 7.. Kitos paskirties pastatas Statybos rūšis: Nauja statyba Statinio kategorija: Neypatingasis Statinio pagrindin naudojimo paskirtis (pagal STR.0.03:07): 7. Žem s sklypo plotas: 0,5356 ha Numatomi apytikriai bendrieji pastatų plotai:. iešbučio pastatas apie 88 kv.m. (iš jo viešbučio patalpos 4008 kv.m., administracin s patalpos 54 kv.m., gyvenamosios patalpos 357 kv.m., maitinimo patalpos 305 kv.m., sporto patalpos 44 kv.m.). Kitos paskirties pastatas apie 00 kv.m. iešbučio pastate numatoma įrengti vietų (lovų): 66 vnt. 33 numeriuose (iš jų 5 vnt. liuksai ir miniliuksai). Gyvenamosiose patalpose projektuojama 6 butų. Numatomas aukštų skaičius, aukštingumas:. Rekonstruojamas viešbučio pastatas - cokolinis aukštas ir 0 aukštų, iki 30 m.. Pristatomas priestatas su administracin mis ir kt. patalpomis cokolinis aukštas ir 9 aukštų, iki 80 m. 3. Kitos paskirties pastatas vienas aukštas, iki 7 m. Numatomų užstatymo rodiklių atitikimas ietov s lygmens teritorijų planavimo dokumentas apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut s pl., Klaip doje, detaliojo plano, patvirtinto Klaip dos miesto savivaldyb s administracijos direktoriaus 04 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. AD-88, keitimas suplanuotos teritorijos dalyje, kvartale tarp Minijos g., Merkio g., Tekintojų g. ir Baltijos pr. sprendiniams: leistinas užstatymo aukštingumas pagal detalųjį planą esamo viešbučio pastato statinių statybos zonoje iki 30 m, pristatomo priestato statinių statybos zonoje iki 0 aukštų, iki 80 m, abs. alt. iki 88 m, kitos paskirties pastato statinių statybos zonoje iki 9 m. leistinas užstatymo tankis pagal detalųjį planą 55%, leistinas užstatymo intensyvumas pagal detalųjį planą,7. Bendras visų sklype numatomų pastatų užstatymo plotas apie 6 kv.m. Bendras visų sklype numatomų pastatų bendrasis plotas apie 838 kv.m. Numatomas sklypo užstatymo tankis apie,70 %; Numatomas sklypo užstatymo intensyvumas apie,55. Numatomi užstatymo rodikliai neviršija detaliojo planavimo dokumentu nustatytų rodiklių. Pagrindiniai numatomi technologiniai procesai bei patalpos Rekonstruojamo viešbučio pastatato cokoliniame aukšte numatoma įrengti registratūros, poilsio zonas, konferencijų salę, administracijos kabinetus, pagalbines bei technines patalpas. iešbučio -0 aukštuose numatoma įrengti 33 numerius (iš jų 5 vnt. liuksų ir miniliuksų). Projektuojamo priestato cokoliniame aukšte numatoma įrengti holą ir virtuvę, pagalbines patalpas; - aukštuose numatoma įrengti restorano patalpas, 3-4 aukštuose numatoma įrengti konferencijų centrą, 5 aukšte sporto patalpas, 6-4 aukštuose numatoma įrengti administracines patalpas, 5-9 aukštuose numatoma įrengti gyvenamasias patalpas Kitos paskirties pastate numatoma įrengti technines patalpas. Automobilių stov jimo vietos projektuojamos sklype antžemin je automobilių stov jimo aikštel je. Statinio architektūra Rekonstruojamam viešbučio pastatui numatoma naudoti dekoratyvinio tinko apdailą. Projektuojamo priestato fasadų apdailai numatoma naudoti aliuminio-stiklo fasado sistemą, papildant nedideliais fibro cemento ar panašių plokščių intarpais. Inžinerinis aprūpinimas isi inžineriniai tinklai bus prijungti prie esamų centralizuotų ar detaliojo plano dokumentu numatytų suprojektuoti inžinerinių tinklų. Atliekas numatoma rūšiuoti ir rinkti į laikino saugojimo konteinerius sklype ir reguliariai išvežti. A UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: Atestato Nr. Pareigos Pavard Parašas Data Dokumento pavadinimas P A.Paulauskien Projekto pavadinimas: iešbučio renkontravimo į viešbučio (7.) su administracin mis, gyvenamosiomis, sporto, maitinimo patalpomis pastatą (ypatingasis statinys), kitos paskirties (techninių patalpų) pastato (7., neypatingasis statinys) statybos projektas Aiškinamasis raštas 0 Etapas Užsakovas (Statytojas): Dokumento šifras UAB Baltijos parkai A-9-0/K--AR aida

4 iešbučio renkontravimo į viešbučio (7.) su administracin mis, gyvenamosiomis, (techninių patalpų) pastato (7., neypatingasis statinys) statybos projektas UAB Baltijos parkai 3. BRöŽINIŲ ŽINIARAŠTIS Žymuo Pavadinimas Pastabos A-9-0/--Br.000 izualizacijos lapas A-9-0/--Br.00 Situacijos schema lapas A-9-0/--Br.00 Siluetų analiz lapas A-9-0/--Br.003 Sklypo plano schema lapas A-9-0/--Br.004 Cokolinio aukšto planas lapas A-9-0/--Br.005 Pirmo/antro aukšto planas lapas A-9-0/--Br.006 Trečio/ketvirto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.007 Penkto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.008 Šešto-devinto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.009 Dešimto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.00 ienuolikto-keturiolikto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.0 Penkiolikto-šešiolikto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.0 Septyniolikto-aštuoniolikto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.03 Devyniolikto aukšto planas lapas A-9-0/--Br.04 Pjūviai lapas A UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: Atestato Nr. Pareigos Pavard Parašas Data Dokumento pavadinimas P A.Paulauskien Projekto pavadinimas: iešbučio renkontravimo į viešbučio (7.) su administracin mis, gyvenamosiomis, sporto, maitinimo patalpomis pastatą (ypatingasis statinys), kitos paskirties (techninių patalpų) pastato (7., neypatingasis statinys) statybos projektas Br žinių žiniaraštis 0 Etapas Užsakovas (Statytojas): Dokumento šifras UAB Baltijos parkai A-9-0/K--BŽ aida

5

6 Brėžinio pavadinimas Situacijos schema su esamu ir suplanuotu teritorijos bei jos aplinkos užstatymu :5000 A-9-0/K-- BR-00

7 , :. aizdas nuo pagrindinio kelio salia Hageno kalno (trasa is kurios apzvelgiama planuojama teritorija) io.-.,... # ""' """. : Klalp6da..,,,,- ',._.- "'"'. '... fl""'" -: : :..,.,,.,,.. : :'.,..,.., ", Roeu.U "' "',,,..... ' ' m (,I,.., f : S.NmiN&tt '" : : '.,I '\ I I I, r-t ' IJlt/Ulr"'ln \ :.. - '. ' :: ,,,,..,.. \./ :,, : \,f Mu..._/,.-.> : _.,..,.. _..,.e 'hl"pwki t,t;, '..,,,,.... :. :': " 't' -:.,' : :.,.,,.. t,n'iu I #,,,: /',' f ' #, \ - : I # \. I # f ' '.. '..,,,. I / :._,,, :,.. iv..,.._(,',,,, ( '.. MP, \... NERINGA,':"' '.-Irv\ ',\ \ \... \.,., 'i '; :, KAIPEDA :.,, \ u, \ _. \ JU,lnlnlwH \,..... ",tr,,olih, _, ' ' ' "-_....,, "., e '> '\. \ c::::.,...,.... ','...,.,...,,.,._... _.,, tlj,,, :c,., -#;.... Jr.v..... l. aizdas is -osios Smiltt:nes p_e_ rk_e_l_o_s.. O_ b., e kt_o_v_i_.e_ ta lstrauka is Klaipedos miesto aukstybiniv pastatv isdestymo schemas/ specialiojo piano Pagal sj planavimo dokumentq, a plink Baltijos pr. numatyta 8-00m aukscio pastatv zona (pafymeta purpurine spalva). Fiksuoti masines apzvalgos taskai:. -oji Smiltynes perkela. Hagene kalnas Analizuojama teritorija yra strategineje miesto vietoje, Baltijos prospektas yra automagistrales ilnius Kaunas-Klaipeda tqsa, be to jis veda i -qjq Smitynes perkelq. Tai svarbus funkcinis, reprezentacinis rysys ilnius -Klaipedos miestas -Neringa. Sioje trasoje turetv buti formuojami atitinkami ivaizdzio mazgai. Analizuojama teritorija yra folio Baltijos prospekto sankryfos su viena is pagrindiniv miesto - Minijos gatviv, sis mazgas nukreipia atvykstancius i perkelq. Svarbi miesto ivaizdziui vieta reikalauja isskirtinio architekturinio sprendimo, kadangi fymes ir aukstybiniv pastatv zonos pradziq zvelgiant nuo mariv ir Kursiv Nerijos puses (fiksuotv masines apzvalgos taskv - Hagene kalno ir Smiltynes perkelos), be to nufymes krypti sostinen. A UAB,.DI ARCHITEKTES" Jm.k Obfek:tas iesbucio renkontravimo i viesbucio (7.) su administracinemis. gyvenamosiomis, sporlo, mailinimo palalpomis pastatq (ypalingasis slalinys), kilos paskirlies (lechniniv patalpv) pastato (neypalingasis slalinys) slalybos projeklas Afest. Nr. Poreigos A00 SP A00 Arch. ardas, pavorde A.Paulauskiene A.Paulauskiene Para&Os Doto Adresos Minijos g. l 9, Klaipeda I Btf!Enio pavadr.imas Siluetv analize Mostelis :500 Stodjo pp Uisokovas/stotyl'*s A-9-0/K-- BR-00 CP'/

8 D > F T T F T T T 3. > x x x x x D x x x x x x x D D D D D TT T T D D D D D F F Š Statinių sąrašas:. Rekonstruojamas viešbučio pastatas (esamas korpusas, aukštų). Reskontruojamas viešbučio pastatas (naujas korpusas, 0aukštų) 3. Projektuojamas pastatas - ventkamera, šilumos punktas 4. Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė 5. Projektuojama armuoto grunto gaisrinių mašinų apsisukimo aikštelė 6. Esama degalinės stoginė Sutartiniai žymėjimai: Projektuojami pastatai F T T T TT < Minijos g. E F x F F T T T T T T T E > x x x F F <> x xx x x x x 6 x x < F F F F F D D D D D D D D T T T T T T T 0.0 x x D > R < > x x x x x x Baltijos pr. R5.0 < > D D T < < > > T T T < > x x Tekintojų g. D F D D T T T x x x x x F x F F x T R0.0 Projektuojami pėsčiųjų takai sklype Esami pėsčiųjų ir dviračių takai už sklypo ribų Pastaba: papildomi pėsčiųjų ir dviračių takai už sklypo ribų projektuojami ir įrengimi atskiru projektu Projektuojama sutankinto grunto danga Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos Projektuojamos gyvatvorės Projektuojami gabionai Projektuojami įėjimai į pastatus Projektuojamas įvažiavimas-išvažiavimas į techninį pastatą Esami įvažiavimai-išvažiavimai į projektuojamą teritoriją Projektuojami vaikų žaidimų įrenginiai Projektuojami suoliukai ir šiukšliadėžės Normuojami atstumai nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki vaikų žaidimų aikštelės ir visuomeninių pastatų langų Gaisrinių mašinų privažiavimo kelio ir apsisukimo aikštelės vieta Esamos sklypo ir sklypo naudojimo tvarkos ribos Brėžinio pavadinimas Statinių sąrašas: Sklypo plano schema. Rekonstruojamas viešbučio pastatas (esamas korpusas, aukštų). Reskontruojamas viešbučio Brėžinio pastatas žymuo (naujas korpusas, 0aukštų) 3. Projektuojamas pastatas - ventkamera, A-9-0/K-- šilumos BR-003 punktas 4. Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė :500

9 Cokolinis aukštas Biurų korpusas Tambūras 4, Holas, Pagalbinė patalpa 7, irtuvė 49, aiptinė 4,74 iešbučio korpusas WC (ŽN) 3, yrų WC 3, Moterų WC 5, Holas 3, Pagalbinė patalpa 8,0 0.0 Pagalbinė patalpa,54 0. Tambūras 4,6 0. Konferencijų salė 50, Pagalbinė patalpa 6,3 0.4 WC 6,6 0.5 WC 5,7 0.6 Administracijos kab. 60, Koridorius 47,6 0.8 Administracijos kabinetas 7, 0.9 Administracijos kabinetas,5 0.0 Pagalbinė patalpa 4,7 0. Pagalbinė patalpa 5,75 0. Pagalbinė patalpa 7,3 0.3 Pagalbinė patalpa 0, Techninė patalpa 0, Administracijos kabinetas 8, 0.6 Koridorius 5,3 0.7 Techninė patalpa 3, Techninė patalpa,0 0.9 Techninė patalpa 6,09 Gyvenamasis korpusas aiptinė,0 ISO COKOINIAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas Cokolinio aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-004

10 Pirmas aukštas Biurų korpusas Restoranas 3,88.0 Baras 7,76.03 WC (ŽN) 3,8.04 WC (ŽN) 3,8.05 aiptinė 4,46 iešbučio korpusas Techninė,07.07 Pagalbinė 7,9.08 Pagalbinė 7,45.09 Kambarys 4,48.0 WC 3,6. WC 3,6. Kambarys 4,48.3 Kambarys 4,48.4 WC 3,6.5 WC 3,6.6 Kambarys 4,48.7 Kambarys 4,48.8 WC 3,6.9 Kambarys 8,0.0 WC 5,35. aiptinė 4,38. Kambarys 4,48.3 WC 3,6.4 WC 3,6.5 Kambarys 4,48.6 Kambarys 4,48.7 WC 3,6.8 WC 3,6.9 Kambarys 4,48.30 Kambarys 4,48.3 WC 3,6.3 WC 3,6.33 Kambarys 4,48.34 Kambarys 4,48.35 WC 3,6.36 WC 3,6.37 Kambarys 4,3.38 Koridorius 53,34 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO PIRMAME AUKŠTE: 55.7 Antras aukštas Biurų korpusas Restoranas,0.0 Baras 7,76.03 WC (ŽN) 3,8.04 WC (ŽN) 3,8.05 aiptinė 4,46 iešbučio korpusas Techninė,07.07 Pagalbinė 7,9.08 Pagalbinė 7,45.09 Kambarys 4,48.0 WC 3,6. WC 3,6. Kambarys 4,48.3 Kambarys 4,48.4 WC 3,6.5 WC 3,6.6 Kambarys 4,48.7 Kambarys 4,48.8 WC 3,6.9 Kambarys 8,0.0 WC 5,35. aiptinė 4,38. Kambarys 4,48.3 WC 3,6.4 WC 3,6.5 Kambarys 4,48.6 Kambarys 4,48.7 WC 3,6.8 WC 3,6.9 Kambarys 4,48.30 Kambarys 4,48.3 WC 3,6.3 WC 3,6.33 Kambarys 4,48.34 Kambarys 4,48.35 WC 3,6.36 WC 3,6.37 Kambarys 4,3.38 Koridorius 53,34 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO ANTRAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas Pirmo/antro aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-005

11 Trečias aukštas Biurų korpusas Holas 6, Konferencijų salė 06, Pagalbinė pat. 7, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Kambarys 4, WC 3,6 3. WC 3,6 3. Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 3.5 WC 3,6 3.6 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 3.9 Kambarys 8,0 3.0 WC 5,35 3. aiptinė 4,38 3. Kambarys 4, WC 3,6 3.4 WC 3,6 3.5 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 3.8 WC 3,6 3.9 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 3.3 WC 3, Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3, WC 3, Kambarys 4, Koridorius 53, Techninė, Pagalbinė 7,9 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO TREČIAME AUKŠTE: Ketvirtas aukštas Biurų korpusas Holas 6, Konferencijų salė 06, Pagalbinė pat. 7, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Kambarys 4, WC 3,6 4. WC 3,6 4. Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 4.5 WC 3,6 4.6 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 4.9 Kambarys 8,0 4.0 WC 5,35 4. aiptinė 4,38 4. Kambarys 4, WC 3,6 4.4 WC 3,6 4.5 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 4.8 WC 3,6 4.9 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 4.3 WC 3, Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3, WC 3, Kambarys 4, Koridorius 53, Techninė, Pagalbinė 7,9 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO KETIRTAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas Trečio/ketvirto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-006

12 Penktas aukštas Biurų korpusas Holas 6, Sporto salė 06, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Pagalbinė 7, Kambarys 4, WC 3,6 5. WC 3,6 5. Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 5.5 WC 3,6 5.6 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 5.9 Kambarys 8,0 5.0 WC 5,35 5. aiptinė 4,38 5. Kambarys 4, WC 3,6 5.4 WC 3,6 5.5 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 5.8 WC 3,6 5.9 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 5.3 WC 3, Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3, WC 3, Kambarys 4, Koridorius 53, Techninė,07 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO PENKTAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas Penkto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-007

13 Šeštas aukštas Biurų korpusas Holas 9, Biuras 54, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Pagalbinė 7, Kambarys 4, WC 3,6 6. WC 3,6 6. Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 6.5 WC 3,6 6.6 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 6.9 Kambarys 8,0 6.0 WC 5,35 6. aiptinė 4,38 6. Kambarys 4, WC 3,6 6.4 WC 3,6 6.5 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 6.8 WC 3,6 6.9 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 6.3 WC 3, Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3, WC 3, Kambarys 4, Koridorius 53, Techninė,07 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO ŠEŠTAME AUKŠTE: Septintas aukštas Biurų korpusas Holas 9, Biuras 67, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Pagalbinė 7, Kambarys 4, WC 3,6 7. WC 3,6 7. Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 7.5 WC 3,6 7.6 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 7.9 Kambarys 8,0 7.0 WC 5,35 7. aiptinė 4,38 7. Kambarys 4, WC 3,6 7.4 WC 3,6 7.5 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 7.8 WC 3,6 7.9 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 7.3 WC 3, Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3, WC 3, Kambarys 4, Koridorius 53, Techninė,07 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO SEPTINTAME AUKŠTE: Aštuntas aukštas Biurų korpusas Holas 9, Biuras 79, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Pagalbinė 7, Kambarys 4, WC 3,6 8. WC 3,6 8. Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 8.5 WC 3,6 8.6 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 8.9 Kambarys 8,0 8.0 WC 5,35 8. aiptinė 4,38 8. Kambarys 4, WC 3,6 8.4 WC 3,6 8.5 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 8.8 WC 3,6 8.9 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 8.3 WC 3, Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3, WC 3, Kambarys 4, Koridorius 53, Techninė,07 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO AŠTUNTAME AUKŠTE: Devintas aukštas Biurų korpusas Holas 9, Biuras 9, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Pagalbinė 7, Kambarys 4, WC 3,6 9. WC 3,6 9. Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 9.5 WC 3,6 9.6 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 9.9 Kambarys 8,0 9.0 WC 5,35 9. aiptinė 4,38 9. Kambarys 4, WC 3,6 9.4 WC 3,6 9.5 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 9.8 WC 3,6 9.9 Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3,6 9.3 WC 3, Kambarys 4, Kambarys 4, WC 3, WC 3, Kambarys 4, Koridorius 53, Techninė,07 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO DEINTAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas Šešto-devinto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-008

14 Dešimtas aukštas Biurų korpusas Holas 9, Biuras 98, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 iešbučio korpusas Pagalbinė 7, Pagalbinė 7, WC 7,6 0.0 Kambarys 30, 0. WC 7,6 0. Kambarys 30, 0.3 WC 6, Kambarys 0, Kambarys 8,0 0.6 irtuvė 5, aiptinė 4, Kambarys 30, 0.9 WC 7,6 0.0 Kambarys 30, 0. WC 7,6 0. Kambarys 30, 0.3 WC 7,6 0.4 Kambarys 30, 0.5 WC 7,6 0.6 Koridorius 53, Techninė,07 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO DEŠIMTAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas Dešimto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-009

15 ienuoliktas aukštas Biurų korpusas Holas 9,34.0 Biuras 0,75.03 Tambūras 8,37.04 WC (ŽN) 3,8.05 WC (ŽN) 3,8.06 aiptinė 4,43 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO IENUOIKTAME AUKŠTE: Dvyliktas aukštas Biurų korpusas Holas 9,34.0 Biuras 0,75.03 Tambūras 8,37.04 WC (ŽN) 3,8.05 WC (ŽN) 3,8.06 aiptinė 4,43 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO DYIKTAME AUKŠTE: Tryliktas aukštas Biurų korpusas Holas 9, Biuras 0, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 TRYIKTAME AUKŠTE: Keturioliktas aukštas Biurų korpusas Holas 9, Biuras 0, Tambūras 8, WC (ŽN) 3, WC (ŽN) 3, aiptinė 4,43 Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,48 ISO KETURIOIKTAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas ienuolikto-keturiolikto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-00

16 Penkioliktas aukštas Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,3 5.0 Holas,6 Butas Nr Holas 6, 5-. WC 5, Kambarys, Svetainė su virtuve 4,87 Butas Nr Holas 5, 5-. WC 5, Kambarys 9, Svetainė su virtuve 8,75 Butas Nr Holas 7, WC 5, Kambarys 8, Svetainė su virtuve 9,37 Butas Nr Holas 8, WC Kambarys 3, Kambarys 0, Svetainė su virtuve 4,53 ISO PENKIOIKTAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M. Šešioliktas aukštas Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,3 6.0 Holas,6 Butas Nr Holas 6, 6-. WC 5, Kambarys, Svetainė su virtuve 4,87 Butas Nr Holas 5, 6-. WC 5, Kambarys 9, Svetainė su virtuve 8,75 Butas Nr Holas 7, WC 5, Kambarys 8, Svetainė su virtuve 9,37 Butas Nr Holas 8, WC Kambarys 3, Kambarys 0, Svetainė su virtuve 4,53 ISO ŠEŠIOIKTAME AUKŠTE: Brėžinio pavadinimas Penkiolikto-šešiolikto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-0

17 Septynioliktas aukštas Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,3 7.0 Holas,6 Butas Nr Holas 5, WC 5, Kambarys, Svetainė su virtuve 30,84 Butas Nr Holas 9,4 7-. WC 4, Kambarys 3, Kambarys, Sandėliukas 3, WC 4, Svetainė su virtuve 38,08 Butas Nr Holas, WC 5, Sandėliukas 3, Kambarys 0, Kambarys, Svetainė su virtuve 8,8 ISO SEPTYNIOIKTAME AUKŠTE: ISO PASTATE: 837,9 K.M. Aštuonioliktas aukštas Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,3 8.0 Holas,6 Butas Nr Holas 5, WC 5, Kambarys, Svetainė su virtuve 30,84 Butas Nr Holas 9,4 8-. WC 4, Kambarys 3, Kambarys, Sandėliukas 3, WC 4, Svetainė su virtuve 38,08 Butas Nr Holas, WC 5, Sandėliukas 3, Kambarys 0, Kambarys, Svetainė su virtuve 8,8 ISO AŠTUONIOIKTAME AUKŠTE: Brėžinio pavadinimas Septyniolikto-aštuoniolikto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-0

18 Devynioliktas aukštas Gyvenamasis korpusas aiptinė 0,3 9.0 Holas 8,83 Butas Nr Holas 7,5 9-. WC 4, Kambarys, Kambarys 8, Svetainė su virtuve 4, Kambarys 0, Drabužinė 4, WC 4,68 Butas Nr Holas 9, WC 5, WC 5, Drabužinė 6, Kambarys 3, Svetainė su virtuve 45, Sandėliukas, Kambarys 5,5 ISO DEYNIOIKTAME AUKŠTE: 45.0 ISO PASTATE: 837,9 K.M Brėžinio pavadinimas Devyniolikto aukšto planas :00 A-9-0/K-- BR-03

19 Pjūvis ±0.00 Pjūvis - ±0.00 Brėžinio pavadinimas Pjūviai A-9-0/K-- BR-04 :50

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

ŽIRGYNO PASLAUGOS

ŽIRGYNO PASLAUGOS APGYVENDINIMAS HARMONY PARK 5+* VIEŠBUTYJE Standarto klasės kambarys (2 asm.) Liukso klasės apartamentai (2 asm.) Šeimyniniai apartamentai (4 asm.) Prezidentiniai apartamentai (2 asm.) APGYVENDINIMAS PARKO

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk Daugiabučio gyvenamojo namo (gyvenamųjų patalpų įvairioms socialinėms grupėms), keičiant dalies patalpų paskirtį į pagalbines ūkio paskirties, Šilutės pl. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas 128

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

(Microsoft Word - BIUR\330 PARKO-konkurso-salygos final_ LAS.docx)

(Microsoft Word - BIUR\330 PARKO-konkurso-salygos final_ LAS.docx) BIURŲ PARKO GIRAITĖS G. 3, VILNIUJE ARCHITEKTŪRINIŲ PASIŪLYMŲ KONKURSO SĄLYGOS TURINYS I. PIRMOJI DALIS: INFORMACIJA APIE PROJETĄ, PROJEKTO TISKLAS, UŽDAVINIAI IR REIKALAVIMAI... 3 1. INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a Patvirtinta užsakovo: 2018-03-07 Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. archeologinių žvalgymų 2018 m. projektas Tyrėjas: 862148617

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Apie Palangos vasaros parką Poilsio ir pramogų kompleksas atidarytas 2017 m. vasarą 15 000 kv/m teritorija Aplankė 500 000 žmonių Unikalios aktyvios

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

SKM_C

SKM_C I.PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. PAVADINIMAS PUSLAPIS NR. 1. Antraštinis lapas 1 2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 3. Bendrieji duomenys 3 4. Bendrieji rodikliai 3 5. Aiškinamasis

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau