autoremonto paslaugu salygos 2011

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "autoremonto paslaugu salygos 2011"

Transkriptas

1 KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldyb s biudžetin įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas Danų g.15, LT Kaunas, tel./faks. (8~37) , el. p. A.s. LT AB DnB NORD bankas Kauno skyrius banko kodas PATVIRTINTA Direktoriaus 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr AUTOMOBILIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. PIRKIMO OBJEKTAS III. TIEKöJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS VI. SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS VII. PASIŪLYMŲ NAGRINöJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IX. PASIŪLYMŲ EILö IR SPRENDIMAS DöL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO X. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO TVARKA XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS PRIEDAI: 1. Pasiūlymo formos pavyzdys (1 priedas) 2. Tiek jo deklaracijos formos pavyzdys (2 priedas) 3. Tiek jo sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys (3 priedas) 4. Sutarties projektas (4 priedas) I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras (toliau vadinama perkančioji organizacija) numato vykdyti autoremonto paslaugų pirkimą (toliau - Paslaugos) kodas pagal BVPŽ Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos. 2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ; 2008, Nr , 2009, Nr ) (toliau Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrin je viešųjų pirkimų informacin je sistemoje (toliau CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisykl mis patvirtintomis 2011 m. sausio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr (toliau Taisykl s), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr ) (toliau Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teis s aktais bei šiomis apklausos sąlygomis. 3. Vartojamos pagrindin s sąvokos, apibr žtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisykl se. 4. Apie pirkimą nepaskelbta. 5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus d l apklausos sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 6. Perkančioji organizacija n ra prid tin s vert s mokesčio (toliau PVM) mok toja. II. PIRKIMO OBJEKTAS 7. Šis pirkimas į dalis neskirstomas. 8. Pirkimo objektas: automobilių remonto ir priežiūros paslaugos.

2 2 III. TIEKöJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 9. Tiek jas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 1. Tiek jas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tiek jo įmon s registravimo pažym jimo ir įstatų tinkamai patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiek jo teisę verstis atitinkama veikla * 2. Tiek jas yra atsiskaitęs su valstyb s biudžetu. 3. Tiek jas neturi įsiskolinimų valstybinio socialinio draudimo įstaigai. Laisvos formos vadovo pasirašytas su įstaigos antspaudu raštas patvirtinantis, kad tiek jas yra atsiskaitęs su valstyb s biudžetu ir neturi įsiskolinimų. Laisvos formos vadovo pasirašytas su įstaigos antspaudu raštas patvirtinantis, kad tiek jas yra atsiskaitęs su valstybinio socialinio draudimo įstaiga ir neturi įsiskolinimų. * Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiek jo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius Kopija tikra ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). 10. Tiek jo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateik melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teis tomis priemon mis. IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 12. Pateikdamas pasiūlymą tiek jas sutinka su šiomis sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 13. Pasiūlymą prašoma pateikti elektroniniu būdu per CVP IS. 14. Elektroninis parašas nereikalaujamas. 15. Tiek jo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 16. Tiek jas kainos pasiūlymą privalo pateikti pasirašytą tiek jo arba jo įgalioto asmens pagal šių sąlygų 1 priede pateiktą formą (šių sąlygų priedas Nr. 1). 17. Pasiūlymą sudaro tiek jo per CVP IS pateiktų dokumentų visuma: užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių sąlygų 1 priedą; apklausos sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, tarp jų Tiek jo deklaracija, parengta pagal šių apklausos sąlygų 2 priede pateiktą formą bei Tiek jo sąžiningumo deklaracija, parengta pagal šių apklausos sąlygų 3 priede pateiktą formą kita apklausos sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 18. Tiek jas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grup s narys. 19. Tiek jas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti pagal teikiamas paslaugas visą nurodytą prekių apimtį. 20. Tiek jams n ra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiek jui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 21. Pasiūlymą pateikti per CVP IS iki 2011 m. balandžio 15 d val. Susirašin jimas vykdomas per CVP IS. Asmuo kontaktams: Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jurgita Niaurien, kab. Nr. 203, tel./fax. (8 37) , el. paštas

3 3 22. Tiek jai pasiūlyme nurodo, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiek jo pateiktos informacijos, kurią tiek jas nurod kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiek jo nurodoma kaip konfidenciali. 23. Pasiūlyme nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių apklausos sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių sąlygų nurodytą paslaugų apimtį, kainos sud tines dalis ir pan. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiek jo išlaidos. 24. Pasiūlymas galioja jame tiek jo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2011 m. birželio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 25. Kol nesibaig pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiek jai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 26. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 27. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. VI. SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 28. Šios sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiek jų iniciatyva, jiems raštu per CVP IS kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai ne v liau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiek jai tur tų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti šias sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 29. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti sąlygas. VII. PASIŪLYMŲ NAGRINöJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 30. Pasiūlymų nagrin jimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiek jams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 31. Komisija tikrina tiek jų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį šiose sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiek jo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo raštu prašyti tiek jo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiek jas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. 32. Iškilus klausimams d l pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiek jai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esm s. 33. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiek jų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pasteb tas aritmetines klaidas, nekeičiant paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiek jas neturi teis s atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 34. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą privalo tiek jo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sud tinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar tiek jas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugeb s tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiek jo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, palygina tiek jo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiek jų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiek jas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

4 4 35. Tiek jo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai šių apklausos sąlygų 21 punkte nurodytu elektroniniu paštu ar per CVP IS ir susirašin jimas vykdomas su perkančiosios organizacijos nurodytu asmeniu, įgaliotu palaikyti tiesioginį ryšį su tiek jais. 36. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: tiek jas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; tiek jas pasiūlyme pateik netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir perkančiajai organizacijai prašant, jų nepatikslino; pasiūlymas neatitiko apklausos sąlygose nustatytų reikalavimų; tiek jas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištais aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; visų tiek jų, kurių pasiūlymai neatmesti d l kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didel s, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiek jas Komisijos prašymu nepateik raštiško kainos sud tinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrind neįprastai mažos kainos. VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 37. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. 38. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. IX. PASIŪLYMŲ EILö IR SPRENDIMAS DöL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 39. Išnagrin jusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eil je surašomi kainos did jimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiek jas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 40. Laim jusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei šių apklausos sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, pri musi sprendimą d l laim jusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne v liau kaip per 3 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiek jui per CVP IS. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateik tik vienas tiek jas, pasiūlymų eil nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laim jusiu. Tiek jams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), min tame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 41. Apklausą laim jęs tiek jas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laim jusį pasiūlymą. 42. Jeigu tiek jas, kurio pasiūlymas pripažintas laim jusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisak sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiek jui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiek jo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. X. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO TVARKA 43. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo tos dienos, kurią tiek jas sužinojo arba tur jo sužinoti apie tariamą teis tų interesų pažeidimą. Perkančioji organizacija nagrin ja tik tas tiek jų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. 44. Perkančioji organizacija, gavusi tiek jo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrin ta ir priimtas sprendimas.

5 5 46. Perkančioji organizacija privalo išnagrin ti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne v liau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne v liau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiek jui. 47. Jeigu išnagrin jus pretenziją nebuvo patenkinti tiek jo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrin ta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiek jas turi teisę kreiptis į teismą. XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 48. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaig Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti tiek jų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiek jas. 49. Kita su pirkimo sutartimi susijusi informacija pateikiama sutarties projekte (priedas Nr.4) 50. Pirkimo sutarties kaina yra fiksuota ir nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį. 51. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus, bei tuos atvejus kuomet keičiasi su pirkimais susiję įstatymai ar teis s aktai.

6 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro automobilių priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo sąlygų 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiek jo pavadinimas) (Juridinio asmens teisin forma, buvein, kontaktin informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiek ją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, prid tin s vert s mokesčio mok tojo kodas, jei juridinis asmuo yra prid tin s vert s mokesčio mok tojas) Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrui PASIŪLYMAS DöL AUTOMOBILIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ Tiek jo pavadinimas Tiek jo adresas Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavard Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas 2011 KAUNAS Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis: automobilių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo (prek s kodas pagal BVPŽ Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos) sąlygose. Mes siūlome šias paslaugas : (pateikiama detali sąmata, kurioje būtina nurodyti prekių/paslaugų/darbų kiekius, jų kainą be PVM mokesčio, PVM mokestį, kainą su PVM mokesčiu. Eil. Nr Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: Pateiktų dokumentų pavadinimas Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Dokumento puslapių skaičius (Tiek jo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavard )

7 2 AUTOMOBILIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ ĮKAINIAI Eil. Nr. DARBŲ PAVADINIMAS VNT. DARBŲ ĮKAINIAI (BE PVM) 1. DIAGNOSTIKOS DARBAI 1.1 Kompresijos matavimas cilindruose Vnt Elektros sistemos diagnostika Vnt Starterio generatoriaus, akumuliatoriaus patikra Vnt Išmetamų dujų patikrinimas Vnt Išmetamų dujų sureguliavimas Vnt Šviesų sureguliavimo patikrinimas Vnt Žibinto remontas Vnt Važiuokl s diagnostika Vnt Automobilio pilna diagnostika Vnt Variklio diagnostika BOSCH stendu (1 parametras) Vnt Variklio diagnostika BOSCH stendu (pilna diagnostika) Vnt Ratų geometrijos atstatymas Vnt Vienos darbo valandos įkainis Val. 2. ELEKTROS DALIS 2.1. Valytuvų variklio keitimas Vnt Valytuvų jungiklio remontas Vnt Užvedimo spynel s remontas Vnt Kaitinimo žvakių keitimas Vnt Galinio žibinto keitimas Vnt Atbulin s eigos daviklio keitimas Vnt Žibintų lemputes keitimas Vnt Užvedimo spynel s kontaktų keitimas Vnt. 3. VARIKLIO PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 3.1. Oro filtro keitimas Vnt Tepalo filtro ir tepalo keitimas variklyje Vnt Variklio plovimas Vnt Kuro sistemos valymas, bako plovimas Vnt Kuro sistemos valymas, bako plovimas Vnt Kuro filtro pakeitimas Vnt Kuro filtro pakeitimas (smulkaus valymo) Vnt Kuro siurblio keitimas Vnt Kuro siurblio remontas Vnt Aušinimo skysčio keitimas Vnt Vandens siurblio keitimas Vnt Vandens siurblio skyvo keitimas Vnt Vandens siurblio korpuso keitimas (dyzeliniam Vnt automobiliui) Radiatoriaus keitimas Vnt Radiatoriaus žarnos keitimas Vnt Tempimo guolio keitimas (keičiant vandens siurblį) Vnt Vožtuvų reguliavimas Vnt Žvakių keitimas Vnt. PVM VISO

8 3.19. Pradinio uždegimo momento tikrinimas Vnt Variklio stūmoklinių žiedų keitimas Vnt Variklio kapitalinis remontas (vienam cilindrui) Vnt Variklio iš mimas ir pastatymas Vnt Variklio iš mimas ir pastatymas su įpurškimu Vnt Vožtuvų reguliavimas Vnt Vožtuvų reguliavimas su keičiamomis plokšt mis Vnt Vožtuvų reguliavimas FORD mark s a/m Vnt Vožtuvų riebokšlių keitimas Vnt Variklio galvut s remontas Vnt Variklio galvut s nu mimas pastatymas Vnt Variklio alkūninio priekinio riebokšlio keitimas Vnt Variklio alkūninio galinio riebokšlio keitimas Vnt Variklio tarpin s po cilindrų bloku keitimas Vnt Variklio tarpin s keitimas Vnt Tarpin s po vožtuvų dangteliu keitimas Vnt Karterio keitimas Vnt Karterio tarpin s keitimas Vnt Tepalo siurblio keitimas (nu mus karteri) Vnt Vairo stiprintuvo keitimas Vnt Vairo stiprintuvo dirželio keitimas ir įtempimo Vnt. reguliavimas Generatoriaus nu mimas ir pastatymas Vnt Generatoriaus šepet lių nu mimas ir pastatymas Vnt Generatoriaus remontas smulkus Vnt Generatoriaus remontas su įvairių detalių keitimu Vnt Starterio nu mimas ir pastatymas Vnt Starterio bendex o nu mimas ir pastatymas Vnt Starterio remontas smulkus Vnt Starterio remontas su įvairių detalių keitimu Vnt Variklio pagalv s keitimas Vnt Hidromovos keitimas Vnt Termostato keitimas Vnt Kondicionieriaus mikrofiltro keitimas Vnt Duslintuvo 1 dalies nu mimas ir pastatymas Vnt Duslintuvo remontas (vienos siūl s) Vnt. 4. PAVARŲ DEŽöS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 4.1. Pavarų d ž s tepalo lygio patikrinimas Vnt Tepalo keitimas d ž je Vnt Pavarų d ž s nu mimas ir pastatymas Vnt Pavarų d ž s nu mimas ir pastatymas Vnt mikroautobusams Pavarų d ž s remontas Vnt Sankabos pedalo laisvos eigos reguliavimas Vnt Sankabos disko keitimas Vnt Sankabos išmynimo guolio keitimas Vnt Kardaninio veleno nu mimas ir pastatymas Vnt Kardaninio veleno guolio keitimas Vnt. 3

9 4.12. Sankabos disko antd klų keitimas Vnt Riebokšlio keitimas Vnt Sankabos cilindro keitimas Vnt Sankabos sistemos nuorinimas Vnt. 5. VAŽIUOKLöS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 5.1. Priekinio rato laisvumo tikrinimas Vnt Priekinio rato guolio laisvumo reguliavimas Vnt Užpakalinio rato guolio laisvumo tikrinimas Vnt Užpakalinio rato guolio laisvumo reguliavimas Vnt Priekinio rato guolio keitimas Vnt Priekinio rato granatos ar apsaugin s gumos Vnt Priekinio amortizatoriaus apsaugos nu mimas ir Vnt. pastatymas 5.8. Priekinio rato amortizatoriaus guolio keitimas Vnt Priekinio amortizatoriaus spyruokl s pakeitimas Vnt Priekin s svirties keitimas Vnt Guminių atramų (sailenblokų) keitimas (vienos pus s) Vnt Apatin s svirties keitimas Vnt Apatinio arba viršutinio šarnyro keitimas Vnt Stabilizatoriaus gumos keitimas Vnt Vairo trauk s keitimas Vnt Vairo trauk s antgalio keitimas Vnt Užpakalinio rato guolio keitimas Vnt Užpakalinio rato granatos arba apsaugin s gumos Vnt Užpakalinio amortizatoriaus nu mimas ir pastatymas Vnt Užpakalinio amortizatoriaus apsaugos nu mimas ir Vnt Užpakalinio amortizatoriaus spyruokl s keitimas Vnt Užpakalinio tilto reaktyvin s štangos nu mimas ir gumos keitimas pastatymas Vnt Užpakalinio tilto gumin s atramos (sailenbloko) Vnt. keitimas (vienos 6. STABDŽIŲ pus s) SISTEMOS REMONTAS 6.1. Priekinio rato stabdžių kalad lių keitimas komplektas 6.2. Priekinio rato stabdžių kreip. kalad lių keitimas komplektas 6.3. Priekinio rato stabdžių kalad lių keitimas komplektas 6.4. Užpakalinio rato stabdžių kalad lių keitimas komplektas 6.5. Užpakalinio rato stabdžių kreip. kalad lių keitimas komplektas 6.6 Priekinio rato stabdžių cilindro keitimas Vnt Užpakalinio rato stabdžių cilindro keitimas Vnt Pagrindinio stabdžių cilindro keitimas Vnt St.disko keitimas Vnt Vakuminio stabdžių stiprintuvo nu mimas ir Vnt pastatymas Rankinio stabdžio troso nu mimas ir pastatymas Vnt Stabdžių sistemos nuorinimas Vnt. 4

10 7. KöBULO REMONTAS 7.1. Vienos detal s keitimas su smulkiu remontu Vnt Nuimamos detal s keitimas su smulkiu rem. Vnt Detal s remontas Vnt Variklio dangčio remontas Vnt K bulo deformacijos atstatymas Vnt Nuimamos detal s keitimas Vnt Mašinos išardymas/surinkimas dalinis Val. 8. DAŽYMO DARBAI 8.1. vienos detal s paruošimas ir dažymas Vnt vienos detal s paruošimas ir dažymas perlamutru Vnt. 5

11 6 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro automobilių priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo sąlygų 2 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiek jo pavadinimas) (Juridinio asmens teisin forma, buvein, kontaktin informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiek ją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, prid tin s vert s mokesčio mok tojo kodas, jei juridinis asmuo yra prid tin s vert s mokesčio mok tojas) (Adresatas (perkančioji organizacija)) TIEKöJO DEKLARACIJA Nr. (Data) (Sudarymo vieta) 1. Aš,, (Tiek jo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavard ) tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)), (Tiek jo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) (Perkančiosios organizacijos pavadinimas) atliekamame (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas), skelbtame, (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris) n ra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. 2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ; 2008, Nr ) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 3. Tiek jas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grup, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas. (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*) (Parašas*) (Vardas ir pavard *)

12 7 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro automobilių priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo sąlygų 3 priedas Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr (Tiek jo vardas, pavard ) TIEKöJO (FIZINIO ASMENS) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA (Data) (Vieta) 1. Aš,, (Tiek jo vardas ir pavard ) Dalyvaujantis perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad: 1. nedaviau ir neketinu duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstyb s tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiek jų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikiau ir neketinu suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laim ti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauju Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr ) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ) 3 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikiu nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiksiu ūkio subjektų, su kuriais esu susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą; Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, aš atsakysiu įstatymų nustatyta tvarka. (Parašas) (Vardas ir pavard ) PASTABA. Teikdami Tiek jo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetain s skyriaus Teisin informacija dalyje Dokumentų formos ). Tiek jo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grup, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

13 Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr (Tiek jo pavadinimas) TIEKöJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA (Data, numeris) (vieta) Aš,, (tiek jo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavard ) vadovaujantis (atstovaujantis), (tiek jo pavadinimas) (toliau ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedav ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstyb s tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiek jų atstovams pinigų, dovanų, nesuteik ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laim ti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr ) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ) 3 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą; Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavard ) PASTABA. Teikdami Tiek jo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetain s skyriaus Teisin informacija dalyje Dokumentų formos ). Tiek jo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grup, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_ PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV- 114 ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos AKCINĖ BENDROVĖ KLOVAINIŲ SKALDA Akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gamyklos g. 2,, Beržinių kaimas LT-83209 Pakruojo rajonas; Įmonės kodas 167901031; PVM mokėtojo kodas LT679010314; Tel.: +370 421 44

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA 1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr.1 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS TURINYS 1. BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. AV-103 (su pakeitimais, padarytais Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. AV-120)

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau